Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

43 documenten

In 2004 werd er nog gelachen om de ...

DENK DENK Nederland 20-06-2019 17:00

In 2004 werd er nog gelachen om de uitspraak: “Straks moeten we met z’n allen nog doorwerken totdat we 70 jaar zijn.” Het kabinet heeft als onderdeel van een principeakkoord over de pensioenen afgesproken dat de AOW leeftijd vanaf 2020 minder snel wordt verhoogd. Dit houdt in dat de AOW leeftijd de komende jaren minder snel zal stijgen en op 2024 op 67 jaar zal uitkomen. De minder snelle stijging is goed, maar deze maatregel gaat eigenlijk niet ver genoeg.

Vijf concrete FVD-plannen voor de verbetering van de pensioenen

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 20-06-2019 17:00

FVD-leider Thierry Baudet diende gisteravond vijf moties in met concrete plannen ter verbetering van de pensioenen. FVD wil altijd AOW na 40 jaar zwaar werk en de AOW-leeftijd fixeren op 66 voor reguliere beroepen. We willen de rekenrente verhogen zodat de pensioenen weer geïndexeerd kunnen worden en er niet hoeft te worden gekort. En we willen geen peperdure, vérplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP-ers. Steun ons, word ook lid!

FVD-leider Thierry Baudet diende ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 20-06-2019 13:25

FVD-leider Thierry Baudet diende gisteravond vijf moties in met concrete plannen ter verbetering van de pensioenen. FVD wil altijd AOW na 40 jaar zwaar werk en de AOW-leeftijd fixeren op 66 voor reguliere beroepen. We willen de rekenrente verhogen zodat de pensioenen weer geïndexeerd kunnen worden en er niet hoeft te worden gekort. En we willen geen peperdure, vérplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP-ers. Steun ons, word ook lid! https://fvd.nl/word-lid

Voor een rechtvaardig pensioen is ...

SP SP Nederland 20-06-2019 05:30

Voor een rechtvaardig pensioen is meer nodig dan dit akkoord. Doe ook mee: www.rechtvaardigheid.nl/pensioenen Wij blijven doorknokken voor: 👉 Een lagere AOW-leeftijd 👉 Pensioenen die meestijgen met de prijzen 👉 Eerder kunnen stoppen voor zware beroepen

FVD wil altijd AOW na 40 jaar zwaar ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 19-06-2019 17:55

FVD wil altijd AOW na 40 jaar zwaar werk en de AOW-leeftijd fixeren op 66 jaar voor regulier werk. Wij willen de rekenrente voor de pensioenfondsen verhogen naar minimaal 2% zodat de dekkingsgraad omhoog schiet. Zo kunnen we weer indexeren en hoeven de gepensioeneerden niet gekort te worden op hun uitkering. Steun ons! https://fvd.nl

Eerlijker pensioen voor elke generatie

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 19-06-2019 09:39

Door Eppo Bruins op 19 juni 2019 om 11:26

Eerlijker pensioen voor elke generatie

Het hoogtepunt van deze maand en misschien wel dit jaar. Zo noem ik het pensioenakkoord. Ik ben er oprecht dankbaar voor!

Wel zijn er een paar belangrijke groepen die extra aandacht nodig hebben in de uitwerking.  Vandaag zal ik in het debat in de Tweede Kamer aandacht vragen voor de jongste generaties, voor de zzp’ers en voor kwetsbare weduwen.

Ik weet dat er veel vragen zijn over de herziening van het pensioenstelsel. Wat betekent dit akkoord? Waarom is de ChristenUnie zo positief? Daar ga ik graag op in.

Allereerst hoe het was.

Ons pensioensysteem was lange tijd het beste ter wereld. Naast de AOW die jaarlijks door de belastingbetaler wordt opgebracht, betalen veel werknemers mee aan een pensioenfonds, waardoor ze na hun werkzame leven aanvullend pensioen ontvangen. Het zijn de twee manieren waarop mensen een financiële bodem krijgen onder hun oude dag.

Maar dit systeem is dringend aan onderhoud toe. Het is namelijk ingericht op een maatschappij waarin mensen hun leven lang bij dezelfde baas blijven werken. En dat is tegenwoordig al lang niet meer zo: mensen wisselen vaker van baan. Bovendien worden veel mensen (tijdelijk) zelfstandig ondernemer en betalen in die periode ook niet mee aan het systeem.

En door het steeds grotere aandeel hoger opgeleiden gaan steeds meer mensen later werken en zij betalen dus minder jaren pensioenpremie, maar zij worden gemiddeld wel ouder en krijgen dus meer pensioen. Het systeem stokt dus.

Daarnaast is er sprake van vergrijzing: we krijgen minder kinderen en daardoor zijn er verhoudingsgewijs meer ouderen waar een steeds kleiner aantal jongeren voor moet betalen. De huidige en toekomstige generaties werkenden dragen dus steeds meer pensioenpremie af, maar krijgen straks een steeds kariger pensioen. Dat is onrechtvaardig. Jongeren zouden de dupe zijn van dit scheefgegroeide systeem.

Tot slot is de economie in een tijd van lage rente terechtgekomen. Pensioenfondsen moeten daardoor heel veel geld achter de hand houden om nu en in de toekomst aan alle pensioenaanspraken te kunnen voldoen. Deze buffer is niet echt van iemand, maar toch mag die niet worden uitgegeven omdat het huidige pensioencontract zekerheid belooft aan de pensioendeelnemers. Daardoor zijn de pensioenen al jarenlang niet geïndexeerd en er dreigen zelfs kortingen.

Ik snap dus best dat het vertrouwen in het pensioenstelsel tanende was. Het werkte minder goed in deze tijd dan toen het decennia geleden bedacht werd. Een systeem dat goed en rechtvaardig was, werd steeds duurder en steeds onrechtvaardiger.

In het akkoord dat nu is gesloten, zijn een paar wissels omgezet. We gaan naar nieuwe vormen van pensioenopbouw. In het nieuwe systeem wordt je premie straks persoonlijker en dus meer voor je eigen pensioen gebruikt. Er ontstaat dus een meer directe relatie tussen je inleg nu en de uitkering later. Zo krijgen jongeren meer perspectief op een eerlijk pensioen.

In de overgangsfase zorgt deze verandering in het systeem voor bepaalde leeftijdsgroepen wel voor een gat in de pensioenopbouw. Met name voor 40-ers en 50-ers, die in de tweede helft van hun carrière niet veel jaren meer hebben waarover hun inleg zal renderen. We gaan dus wel over naar een persoonlijker en rechtvaardiger systeem, maar in de overgang mag deze groep niet de dupe worden.

Ik vraag de minister hoe hij de effecten voor deze groep wil opvangen. Sommige pensioenfondsen hebben mogelijkheden om te compenseren en anderen minder of niet. De inzet voor de ChristenUnie is dat bij de uitwerking ook aan deze groep recht wordt gedaan.

Voor ouderen en gepensioneerden is de herziening positief. Zij krijgen eerder zicht op verhoging van hun pensioenuitkering. En dankzij het akkoord kunnen ze met pensioen gaan met de gedachte dat het nieuwe systeem ook recht zal doen aan hun  kleinkinderen. Jongeren krijgen een persoonlijker pensioen, dat inzichtelijker is en een betere kans op rendement heeft – maar (dat zij gezegd:) ook met minder zekerheid dan het zo op papier ultra-zekere ‘oude’ pensioen.

Kortom: Voor de ChristenUnie staat voorop dat we een pensioensysteem willen dat recht doet aan iedere generatie. Dit akkoord is een reuzestap in die richting.

In het akkoord werden ook andere belangrijke afspraken gemaakt.

Omdat we in de gelukkige omstandigheid zijn dat Nederlanders steeds ouder zijn, is jaren geleden al besloten om de AOW leeftijd mee te laten stijgen met de levensverwachting. Een stap om het systeem betaalbaar te maken. Maar de afgesproken stijging was te scherp. Velen vreesden niet gezond hun pensioen te halen.

In het nieuwe akkoord is daarom afgesproken dat de stijging van de AOW leeftijd wordt beperkt. Dit zorgt ervoor dat oudere werknemers eerder zicht op pensioen krijgen, en dat de stijging van de AOW-leeftijd ook voor komende generaties behapbaar blijft. Hier is ontzettend veel geld mee gemoeid: de tragere stijging van de AOW-leeftijd kost zo'n 3,2 miljard euro per jaar dat Nederlanders samen gaan betalen. Ik benadruk dit nog maar eens om aan te geven hoe fors het pakket is dat het kabinet hier op tafel heeft gelegd om ouderen te ontzien.

Een andere belangrijke afspraak is het akkoord over een betere bescherming van zzp’ers bij arbeidsongeschiktheid. Dat is een langgekoesterde wens van de ChristenUnie. Hiermee wordt de kloof tussen werknemers en zzp’ers kleiner. Zzp’ers krijgen meer zekerheid, en we voorkomen dat er op dit soort cruciale arbeidsvoorwaarden een race naar beneden ontstaat.

Sommige zzp-ers maken zich bezorgd, omdat ze weten hoe duur een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers nu is. Maar omdat het verplicht wordt, is de bedoeling dat het veel goedkoper gaat worden. Daarom vraag ik de minister hoe hij de uitwerking van deze arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers ziet. Hoe gaan we zorgen dat dit een betaalbaar en toegankelijk product wordt voor iedereen?

De ChristenUnie vindt het ook belangrijk dat het nabestaandenpensioen daadwerkelijk goed wordt geregeld. Nabestaanden, en in de meeste gevallen zijn dit weduwen, worden naast hun verlies vaak ook nog eens geconfronteerd met een enorme terugval in inkomsten. Er is nu teveel onduidelijkheid als het gaat om nabestaandenpensioen en er zijn forse verschillen tussen fondsen. Dit kan gemakkelijk leiden tot schrijnende situaties, zoals we in de praktijk regelmatig zien. Ik wil van de minister weten hoe dit belangrijke onderwerp in het vervolg een plek krijgt en hoe het pensioenstelsel recht doet aan nabestaanden.

Er blijft dus de komende tijd genoeg werk te doen in de uitwerking van de afspraken. De ChristenUnie zal oog hebben voor de middengroepen, voor de kwetsbaren en voor de jongeren die onze toekomst gaan bouwen. Maar de stap vooruit is groot en die steunen we van harte.

Tot slot is het - naast de inhoud - ook echt winst dat de partijen in de polder het eens werden. We vreesden vaak dat het niet zou lukken. Dit was echt een van de laatste kansen voor het redelijke en moedige midden om een akkoord te sluiten in het belang van Nederland. Dan zitten er compromissen in, maar het geheel is een stap vooruit.

Dat stemt hoopvol voor de toekomst van de polder en daarmee voor ons land.

"Vroeger liep ik heel snel die trap ...

PvdA PvdA Nederland 19-06-2019 09:09

"Vroeger liep ik heel snel die trap op. Dat gaat nu niet meer." Als het niet meer gaat, moet je eerder kunnen stoppen met werken. Daarom willen wij: ✅ Een prepensioenregeling die ook echt voor mensen gaat werken ✅ Stappen zetten richting pensioen na 45 jaar werken

De strijd voor een rechtvaardig ...

SP SP Nederland 15-06-2019 13:48

De strijd voor een rechtvaardig pensioen gaat door! Want: 👉 De AOW-leeftijd blijft in de toekomst verder doorstijgen. Voor mensen met zware beroepen zijn er onvoldoende garanties dat ze op tijd kunnen stoppen met werken. 👉 Het is niet duidelijk wie de rekening van 60 miljard euro voor het nieuwe pensioenstelsel zal gaan betalen. 👉 Het is onduidelijk of de pensioenen mee gaan stijgen met de prijzen. Wij zullen voorstellen blijven doen voor een eerlijk pensioen. Zodat iedereen op tijd kan stoppen met werken en een pensioen krijgt dat weer meestijgt met de prijzen. http://rechtvaardigheid.nl/pensioenen

De strijd voor een rechtvaardig pensioen gaat door

SP SP Nederland 15-06-2019 12:53

Een meerderheid van de leden van de FNV heeft ingestemd met het pensioenakkoord. De SP vindt dat een beter pensioenakkoord nodig is. Met dit akkoord blijft de AOW-leeftijd verder doorstijgen terwijl er onvoldoende garanties zijn dat mensen met een zwaar beroep op tijd kunnen stoppen met werken. Ook is het niet duidelijk wie de rekening van 60 miljard euro voor het nieuwe pensioenstelsel zal gaan betalen. Verder zijn er onvoldoende garanties dat de pensioenen mee gaan stijgen met de prijzen.

SP-leider Lilian Marijnissen: 'De strijd voor een rechtvaardig pensioen gaat door. Wij zullen voorstellen blijven doen voor een eerlijk pensioen. Zodat iedereen op tijd kan stoppen met werken en een pensioen krijgt dat weer meestijgt met de prijzen.'

Wat staat er in het pensioenakkoord?

PvdA PvdA D66 Nederland 13-06-2019 08:38

Door De Redactie op 13 juni 2019 Delen  

De komende twee jaar wordt de AOW-leeftijd bevroren op 66 jaar en vier maanden. En daarna stijgt hij minder hard. Op dit moment stijgt de AOW-leeftijd met twaalf maanden voor ieder jaar dat we gemiddeld langer leven. Dankzij het akkoord wordt dat acht maanden.

Wat betekent dat voor mij?

https://www.pvda.nl/nieuws/wat-staat-er-in-het-pensioenakkoord/

Wat vindt de PvdA hiervan? De PvdA steunt dit plan. We worden allemaal ouder en blijven ook langer gezond dus het is logisch dat de pensioenleeftijd stijgt, maar de huidige stijging gaat veel te snel. Mensen komen daardoor in de knel. In onze eigen voorstellen wilden we dat de AOW-leeftijd maar zes maanden stijgt voor ieder jaar dat we gemiddeld langer leven. In het akkoord stijgt de leeftijd sneller – met acht maanden – maar het is een forse verbetering ten opzichte van de huidige situatie.

Iedereen krijgt straks de mogelijkheid drie jaar eerder met vroegpensioen te gaan. Dat kan door nadere afspraken tussen werkgever en werknemer te maken. Beide zullen daarvoor ook een bijdrage moeten doen. De boete op eerder stoppen met werken wordt in ieder geval – drie jaar voor de AOW-leeftijd- voor iedereen lager en voor de lagere inkomens helemaal afgeschaft. Vakbonden en werkgevers maken in overleg per sector of cao maatwerkafspraken over maatregelen om mensen gezond de AOW-leeftijd te laten halen. Hiervoor wordt 800 miljoen vrijgemaakt.

Wat vindt de PvdA hiervan? De PvdA is erg blij dat er iets wordt geregeld voor al die bouwvakkers, verpleegkundigen, politieagenten en anderen die hun pensioen anders niet in goede gezondheid halen. Maar we kijken wel kritisch naar deze regeling. De wetgeving moet nog door de Kamer en daar gaan we het kabinet streng toetsen op de uitvoering van deze regeling. De vroegpensioenregeling moet echte oplossingen gaan bieden voor mensen die anders in de knel komen.

Er komt een nieuw pensioencontract met minder strenge rekenregels. Pensioenfondsen hoeven zich in de toekomst niet meer onnodig arm te rekenen. Daardoor hoeft er niet gekort te worden bij een dekkingsgraad (de verhouding tussen het geld in kas en de toekomstige verplichtingen) tussen de 100 en 104%. En meteen boven de 100% mag er weer geïndexeerd worden. Dat is nu nog 130%.

Wat betekent dit voor mij? Op basis van huidige dekkingsgraden hoeven miljoenen pensioenen niet gekort te worden, waar dat met de huidige regels wel het geval zou zijn. En voor nog meer Nederlanders betekent het dat er weer geïndexeerd gaat worden. Maar niet voor allemaal. Fondsen die onder de dekkingsgraad van 100% zakken – en dus te weinig geld in kas hebben voor de toekomstige verplichtingen – blijven genoodzaakt om te korten. Wel hoeven zij onder het nieuwe systeem minder te korten dan anders het geval was. Kortom: met het nieuwe systeem is de kans op kortingen kleiner, zijn de kortingen zelf kleiner als er onverhoopt toch gekort moet worden en is de kans op indexatie groter.

Wat vindt de PvdA hiervan? Dat er weer geïndexeerd kan worden is broodnodig, want veel ouderen hebben het de afgelopen jaren al zwaar. In de crisis stond hun koopkracht al onder druk. Maar ook nu het weer goed gaat voelen zij de btw-verhoging en de hogere energiebelasting van dit kabinet. Dat is niet eerlijk en de PvdA heeft daar altijd tegen gestreden.

Zelfstandigen kunnen straks makkelijker pensioen opbouwen. Ook komt er een collectieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid tegen een schappelijke premie (een zogeheten AOV-premie).

Wat vindt de PvdA hiervan? Veel zzp’ers zijn nu niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Vaak omdat de premie zo hoog is dat ze het niet kunnen betalen. Als ze een ongeluk krijgen en niet meer kunnen werken komen zijn meteen in grote financiële problemen. Wij vinden dat er een vangnet nodig is voor alle werkenden. Daarom hechten wij sterk aan een collectieve regeling, waar iedereen aan meebetaalt zodat de premie laag blijft. Wij zullen de voorstellen van het kabinet daar ook streng op toetsen. Het moet een oplossing bieden en betaalbaar zijn.

De doorsneesystematiek houdt in dat het meeste pensioen op latere leeftijd wordt opgebouwd. De premie van jongeren gaat naar het pensioen van ouderen. Jongeren bouwen relatief weinig op, maar worden later gecompenseerd door de premies van jongere generaties. Deze systematiek wordt afgeschaft. Voortaan bouw je ieder jaar van je werkzame leven evenveel pensioen op.

Wat vindt de PvdA hiervan? Voor de PvdA is afschaffing van de doorsneesystematiek niet noodzakelijk. Dit is vooral een wens van D66. Wel maken wij ons zorgen wat dit betekent voor 45-jarigen en voor jongeren. Zij hebben betaald voor het pensioen van de ouderen boven hen, maar de toekomstige jongeren betalen niet meer mee aan hun pensioen. Zij moeten dus gecompenseerd worden. We maken een voorbehoud op dit punt en zullen er streng op toezien dat het kabinet voor compensatie zorgt.

Er komt een onderzoek naar hoe het mogelijk is om iedereen na 45 jaar werken met pensioen te laten gaan. Dat zou een simpele oplossing zijn voor mensen die jong zijn begonnen en zorgt ervoor dat iedereen even lang moet werken.

Wat vindt de PvdA hiervan? Kennelijk is het op dit moment nog niet mogelijk bij te houden hoeveel jaar iemand heeft gewerkt. Dit wordt pas sinds 1998 bijgehouden. In dit pensioenakkoord wordt er gelukkig een onderzoek gestart, waarbij wordt gekeken of het mogelijk is om na 45 jaar te hebben gewerkt te kunnen stoppen. Dit zou wat ons betreft een mooie ontwikkeling zijn en wij zien dat ook uit naar de uitkomsten van het onderzoek.