Nieuws van politieke partijen over Partij voor de Vrijheid inzichtelijk

71 documenten

Waarheen leidt de weg? | Zandvoort

GroenLinks GroenLinks VVD D66 CDA Partij voor de Vrijheid Zandvoort 11-05-2020 00:00

Na een lange, slepende en soms pijnlijke vergadering uitgesmeerd over meerdere dagen is er een politieke crisis ontstaan in Zandvoort. Dit omdat een amendement mede door GroenLinks geïnitieerd en samen opgesteld met de PVV en D66 werd aangenomen met tien stemmen voor en zeven tegen. Dit amendement probeerde een in de omgevingsvergunning toegekende vijftig dagen commercieel gebruik van de nieuwe weg bij het circuit tegen te gaan. Het college zag dit amendement als een motie van wantrouwen. Zo zien wij dat niet. 

Wat waren onze overwegingen?

Voor we verder op het amendement ingaan, zullen wij u kernschetsen wat de overwegingen waren van GroenLinks. Voor GroenLinks is het altijd duidelijk geweest dat deze weg er om veiligheidsredenen zou moeten en kunnen komen. Hierbij dragen wij vaak het voorbeeld aan van de ramp die zich voordeed bij een festival in een tunnel in Berlijn. Om veiligheidsreden moet je simpelweg bij grote evenementen meerdere ontsluitingsmogelijkheden hebben. Dat die weg, die er overigens al in onverharde vorm lag, dient als calamiteiten route voor alle evenementen op het circuit, is betreft GroenLinks dus ook gewoon essentieel.

Ook het gebruiken van de weg voor hulpdiensten, is wat ons betreft een helder en duidelijk punt. Deze weg sluit namelijk direct aan op de weg die speciaal voor bussen en hulpdiensten is bestemd. Wij vinden echter niet dat de weg, die door gemeenschapsgeld wordt aangelegd, moet worden gebruikt om het achtergelegen parkeerterrein te ontsluiten. Tijdens of rondom andere evenementen, buiten de F1 om. Dit omdat de weg ook naast grijsduin ligt, in de volksmond Natura2000. Het is voor ons dan ook niet logisch om deze weg dan, buiten de F1 om, op een commerciële manier te gebruiken. Mede gelet op het feit dat wanneer de weg gewoon als toegang zou worden gebruikt, vijftig dagen de veiligheid in het geding zou kunnen komen.

Geen onbehoorlijk bestuur maar consistent handelen

Volgens de college partijen VVD en CDA is dit amendement een motie van wantrouwen. Dit is niet het geval. Het argument dat daarbij wordt gebruikt, is dat wij ons wagen aan onbehoorlijk bestuur. Dat is nogal wat. Dit wordt gezegd, omdat de raad in oktober akkoord is gegaan met een versnelde bestemmingsplanprocedure specifiek van toepassing op dit stuk weg. Daar is een omgevingsvergunning uitgerold, die de vijftig dagen commercieel gebruik herbergt. Echter saillant detail, waarom GroenLinks niet gezien kan worden als indiener op het gebied van wantrouwen, is het feit dat wij samen met de heer Hermsen (D66) tegen het bewuste plan in oktober hebben gestemd. Dit omdat wij de gevolgen, zoals de heer Hermsen dat toen zei, van een gewijzigde bestemmingsplanprocedure niet konden overzien. Hij gaf aan geen deskundige te zijn op het gebied van bestemmingsplannen, daar sloten wij ons bij aan.

De raad zou met andere woorden in een normale procedure de omgevingsvergunning veel beter op zijn netvlies hebben gehad. Daarnaast zou de raad twee momenten hebben om wijzigingen goed of af te keuren in het nieuw op te stellen bestemmingsplan voor dit stuk grond. Dat dit dan nu pas opspeelt, is dan ook logisch.

Het feit dat wij dit samen amenderen, is gezien het geval van D66 en de fractie van GroenLinks een volkomen logische stap. Omdat dit juist consistent en duidelijk bestuur is, in plaats van onbetrouwbaar bestuur. U zou het ons mogen verwijten wanneer wij de weg met de bijbehorende omgevingsvergunning niet hadden geamendeerd.

Waarom geen motie, maar een amendement?

Daarbij zullen we niet al te technisch worden. Het stuk wat ten grondslag ligt aan het amendement, is een document over een nieuwe vorm van financiering voor de weg. Aan een nieuwe vorm van financiering mogen nieuwe voorwaardes verbonden worden.

Het amendement en de wijze waarop verdient misschien niet de schoonheidsprijs, omdat het raadsstuk niet direct de functie van de weg beschrijft. Aan de andere kant was dit voor ons de enige mogelijkheid om te sturen op de uitkomst van dit proces op korte termijn.

Ja, we hadden ook voor een motie kunnen kiezen. Maar de vergunning is al een voldongen feit en wij willen graag zekerheid om de bovenstaande redenen. Voor ons is het een harde eis dat de weg alleen om veiligheidsredenen zal worden gebruikt. Dit is het namelijk in onze beleving altijd zo geweest.

De motie van wantrouwen redenatie is onjuist.

U ziet dus een gewone gang van zaken. Met een consistent beleid van in ieder geval van GroenLinks. Nu het andere deel, de motie van wantrouwen.

Laten wij duidelijk zijn. Wij als GroenLinks hebben alle vertrouwen in dit college.

Sterker nog, naar aanleiding van de afgelopen vergadering hebben wij dit ook nog aan bewindspersonen specifiek laten weten. Wij zullen in dit geval dus ook nooit een motie van wantrouwen steunen. Maar het gesprek aangaan wanneer het amendement onuitvoerbaar blijkt.

Wel snappen wij waarom het college het een en ander zo ziet. Zo stond tijdens een deel van de geschorste vergadering een microfoon aan en hoorde we uit een hoek van OPZ dat de wethouder zou liegen. Blijkbaar is er ook tijdens de schorsingen van de vergaderingen iets voorgevallen, waardoor het college dit ziet als motie van wantrouwen.

Het amendement is om inhoudelijke redenen gemaakt, dus niet misbruikt daarvoor.

Terug naar het de motie van wantrouwen. De vraag die neergelegd moet worden, is of het college, het CDA en VVD nog wel vertrouwen hebben om met de OPZ samen te werken. Het college moet nu beslissen of ze samen verder gaan. Wij hopen dat we in deze tijden met elkaar blijven praten. Communicatie is in deze tijden lastig, maar essentieel.

Wij staan achter het college, zeker in de tijd van de coronacrisis. U ook?

 

De Zandvoortse VVD wil snel door: “We kunnen niet nóg een crisis gebruiken”

VVD VVD GroenLinks D66 Partij voor de Vrijheid Zandvoort 09-05-2020 00:15

“Nu het duidelijk is dat het college niet meer op een meerderheid in de gemeenteraad kan rekenen, moet er zo snel mogelijk een nieuwe coalitie gevormd worden.” Dat zegt Martijn Hendriks, fractievoorzitter van de VVD in Zandvoort. “In deze onzekere tijden, waarin inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties moeten kunnen rekenen op een overheid die er voor hun is, kunnen we er niet een zelfgecreëerde crisis bij hebben.”

Volgens Hendriks is er een “nieuw, triest dieptepunt” in de lokale politiek bereikt nu diverse partijen Zandvoort in een crisis storten omdat zij een nieuw aangelegde weg naar het circuit alleen maar door de Formule 1 wilden laten gebruiken. “Onbegrijpelijk en onverantwoord”, stelt Hendriks. “Niet alleen is het absurd om een gloednieuwe weg alleen maar voor de Formule 1 te gebruiken, bovendien gaat het tegen de gemaakte afspraken in en zijn we dus een crisis rijker. Juist nu, in tijden van de coronacrisis, moeten we samen de schouders eronder zetten en er zijn voor al onze inwoners.”

Wat is er gebeurd?

De gemeente Zandvoort draagt de terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort een warm hart toe. De gemeenteraad besluit daarom op 26 maart 2019 die terugkeer financieel te steunen door onder meer “een krediet ten bedrage van € 500.000 per 1 april 2019 ter beschikking te stellen ten behoeve van een investering voor de aanleg van minimaal één nieuwe toegangsweg naar het circuit”. Inmiddels ligt die weg er, en zou alles klaar zijn geweest om afgelopen weekend te genieten van een prachtig evenement. PVV, GroenLinks en D66 dienden deze week ineens een amendement dat zou vastleggen dat de weg alleen door de gemeente betaald wordt als deze uitsluitend gebruikt wordt voor de Formule 1 - een evenement van drie (!) dagen per jaar.

Afgelopen woensdag en donderdag heeft de raad een fel debat gevoerd. Niet -zoals de agenda vermeldde- over de financiële situatie van de Formule 1. Zelfs niet echt over de toegangsweg en hoeveel dagen die gebruikt mag worden.

Tijdens de raadsvergadering wees Belinda Göransson de indieners op de tekst van het oorspronkelijke besluit. Het geld was zonder voorwaarden beschikbaar gesteld. Het verlenen van een vergunning is aan het college, en niet aan de gemeenteraad. Ook noemde zij het niet zakelijk om voor 500.000 euro een weg aan te leggen en die in totaal voor 9 dagen te gebruiken. Een zeer dure weg - kosten 55.000 euro per dag.

PVV, GroenLinks en D66 geven het college hiermee de opdracht om achteraf nadere voorwaarden te verbinden aan het gebruik van de tweede toegangsweg naar het circuit. Een weg die overigens al is aangelegd - een onuitvoerbaar amendement dus. Ook werd tijdens het debat forse persoonlijke kritiek geuit op wethouder Verheij. Het amendement is in stemming gebracht. Daarbij kreeg het de naast de indieners tevens de steun van coalitiegenoot OPZ, en werd het amendement aangenomen. Reden voor het college zich te beraden op haar positie. Zandvoort is een crisis rijker.

 

Verheij

Het debat ontaardde snel in een reeks persoonlijke aantijgingen aan het adres van VVD-wethouder Verheij. Een opmerkelijk verwijt dat de wethouder gemaakt werd, is dat zij geen harde onderhandelaar zou zijn, maar iemand die streeft naar consensus. De VVD ziet het zoeken naar consensus juist als een kracht van deze wethouder. Ook tijdens de raadsvergadering zagen we haar zoeken naar een oplossing. Ze gaf aan de strekking van het amendement mee te nemen in een gesprek met het circuit en de provincie. En zo de input van de indieners mee te nemen. Een duidelijke toezegging. Zoeken naar consensus en een oplossing kan echter alleen als ook de andere kant op zo’n moment meebeweegt. De indieners van het amendement bewogen niet en blijven bij hun standpunt. Onvermurwbaar.

Terecht gaf het college aan dit amendement onacceptabel en onuitvoerbaar te vinden. Het plaatst de wethouder onder curatele. Het laat geen ruimte voor een gesprek. Het is daarmee, zoals het college aangaf, een kwestie van vertrouwen.

Samenwerken

Martijn Hendriks is helder. “Hoewel het natuurlijk diep triest is dat Zandvoort in een zoveelste crisis is gestort, juist nu, kunnen we hier niet te lang bij stil staan. Ik hou me iedere dag maar met één ding bezig: hoe kunnen we er zijn voor onze inwoners die in deze onzekere tijden veel voor hun kiezen krijgen. Dat betekent dat we eerlijk moeten zijn, onze afspraken na moeten komen en met zoveel mogelijk mensen en partijen moeten samenwerken om goed door de coronacrisis te komen. Er is geen tijd te verliezen. We kunnen niet nóg een crisis gebruiken.”

Zalig Pasen

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 11-04-2020 14:27

Geert Wilders: ''Namens de PVV wens ik iedereen een Zalig Pasen!''

Motie van GroenLinks lid Jan Muijtjens op GroenLinks Congres bijeen op 14-3-2020. | Sittard-Geleen

GroenLinks GroenLinks D66 PvdA Partij voor de Dieren Partij voor de Vrijheid Sittard-Geleen 04-03-2020 00:00

MOTIE BOUWEN AAN STEMBUSAKKOORD #KEERPUNT21 ALS LINKS/PROGRESSIEVE GAMECHANGER VOOR DE TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN VAN MAART 2021

Het GroenLinks congres, bijeen op 14 maart 2020 te Den Bosch;

Constaterende dat:

De afgelopen 50 jaar Nederland geregeerd is door vooral centrumrechtse kabinetten; Het kabinet den Uyl ( 1973- 1977 ) het laatste kabinet was waarin linkse/progressieve partijen een dominante positie innamen op grond van samenwerking en krachtenbundeling voorafgaand aan die verkiezingen;

Overwegende dat:

Het politieke landschap in Nederland steeds verder versnippert waarbij met name op de rechterflank populistische partijen als PVV en FvD het politieke debat sterk beïnvloeden De nadelige gevolgen van het neoliberale beleid steeds duidelijker zichtbaar worden met een crisis in de publieke sector ( onderwijs, zorg, politie, justitie-keten), de woningcrisis, geflexibiliseerde arbeidsmarkt en de toenemende ongelijkheid in inkomen en vooral vermogens; De klimaatcrisis en de forse achteruitgang van natuur en biodiversiteit schreeuwt om een actief groen overheidsbeleid/ingrijpen Op de bijeenkomst van GroenLinks, PvdA en SP op dinsdag 3 maart jl. in een volle en enthousiaste zaal het gevoel is gegroeid dat activisten van deze partijen willen dat er gebouwd moet worden aan méér samenwerking ook op inhoud;

Spreekt uit dat GroenLinks het initiatief moet nemen om:

Te bouwen aan een Stembusakkoord #Keerpunt21 samen met liefst zoveel mogelijk linkse/progressieve partijen ( PvdA, SP, D66 en PvdD) waartoe we deze partijen ook van harte oproepen om hier actief aan mee te werken Te bouwen aan een gezamenlijk bv. 21 punten programma op gebied van o.a. klimaat, bestrijden van (kansen)ongelijkheid, eerlijk delen, herstel van een sterke publieke sector, aanpak wooncrisis, arbeidsmarkt, bestrijden opkomend racisme en het versterken van natuur, dierenwelzijn en biodiversiteit. In het Stembusakkoord #Keerpunt21 afspraken te maken om na de verkiezingen in de kabinetsformatie samen de onderhandelingen in te gaan waarmee het Stembusakkoord #Keerpunt21 als een gamechanger de linkse/progressieve agenda in het middelpunt van het publieke debat en machtsvorming kan brengen;

Verzoekt het partijbestuur en de (nieuwe)lijsttrekker om voor- en achter de schermen te zoeken naar mogelijkheden om tot het hierboven gewenste Stembusakkoord #Keerpunt21 te komen en ze te machtigen hierover te onderhandelen in de geest van deze motie waarbij we graag tijdens het volgende congresverslag uitgebracht krijgen over de bereikte resultaten.

 

TOELICHTING:

Op dinsdagavond 3 maart jl. in Amsterdam kwamen de partijleiders van GroenLinks, PvdA en SP met een oproep om samen op te trekken om de voorgenomen belastingverlaging van 2,4 miljard vennootschapsbelasting in 2021 te voorkomen en deze gelden te gebruiken voor de vele noden in de samenleving. Prima plan!

In de zaal was veel enthousiasme van activisten van deze partijen om samen méér te doen. Samen optrekken bij verkiezingen 2021 met een #stembusakkoord en een bv 21 hoofdpuntenprogramma #Keerpunt21 is een logische volgende stap. Deze motie roept tot die actie op.

We nodigen daarbij met deze motie ook D66 en PvdD op om mee te doen. De kans is aanwezig dat die dat niet willen: maar het is aan hen om dat dan aan eigen kiezers te motiveren. Wij moeten uitstralen dat we een zo breed mogelijk progressief-links blok willen om gewenste maatschappelijke veranderingen na te streven.

 

Ondertekenaars:

Jan Muijtjens Sittard-Geleen - Kitty Maanders Sittard-Geleen - Corry Ehlen Sittard-Geleen - Paul Dreuning Sittard-Geleen - Liesbeth Zeilstra-Roodnat Sittard-Geleen - Frank Rijnders Sittard-Geleen - Theo Borst Sittard-Geleen - Peter Markusse Sittard-Geleen - Math de Loo Sittard-Geleen - Mark Verheegh Sittard-Geleen - Jos Janssen Sittard-Geleen - Patrick van Eijs Sittard-Geleen - John Reijnders Sittard-Geleen - Maartje van den Berg Sittard-Geleen - Mariëtte Bocken Sittard-Geleen - Matthias Deleu Sittard-Geleen - Luc Bezemer Sittard-Geleen - Kim Schmitz Sittard-Geleen - Eef de Ruiter Sittard-Geleen - Fred Penners Sittard-Geleen - Carla Luja Maastricht-Heuvelland - Coen v.d. Gugten Maastricht-Heuvelland - Frans Benders Sittard-Geleen - Lobke Rijvers Sittard-Geleen - Paula Wielders Echt-Susteren - Ellis Kramer Amsterdam

 

In gesprek met Kune Burgers

VVD VVD Partij voor de Vrijheid Amsterdam 12-12-2019 01:09

https://www.vvdamsterdam.nl/nieuws/37656/in-gesprek-met-kune-burgers

Ik ben (ooit) lid geworden van de VVD, omdat...

Begin 1998 werd ik lid van de VVD. Ik studeerde toen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en er werd door mijn mede studenten veel over politiek gesproken. Frits Bolkestein was fractievoorzitter van de VVD en ik vond dat hij heldere standpunten verkondigde. Het multiculturalisme, immigratie en de Europese Unie zijn onderwerpen die hij als eerste op de agenda heeft gezet. Ook de kundige bewindslieden van de VVD spraken me aan.

Mijn VVD-agenda voor deze week…

Elke maand vergaderen we met het bestuur van de Amsterdamse VVD. Ik probeer zo vaak mogelijk naar Libertijn te gaan. Elke week drink ik wel een koffie met één of meer leden. Beantwoorden van e-mail van VVD leden is voor mij als secretaris dagelijkse kost.

Mijn leukste VVD-activiteit deze week…

Traditiegetrouw hebben we samen met de Gemeenteraadsfractie voor Kerst een diner. Een ontspannen diner waarbij wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar. De fractie moet op een gegeven moment weer terug naar de Stopera, het bestuur heeft daarna nog de tijd om bij te praten.

Deze week heb ik me druk gemaakt over…

De capaciteitsproblemen bij de politie Amsterdam. Ik heb begrepen dat er politiebureaus korter open zijn en dat een speciaal team tegen overlast in het centrum verdwijnt. Ik vind dat moeilijk te verteren. Nog maar kort geleden werd vlakbij mijn huis de advocaat Derk van Wiersum geliquideerd. Het geweld gerelateerd aan drugs is de laatste jaren zeker niet minder geworden in Amsterdam. Dat valt niet te rijmen met het uitkleden van de Amsterdamse politie.

Het leukste gesprek deze week had ik met…

Ik sprak een lid van de Gemeenteraad uit Den Haag. Hij vertelde mij dat hij zijn politieke carrière ooit was begonnen bij de PVV maar na de beruchte uitspraak van Wilders over Minder Marokkanen is hij overgestapt naar de VVD. Nu is hij voorzitter van het presidium van de Gemeenteraad in Den Haag. Ik vind het mooi dat iemand bij de VVD zijn plek vindt na aanvankelijk een andere keuze te hebben gemaakt. Hopelijk is hij een voorbeeld en stappen veel mensen over naar de VVD.

Binnen de VVD houd ik me bezig met…

Zoals de meesten wel zullen weten is secretaris mijn functie in het bestuur. Het is een leuke functie omdat je linksom of rechtsom bij alle activiteiten van de Amsterdamse VVD betrokken bent. De taken van de secretaris zijn het opstellen van de agenda en het verslag van zowel bestuursvergaderingen als ledenvergaderingen. Het is een voordeel dat ik jurist ben omdat het toch wel vaak gaat om uitleg van reglementen of andere juridische aangelegenheden.  De meest verantwoordelijke taak van een secretaris van een lokaal netwerk is het opstellen van de kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen. In 2018 hebben we lijsten voor Amsterdam, Diemen en de 22 gebieden in Amsterdam (bestuurscommissies) opgesteld en ingeleverd. Ik ben nu meer dan vijf jaar secretaris en het langstzittende bestuurslid. Ik fungeer dus ook een beetje als het geheugen van het bestuur.

Mijn wens voor Amsterdam is…

Eind november bleek uit cijfers van de gemeentelijke dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek dat meer mensen dan ooit Amsterdam verlaten. Het zijn vooral gezinnen met kleine kinderen die de stad de rug toe keren. Ik vind het een slechte zaak dat vooral gezinnen en stad als Amsterdam verlaten. Amsterdam zou meer kunnen doen aan betaalbare woningen voor de middeninkomens, betere verkeersveiligheid en het oplossen van de wachtlijsten voor scholen zodat gezinnen niet de stad uitvluchten.

De volgende VVD-activiteit waar je me kunt vinden is...

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-520092929 1073786111 9 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:8.0pt; margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:11.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:8.0pt; line-height:107%;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> De Nieuwjaarsreceptie op 14 januari 2020. Een belangrijke activiteit voor de Amsterdamse VVD en er zijn altijd veel leden. In 2020 zijn er geen verkiezingen gepland maar de voorbereidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 en de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022 zijn al begonnen    

In gesprek met Kune Burgers

VVD VVD Partij voor de Vrijheid Amsterdam 12-12-2019 01:09

https://www.vvdamsterdam.nl/nieuws/37656/in-gesprek-met-kune-burgers

Ik ben (ooit) lid geworden van de VVD, omdat...

Begin 1998 werd ik lid van de VVD. Ik studeerde toen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en er werd door mijn mede studenten veel over politiek gesproken. Frits Bolkestein was fractievoorzitter van de VVD en ik vond dat hij heldere standpunten verkondigde. Het multiculturalisme, immigratie en de Europese Unie zijn onderwerpen die hij als eerste op de agenda heeft gezet. Ook de kundige bewindslieden van de VVD spraken me aan.

Mijn VVD-agenda voor deze week…

Elke maand vergaderen we met het bestuur van de Amsterdamse VVD. Ik probeer zo vaak mogelijk naar Libertijn te gaan. Elke week drink ik wel een koffie met één of meer leden. Beantwoorden van e-mail van VVD leden is voor mij als secretaris dagelijkse kost.

Mijn leukste VVD-activiteit deze week…

Traditiegetrouw hebben we samen met de Gemeenteraadsfractie voor Kerst een diner. Een ontspannen diner waarbij wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar. De fractie moet op een gegeven moment weer terug naar de Stopera, het bestuur heeft daarna nog de tijd om bij te praten.

Deze week heb ik me druk gemaakt over…

De capaciteitsproblemen bij de politie Amsterdam. Ik heb begrepen dat er politiebureaus korter open zijn en dat een speciaal team tegen overlast in het centrum verdwijnt. Ik vind dat moeilijk te verteren. Nog maar kort geleden werd vlakbij mijn huis de advocaat Derk van Wiersum geliquideerd. Het geweld gerelateerd aan drugs is de laatste jaren zeker niet minder geworden in Amsterdam. Dat valt niet te rijmen met het uitkleden van de Amsterdamse politie.

Het leukste gesprek deze week had ik met…

Ik sprak een lid van de Gemeenteraad uit Den Haag. Hij vertelde mij dat hij zijn politieke carrière ooit was begonnen bij de PVV maar na de beruchte uitspraak van Wilders over Minder Marokkanen is hij overgestapt naar de VVD. Nu is hij voorzitter van het presidium van de Gemeenteraad in Den Haag. Ik vind het mooi dat iemand bij de VVD zijn plek vindt na aanvankelijk een andere keuze te hebben gemaakt. Hopelijk is hij een voorbeeld en stappen veel mensen over naar de VVD.

Binnen de VVD houd ik me bezig met…

Zoals de meesten wel zullen weten is secretaris mijn functie in het bestuur. Het is een leuke functie omdat je linksom of rechtsom bij alle activiteiten van de Amsterdamse VVD betrokken bent. De taken van de secretaris zijn het opstellen van de agenda en het verslag van zowel bestuursvergaderingen als ledenvergaderingen. Het is een voordeel dat ik jurist ben omdat het toch wel vaak gaat om uitleg van reglementen of andere juridische aangelegenheden.  De meest verantwoordelijke taak van een secretaris van een lokaal netwerk is het opstellen van de kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen. In 2018 hebben we lijsten voor Amsterdam, Diemen en de 22 gebieden in Amsterdam (bestuurscommissies) opgesteld en ingeleverd. Ik ben nu meer dan vijf jaar secretaris en het langstzittende bestuurslid. Ik fungeer dus ook een beetje als het geheugen van het bestuur.

Mijn wens voor Amsterdam is…

Eind november bleek uit cijfers van de gemeentelijke dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek dat meer mensen dan ooit Amsterdam verlaten. Het zijn vooral gezinnen met kleine kinderen die de stad de rug toe keren. Ik vind het een slechte zaak dat vooral gezinnen en stad als Amsterdam verlaten. Amsterdam zou meer kunnen doen aan betaalbare woningen voor de middeninkomens, betere verkeersveiligheid en het oplossen van de wachtlijsten voor scholen zodat gezinnen niet de stad uitvluchten.

De volgende VVD-activiteit waar je me kunt vinden is...

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-520092929 1073786111 9 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:8.0pt; margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:11.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:8.0pt; line-height:107%;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> De Nieuwjaarsreceptie op 14 januari 2020. Een belangrijke activiteit voor de Amsterdamse VVD en er zijn altijd veel leden. In 2020 zijn er geen verkiezingen gepland maar de voorbereidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 en de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022 zijn al begonnen    

17 oktober 2019 Raad Spreektekst Vreugdevuur Arjen Dubbelaar

Groep de Mos / Hart voor Den Haag Groep de Mos / Hart voor Den Haag VVD CDA PvdA Partij voor de Vrijheid D66 's-Gravenhage 18-10-2019 10:16

Voorzitter,

Ook Hart voor Den Haag/Groep de Mos heeft een mening over de Vreugdevuren. Allereerst mijn dank, veel dank aan politie en brandweer die een ramp op Scheveningen heeft voorkomen. Het interessante vandaag is dat we de commissievergadering hebben overgeslagen, ik heb nog wel een aantal technische vragen. Daarover zo meer. In elk geval zal ik u niet langer in spanning houden.

Wij zijn en blijven de vreugdevuren op Duindorp en Scheveningen steunen. Hart voor Den Haag/Groep de Mos is altijd voor de vreugdevuren geweest, dat zijn wij nog steeds, voor ons is het wel evident dat dit veilig moe(s)t gebeuren! Stel kaders die op draagvlak kunnen rekenen, handhaaf hierop en ondersteun dit vanuit het stadhuis. Niks meer, niks minder. Als ik de stukken van het college goed lees, dan is dat ook de lijn van het stadsbestuur.

Voorzitter,

Iedereen kent de conclusies van het rapport. Dat heeft dramatische politieke gevolgen gehad. Het is wel opvallend ook dat er ineens een aantal politieke collega’s zijn die last hebben van voortschrijdend inzicht nadat het mis gegaan is. En dat vinden wij niet raar, dat vinden wij alleen maar heel bijzonder. Tot december 2018 was iedereen voornamelijk positief.

VVD, D66, PVV, CDA, PvdA, HSP, zelfs VVV Den Haag. De kranten hebben er vol mee gestaan.

Voorzitter,

Hart voor Den Haag/Groep de Mos kijkt graag vooruit, naar de toekomst. Naar de toekomst van deze traditie. Het ondersteunen van de vreugdevuren staat klip en klaar in het coalitieakkoord, ‘Den Haag, Stad van kansen en ambities’. Toch heb ik wel een motie op dit punt. Natuurlijk hoor ik straks graag van burgemeester Remkes dat deze overbodig is.

Motie Behoud traditie vreugdevuur wel veilig, met als dictum, de traditie van de vreugdevuren op Duindorp en Scheveningen te blijven ondersteunen.

Voorzitter,

Tot slot nog enkele inhoudelijke vragen. Waarom is er niet gehandhaafd op 31 december nadat er geconstateerd was dat er bouwvolumes waren overschreden? Het onderzoeksrapport doet geen uitspraak over aansprakelijkheid. Is het college bereid om extern juridisch advies in te winnen en de raad hierover te informeren, al dan niet vertrouwelijk. Hier wil ik het in 1e termijn bij laten, voorzitter.

17 oktober 2019 Raad Motie Behoud traditie Vreugdevuur, wel veilig

Groep de Mos / Hart voor Den Haag Groep de Mos / Hart voor Den Haag Partij voor de Vrijheid 's-Gravenhage 18-10-2019 07:55

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 17 oktober 2019, ter bespreking van de raadsmededeling Reactie Onderzoeksraad voor Veiligheid ‘Vliegvuur op Scheveningen’ (RIS303630).

Constaterende dat,

Er onvoldoende is gehandhaafd tijdens de jaarwisseling 2018/2019.

Overwegende dat,

De vreugdevuren op Duindorp en Scheveningen erkend cultureel erfgoed zijn.

Van mening dat,

De vreugdevuren op Duindorp en Scheveningen een mooie traditie is.

Verzoekt het college,

De traditie van de vreugdevuren op Duindorp en Scheveningen te blijven ondersteunen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Arjen Dubbelaar                                                        Sebastiaan Kruis

Hart voor Den Haag / Groep de Mos                                    PVV

College moet boter bij de visafslag leveren

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP SGP CDA ChristenUnie Partij voor de Vrijheid 's-Gravenhage 17-10-2019 20:11

College moet boter bij de visafslag leveren

Er is eindelijk land in zicht: na twee jaar van trekken aan het Haagse stadsbestuur gaat het college eindelijk zijn beloftes nakomen bij de renovatie van de visafslag. Dankzij een unaniem aangenomen motie, ingediend door de fracties van ChristenUnie/SGP, CDA, Hart voor Den Haag, HSP, SP en PVV, gaat het college de begin 2018 toegezegde financiële steun die nodig is voor de renovatie uitkeren, zodat deze snel van start kan. Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP) en Kavish Partiman (CDA): “De renovatie is echt bróódnodig voor een gezonde toekomst van onze visafslag en de visserij op Scheveningen. Maar hiervoor was en is een financiële bijdrage van de gemeente nodig en dienen de gemeente en bouwbedrijf Volker Wessels zich aan eerdere afspraken te houden, bijvoorbeeld over de historische gebreken aan het gebouw en de te bouwen parkeerplaatsen ten behoeve van de visafslag.’’

De herontwikkeling van het Noordelijk Havenhoofd op Scheveningen is ooit gestart om het viscluster en de werkgelegenheid daar te versterken. Partiman en Grinwis: “Het is niet te verteren dat er ondertussen al wél getimmerd wordt aan woning- en hotelbouw, maar dat er de afgelopen anderhalf jaar nog nauwelijks iets gedaan is om de visserij op Scheveningen te versterken, terwijl dát oorspronkelijk juist het doel van de herontwikkeling was. We hebben de wethouder nu een opdracht meegegeven, wij roepen daarmee ook Volker Wessels en UFA, de eigenaar van de visafslag, op om de renovatie mogelijk te maken en te starten. De tijd van praten is zo langzamerhand voorbij, het is tijd om te gaan timmeren.”

College moet boter bij de visafslag leveren

ChristenUnie ChristenUnie SGP CDA Partij voor de Vrijheid 's-Gravenhage 17-10-2019 20:11

https://denhaag.christenunie.nl/k/n11246/news/view/1280385/487158/visafslag.jpgEr is eindelijk land in zicht: na twee jaar van trekken aan het Haagse stadsbestuur gaat het college eindelijk zijn beloftes nakomen bij de renovatie van de visafslag. Dankzij een unaniem aangenomen motie, ingediend door de fracties van ChristenUnie/SGP, CDA, Hart voor Den Haag, HSP, SP en PVV, gaat het college de begin 2018 toegezegde financiële steun die nodig is voor de renovatie uitkeren, zodat deze snel van start kan. Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP) en Kavish Partiman (CDA): “De renovatie is echt bróódnodig voor een gezonde toekomst van onze visafslag en de visserij op Scheveningen. Maar hiervoor was en is een financiële bijdrage van de gemeente nodig en dienen de gemeente en bouwbedrijf Volker Wessels zich aan eerdere afspraken te houden, bijvoorbeeld over de historische gebreken aan het gebouw en de te bouwen parkeerplaatsen ten behoeve van de visafslag.’’

De herontwikkeling van het Noordelijk Havenhoofd op Scheveningen is ooit gestart om het viscluster en de werkgelegenheid daar te versterken. Partiman en Grinwis: “Het is niet te verteren dat er ondertussen al wél getimmerd wordt aan woning- en hotelbouw, maar dat er de afgelopen anderhalf jaar nog nauwelijks iets gedaan is om de visserij op Scheveningen te versterken, terwijl dát oorspronkelijk juist het doel van de herontwikkeling was. We hebben de wethouder nu een opdracht meegegeven, wij roepen daarmee ook Volker Wessels en UFA, de eigenaar van de visafslag, op om de renovatie mogelijk te maken en te starten. De tijd van praten is zo langzamerhand voorbij, het is tijd om te gaan timmeren.”