Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

20 documenten

Bezuiniging hoger onderwijs en mbo moet van tafel

D66 D66 Nederland 15-06-2021 12:30

Studenten hebben coronasteun hard nodig. Daarom maakte het kabinet gelukkig extra geld vrij. Maar nu kondigde het kabinet ook aan dat ze tientallen miljoenen euro’s willen bezuinigen op het mbo en hoger onderwijs. Dat is onbegrijpelijk. We moeten studenten en docenten steunen in plaats van de rekening achteraf sturen.

Actieplan stageplaatsen mbo nodig | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 18-06-2020 00:00

Er moet snel een actieplan komen om het aantal stage- en leerwerkplekken voor mbo-studenten weer op peil te brengen, vindt GroenLinks. Bijvoorbeeld door een stagefonds voor vitale sectoren en afspraken met bedrijven en MBO-instellingen over het creëren van stageplekken. Dit voorstel doet Tweede Kamerlid Niels van den Berge vandaag bij het debat over mbo en corona.

Het oplopende tekort aan stageplekken leerbanen voor MBO-studenten is zorgwekkend. Dit jaar is het tekort aan stageplekken en leerbanen in het mbo al opgelopen tot 19.000 (Bron: SBB). Het aantal studenten dat van start ging bij een werkgever daalde met 56% ten opzichte van vorig jaar. Het is een rem op de studievoortgang en verkleint mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Ruim 40% van de beroepsbevolking heeft een MBO-diploma. En om dit diploma te behalen, is een goede stage of leerwerkplek tijdens de studie cruciaal. Bij de vorige crisis in 2008 bleek dat stagetekorten in crisistijd leiden tot arbeidstekorten als de economie weer aantrekt. Daar moeten we nu van leren, vindt GroenLinks.

“Als één ding duidelijk is geworden in deze crisistijden, is het dat onze samenleving gedragen wordt door praktisch opgeleide mbo-studenten. Van zorgmedewerker tot bouwvakker, van pedagogisch medewerker tot beveiliger; allemaal zijn zij onmisbaar voor ons dagelijks functioneren. Daarom moeten we alles op alles zetten om stages en leerwerkplekken op peil te brengen”, zegt Tweede Kamerlid Niels van den Berge.

Dit is wat GroenLinks wil

Al eerder maakte het kabinet bekend dat zo’n 20 miljoen euro extra budget vrijgemaakt om de gevolgen van COVID-19 voor stages en leerbanen op te vangen. GroenLinks verwelkomt dit, maar vrezen dat het niet genoeg zal zijn. De grootste zorgen zijn ervoor vitale sectoren, zoals de zorg en de kinderopvang. Zij stonden voor de crisis al onder druk en kunnen nu onvoldoende mogelijkheden bieden aan studenten. Andere sectoren die zwaar gebukt gaan onder de crisis, zoals de horeca en toerisme, zullen waarschijnlijk ook extra ondersteuning nodig hebben.

Het kabinet moet snel met oplossingen komen met werkgevers en leerwerkbedrijven om meer stageplekken te creëren. Concreet wil GroenLinks dat:

Bedrijven in vitale sectoren, zoals zorg, veiligheid en logistiek, ondersteuning krijgen om stageplekken te creëren. Studenten die zich willen laten her- of omscholen richting vitale sectoren ondersteuning in her- of omscholingskosten krijgen. Bedrijven die zich inzetten op groene en duurzame productieprocessen op extra middelen rekenen om stageplekken te creëren. Bedrijven, maar ook instellingen zelf die creatieve ideeën hebben voor (vervangende) stages en opdrachten, hulp kunnen krijgen.

Einde aan discriminatie bij zoeken mbo-stage

D66 D66 Nederland 17-06-2020 07:05

Einde aan discriminatie bij zoeken mbo-stage

D66 Tweede Kamerlid Paul van Meenen wil een einde maken aan de discriminatie van mbo-studenten die op zoek zijn naar een stage. Want 16- en 17-jarige mbo-studenten met een migratie-achtergrond worden vaker afgewezen bij het solliciteren naar een stageplaats, dan studenten met een autochtone achtergrond. Paul van Meenen wil dat aan deze ongelijkheid direct een einde wordt gemaakt: “Als je Achmed of Fatima heet, word je veel vaker afgewezen voor een stage dan wanneer je Paul of Antje heet.

Deze discriminatie is voor veel studenten met een migratieachtergrond de eerste kennismaking met de arbeidsmarkt. Daarmee loopt het zelfvertrouwen en het vertrouwen in onze samenleving dat deze jonge mensen hebben meteen een flinke klap op. Dat is funest. Door niks doen verandert er nooit iets. Daarom willen we dat deze stagiairs anoniem stageplekken worden aangeboden bij werkgevers.”

D66 wil dat de sollicitaties voor deze eerste en verplichte stage op het mbo via de scholen lopen. Vervolgens worden de stagiairs door scholen toegewezen aan werkgevers die stageplaatsen aanbieden.

Al jaren wordt geprobeerd om arbeidsmarktdiscriminatie aan te pakken. Met meldpunten die de verantwoordelijkheid leggen bij diegenen die worden afgewezen. Of met sollicitatievoorschriften die bij een beperkt aantal bedrijven zijn ingevoerd. Dit werkt niet. Naast bewuste uitsluiting vindt er ook veel onbewuste discriminatie plaats. Uit onderzoek blijkt dat mbo-studenten met een migratieachtergrond meer brieven moeten schrijven, vaker worden afgewezen en langer op zoek zijn voordat zij een stageplek hebben gevonden. Bijna 24% van de mbo-studenten met een niet-westerse migratieachtergrond moet vier keer of vaker solliciteren voor een stage, tegenover 11% van hun autochtone medestudenten.

D66 wil dat scholen de sollicitatieprocedure voor de stages doen. Met deze proefsollicitaties doen de studenten solliciteer-ervaring op. De werkgevers krijgen vervolgens stagiairs die hebben gesolliciteerd op school. Het scheelt de school werk omdat zij niet te maken hebben met studenten die keer op keer worden afgewezen. En werkgevers die leerplekken aanbieden hoeven geen sollicitaties meer te beoordelen van stagiairs die geen van allen ervaring hebben. Zij staan immers nog aan het begin van hun opleiding.

Van Meenen: “Door ons voorstel doorbreek je vooroordelen aan twee kanten. Studenten kunnen met vertrouwen aan hun stages beginnen en nieuwe ervaring opdoen. Werkgevers maken kennis met nieuwe stagiairs. Het wordt hiermee makkelijker. En iedereen krijgt de beste kans op een mooie toekomst.”

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

De kracht van Nederland ligt in kennis en innovatie. Investeren in onderwijs vormt de sleutel tot succes en persoonlijke groei. D66 vecht voor het beste onderwijs en eerlijke kansen. Voor iedereen. Geef onderwijs de kwaliteit en aandacht die het verdient!

Tot 2000 euro Corona-compensatie voor studenten

D66 D66 CDA Nederland 15-05-2020 13:18

Tot 2000 euro Corona-compensatie voor studenten

Alle studenten die tussen september 2020 en eind januari 2021 afstuderen krijgen drie maanden lesgeld of collegegeld terug. Dat geldt voor studenten die studeren aan het mbo, hbo en studenten die hun masterdiploma aan de universiteit halen. Ook alle studenten waarvan in de maanden juli, augustus en september hun recht op basisbeurs of aanvullende beurs afloopt, krijgen compensatie.

Deze compensatie komt voort uit het voorstel van D66 en CDA om studenten die studievertraging oplopen te ondersteunen. Dat voorstel is drie weken geleden door de Tweede Kamer aangenomen.

Compensatie voor studenten die tussen september 2020 en eind januari 2021 afstuderen :

Drie maanden les-, cursus en collegegeld:

mbo: beroeps begeleidende leerweg (bbl)

mbo: beroeps opleidende leerweg (bol)

Compensatie voor studenten die recht hebben op een (aanvullende) beurs die afloopt:

mbo-bol met basis- en aanvullende beurs

hoger onderwijs met aanvullende beurs

Tweede Kamerlid Jan Paternotte: “Studenten die in de knel komen, helpen we. Als je door corona opgehokt zit, dan kun je niet vrijuit stage lopen of practica doen. Er wordt met man en macht door iedereen hard gewerkt om studievertraging zoveel mogelijk te voorkomen. Het is fantastisch om te zien hoe flexibel en creatief daarmee wordt omgegaan. Maar als je aan het afstuderen bent, dan is studievertraging soms niet meer in te halen. Helemaal terecht dat deze studenten worden gecompenseerd.” In totaal is er 200 miljoen euro beschikbaar gesteld om deze studenten te compenseren.

Corona-regelingen voor studenten

Voor studenten zijn er verschillende regelingen waar ze in verband met corona gebruik van kunnen maken. Net als alle andere werknemers komen studenten die een (bij)baan hebben in aanmerking voor de tegemoetkoming voor werknemers. De ov-studentenkaart blijft voor studenten drie maanden langer geldig, omdat studenten nu geen gebruik maken van het ov. Studenten mogen niet uit hun kamer of huis worden gezet als ze de huur niet kunnen betalen. Studenten die nu meteen meer geld nodig hebben, kunnen dat aanvragen bij DUO. Ook kunnen terugbetalers uitstel van betaling krijgen. En nu krijgen studenten die studievertraging oplopen ook compensatie.

Klik hier voor een overzicht van de verschillende maatregelen.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Help studenten die in de knel komen door coronamaatregelen

D66 D66 CDA Nederland 23-04-2020 09:01

Help studenten die in de knel komen door coronamaatregelen

D66 wil dat het kabinet studenten die vertraging oplopen door de coronamaatregelen te hulp schiet. Het kabinet moet onderzoeken welke studenten in de knel komen en vervolgens doen wat nodig is om studenten te helpen. Daarbij worden op voorhand geen maatregelen uitgesloten.

Het voorstel is gisteren samen met het CDA ingediend en vervolgens door de Tweede Kamer aangenomen. D66 Tweede Kamerlid Jan Paternotte: “Het is goed dat universiteiten, hogescholen en mbo-instellingen alles op alles zetten om studievertraging te beperken. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen. Maar er zullen studenten zijn die toch in de knel komen. En die gaan we helpen. Zodat iedereen zo goed mogelijk verder kan met de studie. Daarom wil D66 dat het kabinet snel met een plan komt hoe we studenten zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.”

Studievertraging zoveel mogelijk voorkomen

Universiteiten, hogescholen en mbo-instellingen zijn in ieder geval tot en met 20 mei voor onderwijsactiviteiten gesloten. Docenten en medewerkers werken hard om studievertraging voor studenten zoveel mogelijk te voorkomen. Bijvoorbeeld om nu een stage of practica uit te stellen, en theoretische vakken naar voren te halen. Maar D66 wil dat het kabinet onderzoekt waar studenten toch door coronamaatregelen in de knel komen, zodat deze studenten ondersteuning kunnen krijgen.

Het voorstel om studenten te helpen

De Kamer,

constaterende dat universiteiten, hogescholen en mbo-instellingen in ieder geval t/m 20 mei voor onderwijsactiviteiten gesloten blijven;

constaterende dat docenten en medewerkers alles in het werk stellen om zo goed mogelijk

onderwijs op afstand te verzorgen en studievertraging voor studenten te beperken,

overwegende dat studenten desondanks studievertraging kunnen oplopen doordat praktische onderwijsactiviteiten zoals stages en practica geen doorgang kunnen vinden, door ziekte, extra zorgtaken of doordat uitwisselingsprogramma’s moesten worden afgebroken,

overwegende dat het kabinet kijkt naar een regeling voor flexwerkers die nu tussen wal en schip vallen, waaronder veel studenten (motie-Gijs van Dijk c.s., 35430 nr.15),

verzoekt de regering de gevolgen voor studenten door de coronacrisis in beeld te brengen, maximaal bij te dragen aan het zoveel mogelijk voorkomen van studievertraging, en waar nodig studenten te ondersteunen, bijvoorbeeld bij opgetreden studievertraging,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jetten

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Goede mbo-stages onmisbaar voor zorgsector | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 08-04-2020 00:00

Mbo-studenten die stage lopen hebben betere begeleiding nodig. Ook moet het voor hen eenvoudiger zijn om klachten over stages te melden. Dat stelt GroenLinks in een schriftelijk overleg over stagemisbruik.  

“Juist deze corona-crisis laat zien hoe belangrijk het is dat we investeren in praktisch opgeleiden. Veel van de zorgverleners waarvoor we nu applaudisseren, hebben een mbo-diploma. Ook veel mbo-studenten en -docenten doen wat ze kunnen in de strijd tegen corona. Zij verdienen onze waardering, nu én na deze crisis”, zegt Tweede Kamerlid Niels van den Berge.

Meer dan de helft van de mbo-studenten in de zorg is gestopt of wil stoppen met de opleiding als gevolg van stagemisbruik. Dat blijkt uit gegevens van vakbond FNV. Bij de bond kwamen meer dan 2.000 klachten binnen. Deze cijfers zijn nog van vóór de coronacrisis.

De belangrijkste klacht van studenten is dat er nauwelijks tijd is voor begeleiding, stagiairs als volledige werkkrachten ingezet worden, of verantwoordelijkheden krijgen waarvoor zij (nog) niet bevoegd zijn. Zes op de tien meldingen had betrekking op stagemisbruik in de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT).

Investeer in vakonderwijs De corona-crisis maakt volgens GroenLinks duidelijk dat op onderwijs en de publieke sector niet meer bezuinigd mag worden. Het is juist zaak dat we hierin investeren. Want de kwaliteit van de zorg begint bij de mogelijkheid om goede zorgprofessionals op te leiden. Genoeg goede en veilige stageplekken zijn daarvoor cruciaal.

Van den Berge: “Mbo-studenten en andere professionals in opleiding zijn onmisbaar. Zeker nu. En zeker in de zorg. Laten we als deze crisis voorbij is, werk maken van adequate stagebegeleiding. Zodat we in de toekomst niet hoeven te kiezen in schaarste.”

De oplossingen van GroenLinks:

zorg dat studenten een laagdrempelige mogelijkheid hebben om misbruik tijdens hun stage te melden zorg voor een loket waar zij ook advies en hulp kunnen krijgen bij het nemen van vervolgstappen zorg ervoor dat erkende leerwerkorganisaties alert zijn op het voorkomen van stagemisbruik zorg dat er genoeg tijd en ruimte is voor goede stagebegeleiding

Meer duidelijkheid nodig over onderwijs | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 26-03-2020 00:00

Het sluiten van scholen en het laten vervallen van het centraal eindexamen zijn noodzakelijke maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Maar het roept ook veel vragen op. In een schriftelijk overleg, vragen Tweede Kamerleden Lisa Westerveld en Niels van den Berge vooral om meer duidelijkheid voor leerlingen, studenten en onderwijspersoneel.

De onderwijswereld staat op zijn kop. In korte tijd zijn leerlingen, studenten en docenten op een compleet andere manier gaan werken: digitaal en op afstand. “Ongelooflijk indrukwekkend hoe onderwijsinstellingen dit in zo’n korte tijd voor elkaar hebben gekregen”, zegt Niels van den Berge.

Het niet door laten gaan van de centrale eindexamens is begrijpelijk, maar geeft ook een dubbel gevoel. “Examens zijn een bijzondere periode en we kunnen onszelf heel goed voorstellen dat het besluit, behalve tot opluchting, ook tot veel teleurstelling leidt”, vindt Lisa Westerveld.

Uiteraard is het niet mogelijk om op deze korte termijn alle effecten van deze ingrijpende maatregelen te overzien. En om rekening te houden met alle verschillen binnen het onderwijsveld. Toch vindt GroenLinks het noodzakelijk nu aandacht te vragen voor de zorgen die leven. En te zorgen dat er meer duidelijkheid komt voor specifieke doelgroepen, zoals kwetsbare leerlingen.

Duidelijkheid voor leerlingen in Voortgezet Speciaal Onderwijs

Zo zijn er zorgen over leerlingen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Voor hen en hun ouders heeft deze situatie extra impact. Westerveld: “Zij hebben intensieve begeleiding nodig en zijn gebaat bij rust en structuur.”

GroenLinks wil graag weten of er voor VSO-leerlingen een vorm van opvang op school mogelijk is. En of er een plek is waar ouders zich toe kunnen wenden voor ondersteuning. Ook vraagt GroenLinks om meer tijd bij het afnemen van de mondelinge examens, op basis waarvan nu de beoordeling plaatsvindt. En dat deze leerlingen herkansingsmogelijkheden krijgen.

Duidelijkheid voor leerkrachten en surveillanten over gezondheid

Op scholen waar docenten nog wel les geven of waar surveillanten schoolexamens afnemen, zijn goede instructies nodig over hoe om te gaan met hygiëne. “Goede medische voorlichting is cruciaal. Zodat docenten besmettingsverschijnselen herkennen en weten hoe ze ermee om moeten gaan. Ook is genoeg materiaal nodig om hygiëne te waarborgen”, zegt Lisa Westerveld.

Duidelijkheid over kinderen in moeilijke thuissituaties

Grote zorgen zijn er over leerlingen en studenten zonder stabiele thuissituatie. “Voor kinderen en jongeren in onveilige gezinssituaties, zijn school en stages vaak een uitvlucht. GroenLinks wil dat deze kinderen de bescherming en hulp krijgen die ze nodig hebben”, aldus Niels van den Berge.

Kinderen die opgroeien in gezinnen die kampen met armoede, lopen het risico verder achterop te raken. Voor hen moet extra aandacht zijn. Ook moeten zij de beschikking krijgen over een computer of tablet, zodat ze afstandsonderwijs kunnen volgen, vindt GroenLinks. Zo zorgen we voor gelijke kansen, ook in deze ongekende crisistijd.

Duidelijkheid over vervolgonderwijs

Het is goed dat de aanmelddatum voor het hoger onderwijs is verschoven. Dat geeft leerlingen meer tijd om hun keuze te maken voor een studie in het vervolgonderwijs. Tegelijkertijd hebben hogescholen en universiteiten belang bij duidelijkheid over aantallen studenten, ook in het kader van goede voorlichting en matchingsgesprekken. Daarom wil GroenLinks graag dat het kabinet leerlingen en studenten motiveert zich wanneer dat mogelijk is, voor de oude datum aan te melden bij het vervolgonderwijs.

Duidelijkheid voor MBO-studenten

Veel studenten en docenten in het mbo doen op dit moment onmisbaar werk in vitale sectoren, zoals de zorg en logistiek. Niels van den Berge: “We hebben daar de grootst mogelijke  waardering voor. Hun onmisbare werk blijft niet onopgemerkt.”

Leer-werkbedrijven gaan verschillend om met stages in niet-vitale sectoren. Dat zorgt voor onduidelijkheid. Van den Berge roept het kabinet op in overleg met mbo-instellingen, studenten en leer-werkbedrijven zoveel mogelijk te zoeken naar passende oplossingen, waarbij de gezondheid van studenten en docenten voorop staat, en studievertraging zoveel als mogelijk voorkomen wordt.

Van den Berge: “Studenten mogen niet de dupe worden van deze crisis. Ik heb de regering gevraagd om samen met mbo-instellingen en leer-werkbedrijven te kijken of ze alternatieve opdrachten aan kunnen bieden aan studenten,  die niet op hun leer-werkbedrijf terecht kunnen voor het afronden van hun examenopdracht. Voor een deel doen mbo-instellingen dit al, maar nog niet altijd. Ik wil dat we alles op alles zetten om studievertraging te voorkomen.”

De regering wil op basis van het RIVM-onderzoek naar de rol van kinderen en jongeren bij de verspreiding van het coronavirus bekijken of en wanneer scholen weer open kunnen. GroenLinks benadrukt dat het noodzakelijk is om bij het bepalen van die openingsdatum voor het mbo rekening te houden met de specifieke leeftijdsopbouw van mbo-studenten. Die is anders dan de leeftijdsopbouw in het basisschool- of voortgezet onderwijs.

Duidelijk loket voor vragen

Vanwege de grote hoeveelheid vragen van ouders, leerlingen, studenten en docenten, zou het goed zijn als er een loket komt waar zij zich toe kunnen wenden. Bijvoorbeeld met vragen over de schoolexamens, over de verspreiding van het virus en over mogelijkheden voor financiële ondersteuning bij de aanschaf van digitale leermiddelen. GroenLinks roept het kabinet op zo’n duidelijk loket op te richten.

 

Geef mbo-studenten de waardering waar ze recht op hebben | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 03-03-2020 00:00

Pak stagediscriminatie aan. Geef mbo-studenten het recht op een minimale stagevergoeding. Versterk de zeggenschap in het mbo. Dat bepleit Tweede Kamerlid Niels van den Berge tijdens het debat over het wetsvoorstel ‘verbetering positie mbo-studenten’ vandaag in de Tweede Kamer.

In een tijd dat werkgevers en consumenten zitten te springen om vakmensen, groeit de waardering voor het mbo. Maar helaas ervaren mbo-studenten nog altijd flinke belemmeringen en merken ze zelf vaak nog weinig van die waardering.

Stagediscriminatie is bijvoorbeeld een groot obstakel. Met name studenten met een migratieachtergrond ondervinden veel moeite om een passende stage te vinden. Volgens GroenLinks is het de hoogste tijd om dit probleem aan te pakken. Daarom wil GroenLinks dat er een app komt, waarmee studenten gemakkelijk en snel klachten in kunnen dienen.

“Ik heb de afgelopen tijd met veel mbo-studenten gesproken. De persoonlijke verhalen van studenten die het slachtoffer worden van stagediscriminatie maken me boos en verdrietig. Het is zo oneerlijk. Ik hoor te vaak dat studenten ‘aangifteverlegen’ zijn. Ze vragen zich af: wordt er wel iets gedaan als ik een klacht indien? Bovendien is er een oerwoud aan meldpunten. Daarom zeggen wij: maak het makkelijk om een klacht in te dienen en zorg ervoor dat opgetreden wordt tegen stagediscriminatie”, aldus Niels van den Berge.

App ‘Meldpunt stagediscriminatie’ GroenLinks stelt voor om een meldingen-app stagediscriminatie te ontwikkelen, waar studenten laagdrempelig melding kunnen maken van stagediscriminatie. Instellingen die al een fysiek loket hebben, kunnen hun klachten ook via de app registreren, zodat alle meldingen op één plaats samenkomen. De meldingen worden gebundeld en geanalyseerd door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die op kunnen treden tegen stagediscriminatie.

Minimale stagevergoeding

Daarnaast wil GroenLinks een minimale stagevergoeding voor mbo-studenten in de wet. Van den Berge: “Een groot deel van de studietijd van een mbo-student bestaat uit stage lopen. Door de krapte op de arbeidsmarkt, zijn mbo-stagiairs populair bij werkgevers. Zij moeten de waardering krijgen waar ze recht op hebben. Nu variëren de stagevergoedingen van helemaal niks tot een eerlijke vergoeding. Ik wil dat we met elkaar afspreken dat er een sociale ondergrens is, waar elk leer-werkbedrijf minimaal aan moet voldoen.”

Versterk zeggenschap

GroenLinks vindt het belangrijk dat mbo-studenten zelf mee kunnen beslissen over de kwaliteit en inhoud van hun onderwijs. Van den Berge: “Wij stellen voor dat studenten die actief zijn in een zeggenschapsraad recht krijgen op een eerlijke vergoeding en dat de uren die ze erin stoppen mee kunnen tellen voor hun studie.”

Minister omarmt GroenLinks-voorstel voor diversiteitscoaches in het mbo | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 07-11-2019 00:00

Mbo-studenten met een niet-westerse achtergrond moeten hulp kunnen vragen aan een diversiteitscoach. Die kan hen helpen stagediscriminatie aan te pakken en een baan te vinden. Een voorstel van GroenLinks hiervoor bij de behandeling van de Onderwijsbegroting werd door de minister omarmd.

Vorig jaar bleek uit onderzoek (ROA, 2018) dat 68% van de mbo-studenten zonder migratie-achtergrond in één keer een stageplek vindt, terwijl dat bij mbo-studenten met een niet-westerse migratieachtergrond 48% is.

“Stagediscriminatie is een groot en hardnekkig probleem. Dat zijn schrijnende cijfers, met daarachter persoonlijke verhalen. Wij horen dat veel studenten terughoudend zijn vermeende discriminatie te melden. Bang om in een slachtofferrol gedrukt te worden”, aldus Tweede Kamerlid Niels van den Berge. 

Op dit moment zijn er verschillende proefprojecten voor een laagdrempeliger  melding van klachten  binnen mbo-instellingen. Daarbij hoort wat GroenLinks betreft zo’n diversiteitscoach. Zo kunnen studenten naast juridische expertise bij verschillende klachten, ook gebruik maken van kennis en ervaring met bi-culturaliteit.

Hulp bij loopbaan Van den Berge: “Bij de diversiteitscoach kunnen studenten terecht als ze zich gediscrimineerd voelen en advies willen hoe ze daarmee kunnen omgaan. Maar ook voor hulp bij het schrijven van brieven om een stageplek te vinden. Het is een toegankelijke expert die passende hulp en begeleiding kan bieden en mensen zo daadwerkelijk kan helpen stappen te zetten in hun studie- en werkloopbaan.”

Nieuw actieplan vakmanschap

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 30-10-2019 11:00

Door Eppo Bruins op 30 oktober 2019 om 09:56

Onze samenleving heeft grote behoefte aan vakmensen. De uitdagingen van deze tijd vragen om technisch geschoold personeel. Denk aan de energietransitie, digitalisering, de uitdagingen in de zorg.

Daarom is het van belang dat we genoeg jongeren interesseren om een vak te leren en dat we kansen bieden aan werkenden om hun leven lang te blijven leren en waar nodig bij- of om te scholen.

In 2016 vroeg ik aandacht voor ‘de gouden handen van Nederland’. We deden diverse voorstellen om technisch vakmanschap te versterken en de kennissector een boost te geven. Veel van die voorstellen zijn inmiddels gerealiseerd: zo is er in het regeerakkoord extra geld vrijgemaakt voor het technisch vmbo en voor wetenschappelijk onderzoek in de bèta/technieksector. Ook is er hard gewerkt aan regionale netwerken van scholen en bedrijven om de arbeidsmarkt zo goed mogelijk te bedienen.

Maar we zijn er nog niet. Er is blijvende aandacht nodig voor vakmanschap. We moeten jongens en meisjes blijven stimuleren om te kiezen voor een techniekopleiding en we moeten nog veel stappen zetten om een leven lang leren daadwerkelijk mogelijk te maken. Daarom lanceer ik vandaag een nieuw Actieplan Vakmanschap op het SOMA College in Harderwijk, een vakschool waar jongens en meisjes een vak leren dat bij hen past.

We doen nieuwe voorstellen waarmee we stappen kunnen zetten om te zorgen dat Nederland klaar is voor de toekomst. Zo stellen we een systeem van leerrechten voor, waarbij iedereen recht heeft op 18 jaar onderwijs, die tijdens de carrière worden ingezet voor bekostigd onderwijs, voor het halen van certificaten of voor het bijspijkeren van competenties en vaardigheden.

We willen dat de numeri fixi op technische studierichtingen waar veel vraag naar is worden afgeschaft. Dat er een dekkend netwerk komt voor technisch VMBO en beroepsopleidingen. En we willen meer meer gebruik maken van vormen van hybride docentschap: professionals die deels actief zijn in de snel veranderende bedrijfsomgeving en deels voor de klas staan. Hiervoor is het nodig dat belemmeringen zoals het gebrek aan opleidingsmogelijkheden snel worden weggenomen.

Dit is nog maar een beperkte selectie van de voorstellen die we in het nieuwe Actieplan Vakmanschap doen. Tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Onderwijs ga ik verder op alle voorstellen in, die je nu hier al kunt lezen.