Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

2373 documenten

Bezuiniging re-integratieproject Bataviawerf van de baan

Leefbaar Lelystad Leefbaar Lelystad D66 Lelystad 20-08-2019 01:23

Bezuiniging re-integratieproject Bataviawerf van de baan

Lelystad • Dinsdag 28 mei 2019 | 23:54

De voorgestelde bezuiniging op het re-integratieproject op de Bataviawerf is van de baan. De gemeenteraad van Lelystad heeft dat dinsdagavond besloten. Op de Bataviawerf werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze worden daar voorbereid op een vaste baan.

Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om de subsidie (750.000 euro in vier jaar) te schrappen viel niet goed bij de verschillende partijen in de gemeenteraad. Het voorstel werd dan ook door een meerderheid van de raad verworpen.

“We zijn er heel blij mee. Het is het icoon van Flevoland”, zegt Jack Schoone van Leefbaar Lelystad. “Tot in Australië is men bekend met dit schip. Iedereen vindt het fantastisch en we hebben heel veel goeie re-integratie daar. Het mag misschien iets langer duren en iets meer kosten maar wij zeggen behoud het.”

Ook D66 stemde tegen de bezuiniging op de Bataviawerf. “We willen graag dat de werf behouden kan blijven. De Bataviawerf en Lelystad zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden”, aldus Sanne de Wilde van D66.

De SP stemde wel voor de bezuiniging. “De werf begeleidt nog maar weinig mensen naar vast werk. Daarom zijn we er voor om het geld aan andere projecten te besteden waarin mensen wel weer doorstromen naar een baan op de arbeidsmarkt”, aldus Alexander Sprong van de SP.

SP Horst aan de Maas bezoekt NLW De Biesplanken

SP SP D66 CDA PvdA VVD ChristenUnie Horst aan de Maas 19-08-2019 08:20

Onlangs brachten Aniet Fonteyne en Sonja van Giersbergen van de gemeenteraadsfractie van de SP een bezoek aan de NLW, het werkbedrijf voor sociaal-maatschappelijke werkgelegenheid in de regio Noord-Limburg West, locatie De Biesplanken. Aanleiding voor het bezoek zijn de perikelen tussen ondernemingsraad en directie, waardoor er een crisis in het bestuur is ontstaan én de geluiden van onrust op de werkvloer door medewerkers.

De Biesplanken - een onderdeel van de NLW - is recent verhuisd. Buiten is het nog niet helemaal af. Het binnengedeelte en de kantine hadden prioriteit en die zijn wel klaar. Een twaalftal mensen is binnen aan het stekken en oppotten. Iedereen is erg te spreken over de nieuwe werkplek.

De leeftijd van de werknemers varieert van 21 tot 64 jaar. Een enkeling werkt al 45 jaar bij de NLW  Er zijn mensen die aan een tafel zittend werken. Een klein aantal werkt in de kas waar de stekken opgetrokken worden tot plantjes. De aard van de werkzaamheden wordt bepaald aan de hand van mogelijkheden die mensen hebben, zowel lichamelijk als geestelijk. Een aantal mensen werkt hele dagen, een aantal part-time. Sommigen komen met eigen vervoer, anderen met taxivervoer.

Werknemers merken helemaal niets van de onrust aan de top van het  bedrijf. Buite de berichten in de krant. Leidinggevenden merken dat wel. Zij zijn blij met wat er overgebleven is van de sociale werkvoorzieing in Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray, zodat mensen een zinvolle dagbesteding hebben en het gevoel als werknemer mee te tellen.

Begeleiding is vaak nodig, soms door de voorwerker vanuit de groep zelf, maar soms ook door de begeleiding van de NLW. Voor alle mensen zou het vreselijk zijn om de structuur van de NLW te moeten missen. Met pensioen gaan is al vaak een probleem. Een dag zelf invullen en daar een structuur in vinden is voor veel mensen een te grote opgave met alle gevolgen van ziekte en ongelukkig voelen tot gevolg.

De sociale werkvoorziening staat als gevolg van kabinetsbeleid (zowel in de vorige regeerperiode van VVD en PvdA als nu met VVD, CDA, D66, en Christen Unie) sterk onder druk. Wat de SP betreft blijft de sociale werkvoorzieining echter van groot belang. De SP wil dan ook de taken van de sociale werkvoorziening zo veel mogelijk behouden en waar mogelijk terug brengen naar het eerdere niveau. Zodat mensen die daarvoor geïndiceerd zijn weer volledig deel kunnen nemen aan het arbeidsproces.

Zie ook: Werk

Inwonersparticipatie

PvdA PvdA Reimerswaal 16-08-2019 09:04

Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving. Hierin hebben we een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

In de komende raadsperiode willen wij als PvdA Reimerswaal dat inwoners meer grip krijgen op hun leefomgeving.

Samen kijken naar kansen en dit vertalen naar een succesvolle aanpak.

 

Het bericht Inwonersparticipatie verscheen eerst op PvdA Reimerswaal.

LHTBI’s horen er ook bij

PvdA PvdA Reimerswaal 16-08-2019 06:45

Wij accepteren LHBTI’ s in de maatschappij!

Vanzelfsprekend.

Meer informatie en aandacht voor deze groep mensen kan leiden tot meer emancipatie en begrip.

Het bericht LHTBI’s horen er ook bij verscheen eerst op PvdA Reimerswaal.

VVD maakt zich zorgen over sponsoring kermisweek

VVD VVD Pijnacker-Nootdorp 16-08-2019 06:33

De VVD heeft technische vragen gesteld over het afplakken van de sponsors op de reclameborden van de kermisweek.

In de week van 6 augustus was de jaarlijkse kermisweek in Nootdorp. Helaas bleken op de reclame borden de sponsors afgeplakt. De VVD, in de persoon van Peter van den Heuij, heeft vragen gesteld aan het college van B&W hierover.  

Wij willen graag  weten waarom er dit jaar ineens gehandhaafd wordt en andere jaren niet. Het is natuurlijk niet gewenst dat ondernemers die bij een dergelijk evenement als sponsor optreden gefrustreerd raken. 

De VVD wil graag horen van het college waarom dit niet meer mogelijk is.  Of zoals Peter aangeeft "Het lijkt mij echt dat de nut en noodzaak van zo'n wet- en regelgeving aangetoond moet worden, want ik ben niet overtuigd. Onze insteek is om dit terug te draaien". 

In september zal de VVD fractie hierover verder in gesprek gaan met het college. 

Vragen over fietsparkeren Steenwijk

D66 D66 Steenwijkerland 15-08-2019 16:16

Op 14 augustus 2018 stelde wij al schriftelijke vragen over het fietsparkeren Steenwijk. Dit was in verband met het ontwikkelen van de nieuwe markt in Steenwijk. Het college gaf aan dat de mening van D66 ...

AMBTENAAR HOEFT NIET CONTINU BEREIKBAAR TE ZIJN

Lokale Partij Grave Lokale Partij Grave PvdA Grave 15-08-2019 05:26

In het weekend een telefoontje: die beleidsnota móet snel af, begin je er vast aan? Werken op vrije momenten vindt niemand prettig. Een wetsvoorstel geeft werknemers het recht onbereikbaar te zijn.

Wie regelmatig in de vrije uren telefoontjes, mailtjes of appjes van de baas krijgt om toch wat werk te verrichten, heeft een hogere kans op een burn-out. Dat is de reden dat PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk het initiatiefwetsvoorstel Wet op het recht op onbereikbaarheid indiende. Die wet gaat regelen dat werkgever en werknemer betere afspraken moeten maken over ‘onbereikbaarheid’ in de avonduren en

de weekenden.

Jonge ambtenaren

Tim Smit, voorzitter van het jonge ambtenarennetwerk FUTUR, noemt het wetsvoorstel ‘sympathiek’. Uit een rondgang onder jonge ambtenaren blijkt volgens hem echter dat zij geen ‘last’ hebben van berichten van leidinggevenden na werktijd. ‘Zij geven aan dat die berichten wel binnenkomen, maar dat niet van de jonge ambtenaar wordt verwacht dat direct buiten werktijd wordt gereageerd. Als een reactie op zich laat wachten, dan is daar begrip voor en worden daar geen vragen over gesteld door de leidinggevende.’

Smit vindt dat het versturen van berichten buiten de reguliere werktijd bij het nieuwe of ‘flexibele’ werken past. ‘Dat betekent dat de jonge ambtenaar zelf ook de ruimte heeft om op niet gangbare tijden te werken en berichten te versturen – naast reguliere momenten dat bereikbaarheid voor inwoners, partners en collega’s gewenst is.’

Voorstel van de 6 oppositiepartijen

CDA CDA Sittard-Geleen 13-08-2019 16:17

Geachte fractievoorzitters, Niemand is gelukkig met de huidige bestuurscrisis. De essentie van het ontstaan van deze crisis is dat een krappe meerderheid, die ontstaan is door het bij elkaar sprokkelen van kleinere partijen en een grotere partij met veel part-time wethouders alsmede één grote partij met drie wethouders, een niet langer werkbare situatie is ontstaan, die zeer kwetsbaar is gebleken en de meerderheid kwijt is. De meerderheid van één zetel en daarmee de afhankelijkheid van die ene zetel, alsmede de daardoor noodzakelijk strakke coalitiediscipline werkt(e) uiteindelijk verlammend, ook al wordt een verandering van de bestuursstijl nagestreefd. Om die reden is een gelijkwaardige en collegiale ploeg bestuurders nodig, die een breed draagvlak heeft in de gemeenteraad. Het voorstel voor 5 full-time wethouders, een per partij ongeacht het aantal raadszetels, zorgt voor meer balans en voorkomt een "wurggreep" van de twee grootste partijen. Het dwingt partijen na te denken over oplossingen. Partijen moeten daarbij ook out of the box durven denken en ingesleten paden durven te verlaten. De huidige werkwijze werkt in onze raad niet meer. De bestuurscrisis komt met name voort uit de verscherpte verhouding tussen coalitie en oppositie. Die scherpe randen gaan ervan af als er minder sprake is van een coalitie en oppositie verhouding in raadencollege. Daarbij is er ook nog het doel dat er meer inhoudelijk debat in de raad plaatsvindt. Nadere technische toelichting: Er zijn al enige raadsperioden twee grote partijen die telkenmale er niet in slagen om samen de meerderheid in de raad te hebben. Steeds moeten andere partijen aansluiten om de meerderheid in de raad te krijgen. De gedachte is dat die “meerderheidvormende” partijen in feite groter zijn in hun handelen dan de twee grootste. Immers zij hebben een sleutel voor het vormen van de meerderheid. Zij zijn - om het zo te zeggen - onmisbaar. De "grootste" is feitelijk de partij, die voor de meerderheid in de raad zorgt. Die partij is voor de denklijn om dit voorstel te formuleren als de grootste genomen en 1 wethouderszetel toebedeeld. Door die partij als de grootste te beschouwen betekent dit dat feitelijk grotere partijen hetzelfde aantal wethouders moeten krijgen, maar voor het evenwicht dat we nastreven ook kleinere partijen. Kleinere partijen zouden ervoor kunnen zorgen dat zij zich al dan niet in verschillende clusters samenpakken en dat er vanuit die groepen een wethouder wordt "geleverd". Eenieder zal zich daarbij de voorwaarde realiseren van kennis en kunde. Dit betekent dus dat er verschillende clusters in de raad kunnen bestaan en er niet persé meer een scherpe verdeling is tussen oppositie en coalitie. Er wordt uitgegaan van 5 wethouders. Een reëel aantal voor een stad van deze omvang (zo hebben bijvoorbeeld Den Bosch en Roermond ook 5 wethouders). Wethouders moeten dan - als dat aan de orde zou zijn – meerderheden zoeken in het college, maar ook in de raad. Individuele raadsleden en fracties kunnen zodoende hun invloed steeds maximaliseren. De vaak bekritiseerde coalitiediscipline, waardoor raadsleden en fracties vaak hun eigen mening minder kunnen inbrengen, krijgt daardoor minder gewicht. Per thema kan sprake zijn van wisselende meerderheden. Er is een raadsbreed programma dat als leidraad dient voor het beleid. Sittard-Geleen, 12 augustus 2019

Algemene Beschouwingen

ChristenUnie ChristenUnie Urk 13-08-2019 14:31

https://urk.christenunie.nl/k/n30534/news/view/1278585/527258/Meindert Bakker

Algemene beschouwingen van de ChristenUnie UrkOp 27 juni 2019 waren de algemene beschouwingen in de raad van Urk. Hieronder kunt u die van de ChristenUnie terugkijken of teruglezen.

TEKST: 

Voorzitter,“Volle kracht vooruit” zo schreef u in uw voorwoord. Als een schip dat haar zeilen bolt voor de wind en stevig koers zet naar haar bestemming. Een mooi beeld. Dat beeld wordt nog mooier als we een blik werpen op de stuurman. Want wanneer wij de Heer het roer in handen geven zijn wij veilig voor elke storm!

Urk bestuurtVoorzitter, laat ik beginnen met een compliment. Deze keer vinden we bij de kadernota ook een uitwerking van het coalitieakoord met de actuele status per onderwerp. Hierdoor krijgen we meer zicht op de voortgang van dit ambitieuze document en daar zijn wij als coalitiepartij natuurlijk heel blij mee. Ook willen we de complimenten geven dat na het aannemen van het initiatiefvoorstel “Urk Groeit” de gemeente voortvarend te werk is gegaan met samenwerking in Noordelijk Flevoland en daarbuiten. Er zijn echter ook zorgen: de personele bezetting van onze ambtelijke dienst bijvoorbeeld. Heeft het college oog voor de werkdruk van het personeel? Werft de gemeente ook actief zelf? En welke gevolgen heeft de personele bezetting voor de uitvoering van de ambities van Urk?

Voorzitter, als ChristenUnie hebben we vaker gepleit voor het maken van een lange-termijn agenda zodat we als raad en college beter kunnen prioriteren en op elkaar acteren. Hoe ver zijn we daar nu eigenlijk mee? Wordt dit wel serieus genomen?

Urk werktDe Urker economie groeit als nooit tevoren en Urk heeft het laagste werkloosheidscijfer van Nederland. We zijn terecht “groos” op het arbeidsethos van onze inwoners. Dankbaar zijn we dat de realisering van de MSNF weer dichterbij komt, alhoewel we verontrustende berichten lezen over vragen vanuit milieuoogpunt. Welke invloed heeft dit? Blij zijn we met de verbreding van de sluis van Kornwerderzand waar ons kamerlid Stieneke van der Graaf zich zo voor heeft ingezet. Ook de regiodeal draagt bij aan de maritieme ontwikkeling van Urk. Maar hoe staat het nu met de uitvoering van dit document?

Voorzitter, nu de realisatie van start-ups op het Noorderzand niet door kan gaan, zien we graag dat er gekeken wordt naar mogelijkheden voor de verplaatsing van de gemeentewerf en herontwikkeling van Noorderzand in combinatie met de sportboulevard. Hier zullen we i.s.m. collega partijen dan ook een motie voor indienen.

De Urker industrie is momenteel afhankelijk van arbeidsmigranten. Echter: de huisvesting van deze broodnodige arbeiders zorgt nog steeds voor hoofdbrekens en frictie. Blijft het college hier wel actief mee aan de slag? Wat ons betreft kunnen er nog stappen gemaakt worden in beleid en het invoeren van een convenant. Een motie daartoe zullen we ook gezamenlijk indienen.

Tenslotte vraagt het parkeren van de vrachtwagens ook onze onverdeelde aandacht. Hoever is het college met het vinden van een locatie?

Voorzitter, waar wij als ChristenUnie ons aan storen is de zin “laag opgeleid is niet perse een probleem” (pag. 9) in de Kadernota. Deze zin heeft een waardeoordeel in zich terwijl we deze praktische mensen keihard nodig hebben. Als we als samenleving op deze manier blijven praten doen we echt te kort aan deze zó belangrijke groep. Wij dringen er bij het college dan ook op aan om deze zin te wijzigen in een positievere formulering

Urk leeftVoorzitter, nog steeds wil een Urker op Urk blijven wonen. Dat is geweldig, maar zorgt ook voor uitdagingen. De uitdaging nu is de groei van Urk tijdig te faciliteren in de Zeeheldenwijk. Daar moet het college intensief mee bezig blijven. Bij wonen hoort onlosmakelijk woongenot. In de nieuwe wijken, waar veelal jonge gezinnen wonen, moet oog blijven voor spelende kinderen en een ruimtelijke, groene beleving. Houdt het college deze uitgangspunten, binnen financiële mogelijkheden, wel in het oog? Dat geldt ook voor een goede mix van woningtypes en prijsklasses, bijvoorbeeld starters en levensloop. In hoeverre gaan we als raad en college daar nog invloed op uitoefenen en wanneer?

Voorzitter, wat de ChristenUnie betreft hoort in de Oranjewijk een speelterrein bij de Harmpje Visserschool. Zo ontstaat zowel voor deze snelgroeiende school als voor de buurt een mooi en aaneengesloten speelgebied. In hoeverre zijn er plannen of mogelijkheden hiervoor?  

Het afvalbeleid moet op de schop. Dat weten we. Wanneer kunnen we de uitkomsten van de commissie verwachten?

Complimenten zijn er voor het college dat door het invoeren van een lotingssysteem gezorgd heeft voor een eerlijker verdeling van de koopwoningen.

Onze laatste vraag gaat over de huurwoningen. Lukt het om i.o.m. Patrimonium straks de wachtlijst terug te dringen en bouwen we straks ook genoeg woningen in de huursector, met name voor onze ouderen?

Urk beweegtVoorzitter, dan de sportboulevard. Mede op initiatief van de ChristenUnie is een visie opgesteld waar we van harte achter staan. Het gaat uit van een mooie stip aan de horizon. We kunnen en gaan niet alles tegelijk realiseren, maar het gaat er wel komen. De verlichting naar het watervalletje is al gerealiseerd en de eerste dijkovergang is een feit. Deze draagt ook bij aan meer bewegen voor ouderen. Zo gaan we stukje bij beetje van visie naar realiteit. Wat kunnen we binnenkort nog verwachten wat betreft de ontwikkelinge van de sportboulevard? 

Voorzitter, de kosten voor sportverenigingen zijn voor sommige gezinnen vrij hoog. In het kader van het IJslands Preventiemodel willen we sporten stimuleren. Kan de gemeente regelingen die er zijn proactiever aanbieden? Ook voor grotere gezinnen die nu misschien net buiten de minimaregeling vallen? 

Voorzitter, het is uitermate belangrijk om in te zetten op een goede sporthal in de Zeeheldenwijk. Deze sporthal moet niet te klein zijn en multifunctioneel zijn voor verschillende sporten. Heeft het college de vraag hiernaar goed voor ogen? In de Kadernota wordt nog gesproken over een gymzaal. Voorzitter, als het college echt een treffer wil maken, dan kiest ze voor meer dan gymzaal. En om alvast te oefenen, een bal voor het college als reminder.

Urk straalt en bruistVoorzitter, de cultuurnota is dit jaar gerealiseerd. Een belangrijke mijlpaal voor de ChristenUnie. Maar nu gaat het naar de uitvoering. Kan de wethouder al licht schijnen op het instellen van de Erfgoedcommissie? En als fractie kijken we uit naar de eerstvolgende uitreiking van de cultuurprijs die vanaf nu elk jaar uitgereikt zal worden, waaronder ook de muzikale prijs. In het IJslands preventiemodel wordt gesproken over de verbinding tussen cultuur en sport. Als ChristenUnie vinden we de culturele pijler onder dit model heel belangrijk. Het is mooi om te zien hoe de bibliotheek samenwerkt met SCAB en we op Urk de inzet hebben van cultuurcoaches en cultuurcoördinatoren in het onderwijs. Houdt het college wel voldoende zicht op jonge, beginnende kunstenaars en muzikanten? Misschien zijn er ook andere openbare plekken om, naast het museum, jong talent een podium te bieden. Hoe staat het college daar tegenover? En als we het dan toch over het museum hebben: hoe gaat de bemensing ingevuld worden als Tourist Info er uit gaat?

Voorzitter, we hebben als ChristenUnie altijd gepleit dat de rest van het palenscherm wordt aangepakt, inclusief mooie en heldere informatieborden. We zijn blij dat na de zomer hier een start mee gemaakt wordt. Wanneer kunnen we daar meer informatie over verwachten? Wij branden van nieuwsgierigheid. En voorzitter, wanneer zien we de stormbal weer terug bij de vuurtoren?

De ChristenUnie zou graag zien dat het college slagen gaat maken op het gebied van lesmaterialen voor scholen en de Canon van Urk. Een mooi voorbeeld zagen we tijdens het raadsbezoek aan het museum in Grave. Hoe ver staat het daar mee?

Voorzitter we willen ook uitdrukkelijk het werk noemen wat door vrijwilligers allemaal gedaan wordt om onze cultuur en geschiedenis in stand te houden en te bewaren. Laten we al die vrijwilligers en organisaties koesteren. De ChristenUnie is daarom ook nieuwsgierig naar de Oranjevereniging. Hoever zijn we in het proces voor deze vereniging? Volgend jaar vieren we 75 jaar bevrijding. Gaat de gemeente hierin ook nog een rol spelen? En gebeurt er nog wat met het oorlogsmonument?

En voorzitter, het project de Parel Oppoetsen nadert zijn voltooiïng. Maar hoe staat het met de voorwaarden van het hotel? Als ChristenUnie vinden we de realisatie van een hotel op Urk nog steeds erg belangrijk omdat we niet volledig aan de vraag kunnen voldoen. En wat gaan we doen met de invulling van het havengebied? Komt daar nog een visie op?

Urk zorgtVoorzitter, het gaat beter met Nederland, financieel gezien. Maar dit merken we nog niet in de gemeentelijke financiën. Er zijn zorgen voor de toekomst, ook als het gaat om de bekostiging van het sociaal domein. We zien dat op termijn hier structureel minder geld wordt ontvangen, wat gaat leiden tot moeilijke besluiten. We zijn daarom blij dat onze wethouder zich landelijk heeft aangesloten bij de brandbrief naar de overheid.Wat de ChristenUnie betreft richt het college haar pijlen op samenwerking in en met de regio met behoud van de Urker identiteit en inzet van lokale expertise. Insteken op preventie en jongerenwerk is nu nog belangrijker geworden om zorgvragen in de toekomst te vermijden. Kan het college ook in de toekomst met de toegekende middelen de juiste zorg blijven bieden?

Voorzitter, we zijn ontzettend blij met de pilot van het IJslands preventiemodel. Daar zullen vast mooie dingen gaan gebeuren, maar er zijn ook uitdagingen. Hoe gaan we de uitkomsten verankeren in beleid en uitvoering?

Al enige jaren vraagt de ChristenUnie om beleid voor een goed dekkend systeem met bereikbare buitenkasten voor de AED’s. De motie is recent aangenomen, maar hoe staat het nu met de uitvoering? Voorzitter, dan nog de complimenten voor de positieve manier waarop Caritas vrijwilligers in het zonnetje heeft gezet middels een vrijwilligersdag. Dat is wat ons betreft een schoolvoorbeeld van waardering geven aan mensen die dat echt verdienen.

Grote zorgen hebben we nog steeds over het weggevallen ziekenhuis in Lelystad. Worden we niet vergeten? Is het definitieve rapport van de verkenner al binnen en wat betekent dit voor Urk? 

Urk veiligVoorzitter, dan even over de jeugdhonken. We zijn het college erkentelijk voor het ingezette beleid. Wat de ChristenUnie betreft houdt de burgemeester echter strak de vinger aan de pols betreffende de handhaving. Berichten van wangedrag of alcoholgebruik door minderjarigen moeten tot het verleden behoren. Uitbreiding van de algehele handhavingscapaciteit juichen we toe en wat ons betreft pleiten we als gemeente voor meer zichtbare politie. Ook in het weekend. Voorzitter, jammer vinden wij het dat we zien dat meer horeca op Urk kiest voor openstelling op zondag.

Voorzitter, burgers vinden het nog best lastig om aangifte te doen. Hoe kunnen we de aangiftebereidheid vergroten en aangifte doen laagdrempeliger maken? En doet de gemeente zelf wel aangifte van vandalisme? Bijvoorbeeld met Koningsdag? Dit n.a.v. onze vragen over koningsdag. Is anoniem melden of aangifte doen ook een mogelijkheid? Verder zien we graag dat de gemeente werk gaat maken van het instellen van vrijwillige vuurwerkvrije zones. Kunnen we hier al een proef mee verwachten?

Veiligheid is ook belangrijk in het verkeer. Een wens van de ChristenUnie zijn de verlichte zebrapaden. Vorig jaar hebben we het college een reminder gegeven wat natuurlijk een ereplaats heeft gekregen in uw werkkamers. Alhoewel het college werk heeft gemaakt zebrapaden beter te verlichten, hebben we “het verlichte zebrapad” met lichtgevende banen uit het coalitieakkoord nog niet gezien. Wanneer ziet het college het licht?

TenslotteVoorzitter, er zijn weer volop kansen voor onze economie en daarmee onze inwoners. Dat is iets om oprecht dankbaar voor te zijn. De ChristenUnie staat achter de kadernota en de voorstellen die het college heeft gedaan, ondanks vragen over de toekomst. Op Urk weten we echter dat er één is die alle dingen in Zijn hand heeft en dat het beste nog moet komen. In die hoop en met dat vertrouwen mogen we hier onze arbeid verrichten. Bij al het werk wat wacht wil de ChristenUnie het college, de ambtelijke dienst, maar ook de gehele raad Gods zegen wensen.

 ChristenUnie Urk