Nieuws van politieke partijen over Partij voor de Dieren inzichtelijk

106 documenten

Den Haag onte­vreden met lucht­vaartnota

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 's-Gravenhage 16-07-2020 00:00

De gemeente Den Haag is kritisch op de nieuwe luchtvaartnota 2020-2050 die de Minister van Infrastructuur en Waterstaat in voorbereiding heeft. In een zienswijze roept de gemeente het Rijk op minder CO 2 uit te stoten en de geluidsoverlast van vluchten beperkt te houden. Zienswijze Op initiatief van de Partij voor de Dieren stelde het college een zienswijze op waarin het aangaf dat het niet wilde dat Rotterdam The Hague Airport ging groeien. Op verschillende punten heeft de Haagse gemeenteraad de zienswijze aangescherpt. Minder uitstoot Ten eerste heeft de raad zich negatief uitgesproken over de landelijke stikstof en CO2-reductiedoelstellingen. Hoewel de gemeente Den Haag al in 2030 klimaatneutraal wil zijn, hoeft de luchtvaart dat pas in 2070 te zijn. De gemeente Den Haag roept het Rijk op die doelstelling aan te scherpen. Robert Barker, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Den Haag: ‘Burgers en bedrijven moeten de komende jaren minder stikstof en CO2 uitstoten, maar de luchtvaart wordt helemaal uitgezonderd. Goed dat de gemeente Den Haag het Rijk hierover op de vingers tikt.’ Geluidsoverlast Ook de geluidsoverlast baart de Haagse gemeenteraad zorgen. De concept-luchtvaartnota laat een achterdeur open naar het vergroten van de geluidsruimte voor kleine commerciële en zakelijke vluchten, bijvoorbeeld voor Rotterdam The Hague Airport. Zo zou de totale geluidsoverlast alsnog toe kunnen nemen. Ook hiertegen heeft Den Haag zich nu uitgesproken.

Kabinetsplannen voor Schiphol desastreus voor Noord-Holland

SP SP ChristenUnie PvdA GroenLinks D66 Partij voor de Dieren Noord-Holland 29-06-2020 05:52

Wanneer de plannen van het kabinet voor Schiphol ongewijzigd doorgaan, zal de volksgezondheid, leefbaarheid en de woningbouw zeer ernstig bedreigd worden. Een aantal partijen in Provinciale Staten wil dat er een zienswijze op de ontwerp-Luchtvaartnota wordt ingediend. Statenlid Remine Alberts: “Er moet veel meer op de volksgezondheid worden ingezet. Het gevolg daarvan zal zijn dat het aantal vluchten flink zal moeten verminderen. Schiphol en het kabinet denken nog steeds alleen maar aan groei.”

Er ligt al een zienswijze van de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS), een samenwerkingsverband van vier provincies en zesenvijftig gemeentes rondom Schiphol. In niet mis te verstane woorden wordt de ontwerp-Luchtvaartnota van minister Van Nieuwenhuizen (I&M) terugverwezen naar de tekentafel. “De Luchtvaartnota is zwaar onder de maat. Een toename van het aantal vluchten betekent toename van de overlast een verslechtering van de leefbaarheid en maakt woningbouw en andere ruimtelijke ontwikkelingen op veel plekken onmogelijk,” zo valt in de BRS-zienswijze te lezen. De SP steunt deze zienswijze.

De SP wil echter verder gaan. Bij de besprekingen van de Luchtvaartnota en de BRS zienswijze werd duidelijk dat meerdere politieke partijen dat ook willen. Omdat in de BRS-zienswijze toch nog ruimte wordt gelaten voor toename van het aantal vluchten zullen SP, Partij voor de Dieren en ChristenUnie met een voorstel komen om de provincie Noord-Holland een eigen zienswijze te laten indienen. Daarin moet de volksgezondheid voorop komen te staan, waardoor voor groei veel minder ruimte komt. Alberts: “Wij doen een beroep op andere partijen die de volksgezondheid een warm hart toedragen, zoals GroenLinks, D66 en PvdA, om ons voorstel te steunen.”

1. Artikel NH Nieuws, 22 juni 2020: ‘Nieuwe rekenmethode vliegtuiglawaai legt bom onder woningbouw’

2.  Artikel NH Nieuws, 24 juni 2020: ‘Schipholwethouders en -gedeputeerden luiden noodklok over toename vluchten’

3. Artikel Noord-Hollands Dagblad, 22 juni 2020: “Streep door plannen voor honderdduizenden woningen na nieuwe rekenmethode geluid rond Schiphol” ​

 

Luchtvaartnota pakt desastreus uit voor onze provincie

SP SP Partij voor de Dieren PvdA Noord-Holland 26-06-2020 13:21

De gedeputeerden van vier provincies, luiden samen met 56 gemeenten rondom Schiphol de noodklok over de toekomstplannen van het kabinet voor Schiphol. Deze bestuurders maken zich ernstig zorgen over de aankondigde groei van het aantal vluchten. Volgens hen zal het ten koste gaan van de leefbaarheid. De gedeputeerde van onze provincie, de heer Olthoff, stuurde eerder al een brandbrief naar minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) over een nieuwe rekenmethode die de bouw van honderdduizenden woningen in de weg staat.

Gedeputeerde Olthoff is voorzitter van de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS), een samenwerkingsverband van 56 gemeenten en vier provincies. De BRS stuurt hiermee minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) terug naar de tekentafel. ‘De luchtvaartnota is zwaar onder de maat’, zo stellen de bestuurders. De BRS wil dat ze samen met de regionale bestuurders de gevolgen van haar groeiplannen voor Schiphol in beeld brengt. Een toename van het aantal vluchten betekent een toename van de overlast, een verslechtering van de leefbaarheid en maakt woningbouw en andere ruimtelijke ontwikkelingen op veel plekken onmogelijk, zeggen de bestuurders in hun gezamenlijke zienswijze.

Een veilige en gezonde leefomgeving is ook waar de SP voor staat. ‘Als de kans er in zit dat Schiphol in 2050 tien keer meer mag uitstoten, dan is de leefbaarheid in de regio verdwenen. Nu zijn er meer meldingen van overlast dan ooit tevoren. Mensen worden letterlijk ziek van teveel geluid en te weinig rust. Het is onwaarschijnlijk onmenselijk om Schiphol nog verder te laten groeien. Gezien de nieuwe rekenmethode op geluid tevens slecht voor de provinciale economie, de honderdduizenden woningen worden immers niet gebouwd en bewoond. De druk op de woningmarkt neemt in extreme mate toe en de minister denkt er alleen aan om Schiphol B.V. te spekken door meer pleziervluchten toe te staan? We staan volledig achter de inzet van de bestuurders binnen de BRS. We moeten dwars voor deze Luchtvaartnota gaan liggen’, aldus fractievoorzitter Eric Smaling.

Door een aantal partijen in de Noord-Hollandse Staten wordt een aanvullende zienswijze op de Luchtvaartnota gewenst.* In ieder geval de partijen SP, PvdA en CU zullen, op initiatief van de Partij voor de Dieren, een Motie vreemd voorbereiden voor deze aanvullende zienswijze. Maandag 29 juni wordt het in stemming gebracht.

(*) https://twitter.com/RemineAlberts/status/1275173746798661635?s=20

Lees hier het artikel in NH Nieuws, 24 juni 2020: ‘Schipholwethouders en -gedeputeerden luiden noodklok over toename vluchten’

Partij voor de Dieren wil actief aandeel­hou­der­schap van de gemeente Amsterdam

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren GroenLinks D66 Amsterdam 23-01-2020 00:00

Fractievoorzitter Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) riep het Amsterdamse college vandaag op om in te zetten op krimp van het vliegverkeer op Schiphol. Amsterdam is voor 20% aandeelhouder en kan dit actief inzetten om aan te sturen op krimp. Wethouder Everhardt (D66) gaf aan dat krimp van Schiphol geen optie is. Ook GroenLinks steunde het voorstel niet. Op de dag dat het plan voor een autoluw Amsterdam werd aangenomen, schoten de coalitiepartijen een aanzet tot minder vliegverkeer af. Uit nieuw onderzoek van het RIVM blijkt dat kortdurende verhogingen van ultrafijstof afkomstig van vliegverkeer de luchtwegen en de long- en hartfunctie in negatieve zin beïnvloeden. Minder vliegverkeer voor klimaat en luchtkwaliteit Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren): “We spreken vandaag de hele dag over het verminderen van het autoverkeer in Amsterdam voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. Die plannen steunen we, want elke Amsterdammer heeft recht op gezonde lucht. Daarom vroeg ik aan het college om ook het aandeelhouderschap van Schiphol in te zetten voor het verbeteren van de luchtkwaliteit, aangezien het vliegverkeer tot gezondheidsschade bij Amsterdammers leidt en klimaatschade. Tot mijn grote verbazing is het verminderen van het luchtverkeer geen optie voor de meerderheid van de coalitie. Zelfbenoemde klimaatpartijen als GroenLinks en D66 stemden tegen mijn motie. GroenLinks Amsterdam demonstreerde in december nog mee met Extinction Rebellion op Schiphol, maar stemt nu tegen krimp van Schiphol. Voor het aanpakken van klimaatverandering tellen niet de woorden, maar de daden." Motie inzake onderzoek ultra fijnstof rondom Schiphol – actief aandeel­hou­der­schap zet in op krimp van Schiphol

GroenLinks doet voorstel om acht uur nachtrust te verzekeren | Sittard-Geleen

GroenLinks GroenLinks D66 CDA PvdA Partij voor de Vrijheid VVD Partij voor de Dieren Sittard-Geleen 16-12-2019 00:00

Afgelopen maanden is er door omwonenden van Maastricht Aachen Airport actiegevoerd. Ook GroenLinks leden uit de afdeling Sittard-Geleen hebben aan die acties hun steentje bijgedragen.

Inzet van de petitie die door ruim 19.000 omwonenden is ondertekend was tweeledig:

Zorg ervoor dat de nachtrust voor omwonenden wordt gewaarborgd, en dat betekent 8 uur nachtrust en aanpassing van de openingstijden van MAA waarmee de omstreden vluchten tussen 6u00 en 7u00 in de ochtend worden voorkomen. Dat is voor beperken van overlast en de volksgezondheid van groot belang. Nu de particuliere exploitant vroegtijdig het bijltje erbij neer heeft gelegd, en de provincie niet alleen eigenaar is maar nu ook verantwoordelijk wordt voor de exploitatie, is het zaak dat er een onafhankelijke Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) wordt uitgevoerd naar meerdere scenario’s voor de toekomst van het vliegveld.

GroenLinks heeft zich in het Limburgs Parlement hard gemaakt voor de gerechtvaardigde eisen van omwonenden en milieuorganisaties. Voorstellen om te werken aan een volwaardige MKBA zijn helaas verworpen. De rechtse coalitie van VVD,FvD,PVV en CDA wilde er niet aan en lieten de omwonenden en de 7 oppositiepartijen in de kou staan. Zijn ze bevreesd voor de uitkomsten van een onafhankelijke MKBA?

Motie nachtrust

Tijdens het Statendebat op 12 december heeft GroenLinks Statenlid Kathleen Mertens een motie ingediend om in het kader van het nieuw aan te komen Luchtvaartbesluit ( 2021) als provincie in te zetten op het respecteren van 8 uur nachtrust en om daarmee de meestomstreden vluchten tussen 6:00 uur en 7:00uur in de ochtend te gaan verbieden. (tekst motie zie bijlage).

Belangrijk om te weten is dat ook de luchthavens van Eindhoven en Rotterdam pas om 7:00 uur in de ochtend starten met hun (vakantie)vluchten. En het aantal klachten over MAA is begin 2019 met ruim 140% toegenomen waarbij juist de vliegbewegingen zo vroeg in de ochtend veel klachten opleveren.

De reactie van het College van GS, bij monde van VVD gedeputeerde Joos van den Akker, was ontluisterend. Geen woord over de klachten, nachtrust of volksgezondheid . Nee de huidige situatie om al vanaf 6:00 uur in de ochtend te kunnen vliegen was volgens de Gedeputeerde van groot belang voor de bloemen die zo vroeg ingevlogen worden om die ochtend tijdig op de veiling te kunnen zijn…..

Dus we verstoren de nachtrust van duizenden Limburgers om bloemen vanuit Afrika of Midden-Oosten om 6:00 uur in de ochtend aan te vliegen en in vrachtwagens te laden om vervolgens snel over de A2 richting de bloemenveiling in Aalsmeer te vervoeren. Dat was de enige argumentatie welke GS in het debat gaf.

En wat gebeurde vervolgens? Bijna geen enkele partij sprak over de motie nachtrust. Toen het op stemmen aankwam kreeg de heldere en meer dan gerechtvaardigde GroenLinks motie alleen de steun van de SP, PvdD, 50plus en Lokaal Limburg. Niet alleen de rechtse pro-vliegveldcoalitie van CDA, VVD, FvD en PVV stemden tegen de nachtrustmotie maar ook de PvdA, en D66 voegden zich in dat rijtje.

Kunnen, met name die linkse en progressieve partijen eens aan hun kiezers uitleggen waarom in Zuid-Limburg niet dezelfde nachtrust kan worden gerespecteerd als bij de luchthaven van bijv. Eindhoven? Waarom stemden zij tegen deze motie?

De slag rond een onafhankelijk MKBA en nachtrust is in de december vergadering helaas verloren. Maar de strijd voor leefbaarheid, gezondheid, klimaat en nachtrust gaat door! En dat betekent dat over vliegveld MAA nog de nodige strijd gevoerd zal gaan worden al is het maar omdat ook in Europa de groei van de luchtvaart in het kader van de Green Deal van Timmermans niet zo kan blijven doorgaan.

 

Jan Muijtjens

GroenLinks lid en actief in de beweging van omwonenden MAA

Bijdrage van Aleida Berghorst in het MAA debat

PvdA PvdA Partij voor de Dieren Limburg 12-12-2019 19:15

Bijdrage debat MAA d.d. 12 december 2019

(Gesproken woord telt)

Voorzitter,

In 2014 kwam het eigendom van het vliegveld in handen van de Provincie. Voor de PvdA een erg moeilijk besluit, waarbij de belangen van leefbaarheid, milieu en werkgelegenheid zorgvuldig tegen elkaar zijn afgewogen.

Wij stemden in met een reddingsplan voor het vliegveld voor de duur van 10 jaar. Belangrijk onderdeel van dat reddingsplan was de ontvlechting van eigendom en exploitatie via concessieverlening.

Inkomsten uit de concessieverlening en vrijgevallen middelen uit de verkoop van niet cruciaal vastgoed zouden gebruikt worden om de toekomst van het vliegveld na 2023 veilig te stellen.

De concessie kwam er. En vele miljoenen zijn geïnvesteerd om van het vliegveld een succes te maken. Steeds met steun van de PvdA.

Ondanks een steeds luider klinkend kritisch geluid vanuit een deel van onze achterban én vanuit omwonenden die terecht een punt maken van de hinder en overlast die zij ondervinden.

En dan valt het reddingsplan in duigen. De concessienemer vertrekt. En opnieuw is er geld nodig. Veel geld.

Voorzitter, besturen is niet altijd leuk. Soms valt het vies tegen of trek je aan het kortste eind. Soms moet je een moeilijk besluit nemen, waar niet iedereen gelukkig van wordt. Dat hoort er een beetje bij.

Om met de legendarische woorden van Billy Ocean te spreken: “When the going get’s tough, the tough get going”.

Als het om het vliegveld gaat, dan wil de PvdA een goed besluit kunnen nemen. Daarin zullen wij steeds weer de belangen van werkgelegenheid afwegen tegen leefbaarheid en milieu.

En in dit geval is dat moeilijk, omdat feiten, fabels, wensen en aannames ons al tijden van alle kanten om de oren vliegen. En ja voorzitter, ook dát hoort er een beetje bij.

Dan is het fijn als je kunt bouwen op onafhankelijke onderzoeken, die de basis vormen van het beleid dat door GS wordt uitgezet. En juist dát ontbreekt in dit dossier.

GS lijkt zelf vrolijk mee te doen aan het formuleren van dromen en wensen.

Het schetst bij de infosessie over het beëindigen van de concessie een rooskleurige toekomst voor het vliegveld, terwijl de concessienemer net is vertrokken omdat hij er geen brood meer in ziet.

Tijdens diezelfde infosessie wordt ook het basisinfrastructuurkonijn uit de hoge hoed getrokken. Sluiting is niet aan de orde, want we hebben het in 2016 toch aangewezen als onderdeel van de provinciale basisinfrastructuur op basis waarvan bedrijven zijn gaan investeren.

Voorzitter, collega’s, in de voorjaarsnota van 2016 komt het woord basisinfrastructuur drie keer voor. In relatie tot het vliegveld en in relatie tot cultuur. Provinciale wegen, gedecentraliseerde spoorlijnen allemaal niet expliciet aangewezen als basisinfrastructuur. Zelfs de Buitenring, die met een investering van dik 460 miljoen de duurste provinciale weg ooit is, is geen onderdeel van de provinciale basisinfrastructuur.

Het vliegveld wel, zodat de onderhoudskosten en vervangingsinvesteringen structureel worden opgenomen in de provinciale meerjarenbegroting en de zekerheid voor partijen in de markt wordt versterkt.

Maar daarmee heeft Provinciale Staten natuurlijk niet besloten dat we het vliegveld tot in de eeuwigheid zullen ondersteunen als een soort OV voorziening. Het besluit van 2014 is niet veranderd.

Voorzitter, begrijp ons niet verkeerd. De PvdA is niet voor een sluiting van het vliegveld. Maar we kunnen niet doen alsof het sluitingsscenario niet bestaat. Het reddingsplan was voor 10 jaar. Wat gebeurd er als er in 2026 geen concessie staat die het vliegveld kan bedruipen? Of als er in Provinciale Staten geen meerderheid meer is voor cruciale investeringen?

De PvdA begrijpt daarom ook niet waarom GS sluiting niet gewoon meeneemt in de onderzoeken. Want door het niet te onderzoeken, blijft het sowieso boven de markt hangen.

De PvdA ziet de realiteit onder ogen. Als eigenaar en exploitant zullen we de beurs moeten trekken voor de dekking van de NEDAB en waarschijnlijk ook voor de rehabilitatie van de start- en landingsbaan.

Maar ook GS zal de realiteit onder ogen moeten zien. En die realiteit is dat de concessieverlening mislukt is. Het vliegveld voor het eerst wel voorzichtig zwarte cijfers schrijft, maar dat ook de overlast voor omwonenden in de afgelopen drie jaar enorm is toegenomen.

Realiteit is ook dat het Ministerie op dit moment een luchtvaartnota schrijft. GS hoopt op een gelijk speelveld, maar Den Haag kan het vliegveld ook maar zo bestempelen als een dure hobby van de Provincie.

Ook reductie van de uitstoot van stikstof wordt in deze nota meegenomen. Niet onbelangrijk voor de toekomst van een vliegveld dat tussen de Natura 2000 gebieden ligt.

Voorzitter, ik rond af. We vliegen met onze ogen dicht. Je kunt geen goede besluiten nemen op basis van een mix van feiten, fabels, wensen en aannames. Onafhankelijk onderzoek is nodig. Daarom heeft de PvdA de brede MKBA gesteund (en daarom steunt het vandaag ook de moties van PvdD)

Het bericht Bijdrage van Aleida Berghorst in het MAA debat verscheen eerst op PvdA Limburg.

Haagse raad: ‘Groei lucht­haven heeft grens bereikt’

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren CDA PvdA GroenLinks SGP D66 ChristenUnie 's-Gravenhage 11-09-2019 00:00

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken Een meerderheid van de politieke partijen in de Haagse gemeenteraad spreekt zich kritisch uit over groei van Rotterdam The Hague Airport. Tien partijen laten weten dat de geluidsruimte niet moet worden verhoogd in verband met de omwonenden en het effect op het klimaat. Ook stellen zij voor om de krimp van de luchthaven te onderzoeken. Grens bereikt De Partij voor de Dieren stelt samen met GroenLinks, D66, PvdA, Haagse Stadspartij, CDA, SP, ChristenUnie/SGP, 50PLUS en Islam Democraten vragen aan het stadsbestuur over mogelijke groei van Rotterdam The Hague Airport. De partijen stellen dat groei niet wenselijk is vanwege de geluidsoverlast voor omwonenden en vragen daarbij om krimp van het vliegveld te onderzoeken. Deze roep sluit aan bij het nieuwe coalitieakkoord van Zuid Holland waarin is afgesproken dat de maximale geluidsruimte voor Rotterdam The Hague Airport niet wordt verhoogd. Ook de Rotterdamse gemeenteraad heeft zich onlangs uitgesproken tegen groei. Onlangs heeft Hart voor Den Haag/Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad juist gepleit voor groei. Robert Barker, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren: ‘Om onze aarde leefbaar te houden moeten we drastisch minder CO2 uitstoten. Groei van vliegvelden past hier niet bij.’ Verplaatsen maatschappelijk vliegverkeer De luchthaven wordt ook gebruikt voor maatschappelijk vliegverkeer, zoals traumahelikopters en de helikopters van de politie. Het Haags stadsbestuur overweegt deze vluchten te verplaatsen om zo binnen de wettelijke regels ruimte te maken voor meer commerciële vluchten op het Rotterdamse vliegveld. Nieuw onderzoek van de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport wijst echter uit dat het onhaalbaar is om een alternatieve locatie voor dit vliegverkeer te vinden. ‘. De tien Haagse partijen willen dat het stadsbestuur dit advies overneemt en uitdraagt dat het tegen verplaatsing is. Robert Barker, PvdD Den Haag: ‘Met het verplaatsen van traumahelikopters zorg je voor meer vluchten in Zuid-Holland en zorg je ervoor dat nog meer omwonenden last hebben van vliegtuigen. Dit terwijl we juist de geluidsoverlast en schade aan het milieu moeten beperken.’

Statenlid Peter Loomans diende deze ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Limburg 22-08-2019 16:43

Statenlid Peter Loomans diende deze week de schriftelijke vragen in over het luchthavenbesluit MAA. #krimpdeluchtvaart

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/1501 ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Drenthe 25-07-2019 10:05

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/150146/Groningen-Airport-Eelde-Zie-alle-luchthavens-in-Nederland-als-een-geheel-en-verdeel-vluchten

Pas op voor ultrafijnstof! Uit ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Flevoland 09-07-2019 07:08

Pas op voor ultrafijnstof! Uit onderzoek blijkt dat blootstelling aan ultrafijnstof afkomstig van vliegtuigen rond Schiphol kortdurende gezondheidsklachten kan veroorzaken. Wij zijn bezorgd over de gezondheidsgevolgen van de uitbreiding van Lelystad Airport, en daarmee de toename van ultrafijnstof in de omgeving, en hebben hierover vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. De luchtvaart moet krimpen omwille van het klimaat, natuur, veiligheid, dierenwelzijn, volksgezondheid en overlast! Lees hier de schriftelijke vragen: https://flevoland.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-over-de-gezondheidsgevolgen-van-ultrafijnstof-als-gevolg-van-de-luchtvaart