Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

45 documenten

Een ander perspectief: Kathalijne Buitenweg over politiegeweld | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks PvdA Nederland 12-06-2020 00:00

Soms zetten gesprekken je flink aan het denken. Zoals gisteravond, met Vincent Thepass. Vincent had laten weten het niet eens te zijn met het fractiestandpunt over een wet die regelt of en hoe politiemensen worden vervolgd na het gebruik van geweld. We spraken af om eens goed de tijd te nemen om te begrijpen waar onze ideeën nu eigenlijk uiteenliepen.

Eerder in de week had ik ook met ‘Controle Alt Delete’ en vele anderen gesproken. Steeds bleek dat we het over veel eens waren, maar dat we uiteindelijk toch een andere conclusie trokken. Gisteravond begreep ik beter waarom dat zo was.

Buitensporig politiegeweld leidt nu eigenlijk nooit tot een veroordeling. Het OM blijkt keer op keer te huiverig om het strafrecht in te zetten. Kijk bijvoorbeeld naar de mishandeling van een arrestant in Den Haag, in 2018. De agenten gingen echt alle perken te buiten: ze logen in het proces verbaal, ze filmden hoe de jonge arrestant kreupel door de gangen liep en deelden dat filmpje met anderen. Alle reden dus om hen te vervolgen wegens valsheid in geschrifte en buitenproportioneel geweld. Maar aan het einde van de rit kwamen de agenten ervan af met een (lichte) disciplinaire straf.

Het nieuwe wetsvoorstel maakt het mogelijk om misstanden door de politie sneller via het strafrecht aan te pakken. Ook Control Alt Delete stelt dat de drempel om agenten te vervolgen met de wet wordt verlaagd. In mijn ogen is dat pure winst.

Het is wel zo dat de strafdreiging ook lager is, namelijk maximaal 3 jaar gevangenisstraf. Al zijn daar wel uitzonderingen op mogelijk als agenten geweld plegen dat niets meer met de gweldsinstructie van doen heeft. Een situatie zoals in de Verenigde Staten zou, volgens minister Grapperhaus, in Nederland waarschijnlijk leiden tot vervolging voor doodslag.

Veel mensen hebben me de afgelopen dagen gevraagd waarom er überhaupt een aparte status voor agenten nodig is. Zij maken zich zorgen dat dit door agenten als een vrijbrief wordt opgevat.

In de inschatting van het gevaar hiervan, spelen eigen ervaringen een rol. De meeste agenten die ik ken zijn professionals, gericht op het de-escaleren van conflicten en het opbouwen van goede contacten in de wijk. Ik voel me veilig als ik ze zie, en ben door hen nooit onheus bejegend. Als deze agenten op een conflict afgaan, en ze zich gedwongen zien om geweld te gebruiken, dan vind ik het logisch dat zij weten dat zij hier niet strafrechtelijk voor worden vervolgd. Mits zij de geweldsinstructies goed opvolgen natuurlijk. En als ze in alle hektiek toch een fout maken, dan kan ik het billijken dat zij daarvoor een straf krijgen die niet hoger uitpakt dan 3 jaar cel. Want waar wij 112 bellen en hard wegrennen, moeten zij naar voren stappen. Ook als de situatie onoverzichtelijk is.

Maar het is een feit dat veel mensen ook andere ervaringen hebben: negatieve ervaringen met agenten die etnisch profileren en die onnodig hard optreden. De angst van deze mensen is dat kwaadwillende agenten zich gesteund kunnen voelen door de wet om hun gang te gaan. Dat het een cultuur van straffeloosheid zal bevorderen, in plaats van aanpakken.

We zijn het eens dat het wetsvoorstel kán leiden tot meer strafrechtelijke vervolgingen. Maar zal dat ook gebeuren? Het vertrouwen in de wet valt en staat niet alleen met een tekst, maar hangt mede af van eerdere ervaringen en inschattingen.

Daarnaast is de formulering van de geweldsinstructie nogal van belang. Die maakt geen onderdeel uit van de wet, maar bepaalt wel de reikwijdte. Hoe breder de geweldsinstructie is, hoe minder vaak agenten zich hoeven te verantwoorden voor het toepassen van geweld. Maakt de instructie het mogelijk dat een agent een taser gebruikt tegen een wildplasser? Of is het evident dat zoiets buitenproportioneel is?

Ons Eerste Kamerlid Gala Veldhoen heeft inmiddels, samen met de PvdA, een lange lijst met vragen ingediend. Het is aan de minister om die eerst te beantwoorden. Daarna zal de Eerste Kamerfractie een eigen oordeel vormen. Gala heeft in onze vele gesprekken deze week laten weten dat ze met een zeer kritisch oog naar het wetsvoorstel zal kijken, en het bovendien breder wil trekken. Het gaat haar niet alleen om de wet die voorligt, maar ook om de geweldsinstructie. Is die voldoende ingeperkt en gericht op de-escalatie? Expliciet besteedt ze ook aandacht aan racisme, als motief bij politie-geweld. De wet mag niet leiden tot minder maatregelen tegen agenten wanneer zij over de schreef gaan. Niet volgens de letter, en niet in de praktijk.

Dat is ook in het belang van de politie. Want voor een veilig Nederland is een breed gedragen vertrouwen in de politie broodnodig.

Vragen over wetsvoorstel geweldsaanwending opsporingsambtenaar | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 03-06-2020 00:00

We zien de zorgen over dit wetsvoorstel waar in 2019 over is gestemd in de Tweede Kamer en dat in de Eerste Kamer behandeld wordt.

Het Openbaar Ministerie (OM) kan politiegeweld op twee manieren vervolgen: als schending van de geweldsinstructie of als regulier strafbaar feit zoals doodslag. Van straffeloosheid van dit soort geweld is geen sprake.

Politieagenten die buitensporig geweld gebruiken worden dus gewoon veroordeeld. Het gaat in deze wet om de status van ‘verdachte’ die agenten nu automatisch krijgen bij een incident. Als agent wordt namelijk van je gevraagd om een stap vooruit te doen in mogelijk gevaarlijke situaties. Jij en ik mogen anderen niet fysiek aanpakken. Agenten mogen binnen hun werkinstructie wel ingrijpen. Deze wet onderzoekt eerst of dat ingrijpen proportioneel (binnen het boekje) was, voordat agenten automatisch als verdachte worden aangemerkt.

GroenLinks is vanzelfsprekend tegen elke vorm van disproportioneel politiegeweld. Juist omdat de overheid het geweldsmonopolie heeft*, is het belangrijk dat het daar zeer zorgvuldig en terughoudend mee omgaat. Als politie geweld inzet, moet dat altijd worden onderzocht. Omdat we verwachten van politieagenten dat zij naar incidenten toegaan en ingrijpen, nemen zij een bijzondere positie in. Politieagenten worden getraind in de-escalatie van dreigende situaties en, als het echt niet anders kan, toepassen van het minst ingrijpende fysieke geweld.

Onder alle omstandigheden moet na afloop goed en grondig worden onderzocht of de betrokken politieagent zich aan de geweldinstructie heeft gehouden en wat er uit een geweldsincident valt te leren.

Op dit moment buigt de Eerste Kamer zich over een wetsvoorstel dat het onderzoeksproces naar politiegeweld wijzigt. In het kort is de belangrijkste wijziging dat politieagenten niet vanaf het begin worden gezien als verdachte, maar dat eerst onderzoek naar de context van het geweldsincident wordt gedaan. GroenLinks heeft net als de meeste andere partijen in de Tweede Kamer ingestemd met dit wetsvoorstel: als we van politieagenten vragen om een stap vooruit te zetten, waar anderen (en dus ook wij) een stap naar achteren doen dan moeten we ze in dit soort toch al terecht zwaarbeladen incidenten niet bij voorbaat al onder verdenking stellen. Dat verandert natuurlijk zodra het erop lijkt dat politieagenten zich schuldig hebben gemaakt aan disproportioneel geweld.

Als er opzet in het spel is en een agent dus buiten ambtsinstructie heeft gehandeld, kan een agent gewoon net als nu worden vervolgd en zwaarder worden bestraft dan met de instructie in dit wetsvoorstel. GroenLinks denkt dat met dit wetsvoorstel de juiste balans is gevonden tussen het beschermen van de burger enerzijds en de rechtspositie van de agent anderzijds, en heeft daarom voor dit wetsvoorstel gestemd.*Dit betekent dat de politie de bevoegdheid heeft om geweld te gebruiken. Maar het gebruik van geweld moet wel aan een aantal regels en voorwaarden voldoen. Zo mag er bijvoorbeeld alleen geweld gebruikt worden als er geen andere opties zijn.

Q&A

Krijgen agenten bij ernstig delict, zoals moord, dan maar 3 jaar ipv de maximale 15 jaar?Nee, agenten kunnen nog steeds zwaarder gestraft worden dan de 3 jaar die deze wet aangeeft.

Welke voorstellen heeft GroenLinks zelf gedaan om disproportioneel geweld door handhavers te voorkomen?Afgelopen jaren hebben we in debatten verschillende voorstellen gedaan om disproportioneel geweld te voorkomen. Zo hebben we alternatieven aangedragen voor de invoering van het stroomstootwapen (taser) en hebben we gepleit voor alternatieven voor zwaardere wapens. Ook zijn we terughoudend in het bewapenen van BOA’s met een wapenstok. Ook heeft GroenLinks verschillende voorstellen gedaan om slachtoffers van geweld beter bij te staan.

Ook politieagenten moeten getest kunnen worden

PvdA PvdA Nederland 23-04-2020 15:22

Door Attje Kuiken op 23 april 2020 Delen  

Zij staan iedere dag op straat voor onze veiligheid. We moeten hen ook veilig houden. Daarom doe ik een oproep aan het kabinet: zorg ervoor dat alle politieagenten met lichte klachten getest kunnen worden op het coronavirus.

Politieagenten staan iedere dag op straat voor onze veiligheid.

Alle zorgmedewerkers met lichte klachten kunnen getest worden. Die belofte deed minister Hugo de Jonge. En er wordt meer getest, terwijl er nog steeds teveel mis gaat. En nu de scholen straks weer open gaan worden ook leraren getest bij lichte klachten. Dat roept de vraag op waarom politieagenten alleen getest worden als er contact is geweest met iemand waarvan besmetting vast staat.

Waarom worden politieagenten niet genoeg getest?

Agenten staan iedere dag op straat. Bij arrestaties en dergelijke is het onmogelijk om 1,5 meter afstand te houden. En hun werk is er niet makkelijker op geworden in deze moeilijke tijd. Van mensen die zich niet aan de nieuwe regel houden tot verwarde of kwaadaardige mensen de in hun richting spugen.

Zorg ervoor dat agenten getest kunnen worden bij lichte klachten.

Politieagenten zorgen voor onze veiligheid. Wij moeten ze daarom ook veiligheid bieden. Daarom vraag ik het kabinet: zorg ervoor dat agenten getest kunnen worden bij lichte klachten. Zodat ze weten of ze hun belangrijke werk veilig voor de samenleving kunnen blijven doen

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/test-politieagenten/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/test-politieagenten/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Voorwaarden aan het gebruik van corona-apps | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 15-04-2020 00:00

We zoeken allemaal een weg uit de corona-crisis. Een weg waarbij de volksgezondheid voorop staat. Het is goed mogelijk dat apps hierbij kunnen helpen. Maar we moeten de meerwaarde niet overschatten: het zal alleen in aanvulling zijn op andere maatregelen zoals testen en contactonderzoek. Maar als een app toch kan bijdragen aan een effectievere indamming van het virus, is het de moeite waard. Wel is het nodig om er stevige eisen aan te verbinden. Omdat het van groot belang is dat het vertrouwen tussen overheid en burgers overeind blijft. De afgelopen weken hebben we gezien dat dit vertrouwen cruciaal is om samen de crisis te lijf te gaan. Als gekozen wordt voor een app, dan moet deze tijdelijk zijn, moeten de broncodes openbaar en controleerbaar zijn en het gebruik op vrijwillige basis. Deze voorwaarden stellen we in de debatten met het kabinet over de app centraal.

App geen kern van beleid, maar slechts aanvullend

Het kabinet wil een app ontwikkelen die mensen waarschuwt wanneer ze binnen een straal van twee meter van een corona-patient zijn geweest. Samen met een gezondheidsapp, waarop mensen symptomen kunnen bijhouden, zou dit de kern worden van het nieuwe beleid om het virus COVID-19 te bestrijden.

GroenLinks ziet de apps niet als kern van nieuw beleid, maar als mogelijke aanvulling. Testen, testen, testen blijft cruciaal. Net als uitgebreid contactonderzoek. Een app kan immers niet zien of je op een bankje achter iemand in de trein zat, of juist tegenover elkaar in een goed gesprek. Daarnaast moeten we waken voor de illusie dat technologie ons wel uit de brand zal helpen: het blijft nodig dat mensen zoveel mogelijk afstand houden.

GroenLinks staat voor een vrije en rechtvaardige samenleving. We verzetten ons daarom tegen de grootschalige verzameling en koppeling van data door bedrijven en overheden. Daar kan dus ook geen sprake van zijn bij de corona-apps. Wel kunnen apps op bluetooth-basis zo worden ontworpen dat onze privacy en andere mensenrechten zo goed mogelijk geborgd zijn. Daar willen we de komende weken naar kijken. Zo is DP-3T (Decentralised Privacy-Preserving Proximity Tracing) een veelbelovend initiatief.

Heldere voorwaarden: tijdelijk, transparant en vrijwillig Tijdelijk

Als we over enkele maanden op een punt komen dat de verspreiding van het virus zo ver onder controle is dat de apps geen meerwaarde meer hebben, dan moeten deze weer worden gestopt en verwijderd. De voorwaarde van tijdelijkheid moet vanaf het begin duidelijk zijn. De huidige crisis mag niet een keerpunt worden naar meer surveillance door de overheid op haar burgers.

Transparant

Apps moeten transparant zijn en dus geschreven op basis van open-source technologie. Dit betekent dat de broncodes openbaar zijn en kunnen worden gecontroleerd door privacy-experts.

Vrijwillig

Het gebruik van de app mag niet worden verplicht. Ook werkgevers en dienstverleners mogen niet eisen, van hun werknemers of klanten, dat de app wordt geinstalleerd. Het is aan de overheid om te zorgen voor voldoende vertrouwen, zodat de app op vrijwillige basis breed wordt gebruikt.

Daarnaast rekent GroenLinks erop dat de apps gebruiksvriendelijk zijn, en dus ook goed toegankelijk voor mensen met een beperking.

Onafhankelijke Raad van Advies

Het inzetten van corona-apps is ingrijpend. De voorbereiding van het besluit vergt niet alleen de expertise van computer- en datawetenschappers, maar bijvoorbeeld ook van gedragsdeskundigen en vertegenwoordigers van privacyorganisaties, die de impact op de samenleving kunnen beoordelen. Die brede expertise is hierbij nodig.

 

GroenLinks stelt voor om een Raad van Advies in het leven te roepen om de inzet van de app te monitoren en advies te geven over het afbouwen van het gebruik daarvan.

Quorumkramp in coronatijd: ook de Eerste Kamer moet denken aan het landsbelang

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 05-04-2020 15:00

De quorumregeling komt voort uit artikel 67 van onze Grondwet. En stelt dat de Tweede Kamer en Eerste Kamer alleen kunnen beraadslagen en besluiten, indien meer dan de helft van het aantal leden ter vergadering aanwezig is. Het idee hierachter is helder: het is ongewenst wanneer besluiten tot stand komen met minder dan de helft van de Kamerleden, wegens gebrek aan legitimiteit. 

De interpretatie van ‘aanwezigheid’ blijkt in de praktijk nogal fluïde. In de Tweede Kamer zijn plenaire debatten tussen een handjevol Kamerleden en een bewindspersoon aan de orde van de dag. Ook in de Eerste Kamer wordt plenair regelmatig ‘beraadslaagd’ terwijl minder dan de helft van de aanwezige senatoren fysiek in de zaal zit. Dat is ook wel zo praktisch. Het is productiever om tegelijkertijd in commissies of op de fractiekamer aan het werk te zijn, dan urenlang toehoorder zijn van een soms behoorlijk specialistisch debat. 

Om vast te stellen of meer dan de helft van de leden formeel aanwezig is, wordt in beide Kamers bijgehouden of de leden zijn ‘ingecheckt’. In de Tweede Kamer digitaal, in de Eerste Kamer nog op papier. Bij aankomst zet iedere senator een handtekening. In de praktijk is het in beide Kamers mogelijk om direct na het zetten van de krabbel weer te vertrekken. Voor het quorum tel je merkwaardig genoeg toch de hele dag mee als ‘aanwezig’. In de Tweede Kamer zorgt acuut hoofdelijk stemmen regelmatig voor hectiek, wanneer Kamerleden afwezig blijken. In de Eerste Kamer is hectiek zeldzaam. De senaat vergadert slechts één dag per week. En stemmingen over wetten en moties vinden in de regel een week na beraadslaging plaats. 

In de huidige coronacrisis blijken beide Kamers te lijden aan ‘quorumkramp’: aanwezigheid van de helft plus één moet formeel worden vastgelegd. En dus reizen op vergaderdagen tientallen Kamerleden vanuit alle uithoeken van Nederland op en neer naar het Binnenhof om ‘s ochtends hun (digitale) krabbel te zetten. Prompt daarna gaan ze weer huiswaarts en voert een beperkt aantal van hun ambtsgenoten later die dag het plenaire debat.

Deze bureaucratie is gênant en zorgt bovendien voor onnodige risico’s voor de volksgezondheid. In een tijd dat iedere Nederlander wordt geadviseerd niet onnodig te reizen en om thuis te blijven en besmettingsgevaar voor henzelf, hun naasten en anderen te beperken, reizen tientallen parlementariërs heen en weer voor slechts het zetten van een handtekening. De enige wezenlijke besluiten die dinsdag voorliggen zijn verder het economisch noodsteun pakket en de wet digitaal stemmen voor decentrale overheden. Voor beide lijkt unanieme steun in beide Kamers. 

Conclusie: de toepassing van het vergaderquorum tijdens de coronacrisis dient op geen enkele wijze het oorspronkelijke doel van de wetgever: legitimiteit van besluitvorming. Sterker: de rigide toepassing levert onnodige besmettingsrisico’s op. Beide Kamers geeft daarmee een bijzonder slecht voorbeeld aan de samenleving van de ernst van de gezondheidsrisico’s.

Star vasthouden aan het vergaderquorum is ook niet nodig. Wij zien meerdere mogelijkheden om èn democratisch te besluiten èn de veiligheid in acht te nemen.

Ten eerste praktisch: Het fysiek tekenen van de presentielijst door 38 senatoren, waarvan de meerderheid direct weer huiswaarts gaat. Zodat 14 van hen plus voorzitter ‘s middags kunnen debatteren en besluiten. Dat staat op zichzelf al op gespannen voet met artikel 67 van de grondwet. Als dat wordt geaccepteerd, dan is de stap dat er digitale quorum-handtekeningen worden ingestuurd, in plaats van fysiek heen en weer reizen, slechts een kleine wijziging. Op de dag zelf kan verificatie plaatsvinden door de Kamerleden (met beeld) te bellen.

Ten tweede staatsrechtelijk: Op grond van het zogenaamde parlementaire staatsnoodrecht kan in uitzonderlijke gevallen namelijk worden afgeweken van wettelijke voorschriften die de continuïteit van het parlement belemmeren. Het moet dan wel gaan om een uiterste noodzaak en de maatregelen mogen niet verder gaan of langer duren dan noodzakelijk. Dat lijkt ons onder de huidige uitzonderlijke omstandigheden legitiem. 

Het ligt daarom voor de hand dat beide Kamers besluiten het vergaderquorum gedurende de coronacrisis tijdelijk buiten toepassing te verklaren. Van belang is dat zij dat besluit periodiek heroverwegen en na afloop van de crisis de uitzonderlijke omstandigheden, de genomen besluiten èn het eigen handelen goed evalueren. Hopelijk kan dan laatste weer snel. En dan ook weer in traditionele parlementaire setting.

Geef brandweervrijwilligers de waardering die ze verdienen

ChristenUnie ChristenUnie VVD Nederland 14-02-2020 10:58

Door Stieneke van der Graaf op 14 februari 2020 om 11:55

Geef brandweervrijwilligers de waardering die ze verdienen

Elke dag komt de vrijwillige brandweer op voor mensen in nood. Deze moedige mannen en vrouwen riskeren hun leven om anderen in veiligheid te brengen. Ik heb daar ongelofelijk veel bewondering voor. Juist in een tijd waarin hulpverleners vaak te maken krijgen met geweld en agressie, is het voor de ChristenUnie belangrijk dat de brandweervrijwilligers de erkenning en waardering krijgen voor hun moedige werk.

In de afgelopen jaren heb ik meerdere brandweerkorpsen bezocht. Een gesprek in de regio Eemsdelta is mij erg bijgebleven. Het korps daar moet vaak uitrukken omdat Chemie Park Delfzijl vlakbij is. Dat korps bestaat voor het grootste deel uit vrijwilligers. Een van die vrijwilligers zei: ‘Ik heb deze week wel zeven keer het werk uit mijn handen moeten laten vallen en moeten uitrukken.’ Als samenleving mogen we hen ontzettend waarderen, alleen al voor het feit dat ze 24 uur per dag klaar staan om hun leven voor ons te wagen.

Een prachtige vorm van die waardering was de koninklijke onderscheiding die vrijwilligers bij twintig jaar kregen. Deze erkenning stelden de brandweervrijwilligers zeer op prijs. Helaas schafte de Kanselarij der Nederlandse Orden per 1 januari deze regeling af. Dat vind ik heel jammer. Ik vind namelijk dat brandweervrijwilligers dit lintje wél verdienen.

Om die reden vroeg ik deze week, samen met de VVD, de minister om brandweervrijwilligers na twintig jaar trouwe dienst weer te laten onderscheiden. Voor mensen die zoveel jaar zulke moed betonen is een koninklijke onderscheiding een passende vorm van erkenning. Want, zoals ze dat zelf mooi zeggen: ‘brandweerlieden doen een stap naar voren, als anderen een stap terug doen.’

GroenLinks en CDA: stop onnodige administratie bij de politie | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks CDA Nederland 05-02-2020 00:00

Er moet een einde komen aan het oerwoud van formulieren en spreadsheets bij de politie, zodat agenten weer kunnen doen waar ze goed in zijn. Dit stellen GroenLinks en CDA in de aanloop naar een Tweede Kamerdebat. In november luidden de politiebonden de noodklok over de torenhoge werkdruk. GroenLinks en CDA lanceren daarom vandaag vijf maatregelen die praktisch haalbaar en snel realiseerbaar zijn.

GroenLinks-Tweede Kamerlid Niels van den Berge: “De politie gaat gebukt onder een torenhoge administratiedruk. Agenten horen niet achter een computer, maar op straat en in de wijk. Er is een systeem opgetuigd dat is gebaseerd op wantrouwen. Wij zeggen: vertrouw op onze agenten. Geef ze de ruimte om hun werk te doen, om onze samenleving veiliger te maken.’’

CDA-Tweede Kamerlid Chris van Dam: “Schrapsessies zoals die in de zorg plaatsvinden zijn ook binnen de politie hard nodig. Alles wat helpt om de politie op straat te krijgen ondersteunen wij van harte.”

De vijf voorstellen luiden als volgt:

Stop met dagelijkse administratie reisdeclaraties. Op dit moment moeten 64.000 agenten elke dag aangeven dat ze naar hun werk zijn gegaan, dit kan sneller en minder omslachtig. Organiseer schrapsessies, net zoals in de zorg, om de regeldruk terug te dringen. Zorg ervoor dat agenten geen verhoren hoeven uit te schrijven, maar regel dit via software Handel eenvoudig zaken als winkeldiefstal en bezit van softdrugs af via de politie-app. Minder aanbestedingen. Jaarlijks wordt door de politie circa 300 zaken aanbesteed. De bureaucratie rondom deze aanbestedingen is groot en leidt regelmatig tot tijdrovende rompslomp.

De vakbonden vragen om structurele investeringen, maar óók op de korte termijn om het maken van scherpe keuzes. GroenLinks en het CDA steunen deze noodkreet gezien de grote nood bij onze dienders. De overheid hoort een goede werkgever te zijn en heeft een voorbeeldfunctie. Van goed werkgeverschap lijkt nu geen sprake gezien de hoge werkdruk.Eerder bleek uit pilots in de zorg dat het verminderen van administratielasten een wezenlijke bijdrage kan leveren om werkdruk tegen te gaan. Minder regeldruk levert bij een Amsterdamse zorginstelling bijna één uur extra per dag op waardoor zorgverleners hun tijd kunnen besteden aan hun vak: het verlenen van zorg. We moeten ook naar een dergelijke aanpak toe bij de politie.

Minister, er is veel meer nodig bij de politie…

PvdA PvdA Nederland 21-11-2019 11:40

Door Attje Kuiken op 21 november 2019 Delen  

Reden: een gebrek aan politiemensen. En hetzelfde probleem zien we ook in de rest van Nederland. Het kabinet was gewaarschuwd, maar houdt zich doof.

Vierentwintig uur per dag zorgt de politie voor onze veiligheid. Maar ze zijn met te weinig.

Politiemensen staan iedere dag in de frontlinie voor onze veiligheid. Vierentwintig uur per dag zorgt de politie voor onze veiligheid. Maar ze zijn met te weinig. Er zijn te weinig agenten voor de noodhulp. Aangiftes – ook van ernstige zedenzaken – blijven op de plank liggen. Steeds vaker moeten er moeilijke keuzes gemaakt worden. Tussen de veiligheid op straat, de beveiliging op grote evenementen of de aanpak van georganiseerde criminaliteit.

Deze criminaliteit ondermijnt onze democratische rechtsstaat.

Tegelijkertijd worden de grote drugsbendes steeds gewetenlozer. Ze kopen allerlei panden in de stad op, zetten boeren onder druk om hun plantages te huisvesten en vermoorden iedereen die in hun weg staat. Niet alleen maar andere criminelen, maar ook onschuldige familieleden of advocaten. Dat er soms onschuldige slachtoffers bij vallen doet hen niks. Deze criminaliteit ondermijnt onze democratische rechtsstaat.

Het kabinet lijkt niet door te hebben hoe groot de problemen zijn.

De verbazing was al groot toen het kabinet in september aankondigde dat de politie er dit jaar niks bij kreeg. De verbazing was nog groter toen na de moord op Derk Wiersum minister Grapperhaus een aparte drugsunit aankondigde, maar die wilde gaan vullen met agenten die nu nog andere politietaken vervullen. Het kabinet lijkt niet door te hebben hoe groot de problemen zijn.

Er is meer geld nodig en taken moeten worden geschrapt.

Tijdens het debat over de veiligheids-begroting deze week heb ik voorgesteld 52 miljoen vrij te maken voor de drugseenheid, zodat dit niet ten koste gaat van andere politietaken. Maar er is veel meer nodig. De politievakbonden luiden vandaag ook de noodklok. Er is meer geld nodig en taken moeten worden geschrapt. Tijd dat het kabinet de ogen opent en onze politiemensen in staat stelt hun werk goed te doen.

Tweede Kamerlid

De dag na de lerarenstaking

PvdA PvdA Nederland 07-11-2019 13:57

Door Lodewijk Asscher op 7 november 2019 Delen  

Want dat stak veel leraren gisteren nog het meest. Dat er vanuit de regering soms net wordt gedaan alsof ze daar voor zichzelf staan. Maar spreek met één leraar op één school ergens in het land en je weet: die leraren staken niet voor zichzelf. Ze staken voor hun kinderen die goed onderwijs verdienen. Door het hele land hebben leraren, ouders en kinderen gisteren van zich laten horen. Het lerarentekort is voelbaar in de klas, er moet nú wat gebeuren om te voorkomen dat er nog meer klassen naar huis worden gestuurd. Vandaag – als de minister over de onderwijsbegroting spreekt in de Tweede Kamer – moet er geluisterd worden.

De PvdA gaat de onderwijsbegroting niet steunen als er niet structureel meer geld komt in de strijd tegen het lerarentekort.

Geen smoesjes meer. Geen uitstel meer. Geen vage beloftes dat het geld er echt na de volgende verkiezingen gaat komen meer. Tegen die tijd is er al een tekort van 4.100 leraren. En het loopt op, tot 11.000 over acht jaar. We kunnen niet nog twee jaar wachten. Ik ben al voor de zomer heel duidelijk geweest. De PvdA gaat de onderwijsbegroting niet steunen als er niet structureel meer geld komt in de strijd tegen het lerarentekort. En natuurlijk is geld niet de oplossing. Er is veel meer nodig. Maar de lage salarissen zijn nu wel het probleem. Daar iets aan doen is stap één.

Hoe het kabinet omgaat met het lerarentekort staat symbool voor een veel groter probleem.

Hoe het kabinet omgaat met het lerarentekort staat symbool voor een veel groter probleem. Ook in de zorg is de werkdruk ontzettend hoog door een gebrek aan collega’s, terwijl het geld op de plank blijft liggen. En ook bij de politie trekt de regering alleen maar incidenteel geld uit voor de strijd tegen de grote drugsbendes. Maar van incidenteel geld neem je ook bij de politie geen mensen aan, waardoor het ten koste zal gaan van het oplossen van bijvoorbeeld inbraken en zedenzaken of van de wijkagent.

Dat is het grote probleem van dit kabinet. Niet een gebrek aan geld, maar een gebrek aan oog voor wat er nu nodig is in de samenleving. Dit is het moment om te investeren in de mensen die zo hard werken voor ons allemaal. In zorg, onderwijs, politie: zaken waar we allemaal wat aan hebben.

Wij blijven strijden en ik hoop daarbij op jouw steun te kunnen blijven rekenen.

Kijk hier wat jij kan doen 👉 doe mee!

Tweede Kamerlid

Hoger opgeleide Wajongers blijven evenveel verdienen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks PvdA Nederland 07-11-2019 00:00

Duizenden hoogopgeleide werknemers die vanwege een ziekte of handicap minder productief zijn, behouden hun aanvullende uitkering. Een voorstel van GroenLinks en PvdA hiervoor kon rekenen op een brede steun in de Tweede Kamer. Dit voorkomt dat deze groep mensen met een uitkering, de zogenaamde Wajong, hierop gekort gaan worden.

“Het is onrechtvaardig dat werkende mensen met een Wajong-uitkering niet tenminste evenveel inkomen hebben als mensen in een vergelijkbare functie”, zegt Tweede Kamerlid Wim-Jan Renkema.

Mensen met een ziekte of handicap zijn soms minder productief dan een werknemer zonder ziekte of handicap. Daarom krijgen ze minder salaris dan iemand met een vergelijkbare functie en uurcontract. Tot nu toe compenseerde de Wajong-uitkering dit verschil in inkomen, bij wijze van loondispensatie. Met de nieuwe wet dreigde dit voor een groep Wajongers te vervallen. Dankzij de aanpassing van GroenLinks en PvdA krijgt deze specifieke groep mensen alsnog een aanvulling tot aan het loon van iemand met een vergelijkbare functie.

Rechtvaardig Afgelopen week debatteerde de Tweede Kamer over een nieuwe Wajong-wet. Deze zou de uitkering eenvoudiger en toegankelijker maken, maar pakte voor sommige groepen mensen die (deels) arbeidsongeschikt zijn veel minder gunstig uit. 

“Het is jammer dat de nieuwe Wajong-wet is aangenomen, omdat dit voor veel Wajongers een verslechtering betekent. Maar ik ben blij dat in ieder geval deze groep hoogopgeleide Wajongers nu niet de dupe wordt”, zegt Renkema.