Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

32 documenten

Een maandag uit het leven van een oppositieleider uit Nederland

PVV PVV Nederland 29-06-2020 07:34

Geert Wilders: ''Sirenes aan en op weg naar de extra beveiligde rechtbank Schiphol. Een maandag uit het leven van een oppositieleider uit Nederland.''

Reactie op Nederlands steunpakket KLM

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 26-06-2020 07:19

Door Webredactie op 26 juni 2020 om 09:10

Lees voor

Reactie op Nederlands steunpakket KLM

Vandaag maakte het kabinet meer bekend over de invulling van en voorwaarden aan het Nederlandse steunpakket aan KLM.

Tweede Kamerlid Eppo Bruins: “Het is goed dat het kabinet de werknemers van KLM en het bedrijf niet laat vallen, maar ik ben vooral tevreden dat dit gebeurt onder voorwaarde dat KLM de omslag maakt naar minder overlast, minder vervuiling en lagere topbeloningen. De ChristenUnie steunt de voorwaarden die het kabinet stelt aan de leningen en garanties voor KLM. Minder nachtvluchten, geen bonussen en dividend en belangrijk nieuws is dat Nederland de garantie heeft gekregen dat KLM op Schiphol blijft - iets wat sinds de fusie met AirFrance onzeker was. De Nederlandse staat krijgt hiermee weer meer controle over de toekomst van KLM.

De ChristenUnie wil een schonere luchtvaart die dienstbaar is aan mensen. De stappen die nu gezet gaan worden, dragen daar aan bij.”

Niet meer voor een tientje naar Thessaloniki vliegen

D66 D66 Nederland 17-06-2020 07:26

Niet meer voor een tientje naar Thessaloniki vliegen

D66 wil dat luchtvaartmaatschappijen geen vliegtickets gaan dumpen onder de kostprijs. Door Corona is er veel minder vraag naar vliegtickets. Die mogen dan niet tegen dumpprijzen worden verkocht. Vliegtickets zouden dan minstens de optelsom van verplichte luchthavengelden, belastingen en andere heffingen op tickets kosten. In de praktijk kost een ticket dan minimaal rond de 35 euro.

De minimumprijs voor vervuilende lawaaiige vliegtuigen ligt hoger.

Jan Paternotte: “Iedereen snapt dat het eigenlijk niet uit kan om voor een tientje naar Thessaloniki te vliegen. Zeker nu met de coronacrisis liggen zulke dumpprijzen wel op de loer. Met een eerlijke minimumprijs voor vliegen, krijgt ook de trein een eerlijke kans. In Oostenrijk is al een minimumprijs voor vliegtickets afgesproken. Het zou goed zijn als meer Europese landen dit doen.”

Eerlijke prijs in plaats van perverse prikkel

In de huidige Europese slotverordening staat de perverse prikkel dat luchtvaartmaatschappijen hun rechten om te starten en landen op bepaalde tijdstippen (slots) kunnen verliezen. Zij moeten 80% van de slots die ze toebedeeld hebben gekregen volvliegen in een jaar. Door de coronacrisis worden er nu veel minder tickets verkocht. De kans is daardoor groot dat luchtvaartmaatschappijen gaan stunten met ticketprijzen om deze start- en landingsrechten maar te behouden. En alhoewel deze slotverordening nu tijdelijk is aangepast, is de verwachting dat deze daarna wel weer zal gelden. Daarom moet er een minimumprijs worden ingesteld, zodat dat de bodem is van de eerlijke ticketprijs.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

De wereld verandert en daar ziet D66 kansen. Kansen voor mensen, om hun eigen energie op te wekken, of op slimme wijze hun energierekening te verlagen, kansen voor schone steden waar het gezond en prettig wonen is en kansen voor innovatieve bedrijven die hun concurrentiepositie versterken door tegen lagere kosten te produceren. Groei biedt uitdaging aan creativiteit en durf. Groei en innovatie zorgen voor oplossingen banen en welvaart. Mits die groei niet ten koste gaat van de kansen van volgende generaties. Duurzame, groene groei is de sleutel naar een welvarende toekomst.

Een dienstbare luchtvaart

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 12-06-2020 15:05

Door Eppo Bruins op 10 juni 2020 om 07:00

Het was heel onwerkelijk. Waar normaal gesproken elke dag duizenden vliegtuigen witte strepen aan de hemel achterlieten, was de lucht nu helderblauw. De vliegtuigen die zich dagelijks, vol met duizenden vakantiegangers, zakenmensen en andere reizigers een weg door ons luchtruim baanden, stonden nu aan de grond. De normaal gesproken volle vertrekhallen in de luchthavens waren nu leeg. Aan de groei leek geen einde te komen. En opeens stond de luchtvaart stil, waren mensen thuis en vroeg het kabinet om na te denken over het ‘nieuwe normaal’.

Morele vragen

In andere tijden sprak ik vaak in de Tweede Kamer over de luchtvaart. Over de rol van luchtvaart voor de economie, over verduurzaming, over geluidsoverlast. Vaak zijn dat technische discussies over regels, technologie, aanvliegroutes en geluidsnormen.

Tegelijkertijd ligt onder al die discussies, hoe technisch ook, ook een morele vraag. Wat is goede luchtvaart? Wat draagt bij aan het goede leven en wat niet meer? Waar ligt de grens tussen de zegen van mobiliteit en de vloek van overlast en schade aan de schepping? Het antwoord op die vragen bepaalt in grote mate hoe we ook veel praktischere vragen uiteindelijk van een antwoord voorzien. Hoe kijken we naar groei van de luchtvaartsector? Hoe gaan we om met geluidshinder en CO2-uitstoot? Vertrouwen we op technologische oplossingen om de negatieve gevolgen van de luchtvaart te compenseren, of moeten we ook onszelf begrenzen? Wat is de rol van de overheid hierin?

Het zijn, kortom, morele vragen en antwoorden die bepalen hoe we in de Tweede Kamer uiteindelijk praten over luchtvaart en wat we daarmee willen. Om die reden werd er in november 2018 door het ChristenUnie congres gevraagd om een algemene visie op de luchtvaart vanuit christelijk-sociaal perspectief. Nu, anderhalf jaar later en in een heel andere tijd dan we toen konden bedenken, ligt die visie er.

Nieuwe normaal

En ik ben blij dat deze visie er juist nú ligt. Aanstaande zaterdag, bij de online partijbijeenkomst, wordt de visie in ontvangst genomen door het partijbestuur van de ChristenUnie en vervolgens meegenomen bij het schrijven van het verkiezingsprogramma.

Dat is belangrijk. Juist in deze rare tijd, waarin de meeste vliegtuigen aan de grond staan, vormt deze visie inspiratie om ons te bezinnen op de toekomst. Wat is voor ons het ‘nieuwe normaal’ van de luchtvaart? Hoe maken we de luchtvaart dienstbaar aan de samenleving en beperken we de impact op de schepping?

Het is duidelijk dat het nog jaren zal duren voordat de luchtvaart op haar oude niveau is als vóór de crisis. Schiphol is leeg, onze nationale luchtvaartmaatschappij wordt in haar voortbestaan bedreigd. Waar we eerder spraken over het openen van een ‘overloopluchthaven’ in Lelystad, lukt het Schiphol zelf niet eens om haar ‘slots’ (ruimte voor vluchten) vol te krijgen. De discussie daarover is daarmee ineens in een heel ander licht komen te staan. De reden daarvoor is simpel: een overloopluchthaven bestaat alleen als er sprake is van schaarse ruimte op Schiphol – nu die schaarste er niet is, wordt niet aan een belangrijke voorwaarde voor de airport voldaan.

Maar voor de ChristenUnie is het belangrijk dat we in tussentijd niet stilzitten. Juist niet! Laten we een goed gesprek voeren. Een goed gesprek over niet zomaar teruggaan naar de ongebreidelde groei van hiervoor. Over een luchtvaart die bijdraagt aan het welzijn van de samenleving, nu en in de toekomst.

De nieuwe luchtvaartvisie van de ChristenUnie geeft een aantal voorzetten voor dat goede gesprek. Groei is geen natuurwet, de overheid hoort gezonde grenzen te stellen. Eérst verminderen van uitstoot en hinder, voordat we kunnen spreken over groei. De rekening voor milieuschade van de luchtvaart niet zomaar afschuiven richting de toekomst, maar nú in rekening brengen voor wie die schade toebrengt. Stuk voor stuk wijze adviezen uit de nieuwe luchtvaartvisie.

De coronacrisis zal ontegenzeggelijk impact hebben op de toekomst van de luchtvaart. Samen hebben we de kans om te bepalen hoe die toekomst eruit ziet. Hoe we het ‘nieuwe normaal’ in de luchtvaart graag willen zien. Met belangrijke morele vragen in ons achterhoofd en een prachtige nieuwe luchtvaartvisie in de hand.

Reactie op luchtvaartnota kabinet

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 15-05-2020 14:35

Door Webredactie op 15 mei 2020 om 16:34

Reactie op luchtvaartnota kabinet

Vandaag verschijnt de luchtvaartnota 2020 - 2050. In dit document legt het kabinet uit wat zijn visie is op de luchtvaart voor de lange termijn.

Eppo Bruins: "De ChristenUnie pleit voor een luchtvaart die dienstbaar is aan mens en maatschappij. Het is goed dat de concept-luchtvaartnota sterk de nadruk legt op minder hinder en minder uitstoot. De tijd van ongebreidelde groei is echt voorbij. De luchtvaart staat nu nagenoeg stil en wanneer er weer sprake zal zijn van groei, stelt het kabinet heldere voorwaarden. Zo komt er een CO2-plafond en neemt het kabinet het voortouw om internationaal te komen tot milieuafspraken en betere beprijzing. Hoewel het nog (te) lang zal duren voordat vliegen een duurzame manier van reizen wordt, is deze nota wel een eerste stap op weg naar het behandelen van de luchtvaart als een gewone economische sector.

Er is afgesproken dat over de opening van Lelystad Airport pas een besluit wordt genomen wanneer alle informatie op tafel ligt en wanneer de luchthaven aan alle voorwaarden voldoet. Dat is nu nog niet het geval.

De ChristenUnie-fractie neemt kennis van de inzet van de minister, maar is daar niet aan gebonden. Bovendien lijkt het, gezien de huidige situatie in de luchtvaart, onwaarschijnlijk dat het nodig is om deze kabinetsperiode een besluit te nemen."

Steun komt met voorwaarden

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 06-05-2020 10:06

Door Eppo Bruins op 6 mei 2020 om 12:05

Vlak voor de coronacrisis debatteerde ik in de Tweede Kamer over de wet vliegbelasting. Ik noemde toen de invoering van de vliegtaks een kleine, maar belangrijke stap in de goede richting. Een besluit richting duurzaamheid. Schiphol is samen met haar belangrijkste luchtvaartmaatschappij KLM van economisch belang, maar het is belangrijk om grenzen te stellen aan deze tot nu toe ongebreideld groeiende en vervuilende sector. Vandaag spreek ik weer in de Kamer over luchtvaart. Maar nu, in een heel andere situatie, over een steunplan voor KLM.

Het vliegverkeer is bijna geheel weggevallen. Schiphol is een parkeerplaats geworden. Ook de blauwe vogels van de KLM staan grotendeels aan de grond. KLM, met als thuishaven een uniek vliegveld, heeft een belangrijk aandeel in het ontsluiten van ons land naar de rest van de wereld. Ik steun dan ook de stap die het kabinet wil zetten om leningen en garanties te verlenen aan KLM. Dat is in het belang van ons land.

Natuurlijk is het standpunt van de ChristenUnie over luchtvaart niet veranderd. We willen een luchtvaart die dienstbaar is aan de maatschappij en de economie. Daarbij is het ook belangrijk om oog te hebben voor de negatieve gevolgen van vliegen. Dan denk ik alleen al aan de geluidshinder en milieuvervuiling die vliegtuigen veroorzaken. Die vragen blijven we als ChristenUnie zeker stellen: Moeten we wel zo vaak vliegen? Moet het bestemmingennetwerk, zeker binnen Europa, niet onder de loep? Hoe kan de trein vaker een alternatief bieden?

Daarom vind ik het ook belangrijk dat de steun aan KLM met voorwaarden komt.

Dat begint met wederkerigheid: we willen werkgelegenheid behouden en vragen om offers waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. En bijvoorbeeld geen dividend voor de aandeelhouders. We vinden het belangrijk dat de steun helpt om na de crisis een financieel gezond bedrijf met een belangrijke functie te behouden.

Ook vinden we het belangrijk dat als er nu over steun wordt gesproken, men ook verder kijkt ná de crisis. Kan het aantal vliegbewegingen worden teruggebracht? Kunnen we het aantal korte vluchten beperken? De ChristenUnie vindt het belangrijk dat het kabinet ook op het gebied van geluidshinder en milieuvervuiling voorwaarden aan de steun kan stellen. KLM moet duurzame keuzes maken, zoals ook beloofd is in economisch betere tijden. Ook dat is in belang van ons land.

Geef Air France-KLM geen onvoorwaardelijke staatssteun

D66 D66 Nederland 22-04-2020 15:59

Geef Air France-KLM geen onvoorwaardelijke staatssteun

Lees hier het opiniestuk van Kamerlid Jan Paternotte en Europarlementariër voor La Republique En Marche Pascal Canfin over de staatssteun aan Air France-KLM. Het opiniestuk is vandaag te lezen in het Financieele Dagblad.

Een van de meest dramatische economische gevolgen van de coronacrisis is het krakend en piepend tot stilstand komen van het luchtverkeer. 90% van de reizigers zit thuis, vliegtuigen staan in lange rijen geparkeerd langs terminals en op landingsbanen. Niet voor niets vragen vrijwel alle nationale luchtvaartmaatschappijen nu om overheidssteun. Zonder die hulp is faillissement een kwestie van weken. Dat geldt ook voor onze Frans-Nederlandse groep, Air France-KLM.

Wat de luchtvaart bijzonder maakt, naast de unieke kracht de hele wereld binnen vierentwintig uur te verbinden, is de forse impact op het klimaat. De vraag is dus niet óf we onze luchtvaartmaatschappijen en de honderdduizenden banen die ermee gemoeid zijn moeten redden, maar hóe we dat moeten doen.

Publieke steun voor grote luchtvaartmaatschappijen in Europa moet niet gratis zijn en is alleen rechtvaardig als we de luchtvaart tegelijk laten bijdragen aan een oplossing voor de klimaatcrisis. Als we vanwege de coronacrisis zonder voorwaarden geld steken in een industrie die ons domweg sneller de volgende crisis in helpt, zijn we een kip zonder kop. Er is een klimaatcontract nodig tussen de belastingbetalers en de luchtvaartbedrijven die profiteren van steun.

De luchtvaart is internationaal en opereert in een vrije Europese markt, en vraagt dus om Europese aansturing. We moeten de kans van deze crisis aangrijpen om met elkaar te bepalen wat een luchtvaartsector is die past in het klimaatakkoord van Parijs. Hoe we het Europese luchtruim zo inrichten dat kerosine bespaard wordt, en hoe over deze brandstof eerlijke accijns geheven wordt. Hoe we een race to the bottom met steeds lagere ticketprijzen en bijbehorende onderbetaling van medewerkers kunnen voorkomen. Hoe we ervoor zorgen dat de luchtvaart past bij de waarden van de Europese Unie.

Zeggen dat elke steun voor de luchtvaart fout is omdat vliegtuigen vervuilend zijn, is kortzichtig. Zeggen dat de luchtvaart alle steun verdient en we als belastingbetalers daar niets voor terug moeten vragen is net zo contraproductief. Ondersteuning voor luchtvaartmaatschappijen moet met een plan gebeuren. Het goede nieuws: dat plan is er al, namelijk de Green Deal.

De Green Deal vraagt om Europese richtlijnen voor staatssteun – wat een staat moet eisen van een luchtvaartmaatschappij die steun krijgt, van het niet uitkeren van bonussen tot gewenste investeringen. Bijvoorbeeld wél de KLM-investeringen in biokerosine en het versneld vernieuwen van de vloot van Air France. En niet campagne voeren tegen het principe dat de luchtvaart óók belasting moet betalen, zoals KLM deed met de vliegtax.

Vóór de coronacrisis werkten we aan de opbouw van een Europese agenda voor een luchtvaart die past in het klimaatakkoord: geen gratis CO2-rechten, ruimte op luchthavens deels verdelen op basis van duurzaamheid, investeren in waterstof en belasting op kerosine. Allemaal maatregelen bedoeld om de kern van het probleem aan te pakken. Daar moeten we juist nu mee doorgaan. Vanuit de luchtvaart nam de CO2-uitstoot de laatste jaren het snelst toe, en op die voet kunnen we niet doorgaan.

De coronacrisis is niet alleen een test voor het virus, maar vraagt ook besluitvormers de grote vragen te stellen over de crises die we nu al kunnen zien aankomen. Door de redding van luchtvaartmaatschappijen hebben we de mogelijkheid om te bewijzen die test aan te kunnen, door de banen die gemoeid zijn met de luchtvaartsector te behouden en geloofwaardig te zijn in de strijd voor de bescherming van de planeet.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Noodpakket KLM alleen onder strikte voorwaarden | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 18-04-2020 00:00

KLM schrapte 90% van de vluchten en verkeert in zwaar weer. Het bedrijf lijkt daarom -naast eerdere financiële maatregelen- aan te sturen op steun van de overheid.

Gister werd bekend dat minister van Financiën Hoekstra het opschorten van een verhoging van de bonussen als voorwaarde wil stellen. GroenLinks wil dat er nog meer sociale en duurzame voorwaarden aan eventuele steun worden verbonden: geen uitkering van bonussen of dividend, behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid, zeggenschap geven aan de overheid en KLM moet serieuze stappen zetten op CO2-reductie.

GroenLinks Kamerlid Suzanne Kröger: “Ook vóór de Coronacrisis had de luchtvaart een groot probleem met klimaatdoelstellingen. Als KLM nu om staatssteun vraagt, moet daar als voorwaarde aan vast zitten dat het bedrijf toekomstbestendig is. En dat betekent een plan voor CO2-reductie: samenwerking met treinmaatschappijen voor de korte afstanden, versneld vervangen van de vloot, investeren in en inzet van duurzame brandstoffen. De omslag naar duurzaamheid is onvermijdelijk.”

Ook Schiphol moet zich voorbereiden op wat Corona betekent voor de toekomst van de luchtvaart. In het afgelopen decennium is de luchtvaart hard gegroeid in een sterk geliberaliseerde markt. De overheid stond op afstand, maar faciliteerde wel de groei door geen accijns op kerosine te heffen en vliegvelden aan te leggen. GroenLinks wil dat de overheid meer sturing heeft op de luchtvaart, zodat deze functioneert als een publieke dienst die ook de belangen van omwonenden en klimaat meeweegt. Dat betekent een kleiner Schiphol waar korte afstandsvluchten vervangen worden met treinen en voorrang gegeven wordt aan maatschappijen met schonere en stillere vliegtuigen. 

 

Kamer stemt ondanks crisis over vliegtaks

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 01-04-2020 14:04

Ook al staan nagenoeg alle vliegtuigen aan de grond en verkeren luchtvaartmaatschappijen zoals KLM in zwaar weer, ziet de Kamer geen reden om een pas op de plaats te maken met betrekking tot het invoeren van de aankomende vliegbelasting. Deze stemming vindt onverminderd doorgang. Lees meer.

Uitstel opening Lelystad Airport

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 31-03-2020 13:21

Door Eppo Bruins op 31 maart 2020 om 12:25

Vandaag maakte het kabinet bekend dat Lelystad Airport voorlopig niet open gaat. Dat is het enige juiste en terechte besluit. Lelystad kan in ieder geval nu niet functioneren als overloopluchthaven, als gevolg van de coronacrisis. Bovendien zijn er zoveel vragen over de effecten van Lelystad Airport op de natuur, bijvoorbeeld als het gaat om de hoeveelheid stikstof die daardoor in de natuur terecht komt.

De commissie die hierover gaat bevestigt nu wat we al langer vermoedden: dat de berekeningen over die milieueffecten niet goed zijn uitgevoerd. Dat betekent simpelweg: ‘ga terug naar start’.

De ChristenUnie heeft continu benadrukt dat een zorgvuldig proces belangrijker is dan de openingsdatum van het vliegveld. Kloppende berekeningen en een kloppende natuurvergunning zijn dan wel het minste wat burgers mogen verwachten.

De afspraken die over het vliegveld zijn gemaakt zijn gelukkig helder, ook als het gaat om de functie van Lelystad Airport. Lelystad zou geen nieuwe, zelfstandige luchthaven worden, maar alleen Schiphol ontlasten. Met de huidige situatie van de luchtvaart en de eisen die de Europese Commissie stelt aan de verdeling van vliegtuigen over verschillende luchthavens, is het maar zeer de vraag of dat wel haalbaar is. Ook daar moet opnieuw naar worden gekeken.

Ik kan dus niet anders concluderen dan dat het kabinet het enige juiste en terechte besluit heeft genomen door opening van Lelystad Airport opnieuw uit te stellen.