Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

16 documenten

ChristenUnie en PvdA willen fonds voor opkopen problematische schulden

ChristenUnie ChristenUnie PvdA Nederland 10-10-2019 04:14

Door Webredactie op 10 oktober 2019 om 06:12

ChristenUnie en PvdA willen fonds voor opkopen problematische schulden

De schuldenproblematiek in Nederland is enorm en groeit nog steeds. Anderhalf miljoen huishoudens hebben risicovolle of problematische schulden: een gezin in elke straat. ChristenUnie en PvdA willen daarom dat er een Nationaal Saneringsprogramma komt om mensen met schulden te helpen. Tweede Kamerleden Gijs van Dijk (PvdA) en Eppo Bruins (ChristenUnie) vragen staatssecretaris Van Ark om hier onderzoek naar te doen en een pilot te starten.

Volgens brancheorganisatie NVVK hebben mensen met problematische schulden gemiddeld 14 schuldeisers, en een gemiddelde schuld van 43.000 euro. Het woud aan schuldeisers leidt tot een onoverzichtelijke administratie, financiële stress, en hoog oplopende kosten.

ChristenUnie en PvdA pleiten er daarom voor om probleemschulden over te laten nemen door een daarvoor opgericht publiek-privaat fonds. De overheid, maar bijvoorbeeld ook banken, vermogensfondsen, maatschappelijke organisaties en kerken kunnen hieraan een bijdrage leveren. Door tussenkomst van het fonds, hebben mensen nog maar één schuldeiser, lopen de schulden niet meer verder op, en hulpverleners kunnen zich richten op schuldhulpverlening en de schuldsanering. Afgeloste schulden stromen weer terug in het fonds, waardoor dat op peil blijft.

Breekijzer

ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins: “Schulden zijn een pervers verdienmodel geworden van incassobureaus en handelaren die een slaatje willen slaan uit de situatie waar mensen met schulden zich in bevinden. Door die industrie houden schulden zichzelf vaak in stand en zorgen ze voor een stapeling van problemen. Het is tijd om het breekijzer daarin te zetten en te zorgen dat mensen met schulden daadwerkelijk kunnen werken aan nieuw perspectief, hun schulden kunnen aflossen en waar nodig met hulp van vrijwilligers structureel afscheid nemen van hun schuld.”

PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk: “Probleemschulden hebben een enorme impact op mensen. Kan je de boodschappen nog wel betalen? Kunnen je kinderen wel mee op schoolreisje? Wat begint als een kleine schuld, groeit mensen al snel boven het hoofd. Een geldverslindende schuldenindustrie maakt nu winst ten koste van de problemen van mensen. Een gezin met problematische schulden heeft gemiddeld 14 schuldeisers. Dat levert enorme chaos en stress op en bemoeilijkt een oplossing. We willen deze mensen helpen. Door probleemschulden over te nemen creëren we rust zodat mensen kunnen werken aan een oplossing. Dan kan je weer zeker zijn dat je een toekomst kunt opbouwen.”

Nu worden schuldpakketten vaak opgekocht door incassobureaus die winst willen maken op de schulden van mensen. Ze kopen de schulden op tegens soms maar vier procent van de oorspronkelijke waarde en proberen dan met een agressieve incassostrategie om winst te maken met de handel in schulden. Het fonds wil dat verdienmodel breken door de schuldpakketten zelf op te kopen.

Bij het Kamerdebat over schulden gaan Van Dijk en Bruins de Staatssecretaris vragen om verder onderzoek te doen naar een dergelijk fonds, bijvoorbeeld naar de kosten en de maatschappelijke baten. Brancheorganisatie NVVK en vrijwilligersorganisaties als SchuldHulpMaatje hebben al aangegeven enthousiast te zijn over dit plan en begeleiding te willen bieden aan mensen die door dit programma geholpen worden.

CDA en ChristenUnie willen parlementair onderzoek naar overheidsorganisaties

ChristenUnie ChristenUnie CDA Nederland 18-09-2019 11:39

Door Webredactie op 18 september 2019 om 12:42

CDA en ChristenUnie willen parlementair onderzoek naar overheidsorganisaties

CDA en de ChristenUnie willen een parlementair onderzoek naar de uitvoeringsorganisaties van de overheid. Dat voorstel doen de fractievoorzitters Heerma (CDA) en Segers (ChristenUnie) vandaag bij de Algemene Politieke Beschouwingen.

De problemen bij uitvoeringsorganisaties zoals de Belastingdienst, het UWV, de IND en het CBR raken volgens de fractievoorzitters het vertrouwen van de burger in de overheid. Diensten zijn vaak onbereikbaar, anoniem en weinig behulpzaam. De ombudsman concludeerde onlangs dat inmiddels ook zelfredzame burgers vastlopen in de complexiteit van regels en bureaucratie.

Pieter Heerma: “De overheid moet dienstbaar zijn aan de samenleving. Nu lopen mensen te vaak op tegen een bureaucratische muur. Ze voelen zich machteloos en niet gehoord. De menselijke maat moet terug bij de uitvoeringsdiensten die verstrikt zijn geraakt in ingewikkelde regels en wetgeving. Daarom is het nodig dat ook de Tweede Kamer haar eigen rol tegen het licht houdt in een parlementair onderzoek”.

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers: “DUO, UWV en de Belastingdienst vormen vaak het eerste contact van burgers met de overheid. Dat is te vaak geen succes. De overheid is dan geen dienstbare overheid. De overheid is soms een gesloten bastion. Regels lijken belangrijker dan mensen, systemen falen, wachttijden zijn te lang en burgers worden van het kastje naar de muur gestuurd. Met een parlementair onderzoek willen we langer terugkijken naar waar het fout gaat en is gegaan met de uitvoering van overheidsbeleid, inclusief de rol die de Tweede Kamer daarin speelde bij het optuigen van deze organisaties.”

SP, GroenLinks en PvdA presenteren alternatieven voor 2020

SP SP GroenLinks PvdA Nederland 18-09-2019 05:02

De winsten en uitkeringen aan aandeelhouders zijn gigantisch, maar de lonen van mensen blijven achter. De kosten voor de boodschappen, wonen, energie en zorg zijn wel  flink gestegen.

De SP komt daarom samen met GroenLinks en PvdA met een sociaal en rechtvaardig alternatief, waarbij rijken en multinationals meer bijdragen aan de Nederlandse samenleving, zodat we extra kunnen investeren in zorg, onderwijs en politie.

Samen laten we zien dat je voor hetzelfde geld andere keuzes kunt maken. De keuze om te investeren in een hoger minimumloon, en de daaraan gekoppelde uitkeringen, bijvoorbeeld. Maar ook om in opmaat naar het helemaal afschaffen, het eigen risico voor komend jaar vast te halveren. En door meer te investeren in een betaalbaar huis voor iedereen.

We investeren in het aanpakken van de werkdruk en het verhogen van de lonen in de zorg, het onderwijs, de politie en de sociaal advocatuur.

Het is tijd voor rechtvaardigheid! Ben je nog geen vriend voor rechtvaardigheid? Sluit je dan nu aan!

Experiment

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 30-08-2019 09:41

Door Stieneke van der Graaf op 30 augustus 2019 om 11:37

Drugs zijn schadelijk voor mensen en de samenleving. De ChristenUnie is voorstander van ontmoediging. De schrijnende toestand in Amsterdam, toont opnieuw aan wat de verwoestende gevolgen van drugs voor de samenleving zijn. Het voorstel voor het wietexperiment kwam dan ook niet uit onze koker. In deze beperkte vorm kwam dit experiment in het regeerakkoord en wordt het nu uitgevoerd. We zijn loyaal aan het regeerakkoord, maar onze fractie zal het experiment kritisch volgen.

We hebben nu met name vragen over de invulling op het gebied van de kosten en veiligheid in gemeenten. Ook is het belangrijk dat de komende tijd goed overleg wordt gevoerd met gemeenten. Vele gemeenteraden moeten nog instemmen en moeten de ruimte hebben hun eigen afweging te maken gezien de risico’s die aan dit experiment verbonden zijn.

Wat ons betreft is dit experiment geen opmaat naar legalisering van softdrugs, maar kent het experiment een eind.

Kamer steunt voorstel GroenLinks voor landelijke PTSS-campagne | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 04-07-2019 00:00

De Tweede Kamer heeft vandaag een motie aangenomen van Isabelle Diks waarin wordt gevraagd om een landelijke bewustwordingscampagne rond posttraumatische stressstoornis (PTSS). De campagne moet er voor zorgen dat symptomen van PTSS in de samenleving sneller worden herkend en daardoor beter mee om wordt gegaan.

Volgens Isabelle Diks weten mensen vaak niet dat ze te maken hebben met iemand met PTSS-klachten. “PTSS een sluipmoordenaar. Een soldaat die na een missie is teruggekeerd kan pas na jaren klachten krijgen. Dan hoort hij of zij een geluid of een bepaalde combinatie van woorden, en gaat opeens het licht uit. Weinig mensen realiseren zich dan dat het wel eens om PTSS kan gaan, ook de slachtoffers zelf niet. Symptomen zoals prikkelbaarheid, spanning en slaapproblemen kunnen heel makkelijk verkeerd worden geïnterpreteerd door familie en vrienden.”

Diks deed het voorstel voor een bewustwordingscampagne in het kader van het veteranenbeleid. Circa 5% van de op missie uitgezonden militairen komt terug met PTSS. Maar het Kamerlid wijst erop dat PTSS bij meer emotioneel zware beroepen een groot probleem is. Diks: “Of je nu een soldaat bent die op missie is geweest, een politieagent of een brandweerman; PTSS kan je hele leven overhoop halen. Het is voor deze mensen ongelooflijk belangrijk dat ze op liefde en ondersteuning kunnen rekenen in plaats van onbegrip."
 
De landelijke campagne moet leiden tot bredere bewustwording en eerdere herkenning in de samenleving van de symptomen en kenmerken van PTSS en hoe hiermee om te gaan.

Initiatiefnota GroenLinks: meer macht naar de professional | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 01-07-2019 00:00

Kathalijne Buitenweg, Corinne Ellemeet, Paul Smeulders en Lisa Westerveld, allen Tweede Kamerleden van GroenLinks, bepleiten een betere machtsbalans tussen de bestuurders en medewerkers bij de politie, in zorginstellingen en op scholen. Daarom dienen zij vandaag de initiatiefnota “Samen de baas” in bij De Tweede Kamer. Daarin staan voorstellen die professionals meer grip geven op hun eigen werk.  

De nota is het resultaat van gesprekken met duizenden mensen uit de publieke sector die GroenLinks de afgelopen twee jaar voerde  tijdens kantinetours. “Van onderwijzers tot jeugdzorgwerkers, van (wijk)agenten tot verzorgenden, allemaal zeggen ze hetzelfde: ‘de menselijke maat ontbreekt in publieke instellingen’”, zegt Tweede Kamerlid Paul Smeulders.

Al eerder constateerde GroenLinks-partijleider Jesse Klaver dat het crisis is in de publieke sector. De werkdruk van medewerkers is toegenomen, het werkplezier is afgenomen en de verantwoordingslast is groot. Volgens het CBS is het ziekteverzuim het hoogste in de  publieke sector en dat is mede vanwege de hoge werkdruk.

Wanneer toezichthouders en bestuurders hun werk niet goed doen, zijn de maatschappelijke gevolgen groot, getuige misstanden het afgelopen decennium bij bijvoorbeeld VMBO Maastricht, ROC Leiden, Vestia, InHolland, Orbis en Rochdale. Tien jaar geleden kregen de IJsselmeerziekenhuizen miljoenen euro noodsteun uitgekeerd, terwijl ze uiteindelijk failliet verklaard moesten worden. De kosten voor falend bestuur komen uiteindelijk voor rekening van de belastingbetaler, de dienstafnemers, de verzekerden of de andere organisaties in de sector, zegt de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid hierover.

Minister voor Zeggenschap Kamerleden Kathalijne Buitenweg, Corinne Ellemeet, Paul Smeulders en Lisa Westerveld sloegen de handen ineen rond een belangrijk aspect van de crisis: het gebrek aan inspraak en  zeggenschap bij mensen op de werkvloer. Zij concluderen dat de professionals de kennis in huis hebben om de juiste afwegingen te maken en meer ruimte en vertrouwen moeten krijgen.

Om het belang van zeggenschap aan te geven, wil GroenLinks dat de minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid stelselverantwoordelijke wordt voor zeggenschap in de publieke sector. Als het aan GroenLinks ligt krijgen professionals meer inspraak bijvoorbeeld door hen de helft van de toezichthouders rechtstreeks  te laten benoemen. Ook burgers moeten kunnen meepraten door hen agenderingsrecht te verlenen. Zij moeten het recht krijgen om het bestuur van een publieke instelling te bevragen over een voorgenomen besluit.

En om de trend van schaalvergroting tegen te gaan - alleen al politiekorpsen zijn in 30 jaar maar liefst 22 keer groter geworden en in het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen sinds 1980 met 255% gegroeid - bepleit GroenLinks een plafond voor de grootte van instellingen en wil ze de-fuseren stimuleren. “Publieke instellingen moeten de menselijke maat hanteren. Groter is niet altijd efficiënter, goedkoper en beter”, zegt Paul Smeulders.

Honderden gasten mochten we ...

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 27-05-2019 17:52

Honderden gasten mochten we afgelopen zaterdag weer verwelkomen bij ons in de Tweede Kamer. Dank iedereen die er was, en tag vooral de mensen die je kent :)

Goed nieuws! Werken loont steeds ...

VVD VVD Nederland 13-05-2019 15:01

Goed nieuws! Werken loont steeds meer in Nederland. De afgelopen jaren zijn duizenden alleenstaande ouders weer aan het werk gegaan. Lees 👉 http://bit.ly/meermensenaanhetwerk

Bekijk deze prachtige documentaire ...

PvdA PvdA Nederland 11-05-2019 15:00

Bekijk deze prachtige documentaire over Frans Timmermans, 'De Europeaan' 👉 bit.ly/De-Europeaan

Van bijstand naar 👉 #BasisBaan. ...

CDA CDA Nederland 11-03-2019 13:55

Van bijstand naar 👉 #BasisBaan. Sybrand Buma legt uit hoe we mensen die nu aan de kant staan aan het werk kunnen helpen 💪.