Nieuws van SP in Nederland inzichtelijk

37 documenten

Vervuilende bedrijven de lusten, wij de lasten. Al 50 jaar strijden wij hiertegen!

SP SP Nederland 02-11-2023 18:11

De kosten voor vervuiling door bedrijven komen steeds weer op het bordje van gewone mensen terecht. Zij de lusten, wij de lasten. Al 50 jaar strijden wij hiertegen!

Zo ook in Krimpen aan den IJssel, bij het vervuilde EMK-terrein. Deze 'afvalverwerker' dumpte jarenlang giftige stoffen in de grond en in het water. Nu mag de overheid, de belastingbetaler, voor de kosten opdraaien.

Vele milieuschandalen legde hij bloot, waaronder EMK. Oud-SP-Kamerlid Remi Poppe was vandaag te zien in EenVandaag.

Actiemaand voor Groningen

SP SP Nederland 09-08-2022 15:31

Gedurende de actiemaand zullen er negen bijeenkomsten plaatsvinden. De bijeenkomsten beslaan de volgende thema’s: 24 augustus Ondernemers, 26 augustus Boeren, 29 augustus Huurders, 1 september Gezondheid, 3 september Jongeren, 4 september Cultureel erfgoed, 5 september Afbouw Gaswinning, 9 september Schade en Versterken en 15 september Macht en Tegenmacht.

We vinden het belangrijk om tijdens de bijeenkomsten informatie op te halen. Je bent van harte welkom om jouw input te geven. Alle opgehaalde informatie zullen wij verwerken in een eisenlijst voor Groningen. Het is tijd voor respect voor Groningen!

Doe mee met de buitenparlementaire enquête Groningen!

SP SP Nederland 19-07-2022 11:05

Tienduizenden gedupeerden wachten. Velen al jaren. De schadeafhandeling, de versterking en de compensatie voor alle ellende verloopt voor velen nog steeds slecht. Ondanks alle beloftes, gaat de Haagse vernielzucht en minachting door.

Wij geven niet op. Wij weten dat ons prachtige Groningen het waard is en blijven strijden. We organiseren een buitenparlementaire enquête Groningen. Want er komt alleen een oplossing als er ook geluisterd wordt naar de ervaringen, oplossingen en eisen van de gedupeerden zelf.

Woon jij in Groningen?

Dit heb ik nog nooit meegemaakt

SP SP Nederland 13-08-2020 13:48

Er is nu iets gebeurd wat ik nog nooit mee heb gemaakt in de Tweede Kamer: de Kamerleden van de coalitiepartijen vluchtten het gebouw uit toen we weer gingen stemmen over meer waardering voor onze zorgverleners. Omdat de vereiste meerderheid daardoor niet aanwezig was, kon de hele stemming niet doorgaan. Een hele laffe actie. Dit kunnen we niet accepteren en daarom heb ik je hulp nodig.

Al drie keer eerder werd ons voorstel om zorgverleners structureel meer waardering te geven door de coalitie geblokkeerd. Ze stemden toen tegen, waardoor we één stem tekortkwamen. Nu zorgden ze ervoor dat de hele stemming überhaupt niet door kon gaan en zorgverleners dus niet meer waardering krijgen.

Op de dag dat onder andere Diederik Gommers waarschuwt dat als de stijging van het aantal besmettingen zo doorgaat, de tweede golf snel komt, zouden we juist alles uit de kast moeten halen om onze zorgverleners beter te waarderen. We hebben ze namelijk keihard nodig. Terwijl zorgverleners aangeven nog niet klaar te zijn voor een tweede golf, zich niet gewaardeerd te voelen en we duizenden extra mensen in de zorg nodig hebben, krijgen ze nu van de coalitiepartijen voor de zoveelste keer een klap in het gezicht. Hoe wrang kan het zijn. Na het mooie applaus voor de zorg door heel Nederland, verdienen onze zorgverleners ook een structureel betere waardering.

Natuurlijk geven we niet op. Al meer dan 100.000 mensen tekenden onze petitie. We zijn druk bezig met de voorbereidingen van een (coronaproof) actiedag op 5 september. Wil je de petitie tekenen of je opgeven voor 5 september?

Ben je er al bij op 5 september? Help dan mee door zoveel mogelijk familie, vrienden en collega’s uit te nodigen!

Misdaad mag niet lonen: SP eist actie

SP SP Nederland 16-06-2020 06:15

In Nederland verdienen criminelen per jaar tussen de 15 en 20 miljard euro. De Nederlandse overheid weet van dat gigantische bedrag slechts 77 miljoen euro af te pakken en terug te geven aan de samenleving. 'Dat is ronduit bedroevend en niet uit te leggen aan al die mensen die zich wel netjes aan de wet houden', aldus Michiel van Nispen, woordvoerder Justitie. Hij eist dan ook actie van het Kabinet om meer misdaadgeld af te pakken.

Al jaren vraagt de SP aandacht voor het afpakken van geld dat verdiend is door criminele activiteiten. Van Nispen: 'Als we georganiseerde criminaliteit een halt toe willen roepen dan moeten we criminelen raken waar het pijn doet: in hun portemonnee. Het kabinet zou er goed aan doen fors meer te investeren in het afpakken van crimineel vermogen.'

De Nederlandse samenleving wordt nu elk jaar voor minstens 15 miljard euro bestolen door criminelen. 'We laten nu miljarden liggen bij criminelen. Dat is niet alleen onrechtvaardig maar dat geld is hard nodig voor onze publieke sector: zorg, onderwijs en veiligheid.'

Fraudeonderzoek door eigen advocaat vergroot risico op misleiding van OM

SP SP Nederland 10-06-2020 07:14

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil meer gebruikmaken van zelfonderzoek. Hierbij laat het verdachte bedrijf de veronderstelde fraude of corruptie onderzoeken door advocaten die door het bedrijf zelf zijn ingehuurd. Hun onderzoeksrapport wordt overhandigd aan het Openbaar Ministerie (OM), dat daarop een eventuele vervolging en afdoening baseert. Zo ligt het risico op de loer dat het OM zich baseert op partijdig en zelfs misleidend onderzoek.

Fraudezaken zijn complex en de opsporingsdiensten en het OM hebben beperkte onderzoekscapaciteit. Door het leeuwendeel van het onderzoek bij een door de verdachte ingehuurde advocaat neer te leggen, hoopt Grapperhaus op ‘efficiencyvoordelen’. Ook advocatenkantoren spinnen hier garen bij. Er is immers veel geld gemoeid met deze uit de Angelsaksische wereld overgewaaide trend.

Het is goed dat fraude en corruptie worden opgespoord en vervolgd. Het is ook positief als bedrijven zelf schoon schip willen maken. Maar bij zelfonderzoek door advocaten zijn kritische kanttekeningen te plaatsen. Advocaten zijn immers bij wet verplicht om te handelen in het belang van hun cliënt en dienen daarom partijdig te zijn. Dit maakt hun rol moeilijk verenigbaar met die van onafhankelijk, objectief onderzoeker. Als de bedrijfstop wetenschap had van fraude, kan van een advocaat niet worden verwacht dat hij hierop de nadruk legt in het zelfonderzoeksrapport. Bovendien leidt een al te kritische blik op de opdrachtgever misschien niet tot een vervolgopdracht.

Grapperhaus meent dat het tuchtrecht genoeg garanties biedt. Maar het  tuchtrecht bevat hiervoor geen specifieke bepalingen. De enige concrete bescherming is het verbod voor advocaten om onjuiste informatie te verstrekken. Maar het tuchtrecht verbiedt de advocaat niet om feiten te verzwijgen, af te zwakken, of derden verdacht te maken. Bovendien mogen advocaten zich beroepen op hun verschoningsrecht en weigeren om nadere toelichting te geven over het onderzoeksverloop. Dit alles staat de controle van de betrouwbaarheid in de weg. Bovendien lijkt het tuchtrecht niet altijd even effectief. Procedures kunnen lang voortslepen.

De risico’s van zelfonderzoek blijken uit de praktijk. In een strafzaak tegen accountantskantoor Baker Tilly wees het OM op basis van zelfonderzoek van Baker Tilly een ondernemer aan als verdachte. Een misleidende feitenselectie in het rapport gaf het beeld dat de ondernemer bewust aanstuurde op belastingontduiking. Het zelfonderzoek wees ook een enkele fiscaal adviseur van Baker Tilly als zondebok aan, de rest van het bedrijf bleef buiten schot. Maar in een civiele zaak aangespannen door de ondernemer kwam boven dat binnen Baker Tilly de illegale constructie in detail was besproken in een genotuleerde vergadering. De inhoud van deze notulen was door de advocaten uit het rapport weggelaten. Het toont hoe het OM kan worden misleid. En hoe frauderende bedrijven hun straf grotendeels kunnen proberen te ontlopen door derden voor de bus te gooien.

Grapperhaus reageert laconiek op deze kwetsbaarheden. De fiscale opsporingsdienst Fiod toetst het zelfonderzoek immers op betrouwbaarheid en kan kiezen voor vervolgonderzoek, met het zelfonderzoek als bron. Zo loopt het OM echter het risico dat wordt voortgebouwd op een ondeugdelijk fundament, waarin ernstige feiten zijn verzwegen of afgezwakt. Bovendien is de vraag hoe zinvol die werkwijze echt is. Als FIOD en OM het werk van de advocaat immers moeten overdoen, verdwijnen immers de gehoopte ‘ efficiencyvoordelen’. Maar als ze dat werk niet overdoen is het zelfonderzoek mogelijk niet betrouwbaar genoeg om stellige conclusies aan te verbinden. De minister zou dit onder ogen moeten zien.

Het inschakelen van advocaten door verdachte bedrijven vereist een serieuze politieke discussie. Het is te makkelijk om enkel te verwijzen naar het tuchtrecht. Het belang van echte waarheidsvinding, transparantie en controleerbaarheid is onmiskenbaar. Daarom dient de minister van Justitie eerst serieus te onderzoeken of er waarborgen denkbaar zijn waaronder zelfonderzoek door advocaten verantwoord is. Ook moet hij werk maken van uitbreiding van de capaciteit van OM en opsporingsdiensten, om fraude en corruptie bij bedrijven goed te onderzoeken. Dan is er ook minder noodzaak dit belangrijke werk uit te besteden.

Michiel van Nispen (SP)

Maarten Groothuizen (D66)

Deze tekst verscheen ook in het Financiële Dagblad op 10-06-2020

‘Is het nu duidelijk meneer Baudet?’

SP SP Nederland 29-05-2020 14:53

Waar de neoliberalen alle heil verwachten van de markt, blijven socialisten zich inzetten voor een samenleving waar we naar elkaar omkijken: niet een kapitalistische samenleving die per definitie extreme ongelijkheid voortbrengt, maar een samenleving waarin we solidariteit tussen mensen organiseren.

Gisteren kon ik in de Tweede Kamer aan Thierry Baudet uitleggen wat ik hier precies mee bedoel. Hij ging er ‘nog eens over nadenken’ mompelde hij...

Nu verwacht ik daar niet veel van, maar het fundamentele debat en de strijd om ideeën is helemaal terug! En dat is mooi en keihard nodig. Want in deze tijd van grote crisis is het tijd voor grote verandering.

SP en CDA: spoor faillissementsfraudeurs beter op en pak ze aan

SP SP CDA Nederland 11-05-2020 06:20

CDA en SP willen dat er meer grip komt op de draaideurfraudeur bij faillissementen. Beide partijen dienen samen een notitie in maandag 11 mei die zij voorleggen aan minister Dekker van rechtsbescherming.

SP-Kamerlid Michiel van Nispen: 'Bedrog bij bankroet maakt veel slachtoffers en veel schade. Het tast ook het vertrouwen in het rechtsverkeer aan. Alle reden om dit grondiger en effectiever aan te gaan pakken. Misdaad mag niet lonen.'

CDA-Kamerlid Chris van Dam: 'Faillissementsfraude is een hardnekkige vorm van fraude met grote financiële en maatschappelijk schade. Schuldeisers die uiteindelijk naar hun geld kunnen fluiten omdat de boedel is leeg getrokken voelen zich machteloos. Daar toe doen wij een aantal concrete voorstellen dat aan te pakken.'

In 2016 kwam het CBS tot conclusie dat bij 1/3de van de faillissementen sprake is van een vorm van fraude. Dat komt neer op bijna 1000 fraudefaillissementen per jaar. Het OM schatte de waarde op 1 miljard tot 1.7 miljard per jaar. In 2018 lag het aantal faillissementen dat betrokken was bij een strafrechtelijk onderzoek op 181.

Het CDA en de SP concluderen dat er nog steeds veel fraudeurs hiermee de dans ontspringen. Dat moet worden aangepakt:

Zet in op persoonsgerichte aanpak van faillissementsfraudeurs.

Verbeteren van samenwerking tussen de verschillende diensten, die nu nog te versnipperd is.

Verruiming garantstellingsregeling curatoren.

Veiligheid waarborgen van curatoren.

Internationale Vrouwendag: speciale editie podcast

SP SP Nederland 07-03-2020 22:32

Vandaag is het Internationale Vrouwendag, een mooie dag om stil te staan bij de strijd voor emancipatie, vrijheid en gelijke rechten voor vrouwen. Daarom is er vandaag een speciale aflevering van de podcastserie 'Daarom is het Goed' van Lilian Marijnissen. Deze keer is Fidan Ekiz te gast, een mooi gesprek over waarom deze strijd zo hard nodig is en wat deze strijd van haar vraagt.

Maar ook praat Fidan, voor het eerst sinds ze gestopt is, over de intimidatie waar ze als presentatrice van de talkshow De Nieuwe Maan mee te maken kreeg.

Het werd een inspirerend en waardevol gesprek. De strijd tegen onderdrukking van en voor gelijke rechten voor vrouwen is een strijd die we samen moeten voeren, altijd en overal.

Luister de podcast hier:

Afscheid van Geert Timmers / Bob Fosko

SP SP Nederland 29-02-2020 18:32

Vandaag ben je groot nieuws, lieve Geert - omdat je er sinds gisteren - 28 februari - niet meer bent. In je 65ste levensjaar is jouw leven tot een einde gekomen. Zo gaat dat tegenwoordig en ach, laten we blij zijn dat er nu van alle kanten waardering wordt uitgesproken voor jou en alles wat je hebt gedaan en gemaakt, in het leven, en van het leven.

Dat leven had zeker nog heel veel langer van je mogen duren, weet ik. Je hield ontzettend van het leven en van vele mensen die je erin tegen bent gekomen.

Je vrouw, je kinderen en kleinkinderen voorop, van wie je eindeloos veel hebt gehouden en voor wie jij volstrekt onvervangbaar bent.

Je vele vrienden, je collega’s in de muziek- en theaterwereld, met wie je gangbare maar vooral ook minder gangbare paden hebt verkend. Alle genres heb je onderzocht en er je eigen versies van gemaakt. Je laat een erfenis van hier tot ginder achter. Je afscheidstournee in 2019 waarvan je enorm genoot en waarbij je hulp kreeg van zoveel muzikale vrienden, is een unicum in de moderne muziek.

En wij, je vrienden van de SP. Voor ons stond jij altijd klaar, om een actie van een passend lied te voorzien. Maar evenzeer om intens en creatief mee te denken hoe een linkse partij als de onze niet alleen het hoofd maar vooral ook het hart kan bereiken. Jouw verbondenheid aan onze partij was meer dan bijzonder. Je was geen gelegenheidsvriend maar een ware vriend, in goede en slechte tijden. Samen met Karel Glastra van Loon - die ons al 15 jaar terug ontviel en met wie je een speciale band had - heb je ons fantastische lijflied gemaakt, ‘Een mens is meer’. We zingen het swingend nog steeds keer op keer: ‘Blijf niet mokkend aan de kant staan, stel een daad en toon je moed, laat je woede hand in hand gaan met het goede dat je doet.’  En je maakte nog tal van andere bijdetijdse strijdliederen voor ons. Over alledaagse dingen die niet deugen en anders zouden moeten en over ver-weg-schandalen waarover de wereld zich volgens jou best wat drukker zou mogen maken, zoals je zelf ook deed. Wat je schreef en wat je zong werd ook zo door jou gevoeld. Je bent altijd trouw aan je principes gebleven zonder ook maar in de verste verte rigide te worden. En je was nooit bang om je nek uit te steken. Hoed af!

Op ons laatste congres in december kreeg je als blijk van onze grote waardering voor alles wat je voor onze partij hebt betekend, van Lilian Marijnissen ons ereteken, de Gouden Tomaat, opgespeld.

Ik denk vandaag terug aan de allereerste keer dat Lilians vader Jan en ik jou troffen, in Oudewater. Begin jaren 90 waren we op zoek naar vrije geesten die het aandurfden onze SP van advies én tegenspraak te voorzien. Het was al snel duidelijk dat we in jou zo’n vrije geest hadden gevonden. Sindsdien heb je jarenlang met ons meegedacht en ideeën aangedragen hoe we onszelf konden laten zien als een partij-van-vlees-en-bloed, passend bij jouw positieve tegendraadsheid en je blijmoedige kijk op het leven. We hebben heel veel van jou geleerd.

Wat is het ontzettend fijn dat er mensen zoals jij zijn, die vol in het leven staan en daarbij steeds oprecht met het leven van anderen zijn begaan. Lieve Geert, ‘leven’ is een werkwoord – en jij hebt tot het laatst werk van je leven gemaakt en anderen daarmee voorgeleefd hoezeer elke dag de moeite waard is – als je er vol voor durft te gaan.

Door Tiny Kox, voorzitter SP-fractie Eerste Kamer