Nieuws van politieke partijen in Groningen inzichtelijk

70 documenten

Coronamaatregelen niet in balans | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 09-06-2020 00:00

Twee weken geleden werden de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus aangekondigd door de gemeente. Het doel was een balans creëren voor voetgangers en fietsers. Raadslid Benni Leemhuis ziet ruimte voor verbetering.

Inwoners Binnenstad

Tijdens een actualiteitendebat afgelopen woensdag werden de maatregelen die door de gemeente zijn genomen uitvoerig besproken. Benni Leemhuis pleitte namens GroenLinks om sommige maatregelen te heroverwegen. Volgens Benni lijkt de nadruk te liggen op het faciliteren van bezoekers aan het winkel- en horecagebied in de binnenstad. Hierbij wordt te weinig gelet op de mensen die in de binnenstad wonen. Deze mensen hebben een groot belang bij de doorfietsbaarheid van de binnenstad. Vooral de doorkruisbaarheid van noord naar zuid lijkt nu te moeilijk.

Fietsen

De fractie is blij met de nieuwe maatregel waarmee stoplichten zijn afgestemd zodat fietsers sneller groen hebben. Daarnaast zijn we blij met de extra fietsenstallingen. Waar wel nog op gelet moet worden is de drukte op fietspaden. Door de omfietsroutes om de binnenstad heen wordt het nu op veel fietspaden te druk om de anderhalve meter te waarborgen. Dat alles terwijl er vaak een minder drukke autobaan naast te vinden is.

“Wij zoeken de ruimte vooralsnog in de binnenstad en daarbuiten vooral daar waar nu nog veel ruimte wordt opgeslokt door rijdende en stilstaande auto’s. Verplaats geparkeerde auto’s zoveel mogelijk naar parkeergarages, en perk rijbanen in, creëer 1 richtingsverkeer of neem andere maatregelen om de ruimte voor de voetganger en de fietser te vinden die 1 1/2 meter wil aan kunnen houden.”

 

- Benni Leemhuis

Informatie

Ook zijn we kritisch over de vaak nog ontbrekende tijdige informatie van afsluitingen en omfietsroutes zodat fietsers tijdig andere routes kunnen kiezen. Vooral bij de Folkingestraat en de Werkmanbrug ontbreekt dit. Ook ondernemers in de Folkingestraat ervaren hier grote nadelen aan.

Ruimte voor voetgangers, fietsers, bewoners in de kernen van Groningen | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 13-05-2020 00:00

Er wordt momenteel veel gesproken over de wijze waarop terrassen ingericht moeten worden als die na 1 juni weer heropend mogen worden. Voor GroenLinks is het belangrijk om in deze tijd van corona in het gebruik van de openbare ruimte een evenwichtige balans weten te vinden tussen de belangen van voetgangers, fietsers, bewoners van de binnenstad en de hele gemeente, ondernemers in de binnenstad en de horeca.

Zorg in de eerste plaats dat zowel voetgangers als fietsers voldoende ruimte krijgen om op straat de anderhalf meter afstand aan te houden en dat er ook ruimte is om te verblijven in de openbare ruimte. Dit is het uitgangspunt waarmee we kijken naar de discussie over te heropenen en eventuele tijdelijke terrassen. 

Daar waar dat mogelijk is en ruimte beschikbaar is zien wij ook mogelijkheden voor meer ruimte voor tijdelijke terrassen. Wat GroenLinks betreft gebruiken we primair ruimte die anders voor stilstaande of rijdende auto's of ander gemotoriseerd verkeer is gereserveerd, dus door het al dan niet tijdelijk opheffen van parkeerruimte en het al dan niet tijdelijk afsluiten van wegen, of wegdelen, voor gemotoriseerd verkeer om de daardoor onstane ruimte deels te gebruiken voor terrassen en andere activiteiten in de publieke ruimte.

Ook het introduceren van woonerven in de drukke delen van binnensteden en dorpskernen is een goede optie om uit te werken. Daarbij blijft de ruimte voor voetgangers en fietsers van groot belang - want die hebben nu immers ook meer ruimte nodig om de anderhalf meter afstand te kunnen houden. Maar we denken dat op bepaalde plekken via maatwerk ook prima mogelijkheden zien voor tijdelijke terrassen voor horeca en ruimte voor andere ondernemers in de binnenstad.

We zijn daarbij ook blij met de reactie van het college van B&W dat zegt dat dat het idee van een terras op verdiepingen aan de zuidzijde van de Grote Markt niet te zien zitten. Zowel voor aangezicht van de Grote Markt, voor het ruimtegebruik op die plek en qua veiligheid en gezondheid voor mensen op zo’n terras al voor de passanten onverstandig.

SP feliciteert bewoners Buitenhof-Hoogkerk met komst stil asfalt

SP SP Groningen 29-04-2020 10:07

De SP feliciteert de bewoners van Buitenhof-Hoogkerk. Al jaren zetten zij zich in om het verkeerslawaai van de A7 tegen te gaan. Vasthoudend en regelmatig trekt de bewonersorganisatie VWH aan de bel bij de gemeente.

Even zo vaak heeft de gemeenteraad op initiatief van de SP het gemeentebestuur opgedragen een eind te maken aan deze overlast.

SP-raadslid Wim Koks:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2020/05/sp-feliciteert-bewoners-buitenhof-hoogkerk-met-komst-stil-asfalt“Eindelijk succes. Binnenkort wordt het stuk van de weg naar Drachten ten zuiden van Hoogkerk voorzien van geluidsdempend asfalt. Samen met het terugbrengen van de maximum snelheid van 130 naar 100 kilometer per uur zal dat de rust voor een groot deel doen weerkeren. Dankzij de niet aflatende strijd van bewoners en hun bewonersorganisatie VWH is dit resultaat bereikt.”

Op het stuk A7 ten zuiden van de Buitenhof had vorig jaar zomer al stil asfalt moeten liggen. De aannemer die aan het bouwen is aan de Zuidelijke Ringweg heeft op eigen houtje de oorspronkelijke planning veranderd.

Het stuk bij de Buitenhof-Hoogkerk zou als eerste aangepakt worden. Twee jaar terug werd duidelijk dat dat stuk zonder overleg als laatste aan de beurt is. Dit heeft geleid tot twee jaar vertraging. Vervolgens zorgde slecht werk van de aannemer voor nog eens drie jaar vertraging. Al met al vijf jaar extra lawaai overlast.

Koks: “Nu geluidsarm asfalt neerleggen bij de Buitenhof kost geld. Hoewel het jarenlange uitstel volledig de verantwoordelijkheid is van de aannemer weigert deze op te draaien voor die extra kosten en de gemeente wil dat extra geld - ruim twee ton - niet beschikbaar stellen voor de resterende vier jaar.”

Tot slot doet SP-raadslid Wim Koks nog een oproep aan de bewoners van de Buitenhof: “De SP blijft zich inzetten voor geluidsverlagende maatregelen zoals de ophoging van de te lage geluidswal of het verlagen van de maximum snelheid naar 80 kilometer per uur. Die moet uiteindelijk toch gelden voor de gehele zuidelijke ringweg.”

Zie ook: Wim Koks

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

Stil asfalt op de A7 bij Hoogkerk | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 24-04-2020 00:00

GroenLinks heeft hard gewerkt om wat te doen aan geluidshinder van de A7 bij Hoogkerk. Door de aanleg van stil asfalt wordt de overlast voor omwonenden aanzienlijk minder - en daar zijn we blij mee.

Al jaren ervaren omwonenden geluidshinder door de snelweg. Binnen het project en bij de partners in Aanpak Ring Zuid (naast de gemeente zijn dat rijkswaterstaat en de provincie) bleek lange tijd geen geld ter beschikking te zijn.

Door een onverwachte meevaller in de kosten van het Transferium Hoogkerk, is er nu zeven ton beschikbaar gesteld om stil asfalt aan te leggen op de A7. Hiermee kan de gemeente eindelijk een probleem aanpakken dat al in 2014 in de gemeenteraad werd besproken. Mede daarom is raadslid Benni Leemhuis blij dat het project nu eindelijk door kan gaan.

"GroenLinks ziet natuurlijk graag dat mensen minder last hebben van autoverkeer. Het heeft even geduurd, maar gelukkig kunnen de omwonenden van de A7 nu uitkijken naar een stuk minder overlast en een stuk meer rust."

Wat wethouder Philip Broeksma betreft beginnen de werkzaamheden zo snel mogelijk na goedkeuring van de gemeenteraad. Wanneer dat precies is kan, ook vanwege de coronacrisis, moeilijk ingeschat worden.

 

Gevolgen van de coronacrisis voor de openbare ruimte en het verkeer | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 23-04-2020 00:00

Het straatbeeld ziet er tijdens de coronacrisis anders uit. Er is zowel meer als minder ruimte. Er zijn minder mensen op straat, maar die mensen hebben wel meer ruimte nodig.

Nu het er op lijkt dat er de komende maanden en misschien wel jaren maatregelen tegen corona nodig zullen blijven en er al gesproken wordt van een toekomstige anderhalf-meter-maatschappij, is het ook belangrijk om te kijken wat dat betekent voor de openbare ruimte en in het verkeer, met name voor plekken waar mensen de ruimte moeten krijgen om buiten te kunnen verblijven en toch voldoende afstand moeten kunnen nemen; waarbij voetgangers de ruimte krijgen om lopend veilig hun weg te vinden; waarbij reizigers in het openbaar vervoer letterlijk de ruimte krijgen in bus en trein, en waarbij fietsers tijdens hun fietstocht in staat worden gesteld voldoende afstand tot andere fietsers te kunnen houden. 

Is het college bereid om te inventariseren, analyseren en te onderzoeken of er knelpunten zijn in de gehele gemeente, maar met name in de binnenstad, de dorpscentra en de oudere wijken, om voor voetgangers, OV-gebruikers en fietsers voldoende ruimte beschikbaar te hebben of gecreëerd moet worden om nu, maar ook over langere termijn de ‘anderhalfmeter samenleving’ mogelijk te maken?

En overweegt het college om maatregelen te nemen, indien zich dergelijke knelpunten voordoen, indien mensen de anderhalf meter afstand niet in acht kunnen nemen? 

Bijvoorbeeld het al dan niet tijdelijk afsluiten van straten, rijbanen, of andere aanpassingen zodat de door het enorm afgenomen autoverkeer toch al rustige wegen tijdelijk ter beschikking kunnen worden gesteld aan voetgangers en fietsers?

Tot slot de vraag over de verkeersveiligheid: Het lijkt erop dat door het enorm afgenomen autoverkeer sommige automobilisten de rust op de weg misbruiken en de snelheidsregels aan hun laars te lappen en met te hoge snelheid door de bebouwde kom te rijden. Dit leidt tot meer onveiligheid in het verkeer, met name voor voetgangers en fietsers. Herkent het college dat beeld en blijkt dat uit gegevens van politie en stadstoezicht? Heeft het college ideeën om daar wat aan te doen, al dan niet in overleg met de politie?

D66 wil paal en perk stellen aan nieuwe Krol-brug

D66 D66 Groningen 29-01-2020 16:37

D66 wil dat de nieuwe Gerrit Krol-brug zeker niet hoger wordt dan vier meter en de nieuwe brug mag keuzes ten aanzien van bijvoorbeeld het Oosterhamriktracé niet beperken. Dat voorstel dient D66-raadslid Tom Rustebiel vandaag in.

De brug moet vervangen worden omdat hij aan het einde van zijn latijn is en de vaarweg Lemmer-Delfzijl een upgrade krijgt. Rustebiel: ‘We zien met het gedoe rondom de Paddepoelsterbrug dat het belangrijk is dat de gemeente stevig en helder positie kiest wanneer het gaat om wensen en ambities. Rijkswaterstaat heeft als primaire taak de vaarweg geschikt te maken voor grotere schepen, de gemeente moet voor de omwonenden en weggebruikers gaan staan.’

Een eerdere variant, uit 2016, was 4 meter hoog en had vrijliggende fietspaden. Die variant is volgens het college nu niet meer nodig. ‘We horen dat een smallere brug met fietsers en auto’s tegelijk op het wegdek ook prima past. Wij hebben liever vrijliggende fietspaden en snappen niet waarom dat nu niet meer nodig zou zijn. In 2016 was er immers ook al sprake van het omvormen van de Korreweg naar een fietsstraat.’

Rustebiel vreest dat de hoogte van de brug enorme impact gaat hebben op de omgeving. ‘Dat is bij 4 meter al zo. Je hebt een enorme aanloop nodig wat omwonenden beperkt in hun uitzicht en aanrijroutes naar omliggende straten beperkt. Lefier heeft hier bijvoorbeeld ook last van, die nieuw wil gaan bouwen op de hoek van de Korreweg en het kanaal.’

Het is de fractie van D66 ook niet helder wat de winst voor de scheepvaart is in de varianten geen verhoging, 4 meter of 5,5 meter. ‘Wanneer we vragen naar de verschillen in openingstijden krijgen we geen helder antwoord. Voor de beroepsscheepvaart scheelt het amper brugopeningen, zo leert een analyse van een omwonende van de Paddepoelsterbrug.’

Voor D66 is het ook van belang dat de brug geen beperkingen oplegt aan het wel of niet doorgaan van het Oosterhamriktracé. ‘Het college weet ons nog niet te overtuigen van nut en noodzaak van die autoverbinding. Het mag niet zo zijn dat we er straks aan vast zitten vanwege de beperkte capaciteit van de Krol-brug.’

D66 hoopt dat de motie unaniem steun krijgt. ‘Inzake de Paddepoelsterbrug hebben we unaniem een brief naar de Kamer gestuurd met ons pleidooi. Dat maakt een krachtige indruk.’

Het bericht D66 wil paal en perk stellen aan nieuwe Krol-brug verscheen eerst op Groningen.

SP: gemeente moet snel met oplossing komen voor A7-lawaai in Hoogkerk en de Buitenhof

SP SP Groningen 18-12-2019 12:18

De SP wil dat er snel een oplossing komt voor de omwonenden bij het deel van de A7 waar de overlast zo hoog is. Twee weken geleden ging het bij de raadscommissie over het weggedeelte dat bij Hoogkerk ligt. 

In 2018 zou er geluiddempend asfalt gaan liggen bij het stuk snelweg vanaf Laan van de Vrijheid tot aan de viaduct bij Roderwolderdijk. Nu staat de aanpassing pas voor 2024 gepland. In tussentijd zitten de omwonenden met grote geluidsoverlast door het verkeer, wat al jaren enorm is. Zelfs met dubbele beglazing en oordoppen is het moeilijk te behappen.

Eerst zou het Rijk bijspringen, maar het Rijk brak haar belofte. De provincie springt wel bij.

SP-raadlid Wim Koks:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2019/12/sp-gemeente-moet-snel-met-oplossing-komen-voor-a7-lawaai-in-hoogkerk-en-de-buitenhof“Behalve het Rijk dat zo slecht met haar inwoners omgaat, is het handelen van de gemeente ook zeer slecht. Uren voordat de brief verzonden werd, kreeg bewonersorganisatie van de A7 een telefoontje. Als het college juist had willen handelen dan was eerder contact op zijn plaats geweest. Daarnaast geeft de brief geen enkel perspectief aan de bewoners.”

De wethouder heeft aangegeven dat de gemeente misschien toch de knip gaat trekken om de problemen op te lossen. In het eerste kwartaal van 2020 komt er een voorstel.

Aan deze vage beloftes hebben de omwonenden in Hoogkerk voorlopig niks. Het wordt tijd dat de gemeente die duidelijkheid zo snel mogelijk gaat geven. SP-raadslid Wim Koks heeft dinsdag 10 december de Wijkraad in Hoogkerk bijgewoond om de  stand van zaken met de bewoners te bespreken.

Reageren? Graag! Mail naar fractiegroningen@sp.nl 

Zie ook: Wim Koks

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

form.antibot { display: none !important; }
You must have JavaScript enabled to use this form.
Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

Rijkswaterstaat reageert nog niet op aangenomen D66-motie voor Paddepoelsterbrug

D66 D66 Groningen 04-12-2019 08:25

De Tweede Kamer heeft op 3 december een D66-motie aangenomen waarin de minister wordt opgeroepen voor 1 maart een plan klaar te hebben voor de tijdelijke vervanging van de Paddepoelsterbrug. Eerder waren er door D66 al tot twee keer toe Kamervragen over de Paddepoelsterbrug gesteld. Onze reactie was aanvankelijk daarom ook zeer enthousiast dat er eindelijk beweging in het dossier kwam. Op dezelfde dag bleek echter dat Rijkswaterstaat nog niet in beweging is. Rijkswaterstaat had de bewoners bijeengeroepen om te praten over de Paddepoelsterbrug, maar wilde nog niet reageren op de aangenomen motie. In plaats daarvan hield Rijkswaterstaat vast aan de studies die zij wil uitvoeren tot eind 2020.

De variant waarin er geen brug terugkeert op de plek van de Paddepoelsterbrug maakt nog steeds onderdeel uit van deze studies. Statenlid Peter Gerrits: “Duidelijk is dat belanghebbenden, waaronder omwonenden en hun politieke vertegenwoordigers, hiermee niet akkoord gaan. Er zal hoe dan ook een nieuwe brug moeten komen. Het is goed om te zien dat de Tweede Kamer ons daarin steunt en bijzonder jammer dat de ambtenaren van Rijkswaterstaat deze steun nog niet bieden.” D66 blijft druk uitoefenen op de minister en Rijkswaterstaat de brug zo snel mogelijk te vervangen. De verbinding is simpelweg van te groot belang om hem zo lang te moeten missen.

Tweede Kamer steunt D66-motie: vóór 1 maart plan Paddepoelsterbrug

D66 D66 Groningen 03-12-2019 14:29

De Tweede Kamer wil dat de minister voor 1 maart een plan klaar heeft om de Paddepoelsterbrug tijdelijk te vervangen. Daar riep de Tweede Kamer de minister toe op door een motie van D66-kamerlid Rutger Schonis te steunen.

 

D66-raadslid Tom Rustebiel is blij dat een oplossing langzaamaan dichterbij komt. “Ik blijf het bizar vinden dat D66-kamerleden in Den Haag meerdere keren kamervragen moeten stellen en een motie in moeten dienen voor het herstel van een relatief simpele en lokale brug, die er al 15 maanden geleden uit is gevaren door een bedieningsfout. Maar we zijn weer een stapje verder en deze landelijke steun doet zowel ons als lokale politici als ook de bewoners goed.”

 

Minister Cora van Nieuwenhuizen ontraadde de motie, maar de kamer nam hem toch aan. Ook bij andere partijen is het geduld wel op. Rustebiel: “Er heerst ook in de Tweede Kamer onbegrip. Niet alleen over het uitblijven van een onderzoek naar een tijdelijke oplossing, ook de ongelooflijk ruime tijd die Rijkswaterstaat zichzelf geeft om een definitieve variant uit te werken. En dat terwijl men wel haastig met de Gerrit Krol-brug aan de slag wil.”

 

Alle kamervragen en moties ten spijt lijkt de strijd voor een nieuwe brug nog lang niet gestreden. “Ik mis het gevoel voor urgentie. Ik ben bang dat we via alle mogelijke wegen druk uit moeten blijven oefenen tot het ontwerp, de middelen en de planning voor de nieuwe brug zijn vastgesteld. Maar we zullen dat doen en voelen ons gesterkt door lokale politiek, de Tweede Kamer en natuurlijk vooral de bewoners”, aldus Rustebiel.

 

Het bericht Tweede Kamer steunt D66-motie: vóór 1 maart plan Paddepoelsterbrug verscheen eerst op Groningen.

Doorfietsroute Leek ‘trap’ dichterbij!

D66 D66 Groningen 28-10-2019 13:37

Veel afstanden kunnen prima met de fiets worden afgelegd. Fietsen is goed voor je lijf en voor het milieu. En op routes zoals Leek – Groningen heb je fietsend geen last van files. De doorfietsroute Leek – Groningen is een belangrijke ‘trap’ dichterbij gekomen nu Provincie, gemeenten en Rijkswaterstaat, gecoördineerd door onze gedeputeerde Fleur Gräper het eens zijn over het tracé. In het plaatje hiernaast is het te zien. De route loopt ten zuiden van de A7, met een aansluiting vanaf Oostwold over de aan te leggen zonnewal. Ook de aansluitingen in Leek en Hoogkerk zijn in overleg gekozen.

D66 heeft in haar verkiezingsprogramma veel ruimte gemaakt voor de fiets. Dat heeft zich vertaald in het collegeakkoord, waarin een ambitieus programma is vastgesteld om de fiets een steeds belangrijkere rol te geven, onder andere in het woon-werk verkeer.

In de afgelopen maanden en zelfs jaren is regelmatig overlegd met fietsers en omwonenden. Ook over dit tracébesluit zal met iedereen worden gesproken. Aan het einde van dit jaar, zo is de verwachting, kan het realisatiebesluit door Provinciale Staten worden genomen.