Nieuws van politieke partijen in Doetinchem over GroenLinks inzichtelijk

8 documenten

Mag een zorgaanbieder zich gedragen ...

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 02-07-2019 15:21

Mag een zorgaanbieder zich gedragen als een bank en leningen verstrekken aan derden? Bijdrage door Karen Kamps Bions één van de thuiszorgaanbieders die door Doetinchem is gecontracteerd, verstrekt leningen aan derden. Een zorgaanbieder is geen bank, maar hoort geld dat ze hebben gekregen te besteden aan zorg en de salarissen van medewerkers. Vandaag heb ik de antwoorden gekregen van het college op mijn schriftelijke vragen: In het kort gezegd komt het antwoord van het college hier op neer. We vinden dat een zorgaanbieder zich heeft te houden aan de maatschappelijke opdracht waar ze geld voor ontvangen. We zijn bereid voor de volgende periode maatregelen te nemen om te voorkomen dat een aanbieder zich niet aan de opdracht houdt. Blij met het antwoord. GroenLinks komt met een voorstel richting college. Wordt vervolgd! https://w.rtvoost.nl/…/Opnieuw-zorgbureau-onder-vuur-ditmaa… Volledige antwoorden: 1. Het college is het met de minister eens dat een zorgaanbieder gehouden is aan het uitvoeren van de taak waarvoor hij/zij gecontracteerd is. 2. Wij hebben geen signaal dat BiOns zich niet houdt aan de opdracht waarvoor ze in Doetinchem gecontracteerd is. Zodra een aanbieder zich niet houdt aan het contract kan het (regionale) contract- en leveranciersmanagement, de toezichthouder en/of kwaliteitsmanager maatregelen nemen. In het uiterste geval kan dit, na een niet succesvol verbetertraject, tot uitsluiting van de opdracht leiden. Wij zijn bereid om voor de nieuwe inkoopperiode per 2021 te kijken welke aanvullende mogelijkheden er zijn om maatregelen te nemen als een aanbieder zich niet aan de opdracht houdt.

Doetinchem werkt samen aan een duurzame toekomst | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 11-03-2019 00:00

We staan als GroenLinks achter de coalitie-agenda en zijn blij met het resultaat. Deze agenda biedt een stevige basis voor onze ambities op het gebied van armoedebestrijding, zorg en duurzaamheid.

Daar waar het kan trachten we zoveel mogelijk problemen te voorkomen. Wanneer mensen er zelf niet uitkomen, zijn we solidair en bieden we de helpende hand.

Armoede heeft grote invloed op het leven van mensen. Wanneer we iets kunnen doen aan armoede zelf, dan verbetert dat niet alleen de materiële situatie van mensen, maar ook de gezondheid en de schoolprestaties van kinderen. We zetten in op het bestrijden van armoede en schulden. Er zijn allerlei potjes en regelingen, maar je moet ze maar net weten te vinden. Heldere communicatie, zo min mogelijk bureaucratisch gedoe en een overheid die naast i.p.v tegenover de burger staat, zijn voorwaarden.

Deze agenda staat voor een inclusieve samenleving, iedereen hoort er bij. In de zorg staan mensen die hulp nodig hebben centraal, met hun eigen talenten en behoeften. Kwetsbare ouderen, mensen met een beperking en chronisch zieken verdienen persoonlijke zorg en ondersteuning. Het moet voor hen mogelijk zijn om in de samenleving mee te doen en verantwoord thuis te kunnen blijven wonen. De zorg is breder dan alleen het beter maken van de patiënt. Het gaat ook om mentaal welbevinden, zingeving en sociale participatie. Eenzaamheid bestrijden en steun voor vrijwilligers en mantelzorgers krijgen de komende periode extra aandacht. 

Voor het eerst wordt diversiteitsbeleid onderdeel van een portefeuille. We dragen actief als gemeente uit dat we er zijn voor al onze inwoners. Afkomst, religie, leeftijd, sexuele geaardheid of een beperking, de gemeente Doetinchem is van al haar inwoners. Wat telt is hetgeen dat ons verbindt. 

De raad heeft een stevige positie aan de voorkant en is medebepalend voor beleid. Door een agenda op hoofdlijnen wordt deze ruimte aan de hele raad geboden. Iets wat door de informateur zojuist weer is bevestigd en waar wij ons van harte bij aansluiten.

Samen zijn en maken we de samenleving. Deze agenda staat, net als de vorige coalitie-agenda, voor een gemeente die kansrijke burgerinitiatieven stimuleert en die de dialoog aan gaat met haar inwoners. 

We zorgen er samen voor dat de gemeente Doetinchem een prettige plek is en blijft om te wonen, te werken en te recreëren. Ook met oog voor ons mooie Achterhoekse landschap en natuur. 

Onze leefomgeving is in ontwikkeling. Het klimaat verandert. De gedachte dat we onze wereld schoon moeten houden, raakt steeds verder verspreid. In de Achterhoek willen we in 2030 energieneutraal zijn. Naast de transitie naar een circulaire economie is dit één van de manieren waarop we werken aan een duurzame toekomst.

We weten dat het gas een keer opraakt en dat we dan op een andere manier in warmte moeten voorzien. Dat geldt zowel voor bedrijven als onze inwoners. Over de alternatieven voor gas, moet de gemeente tijdig met bewoners in gesprek.

We willen in samenspraak met inwoners starten met een pilot aardgasvrij. De rijksoverheid heeft subsidie vrij gemaakt voor aardgasloze wijken, woningen en gebouwen. Het doel is schone en efficiënt opgewekte energie wat ook nog eens goed is voor de portemonnee.

GroenLinks wil verder op de ingeslagen weg van verduurzaming. De coalitie-agenda biedt de ruimte om hiermee de komende vier jaar volop aan de slag te gaan. Waarmee we in Doetinchem samenwerken aan een duurzame toekomst.

Hoe gaat Laborijn om met haar ...

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 01-03-2019 09:25

Hoe gaat Laborijn om met haar cliënten? bijdrage van Marcella Heerenveen Voor GroenLinks is het belangrijk dat de klantbejegening van Laborijn goed verloopt. Klanten moeten met respect en begrip benaderd worden. In de media was er de afgelopen week veel aandacht voor de klachten die zijn binnengekomen bij een speciaal meldpunt over Laborijn. Het aantal klachten en de aard van de klachten zijn zorgelijk. Het is daarom goed dat er zo spoedig mogelijk onafhankelijk onderzoek gedaan wordt naar deze klachten. Deze klachten verdienen alle aandacht. Wel hoopt GroenLinks dat er ook oog is voor de vele klantcontacten die juist goed verlopen bij Laborijn. Deze laten zien dat het anders kan, ook binnen Laborijn! De Nederlandse regelgeving rondom uitkeringen is complex en vaak streng. Hier de menselijke maat in vinden is voor GroenLinks erg belangrijk. Met maatregelen zoals het plan van aanpak regelarme bijstand maken we hier in Doetinchem mooie stappen. Gezien de klachten is er echter nog wel werk aan de winkel. We gaan er vanuit dat het onderzoek dat nu gedaan wordt duidelijkheid zal geven over de huidige klantbejegening bij Laborijn. Op basis van de uitkomst kunnen we kijken welke stappen er nu nog meer gezet moeten worden om de klantbejegening verder te verbeteren.

Hoe gaat Laborijn om met haar cliënten? | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 01-03-2019 00:00

Voor GroenLinks is het belangrijk dat de cliëntbejegening van Laborijn goed verloopt. Cliënten moeten met respect en begrip benaderd worden.

 

In de media was er de afgelopen week veel aandacht voor de klachten die zijn binnengekomen bij een speciaal meldpunt over Laborijn. Het aantal klachten en de aard van de klachten zijn zorgelijk. Het is daarom goed dat er zo spoedig mogelijk onafhankelijk onderzoek gedaan wordt naar deze klachten. Deze klachten verdienen alle aandacht. 

Wel hoopt GroenLinks dat er ook oog is voor de vele klantcontacten die juist goed verlopen bij Laborijn. Deze laten zien dat het anders kan, ook binnen Laborijn! De Nederlandse regelgeving rondom uitkeringen is complex en vaak streng. Hier de menselijke maat in vinden is voor GroenLinks erg belangrijk. Met maatregelen zoals het plan van aanpak regelarme bijstand maken we hier in Doetinchem mooie stappen. 

Gezien de klachten is er echter nog wel werk aan de winkel. We gaan er vanuit dat het onderzoek dat nu gedaan wordt duidelijkheid zal geven over de huidige klantbejegening bij Laborijn. Op basis van de uitkomst kunnen we kijken welke stappen er nu nog meer gezet moeten worden om de klantbejegening verder te verbeteren.

Tijdens de laatste raadsbijeenkomst ...

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 07-07-2018 10:40

Tijdens de laatste raadsbijeenkomst hebben alle fracties een pitch gehouden waarin ze een aantal speerpunten konden benoemen, die wat hun betreft zeker in de begroting van het komende jaar moet terugkomen. Fractievoorzitter Karen Kamps deed dit namens GroenLinks: "De beste manier om armoede tegen te gaan is het verhogen van het inkomen. Er zijn allerlei potjes en regelingen om het inkomen te verhogen, maar je moet ze maar net weten te vinden. Heldere communicatie, zo min mogelijk bureaucratie en een overheid die naast in plaats van tegenover de burger staat, zijn voorwaarden. Niet langer over praten, maar doen het komende jaar. In Doetinchem hebben we Laborijn, de organisatie die verantwoordelijk is voor uitkeringen, de sociale werkvoorziening en helpt bij het vinden van werk. Vast onderdeel van de intakeprocedure van Laborijn wordt een loket in het gebouw zelf, waar mensen direct terecht kunnen en geholpen worden met het aanboren van potjes waardoor ze hun inkomen kunnen verbeteren. Voor het eerst wordt diversiteitsbeleid onderdeel van een portefeuille. We dragen actief als gemeente uit, dat we er zijn voor al onze inwoners. Afkomst, religie, leeftijd, seksuele geaardheid of een beperking, de gemeente Doetinchem is van al haar inwoners. Bij een plan van aanpak hoort wat ons betreft een passend budget, zodat het niet alleen bij plannen maken blijft. Wat GroenLinks betreft, wordt in het kader van Doetinchem energieneutraal in 2030, het komende jaar ingezet op de pilot aardgasvrij. We zorgen ervoor dat duurzaamheid niet iets is voor de happy few, maar door een energiefonds ook betaalbaar is voor mensen met een kleine beurs. Kort samengevat: Verwijzing door Laborijn naar een loket in het gebouw zelf waar mensen direct terecht kunnen voor hulp rond voorzieningen en toeslagen. Een passend budget bij het plan van aanpak diversiteit Pilot aardgasvrij en een energiefonds voor mensen met een kleine beurs"

Coalitieagenda: Doetinchem werkt samen aan een duurzame toekomst

D66 D66 GroenLinks VVD CDA SGP Doetinchem 17-05-2018 20:40

Op 17 mei 2018 is de coalitieagenda 2018-2022 ‘Doetinchem werkt samen aan een duurzame toekomst’ gepresenteerd door CDA, VVD, CU-SGP, D66 en GroenLinks. D66 is blij met dit resultaat.

D66 is de verkiezingen in gegaan met een optimistische blik. We hadden aandacht voor positieve resultaten die in de afgelopen raadsperiode zijn gerealiseerd. Er kwam in voorgaande periode veel op de gemeente Doetinchem af. Economisch gezien was het geen eenvoudige tijd. De demografische ontwikkelingen werkten niet mee. Financieel waren er flinke opgaven. De transitieopgaven in het sociale domein waren flink. Juist in deze context hebben inwoners, ambtelijke organisatie, college en raad in afstemming met elkaar de handschoen opgepakt. Opgaven werden uitdagingen. In de gemeenteraad was sprake van een gedeeld besef dat deze uitdagingen het best constructief en in gesprek met elkaar opgepakt konden worden.

In verkiezingstijd is ons wel eens aangerekend dat er geen spetterende verschillen van inzicht waren. D66 ziet dat als verdienste. Inwoners zitten niet te wachten op scherpe politieke verschillen, maar op echte oplossingen. Daar heeft deze raad in de afgelopen jaren aan gewerkt en de eerste weken van deze nieuwe raadsperiode beloven wat ons betreft veel goeds. Vandaar het optimisme. We voelen grote verantwoordelijkheid, maar hebben het vertrouwen dat we samen werken aan de toekomst.

Het optimisme vonden we ook in de gesprekken die we hadden over de inhoud van de coalitieagenda. We vonden elkaar snel op de drie hoofdthema’s. Voor D66 drie thema’s die nauw aansluiten bij de essentie van ons verkiezingsprogramma. Hoewel we vastgesteld hebben dat we starten met de wind in de rug, hebben we onderkend dat er voor de komende jaren opnieuw flinke opgaven zijn voor de gemeente Doetinchem.

De belangrijkste en misschien ook wel de meest ingewikkelde opgave is wat D66 betreft het voorkomen van tweedeling in onze samenleving. In de coalitieagenda wordt er onder het thema ‘Sterke samenleving’ aandacht aan besteed. Het is eenvoudig om verschillen te benadrukken en vergroten. Verschillen tussen oud en jong. Verschillen tussen allochtoon en autochtoon. Verschillen tussen Achterhoeker en import. Verschillen tussen arm en rijk. Verschillen tussen laag en hoog opgeleid. Verschillen tussen pessimisten en optimisten. Verschillen tussen kansrijk en kansarm. Met het benadrukken van die verschillen, lossen we geen problemen op. In de coalitieagenda maken we ons sterk voor een open samenleving waarin iedereen meedoet en mensen zich juist verbonden voelen met elkaar. Daarom zijn sport, onderwijs en cultuur zo belangrijk. In de Doetinchemse sterke samenleving is er ruimte om anders te zijn en toch met elkaar verbonden te blijven.

De titel van de coalitieagenda is niet zomaar gekozen. Hierin klinkt voor D66 precies de kern door van de beoogde werkwijze voor de komende jaren. “Doetinchem werkt samen aan een duurzame toekomst.” De maatschappelijke opgaven die bijvoorbeeld geformuleerd zijn rond wonen, meedoen & werk en integrale gebiedsvisies worden alleen gerealiseerd door actief met elkaar in gesprek te gaan over echte herkenbare en duurzame oplossingen.

Vanaf deze plek wil ik dank uitspreken aan informateur Martens en de betrokkenen van andere partijen waarmee wij samen mochten werken aan de agenda. Ook wil ik mevrouw Baars, de heer Fuijk en mevrouw Prummel danken voor hun prettige en professionele bijdrage. Bijzondere waardering heb ik voor formateur Lambregts, ik weet hoe intensief de afgelopen maanden waren. Namens D66 spreek ik mijn hartelijke dank uit.

D66 heeft steeds benadrukt dat het een coalitieagenda op hoofdlijnen moest zijn. De thema’s en maatschappelijke opgaven geven duidelijke de richting aan, maar de raad en inwoners hebben ruimte om nader invulling te geven aan de wijze waarop we resultaten gaan bereiken. Het democratische proces is voor D66 van groot belang. De agenda wordt vanavond ter vaststelling voorgelegd aan de raad. In de komende tijd is er volop ruimte voor de gemeenteraad om de kaderstellende rol goed in te vullen. D66 ziet uit naar een actieve rol van de raad en wil daarin graag samen met u verantwoordelijkheid nemen. We spreken de hoop uit dat het traditionele onderscheid ‘coalitie – oppositie’ daarmee vervaagt en dat we ook hier niet uit gaan van verschillen, maar juist de verbinding blijven vinden.

Dank aan de vrijwilligers die ...

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 03-03-2018 15:41

Dank aan de vrijwilligers die vandaag de kou trotseren om GroenLinks zichtbaar te maken in Doetinchem! Het is nog een paar weken tot 21 maart en we kunnen alle hulp gebruiken! Wil je ook helpen? Stuur ons een bericht. #veranderingbeginthier Samen werken we zo aan een sociale groene en rechtvaardige gemeente Doetinchem.