Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

9 documenten

Onderwijs in tijden van corona

PvdA PvdA Nederland 29-04-2020 15:51

Door Kirsten van den Hul op 29 april 2020 Delen  

Is er wel voldoende testcapaciteit voor al het personeel in opvang en onderwijs? En hoe moet je als leraar anderhalve meter afstand houden van je leerlingen? Hoe vaak worden klaslokalen schoongemaakt? En wat betekent dit alles voor mensen uit risicogroepen of met kwetsbare mensen in hun gezin?

Vandaag spraken we in de Tweede Kamer over de effecten van de coronacrisis in het onderwijs. Ik vroeg de minister naar de gevolgen van de coronacrisis voor de kansengelijkheid.

Wij maken ons grote zorgen over de achterstanden die kwetsbare kinderen hebben opgelopen.

Want wij maken ons grote zorgen over de achterstanden die kwetsbare kinderen hebben opgelopen. Daarom heb ik de minister gevraagd om in kaart te brengen hoe groot die achterstanden zijn en wat er nodig is om ze in te lopen. Wat ons betreft doen we dat met een noodfonds voor gelijke kansen, waaruit scholen zelf kunnen bepalen wat, hoe en wanneer nodig is.

Maar voor die studenten die als gevolg van corona langer moeten studeren, willen wij compensatie.

Ook in het beroeps en wetenschappelijk onderwijs leidt de coronacrisis tot grote zorgen. Wat als je studievertraging oploopt, of als je stage niet door kan gaan? Wat als je bijbaan ineens stopt en je wel boodschappen moet betalen? We weten nu nog niet precies hoeveel studenten studievertraging oplopen als gevolg van de intelligente lockdown. Maar voor die studenten die als gevolg van corona langer moeten studeren, willen wij compensatie. Bijvoorbeeld door de flexregeling ook voor hen open te stellen. En door te zorgen voor een verlenging van de aanvullende beurs voor die studenten die vertraging oplopen. Bovendien willen we meer zekerheid voor jonge onderzoekers, postdocs en promovendi: hun vaak tijdelijke contracten moeten verlengd worden. Want ook zij verdienen vaste grond onder de voeten, juist nu.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/onderwijs-in-tijden-van-corona/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/onderwijs-in-tijden-van-corona/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Iedereen een eerlijke start – juist nu!

PvdA PvdA Nederland 01-04-2020 07:56

Door Kirsten van den Hul op 1 april 2020 Delen  

Ineens komt de stem van de leraar de woonkamer binnen. Achter laptops zitten pubers geconcentreerd te luisteren en mee te schrijven. Thuiswerkende ouders lopen af en toe binnen om te vragen of ze kunnen helpen. Of een onuitputtelijke oudere zus, die met haar kleinere broertjes gaat spelen. Steeds meer ouders beseffen ondertussen dat lesgeven toch echt een vak is, en realiseren zich hoeveel zij dag in dag uit te danken hebben aan hardwerkende leraren.

Het is indrukwekkend om te zien hoe in korte tijd op veel scholen keihard is gewerkt om onderwijs op afstand mogelijk te maken. Terecht is er veel lof voor leraren die in no-time online lesprogramma’s hebben ontwikkeld. Maar voor veel kinderen en ouders pakken de eerste weken van de coronacrisis een stuk minder rooskleurig uit.

Want hoezeer scholen, gemeenten en het ministerie ook hun best doen: nog steeds zijn er gezinnen waar kinderen niet mee kunnen doen aan digitaal thuisonderwijs omdat er geen laptop of wifi is.  Gezinnen waar kinderen niet rustig of veilig kunnen werken. Gezinnen waar ouders hun kinderen niet kunnen helpen omdat hun werkgevers vasthouden aan deadlines, of omdat ze de taal onvoldoende machtig zijn.

 Voor veel kinderen en ouders pakken de eerste weken van de coronacrisis een stuk minder rooskleurig uit.

De sluiting van scholen dreigt hiermee grote gevolgen te hebben voor kinderen die vaak al op achterstand stonden. Kinderen op wiens scholen het de afgelopen jaren al extra moeilijk was om goede leraren te vinden. Leerlingen in het (basis en voortgezet) speciaal onderwijs. En leerlingen die met het schrappen van de centrale examens hun hoop in rook zien opgaan om hun gemiddelde eindcijfer nog op te krikken. Naar al die kinderen gaan mijn grootste zorgen uit. Ik heb de minister daarom gevraagd hoe hij dat ziet. Hoe hij aankijkt tegen de gevolgen van deze toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs, ook op de langere termijn.

Ik ben blij dat kinderen in kwetsbare thuissituaties nu ook gebruik kunnen maken van de opvang, net zoals kinderen van ouders in vitale beroepen. Die opvang moet wat mij betreft (zo veel mogelijk) bestaan uit onderwijs. Net zoals alle andere kinderen dat zo goed en kwaad als het gaat thuis proberen te doen. Ik hoop dan ook dat de minister snel inzichtelijk heeft of dat ook daadwerkelijk het geval is, zeker nu we weten dat deze situatie langer aanhoudt.

Naar al die kinderen gaan mijn grootste zorgen uit

Inmiddels zien we helaas ook hoe lastig het is om daadwerkelijk alle kinderen in beeld te krijgen en te bereiken. Kinderen van minder mondige ouders of statushouders dreigen van de radar te verdwijnen. Er zijn grote zorgen over kinderen die opgroeien in een gewelddadig gezin. Gemeenten en scholen zijn hierbij als eerste aan zet, maar verdienen daarbij alle steun. Ook vanuit het Rijk. Want ook, of eigenlijk juist, in crisistijd moeten we alles op alles zetten om de meest kwetsbare kinderen te bereiken.

Ken of ben jij iemand bij wie de scholensluiting tot problemen of zorgen leidt? Of heb je ideeën hoe we de kansenongelijkheid als gevolg van deze crisis ook op de lange termijn kunnen bestrijden? Laat het mij weten via k.vdhul@tweedekamer.nl!

In crisistijd moeten we alles op alles zetten om de meest kwetsbare kinderen te bereiken.

 

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/iedereen-een-eerlijke-start-juist-nu/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/iedereen-een-eerlijke-start-juist-nu/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Tijd het lerarentekort onder ogen te komen

PvdA PvdA Nederland 17-12-2019 12:43

Door Kirsten van den Hul op 17 december 2019 Delen  

Maar wie leest ziet vooral oude wijn in nieuwe zakken en een symbolisch zoethoudertje voor de grote steden van een miljoen euro per jaar. Symbolisch omdat dit neerkomt op zo’n zestien leraren per stad, terwijl het tekort aan leraren alleen in Amsterdam al meer dan 350 voltijdbanen bedraagt.

Investeer structureel en substantieel in het onderwijs.

Wel erkent de minister voor het eerst dat het lerarentekort de onderwijskwaliteit onder druk zet. Dat is winst. Maar waarom geeft hij dan telkens geen gehoor aan de 40.000 leraren, schoolleiders en ouders afgelopen maart op het Malieveld? Aan de stakingen en protestmarsen die vorige maand plaatsvonden en eind januari niet alleen worden herhaald maar ook met een dag worden verlengd? Aan de schoolleiders die waarschuwen voor noodgedwongen onorthodoxe maatregelen zoals onbevoegden voor de klas en pas vanaf 5 jaar naar school? Zij vragen onder de streep iets realistisch: investeer structureel en substantieel in het onderwijs.

Vandaag stemt de Eerste Kamer over de onderwijsbegroting voor 2020. In de Tweede Kamer stemde de PvdA al tegen. Indien ook in de Eerste Kamer onvoldoende draagvlak blijkt te zijn voor onze voorstel om nú structureel te investeren, stemt ook de Eerste Kamerfractie van de PvdA tegen de begroting. Een belangrijk signaal om aan te geven dat het kabinet nalaat – in tijden van historische overschotten op de Rijksbegroting – te investeren in wat nodig is.

Van belang welke kinderen en scholen het hardst worden geraakt door dit lerarentekort.

Want dat die investeringen nodig zijn, blijkt in het bijzonder uit de groeiende kansenongelijkheid als gevolg van het lerarentekort. In dat licht is de onwelwillendheid bij de minister om dat lerarentekort nou eens echt in kaart te brengen misschien wel het meest onbevredigend nieuws van gisteren. In reactie op het verzoek hiertoe vanuit de Tweede Kamer stelt de minister: “uit diverse gesprekken blijkt dat dit heel complex is”. Het is onduidelijk met wie de minister tot de conclusie ‘heel complex’ is gekomen. Maar duidelijk is wel dat de minister hiermee zichzelf van de verantwoordelijkheid ontslaat om grip te krijgen op het tekort. Om te weten welke kinderen op welke scholen nu en in de nabije toekomst (het hardst) worden geraakt door dit lerarentekort.

In plaats van zijn eigen Onderwijsinspectie aan de slag te laten gaan of scholen te vragen actief hun tekorten te melden, legt hij de verantwoordelijkheid bij anderen neer. In dit geval door een onderzoek uit te vragen bij werkgeversorganisatie PO Raad en in gesprek te gaan met de oprichter van een particuliere website waarop scholen vrijwillig hun actuele tekorten kunnen melden. Het bereik van die site is zeer beperkt: zo’n 5 procent van de scholen maakt er gebruik van. En dat is ook niet verwonderlijk. Geen enkele school zal er gauw voor kiezen de vuile was buiten te hangen. Maar dat neemt niet weg dat het voor degene die eindverantwoordelijk is voor goed onderwijs – namelijk de overheid – van essentieel belang is om te weten welke kinderen op welke scholen de dupe worden.

We blijven ons inzetten voor kinderen.

Daarom blijven wij ons inzetten voor al die kinderen die met regelmaat een dag naar huis worden gestuurd omdat er geen leraar is. Die niet langer een bekend en vertrouwd gezicht voor de klas hebben. En die kunnen rekenen op de extra aandacht die zij nodig hebben. Dat kan en mag niet in een rijk land als Nederland.

Tweede Kamerlid

Geen les in Amsterdam Nieuw-West. Maar waarom?

PvdA PvdA Nederland 12-12-2019 14:10

Door Kirsten van den Hul op 12 december 2019 Delen  

Deze week hebben de leraren van de in totaal zestien scholen hun hersens gekraakt op de vraag: hoe houden we onze onderwijskwaliteit op peil terwijl de werkdruk zo ongelooflijk hoog is? Tegelijkertijd maakte de gemeente vandaag bekend dat het lerarentekort in Amsterdam nog harder oploopt dan tot nu toe werd gedacht.

De hoofdstad heeft nu 384 vacatures. Dat is gemiddeld 2 leraren te weinig per school.

Het vormt een nieuw dieptepunt in de crisis waar het onderwijs zich in begeeft. Op uitnodiging van Kirsten van den Hul komen de leraren, onderwijsondersteuners en ouders van de zestien scholen aanstaande dinsdag hun overdenkingen delen met de Tweede Kamer. Dat is interessant, en wij hopen dat we elkaar kunnen helpen. Maar onder de streep weten we een ding heel zeker: zonder structureel extra geld voor het funderend onderwijs blijven we achter de feiten aanlopen. Blijven er overal in het land steeds vaker kinderen naar huis gestuurd worden of worden ze afgedaan met onbevoegden voor de klas. Simpelweg omdat er onvoldoende leraren zijn. De cao die vandaag is afgesloten in het primair onderwijs lost dit probleem helaas ook niet op.

In deze video vertellen twee leraren uit Amsterdam Nieuw-West over hun ervaringen.https://www.pvda.nl/nieuws/geenlesinnieuwwest/

Wat nodig is zijn structurele investeringen.

Wat wel nodig is, is structurele investeringen. Daarmee kunnen basisschoolleraren eerlijker worden beloond en kunnen er extra handen in de klas worden aangetrokken om de werkdruk te verlagen. En vooral: kunnen we ervoor zorgen dat kinderen weer de aandacht krijgen die zij verdienen. Want het meest pijnlijke aan dit lerarentekort is dat de meest kwetsbare kinderen het eerste de dupe worden. Kinderen die extra aandacht nodig hebben. En kinderen die op scholen en/of in wijken zitten waarvoor de gemiddelde leraar niet staat te trappelen.

De begrotingsbehandeling die eind vorige maand werd behandeld bood een uitgelezen kans om het tij te keren. Om huidige en toekomstige leraren een perspectief te bieden dat ook zij in de toekomst een huis kunnen kopen. Dat de werkdruk echt wordt verlaagd en zij zeker zijn van een fatsoenlijke waardering voor het belangrijke werk dat zij doen.

We moeten het tij keren en voorkomen dat er een generatie verloren gaat.

Maar dit kabinet pakt die kans niet. En dat terwijl er een historisch miljardenoverschot op de Rijksbegroting staat. Wij hebben daarom vorige week in de Tweede Kamer tegen de Onderwijsbegroting gestemd, en blijven solidair met de honderdduizenden leraren die hebben aangekondigd eind januari opnieuw het werk neer te leggen. Komende week wordt de begroting in de Eerste Kamer besproken. Onze wensen blijven staan: structurele investeringen in het onderwijs. Niet over een paar jaar, maar nu. Zodat we het tij op tijd keren en voorkomen dat er een generatie verloren gaat. Dat elk kind zeker is van een goede leraar voor de klas.

Benieuwd wat de PvdA voor zowel korte als lange termijn voorstelt om het lerarentekort aan te pakken, zie dan ons Noodpakket Leraar Voor de Klas.

Tweede Kamerlid

Waarom deze onderwijsbegroting onvoldoende is

PvdA PvdA Nederland 03-12-2019 09:07

Door Kirsten van den Hul op 3 december 2019 Delen  

Klaar om op eigen benen te staan. Onderwijs biedt iedere dag duizenden kinderen de kans alles uit het leven te halen. Maar er zijn grote problemen in ons onderwijs. Er is een schreeuwend tekort aan leraren en de werkdruk is veel te hoog. Klassen worden naar huis gestuurd. Scholen schakelen noodgedwongen over tot vierdaagse schoolweken en volgende week sluiten 16 basisscholen een week lang hun deuren. Allemaal omdat er onvoldoende leraren zijn. En diezelfde leraren, onderwijsassistenten, schoolleiders, kinderen en hun ouders zijn het afgelopen jaar helder geweest. Op het Malieveld, op de Dam en op vele schoolpleinen door het hele land: er moet nú iets gebeuren. Maar helaas lijkt dit kabinet hen niet te horen.

Want de onderwijsbegroting van dit kabinet rammelt aan alle kanten

Want de onderwijsbegroting van dit kabinet rammelt aan alle kanten. Er wordt bezuinigd op het wetenschappelijk onderwijs, specifiek de medische, alfa- en gammastudies. Het is onduidelijk waar op de onderwijsbegroting de inkomsten die het kabinet misloopt door de – gelukkig – niet ingevoerde renteverhoging op studieleningen wordt verhaald. En er is op het nippertje slechts een incidenteel bedrag vrijgemaakt om het groeiende lerarentekort tegen te gaan. Een onderwijsbegroting die nog niet het begin van een antwoord biedt op de problemen waar we nu voor staan. Want hoewel geld niet de oplossing voor alles is, is een realistisch budget om de noden van nú op te vangen wel van essentieel belang.

Geld is niet het probleem, het probleem is een gebrek aan oog voor wat er nu nodig is in de samenleving.

En we weten: geld is niet het probleem van dit kabinet. Ook dit jaar blijft er weer 14 miljard over. Geld is niet het probleem, het probleem is een gebrek aan oog voor wat er nu nodig is in de samenleving. De boodschap van al die stakende leraren was luid en duidelijk. En daarbij komt dat het lerarentekort als eerste de meest kwetsbare kinderen treft. Kinderen die nog meer dan anderen baat hebben bij een vertrouwd gezicht voor de klas. Bij regelmaat. Juist die kinderen worden nu bovengemiddeld vaak naar huis gestuurd en krijgen aan de lopende band wisselende leraren voor hun neus. Leraren die weer gewoon les willen geven, die er willen zijn voor hun kinderen. Zij, en de kinderen, hebben behoefte aan een kabinet dat luistert. Dat erkent dat er een noodsituatie is en daar naar handelt.

De coalitie wil niet luisteren en zet haar eigen plannen door.

Vorig jaar presenteerden wij het Noodpakket Leraar voor de Klas met voorstellen voor zowel de korte als lange termijn. En bij het uitblijven van serieuze stappen in die uitvoering daarvan, hebben wij al voor de zomer wij laten weten niet in de kunnen stemmen met een begroting zonder structureel extra geld om het lerarentekort aan te pakken. En ook tijdens de behandeling van de begroting hebben we voorstellen gedaan om de begroting te verbeteren. Maar de coalitie wil niet luisteren en zet haar eigen plannen door. Helaas kunnen wij als Partij van de Arbeid daardoor niet instemmen met deze onderwijsbegroting.

De komende tijd blijven wij ons onverminderd inzetten voor echte oplossingen. Voor extra investeringen in het onderwijs. Voor een structurele aanpak van het lerarentekort. Zodat alle kinderen een leraar voor de klas hebben en het onderwijs krijgen waar ze recht op hebben.

Tweede Kamerlid

Sluit niet de ogen voor kansenongelijkheid als gevolg van het lerarentekort

PvdA PvdA Nederland 09-10-2019 05:00

Door Kirsten van den Hul op 9 oktober 2019 Delen  

En steeds meer ouders ontvangen een sms’je met de strekking: “Excuses, morgenochtend hebben we geen vervanging kunnen vinden. U wordt vriendelijk verzocht uw kind morgen thuis te houden.” Dat dit soort situaties voorkomt in een rijk land als Nederland is al erg genoeg. Maar nog problematischer is dat we niet weten hoe vaak scholen dit soort noodgrepen moeten doen én welke kinderen daar precies de dupe van zijn.

Als leraar en schoolleider zet je natuurlijk alles op alles om te voorkomen een vierdaagse schoolweek moet invoeren.

Als leraar en schoolleider zet je natuurlijk alles op alles om te voorkomen dat je, zoals eerder dit jaar in Zaandam gebeurde, een vierdaagse schoolweek moet invoeren. Of dat er een onbevoegde voor de klas staat, of dat één docent lesgeeft aan twee klassen. Maar hoe vaak en waar dat precies gebeurt, weten we niet. Minister Slob heeft het lerarentekort namelijk nog nooit in kaart laten brengen, ondanks herhaalde verzoeken vanuit de sector en de Tweede Kamer. Scholen hoeven de noodmaatregelen die zij gedwongen zijn te nemen niet te melden bij de onderwijsinspectie.

Zo weten we dat scholen met relatief veel leerlingen met onderwijsachterstanden het extra moeilijk hebben om leraren te vinden.

Daardoor hebben we geen idee welke kinderen vaker te maken krijgen met een onbevoegde voor de klas of wie het meest de dupe zijn van veel wisselende gezichten. Een onverantwoord risico, vooral voor de meest kwetsbare kinderen. Het lerarentekort dreigt hen op nog meer achterstand te zetten. Zo weten we dat scholen met relatief veel leerlingen met onderwijsachterstanden het extra moeilijk hebben om leraren te vinden. Ook in het speciaal onderwijs komt het lerarentekort nog harder aan.

De laatste ramingen voorspellen dat er in 2022 ruim 4.000 openstaande vacatures voor fulltimers in het basisonderwijs zijn. Een tekort dat oploopt tot 11.000 in 2027. Daarom pleitte ook Lodewijk Asscher tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen om leraren in het basisonderwijs evenveel te verdienen in het voortgezet onderwijs. En leraren in het voortgezet speciaal onderwijs net als hun overige collega’s in het reguliere voortgezet onderwijs te laten vallen onder de cao voor het vo. Want zolang dit lerarentekort doordendert, wordt niet alleen de kwaliteit van ons onderwijs, maar ook de kansengelijkheid ondermijnt.

Ook in het speciaal onderwijs komt het lerarentekort nog harder aan.

Zo geeft negentig procent van drieduizend door CNV Onderwijs en het Algemeen Dagblad ondervraagde leraren aan dat het niveau bij rekenen en taal achteruitgaat. Vooral de enorme uitval van leraren en de steeds wisselende gezichten voor de klas zouden funest zijn voor die leerresultaten.

Dat het lerarentekort op sommige scholen extra hard aankomt, merkte ook de 16e Montessorischool in Amsterdam Zuidoost, die zich onlangs gedwongen zag de deuren te sluiten, naar eigen zeggen omdat er onvoldoende leraren te vinden waren.

Vandaag zal ik tijdens het Algemeen Overleg Leraren minister Slob nogmaals aan de tand voelen over het lerarentekort.

Ondertussen adverteert een peperdure private school voor voortgezet onderwijs doodleuk met de tekst ‘geen lesuitval door lerarentekort’. Met andere woorden: wie in staat is de portemonnee te trekken, merkt niets van dat lerarentekort. En wie dat niet kan? Die zoekt het zelf maar uit. Vandaag zal ik tijdens het Algemeen Overleg Leraren minister Slob nogmaals aan de tand voelen over het lerarentekort. Dit kabinet moet namelijk naast het serieus aanpakken van het lerarentekort, ook eindelijk de effecten van dat tekort onder ogen durven te komen. Want juist die kinderen die het meest baat hebben bij een goede leraar voor de klas, staan nu in de kou.

Tweede Kamerlid

"Sinds de staking van tienduizenden ...

PvdA PvdA Nederland 24-06-2019 09:02

"Sinds de staking van tienduizenden leraren in maart heeft het kabinet niets gedaan". Kirsten van den Hul over het lerarentekort en de crisis in het onderwijs. Juist de kinderen die goede leerkrachten hard nodig hebben worden het zwaarst getroffen. 👇

Wachtlijst voor de bouwhoek

PvdA PvdA Nederland 12-02-2019 14:43

Door Lodewijk Asscher op 12 februari 2019 Delen  

De leerlingen werden telkens verdeeld over andere groepen. Of ze mochten nog wel naar school komen maar liever niet. Opvang in plaats van onderwijs, en de leraren gefrustreerd naar huis. Samen met onze onderwijswoordvoerder Kirsten van den Hul en ons Zaanse raadslid Eylem Koseoglu bezocht ik de school.

De ouders hebben vrij genomen van hun werk maar de rek gaat eruit.

We spraken een gemotiveerde schooldirecteur die nachten wakker heeft gelegen van het lerarentekort en geen andere uitweg zag. We spraken de leraren zelf. Vakmensen, trots op het ambacht. Boos over de situatie. “De minister had het over de griepgolf, nou hier heeft niemand griep. Tenminste officieel niet, we proberen nu allemaal de voorjaarsvakantie te halen want als één van ons ziek wordt hebben de anderen een nog groter probleem.”

Dit is slecht voor de kinderen, onderwijs is een vak.

De ouders die vertellen wat het voor hen betekent. Een alleenstaande moeder die haar dochter op zondagavond naar haar ouders in Friesland brengt en maandagavond weer ophaalt. Een vader die discussies met zijn negenjarige dochter heeft als hij de lesstof anders uitlegt dan de juf. Een moeder die nu moet kiezen tussen mantelzorg voor haar demente moeder of het opvangen van haar kinderen. Een andere moeder die zelf probeert les te geven aan negen kinderen op de maandag. Als het lunchtijd is, is ze al kapot. De ouders hebben vrij genomen van hun werk maar de rek gaat eruit.

En het belangrijkste: dit is slecht voor de kinderen, onderwijs is een vak. Samen hebben de ouders de leerplichtambtenaar gevraagd de leerplicht te gaan handhaven. Een wanhoopspoging om aandacht te krijgen voor deze bizarre situatie.

De komende jaren zal het lerarentekort nog veel nijpender als we niet ingrijpen.

De juf van groep 1-2 vertelt dat ze 38 kinderen in de klas heeft. Dat worden er nog meer. Niets aan te doen, er staat al een half jaar een vacature. Waar dat toe leidt? Zindelijke kinderen die terugvallen. Geen plek aan tafel om te leren tekenen. Een wachtlijst voor de bouwhoek.

Dit is krankzinnig.

Mijn oproep: behandel dit als een nationale crisis.

Is de Tamarinde de enige school waar dit speelt? Nee, van deze school weten we het maar het komt steeds meer voor. Lost het probleem zichzelf op? Nee, de komende jaren zal het lerarentekort nog veel nijpender worden als we niet ingrijpen. Dit gaat honderden scholen en duizenden kinderen en hun ouders raken.

Zeker, er gaan scholen zijn die het nog wel even kunnen uitzingen, er gaan ouders zijn die het voor hun kinderen kunnen fiksen. Maar de kansenongelijkheid neemt toe en kinderen krijgen niet waar ze recht op hebben.

Doe het nu. Voor onze kinderen en onze toekomst.

Onacceptabel. Mijn oproep: behandel dit als een nationale crisis. Haal iedereen aan tafel om afspraken te maken. Neem maatregelen op de korte termijn en op de lange termijn. Breek het regeerakkoord open, ik ben ervan overtuigd dat alle partijen dat zullen steunen. Alle. Geen gejij-bak, geen onbevoegden voor de klas, geen excuses maar aanpakken.

Doe het nu. Voor onze kinderen en onze toekomst.

Tweede Kamerlid

‘Gelijke Kansen Bonus’ voor leraren op kwetsbare scholen

PvdA PvdA Nederland 24-01-2019 06:00

Door Kirsten van den Hul op 24 januari 2019 Delen  

Het veelbesproken tekort aan leraren is daar een belangrijke oorzaak van. En pijnlijker nog, dat tekort versterkt die kansenongelijkheid.

Daarom vraag ik de minister scholen in staat te stellen om de ‘gelijke kansen bonus’ te betalen aan leraren die voor een klas staan met relatief veel kwetsbare kinderen.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/gelijke-kansen-bonus-voor-leraren-op-kwetsbare-scholen/