Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

83 documenten

Van Goede Vrijdag naar Paaszondag

SGP SGP Nederland 19-04-2019 00:00

Kees van der Staaij wenst iedereen rijk gezegende dagen toe waarin het Paasevangelie een levende werkelijkheid mag worden! Lees hieronder zijn boodschap.

De lijdensweken zijn bijna voorbij. De weken waarin iedereen heeft stil kunnen staan bij het onvoorstelbaar zware lijden van Christus. Een lijdensweg die uitliep op Golgotha, de heuvel vlakbij Jeruzalem waar Gods Zoon door mensenhanden is gekruisigd. Toen werd Gods liefde en genade voor zondaren het pijnlijkst zichtbaar. Toen kwam óók de haat van mensen tegen God het gruwelijkst tot uitdrukking.Vandaag is het Goede Vrijdag. Ook dit jaar sta ik daar, met mijn gezin en familie, bij stil. Voor mij is de kruisdood van de Christus geen gebeurtenis in een ver verleden. Integendeel, het lijden en de kruisiging van Christus bepaalt me dag in dag uit bij de schulden die ik maak bij God. En het bepaalt me evenzeer bij de gevolgen van de zonde, waardoor zó veel mensen zó veel pijn lijden in deze wereld.Treffend is dat verwoord door een van onze grote dichters in de 17e eeuw, Jacobus Revius, met als titel: 'Hij droeg onze smarten'’t, En zijn de Joden niet, Heer Jesu, die u kruisten,Noch die verraderlijk U togen voor ’t gericht,Noch die versmadelijk U spogen in ’t gezicht,Noch die U knevelden, en stieten U vol puisten,‘T En zijn de krijgslui niet, die met hun felle vuistenDe rietstok hebben of de hamer opgelicht,Of het vervloekte hout op Golgotha gesticht,Of die om Uwe rok t’ saam dobbelden en tuischten –Ik ben ‘t, o Heer, ik ben ‘t die u dit heb gedaan,Ik ben de zware boom die U had overlaân,Ik ben de taaie streng waarmee Gij ging gebonden,De nagel, en de speer, de gesel die U sloeg,De bloedbedropen kroon die Uwe schedel droeg,Want dit is al geschied, eilaas! om mijne zonden.Maar de geschiedenis eindigt niet op Goede Vrijdag! Gode zij dank. Op Goede Vrijdag volgt Paaszondag, de dag dat Christus opstond uit de doden. De dood is overwonnen!God laat zien dat niet de dood, maar Hij Zelf het laatste woord heeft. Dat wie in Hem gelooft eeuwig leven heeft. Dat Zijn liefde sterker is dan onze haat. Tijdens de Paasdagen zal God daarvoor geprezen worden.Een van de bekendste liederen waarin die dank en lof tot uitdrukking wordt gebracht, is het beroemde ‘U zij de glorie’. Het is geschreven door de Zwitserse predikant Edmond Louis Budry; de melodie is van de Duits-Engelse componist Georg Friedrich Händel. Overal in de wereld zal dit lied klinken, in duizenden talen en duizenden kerken.In Nederland staat het 'A Toi la gloire' bekend als het lijflied van ons Koninklijk Huis. Bij blijde en droevige gebeurtenissen in ons nationale leven is het gespeeld en gezongen.U zij de glorie, opgestane Heer,U zij de victorie, nu en immermeer.Uit een blinkend stromen daalde d'engel af, heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.U zij de glorie, opgestane Heer.U zij de victorie, nu en immermeer.Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer,Hij brengt al de zijnen in Zijn armen weer.Weest dan volk des Heeren blijde en welgezinden zegt telkenkere: "Christus overwint."Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,niets heb ik te vrezen in leven en in dood.U zij de glorie, opgestane HeerU zij de victorie, nu en immermeerIk wens iedereen rijk gezegende dagen toe waarin het Paasevangelie een levende werkelijkheid mag worden!Kees van der Staaij

Het kabinet beweert criminele ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 18-04-2019 12:53

Het kabinet beweert criminele asielzoekers niet te kunnen uitzetten, omdat ze niet meewerken aan hun eigen uitzetting. Theo Hiddema biedt de oplossing: neem criminele asielzoekers in voorlopige hechtenis en stel ze voor de keuze: een langer verblijf in de gevangenis of vrijwillig Nederland verlaten. Dan gaan ze wel. fvd.nl/word-lid

Wilders haalt hard uit naar ...

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 16-04-2019 15:10

Wilders haalt hard uit naar Grapperhaus over bedreigingen aan adres PVV-leider.

Dankbaar voor concrete resultaten van versoepeling kinderpardon

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 12-04-2019 16:21

Door Joël Voordewind op 12 april 2019 18:20

Dankbaar voor concrete resultaten van versoepeling kinderpardon

Wat een mooi nieuws voor Nemr en zijn gezin! Na al die jaren onzekerheid, kregen ze vorige week het bericht dat ze mogen blijven in Nederland. Hij en ook anderen zoals Hayarpi Tamrazyan kunnen verder bouwen aan hun leven. Opnieuw hoop vinden voor de toekomst.

Naast deze twee kan ik nog vele andere kinderen en jongeren noemen, voor wie in deze periode een positief besluit valt op basis van de nieuwe afspraken van het kinderpardon.

In de afgelopen jaren sprak ik met hen en anderen die soms al jaren onzekerheid verkeren. Hun leven stond stil. Dat terwijl er vaak schrijnende omstandigheden waren die wat betreft de ChristenUnie aanleiding genoeg vormden om hen te laten blijven. Hun situatie hebben we na de nieuwe afspraken over het kinderpardon kunnen veranderen. Daar zijn we dankbaar voor.

Maar we weten nu al dat in de toekomst ook asielzoekerskinderen in schrijnende omstandigheden zullen zitten. Soms zijn dat omstandigheden die niet te vatten zijn in regels op papier. Dan is het nodig dat iemand echt kijkt naar de situatie van het kind zelf.

Daarom ben ik nu ook blij met de uitwerking van de afspraken voor het kinderpardon voor de toekomst. Dat kan hoop bieden aan kinderen die in de toekomst veiligheid, hoop en toekomst zoeken in Nederland.

Tot nu toe werd pas aan het einde van de procedure als alles al geprobeerd was, gekeken of een situatie schrijnend is. De discretionaire bevoegdheid. Het was een veiligheidsventiel, maar het had iets geks dat die onzekerheid onnodig lang bleef bestaan.

In de afspraken die vandaag door de staatssecretaris naar de Tweede Kamer zijn gestuurd, is dat aangepast.

Dat betekent dat er al direct bij de eerste procedure een beroep kan worden gedaan op schrijnende omstandigheden en dat de directeur van de IND de mogelijkheid heeft om op basis daarvan asiel toe te kennen. Dus niet langer aan het einde van de rit, maar aan het begin en dus tijdens de hele eerste asielaanvraag en het eventuele hoger beroep is dit een criterium. Andere partijen drongen erop aan dat die discretionaire bevoegdheid aan het einde van de procedure kwam te vervallen. Wat ons betreft was dat geen noodzaak, maar samen met de zorgvuldige blik aan het begin zien we het als winst en dus een stap vooruit.

Daar komt vandaag nog iets bij. De Raad van State heeft nog een verstandige aanvulling voorgesteld om echt te zorgen dat deze kinderen recht wordt gedaan. Ook na de eerste procedure blijft er altijd de mogelijkheid bestaan dat omstandigheden zo uitzonderlijk zijn en misschien wel veranderen dat de diensten de mogelijkheid hebben om gebruik te maken van - zoals dat ambtelijk heet - eigen beoordelingsruimte of inherente afwijkingsbevoegdheid.

Al die ontwikkelingen van de laatste weken zijn voor mij en voor ons als fractie reden om dankbaar te zijn. We zien dat we met onze inzet nu recht kunnen doen aan de gezinnen die klem zitten. Maar ook omdat we vertrouwen hebben dat deze regels ruimte bieden voor mensen in nood die zich in de toekomst zullen melden. Bovendien hebben we ook af kunnen spreken dat de IND meer capaciteit krijgt zodat er hopelijk voorkomen kan worden dat kinderen langer dan vijf jaar moeten wachten op een besluit. Hoe sneller er duidelijkheid is hoe beter!

Het is hiermee echt niet klaar. Er komen nog genoeg moeilijke discussies aan over de vraag hoe we in Nederland met mensen in nood omgaan. Daarin blijft het kompas van de ChristenUnie dat we in de politiek recht willen doen aan kwetsbaren zoals de vreemdeling, wees en weduwe. Daarin willen we iets van het Koninkrijk van God laten zien. In dat licht ben ik vandaag dankbaar dat Nederland iets barmhartiger wordt en dat we daar een verschil in konden maken.

⚠️ Alarmerend: Nederlandse ...

DENK DENK Nederland 10-04-2019 16:08

⚠️ Alarmerend: Nederlandse radicaal-rechtse groepen sturen aanhangers naar gevechtskampen in het buitenland om zich ''voor te bereiden'' op geweld tegen moslims en mensen met een migratieachtergrond. 👉 Farid Azarkan wil een aanpak van de Minister van Justitie & Veiligheid. Daarom stelde hij kamervragen.

Gökmen T. radicaliseerde in de ...

PVV PVV Nederland 05-04-2019 12:00

Gökmen T. radicaliseerde in de gevangenis' https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4667486/peter-r-gokmen-t-radicaliseerde-gevangenis

Mijn bijdrage aan het debat over de forensische zorg en de casus Michael P.

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 03-04-2019 12:29

Door Nico Drost op 3 april 2019 14:25

Mijn bijdrage aan het debat over de forensische zorg en de casus Michael P.

Voorzitter, ook ik wil namens de ChristenUnie mijn bijdrage beginnen met woorden van medeleven voor de nabestaanden van Anne Faber en andere betrokkenen. De bevindingen van de rapporten moeten voor u een grote schok zijn en wellicht wonden opnieuw of verder openen. Ik wil u in dat licht ook veel sterkte toewensen.

De rapporten die we vandaag bespreken roepen in ons land veel vragen en emoties op. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Waarom zat deze man niet achter slot en grendel? Waarom liep hij na 7 jaar al buiten rond terwijl hij tot 12 jaar veroordeeld was? Hoe kan het dat een veroordeelde zedendelinquent er voor kan kiezen om z’n eigen dossier te censureren? En, in het bijzonder voor de mensen in Den Dolder, zijn wij wel veilig op straat? Ik hoop daarom dat de minister in zijn beantwoording niet alleen ingaat op de vragen vanuit de Kamer maar ook op deze vragen uit de samenleving.

De ChristenUnie is al jaar en dag een voorstander van rechtvaardige straffen, streng straffen zelfs, in geval van seksueel geweld. Maar daarbij ook op een goede manier rekening te houden met de terugkeer van veroordeelden in onze samenleving. Ik vind het dan ook van belang oog te hebben voor het complexe werk dat medewerkers in de forensische zorg doen en de moeilijke afweging die zij dagelijks moeten maken tussen het belang van behandeling en resocialisatie enerzijds en het risico op recidive en maatschappelijke veiligheid anderzijds. Zou de minister in zijn beantwoording ook op deze afweging willen ingaan, en zijn beoordeling van de fouten die in deze zaak op dit punt zijn gemaakt?

In die complexe uitvoeringspraktijk moeten we ook benoemen wat er fout is gegaan, in het bijzonder in deze zaak. Ik ga op een aantal punten nader in.

TBS

Michael P. kon als pleger van een ernstig zedendelict tbs ontlopen, door te weigeren mee te werken aan onderzoek. Dat valt moeilijk te verteren voorzitter. De minister heeft maatregelen in gang gezet, bijvoorbeeld als het gaat om verduidelijken van de mogelijkheden voor rechters om weigerende observandi tbs te geven en het kansrijker maken van de observatieperiode, maar wat gaat dit nu concreet betekenen? En leiden de maatregelen er toe dat een rechter in een geval als dat van Michael P. in de toekomst wel tbs zal kunnen geven?

Overdracht

Een tweede punt. Bij de overdracht van de PI Vught naar FPA Den Dolder werden fouten gemaakt. De behandelaars in Den Dolder kregen telefonisch een te rooskleurig verhaal te horen en kregen niet tijdig de beschikking over het strafdossier van Michael P. dat vanwege privacybezwaren ook nog onvolledig was. Daarbij werd verzuimd om goedkeuring te vragen voor het resocialisatietraject wat in Den Dolder werd voorzien.

Voorzitter kan de minister ingaan op de vraag waarom in dit geval geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om volledige dossieroverdracht als voorwaarde te stellen voor overplaatsing en bij hoeveel gevallen die aanspraak op privacy jaarlijks wordt gemaakt?

En hoe beoordeelt de minister de constatering van de Inspectie voor Justitie en Veiligheid dat een volledige intake in het FPA zelden gebeurt omdat de financieringssystematiek hierin niet voorziet. Wordt dit meegenomen in de besteding van de middelen die afgelopen zomer beschikbaar zijn gesteld?

Toekennen van vrijheden

Dan de toekenning van vrijheden. De OVV-conclusie luidt dat de eerste stappen van Michael P. in vrijheid niet het resultaat waren van een weloverwogen, gezamenlijke beslissing van alle betrokken partijen, maar van een routinematig uitgevoerde administratieve procedure. Kan de minister hierop reflecteren en daarbij ook ingaan op de rol van de Divisie Individuele Zaken die namens de minister besloot?

Daarin wil ik ook breder kijken. Zijn deze signalen nu pas bekend geworden of waren er eerder vergelijkbare signalen over de tekortkomingen in het stelsel ‘Overige forensische zorg’ (niet zijnde tbs)? Zo ja, wat heeft de minister hiermee gedaan? En zijn meer gevallen bekend waarbij iemand tijdens zijn of haar verblijf in een FPA een zwaar misdrijf pleegde? En heeft u op tijd de vrijheden van de 24 gedetineerden, waarover u in uw brief spreekt, ingetrokken, was daar niet eerder een moment voor?

De minister heeft nu een flink aantal maatregelen aangekondigd. De ChristenUnie vindt het van groot belang dat die maatregelen niet betekenen dat er enkel meer administratieve handelingen komen en vinkjes worden gezet, maar dat we ook echt in de uitvoeringspraktijk die gewenste verandering terugzien. Voorzitter, hoe gaat de minister daar zorg voor dragen?

Verantwoordelijkheid

Tot slot. De fractie van de ChristenUnie komt op basis van deze, en de andere beschreven fouten, tot de verdrietige conclusie dat de moord op Anne Faber wellicht voorkomen had kunnen worden. Dat de minister, volgens de door hen aan ons verstuurde brief, aan de familie de verantwoordelijkheid als overheid heeft erkend en ook excuses heeft aangeboden is daarom voor ons een belangrijke stap. Zou de minister dat ook hier in de Kamer willen herhalen?

En op welke manier kan de minister op een geloofwaardige en adequate manier uitvoering geven aan de aangekondigde maatregelen?

SGP ernstig geschokt over fouten in zaak Michael P.

SGP SGP Nederland 03-04-2019 00:00

Lees hier de inbreng van Kees van der Staaij aan het debat over de fouten in de zaak Michael P. De SGP-voorman is ernstig geschokt.

"In- en intriest zijn de gevolgen van het falend handelen rond Michael P. Buitengewoon pijnlijk voor de nabestaanden van Anne Faber. Maar ook buitengewoon schadelijk voor het veiligheidsgevoel en het vertrouwen van de burger in de overheid. Als gevolg van diverse fouten en tekortkomingen in het stelsel van forensische zorg kreeg Michael P. allerlei vrijheden die niet pasten bij zijn verleden. De onderzoeken van de Onderzoeksraad voor de veiligheid en van de inspecties maken dit pijnlijk duidelijk. De SGP is ernstig geschokt door de fouten die gemaakt zijn.Michael P. werd vooral als patiënt gezien, en niet als zedendelinquent. Aandacht voor zedendelicten die hij had begaan waren uit beeld geraakt. En dáár zat hij nu juist zijn straf voor uit!De veiligheid van de samenleving speelde eigenlijk helemaal geen rol bij de beoordeling van zijn casus. In plaats daarvan stond resocialisatie centraal. De beoordeling van vrijheden was eigenlijk een administratieve handeling. Geen inhoudelijke beoordeling op grond van kennis van hem en zijn situatie.Wie dan ook nog ziet: dat in het verleden niet-meewerken aan onderzoeken ervoor zorgde dat hij tbs kon ontlopen, dat een beroep op privacy voldoende was om zijn dossier niet door te geven en dat de toegekende vrijheden elkaar in hoog tempo opvolgden, die kan niet anders dan concluderen dat er echt iets grondig mis is.De overheid is tekortgeschoten in de bescherming van de samenleving. Het zijn geen indianenverhalen, maar het is dus echt waar dat op grond van privacyregels belangrijke informatie niet meegenomen wordt in belangrijke afwegingen en dat er geen serieuze risicotaxatie is gemaakt. Dat is onverteerbaar. Een rechtsstaat gaat niet alleen over de rechten van verdachten, maar ook over bescherming van burgers. Dat evenwicht is verstoord.De SGP wil graag van de minister in eigen woorden horen: hoe kon dit nu zo misgaan? Hoe kunnen we erop vertrouwen dat er niet meer privcayregels zijn die schade kunnen doen aan de veiligheid van de samenleving. De SGP begrijpt de inzet die erop gericht is om gevangenen na het uitzitten van hun straf gefaseerd vrijheden terug te geven. Zonder zo’n stelsel zou iemand plotseling volledig vrij op straat kunnen komen. Maar als zo’n stelsel functioneert zonder dat er toezicht is of zelfs een voortdurend raadplegen van alle beschikbare informatie, dan is er geen sprake van verantwoorde zorg en het uitzitten van een strafrestant. Maar de SGP vindt het ontoelaatbaar dat straf verengt tot zorg en dat de dader van zedendelicten alleen patiënt of zelfs slachtoffer wordt.De SGP wil graag de volgende vragen stellen:

Op welk moment is de minister verbetermaatregelen gaan nemen? Wat wordt concreet bedoeld met het voortaan zwaarder laten meewegen van maatschappelijke risico’s bij het toekennen van vrijheden? Hoe kan een beroep op privacy bij gedetineerden zo’n grote rol gaan spelen? Zijn er meer situaties waarin de regels rond privacy de veiligheid in de weg staan? Is de minister bereid hier de Kamer zo snel mogelijk duidelijkheid over te bieden? Is er nu daadwerkelijk een einde gekomen aan het klakkeloos toekennen van vergaande vrijheden? Is vanaf nu gewaarborgd dat het Openbaar Ministerie, reclassering en DJI steeds geraadpleegd worden bij het vaststellen of er nieuwe stappen gezet kunnen worden rond vrijheden? Welke concrete verbeteringen worden ingezet om de relatie en informatieuitwisseling tussen de forensische instellingen en de gemeenten te verbeteren? Hoe wordt hier toezicht op gehouden? Hoe kan het dat er géén criteria zijn voor het uitbreiden van vrijheden bij forensisch psychiatrische instellingen en de rapportages soms maar een paar regels lang zijn?

De minister heeft alle aanbevelingen overgenomen. Goede maatregelen in het vooruitzicht gesteld. De ervaring leert dat het besef van urgentie dat nu sterk leeft, gemakkelijk weer kan wegzakken in de keten aan organisaties die hierin hun rol hebben. Hoe bewaakt de minister dat voortvarend en vastberaden invulling wordt gegeven aan alle aanbevelingen?"

PVV-voorzitter Geert Wilders spreekt ...

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 27-03-2019 08:15

PVV-voorzitter Geert Wilders spreekt het publiek toe over de betekenis van vrijheid en vrije meningsuiting. "De Europese beschaving kent een vrijheid van denken, spreken en doen - die uniek is in de wereldgeschiedenis. Die vrijheid, waarvoor vele offers werden gebracht, is niet alleen een kostbaar, maar ook een kwetsbaar goed." #StemPVV