Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

34 documenten

15 miljoen extra voor zedenpolitie | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 20-09-2019 00:00

Een voorstel van GroenLinks om 15 miljoen extra uit te trekken voor de zedenpolitie kon donderdag op Kamerbrede steun rekenen.  Daarmee wordt de zedenrecherche met 10% uitgebreid, worden 22 speciale rechercheurs aangesteld om de meer gecompliceerde zaken te onderzoeken, komt er extra geld voor forensisch onderzoek en het opleiden van de rechercheurs.

“Ik ben ontzettend blij dat er substantieel meer rechercheurs bijkomen om zedenzaken aan te pakken”, aldus Tweede Kamerlid Kathalijne Buitenweg.

Door onderbezetting bij de politie duurt het maanden, soms zelfs een jaar, voordat de politie een onderzoek start en de vermoedelijke dader wordt verhoord. Volgens het tv-programma Nieuwsuur blijven er jaarlijks zeker 350 zaken lang op de plank liggen bij de zedenpolitie. Daarbij gaat het ook om verkrachtingszaken.

Onnodige vertraging in opsporingszaken moet zoveel mogelijk voorkomen worden, zeker bij zoiets ingrijpend als zedenzaken, vindt GroenLinks.

Buitenweg: “Ik heb verschillende slachtoffers gesproken die hierdoor extra getraumatiseerd zijn. Ze voelen zich in de steek gelatendoor de overheid. Ook voor politiemensen zelf is het ontzettend frustrerend als zij onvoldoende tijd kunnen besteden aan deze zaken die zo’n enorme impact op mensen hebben. Het geeft aan dat het geld goed besteed zal worden.”

SGP: boswachters moeten klappen kunnen uitdelen

SGP SGP Nederland 12-09-2019 00:00

Zo nodig moeten boswachters een agressieve stroper of drugsdumper van zich af kunnen slaan met een wapenstok. Dat bepleit SGP-kamerlid Bisschop. Omdat de politie lang niet altijd beschikbaar is, komt het opsporingswerk in het buitengebied in het gedrang. Boswachters en andere buitengewone opsporingsambtenaren krijgen daardoor veel meer werk op hun bordje. Dan gaat het vooral om stroperij en het illegaal dumpen van allerlei soorten (drugs)afval in de vrije natuur. Om hun werk goed en veilig te kunnen doen, moeten deze ‘groene boa’s’ goed toegerust zijn. Op dit moment is er veel te doen over de (verlengde) wapenstok die de boswachters tot voor kort hadden. Onlangs moest die weer ingeleverd worden om nog verder te worden getest. Roelof Bisschop vindt dat maar niks: “Boswachters moeten als dat nodig is van zich af kunnen slaan, met name als ze in het holst van de nacht in het geweer moeten komen tegen vaak agressieve stropers en criminelen die illegaal afval dumpen. Dan is een wapenstok, net als de politie die heeft, soms uiterst effectief.”

Geef agenten wat ze nodig hebben

PvdA PvdA Nederland 05-09-2019 14:02

Door Attje Kuiken op 5 september 2019 Delen  

“Vertrouwen agent is weg”. Dat was de treurige kop in de krant deze week. Agenten staan iedere dag in de frontlinie voor onze veiligheid. Mooi werk, maar ook zwaar werk. Ze moeten weten dat de politiek achter hen staat en hun de middelen geven om hun werk goed te doen. Helaas is dat nu niet het geval.

Er moeten veel meer agenten bij.

Zo pleiten wij al langer voor invoering van de taser. Een goede oplossing, waardoor agenten zich kunnen verdedigen zonder meteen naar het dienstwapen te grijpen. Maar dan moet wel iedere agent er een krijgen, in plaats van dat er eentje in de noodwagen ligt. Tegen de tijd dat je die gepakt hebt ben je al te laat.

En er is meer nodig. Er moeten veel meer agenten bij. Op straat maar ook om de enorme achterstand aan zedenzaken in te lopen. Hele tragische zaken die nu op een plank stof liggen te vergaren. Dat kan en dat mag niet.

Ik snap dat agenten minder vertrouwen hebben in de politiek.

Ik snap dat agenten minder vertrouwen hebben in de politiek. Dat trek ik me toch aan. We mogen hen niet in de steek laten. Het kabinet is tot nu toe Oost-Indisch doof voor de klachten, dat moet veranderen. Agenten moeten zich gesteund weten en we moeten hen de middelen geven die ze nodig hebben om hun belangrijke werk voor ons allemaal te doen. Want je wil zeker zijn dat je veilig over straat kan. De politie zorgt daarvoor, als wij hen daartoe in staat stellen.

Tweede Kamerlid

Brandweer waarschuwt: ernstig brandgevaar elektrische auto’s

Forum voor Democratie Forum voor Democratie CDA Nederland 05-09-2019 11:00

In 2014 publiceerde de Rijksoverheid het advies om niet terughoudend te zijn in het verlenen van vergunningen voor laadpalen voor elektrische auto’s. Die zouden geen hoger brandveiligheidsrisico met zich meedragen dan normale auto’s.

Maar nu slaat de landelijk portefeuillehouder incidentbestrijding van de brandweer alarm. Elektrische auto’s zijn lastiger te blussen. Naarmate er meer elektrische auto’s komen, neemt het brandveiligheidsrisico toe. Dit is met name het geval in parkeergarages onder hoge flatgebouwen. Er moeten duidelijke richtlijnen komen.

FVD vreest dat de veiligheid in het geding is en wil daarom van minister Grapperhaus (CDA, Justitie en Veiligheid) weten: komen die duidelijke richtlijnen er? Gaat de minister het veiligheidsbeleid voor elektrische auto’s aanscherpen?

Voor FVD staat deze problematiek niet op zichzelf. Zij past in een breder kader. De overheid promoot elektrische auto’s en laat tot nu toe na om daarbij adequate brandveiligheidsmaatregelen te treffen. Huizen en voetbalstadions storten in onder het gewicht van gesubsidieerde zonnepanelen. Mensen krijgen hoofdpijn in hun overgeïsoleerde duurzaamheidswoningen. Anderen ondervinden hartkloppingen of slaapstoornissen door het laagfrequente geluid van het almaar uitdijende aantal windmolens. FVD zegt: stoppen hiermee! Het belang van de volksgezondheid moet altijd het zwaarste wegen. Het kabinet mag niet langer prioriteit geven aan het zinloze, peperdure klimaatbeleid.

FVD stelde daarom de volgende Kamervragen aan minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA):

Vraag 1Hebt u kennis genomen van het artikel "Elektrische auto's zijn moeilijk te blussen"?[1]

Vraag 2Erkent u dat de toename van het aantal elektrische auto's een extra brandveiligheidsrisico met zich meedraagt, omdat het blussen van een brand in een elektrische auto gecompliceerder is dan het blussen van een brand in een niet-elektrische auto? Zo ja, hoe beoordeelt u dit risico?

Vraag 3Hebt u onderzoek gedaan naar de brandveiligheid van elektrische auto’s voordat werd besloten om de verkoop en het gebruik van zulke auto’s van overheidswege te stimuleren? Zo ja, wat waren de uitkomsten van dat onderzoek en wat is daarmee gebeurd?

Vraag 4Hebt u gegevens over de extra hoeveelheid tijd en middelen die branden in elektrische auto’s hebben gekost vergeleken met branden in niet-elektrische auto’s? 

Vraag 5Treft u speciale maatregelen om de brandweer in staat te stellen branden in elektrische auto's adequaat te blussen? Zo ja, hoeveel geld heeft dit tot nu toe gekost? Zo nee, op basis waarvan veronderstelt u dat de huidige bluscapaciteit toereikend is?

Vraag 6Hebt u kennis genomen van het artikel "Brandweer waarschuwt: Brandveiligheid bij hoogbouw in het gedrang"?[2]

Vraag 7Bent u bereid om, gezien het hogere brandveiligheidsrisico, richtlijnen op te stellen waaraan parkeervoorzieningen voor elektrische auto's moeten voldoen, analoog aan de richtlijnen voor lpg-auto's?

Vraag 8Bent u bereid om hierbij in het bijzonder aandacht te besteden aan de bouwvoorschriften voor parkeergarages in hoogbouwwoningen, om een rampzalige brand als die in de Grenfelltoren in Londen te voorkomen?

Vraag 9Bent u bekend met het “Factsheet Feitenmateriaal Elektrische Voertuigen en Veiligheid” van de Rijksoverheid en TNO uit 2014?[3]

Vraag 10Is er inmiddels meer duidelijkheid over de ernst en gevolgen van installatie- of accubeschadigingen of autobranden bij elektrische auto’s? Zo ja, is er op basis hiervan aanleiding om het beleid op het gebied van (de stalling van) elektrische auto’s te wijzigen?

Vraag 11Hebt u gevolg gegeven aan de aanbeveling om meer onderzoek te doen en duidelijke protocollen, richtlijnen en trainingen over calamiteiten met betrekking tot elektrische auto’s voor hulpdiensten op te stellen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Vraag 12Hoe verklaart u dat in het factsheet uit 2014 wordt gesteld dat “brandweerkorpsen niet meer terughoudend [hoeven] te zijn met het verlenen van vergunningen voor laadpalen in parkeergarages”, maar dat de landelijk portefeuillehouder incidentenbestrijding van de brandweer in het hiervoor aangehaalde AD-artikel nu in 2019 stelt dat er in parkeergarages meer brandveiligheidsmaatregelen moeten worden getroffen vanwege de toename van het aantal elektrische auto’s? Is dit voor u aanleiding om het beleid te wijzigen? Zo nee, waarom niet?

RTV Rijnmond d.d. 16 juli 2019, ‘Berger: Elektrische auto’s zijn moeilijk te blussen’, online raadpleegbaar via https://www.rijnmond.nl/nieuws/184054/Berger-Elektrische-auto-s-zijn-moeilijk-te-blussen.AD d.d. 2 augustus 2019, ‘Brandweer waarschuwt: brandveiligheid bij hoogbouw in het gedrang’, online raadpleegbaar via www.ad.nl/binnenland/brandweer-waarschuwt-brandveiligheid-bij-hoogbouw-in-het-gedrang~ad46aaca7/.Rijksoverheid/TNO, d.d. oktober 2014. ‘Factsheet Feitenmateriaal Elektrische Voertuigen en Veiligheid’, online raadpleegbaar via https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/01/18/bijlage-4-factsheet-tno-feitenmateriaal-elektrische-voertuigen-en-veiligheid-2014/bijlage-4-factsheet-tno-feitenmateriaal-elektrische-voertuigen-en-veiligheid-2014.pdf.

Kamer steunt voorstel GroenLinks voor maximumtermijn bij zedenmisdrijven | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 05-09-2019 00:00

De Tweede Kamer steunt een voorstel van GroenLinks voor een maximumtermijn in zedenzaken. De politie moet deze zaken voortaan binnen een maand in behandeling nemen. Dit stelt Tweede Kamerlid Kathalijne Buitenweg vandaag tijdens het politiedebat. Buitenweg kreeg afgelopen zomer meerdere mails van verkrachtingsslachtoffers die maandenlang moeten wachten tot hun aangifte wordt opgepakt. Uit onderzoek blijkt dat dit geen uitzondering is: 350 zedenzaken per jaar blijven maanden tot soms zelfs een jaar op de plank liggen.

Buitenweg: “Wat deze slachtoffers hebben doorgemaakt, is afschuwelijk. De politie moet alles op alles zetten om hen zo goed mogelijk te ondersteunen. Dit helpt bij het verwerkingsproces én zorgt voor betere kansen op opsporing van de dader. Dat zedenzaken maanden op de plank blijven liggen, is Nederland onwaardig. Daarom doe ik vandaag het voorstel dat de politie verplicht om slachtoffers van zedenmisdrijven snel te helpen.”

Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat per jaar ruim 350 zedenzaken te lang op de plank blijven liggen. De politie meldt dat dit door drukte en onderbezetting komt. Advocaten stellen dat ook de prioritering bij de politie en het openbaar ministerie een oorzaak is van de vertragingen. In de mails die Buitenweg ontving, vertelde een slachtoffer dat zij te horen kreeg dat haar zaak geen prioriteit had.

GroenLinks doet daarom het voorstel om aangiften van zedenmisdrijven voortaan uiterlijk binnen een maand op te pakken en dit zo nodig wettelijk te verplichten. Een zaak kan dan binnen enkele maanden rond zijn.

Buitenweg: ”Het primaire probleem ligt natuurlijk bij de enorme werkdruk en onderbezetting bij de rechercheteams. Ik roep dit kabinet op hier werk van te maken. Tegelijkertijd mag werkdruk nooit een reden zijn om zedenslachtoffer maandenlang in onzekerheid te laten.”

Van een meisje in 🇸🇪 naar ...

GroenLinks GroenLinks Nederland 03-09-2019 18:05

Van een meisje in 🇸🇪 naar wereldwijde actie. Doe mee: groenlinks.nl/klimaatstaking

Wegens capaciteitsgebrek voert ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 22-08-2019 07:21

Wegens capaciteitsgebrek voert politie nu "foei"-gesprekken bij zedenzaken in plaats van te vervolgen. Bizar! Verkrachting moet altijd direct worden onderzocht! FVD pleit al jaren voor meer geld naar de politie voor opleiding van rechercheurs: geen "foei"-gesprekken maar keiharde aanpak van seksueel geweld. https://fvd.nl/word-lid

‘Diversiteitsbeleid’ bij de politie brengt niets dan ellende!

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 13-08-2019 16:50

Vorige week publiceerde FVD een statement tegen de oprukkende ‘identiteitspolitiek’: de heersende mode om mensen niet te beoordelen op individuele kwaliteiten maar op lidmaatschap van een ‘groep’ - en dus voor te trekken of achter te stellen puur en alleen vanwege veronderstelde ‘groepskenmerken’. Steeds vaker zien we dit nu ook terug bij overheidsdiensten. Bijvoorbeeld de politie. Zoals we in ons statement uitleggen, vormt deze ‘identity politics’ een existentiële bedreiging voor de vrije, open samenleving die Nederland moet zijn en blijven, en een fundamentele ondermijning van de individuele vrijheid. Om dit probleem in kaart te brengen en de aandacht van de regering hierop te vestigen dienden wij vandaag 25 Kamervragen in - specifiek gericht op het diversiteitsbeleid bij de politie.

Vraag 1Minister Grapperhaus, op de website van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) treffen we de volgende tekst aan: ‘De politie maakt werk van diversiteit. Een divers samengestelde politie is namelijk een voorwaarde om ons werk goed te kunnen doen.’ Hoe beoordeelt u dit statement? Bent u het ermee eens dat alleen een ‘divers samengestelde politie’ haar werk ‘goed’ kan doen? Kunt u dit toelichten?

Vraag 2Hoe wordt ‘diversiteit’ precies gedefinieerd? Welke persoonskenmerken worden precies betrokken bij het beoordelen of de politie voldoende ‘divers’ is? Gaat het om etniciteit? Om religie? Om seksuele voorkeur, om lichaamsbouw, politieke opvattingen, vrijetijdsbesteding, IQ, testosterongehalte, het hebben van gescheiden ouders… kunt u specificeren welke eigenschappen wél en welke niét meetellen voor de ‘diversiteit’ van een groep mensen? Door wie en op welke wijze worden die kenmerken bepaald? En waarom is gekozen voor specifiek déze kenmerken - en niet voor andere?

Vraag 3Hoe wordt gemeten en bijgehouden of mensen met bepaalde persoonskenmerken onder- of oververtegenwoordigd zijn binnen de politie? Wilt u in het bijzonder ingaan op de wijze waarop wordt gemeten en bijgehouden of politiefunctionarissen met een bepaalde godsdienst en/of etniciteit zijn onder- of oververtegenwoordigd?

Vraag 4Kunt u de exacte huidige verdeling van alle in uw ogen relevante ‘diversiteiten’ openbaren? Kunt u daar ook de rang en het functioneren van de betreffende politiemedewerkers bij betrekken?

Vraag 5Zijn er bepaalde ‘diversiteiten’ die u bij de beoordeling van een sollicitant belangrijker vindt dan andere? Zo ja, welke persoonskenmerken zijn dat en waarom?

Vraag 6Welke groepen mensen zijn momenteel wegens hun persoonskenmerken onder- of oververtegenwoordigd binnen de politie en in welke mate?

Vraag 7Welke streefcijfers gelden op basis van het diversiteitsbeleid voor de verschillende persoonskenmerken die momenteel (in uw ogen) zijn onder- en oververtegenwoordigd binnen de politie?

Vraag 8Hoe wordt in het werving- en selectieproces vastgesteld of sollicitanten een of meerdere van de (in uw ogen) onder- of oververtegenwoordigde persoonskenmerken bezitten? Worden sollicitanten op enig moment ook expliciet gevraagd naar, of getest op, bijvoorbeeld: godsdienst, etniciteit, politieke overtuiging, geaardheid, IQ - of welke persoonlijkheidseigenschappen dan ook (die in uw ogen voorgetrokken of achtergesteld dienen te worden)?

Vraag 9Kunt u uitsluiten dat op enig moment de toelatingseisen voor bepaalde functies bij de politie worden versoepeld, om meer mensen die - volgens uw kennelijke maatstaven - zijn ‘ondervertegenwoordigd’ te kunnen aannemen? Zo ja, bent u dan met ons van mening dat in dat geval louter kwaliteit moet tellen bij de beoordeling van sollicitanten? Indien dit echter zo is, waarom doen ‘diversiteiten’ er dan toch toe? Als het één waar is, kan het andere niet tegelijkertijd óók waar zijn.

Vraag 10Hoeveel vacatures zijn er sinds de start van het ‘diversiteitsbeleid’ van de politie vrijgekomen en hoeveel mensen solliciteerden voor deze functies? Wilt u uw antwoord splitsen per kalenderjaar?

Vraag 11Heeft u kennisgenomen van de uitspraken van de korpschef van de Nationale Politie, die zei dat het diversiteitsbeleid zorgt voor spanning binnen de politie en dat dit nu meer dan ooit zichtbaar is? Op wat voor ‘spanning’ wordt in uw ogen gedoeld? Kunt u daarover uitweiden? 

Vraag 12Op welke wijze wordt deze spanning in uw ogen zichtbaar? Hoe denkt u ervoor te kunnen zorgen dat dit soort ‘spanningen’ in de toekomst niet verder oplopen, nu het diversiteitsbeleid onverminderd wordt voortgezet?

Vraag 13Uit onderzoek dat het WODC heeft laten uitvoeren, blijkt onder meer dat “43% van de functionarissen die in beeld komen bij de integriteitsschendingen waarin een relatie met georganiseerde criminaliteit is vastgesteld, een migratieachtergrond heeft.” Onderschrijft u deze onderzoeksresultaten? 

Vraag 14Zo ja: wat zijn in uw ogen de oorzaken voor deze (extreme) oververtegenwoordiging van politiefunctionarissen met een migratieachtergrond in corruptiezaken? Zo nee: waarom niet? 

Vraag 15Komt het voor dat politiefunctionarissen die op straat werkzaam zijn, vanwege hun achtergrond in een bepaald gebied worden ingezet? Zo ja, met welke reden, op welke wijze, in welke gebieden en op welke schaal gebeurt dit? Spreken deze politiefunctionarissen de burgers in een andere taal aan? Zo ja, hoe beoordeelt u dit gegeven? Is dit een wenselijke situatie? Hoe zou u het vinden als het Nederlands geleidelijk zou verdwijnen als dominante openbaar gesproken taal?

Vraag 16Welke aanpassingen aan het aannamebeleid of het personeelsbeleid zijn ingevoerd of zullen nog worden ingevoerd bij de politie rondom de afdeling voor, en het beleid tot het bewerkstelligen van, ‘diversiteit’?

Vraag 17Op de website van de politie is het volgende te lezen: “Iedereen die in Nederland woont of verblijft wil een herkenbare, toegankelijke en betrouwbare politie.” Waaruit blijkt dat de inwoners van Nederland een “herkenbare” politie willen hebben? Deelt de minister niet de mening dat elke inwoner gelijk is voor de wet en dat de politie seculier hoort te zijn?

Vraag 18Kunt u de Kamer inlichten over de prestatiepercentages per “diversiteitscategorie” (welke dat ook maar mogen zijn)? Kunt u tevens voor elke ‘diversiteit’ de huidige korpssamenstelling aangeven? Als deze cijfers u niet bekend zijn, waarop baseert de politie dan haar uitlating dat het korps ‘divers’ is en op basis waarvan concludeert de politie dat het korps nog ‘diverser’ moet worden? Wanneer is het korps ‘divers’ genoeg? Wat zijn de ‘streefdiversiteiten’?

Vraag 19De politie neemt tegenwoordig ook deel aan de iftar. Is dat ook in het kader van de ‘diversiteit’? Zo ja, welke andere religieuze samenkomsten worden dan ook door de politie bezocht? Zo nee, wat is dán de reden dat dit gebeurt?

Vraag 20Op 11 augustus jl. zijn in het kader van een (kennelijke) islamitische feestdag kadavers uit een vrachtwagen verkocht, waarop de politie heeft aangegeven dat dit legaal is. Wanneer is hiervoor een vergunning aangevraagd, door wie, en onder welke voorwaarden is deze vergunning verleend? Op welke plaatsen heeft dit fenomeen van straatverkoop zich voorgedaan? Is aan de regels van de NVWA voldaan? Kunt u de Kamer het verslag dan wel de verslagen van de NVWA toesturen? 

Vraag 21Is voor de verkoper(s) van deze kadavers een registratie bekend bij de Kamer van Koophandel? Zo nee: gaat de fiscus hier dan werk van maken? Indien de minister van justitie deze vraag niet kan beantwoorden: kan hij deze vraag dan voorleggen aan zijn ambtsgenoot op financiën?

Vraag 22Hoe beziet de minister de huidige maatschappelijke trend: wordt het verkopen van kadavers wat hem betreft straks min of meer normaal in het Nederlandse straatbeeld? Hoe zal de samenleving zich in zijn ogen de komende jaren ontwikkelen? Getuigt het op straat kopen dan wel verkopen van kadavers in zijn ogen van een goede integratie in de Nederlandse samenleving? Zo ja, kan hij dit toelichten? Zo nee, wat zegt hem dit dan over de staat van de ‘multiculturele’ samenleving?

Vraag 23Deelt de minister de mening dat het verkopen van kadavers vanuit een vrachtwagen de vrije markt verstoort? Zo nee, zou er in zijn ogen dan ook met kerst (bijvoorbeeld) wild zwijn of kalkoen vanuit een vrachtwagen aan de straat verkocht mogen worden? 

Vraag 24Op welke wijze wordt rekening gehouden met de nadelen van het ‘diversiteitsbeleid’ bij de politie?

Vraag 25Kunt u de gestelde vragen tijdig en afzonderlijk van elkaar beantwoorden?

Vragen van de leden Helder en Wilders aan de Minister van J&V over het verkopen van kadavers uit vrachtwagens

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 11-08-2019 21:08

Vragen van de leden Helder en Wilders (PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid over een bericht op Twitter van het Operationeel Centrum van de politie Den Haag (@POL_OCDH):

1.)

Kent u het bericht op Twitter van het Operationeel Centrum van de politie Den Haag (@POL_OCDH) met deze inhoud: “In verband met het offerfeest, bestaat de kans dat er vanaf vrachtwagens veel #kadavers worden verkocht. Dit is een legale actie. Schrik er niet van en er hoeft geen contact met de politie gemaakt te worden erover. Bedankt voor uw begrip! ^DV”

2.)

Waar baseert deze eenheid van de politie haar standpunt op dat het verkopen van kadavers uit vrachtwagens legaal is?

3.)

Bent u het met de PVV eens dat, zelfs als het legaal zou zijn, het enorm aanstootgevend is en voor kinderen zelfs beangstigend, dat dode dieren op dergelijke wijze worden uitgestald en verkocht? Zo nee, waarom niet?

4.)

Bent u bereid om hier meteen een einde aan te (laten) maken en deze eenheid van de politie op het matje te roepen? Zo nee, waarom niet?

Wat in ieder geval opnieuw duidelijk ...

PVV PVV Nederland 10-08-2019 11:18

Wat in ieder geval opnieuw duidelijk is, is dat de rechterlijke macht in dit land behoorlijk ziek is en opnieuw kiest voor de daders en de slachtoffers - in dit geval nota bene een agent - keihard in de kou laat staan. #neprechters #StemZeWeg #StemPVV