Nieuws van politieke partijen in Doetinchem inzichtelijk

35 documenten

Het kabinet wil fraude met bijstand ...

PvdA PvdA Doetinchem 23-06-2019 12:49

Het kabinet wil fraude met bijstand keihard aanpakken. Nu zijn wij ook voor het aanpakken van fraude. Maar wij houden niet van symboolpolitiek, zie onderstaand grafiekje. Liever pleiten we voor een sociale, regelarme uitvoering van de bijstandswet. Waarin mensen met vertrouwen tegemoet worden getreden. Waar we uitgaan van wat mensen wel kunnen en niet van hun beperking op de arbeidsmarkt. Waar we mensen met rust laten die de weg naar werk (helaas) nooit meer zullen vinden, maar helpen we ze wel en indien nodig met maatschappelijk actief worden. En we blijven knokken voor een herwaardering van onbetaald werk. Te beginnen dichtbij huis, bij #Laborijn.

Schokkende uitkomsten rapport Laborijn

SP SP Doetinchem 12-06-2019 19:58

Het onderzoek naar de bejegening van onze inwoners door Laborijn is afgerond en op 12 juni is het rapport door Berenschot gepresenteerd. Hoewel het rapport nog goed bestudeerd moet worden is de conclusie al wel dat er geen sprake is van incidenten, maar van structurele ernstige problemen. Dusdanig ernstige conclusies dat wat de SP betreft de leiding van Laborijn hieraan haar conclusies zou moeten verbinden.

Van de 2537 enquetes zijn er 582 retour gekomen. Daaruit blijkt dat 25% ontevreden is en nog eens 20% zeer ontevreden. Over de huisbezoeken die bij mensen afgelegd worden is meer dan de helft zeer ontevreden. Mensen voelen zich gekleineerd en met minachting en respectloos behandeld. Onze inwoners worden vanuit Laborijn vaak met wantrouwen benaderd. Daarnaast zijn de consulenten slecht bereikbaar en raken documenten vaak kwijt.

De medewerkers van Laborijn zijn niet goed toegerust op hun taak en krijgen onvoldoende ondersteuning in de vorm van training en scholing, is het beeld. Daarnaast kunnen we ons niet aan de indruk ontrekken, dat het achterliggende doel van de organisatie is om zo weinig mogelijk uitkeringen toe te kennen. Als mensen een klacht indienen is 80% ontevreden over de afhandeling van die klacht. 50% van de mensen durft al helemaal niet te klagen in de angst daarbij (een deel van) hun uitkering kwijt te raken.

Volgens de SP toont dit aan dat er iets fundamenteel mis is in de organisatie van Laborijn. De resultaten van het onderzoek zijn ronduit schokkend en nog erger dan verwacht. De organisatie is niet in staat onze inwoners op een adequate en nette manier te helpen en voert op deze manier haar taak niet naar behoren uit. We vinden dan ook dat er een verbeterplan moet komen, zodat de medewerkers kunnen gaan doen wat ze moeten doen, namelijk mensen echt helpen. En de mensen die hier nadeel van hebben ondervonden moeten opnieuw worden beoordeeld en waar aan de orde, ook gecompenseerd.

Fractievoorzitter Hans Boerwinkel: "We hebben er geen vertrouwen in dat het huidige management deze taak aan kan. Het is tenslotte al jaren zo dat er verbetering zou komen. Daarom verwachten we ook dat de hoogste leiding van Laborijn hier consequenties aan verbindt en op stapt. Daarnaast kan dit ook politieke consequenties hebben."

Wordt vervolgd!

Op 12 juni verschijnt het ...

PvdA PvdA Doetinchem 05-06-2019 19:46

Op 12 juni verschijnt het onderzoeksrapport van Berenschot over de bejegening van bijstandsgerechtigden door Laborijn. Wat de PvdA betreft hét moment om mensen in de bijstand in Doetinchem socialer te benaderen en beter te gaan helpen! Verschillende experimenten met een socialer uitvoering van de bijstand laten zien dat het anders kan. En dat er mooie dingen gebeuren als je mensen in de bijstand de ruimte en het vertrouwen geeft om hun eigen leven in te richten.

Strijdlustige bijeenkomst over misstanden bij Laborijn

SP SP Doetinchem 15-03-2019 23:32

Bijna 50 aanwezigen kwamen vrijdagavond 15 maart in de Driekoningenkapel in Doetinchem bijeen om te luisteren naar SP Tweede Kamerlid Jasper van Dijk, en om hun verhalen en ervaringen met Laborijn te delen.

 

Door Rutte is de afgelopen jaren in het kader van de participatiewet meer dan 2 miljard bezuinigd op sociale zaken. Het beleid lijkt gericht op keiharde bezuinigingen, door Laborijn doorvertaald naar een intimiderende aanpak. Mensen die y en getogen zijn in Nederland worden onderworpen aan een verplichte taaltoets. Onderbroeken en tandenborstels worden geteld, en als je gaat eten bij de buurvrouw wordt je gekort op je uitkering. De zin “Als u niet voldoet aan de inlichtingenplicht wordt u gekort op uw uitkering” staat standaard in brieven die door Laborijn aan de inwoners van Doetinchem, Oude 

IJsselstreek en Aalten verstuurd worden.

 

Verteld werd dat een cliënt werd opgeroepen voor een workshop solliciteren, maar hij was verhinderd omdat hij aan het werk was. Je zou denken dat Laborijn daar de vlag voor uithangt maar nee: de cliënt werd gekort want hij had verzuimd zich aan zijn plichten te houden.

 

Deze en andere schrijnende voorbeelden kwamen voorbij. Het beeld is duidelijk: dit zijn geen incidenten meer, dit is het beeld van een organisatie waar een angstcultuur is ontstaan en waar bezuinigingen en intimidatie de boventoon voeren. Daar waar Laborijn de mensen moet helpen en steunen, gebeurt het tegenovergestelde. 

 

SP hangt de vuile was van Laborijn buiten

Voor de SP en de andere aanwezigen reden genoeg om door te gaan met aandacht vragen voor deze misstanden.

 

Aanhakend op het bericht in de Telegraaf dat Laborijn zelfs onderbroeken telt bij mensen thuis, hebben wij onze grote boodschap aan Laborijn op grote onderbroeken geschreven. Deze zullen we maandag 18 maart a.s. bij Laborijn gaan ophangen. Help ons deze boodschap aan Laborijn duidelijk te maken.

Kom naar Laborijn!

Verzamelen om 19:00 uur op de parkeerplaats bij Laborijn, Terborgseweg 106.

Laat je niet intimideren, maar laat je zien en horen!

Doetinchem werkt samen aan een duurzame toekomst | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 11-03-2019 00:00

We staan als GroenLinks achter de coalitie-agenda en zijn blij met het resultaat. Deze agenda biedt een stevige basis voor onze ambities op het gebied van armoedebestrijding, zorg en duurzaamheid.

Daar waar het kan trachten we zoveel mogelijk problemen te voorkomen. Wanneer mensen er zelf niet uitkomen, zijn we solidair en bieden we de helpende hand.

Armoede heeft grote invloed op het leven van mensen. Wanneer we iets kunnen doen aan armoede zelf, dan verbetert dat niet alleen de materiële situatie van mensen, maar ook de gezondheid en de schoolprestaties van kinderen. We zetten in op het bestrijden van armoede en schulden. Er zijn allerlei potjes en regelingen, maar je moet ze maar net weten te vinden. Heldere communicatie, zo min mogelijk bureaucratisch gedoe en een overheid die naast i.p.v tegenover de burger staat, zijn voorwaarden.

Deze agenda staat voor een inclusieve samenleving, iedereen hoort er bij. In de zorg staan mensen die hulp nodig hebben centraal, met hun eigen talenten en behoeften. Kwetsbare ouderen, mensen met een beperking en chronisch zieken verdienen persoonlijke zorg en ondersteuning. Het moet voor hen mogelijk zijn om in de samenleving mee te doen en verantwoord thuis te kunnen blijven wonen. De zorg is breder dan alleen het beter maken van de patiënt. Het gaat ook om mentaal welbevinden, zingeving en sociale participatie. Eenzaamheid bestrijden en steun voor vrijwilligers en mantelzorgers krijgen de komende periode extra aandacht. 

Voor het eerst wordt diversiteitsbeleid onderdeel van een portefeuille. We dragen actief als gemeente uit dat we er zijn voor al onze inwoners. Afkomst, religie, leeftijd, sexuele geaardheid of een beperking, de gemeente Doetinchem is van al haar inwoners. Wat telt is hetgeen dat ons verbindt. 

De raad heeft een stevige positie aan de voorkant en is medebepalend voor beleid. Door een agenda op hoofdlijnen wordt deze ruimte aan de hele raad geboden. Iets wat door de informateur zojuist weer is bevestigd en waar wij ons van harte bij aansluiten.

Samen zijn en maken we de samenleving. Deze agenda staat, net als de vorige coalitie-agenda, voor een gemeente die kansrijke burgerinitiatieven stimuleert en die de dialoog aan gaat met haar inwoners. 

We zorgen er samen voor dat de gemeente Doetinchem een prettige plek is en blijft om te wonen, te werken en te recreëren. Ook met oog voor ons mooie Achterhoekse landschap en natuur. 

Onze leefomgeving is in ontwikkeling. Het klimaat verandert. De gedachte dat we onze wereld schoon moeten houden, raakt steeds verder verspreid. In de Achterhoek willen we in 2030 energieneutraal zijn. Naast de transitie naar een circulaire economie is dit één van de manieren waarop we werken aan een duurzame toekomst.

We weten dat het gas een keer opraakt en dat we dan op een andere manier in warmte moeten voorzien. Dat geldt zowel voor bedrijven als onze inwoners. Over de alternatieven voor gas, moet de gemeente tijdig met bewoners in gesprek.

We willen in samenspraak met inwoners starten met een pilot aardgasvrij. De rijksoverheid heeft subsidie vrij gemaakt voor aardgasloze wijken, woningen en gebouwen. Het doel is schone en efficiënt opgewekte energie wat ook nog eens goed is voor de portemonnee.

GroenLinks wil verder op de ingeslagen weg van verduurzaming. De coalitie-agenda biedt de ruimte om hiermee de komende vier jaar volop aan de slag te gaan. Waarmee we in Doetinchem samenwerken aan een duurzame toekomst.

Doetinchemse raad over Laborijn

PvdA PvdA Doetinchem 04-03-2019 14:57

Na klachten van medewerkers/klanten bij Laborijn hebben de Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek een meldpunt ingericht. Mensen in de bijstand worden onmenselijk behandeld, zijn bang en ervaren veel stress bij de werkwijze van Laborijn. Steven Kroon ging hierover in debat met de verantwoordelijk wethouder die ook in het dagelijks bestuur van Laborijn zit. Heb jij ook te maken (gehad) met een onmenselijke benadering door medewerkers van Laborijn? Meld het bij de Rooie Vrouwen! 

https://doetinchem.pvda.nl/nieuws/doetinchemse-raad-over-laborijn/

Het bericht Doetinchemse raad over Laborijn verscheen eerst op PvdA Doetinchem.

Hoe gaat Laborijn om met haar ...

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 01-03-2019 09:25

Hoe gaat Laborijn om met haar cliënten? bijdrage van Marcella Heerenveen Voor GroenLinks is het belangrijk dat de klantbejegening van Laborijn goed verloopt. Klanten moeten met respect en begrip benaderd worden. In de media was er de afgelopen week veel aandacht voor de klachten die zijn binnengekomen bij een speciaal meldpunt over Laborijn. Het aantal klachten en de aard van de klachten zijn zorgelijk. Het is daarom goed dat er zo spoedig mogelijk onafhankelijk onderzoek gedaan wordt naar deze klachten. Deze klachten verdienen alle aandacht. Wel hoopt GroenLinks dat er ook oog is voor de vele klantcontacten die juist goed verlopen bij Laborijn. Deze laten zien dat het anders kan, ook binnen Laborijn! De Nederlandse regelgeving rondom uitkeringen is complex en vaak streng. Hier de menselijke maat in vinden is voor GroenLinks erg belangrijk. Met maatregelen zoals het plan van aanpak regelarme bijstand maken we hier in Doetinchem mooie stappen. Gezien de klachten is er echter nog wel werk aan de winkel. We gaan er vanuit dat het onderzoek dat nu gedaan wordt duidelijkheid zal geven over de huidige klantbejegening bij Laborijn. Op basis van de uitkomst kunnen we kijken welke stappen er nu nog meer gezet moeten worden om de klantbejegening verder te verbeteren.

Hoe gaat Laborijn om met haar cliënten? | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 01-03-2019 00:00

Voor GroenLinks is het belangrijk dat de cliëntbejegening van Laborijn goed verloopt. Cliënten moeten met respect en begrip benaderd worden.

 

In de media was er de afgelopen week veel aandacht voor de klachten die zijn binnengekomen bij een speciaal meldpunt over Laborijn. Het aantal klachten en de aard van de klachten zijn zorgelijk. Het is daarom goed dat er zo spoedig mogelijk onafhankelijk onderzoek gedaan wordt naar deze klachten. Deze klachten verdienen alle aandacht. 

Wel hoopt GroenLinks dat er ook oog is voor de vele klantcontacten die juist goed verlopen bij Laborijn. Deze laten zien dat het anders kan, ook binnen Laborijn! De Nederlandse regelgeving rondom uitkeringen is complex en vaak streng. Hier de menselijke maat in vinden is voor GroenLinks erg belangrijk. Met maatregelen zoals het plan van aanpak regelarme bijstand maken we hier in Doetinchem mooie stappen. 

Gezien de klachten is er echter nog wel werk aan de winkel. We gaan er vanuit dat het onderzoek dat nu gedaan wordt duidelijkheid zal geven over de huidige klantbejegening bij Laborijn. Op basis van de uitkomst kunnen we kijken welke stappen er nu nog meer gezet moeten worden om de klantbejegening verder te verbeteren.

Weekbericht wethouder – week 2

D66 D66 Doetinchem 11-01-2019 17:29

De kerstperiode zit erop en 2019 is nu echt begonnen. Net voor kerst mocht ik met een bus vol inwoners uit onze gemeente een dag naar de Winterefteling. Stichting Het Vergeten Kind had ons gevraagd of er in Doetinchem gezinnen waren die daarvoor in aanmerking zouden komen. Buurtplein heeft een selectie gemaakt en samen met jeugd- en gezinswerkers Marjolein Hessels en Jolien Kampshof gingen we in de Hartenhuis bus op reis voor een indrukwekkende en fijne dag. Om uiteenlopende redenen zouden deze gezinnen normaal gesproken nooit naar de Efteling kunnen gaan. Het enthousiasme van de kinderen en het even kunnen loslaten van de problemen heeft mij geraakt.

De kerstperiode bestaat bij mij altijd uit etentjes en borrels met familie en vrienden en daar heb ik dan ook enorm van genoten. Vaak kreeg ik de vraag hoe ik mijn werk als wethouder ervaar. Steevast beantwoord ik die vraag met de volgende woorden: uitdagend, pittig en eervol. De uitdaging om het voor onze inwoners beter te doen: meer mensen aan passend werk, een adequate aanpak van armoede, preventieve aanpak t.a.v. gezondheid en daadwerkelijke integratie van statushouders. Het zijn opgaven die stuk voor stuk niet eenvoudig te realiseren zijn, maar wel een flinke persoonlijke uitdaging voor mij vormen. Pittig vind ik de bestuurlijke (regionale) afstemming en mijn onrustige gevoel om op korte termijn meer te willen bereiken. Eervol vind ik het om als vertegenwoordiger van onze gemeente mensen te mogen toespreken. Ik heb er elke dag plezier in, misschien vooral ook wel als het niet eenvoudig is. Eén van mijn voornemens is elke week een bericht te schrijven, waarmee ik laat zien wat ik doe en hoe ik dat ervaar.

Het jaar begon met een fijne nieuwjaarsbijeenkomst bij Schouwburg Amphion. Het college heeft veel mensen een gelukkig 2019 kunnen toewensen en onze burgemeester heeft op zijn mooie manier veel inwoners in het zonnetje gezet. Het lijkt erop dat we volgend jaar zullen moeten uitwijken naar een grotere ruimte, want niet iedereen had een zitplaats. Fijn om te merken hoe betrokken men is bij onze gemeente.

In de collegevergadering is afgelopen week een besluit genomen over de subsidie aan het Dierencentrum Achterhoek. Enige tijd geleden ben ik er op bezoek geweest en ik heb gezien hoe vrijwilligers en medewerkers onder de bezielende leiding van Ina Sämmang invulling geven aan het opvangen van zwerfdieren. Zieke en afhankelijke dieren herstellen en ontwikkelen zich naar dieren die geschikt zijn voor een nieuw thuis. Met de subsidie kunnen zij dit goede werk ook in het komende jaar weer doen.

We gingen naar de nieuwjaarsbijeenkomst in het Huis de Provincie in Arnhem. Commissaris van de Koning, Clemens Cornielje, sprak ons toe en ik heb met veel bekenden kunnen bijpraten en afspraken kunnen maken.

Deze week had ik ook een bedrijfsbezoek bij De Voorwerkers. Het is een sociale onderneming in assemblage en montage. Een techniekbedrijf dus, voor mensen die niet zomaar in elk bedrijf kunnen werken. De jobcoaching is essentieel en zo ingericht dat werknemers zich blijvend ontwikkelen. Er is afwisseling in werkzaamheden, doordat de werknemers verplicht rouleren.

Met de mensen van het dagelijks bestuur van Laborijn hebben we o.a. gesproken over de aanpak om meer mensen in de komende tijd van een bijstandsuitkering naar werk te begeleiden. Daarvoor gaan medewerkers van Laborijn actief in gesprek met mensen die al langer niet actief benaderd zijn om te kijken naar hun mogelijkheden voor werk. Ik ben ervan overtuigd dat dat leidt tot nieuwe kansen voor deze inwoners. In de Werkacademie helpen we mensen vooruit te kijken. Ook werkgevers in onze omgeving die niet makkelijk personeel kunnen vinden, gaan we op deze manier actiever bedienen.

Interessant was ook het gesprek met de regiomanager van het UWV. We werken aan een verbetering van de digitale weergave van de arbeidsmartktontwikkeling. Afzonderlijk is dat bij gemeenten en het UWV goed geregeld, maar in samenwerking met elkaar kan dat voor onze regio nog een stuk beter. Met een Salesmanager van Randstad HR Solutions sprak ik over een baanbrekende aanpak om meer te bereiken voor mensen die normaal gesproken niet eenvoudig aan werk komen. Ik vind het erg gezond om onze overheidsaanpak te versterken met de meer commerciële aanpak en expertise die er in de markt is.

Het is een goede gewoonte om ook met de wethouders van D66 uit de omgeving inhoudelijk af te stemmen. Afgelopen week namen we daar ook de tijd voor. We spraken over de inhoud van ons werk en over de politieke resultaten die we voor ogen hebben in onze afzonderlijke gemeenten en hoe het daarmee staat. Het is mooi dat de wethouders in Gelderland elkaar kennen en samen optrekken. Voor mij persoonlijk levert dat veel herkenning op en goede feedback.

Volgende week heb ik weer een volle en interessante agenda. Het bestuur van de GGD, afstemming met veel ambtenaren, een bijeenkomst in Duitsland, samenwerking van het Werkgeversservicepunt met De Graafschap en afstemming met de Dierenambulance. In mijn volgende weekbericht kom ik er op terug.

Meldpunt Bijstand Controles

SP SP Doetinchem 10-07-2018 16:21

In de Gelderlander van 10 juli 2018 staan verontrustende berichten over de manier waarop inwoners van Doetinchem behandeld worden als ze een verzoek om bijstand indienen.

De SP heeft al vaker dit soort berichten gehoord en bij het college onder de aandacht gebracht. Het antwoord was dan steevast dat het een incident betreft en dat zo'n bejegening niet (meer) voorkomt.

In het coalitie-akkoord staat dat de grondhouding is dat de gemeente naast de mensen staat. De SP heeft al jaren gezegd dat dit nodig is, maar deze berichten roepen grote twijfel op. Als deze praktijken nog steeds voorkomen, dan is er absoluut geen sprake van 'naast de mensen staan'.

Daarom heeft de SP het Meldpunt Bijstand Controles ingesteld. De SP roept iedereen op die te maken heeft (gehad) met huisbezoeken of andere intimiderende maatregelen, dit te melden door een email te sturen naar doetinchem@sp.nl.

Overigens moet bewuste fraude natuurlijk wel gericht worden aangepakt, maar dan niet alleen bij bijstand, maar ook bij alle andere soorten van fraude, zoals witte-boordenfraude. Recent onderzoek van de Rijksuniversiteit van Groningen heeft overigens uitgewezen dat een harde aanpak van bijstandsfraude averechts werkt.

https://www.gemeente.nu/sociaal/bijstand/harde-aanpak-uitkeringsfraude-w...

https://doetinchem.sp.nl/nieuws/2018/07/meldpunt-bijstand-controles