Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

34 documenten

Ook Caribisch Nederland wordt klimaatkoploper

D66 D66 Nederland 15-12-2021 17:01

De coalitie investeert flink in de economie van Caribisch Nederland en neemt maatregelen om het leven betaalbaarder te maken. Er wordt sneller uitvoering gegeven aan het ijkpunt sociaal minimum, waarbij het minimumloon en de uitkeringen omhoog gaan en de kosten voor levensonderhoud omlaag.

Kamerlid Jorien Wuite: “Armoede neemt toe op de eilanden. Te veel mensen moeten rondkomen van een inkomen onder het sociaal minimum. Ook veel kinderen worden hierdoor geraakt. Goed dat dit probleem meer prioriteit krijgt.”

Geen anti-Israël stickers

SGP SGP CDA Nederland 22-09-2020 00:00

“Het kabinet verschuilt zich onnodig achter de EU als het gaat om de etikettering van Israëlische producten. Duitsland is veel coulanter, en het zou goed zijn als Nederland het goede Duitse voorbeeld volgt. Ik zie dat Israël harder wordt aangepakt dan bijvoorbeeld Turkije inzake noord-Cyprus en Marokko als het gaat om Westelijke Sahara. Nederland moet niet meegaan met het antisemitisme van BDS en de eenzijdigheid van VN en EU.” Dat zegt SGP-voorman Kees van der Staaij in reactie op de beantwoording van Kamervragen van CDA, CU en SGP over het tot twee keer toe ingrijpen van de NVWA bij het Israël Produkten Centrum in Nijkerk. De NVWA vindt een etiket waarop staat dat een product ‘afkomstig is uit een Israëlisch dorp in Judea & Samaria’ onaanvaardbaar. Het kabinet is het daarmee eens, blijkt uit wat minister Blok schrijft. De SGP niet.De SGP beoordeelt dit antwoord van het kabinet in het licht van de erg eenzijdige en onterechte bejegening van Israël in de VN en de EU. In juni van dit jaar werden in de VN weer 5 anti-Israël moties ingediend en aanvaard. Drie keer met steun van Nederland. “Dit gaat in tegen een door de Tweede Kamer aanvaarde motie die ik hierover heb ingediend,” zegt Van der Staaij. “De regering verschuilt zich achter Europa, maar Duitsland volgt een heel andere lijn over de etikettering. Nederland zou daar een voorbeeld aan moeten nemen. Wij zijn weer het braafste jongetje in de EU-klas.”

SP komt met drie wetten voor een eerlijke economie

SP SP Nederland 16-09-2020 17:44

Ook wil de SP dat niet alleen aandeelhouders, maar ook werknemers mee gaan delen in de winst. Al dertig jaar wordt aan bedrijven alle ruimte gegeven om te streven naar winstmaximalisatie voor de aandeelhouders. De gedachte hierachter was dat winst voor de bedrijven goed is voor ons allemaal. Maar dat is niet zo: zo belandde zeventig procent van de totale winst van de 75 grootste beursfondsen in de zakken van aandeelhouders. Marijnissen: ‘Afgelopen decennia zagen we dat het razend goed ging met bedrijven waardoor de uitkeringen aan aandeelhouders door het dak gingen, maar de werknemers die het werk deden, zagen er weinig van. Dat moet anders. Daarom hebben we ook een wet gemaakt voor eerlijke winstdeling.’

Tot slot komt de SP met een Wet Eerlijk Inkomen waarmee het minimumloon wordt verhoogd van 10 naar 14 euro. Door de koppeling stijgen de uitkeringen en de AOW automatisch mee. Daarmee bestrijd je niet alleen de ongelijkheid, het is ook goed voor de economie doordat de koopkracht toeneemt. Marijnissen: ‘Het reëel besteedbaar inkomen van mensen stijgt al 40 jaar nauwelijks. Dit in tegenstelling tot de winsten van bedrijven. Veel van de mensen met ‘cruciale beroepen’, zoals schoonmakers, winkelpersoneel en pakketbezorgers werken voor het minimumloon. Zij werken hard en krijgen weinig.’ De Wet Eerlijk Inkomen zorgt voor een loonsverhoging voor meer dan twee miljoen werknemers die nu op of rond het minimumloon verdienen.

Interview Marli Huijer: "Rust"

SGP SGP Nederland 30-07-2020 00:00

De meesten van ons staan op de drempel van de zomervakantie. Het is een andere zomervakantie dan anders, want vakantieplannen zijn niet zo vastomlijnd als in jaren zonder de dreiging van COVID-19. Toen de ernst van de epidemie nog niet zo duidelijk was, hadden we een interview met Marli Huijer over rust en ritme. Misschien geeft het u de nodige inspiratie om, ondanks alle onzekerheid, toch tot rust te kunnen komen.

  "Hou op met die herrie, want het is zondag!"  

Mens en ritme horen bij elkaar. Een nieuw menselijk leven, brengt al een ander ritme aan bij zijn ouders, maar ook bij hemzelf ontstaan er ritmes: het leven zelf, de hartslag, het licht en donker van dag en nacht. Er zijn opkomende en verdwijnende ritmes, versnelde en vertraagde ritmes in een mensenleven. In de wereld om ons heen zijn er ontelbare ritmes zoals die van dag en nacht en van de seizoenen lente, zomer, herfst en winter. Ze zijn zo gewoon, maar niet weg te denken uit ons leven. 

Er zijn ook ritmes waarvan we niet precies kunnen aangeven waarom ze er zijn. Pas als een ritme wordt onderbroken door een ongewone variatie, merken we dat het ritme bestaat of bestond. Denk bijvoorbeeld aan het aantrekken van schoenen. Normaal gesproken zal een mens niet de ene schoen aantrekken, een andere taak gaan uitvoeren en even later de andere schoen aantrekken. Dat onderbreekt het regelmatige ritme van het aantrekken van de ene schoen en vervolgens ook van de tweede schoen. Zo zijn er vele ritmes aan te wijzen die ons aantonen hoe vergroeid wij zijn met de ritmes in ons mensenleven. Als vanzelf gaan onze gedachten dan naar het hoofdstuk uit Prediker: “Er is een tijd om… en een tijd om…” Er is een tijd om… en om…”. Alleen al het lezen van dat Bijbelhoofdstuk laat je een ritme ervaren.

Marli Huijer

Het achterliggende decennium konden https://www.sgp.nl/actueel/interview-marli-huijer-rust-/11758we wetenschappelijk onderzoek naar ritmes tot ons nemen door de boeken van Marli Huijer. Huijer is hoogleraar Publieksfilosofie aan de Erasmus School of Philosophy, Erasmus Universiteit Rotterdam.Door haar studies naar ritme heeft ze meegewerkt aan een bewustwording van het belang van ritmes en tijdsordening. Hoewel ze zich niet op Goddelijke instellingen of richtlijnen beroept, komt ze wel tot opvallend overeenkomende conclusies. In haar eigen termen probeert ze de mens ervan te doordringen dat gezamenlijke ritmes en een rustdag (een ‘accudag’) van groot belang zijn voor het menselijk functioneren. Gezamenlijke ritmes moeten we niet verwaarlozen, maar weer herwaarderen. In een gesprek met haar krijgen we meer inzicht in haar bevindingen en pleidooien.

 

Hoe bent u gefascineerd geraakt door dit onderzoeksterrein?  “Dat is moeilijk precies aan te geven, want ik kan niet letterlijk een moment aanwijzen. Wat ik wel kan zeggen, is dat ik al heel lang een fascinatie heb voor tijd. Die interesse is waarschijnlijk begonnen omdat mijn vader natuurkundige was. Omdat ik filosofie van mens én cultuur doe, wil je ook altijd wel de raakvlakken met cultuur en filosofie behouden. Ik ben geïnteresseerd geraakt in wat wij doen met tijd en wanneer we dingen doen.”

 

Wat hebben ritme en religie met elkaar te maken?

“Religie staat heel dicht bij de oorsprong van de maatschappelijke ritmes, de organisatie van het maatschappelijke leven. Ritmes zijn heel funderend voor het sociale leven.

Als je de geschiedenis van religies beziet, kom je erachter dat, zodra ergens een priester is, zo iemand de taak op zich krijgt om vast te stellen wanneer je iets moet doen. Een priester hield het verstrijken van de tijden bij door bijvoorbeeld het opstapelen van stenen bij het veranderen van de maan. Door een jaarlijks terugkerend ritme was dan te achterhalen dat er na acht of twaalf stenen weer gezaaid of geoogst moest worden. Als je dat moment laat samenvallen met een feest, beïnvloed je daarmee de bereidheid van mensen om zich in te spannen voor het oogsten en het zorgen voor de samenleving door de voorraden niet vroegtijdig aan te spreken. Je kunt stellen dat het hebben van een priester (en dus een religie) van levensbelang was.”

 

Het weekritme draait op het scharnier van de zondag. Ik hoorde dat u ‘streng gereformeerd’ opgevoed bent. Hoe hebt u de zondag ervaren?

“Het lastige is dat je de ervaring hebt van dat moment zelf en de ervaring die je hebt als je terugblikt. Dat maakt dat je er niet eenduidig over kunt spreken.

Laat ik bij het nu beginnen. Het grote voordeel van de zondag is dat je leert dat er een dag is waarop je helemaal niets hoeft, waarop er geen verplichtingen zijn, behalve dan om naar de kerk gaan. Je leert om te niksen. Verveling is heel belangrijk voor de creatieve energie. Je lichaam komt tot rust en kan herstellen. Je hebt een dag waar je naar kunt uitkijken en waarop je kunt terugkijken. Zonder die afwisseling van werk en rust was het ook heel saai geweest. We zitten nu in een tijd waarin we altijd bereikbaar moeten zijn en altijd maar door moeten werken. Er is geen gezonde variatie meer tussen werk en rust. Het leven verliest zijn rust en zijn betekenis. Op zondag kon je nietsdoen, zonder dat je je schuldig moest voelen dat je je tijd verprutste. Van vroeger herinner ik me dat ik me ontzettend verveelde. Datzelfde lees je ook terug in allerlei verhalen van andere mensen: “O, wat verveelde ik me!”. Ik mocht thuis niets. We mochten de tuin niet uit en de straat niet op. We mochten niet breien en zo voort. Je mocht alleen de noodzakelijke handelingen voor het eten en slapen verrichten. We mochten niet wassen, maar wél afwassen, helaas.”

 

Hoe ervaart u de zondag nu? Hebt u het evenwicht gevonden?

“Ik pleit in mijn boek Ritme. Op zoek naar een terugkerende tijd voor het behoud van een ‘accudag’. Je hebt dan een dag zonder allemaal plannen, verplichtingen, moetens. Een dag waarop je weer helemaal tot rust kunt komen.”

 

Houd u zelf de zondag als rustdag?

“Ik zelf houd de zaterdag als rustdag. Ik kan dan op zondag mijn colleges voor maandag voorbereiden. Als ik dat op vrijdag zou doen, zit de stof niet meer goed in mijn hoofd.

Het zit echter nog wel zo in onze samenleving dat je je op de zondag als de rustdag kunt beroepen. Als je op een ochtend tegen je klussende buurman zou zeggen: ‘Hé, houd op met die herrie, want het is maandag!’, heeft dat niet dezelfde waarde dan dat je zou zeggen: ‘Hé, houd op met die herrie, want het is zondag!’.Ik moet wel zeggend dat als je eenmaal zo’n vaste dag als de zondag hebt, dat die toch wel erg te waarderen is. Ik woon in Amsterdam en als ik dan op zondagmorgen door de stad loop, heerst daar zo’n weldadige rust. Het is echt een genot. We leven dan wel in een sterk geseculariseerd land, maar ondertussen is slechts een klein percentage (ongeveer 5%) van de mensen op zondag aan het werk. Mensen blijven enorm hechten aan een vrij weekend.”

 

U bent een pleitbezorger van het ritme en van de herwaardering ervan in onze maatschappij. Welke reacties krijgt u daarop?

“Toen mijn boek uitkwam was er eerst nog niet zoveel bijval. Maar ik vind het verbazingwekkend hoe er door de tijd heen steeds maar aandacht blijft komen voor het boek en voor het onderwerp. Het dringt meer en meer door dat het belang van gezamenlijke ritmes een herwaardering moet krijgen.”

 

Krijgt u ook tegenreacties?

“Niet veel hoor, maar in het begin was er wel vanuit de hoek van de moeders wat opstand, want we hadden net de vrijheid geroken en door mijn studie dachten ze daar weer uit weggetrokken te kunnen worden. De vrijheid die verworven was, leek hierdoor bedreigt te worden, maar ik bepleit voor het maatschappijbreed organiseren van tijden. Als je denkt dat je persoonlijke vrijheid je ook de bescherming geeft die je verlangt, heb je het mis. Als een maatschappij het niet voor haar burgers organiseert, ga je het in je eentje niet redden.”

 

Hier ligt dus een taak voor de politiek. In de essaybundel van het SCP (Sociaal Cultureel Planbureau) “Komt tijd, komt raad?” betoogt u samen met mevrouw Sabelis dat de overheid de taak heeft om de regelmaat te bewaken. Hoe moet de overheid dat doen?

“Die taak moet de overheid weer veel serieuzer gaan oppakken. Door de secularisatie is er geen macht meer die de burgers richtlijnen geeft, zoals de religie dat deed. Een voorstel wat ik doe, is om, net als dat we de ruimte ordenen en daar commissies en zelfs een ministerie voor hebben, dat ook met tijd te doen. Er moet concreet een commissie van tijdsordening zijn. 

Om burgers voldoende te beschermen, zou iedereen het recht moeten hebben op wekelijks 24 uur aaneengesloten vrijheid van werk en verplichtingen. In principe maakt het niet uit op welke dag dat is. Mensen mogen natuurlijk variëren, maar ik denk wel dat het een haast onmogelijke transitie is om dat naar een andere dag dan de zondag te verplaatsen. Onze geschiedenis is door de christelijke wortels nu eenmaal zo gevormd dat de zondag de vrije dag was.”

Als de SGP in het debat pleit voor de rust, willen we naast de religieuze argumenten ook andere argumenten aanvoeren, maar vaak wordt dat door andere partijen gewantrouwd, omdat we het toch allemaal Godsdienstig gemotiveerd betogen. Wat zou uw advies zijn?

“Ik vind dat je in een debat alle argumenten op hun merites moet beoordelen. Je kunt mijns inziens dus argumenten niet wegschuiven doordat ze van een bepaalde politieke partij komen. Het slaat de discussie dood als een pleidooi in een hokje van een bepaalde politieke kleur wordt gestopt. Het is niet goed als de discussie over een rustdag of accudag de mond wordt gesnoerd omdat het een typisch SGP-dingetje zou zijn. 

Mijn missie is dus om ook de niet-religieuze argumenten voor de overkoepelende rustdag serieus genomen te laten worden. Dat is wel heel belangrijk, want als je de zondag als rustdag eenmaal kwijt bent, krijg je hem niet meer terug.”

 

 

Interview door: Sjon van der Ree Doolaard Portretfoto door: Chris van Houts Hoofdafbeelding: De waterval als symbolisch beeld dat tegelijkertijd voor rust en rusteloosheid geldt. 

Een einde aan falende toeslagen

D66 D66 Nederland 29-06-2020 04:00

Kamerlid Steven van Weyenberg: ‘Het toeslagenstelsel, oorspronkelijk bedoeld om mensen met een lager inkomen te helpen, is een gedrocht gebleken. Het is een administratief monster, voor zowel burgers als de overheid. Dat zagen we het duidelijkst met de toeslagenaffaire bij de kinderopvang. Veel mensen zijn daardoor in een enorme ellende terecht gekomen.’ Een ander probleem is dat de stap naar werken nu niet genoeg oplevert. Van Weyenberg: ‘Naast het vervangen van toeslagen voor een belastingkorting, zorgen we er ook voor dat werken meer gaat lonen, onder andere door het minimumloon te verhogen.’

‘Honderdduizenden mensen moeten nu nog toeslagen terugbetalen, vaak met heel vervelende gevolgen. Daarom wil de hele Tweede Kamer ervan af. Maar de vraag is hoe. Want heel veel mensen zijn voor hun inkomen wel afhankelijk van toeslagen.’

‘D66 legt nu een voorstel neer voor een oplossing. We geven iedere Nederlander een korting op de belasting. Wie zo’n laag inkomen heeft dat hij geen belasting betaalt, krijgt dit bedrag uitgekeerd. Per jaar gaat het om 2.600 euro voor paren, 3.600 euro voor alleenstaanden, 7.000 euro voor alleenstaande ouders en om 2.300 euro per kind. Het kan dus wél. Makkelijker én eerlijker. Daarmee maken we het mogelijk om alle toeslagen, en de bijbehorende rompslomp, af te schaffen. Werken gaat daarnaast meer lonen. Omdat dit voorstel ingrijpend is in de inkomens van mensen, en ook voor de overheidsfinanciën, doen we nog een aantal andere voorstellen tot hervormingen. We pakken het groot aan. Want alleen zo komen we van het toeslagenstelsel af en gaat werken meer lonen.’

Armoede mogen we nooit normaal vinden

ChristenUnie ChristenUnie CDA Nederland 18-06-2020 20:50

Door Eppo Bruins op 18 juni 2020 om 22:28

Armoede mogen we nooit normaal vinden

Nog altijd gaan er in Nederland kinderen zonder warme maaltijd naar bed. Nog steeds gaan er kinderen met kapotte schoenen naar school, omdat er geen geld is voor nieuwe. En sporten is voor duizenden kinderen geen vanzelfsprekendheid, omdat hun ouders het lidmaatschap van de sportclub niet kunnen betalen. Nederland is één van de rijkste landen van Europa, en toch zijn er nog steeds mensen die niet rond kunnen komen. Zelfs als ze een baan hebben. Dat mogen we nooit normaal gaan vinden.

Vandaag kwamen de planbureaus met zorgwekkend nieuws. Als we niks doen, zo concluderen de planbureaus, neemt het aantal mensen in armoede alleen nog maar toe. Hierbij zijn de gevolgen van de coronacrisis nog niet eens meegenomen, terwijl we nu al weten dat deze crisis voor meer baanverlies, armoede en schulden zal zorgen. Voor de ChristenUnie is het glashelder: armoede is verschrikkelijk en we moeten er alles aan doen om het uit te bannen.

De planbureaus wijzen op een kabinetsbesluit uit 2011, waardoor de hoogte van de bijstandsuitkering achterblijft. De ChristenUnie heeft in de afgelopen jaren voor verzachting van deze maatregel kunnen zorgen, maar dit blijft een groot aandachtspunt waar we ook in de komende formatie goed naar moeten kijken. Gelukkig is er deze kabinetsperiode op andere vlakken al veel gebeurd om armoede te bestrijden, bijvoorbeeld door een forse verhoging van de kinderbijslag en het kindgebonden budget.

We zijn er nog lang niet. Als ChristenUnie blijven we knokken voor mensen in armoede. In dit kabinet en daarna. Vandaag kwam ik bijvoorbeeld samen met het CDA met het plan om meer geld beschikbaar te stellen voor de voedselbanken. Voor veel mensen die met moeite kunnen rondkomen is de voedselbank cruciaal. Daarom is extra financiering hard nodig. Ik ben blij met alle vrijwilligers die zich hiervoor inzetten, maar laten we ook hier stellen: het is schrijnend dat in een rijk land als Nederland de voedselbank nodig is.

Flexwerkers en zzp-ers moeten in dit land meer zekerheid krijgen. Gezinnen met één kostwinner moeten weer gewoon kunnen rondkomen. Want niet kunnen rondkomen is al erg genoeg. Maar niet kunnen rondkomen als je werkt is schandalig.

Kortom, we blijven ons inzetten voor structurele verandering, zodat niemand in Nederland bang hoeft te zijn om ’s avonds geen bord met warm eten te hebben. Armoede in Nederland mogen we nooit normaal gaan vinden.

Wat is nodig om armoede te bestrijden?

PvdA PvdA Nederland 18-06-2020 07:48

Door Gijs van Dijk op 18 juni 2020 Delen  

Voor de coronacrisis hoopten we nog dat het aantal kinderen dat opgroeit in armoede zou dalen. Nu zien vrijwilligers de rijen bij de voedselbanken toenemen. Het aantal  bijstandsaanvragen stijgt explosief, net als de kans op problematische schulden.

Om armoede te bestrijden, is geld nodig. Terwijl miljarden worden uitgegeven aan grote bedrijven zoals KLM, moeten de voedselbanken het doen met 4 miljoen. De kruimels. Het kabinet moet daarom nu ten minste 100 miljoen euro extra uittrekken, zodat ieder kind zeker kan zijn van een onbezorgde jeugd.

Om armoede te bestrijden, moet het kabinet ten minste 100 miljoen euro extra uittrekken.

Het is onverteerbaar dat bijna een miljoen mensen niet zeker weet of er aan het einde van de maand wel genoeg geld is voor een warme maaltijd. Eens per jaar een dagje naar de Efteling is al helemaal uitgesloten. Het risico op langdurige armoede is de afgelopen jaren zelfs toegenomen ondanks de economische jaren van hoogtij. Vooral mensen met een uitkering, flexwerkers en zzp’ers lopen grote risico’s. Wie eenmaal in armoede belandt, krabbelt maar moeilijk weer op.

Van het optimisme is weinig meer over. Daarom moeten we juist nu het minimumloon en de uitkeringen verhogen, zodat iedereen meer overhoudt. We kunnen ook 100.000 basisbanen creëren voor mensen met een bijstandsuitkering. Belangrijk werk op scholen, in buurtcentra en zorginstellingen, dat nu niet gedaan of niet gewaardeerd wordt. Tegelijkertijd moeten we zorgen voor betaalbare huren, het eigen risico verlagen, en gezond eten betaalbaarder maken.

Juist nu moeten we extra hard ons best doen om mensen te helpen en zekerheid te bieden.

Gemeenten en de schuldhulpverlening dreigen overspoeld te worden. Daarom is fors extra geld nodig. Daar doen gemeenten belangrijk werk mee. Voor veel kinderen was thuisonderwijs helemaal niet mogelijk, omdat ze thuis geen laptop hebben, of zelfs geen internet. Dus stelde Amsterdam gratis 6.000 laptops en 450 wifi-hotspots beschikbaar. Den Haag wil armoede en klimaatverandering tegelijkertijd gaan bestrijden, door mensen te helpen slimmer met energie om te gaan. Dat kan zomaar 400 euro per jaar schelen. Groningen investeert zelf in publieke basisbanen.

We mogen niet accepteren dat de mensen die onze hulp het meest nodig hebben, straks het minste krijgen. Vóór de crisis was het beleid om armoede te bestrijden al onvoldoende. En juist nu nog meer mensen vaste grond onder de voeten dreigen te verliezen, moeten we extra hard ons best doen.

Ondertekend door:

PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk en de volgende PvdA-raadsleden uit de grote steden: Carolien de Heer, Duygu Yildirim, Janneke Holman, Rick van der Zweth, Hafid Bouteibi en Julian Bushoff

Tweede Kamerlid

Of je nu lid bent, vrijwilliger, of belangstellende: Samen maken we het verschil!

https://www.pvda.nl/nieuws/armoede-bestrijden/

https://www.pvda.nl/nieuws/armoede-bestrijden/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/armoede-bestrijden/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

'Minder kroeg, meer kerk' - #corona debat 9

SGP SGP Nederland 20-05-2020 00:00

Bekijk hier de bijdrage van Kees van der Staaij aan het negende plenaire debat over de coronacrisis. Gehouden op 20 mei 2020.

‘Het virus maakt ons nederig.’ Die woorden bleven hangen, na een bezoek dat ik bracht aan het Amphia Ziekenhuis in Breda. De laatste weken en maanden is gebleken hoe kwetsbaar we allemaal zijn, niemand uitgezonderd. Er zijn harde grenzen aan maakbaarheid.We zijn dankbaar dat we vandaag kunnen spreken over het laten vieren van de teugels. Tegelijk beseffen we dat we op onze hoede moeten blijven. ‘Maatwerk’ is hierbij voor de SGP het sleutelwoord, ook bij alle economische steunmaatregelen. Er wordt een ‘dashboard’ ontwikkeld om de verspreiding van het virus op de voet te volgen.- "Wordt ontwikkeld..." Is dat dashboard per 1 juni echt startklaar? Het is cruciaal dat echt iedereen zich bij lichte klachten laat testen. Geen gemiezemuis of stoerdoenerij! Hup, gewoon naar de GGD. Daar is een stevige en heldere publiekscampagne voor nodig.- Hoe gaat deze eruit zien?  KerkenOp de persconferentie gisteravond en in de brief van 44 pagina’s ging het over allerlei onderwerpen. Over de musea, theaters, restaurants en cafés en ga zo maar door. Maar geen woord over de kerken. Dat vind ik pijnlijk. Bijna drie weken geleden stelde ik al schriftelijke vragen over het meewegen van de grootte van kerkgebouwen bij het bepalen van het aantal bezoekers. Die vragen zijn nog steeds niet beantwoord. In het vorige debat zegde de minister-president mij uiteindelijk toe te verkennen wat de mogelijkheden voor meer maatwerk zijn. Daarna bleef het opnieuw oorverdovend stil. En toen een journalist gisteravond bij de persconferentie vroeg hoe het nu zit, sprak de premier over kerken als brandhaarden en suggereerde hij dat kerkgangers het allemaal prima vinden om online diensten te hebben. Dit heeft veel mensen pijnlijk geraakt, en ik wil niet verhelen dat dat bij mij ook zo is. Kerken hebben zich van het begin af aan gehouden aan de maatregelen die het kabinet afkondigde. Veel verwijzingen over schadelijke kerkdiensten bleken bij nader onderzoek borrelpraat te zijn. Kortom: ook in het spreken hierover is voorzichtigheid nodig. Veel kerkgangers zijn dankbaar voor de online diensten, maar verlangen er sterk naar weer daadwerkelijk naar het huis van God te kunnen gaan, net zoals mensen die nu beeldbellen met een dierbare in het zorgcentrum verlangen naar een echte ontmoeting.  Daarbij komt dat zo’n vergaande inperking van de godsdienstvrijheid als nu het geval is, een zorgvuldige toetsing vraagt.- Is het te rechtvaardigen om in een kerkgebouw met 2000 plaatsen en vele ingangen en zalen het aantal kerkgangers te begrenzen op bijvoorbeeld 30, terwijl in een theater of bioscoop zelfs 30 mensen per zaal worden toegelaten? Daarom pleit ik vandaag ook om staatsrechtelijke redenen opnieuw voor maatwerk, en meer oog voor de positie van kerken. Ik reken op een positieve reactie van het kabinet. Met een knipoog zeg ik tegen de premier: wat minder kroeg en wat meer kerk zou het kabinet sieren. KwetsbarenDe versoepelingen geven veel mensen meer ruimte om te gaan en staan waar zij willen. Dat geldt nog niet voor ouderen in de verpleeghuizen. Of mensen die vanwege een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychiatrische klachten in een woonvorm of instelling verblijven. Er gloort gelukkig wel licht aan het einde van de tunnel. - Hoe biedt de minister zorgaanbieders comfort om verruimingen niet onnodig traag door te voeren en bewoners daadwerkelijk meer bewegingsvrijheid te bieden? OntwikkelingssamenwerkingDe coronacrisis kan enorme gevolgen hebben voor kwetsbare landen. Sommige Afrikaanse landen hebben meer vice-presidenten dan ic-bedden. - Ik ga ervan uit dat het kabinet voorkomt dat door de economische achteruitgang de Nederlandse begroting voor ontwikkelingssamenwerking in een vrije val terechtkomt. - Hoe reageert het kabinet op het sympathieke pleidooi van de Adviesraad Internationale Vraagstukken over de internationale inspanningen van Nederland?

Nationaliseer KLM

SP SP Nederland 06-05-2020 14:27

Het kabinet wil de portemonnee trekken om het noodlijdende KLM overeind te houden. Hoog nodig, want er werken 30.000 mensen, maar moet daar niet behoorlijk wat tegenover staan? Dit vroeg SP-Kamerlid Mahir Alkaya zich af tijdens het debat in de Tweede Kamer over de miljardensteun voor KLM tijdens de coronacrisis. Alkaya: 'Als een organisatie echt niet failliet mag gaan, dan kan het ook niet overgelaten worden aan de markt. En zeker niet als die markt aan alle kanten disfunctioneert. In ruil voor steun moet de overheid zoveel mogelijk invloed krijgen bij KLM en wat de SP betreft is nationalisatie de manier'

Veel mensen met een flexcontract werden door KLM in de afgelopen weken de laan uitgestuurd. Een voorstel om dit te voorkomen werd eerder door de rechtse partijen weggestemd in de Tweede Kamer. Volgens Alkaya zouden deze mensen hun werk terug moeten krijgen en mogen er geen verdere ontslagen vallen. Het is, wat Alkaya betreft, ook logisch dat de KLM onder de wet normering topinkomens gaat vallen. Anders financiert de belastingbetaler straks ook de topinkomens van managers en piloten. Ook moet er genoeg beschermingsmateriaal beschikbaar komen zodat het personeel veilig kan werken. Naast deze sociale voorwaarden moet KLM ook verduurzamen en de uitstoot van CO2 en ultra fijnstof verminderen. Alkaya: 'De samenleving mag niet weer opdraaien voor de kosten, zoals eerder bij de bankencrisis. Op zijn minst zal het kabinet veel meer aandelen van KLM op moeten kopen zodat, zodra het beter gaat met het bedrijf, de winst ook bij de samenleving terecht komt.'

Het kabinet vindt KLM onmisbaar, omdat veel multinationals kiezen voor Nederland als vestigingsplaats vanwege de goede bereikbaarheid. Volgens Alkaya laat het kabinet daarmee zien dat wéér de belangen van multinationals voorop staan. 'Een goed leefklimaat is veel belangrijker dan het vestigingsklimaat. Voor veel sectoren is de levensstandaard in Nederland, waaronder de goede zorg, belangrijker dan de bereikbaarheid. Met dat in het achterhoofd: Is het niet merkwaardig dat dit kabinet ziekenhuizen gewoon failliet laat gaan, maar bij KLM nu zo voortvarend de portemonnee trekt?'

Weer naar de kerk?

SGP SGP Nederland 01-05-2020 00:00

De SGP wil van het kabinet weten wat het perspectief is voor verlichting van de strenge beperkingen voor kerkdiensten en begrafenisdiensten.

In schriftelijke vragen aan de ministers Grapperhaus (Justitie) en De Jonge (VWS) vraagt Kees van der Staaij wat de voornemens zijn van het kabinet voor de kerken en bijvoorbeeld ook begrafenissen. Aanleiding voor de vragen van de SGP-voorman zijn de berichten dat IKEA en De Bijenkorf de deuren deze week weer hebben geopend. Van der Staaij koppelt hieraan de vraag hoe deze openstelling zich verhoudt tot de beperkingen die er door de coronacrisis blijven bestaan voor o.a. kerkdiensten en begrafenissen.

“De minister-president benadrukt keer op keer dat we vol moeten houden. Ik ben dat met hem eens, maar dan moet er wel heel goed worden gewogen waaraan voorrang wordt gegeven, wanneer er enige ruimte voor versoepeling is.” aldus Van der Staaij.

Van der Staaij stelt voor om het Outbreak Management Team te vragen onder welke voorwaarden versoepelingen voor kerkdiensten en begrafenisplechtigheden mogelijk zijn.  “Ik weet dat kerken al heel concreet en tot in detail de anderhalvemeternorm hebben uitgewerkt voor hun eigen gebouwen. Zij vragen zich af: als warenhuizen en bouwmarkten wel onder voorwaarden open kunnen zijn, wat betekent dit dan voor kerkgebouwen en aula’s? Die vraag maak ik tot de mijne en klemt temeer als je beseft hoeveel betekenis een afscheidsbijeenkomst en kerkdienst heeft voor de bezoekers ervan.”

De SGP wil dat het kabinet de gestelde vragen vóór het volgende coronadebat (gepland voor volgende week donderdag) beantwoordt.

 

------------------

 

Schriftelijke vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport over richtlijnen voor begrafenissen en kerkdiensten

30 april 2020

Hebt u er kennis van genomen dat allerlei vestigingen van warenhuizen open zijn voor honderden bezoekers tegelijkertijd?[1] Welke analyse ligt ten grondslag aan het oordeel dat het met inachtneming van een aantal maatregelen op dit moment verantwoord wordt geacht dat er zoveel mensen tegelijk in één pand aanwezig zijn en elkaar moeten passeren? Waarom worden de mogelijkheden om online de waren te verkopen kennelijk niet toereikend geacht? In hoeverre belemmeren de toenemende commerciële activiteiten de beschikbare ruimte voor versoepeling voor andere activiteiten?  Hoe verhouden de royale mogelijkheden voor commerciële activiteiten zich tot de veel strengere regels voor bijvoorbeeld begrafenissen en kerkdiensten? Aan welke voorwaarden moet worden voldaan, wil tot versoepeling worden gekomen van de strikte richtlijnen voor begrafenissen en kerkdiensten waar maximaal dertig mensen tegelijk aanwezig mogen zijn, zelfs in grote (kerk)gebouwen waar normaal gesproken honderden of duizenden mensen samenkomen die het grootste deel van de tijd op één plaats blijven? Bent u bereid deze vraag voor te leggen aan het Outbreak Management Team? Erkent u dat de nu bestaande situatie een zeer ingrijpende inperking van de vrijheid van godsdienst betekent, die steeds gerechtvaardigd moet worden door de actuele gezondheidsbelangen? Hoe en door wie wordt dit getoetst en met welke frequentie? Bent u bekend met het gegeven dat veel kerken concrete plannen hebben hoe ze invulling kunnen geven aan de noodzakelijke voorschriften in het kader van de volksgezondheid, zoals anderhalve meter afstand, toezicht op binnenkomst en vertrek, en hygiënevoorschriften? Welke mogelijkheden ziet u om op zo kort mogelijke termijn te komen met versoepeling van deze maatregelen voor begrafenissen en kerkdiensten? Bent u bereid deze vragen voor het coronadebat van 7 mei te beantwoorden?