Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

10 documenten

Werkbezoek Technische Unie Zwolle

ChristenUnie ChristenUnie Woerden 01-02-2020 18:26

Een afvaardiging van de Raad en van Duurzaam Woerden zijn op werkbezoek geweest in Zwolle en wel bij de Technische Unie (TU). Lia doet verslag en vertelt waar de voornaamste uitdagingen liggen.

Sjoemelt het KNMI met hittegolfdata? FVD eist openheid van zaken!

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 22-01-2020 13:00

Het KNMI blijkt in 2016 historische temperatuurmetingen in De Bilt te hebben aangepast. Door deze “homogenisatie” kon het aantal “geregistreerde” hittegolven tussen 1901 en 1951 spectaculair dalen. Waren het er eerst nog 23 - nu zijn het er nog maar 7. Daardoor lijkt het alsof er tegenwoordig veel meer hittegolven zijn dan vroeger. En hebben klimaatalarmisten weer een stok om mee te slaan.

Een groep onafhankelijk onderzoekers van Stichting CLINTEL heeft de resultaten van het KNMI bekeken en concludeert dat sprake is van stevige “overcorrecties”. Het terugschroeven van het aantal hittegolven noemen ze zelfs “onverdedigbaar. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het rapport Het raadsel van de verdwenen hittegolven.

Wij willen openheid van zaken. Het is van belang dat het nationaal meteorologisch instituut objectief is en geen loopje neemt met de feiten. Het KNMI zelf weigert tot nu toe inhoudelijk te reageren. Wij eisen openbaarmaking van de brondata  waarmee de correcties zijn uitgevoerd - zoals het RIVM recentelijk ook haar modelgegevens voor stikstofmetingen openbaar moest maken.

Al in september vorig jaar stelden we minister Van Veldhoven de volgende vragen:

Waarom zijn de parallelmetingen van de Pagodehut en de Stevensonhut tussen 1947 en 1950 niet gebruikt bij de homogenisatie van temperatuurdata in De Bilt?

Bent u het ermee eens dat de parallelmetingen uit 1947-1950 en 2016-2018 bevestigen dat er sprake is geweest van een forse overcorrectie door het KNMI, aangezien de warmste dagen tot wel 1,9 graad Celsius naar beneden zijn gecorrigeerd terwijl de parallelmetingen tijdens tropische dagen warmer dan 30 graden Celsius uitwijzen dat het verschil tussen de oude meethut en de nieuwe meethut maar 0,4 tot 0,45 graad Celsius is?

Waarom heeft het KNMI ervoor gekozen om slechts één referentiestation te gebruiken, namelijk Eelde, en niet meerdere, wat volgens de literatuur de voorkeur heeft wanneer er wordt gecorrigeerd aan de hand van een elders gelegen weerstation? Heeft het KNMI gevoeligheidsanalyses uitgevoerd en onderzocht hoe de homogenisatie zou uitpakken als er andere referentiestations zouden zijn gebruikt en, zo ja, wat kwam daar dan uit? Waarom zijn die analyses niet gemeld in het betreffende rapport?

Wie controleert eigenlijk het KNMI? Waarom wil het KNMI niet inhoudelijk reageren op het rapport? Kan de staatssecretaris toezeggen dat er alsnog een inhoudelijke reactie komt van het KNMI, dat uiteindelijk onder haar verantwoordelijkheid valt, dan wel dat er een objectieve second opinion komt van een aantal onafhankelijke deskundigen waarin men zich buigt over deze kwestie?

Wilt u het KNMI de opdracht geven om haar rekenprogramma’s openbaar te maken en de volgende informatie beschikbaar te stellen: ten eerste de R-code die is gebruikt voor de homogenisatie van Groningen met de parallelle metingen in Eelde, ten tweede de R-code die is gebruikt voor de homogenisatie van De Bilt met Eelde als vergelijkingsstation en ten derde de wijze waarop de resultaten zijn afgerond en het moment in het proces waarop dit is gebeurd (bijvoorbeeld de correctiefactoren per maand/percentiel of de einduitkomsten per dag)?

Op de bres voor unieke Nederlandse meetstandaarden

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 19-11-2019 10:55

Door Eppo Bruins op 19 november 2019 om 10:16

Op de bres voor unieke Nederlandse meetstandaarden

Hoe weet je of jouw weegschaal, jouw thermometer of jouw meetlint klopt? Het product dat je koopt is geijkt: een gram is precies een gram, een graad Celsius is precies een graad Celsius en een meter is precies een meter

Dat ijken (kalibreren met een mooi woord) van producten gebeurt aan de hand van meetstandaarden, die nauwkeurig beheerd worden door een kalibratieinstituut en al die kalibratieinstituten samen ijken hún meetstandaarden weer aan het nationale metrologie instituut van Nederland: het Van Swinden Laboratorium (VSL), dat wereldwijd haar standaarden en de manier waarop die beheerd worden weer afstemt met andere nationale metrologie instituten. Zo is overal ter wereld de meter, de gram, de ampère of de graad Celsius even groot. En dus kunnen Nederlandse technische bedrijven hun producten wereldwijd verkopen.

Het VSL is niet zo lang geleden verkocht aan TNO die het weer verkocht heeft aan een investeerder ‘First Dutch’. Een commercieel investeerder heeft een heel andere focus en winstgevendheid speelt natuurlijk een belangrijke rol in de overwegingen.

De ChristenUnie maakt zich zorgen dat de kwaliteit van het metrologisch werk minder belangrijk wordt dan de winstgevendheid. Bovendien bestaat de kans dat de bij het VSL werkzame specialistische wetenschappers zullen vertrekken. Technische bedrijven en instituten merken dat de veranderde omstandigheden er nu al toe leiden dat kalibraties voor luchttemperatuur en luchtvochtigheid niet meer uitgevoerd kunnen worden. Hierdoor kunnen andere kalibratielaboratoria hun meetstandaarden niet meer door het VSL laten ijken waardoor zij op hun beurt hun klanten niet meer (op tijd) kunnen voorzien van gekalibreerde meetmiddelen. Nederlandse technische bedrijven lopen hiermee het risico hun apparatuur niet meer te kunnen ijken, waardoor de export van hightech producten gevaar loopt. Nationale metrologie instituten in andere landen laten vaak hun binnenlandse klanten voorgaan, waardoor lange wachttijden voor Nederlandse bedrijven kunnen ontstaan.

Achtergrond

In de Metrologiewet (2006) is opgenomen dat de Minister van Economische Zaken (EZ) “één in Nederland gevestigde instelling aanwijst die tot taak heeft zorg te dragen voor het verwezenlijken en beheren van de nationale meetstandaarden”. Deze meetstandaarden dienen het openbaar belang en zijn relevant voor onder meer eerlijke handel, wetenschap en industrie. Van Swinden Laboratorium (afgekort VSL) in Delft is door de Minister aangewezen als de instantie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze taak. Via een overeenkomst heeft VSL zich verplicht de nationale meetstandaarden in stand te houden met de daarbij behorende faciliteiten om die standaarden te ijken. De manier waarop dit wordt uitgevoerd is omschreven in de jaarlijks af te sluiten overeenkomst betreffende het meetstandaarden-beheer.

De stap om het VSL te verkopen aan een commerciële partij is volgens de ChristenUnie onverstandig geweest. De meetopstellingen en standaarden van het VSL zijn vitale infrastructuur voor de economische bedrijvigheid en de handel in ons land. In de afgelopen 10 jaar hebben enkele andere landen hun metrologie instituut geprivatiseerd, maar men is hier met rasse schreden op teruggekeerd. De overheid zou weer controle moeten krijgen over het beheer en behoud van de unieke apparatuur van het instituut, en ook behoud van de specialistische kennis van de VSL-medewerkers is een onderwerp waar de overheid zich actiever mee zou moeten kunnen bemoeien. De afgelopen maanden heeft de ChristenUnie schriftelijke vragen gesteld over het in gebreke blijven van het VSL bij het kalibreren van luchttemperatuur en luchtvochtigheid. Ook heeft een meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met de eis van de ChristenUnie dat staatssecretaris Mona Keijzer jaarlijks moet rapporteren over hoe zij de fundamentele kennisbasis van het VSL in stand houdt.

Worden de inwoners van de wijk ...

KiesKatwijk KiesKatwijk Katwijk 06-06-2019 13:37

Worden de inwoners van de wijk Hoornes proefkonijn voor een gevaarlijk experiment ? Als het aan ons ligt niet. Lees hier het hele verhaal: http://www.kieskatwijk.nl/2019/06/inwoners-wijk-hoornes-proefkonijn.html Hoornes aardgasvrij leidt onherroepelijk tot de zoveeltje peperdure mislukking van nog groter allure dan de Noordzeepassage ramp. Geven we precies dezelfde mensen die niets geleerd hebben opnieuw de kans om te blunderen op kosten van de belastingbetaler ?

College B&W in TU Delft pak?

Stadsbelangen Stadsbelangen Delft 10-04-2019 09:26

Het is opvallend dat het college van B&W de laatste jaren er van alles aan doet om in een goed blaadje van de TU Delft te komen. Bijna slaafs! Ook nu weer bij de deal van het gebouw ‘Gele Scheikunde’. Natuurlijk onderschrijft Stadsbelangen Delft het belang van de TU voor onze stad, maar het lijkt wel of B&W alleen maar aan de leiband van de TU loopt. Alsof Delft alleen maar uit de TU bestaat en onze inwoners minder belangrijk zijn.

Stadsbelangen Delft vraagt zich af of Delft behoefte heeft aan apart Internationaal Georiënteerd Voorgezet Onderwijs (IGVO). Het Grotius College biedt al tweetalig onderwijs aan, ook op VWO/Gymnasium niveau. Daarnaast is er een goede ov-verbinding naar Den Haag en Rotterdam, waar IGVO te volgen is.

Dat de TU de noodzaak van een IGVO onderschrijft, begrijpen we wel. Voor de TU een mooie kans om een gebouw af te stoten voor 1 euro en Delft op te zadelen met een minimale kostenpost van 1,45 miljoen euro. In feite wordt hiermee door het college een verkapte subsidie aan de TU Delft gegeven, want de TU ontloop zo hoge kosten bij renovatie of nieuwbouw en hoeven niet in het gebouw te investeren.

Waarom het gebouw ‘Gele Scheikunde’ kopen terwijl er op de Brasserskade een school leeg staat en in Tanthof mogelijk straks drie schoolgebouwen leegkomen? De argumenten die het college veder aangeven, lijken ook tegenstrijdig. Er komen steeds meer inwoners, dus is er behoefte aan meer onderwijsvoorzieningen, stelt het college. Dan laat je een school aan de Brasserskade toch niet leeg staan dan wel drie schoolgebouwen sluiten in het Tanthof?

Bovendien kleven er nog wel aardig wat risico’s aan dit project. De kosten kunnen aanmerkelijk hoger uitvallen dan nu voorzien. Wat zit er in de bodem en wat zijn de kosten om dit te saneren? De hoeveelheid asbest in het gebouw? En wat kost het om dit af te voeren? Wat kost het om het gebouw voor scholing en wonen bouwrijp te maken? En over de kosten van het inrichten van een dergelijke school houdt het college wijselijk haar mond. Na de schoonmaak en sanering van de grond, zal de grond nog 8 ton waard zijn. 1.45 miljoen kosten en een opbrengst van 8 ton? Waar is het rekenmachientje van de gemeente Delft?

Delft heeft nog steeds niets geleerd van de crisisperiode en gaat gewoon weer vrolijk door met miljoenen uitgeven. Met betrekking tot risicoberekening heeft men het over de flora en fauna. Men denkt deze te kunnen beheersen, maar er moet nog een voorjaars- en najaarsonderzoek worden uitgevoerd! En nu al denkt men dit risico zonder onderzoek te kunnen beheersen. Voor de Gasthuisplaats maakte het college een pas op de plaats met de opmerking dat Delft net ‘boven Jan’ is, net uit de crisis en de Gashuisplaats niet is opgenomen in de agenda 2040. Naar onze mening staat ‘Gele Scheikunde’ ook niet op de agenda van 2040.

Afgezien van de vraag of er noodzaak is om in Delft te komen tot een IGVO, rijst bij ons de vraag waarom de gemeente weer miljoenen gaat investeren en wederom geen enkele poging wordt ondernomen om lastenverlichting voor onze inwoners te realiseren? Wordt het niet eens tijd dat het college gaat investeren om af te komen van het etiket dat Delft de duurste stad is voor onze inwoners?

Al met al is Stadsbelangen Delft er niet van overtuigd dat dit een goed plan is. Onze fractie kiest liever voor lagere lasten voor onze inwoners in plaats van door middel van een truc verkapte subsidie te verstrekken aan de TU Delft.

Fractie Stadsbelangen Delft

Vandaag met DWARS Leiden-Haaglanden ...

GroenLinks GroenLinks Delft 01-03-2019 19:57

Vandaag met DWARS Leiden-Haaglanden campagne gevoerd op de TU Delft! Omdat je er niet vroeg genoeg bij kan zijn! GroenLinks maakt zich hard voor een natuurrijk Zuid-Holland!

Wij hebben gisteren vragen gesteld ...

Gemeentebelangen Doetinchem Gemeentebelangen Doetinchem Doetinchem 01-02-2019 17:54

Wij hebben gisteren vragen gesteld over het gevaarlijke fietskruispunt bij het Noorderlicht waar de fietsers en voetgangers de Bilderdijkstraat oversteken. GemeenteBelangen Doetinchem wil een veilige oplossing en ziet het BikeScout systeem als mogelijkheid voor de verbetering van de veiligheid. De wethouder neemt bij de herinrichting van de Bilderdijkstraat, die binnenkort zal plaatsvinden, dit systeem mee. Ook voor andere kruisingen zal dit systeem worden overwogen. BikeScout overdag: https://youtu.be/5bieLo6Iw4A BikeScout avond: https://youtu.be/NkrQuhi_adc #bikescout #GemeenteBelangenDoetinchem

Delft kleurt oranje: geweld tegen ...

GroenLinks GroenLinks Delft 25-11-2018 10:18

Kandidatenlijst ChristenUnie Reimerswaal

ChristenUnie ChristenUnie Reimerswaal 22-12-2017 22:14

https://reimerswaal.christenunie.nl/k/n22748/news/view/1147572/373217/JRNJ-CUreimerswaal-13

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 heeft de ledenvergadering de kandidatenlijst vastgesteld. Huib Bouwman (Rilland), die sinds maart 2017 gemeenteraadslid is, is daarbij gekozen tot lijsttrekker. Op nummer 2 staat de huidige fractievoorzitter Andries Jumelet (Yerseke). De lijst vervolgt met Barbara van den Bogaerdt (Kruiningen) op nummer 3 en, de zestienjarige, Joël Boone (Yerseke) op nummer 4. De vijfde positie op de lijst wordt ingenomen door Tineke Minderhoud (Waarde).

Op de foto ziet u van links naar rechts: Joël Boone, Andries Jumelet, Huib Bouwman en Barbara van den Bogaerdt

€2.265.000. Zo duur zou de extra ...

ChristenUnie ChristenUnie Reimerswaal 30-06-2017 20:13

€2.265.000. Zo duur zou de extra parkeervoorziening in Yerseke zijn. Het plan was om een gedeelte van de Prins Willem-Alexanderhaven te dempen en daar parkeerplaatsen op te realiseren. De ChristenUnie vindt dat té duur! Daarom hebben wij gevraagd om extra onderzoek naar de parkeerbehoefte in Yerseke. Wij vinden dat bij zulke grote uitgaven alles goed moet worden afgewogen voordat er tot handelen wordt overgegaan.