Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

2804 documenten

Doneren voor de voedselbank

SP SP Schagen 21-09-2021 11:28

We hoeven hier niet verder in te gaan op het nut en de (helaas) noodzaak vande voedselbank. Feit is dat de  voedselbank in een levensbehoefte voorziet en hulp altijd welkom  is. Als u overweegt om levensmiddelen te doneren is dat altijd mogelijk op de Bierkade 25 in Schagen, van woensdag tot en met zondag van 15:00 tot 00:00 uur. Alvast bedankt en laat het ook anderen weten!

CDA gaat aan de slag met problemen bijstand in Gooise Meren

CDA CDA Gooise Meren 10-08-2021 08:46

Als CDA zijn we erg betrokken bij het welzijn van kwetsbare inwoners. Wij hebben ons worstels in de samenleving, vandaar deze vragen: Inleiding Mensen die bijzondere bijstand ontvangen zijn een kwetsbare groep inwoners binnen onze gemeente. Onlangs is Raadslid Jos de Lange benaderddoor een schuldhulpverlener die zorgen had over de handelswijze welke bij het erkennen en toekennen van uitkeringen in Gooise Meren problemen veroorzaakt. Mensen die recht hebben op een bijdrage uit de bijzondere bijstand worden stelselmatig gekort. Onlangs zijn in verschillende gemeentes onderzoeken geweest naar het korten van bijzondere bijstand voor inwoners binnen de onderzochte gemeentes. De uitslagen waren heel verschillend en de redenen om te korten werden verschillend geïnterpreteerd. Onze vragen: Vraag 1 Is het beleid welke de gemeente Gooise Meren hanteert extra streng waardoor mensen worden gekort. Vraag 2 Kunt u aangeven hoeveel mensen extra zijn gekort in de voorgaande periode Vraag 3 Kunt u aangeven hoeveel van de kortingen van de bijzonder bijstand zijn terug gedraaid Vraag 4 Wordt door Gooise Meren de grens op gezocht voor de wettelijke toepassing van de bijzondere bijstand

Motie over bestaanszekerheid

ChristenUnie ChristenUnie Harderwijk 08-07-2021 07:52

In de raadsvergadering van 7 november 2019 heeft ChristenUnie-raadslid Bart Jonkman een motie ingediend over de financiële ondersteuning van de voedselbank en het college gevraagd te komen met een nota over bestaanszekerheid. De motie is destijds met meerderheid van stemmen aangenomen.

Update: Bijstand de dupe van fout bij gemeenten

D66 D66 Heerenveen 11-05-2021 12:54

Eind maart meldden we dat Rixt en Althea vragen hebben gesteld aan de gemeente met betrekking tot situaties bij Nederlandse gemeenten, die voor problemen zorgden bij bijstandsgerechtigden. Zo zijn er onder andere vragen gesteld over het aantal gedupeerden, de hoogte en oorzaak van de schade en hoe de kwestie met de gedupeerden afgehandeld wordt. Na beantwoording van de vragen waren er toch nog enkele vervolg vragen

Zo was het niet duidelijk of er gedupeerden in de problemen zijn gekomen en of dit met hen wordt opgelost. Inmiddels zijn de vragen naar tevredenheid beantwoord door de gemeente. De gemeente heeft in haar antwoord onder andere aangegeven dat de afspraken, zoals deze zijn gemaakt over herstel van de ontstane situatie, worden nagekomen. Zo zijn ook de gemaakte afspraken met de deurwaarders nagekomen.

De oorzaak van de ontstane fout is tevens opgelost. Hiermee zou deze zelfde situatie in de toekomst dan ook niet meer mogen voorkomen.

 

Het bericht Update: Bijstand de dupe van fout bij gemeenten verscheen eerst op Heerenveen.

Aanvullend Budget Kindcentrum Hofland

ChristenUnie ChristenUnie De Ronde Venen 01-05-2021 12:38

Via de Kadernota 2019 is een budget vrijgegeven van 5,1 miljoen euro om de bestaande scholen in Hofland te vervangen door een nieuwe school. De panden zijn in slechte staat en dringend aan vervanging toe. Daarbij wordt ook ruimte vrijgespeeld voor woningbouw. Helaas blijkt dat budget ruim onvoldoende te zijn om dit plan te realiseren, dus vroeg het college een aanvullend budget.

We hebben nogal wat moeite gehad met dit voorstel. Niet wat de doelstelling betreft. Zowel het vervangen van de school als de toekomstige ontwikkeling van de woningbouw heeft onze volledig steun, maar wel met het rammelend beeld rondom de cijfers en de financiële onderbouwing. Dit voorstel had dus veel duidelijker moeten zijn. Desondanks is het goed dat een volgende stap wordt gezet.

Wel vinden we een stijging in kosten van 5,1 miljoen naar ruim 6,2 miljoen (dat is 22%) best veel. Deels door prijsstijgingen, die begrijpen we, maar ook voor een deel door extra wensen die nu in het ontwerp zijn gestopt. En een belangrijk deel van die 22% bestaat uit een aantal nog niet ingevulde opslagen; ongeveer 14%. Dat nodigt uit tot het beperken van de uitgaven.

We hebben nagedacht over de vorm; een amendement of een motie? Een amendement is duidelijk; je trekt een streep in het zand. Maar een motie is misschien wel effectieven want dan leg je een opdracht bij het college om in deze financieel moeilijke tijden kritisch naar de uitgaven te kijken. Het wordt daarmee een erezaak voor het college om de kosten te beperken in een tijd waarin de gemeente op alle mogelijke posten moet bezuinigen dan wel de lasten voor inwoners en bedrijven (soms fors) verhoogt.

Daarom deze motie, samen met RVB, met het dringende verzoek om de totale uitgaven (dus inclusief de sloop en verhuiskosten) te beperken tot maximaal 6 miljoen euro.

Verzoekt het college

Bij de aanbesteding van de realisatie van de Hoflandschool, inclusief de bijkomende kosten voor sloop van de ouder school en de verhuiskosten, uit te gaan van een maximaal uitgaveplafond van € 6.000.000,-.

Naschrift: helaas werd de motie verworpen. Wel hopen we dat het college het signaal goed oppakt en de kosten weet te beperken.

Motie van afkeuring tegen college van burgemeester en wethouders

SP SP Maastricht 18-04-2021 12:30

Tijdens de afgelopen raadsvergadering heeft de SP-fractie samen met alle oppositiepartijen een motie van afkeuring tegen het college ingediend.

Het college verdedigde zich met de redenering dat de gemeentesecretaris het moreel kompas kwijt was, toen hij een interim-manager voor een schandalig hoog bedrag ingehuurd had voor wat wij het verslechterplan sociaal domein noemen. De gemeentesecretaris zou echter het college niet geïnformeerd hebben. Toen de oppositie vroeg hoe het college er al die tijd dan mee omgegaan was, informeerde het college op haar beurt de gemeenteraad daarover niet. Zogenaamd om de gemeentesecretaris niet te beschadigen, die door het college net alle schuld gekregen had als man zonder moreel kompas.

De coalitie nam dit voor zoete koek aan en stemde de motie weg. Het komt deze raadsperiode echt niet meer goed tussen coalitie en oppositie. De burgemeester sprak aan het einde uit dat de vergadering toch goed verlopen was, onbegrijpelijk. Ze hanteerde bij wijze van spreken zelfs de eierwekker bij het afkappen van de politieke afwegingen, die bij deze bestuurscrisis horen.

Interview Hart voor Breda Noord

ChristenUnie ChristenUnie Breda 01-04-2021 15:05

https://breda.christenunie.nl/k/n6015/news/view/1368933/385388/Hart v Breda Noord.jpegDe stichting Hart voor Breda Noord maakt een werkelijk verschil in de samenleving, ook tijdens corona. Daarom zetten we ze graag in het zonnetje! Dat doen we met bloemen, wat lekkers en.. een interview :) Hart voor Breda Noord is begonnen als een project van de Mattheüskerk en werd in 2014 een zelfstandige stichting. We gaan in gesprek met Corline, maatschappelijk werkster bij Hart voor Breda Noord, om meer te ontdekken over wat ze doen en hoe zij doorgaan tijdens de pandemie

We zijn benieuwd naar jullie achtergrond! Waarom is Hart voor Breda Noord ooit in het leven geroepen en als stichting verder gegaan?

De Mattheüskerk startte met het project open kerk voor de buurt, dat is gegroeid met een maatschappelijk inloopspreekuur, taalles, knutselclub en huiswerkbegeleiding. In 2014 is dat ondergebracht in een nieuwe stichting. We willen het niet langer voor de buurt doen maar ook door buurt en met alle buurtbewoners. Als stichting heb je dan veel meer slagkracht. Daardoor kunnen we meer doen én zijn we laagdrempeliger. Er zijn nieuwe activiteiten bijgekomen waaronder de vrouwenochtend en naailessen en zijn de eerder genoemde activiteiten sterk gegroeid.  De vrouwenochtend, bijvoorbeeld, is een activiteit van Hart voor Breda Noord en niet van de Mattheüskerk. Dat betekent dat we niemand proberen te overtuigen. Tegelijk zijn wij als stichting echt geïnspireerd door het christelijke geloof  en gebruiken we het gebouw van de Mattheüskerk. Komt iemand bij ons voor de maatschappelijk dienstverlening dan helpen we en verwijzen we door naar professionals in de wijk. Maar bij geloofsvragen verwijzen we die persoon door naar het buurtpastoraat van de Mattheüskerk. Stichting Hart voor Breda Noord is er voor iedereen, ongeacht geloofsovertuiging of afkomst, iedereen kan meedoen als deelnemer, vrijwilliger of leidinggevende van een activiteit. 

Inmiddels zijn jullie ruim zes jaar actief in Breda. Hoe kijken jullie terug op deze periode van toen tot nu? 

We zijn veranderd van een organisatie vóór de wijk naar een organisatie dóór de wijk. Zo is de huiswerkbegeleiding begonnen met Mattheüskerk-vrijwilligers en zijn het nu vrijwilligers uit de wijk of verder in Breda. De leiding van bepaalde activiteiten ligt nu ook bij buurtbewoners. De kinderknutselclub was gestopt omdat we geen vrijwilligers meer hadden, de buurt vond het jammer en is toen zelf op zoek gegaan naar een manier om het op gang te houden. Dat is wel echt de stichting die we willen zijn. We geven ruimte aan andere mensen met ideeën, waar zij als initiatiefnemer ook iets aan hebben.

Jullie bieden echt een plek waar dingen kunnen ontstaan, mensen gezien worden en tot hun recht kunnen komen. We zien ook dat jullie gericht zijn op de behoeftes in de wijk en daar goed op weten te reageren, zoals de vluchtelingenstroom in 2015. Tegelijkertijd lopen jullie als relatief kleine stichting ook tegen de thematafels aan. Wat drijft jullie om dit allemaal te blijven doen?

Het komt op je pad en we geloven erin dat Gods koninkrijk aan de ene kant nog komt en tegelijkertijd er nu al is. En daar willen we ook iets van laten zien. Daar bedoelen we mee dat we een plek bieden waar recht en liefde is. Alles wat we krijgen, ontvangen we om te delen. Ik ben heel dankbaar dat ik dit kan geven. Dat we dit hebben om te geven. Het is een manier om Gods aanwezigheid te laten zien in deze wereld en wijk. 

Jullie zoeken ook de samenwerking op met andere organisaties, zoals SurPlus en Avans. Waarom is deze samenwerking belangrijk?

Ik vind het belangrijk dat mensen de beste hulp krijgen die er is. We zijn begonnen met een maatschappelijk inloopspreekuur en deden schuldhulpverlening, voedselbank, en noem het maar op. Nu zijn er andere inloopspreekuren in de wijk en daar zitten kundige mensen, zoals bij de sociaal raadslieden. Waar ik in een gesprek naar zoek is eerst altijd luisteren en dan kijken waarin je op deelgebieden goed kunt doorverwijzen. Schulden, relatieproblemen, uitkering, voedselbank? Dan verwijs ik altijd door, want die mensen hebben daar verstand van. Tegelijk blijven we naast deze mensen staan en voorkomen we dat ze van het kastje naar de muur gestuurd worden. Soms gaan we mee naar een afspraak zodat we het thuis nog een keer goed kunnen uitleggen wat er besproken is. Wij proberen altijd in te spelen op de vragen in de wijk, waarbij verbinding onze belangrijkste bijdrage is.

Dat geldt ook voor de samenwerking met Avans. Eerste- en tweedejaars studenten Social Work krijgen de mogelijkheid om een wijk als de onze beter te leren kennen. Zij leren hiervan, maar zoeken ook naar hoe ze verbetering kunnen brengen in de verbinding van culturen onderling. 

Op welke manier heeft corona impact gehad op jullie activiteiten? Hoe zijn jullie hiermee omgegaan?

Corona heeft best wel impact gehad, maar ook een boost gegeven. Zo is de huiswerkbegeleiding in de eerste lockdown vijf dagen online gegaan, terwijl het daarvoor één dag, soms twee dagen, per week was. Ook nu is er twee keer per week online huiswerkbegeleiding. Daarnaast kunnen we met de online begeleiding leerlingen uit de hele stad helpen, dus ons bereik is veel groter geworden. Er kwamen ook nieuwe vrijwilligers, waaronder studenten die meer tijd over hebben. De vrouwenochtend kon tussen de lockdowns wel doorgaan. Tijdens de lockdowns hebben we een keer oploskoffie uitgedeeld met een kaartje ‘hopelijk snel van start’. Maar de buurtmaaltijd is niet opgestart en het zal wel een klus worden om dat weer vlot te trekken. Naailes en taalles konden alleen tussen de lockdowns doorgaan. Wat je daarvan merkt is dat de continuïteit zit op de relatie. We onderhouden contact via Whatsapp en zien de nieuwe naaimachines die zijn gebracht als teken van hoop. Andere nieuwe initiatieven zijn spaak gelopen met corona en krijgen straks een nieuwe start.

Zijn er door corona nieuwe noden en behoeftes bij gekomen voor jullie? 

Er zijn veel kinderen waarvan de ouders niet goed Nederlands spreken en hun kinderen moeilijk kunnen begeleiden. De huiswerkbegeleiding speelt daar wel op in. Soms is het moeilijk om de mensen die het echt nodig hebben goed te bereiken. Dat is met meer dingen zo. Online is wel vaker een drempel, merken we, met name bij ouderen en mensen met een taalachterstand. 

Corona brengt ook zorgen over een toename van eenzaamheid. Wat hebben jullie daarvan gezien in Breda? 

Ik heb het wel gezien, maar of het door corona toegenomen is vind ik een lastige vraag. Ik denk dat veel van eenzaamheid niet te maken heeft met de hoeveelheid contacten. Je hebt nu soms knuffelbare initiatieven die hulp aanbieden, maar soms zit er een stukje ongelijkwaardigheid in: “Ik kom jou wel even helpen”. Dat nodigt niet uit, je wilt niet degene zijn die hulp nodig heeft. Is de boodschap ‘we kunnen elkaar helpen’, dan krijg je misschien wel reactie. Er zijn trouwens ook best wat mensen waarvan hun welbevinden juist is toegenomen door het rustige tempo. Ze zeggen: “Hierdoor kan ik het leven weer bijhouden”. 

Wat zien jullie als een effectieve manier om eenzaamheid tegen te gaan? 

Eenzaamheid zit op een existentieel niveau. Het allereerste wat je moet doen is luisteren. Pas als iemand zelf iets zou willen doen, dan kun je kijken wat je kunt doen. Veel mensen in de bijstand voelen zich gevangen in hun eigen leven, omdat iemand anders de regie voert. Wat je snel kunt doen is mensen bij elkaar brengen, iets regelen, oplossen, een bingo-avond organiseren en zeggen dat je niet eenzaam hoeft te zijn. Dat doen we ook, maar eenzaamheid zit op een dieper niveau. Je moet een onveilig gevoel erkennen en de vraag stellen: wat kunnen we voor jou doen? Een bingo-avond organiseren komt vanuit de actie en het willen oplossen, en die zijn ook goed. Je kunt het alleen niet even fixen. Eenzaamheid hoort ook bij het leven, want niemand kan je compleet begrijpen. En dat vind ik waar christen zijn het verschil maakt: er is wel Iemand boven ons die mij begrijpt en waar ik altijd op terug kan vallen. Dat gun je eigenlijk iedereen. Mag eenzaamheid er nog zijn? Kun je zeggen dat je eenzaam bent en dat iemand zegt: “Dat lijkt me echt moeilijk”. Dat vind ik heel tof aan onze vrouwenochtend. We zijn heel klein en dat is oké. Gemiddeld zes mensen, maar je weet dat iedereen die hier komt, gezien wordt. Er is wel eens gezegd: “Dat je nu naar mij luistert is al heel veel waard”. Iemands pijn kunnen verdragen is een van onze roepingen en is ook iets wat Jezus heeft gedaan. Hij bracht geen quick-fix, maar ging een lijdensweg. Hij is in het lijden aanwezig. 

 

Hartelijk dank voor dit mooie gesprek, Corline, en Gods zegen op al het werk dat jullie doen en nog willen doen voor Bredanaars! 

Wilt u meer weten over deze stichting? Bekijk dan hun website op www.hartvoorbredanoord.nl

ChristenUnie/SGP dient motie in om mensen in de bijstand te ondersteunen

ChristenUnie ChristenUnie Zeist 18-03-2021 22:18

https://zeist.christenunie.nl/k/n6193/news/view/1322952/454523/Gebouw RSD buitenkant webversie.jpg

De coronacrisis heeft er voor gezorgd dat mensen hun werk zijn kwijtgeraakt en in soms een beroep moeten doen op de bijstand. De ChristenUnie/SGP dient vanavond in de gemeenteraad in Zeist een motie in om deze mensen te ondersteunen. Op dit moment worden giften die iemand ontvangt, meestal gekort op de bijstand. Wij stellen voor om in de maanden december en januari tijdelijk deze regel niet toe te passen. Dat betekent dat iemand die in Zeist in de bijstand zit in de periode december 2020 en januari 2021 tot een bedrag van €2000 aan giften mag ontvangen, die vrij te besteden zijn. De gemeente zal deze giften dan niet korten op de bijstandsuitkering. We willen iedereen oproepen om ruimhartig om je heen te kijken en mensen een extra steun te geven nu dat zo hard nodig is!

De tekst van de motie vindt je hier: https://zeist.raadsinformatie.nl/document/9553389/2/Motie%20vreemd%20aan%20de%20orde%20van%20de%20dag%20Giften%20tijdelijk%20toestaan%20in%20de%20Bijstand%20(gewijzigd)

Deze week is SP Veldhoven live op locatie.

SP SP Veldhoven 10-03-2021 10:25

Ga met ons in gesprek: Vrijdag 12 maart: Nabij Plus Van Reijen Veldhoven, Dommelshei 10, van 10.00 tot ca. 12.00 uur. Zaterdag 13 maart: Nabij Blokker Veldhoven, De Pleintjes 48, van 13.30 tot ca. 15.30 uur. Graag tot binnenkort!

SP vragen over beleid bijstand, we hebben antwoord

SP SP Meierijstad 09-03-2021 11:58

Naar aanleiding van de toeslagenaffaire hebben we vragen gesteld hoe het beleid in Meierijstad is geregeld wat betreft de uitkerings gerechtigden. Lees het zeer uitgebreide antwoord: Jammer is het dat de fraude onderzoeken niet apart vermeld zijn van Meierijstad. Maar ook voor Bernheze en Boekel zijn opgenomen. Wij zijn wel gerustgesteld dat als een iemand met een uitkering boodschappen van iemand krijgt, niet meteen gekort wordt in Meierijstad.

1. Op welke wijze informeert de gemeente Meierijstad haar uitkeringsgerechtigde inwoners over de regels die met een uitkering samenhangen? 

Uitkeringsgerechtigden worden hierover geïnformeerd, vanaf het eerste intakegesprek bij een aanvraag van een bijstandsuitkering. Dit gesprek vind momenteel vanwege corona richtlijnen telefonisch plaats. Tijdens dit contact wordt uitgebreid stilgestaan bij de rechten en plichten die verband houden met een uitkering.De klantmanager die de aanvraag vervolgens overneemt ter verdere beoordeling, neemt alle rechten en plichten nogmaals in een dienstverleningsgesprek door. Bij dit dienstverleningsgesprek, wordt tevens een informatiemap verstrekt, met daarin o.a. alle regels die met een uitkering samenhangen. Nu er in coronatijd geen fysieke gesprekken worden gevoerd, wordt deze map per post toegestuurd. 

De klantmanager die een traject richting werk bespreekt, geeft een toelichting op de arbeidsverplichtingen. Gemaakte afspraken, worden per mail bevestigd en er wordt tevens een plan van aanpak toegestuurd.

Er wordt gebruik gemaakt van de tolkentelefoon, indien de belanghebbende onvoldoende Nederlands beheerst om het gesprek te kunnen voeren.

De inlichtingenplicht en de arbeidsverplichtingen, komen ook terug in alle beschikkingen die m.b.t. Participatiewet verzonden worden.

Spoort de gemeente actief fraude op? Ja Zo ja, om hoeveel gevallen gaat het dan over de afgelopen 5 jaar en wat voor bedragen zijn er teruggevorderd? 

Om binnen de gestelde termijn voor beantwoording van technische vragen te blijven beperken we ons hier tot de terugvorderingsperiode vanaf 1 maart 2018 2018: 50 onderzoeken, € 41.609,14 als terugvordering op geboekt *

2019: 68 onderzoeken, € 63.828,78 als terugvordering op geboekt

2020: 44 onderzoeken, € 152.606,28 als terugvordering op geboekt

*) op geboekt betekent het in de administratie vastleggen van een vordering in verband met vastgestelde fraude. Dit betekent niet dat er direct geïncasseerd gaat worden. Dit is maatwerk: afhankelijk van feiten en omstandigheden

Het gaat hier om terugvorderingen voor de gemeenten Boekel, Bernheze en Meierijstad bij elkaar. Tussen de gemeenten is geen beleidsmatig onderscheid in de uitvoering.

De uitvoering van de TOZO is niet meegenomen in deze cijfers.

Zo ja, op welke wijze gebeurt dit? Worden hiervoor bankafschriften na gekeken zonder dat er sprake is van verdenking van fraude? Wordt voor het opsporen van fraude gebruik gemaakt van ingehuurde bureaus? 

Wij sporen actief fraude op met behulp van interne en externe signalen. Soms voeren we themaonderzoeken uit. Zonder redenen (of zoals hier beschreven verdenkingen) worden er geen bankafschriften opgevraagd en nagekeken door de sociaal rechercheurs. Dit komt praktisch niet voor.

De gemeente Meierijstad heeft eigen sociaal rechercheurs in dienst. Alleen bij de start van de gemeente Meierijstad is gewerkt met externe bureaus. Maar vanaf maart 2018 met eigen medewerkers.

Maakt de gemeente gebruik van algoritmes of digitale opsporingssystemen?  Nee Zo ja, kunnen we dan inzicht krijgen in de werking van deze systemen? n.v.t. Zo ja, hoe wordt gewaarborgd dat deze systemen niet discrimineren? n.v.t. Vindt het college dat er voldoende ruimte is voor maatwerk om onderscheid te maken tussen mensen die een relatief kleine of onbewuste misstap hebben gepleegd tegenover mensen die met opzet frauderen? 

Ja. Het gemeentelijk beleid biedt ruimte om hierin onderscheid te maken en ook ruimte voor individueel maatwerk. De gemeentelijke regelgeving op het gebied van o.a. afstemming, terugvordering, boetes, het kwijtscheldingsbeleid P wet en onze schuldhulpverlening maken het mogelijk rekening te houden met de individuele (gezins)omstandigheden en  verzachtende omstandigheden. De inzet van preventieonderzoeken en Sociaal Recherche onderzoeken en het handhavingsbeleid is er in eerste instantie op gericht oneigenlijke instroom in de uitkering te voorkomen, en bij mensen die onterecht in de uitkering zitten de uitkering stop te zetten. Het gaat ons minder om terugvordering van de eventueel onterecht ontvangen uitkeringen. Gemeenten zijn wettelijk verplicht vastgestelde boetes te administreren (op boeken) De medewerkers wegen tijdens het onderzoek en de afhandeling daarvan mee om wat voor soort fraude het gaat en de opzet die hier achter zit. Bij sommige gevallen is een goed gesprek vooraf beter dan een groot fraude onderzoek. Deze werkwijze heeft de voorkeur van de gemeente Meierijstad en wordt vaak toegepast. We constateren dat dit een leereffect heeft en meer invloed heeft op het (toekomstig) gedrag van mensen dan het opleggen van een boete.

Hoe verhouden de maatschappelijke kosten van de terugvorderingen zich tot de opbrengsten? 

Onder maatschappelijke kosten van de terugvordering verstaan wij dat mensen daardoor in de schulden komen, onder het bestaansminimum, dakloos wellicht, in de criminaliteit belanden. Met ons huidige terughoudende beleid is dit niet aan de orde is. We leveren maatwerk en we stemmen de boete en invordering af op de mogelijkheden van de betrokkene. We passen waar dat nodig is ook de omgekeerde toets toe en handelen naar de geest van een regeling. Terugvordering van boetes sec leidt daarom niet tot maatschappelijke kosten in die zin. Zie verder onder 8

Met vriendelijke groet,