Nieuws van politieke partijen over Partij voor de Vrijheid inzichtelijk

65 documenten

17 oktober 2019 Raad Spreektekst Vreugdevuur Arjen Dubbelaar

Groep de Mos / Hart voor Den Haag Groep de Mos / Hart voor Den Haag VVD CDA PvdA Partij voor de Vrijheid D66 's-Gravenhage 18-10-2019 10:16

Voorzitter,

Ook Hart voor Den Haag/Groep de Mos heeft een mening over de Vreugdevuren. Allereerst mijn dank, veel dank aan politie en brandweer die een ramp op Scheveningen heeft voorkomen. Het interessante vandaag is dat we de commissievergadering hebben overgeslagen, ik heb nog wel een aantal technische vragen. Daarover zo meer. In elk geval zal ik u niet langer in spanning houden.

Wij zijn en blijven de vreugdevuren op Duindorp en Scheveningen steunen. Hart voor Den Haag/Groep de Mos is altijd voor de vreugdevuren geweest, dat zijn wij nog steeds, voor ons is het wel evident dat dit veilig moe(s)t gebeuren! Stel kaders die op draagvlak kunnen rekenen, handhaaf hierop en ondersteun dit vanuit het stadhuis. Niks meer, niks minder. Als ik de stukken van het college goed lees, dan is dat ook de lijn van het stadsbestuur.

Voorzitter,

Iedereen kent de conclusies van het rapport. Dat heeft dramatische politieke gevolgen gehad. Het is wel opvallend ook dat er ineens een aantal politieke collega’s zijn die last hebben van voortschrijdend inzicht nadat het mis gegaan is. En dat vinden wij niet raar, dat vinden wij alleen maar heel bijzonder. Tot december 2018 was iedereen voornamelijk positief.

VVD, D66, PVV, CDA, PvdA, HSP, zelfs VVV Den Haag. De kranten hebben er vol mee gestaan.

Voorzitter,

Hart voor Den Haag/Groep de Mos kijkt graag vooruit, naar de toekomst. Naar de toekomst van deze traditie. Het ondersteunen van de vreugdevuren staat klip en klaar in het coalitieakkoord, ‘Den Haag, Stad van kansen en ambities’. Toch heb ik wel een motie op dit punt. Natuurlijk hoor ik straks graag van burgemeester Remkes dat deze overbodig is.

Motie Behoud traditie vreugdevuur wel veilig, met als dictum, de traditie van de vreugdevuren op Duindorp en Scheveningen te blijven ondersteunen.

Voorzitter,

Tot slot nog enkele inhoudelijke vragen. Waarom is er niet gehandhaafd op 31 december nadat er geconstateerd was dat er bouwvolumes waren overschreden? Het onderzoeksrapport doet geen uitspraak over aansprakelijkheid. Is het college bereid om extern juridisch advies in te winnen en de raad hierover te informeren, al dan niet vertrouwelijk. Hier wil ik het in 1e termijn bij laten, voorzitter.

17 oktober 2019 Raad Motie Behoud traditie Vreugdevuur, wel veilig

Groep de Mos / Hart voor Den Haag Groep de Mos / Hart voor Den Haag Partij voor de Vrijheid 's-Gravenhage 18-10-2019 07:55

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 17 oktober 2019, ter bespreking van de raadsmededeling Reactie Onderzoeksraad voor Veiligheid ‘Vliegvuur op Scheveningen’ (RIS303630).

Constaterende dat,

Er onvoldoende is gehandhaafd tijdens de jaarwisseling 2018/2019.

Overwegende dat,

De vreugdevuren op Duindorp en Scheveningen erkend cultureel erfgoed zijn.

Van mening dat,

De vreugdevuren op Duindorp en Scheveningen een mooie traditie is.

Verzoekt het college,

De traditie van de vreugdevuren op Duindorp en Scheveningen te blijven ondersteunen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Arjen Dubbelaar                                                        Sebastiaan Kruis

Hart voor Den Haag / Groep de Mos                                    PVV

College moet boter bij de visafslag leveren

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP SGP CDA ChristenUnie Partij voor de Vrijheid 's-Gravenhage 17-10-2019 20:11

College moet boter bij de visafslag leveren

Er is eindelijk land in zicht: na twee jaar van trekken aan het Haagse stadsbestuur gaat het college eindelijk zijn beloftes nakomen bij de renovatie van de visafslag. Dankzij een unaniem aangenomen motie, ingediend door de fracties van ChristenUnie/SGP, CDA, Hart voor Den Haag, HSP, SP en PVV, gaat het college de begin 2018 toegezegde financiële steun die nodig is voor de renovatie uitkeren, zodat deze snel van start kan. Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP) en Kavish Partiman (CDA): “De renovatie is echt bróódnodig voor een gezonde toekomst van onze visafslag en de visserij op Scheveningen. Maar hiervoor was en is een financiële bijdrage van de gemeente nodig en dienen de gemeente en bouwbedrijf Volker Wessels zich aan eerdere afspraken te houden, bijvoorbeeld over de historische gebreken aan het gebouw en de te bouwen parkeerplaatsen ten behoeve van de visafslag.’’

De herontwikkeling van het Noordelijk Havenhoofd op Scheveningen is ooit gestart om het viscluster en de werkgelegenheid daar te versterken. Partiman en Grinwis: “Het is niet te verteren dat er ondertussen al wél getimmerd wordt aan woning- en hotelbouw, maar dat er de afgelopen anderhalf jaar nog nauwelijks iets gedaan is om de visserij op Scheveningen te versterken, terwijl dát oorspronkelijk juist het doel van de herontwikkeling was. We hebben de wethouder nu een opdracht meegegeven, wij roepen daarmee ook Volker Wessels en UFA, de eigenaar van de visafslag, op om de renovatie mogelijk te maken en te starten. De tijd van praten is zo langzamerhand voorbij, het is tijd om te gaan timmeren.”

College moet boter bij de visafslag leveren

ChristenUnie ChristenUnie SGP CDA Partij voor de Vrijheid 's-Gravenhage 17-10-2019 20:11

https://denhaag.christenunie.nl/k/n11246/news/view/1280385/487158/visafslag.jpgEr is eindelijk land in zicht: na twee jaar van trekken aan het Haagse stadsbestuur gaat het college eindelijk zijn beloftes nakomen bij de renovatie van de visafslag. Dankzij een unaniem aangenomen motie, ingediend door de fracties van ChristenUnie/SGP, CDA, Hart voor Den Haag, HSP, SP en PVV, gaat het college de begin 2018 toegezegde financiële steun die nodig is voor de renovatie uitkeren, zodat deze snel van start kan. Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP) en Kavish Partiman (CDA): “De renovatie is echt bróódnodig voor een gezonde toekomst van onze visafslag en de visserij op Scheveningen. Maar hiervoor was en is een financiële bijdrage van de gemeente nodig en dienen de gemeente en bouwbedrijf Volker Wessels zich aan eerdere afspraken te houden, bijvoorbeeld over de historische gebreken aan het gebouw en de te bouwen parkeerplaatsen ten behoeve van de visafslag.’’

De herontwikkeling van het Noordelijk Havenhoofd op Scheveningen is ooit gestart om het viscluster en de werkgelegenheid daar te versterken. Partiman en Grinwis: “Het is niet te verteren dat er ondertussen al wél getimmerd wordt aan woning- en hotelbouw, maar dat er de afgelopen anderhalf jaar nog nauwelijks iets gedaan is om de visserij op Scheveningen te versterken, terwijl dát oorspronkelijk juist het doel van de herontwikkeling was. We hebben de wethouder nu een opdracht meegegeven, wij roepen daarmee ook Volker Wessels en UFA, de eigenaar van de visafslag, op om de renovatie mogelijk te maken en te starten. De tijd van praten is zo langzamerhand voorbij, het is tijd om te gaan timmeren.”

Toelichting van het CDA over de laatste ontwikkelingen

CDA CDA GroenLinks D66 PvdA Partij voor de Vrijheid Sittard-Geleen 09-10-2019 10:32

De CDA fractie spreekt haar waardering uit naar Groen Links, PVV, D66 en PvdA voor het door hen genomen initiatief om te bezien of CDA en GOB in een nieuwe coalitie met elkaarzouden kunnen worden verbonden. Het advies dat door hen is uitgebracht is helder en transparant. De door het GOB en voormalig Vernieuwingsblok aangekondigde verandering van bestuursstijl bleek in de afgelopen periode niet het beoogde resultaat te hebben. Vanaf het moment dat de coalitie – waarvoor het CDA bij de formatie in 2018 door de coalitiepartijen werd uitgesloten - haar meerderheid verloor op 4 juli 2019 heeft het CDA het standpunt ingenomen dat daarvoor door het GOB politieke verantwoordelijkheid diende te worden genomen, met name door haar partijleider en wethouder van financiën Pieter Meekels. Het college bleef in weerwil van het verlies van de meerderheid zitten. Het CDA heeft van meet af aan duidelijk gemaakt dat zij niet kon worden aangesproken op het probleem dat in de coalitie was ontstaan.Bij het oplossen van het probleem wilde het CDA alleen een rol nemen, indien door het GOB en in het bijzonder door bestuurder Meekelsin de uitoefening van zijn ambt,depolitieke verantwoordelijkheid zou worden genomen,zodat met een schone lei aan de formatie van een nieuw college kon worden begonnen. Dat is niet gebeurd. Het CDA acht het niet opportuun om zelf het voortouw bij een formatie te nemen. Daarmee wordt het politieke veld verder uit elkaar gespeeld, hetgeen zeker niet in het belang van de stad is. Andries Houtakkers, fractievoorzitter

Gemeente Twenterand en bedrijven, geen goed huwelijk ?

CDA CDA SGP Partij voor de Vrijheid ChristenUnie Twenterand 26-09-2019 11:26

Vriezenveen 24 september 2019: De raadszaal zat dinsdagavond afgeladen vol met omwonenden uit Den Ham die op die wijze hun steun gaven aan de fa. Dekker. Want op de agenda stond opnieuw het verzoek van de firma Dekker uit Den Ham die al 75 jaar op deze locatie soortgelijke activiteiten uitvoert. Het verzoek is om 6 maal per jaar puin breken met een mobiele puinbreker op hun eigen terrein. Maar het antwoord van het College en coalitie bleef nee. Mede namens het CDA werd er een motie ingediend om de voorwaarden te scheppen om een pilot mogelijk te maken waarbij Dekker maximaal 6 keer per jaar met een mobiele breker puin breekt op haar locatie, tot een maximum gewicht van 12.000 ton, voor de duur van 2 jaar. Een proef van 2 jaar, omdat wethouder Koster in het raadsdebat voorafgaand aan de raadsvergadering, al had aangegeven dat hij geen enkele ruimte zag om mee te werken aan het verzoek van Dekker. Sterker nog volgens zeggen zou Koster na een bezoek aan het bedrijf de familie hebben laten weten: “ het mag niet, het kan niet, en we gaan dit ook in de toekomst niet toestaan”. Gemeentebelangen Twenterand en de ChristenUnie, die een meerderheid vertegenwoordigen in de gemeenteraad schoten het plan af, en dan houdt het op. Gek eigenlijk want het is juist de coalitie van kernachtig en veranderend Twenterand. In hun akkoord staat zelfs Het verbeteren van de relatie met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners, waarbij de gemeente ‘drempels’ verlaagt, participeert en initiatieven faciliteert. Draagt deze houding dan bij aan wat er in het coalitieakkoord vermeld staat? Volgens ons niet, sterker nog, wij zijn van mening dat je inwoners nog verder van de politiek dwingt en uitstraalt dat het toch niet uitmaakt wat je probeert want als de GBT en De CU het niet zien zitten, gebeurd het niet! Maar wij willen onze inwoner wel serieus nemen. Vandaar dat er een tweede verzoek aan het college is gedaan om een enquête uit te zetten richting inwoners en ondernemers om te onderzoeken of er draagvlak is, om in dergelijke gevallen maatwerk te leveren, zodat er een mogelijkheid is om af te wijken van het bestemmingsplan. U raad het al, afgeschoten, geen steun van GBT en CU. O ja even terug naar dat coalitieakkoord waarin even verderop staat: Wij spreken hierbij dan ook de uitdrukkelijke wens uit om deze uitdagingen aan te gaan in nauwe samenspraak met de huidige raadspartijen. Op collegiale wijze, met beide benen op de grond en vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid, zullen de coalitiepartijen steeds weer hun bijdrage aan het debat leveren, zodat met een zo breed mogelijk draagvlak binnen de raad kan worden bestuurd. Snapt u het nog? Wij niet! Maar wij geven het nog niet op! Samen met de Partij voor de Vrijheid en de SGP zullen wij een voorstel indienen waarbij een het toch mogelijk is om de gewenste activiteit door de fa Dekker te laten uitvoeren. Wij willen wel meedenken in oplossingen en luisteren naar onze inwoners. Namens de fractie: Roswitha Uitslag- van Riggelen

Interview met Paul Cliteur: FVD klaar voor het nieuwe jaar!

Forum voor Democratie Forum voor Democratie CDA PvdA GroenLinks Partij voor de Vrijheid Partij voor de Dieren Nederland 31-08-2019 19:45

Prof. dr. mr. Paul Cliteur (1955) is fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Eerste Kamer. Hij is hoogleraar aan de Rechtenfaculteit Leiden en auteur van tientallen boeken over o.a. dierenrechten, multiculturalisme, immigratie en vrijheid van meningsuiting. Hij was columnist van TV-programma Buitenhof en leidde als docent een hele generatie nieuwe denkers & doeners op, waaronder Amos Guiora, Bastiaan Rijpkema, Thierry Baudet en Ayaan Hirsi Ali.

De Senaatsfractie van FVD heeft deze zomer drie leden verloren. Is dat een groot verlies voor de partij?Het is natuurlijk altijd jammer wanneer je niet meer de grootste bent in de Senaat maar de op één na grootste. Tegelijkertijd was het, denk ik, ook min of meer onvermijdelijk.

Kunt u dat uitleggen?Nu het zeker is dat drie leden van de Senaatsfractie een eigen groep zijn begonnen voel ik me vrijer om daarover te spreken. Laat ik proberen het uit te leggen. We zijn begonnen op 11 juni 2019 met een tijdbommetje binnen de fractie: een uit zijn functie gezette voormalig penningmeester had een groot conflict met het partijbestuur maar die voormalig penningmeester maakte tevens deel uit van de Senaatsfractie. Dat conflict tekende vanaf het begin de verhoudingen binnen de fractie. De overgrote meerderheid van de fractie, ik ook, wilde dit conflict achter ons laten. In de Senaat zouden we opnieuw gaan beginnen met elkaar. Dat hebben we ook serieus geprobeerd. Maar dat is niet mogelijk gebleken. Het eendrachtig functioneren van de fractie werd bemoeilijkt omdat Otten onophoudelijk op de kwestie terugkwam: in het fractieoverleg, buiten het fractieoverleg, zelfs tijdens een borrel op het Plein aan het einde van de dag. Otten domineerde ieder gesprek, iedere vergadering op een volstrekt onwerkbare manier. Ik begrijp dat wel; Otten was geobsedeerd geraakt door zijn verloren machtspositie. Maar het was voor de Senaatsfractie ook onwerkbaar.

Het conflict kon niet worden bijgelegd?Voor mij was een probleem dat nog steeds een intern onderzoek liep naar het gedrag van Otten als penningmeester. Ik hoorde steeds meer opmerkelijke verhalen over onverantwoorde betalingen, verdwenen kasgelden, absurde verloningsafspraken met vriendjes - enfin, ik hoef dat hier niet allemaal te herhalen, het staat allemaal op de website van FVD. Ik vond dat we dat rapport moesten afwachten en kijken wat de visie was van het partijbestuur. Iemand die daar heftig op tegen was, was Dorien Rookmaker die ook deel uitmaakte van de senaatsfractie. Zij wilde dat een “onafhankelijke derde” een onderzoek naar het gedrag van Otten zou verrichten. De resultaten van dat onderzoek zouden dan door het partijbestuur moeten worden overgenomen. En daaruit zou ook het partijbestuur conclusies moeten trekken. Dus als de “onafhankelijke derde” zou hebben gezegd dat het gedrag van Otten er mee door kon, zou het partijbestuur moeten aftreden. Ik vond de plannen van Rookmaker totaal onrealistisch, naïef en onwerkbaar. De starre hardnekkigheid waarmee ze daaraan vasthield was verontrustend. Wat zij voorstelde zou uitlopen op een catastrofe - alleen al omdat het maanden zou duren. De pers zou op de accountantsverklaring met beperking zijn gedoken en dan uiteraard géén voorgewende onkunde hebben gehad om de ernstige bevindingen daarin te lezen. Want dat was natuurlijk het probleem van het partijbestuur: de jaarrekening moest worden gepubliceerd, en uit die jaarrekening spraken ernstige feiten. Dat het bestuur zijn verantwoordelijkheid heeft genomen vind ik zeer te prijzen - zo hoort dat in een vereniging. Otten had de mogelijkheid om in verweer te gaan en om daarna nog, in tweede instantie, bij de Commissie van Beroep - precies die “onafhankelijke derde” waar Dorien zo naar verlangde! - een verdediging te voeren. Hij deed niets van dat alles. Hij ging smijten met modder.

En tijdens die wanstaltige vertoning bleken voor mij steeds duidelijker twee dingen: (1) dat het partijbestuur juist had gehandeld (want Otten ontkende geen enkele beschuldiging maar overschreeuwde zich met verwijten die geen enkele FVD-er met het hart op de juiste plek ooit richting de partij zou maken), en (2) dat Rookmaker de visie van Otten volledig had overgenomen. Tot in de kleinste details herhaalde zij bij onze fractiebesprekingen steeds de ongeloofwaardige verklaringen en halfbakken excuses die ik ook van Otten al vele keren had gehoord. 

En toen wierp ze zich op als “bemiddelaar”. Ik heb haar daarbij veel succes gewenst, maar begon ernstig te twijfelen toen zij breed in de pers kwam aanzetten met de mededeling dat Baudet haar bemiddelingspoging had afgewezen terwijl Otten daar - verrassing! - wél voor open stond. Dit was meer stemmingmakerij dan bemiddeling. Eén van de kenmerken van een “bemiddelaar” is immers dat die zich onpartijdig opstelt en ook niet voortdurend de media opzoekt om partijen onder druk te zetten. Bovendien: hoe had Baudet, als lid van het partijbestuur, zo’n aanbod überhaupt kúnnen aanvaarden? Wij zijn een democratische vereniging, we hebben procedures voor royement. Die procedures moeten worden gevolgd, en die zíjn ook keurig gevolgd. De partijleider kan en mag daar niet zomaar in gaan roeren, en dat heeft Baudet - geheel terecht - dus ook niet gedaan. Dat Rookmaker dacht dat zij die procedure wel even op hoge poten omver kon werpen, pleit niet voor haar rechtsstatelijke intuïtie, to put it mildly.

Hoe schadelijk voor de positie van FVD is het dat nu in de EK drie senatoren hebben aangegeven een eigen Groep Otten te vormen? Ik denk dat die schade voornamelijk zit in de symboliek. Het was symbolisch natuurlijk leuk dat FVD de grootste was in de senaat. Maar we moeten ook realistisch zijn:  het kabinet kan voor elk wetsvoorstel dat de Tweede Kamer passeert op steun van 32 senatoren rekenen (de senatoren van de coalitiepartijen). Voor een meerderheid heb je 38 nodig. Dus men komt zes zetels tekort. Waar kan men die zes zetels steun verwerven? Bij alle EK-fracties met meer dan zes zetels. De PvdA heeft zes zetels. GroenLinks acht zetels. FVD negen zetels. Ook met combinaties van fracties kan men die zes stemmen krijgen, bijvoorbeeld bij de PVV (5), SP (4), PvdD (3). Dat FVD negen zetels in de Senaat heeft is een enorme prestatie voor een partij die nog zo jong is. Het CDA heeft ook negen zetels, maar die heeft wel 39 jaar de tijd gehad om dat te bereiken.

Wat betekent het ontstaan van de Groep Otten voor de interne verhoudingen binnen de EK-fractie van FVD?Eerlijk gezegd denk ik dat we van een zware last zijn verlost. Toen het partijbestuur besloot om Otten het lidmaatschap te ontnemen stond de EK-fractie voor een keuze. Kunnen wij iemand in de fractie handhaven die geen lid meer is van FVD? Voor negen van de twaalf fractieleden was het onmiddellijk duidelijk dat zoiets onmogelijk is. Alleen Rookmaker was ertegen dat Otten uit de fractie werd gezet en De Vries, op vakantie en telefonisch onbereikbaar, reageerde niet op de kwestie.

Acht u het mogelijk dat meer senatoren Rookmaker en De Vries zullen volgen? Dat acht ik uitgesloten. Uit de situatie zoals ik die hierboven heb geschetst blijkt wel hoe de verhoudingen liggen. Wanneer op 9 september het reces eindigt gaat de FVD fractie van start onder een veel gelukkiger gesternte dan op 11 juni. We hebben elkaar leren kennen, teambuilding in de praktijk gehad, en we weten wat we aan elkaar hebben. In de EK fractie waren Otten en De Vries sowieso risicofactoren. Zij zaten aan elkaar vastgeklonken, ook financieel, zoals we in het jaarverslag hebben kunnen lezen. Het was voor hen blijkbaar onmogelijk om een nieuw leven te beginnen als senator, om afscheid te nemen van de financiële voordelen die hoorden bij het penningmeesterschap van Otten en een nieuwe positie te aanvaarden in de partij. Senatoren controleren de wetgeving die de TK heeft aangenomen, houden speeches in de Eerste Kamer, dat is iets heel anders dan het organiseren van een campagne om leden te werven. Otten en De Vries zijn nooit uit hun oude rol gekomen. 

De situatie met Rookmaker is weer een heel andere. Rookmaker is gefrustreerd dat zij haar zin niet heeft gekregen met de hoogmoedige bemiddelingsvoorstellen die zij heeft gedaan. Dat spijt mij voor haar, maar haar voorstellen waren naïef en onwerkbaar. De Groep-Otten wordt ook niet bij elkaar gehouden door gemeenschappelijk gedeeld gedachtegoed of door een partijprogramma, maar door boosheid over hoe men zich behandeld voelt. Voor Otten is dat boosheid dat hij uit het lidmaatschap van de partij is gezet. Voor De Vries boosheid dat hij zijn baan als persvoorlichter en chauffeur voor de TK-fractie is kwijtgeraakt. Voor Rookmaker boosheid dat haar voorstellen niet worden overgenomen. De groep-Otten zal straks met een heel bijzondere situatie worden geconfronteerd, namelijk dat als drie mensen iets moeten beslissen twee mensen ergens voor kunnen zijn en ééntje tegen. Die ene persoon wordt dan geacht niet meteen interviews in De Telegraaf en NRC Handelsblad te geven om alsnog het eigen gelijk binnen te halen. Sommige mensen kunnen dat, anderen niet. Het lijkt mij een interessant sociaal experiment om te zien of de groep-Otten een nieuwe politieke beweging kan worden, maar eerlijk gezegd geloof ik dat niet. In de enorme energie van Otten in het opzetten van een partij geloof ik zeker, in het bijeenhouden daarvan geloof ik niet. Bovendien heeft de Groep-Otten nog het zwaard van Damocles boven het hoofd dat bij een Brexit Rookmaker een zetel in het Europarlement kan claimen. Dan verliest die Groep-Otten dus weer een lid. En op basis van wat ik van haar heb gezien in de vier weken dat we in de EK hebben gefunctioneerd sluit Rookmaker nooit iets uit.

Dus u gelooft wel in een voorspoedige afloop van de hele kwestie? Eerlijk gezegd is het voor mij een opluchting dat de zaak voorbij is. Ik heb ook hoge verwachtingen van het team dat er nu zit. Paul Frentrop heeft een voortreffelijke maiden speech gehouden in de Eerste Kamer. Lennart van der Linden is een groot politiek talent met scherp oog voor bestuurlijke verhoudingen. Nicki Verweij, de secretaris van de fractie, munt uit door een heldere visie, ook wanneer het om lastige kwesties gaat. Otto Hermans gaat onze club straks versterken. Fijn! Loek van Wely, de schaakkampioen die nu over justitie gaat, prachtige interviews geeft – het kan niet beter. Toine Beukering, een man met een geweldige ervaring in het leger. Bob van Pareren steunpilaar voor ons allemaal. Annabel Nanninga die ik al bewonderde als columniste voor TPO voordat ik met haar direct mocht samenwerken als collega in de EK en Johan Dessing als nieuwe compagnon: ik vind het een fantastische club. FVD in de Eerste Kamer is helemaal klaar voor het nieuwe parlementaire jaar.

MOGELIJK CAMERATOEZICHT IN BRABANTS BUITENGEBIED

Lokale Partij Grave Lokale Partij Grave Partij voor de Vrijheid Grave 17-08-2019 06:44

MOGELIJK CAMERATOEZICHT IN BRABANTS BUITENGEBIED

. Gepost in Nieuws en actualiteiten

De provincie Noord-Brabant overweegt cameratoezicht in het buitengebied in de strijd tegen dumping van (drugs)afval. Dat antwoordt Commissaris van de Koning Wim van de Donk op vragen van PVV-Statenlid Maikel Boon.

Het platteland van Noord-Brabant heeft regelmatig te maken met afvaldumpingen. Het gaat dan niet alleen om drugsafval, maar ook om grof vuil, stapels sloophout en ladingen asbest. Tot nu toe was het provinciebestuur terughoudend met de inzet van camera’s in het buitengebied, maar de antwoorden van Commissaris van de Koning Wim van de Donk moeten Boon hoop geven. De inzet van camera’s is een optie, schrijft hij, in het voorkomen van (drugs)dumpingen en ook de repressieve aanpak van de verschillende vormen van criminaliteit in het buitengebied. ‘Dit vraagt om zorgvuldige afwegingen.’

Gedeputeerde Veiligheid

Van de Donk wijst erop dat Provinciale Staten in de vorige bestuursperiode al 2,7 miljoen euro beschikbaar hebben gesteld voor extra toezichthouders, coördinatie met andere handhavingspartners en de inzet van innovatieve toepassingen in natuurgebieden. ‘De coördinatie daarvan ligt bij Samen Sterk in Brabant (SSiB).’ Ook wijst hij op de verschillende campagnes tegen dumpingen en de inzet op meer samenwerking met andere overheden. Voor het nieuwe Brabantse college is veiligheid een van de speerpunten, blijkt uit de benoeming van een nieuwe gedeputeerde met de portefeuille Veiligheid. Daarbij stelt het nieuwe bestuur de genoemde extra middelen de hele bestuursperiode beschikbaar.

/index.php/2020-de-burger-als-gemeentelijke-plantsoenendienst

/index.php/2018-aanpak-medicijnresten-vereist-andere-mentaliteit

Interview De Limburger met Geert Wilders: ‘De PVV moet minder braaf worden’

PVV PVV CDA PvdA GroenLinks Partij voor de Vrijheid D66 Nederland 27-07-2019 02:48

Limburg is altijd het begin van iets moois, declameert Geert Wilders. Het meest droomt hij van een succesvolle Limburgse coalitie. Wilders wil af van het poldermodel en waarschuwt voor de uitholling van de democratie en de rechtsstaat. Ondanks de verkiezingsnederlagen geeft hij niet op. ‘Alleen per brancard krijgen ze me weg.’

2019 was nu al een zeer roerig jaar voor Geert Wilders. „Een parlementslid gaat op campagne. Er komt een man met bijlen en messen, die tegen verschillende dienders zegt wat hij van plan is. Hij wordt vrijgesproken. Terwijl het OM vier jaar gevangenisstraf had geëist. Soms lijkt het wel of iedere aanslagpleger slechts als een verward persoon wordt gezien. Deze man wist wat hij wilde. En had geen bos bloemen bij zich voor mij. Dit vonnis toont het failliet van de rechterlijke macht aan. Het is een publiek geheim dat heel veel leden van de rechterlijke macht uit de hoek komen van D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid. Het andere deel van Nederland is niet of nauwelijks vertegenwoordigd in de rechterlijke macht. Had die man met die bijl een aanslag willen plegen op iemand van D66, dan was ie er misschien minder vrij van afgekomen.”

Die opstelling is volgens Wilders ook terug te vinden in de gang van zaken rond het Marokkanen- proces. „Voor het stellen van een vraag sta ik nu al vijf jaar voor de rechter. Onlangs maakte een groep Marokkanen zwembaden in Zeeland onveilig. Ze vallen meisjes en vrouwen lastig. En gaan weer naar huis zonder dat ze zelfs maar een bon krijgen. Degene, die daar een vraag over stelt, die staat voor het hekje en wordt veroordeeld voor discriminatie. De wereld op z’n kop.”

Wilders stelt dat zijn zienswijze bevestigd wordt door de actie van oud-minister Ivo Opstelten, die zijn naaste medewerkers opdracht zou hebben gegeven Wilders ‘aan te pakken’. „Je pakt de boodschapper van het slechte nieuws aan. Maar je moet de daders aanpakken. Het probleem aanpakken. En wel nu. Want het probleem is de laatste jaren alleen maar groter geworden. En er is een grote groep asielzoekers bijgekomen, uit de zogenoemde veilige landen. Die groep wordt ook geen strobreed in de weg gelegd. Het gaat niet om alle Marokkanen. Het gaat niet om alle asielzoekers. Maar de landen, waar die mensen vandaan komen, treden veel strenger op tegen hun onderdanen, dan wij doen met dezelfde mensen.”

Volgens Wilders is de democratie kwetsbaarder geworden.

„Bij een meerpartijenstelsel kun je de situatie krijgen dat wij als tweede partij van Nederland worden genegeerd. Hoe democratisch is dat? De democratische beginselen, zoals regering, parlement en rechterlijke macht, worden uitgehold. Mensen worden daar apathischer door. Als het gaat om inkomen, om immigratie en om de invloed die ze hebben op het Europese beleid, denken ze in toenemende mate: het zal wel. De opkomst van de gele hesjes, met name in Frankrijk, toont aan, dat veel mensen het vertrouwen in het stemmen, in de inspraak en de gang naar de rechter verloren hebben. In Frankrijk gaat zowel links als rechts de straat op. Zowel de chirurg als de elektricien. Omdat ze het idee hebben dat dat nog het enige middel is, waarmee hun stem nog gehoord kan worden. De overheid is als de dood voor ze.”

„Bij ons zijn de gele hesjes niet groot geworden. Nederland is een consensusland. Daar zijn we wereldwijd voor geprezen. Ik heb me daar altijd gigantisch tegen verzet. Democratie in de beste vorm is het gekozen parlement of de directe democratie. En niet de niet-gekozenen, die in een serre of in wat voor setting dan ook, de beslissingen nemen. Nederland is een consensusland, waar je wordt beloond als je naar het politieke midden gaat. Je krijgt toegang tot de macht. Je wordt geaccepteerd. Maar de problemen worden niet opgelost. Ga je naar het midden, dan krijg je ook middelmatige politici. En middelmatige oplossingen. Maar je wordt wel beloond. Het is dus aantrekkelijk voor politici om veilig naar dat midden te gaan. Dat is zo’n beetje de aard van de Nederlandse samenleving en de politiek. Nederland is een prachtig land. Maar we hebben een abominabel slecht parlement van de gestolde middelmatigheid.”

We hebben nu ook hele zwakke vakbonden, oordeelt Wilders.

„Die tekenen nota bene pensioenakkoorden, waarbij mensen straks nog steeds pas met hun zeventigste met pensioen kunnen gaan. Ja, zeggen ze, die kortingen moeten eigenlijk ook nog van tafel. Had dan niet die handtekening gezet! In Frankrijk zouden ze het land een half jaar lang plat leggen. En vervolgens de helft binnengehaald. Hier is iedereen maar aan het polderen. Dus wat hebben we nu? Veel polderinstituties met weinig gezag. Zwakke vakbonden, die bijna werkgeversclubs zijn geworden. Er is vrijwel geen dynamiek. Het saaie, gezapige, ineffectieve, middelmatige midden wordt beloond. Van CDA tot GroenLinks, van Partij van de Arbeid tot de FNV, iedereen gaat ernaar toe. We zitten met een enorm vacuüm.”

„Als je opgroeit met het consensusmodel en altijd geleerd hebt dat naar het midden toegaan het beste is, dan is het moeilijk om de massa te mobiliseren. Dan moeten de problemen eerst nog groter en zichtbaarder worden dan ze nu al zijn. Dat de koopkracht nog minder wordt, de pensioenleeftijd nog verder omhoog gaat en de pensioenen omlaag gaan. Dat de immigratiestroom niet afneemt. En dat de criminaliteit niet minder wordt. En dat gebeurt al of gaat nog gebeuren. De burger komt er wel achter.”

Er moet iets gebeuren, vindt hij. Maar hoe machtig is de PVV nog, na het verlies bij de Statenverkiezingen en die van de EU? „Je moet wel op een andere planeet hebben gezeten om niet te zien dat Forum het in de peilingen goed deed en dat dat voor een groot deel ten koste van ons zou gaan. Forum is geen PVV, ze zijn wat lighter. Ik heb geen gevecht met Forum. Ze staan dichter bij ons dan alle andere partijen in de Tweede Kamer. Maar als het gaat om het sociaaleconomisch beleid, de koopkracht van de gewone man, een goede gezondheidszorg, en de aanpak van islam en immigratie, zijn wij steviger. Mensen hebben gezien dat wij als tweede partij zijn genegeerd. Dat kan voor mensen ook een reden zijn geweest om deze keer op Forum te stemmen. En wat gebeurt er nu? Ook Forum wordt nu bijna overal buiten gesloten. Een grove schande.”

Oud-PVV’er Hero Brinkman zei naar aanleiding van de verkiezingsnederlagen: tijd om de partij open te gooien. „Dat gaan we dus nooit doen. We zullen nooit een ledenpartij worden. Maar we moeten wel meer het land in. Ons verhaal meer en beter uitleggen.”

„Dat verhaal, de combinatie van het opkomen voor de portemonnee van de gewone man, voor de zorg van die gewone man en het stevige verhaal over immigratie en islam zal de komende jaren nog meer heersend worden. Onze punten kunnen gedeeltelijk overgenomen worden door anderen. Maar wij hebben het beste verhaal. De PVV moet aan de bak. We moeten ook minder braaf worden. Meer de grenzen opzoeken. Den Haag is niet alles. Ik heb de Tweede Kamer eerder een nepparlement genoemd. Uiteindelijk heb je dat nepparlement wel nodig voor je meerderheden. Maar het werkt niet zoals je zou willen. Je ziet vaak dat de mening van de meerderheid van de mensen, zie de Europese Grondwet en het associatieverdrag met de Oekraïne, genegeerd wordt. Uit cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau, toch niet de meest rechtse organisatie, bleek dat 62 procent van de Nederlanders de islam als een bedreiging ziet. In Den Haag worden moties aangenomen, die zeggen: de islam is iets prachtigs. Ook de enorme kosten, die gepaard gaan met de klimaatgekkigheid, worden door middelmatige partijen met middelmatige politici met middelmatige oplossingen doorgedrukt. De grote problemen zoals de koopkracht, de terreur, de islamisering, onze identiteit, zeggenschap in Europa en in je eigen land, daar komt geen oplossing voor. Dat betekent dat Nederland langzaam naar de afgrond gaat. Die zanger, hoe heet ie nou ook weer, o ja Gerard Joling, die zei: als we zo doorgaan in Nederland, dan stevenen we op een burgeroorlog af. Dat hoop ik natuurlijk niet. Maar het borrelt. Blijven we te lang bij die middelmatigheid en komt er geen ventiel van ander beleid, dan zal de boel exploderen.”

Verrassend: de PVV, die zich in Limburg verbindt met andere partijen. Eerder klapte zo’n bestuurscollege. Destijds zei Wilders: vanwege de ‘oude regentencultuur van het CDA’.

„Ik heb Robert Housmans niets ingefluisterd of opgedragen. Het enige, dat ik tegen hem gezegd heb, was: er moeten punten in zitten, die voor de PVV mooi zijn, met name op het gebied van de zorg. Het pareltje uit dat akkoord is het bindende referendum. Daarmee kan Limburg het begin van de ommekeer zijn. Met dat referendum kun je problemen te lijf gaan, die je met die middelmatigheid niet oplost. Om die problemen op te lossen, moet de burger invloed en inspraak hebben. Het CDA is waarschijnlijk de partij van de middelmatigheid. Maar soms moet je de verantwoordelijkheid nemen om iets veranderd te krijgen. Dat wij daarin meedoen met Forum vind ik zeer verheugend. Ik heb daarover niet overlegd met Baudet. Ik ben ook niet bang dat we daarmee Forum verder omhoog helpen. Sterker nog, ik zou in meer provincies en liefst ook landelijk met ze samenwerken in een volgend kabinet.”

Wat als de PVV blijft steken bij het huidige aantal zetels? Of nog verder gaat dalen? Gooit hij dan de handdoek in de ring?

„Misschien zal het sommige mensen teleurstellen, maar ik zal er nooit mee stoppen. Al ben ik de enige nog. Ik heb de partij opgericht. Ben er mijn vrijheid door kwijtgeraakt. Heb processen aan m’n kop. Fatwa’s naar m’n hoofd gekregen. Iedere dag ga ik met gepantserde auto’s met sirenes naar m’n werk. Ik doe dat, omdat ik in mijn verhaal geloof. En ik zal dat altijd blijven doen, zolang we minstens één zetel halen. Mijn missie is vóór de vrijheid en tegen de islam. Daar geef ik als het moet mijn leven voor. Ze krijgen me dus niet of alleen per brancard weg.”

Lees het interview met Geert Wilders op de website van De Limburger.

‘Dolende mensen met dementie horen ...

Partij voor Ouderen en Veiligheid Partij voor Ouderen en Veiligheid PvdA Partij voor de Vrijheid Wormerland 22-07-2019 16:00

‘Dolende mensen met dementie horen niet op politiebureau’ Er moet een plek komen in Zaanstad waar dolende mensen met dementie enkele uren kunnen worden opgevangen tot duidelijk wordt waar zij thuis zijn. Dat schrijven de PVV, POV en PvdA in een agenda-initiatief waarmee ze de ontwikkeling van Zaanstad tot een ‘dementievriendelijke gemeente’ willen versnellen. De hele gemeenteraad schaarde zich eerder achter een motie van het trio partijen om dat in gang te zetten. In februari meldde het college al dat Zaanstad samen met ‘actieve ketenpartners’ rond dementie de mogelijkheid gaat onderzoeken voor het dementievriendelijk maken van de gemeente en de Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA en PVV vragen nu met welke partners precies wordt samengewerkt en wat de status van het onderzoek is. ‘Uit gesprekken met de politie Zaanstreek -Waterland blijkt dat het soms nodig is mensen met dementie tijdelijk, voor een paar uur, onder te brengen wanneer zij ‘verdwaald’ zijn en de politie moet uitvinden waar de woonplek is. Het politiebureau is daar niet de geschikte plek voor,‘ schrijven ze ook. Deze kwestie lijkt vooralsnog niet te zijn meegenomen in de problematiek rond dementerende mensen. Zaanstad nieuws 👉 https://www.facebook.com/1086736501455296/posts/2089780751150861?s=1681227787&sfns=mo