Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

2115 documenten

Commissaris komt naar Papendrecht

Onafhankelijk Papendrecht Onafhankelijk Papendrecht Papendrecht 23-05-2019 13:39

Commissaris van de Koning op bezoek in P

Adobe Acrobat document 259.5 KB

Download

Kaderstellende nota scheepswerf wordt in september aangeboden.

Keerpunt 2010 Keerpunt 2010 Grave 23-05-2019 13:35

Raadsinformatiebrief

Tussenbericht kaderstellende nota locatie scheepswerf.

Aanleiding

Op 5 juli 2018 heeft u een motie aangenomen waarin u het college verzoekt om als gemeente de regie te nemen bij de mogelijke gebiedsontwikkeling van de locatie Scheepswerf.

Inhoud

In de motie wordt verzocht een kaderstellende nota aan de gemeenteraad voor te leggen. Aan dit voorstelwordt op dit moment door het college gewerkt. Tijdens de commissie Ruimte van 29 januari 2019 heeft de portefeuillehouder een procedurele toezegging gedaan dat deze kaderstellende nota aan de raad zal

worden aangeboden. Wij kunnen u melden dat dit in de raadsvergadering van september 2019 zal zijn.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Grave,

Vragen vaccinatiegraad naar tevredenheid beantwoord

D66 D66 Schiedam 22-05-2019 20:56

Op 4 april 2019 heeft de factie van D66 vragen gesteld aan het college van B&W over de vaccinatiegraad in Schiedam. Uit gegevens van het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat de vaccinatiegraad in Schiedam (92,2 procent) lager is dan in de gemeenten Vlaardingen (95,2 procent), Maassluis (96,1 procent) en Rotterdam (92,4 procent). De fractie van D66 vroeg zich daarom af wat het college hiervan vindt en wat het eraan doet.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moet 95 procent van de peuters in een regio zijn ingeënt om groepsimmuniteit te garanderen. Daaronder neemt de kans op mazelen toe en dat baart ons zorgen. Landelijk zien we dat het aantal besmettingen toeneemt en dat tegelijkertijd steeds minder ouders hun kinderen laten inenten. Besmetting met bijvoorbeeld het mazelenvirus is niet alleen gevaarlijk voor de kinderen die niet zijn ingeënt, maar ook voor jonge kinderen (tot 14 maanden) die nog niet ingeënt mogen worden. Ouders die hun kinderen niet laten inenten brengen dus niet alleen hun eigen kinderen in gevaar, maar ook de kinderen van anderen.

Gelukkig deelt het college van B&W onze zorg. Zo blijkt uit de beantwoording van onze schriftelijke vragen. Het college ziet verschillende groepen ouders die hun kinderen niet laten inenten. Voor een deel gaat het om goed geïnformeerde ouders die er bewust voor kiezen om hun kinderen niet te laten inenten. Daarnaast zijn er ouders die niet te overtuigen zijn dat hun (soms geringe en/of eenzijdige) informatie en denkbeelden niet kloppen met de werkelijkheid. En in een enkel geval spelen ook religieuze overwegingen een rol. Volgens het college speelt ook mee, dat ouders en verzorgers in zijn algemeenheid steeds kritischer worden en minder vertrouwen hebben in de overheid en daarom niet zomaar doen wat de overheid voorschrijft.

Het college geeft aan samen met de regio te onderzoeken wat precies de onderliggende oorzaak is van het lage percentage. Hier zijn we erg blij mee. Ook zijn wij blij om te lezen dat het college bereid is extra maatregelen te treffen om ouders te stimuleren hun kinderen te laten inenten. Het college wacht daarvoor wel het eerder genoemde onderzoek af om gerichte maatregelen te kunnen nemen. Dat lijkt ons de juiste volgorde.

De verwachting is dat de resultaten van het onderzoek na de zomer 2019 beschikbaar zijn. Wij zijn tevreden met de beantwoording van onze vragen en wachten de resultaten van het onderzoek af en zien vervolgens graag een voorstel met extra maatregelen om de vaccinatiegraad in Schiedam omhoog te krijgen. Tot zo ver.

(voor de volledige beantwoording van de schriftelijke vragen, klik hier).

Jarle Lourens Raadslid D66 Schiedam

The post Vragen vaccinatiegraad naar tevredenheid beantwoord appeared first on Schiedam.

Gister hebben we een opvallende ...

GroenLinks GroenLinks D66 ChristenUnie PvdA Ooststellingwerf 22-05-2019 20:54

Gister hebben we een opvallende raadsvergadering gehad. Ten eerste viel op dat een motie van ons, over het ondersteunen van de lobby voor de Lelylijn, unaniem werd ondersteund door de raad en ook door het college werd ondersteund. Daarnaast werd de motie mede-ingediend door alle fracties, behalve de PvdA. Een andere motie die wij indienden, waarin we vroegen inzichtelijk te maken of de leges voor bouwvergunningen voor meer mensen verlaagd kunnen worden, haalde het helaas niet. Alleen WijLokaal, ChristenUnie en StellingwerfPLUS steunden de motie. Desondanks deed de wethouder een toezegging van gelijke strekking, waardoor ons doel behaald was. Opvallend was ook de gang van zaken rondom het regenwater in het Haerenkwartier. Er lag een goed raadsvoorstel, waar GroenLinks graag voor had gestemd. Uit de stukken bleek dat dit (wadi's en een infiltratieriool) de meest effectieve en duurzame oplossing was en daar kunnen wij alleen maar voor zijn. Totdat wethouder Jongsma opeens aangaf dat dit de duurste oplossing was en dat dit niet in het raadsvoorstel was gezet, hoewel de financiële vergelijking wel gemaakt was. Dit was in tegenspraak met een toezegging die wethouder Jongsma eerder al had gedaan op aandringen van GroenLinks, maar bovendien gaf het bij veel fracties het gevoel dat de wethouder informatie achter had gehouden. D66 dreigde zelfs met een motie van wantrouwen omdat de wethouder weigerde uit te leggen waarom hij deze keuze had gemaakt. Dat was een primeur in deze raadsperiode, want niet eerder was die term gevallen. Ook GroenLinks was niet blij met de gang van zaken rondom dit raadsvoorstel: het college gooide eigenlijk zijn eigen glazen in bij een verder uitstekend en gedurfd voorstel. Volgende maand komt het voorstel terug. We zullen nogmaals kritisch kijken naar het stuk. Verder waren er nog beschouwingen over de voorjaarsnota, waarin staat hoeveel geld we hebben. Waar GroenLinks het kort hield, bespraken sommige andere fracties vrijwel alle tekst. Henk Vos: 'De andere fracties geven aan blij te zijn met meevallers en teleurgesteld over tegenvallers. Wij vinden dat nogal vanzelfsprekend.' Er was ook nog discussie over een zienswijze richting de FUMO, die weer eens meer geld wilden. OoststellingwerfsBelang wilde de zienswijze aanpassen met een ons inziens nogal zinloze tekstwijziging, zeker nadat die ook nog eens gewijzigd was. Het amendement kwam er toch door. Bij de Wrongel ging het vooral over parkeerproblemen. GroenLinks steunde een motie van de ChristenUnie om toezicht te houden op een oplossing. De oppositie stemde voor, de coalitie stemde tegen. Wel zijn wij blij dat er gebouwd gaat worden op een inbreidingslocatie. Tot slot diende WijLokaal nog een motie in, die wij mede indienden. Hierin werd het college gevraagd een motie in te dienen bij het VNG congres waarin gevraagd zou moeten worden om meer geld voor het Sociaal Domein. De wethouder gaf aan hier in Fries verband al mee bezig te zijn, maar wij waren het met WijLokaal eens: dit is zo'n groot probleem, dat hier nooit genoeg aandacht voor kan zijn. Helaas steunden alleen WijLokaal, ChristenUnie, StellingwerfPLUS, GroenLinks en PvdA (exclusief Simon ter Heide) de motie.

❤❤ Wij hebben nog een belangrijke ...

D66 D66 Nederland 22-05-2019 20:45

❤❤ Wij hebben nog een belangrijke boodschap voor alle vrouwen (en alle optimisten van Nederland). Kies morgen voor 🚺 gelijke rechten voor vrouwen 🚺 meer vrouwen aan de top 🚺 baas in eigen buik Daar blijven wij áltijd voor strijden.

Even voorstellen ...Jasper ...

Algemeen Belang Algemeen Belang Elburg 22-05-2019 17:34

Even voorstellen ...Jasper Olthuis...!

Gemeenteraad Groningen kijkt vooruit: dit vindt de ChristenUnie belangrijk

ChristenUnie ChristenUnie Delfzijl 22-05-2019 15:37

https://delfzijl.christenunie.nl/k/n1235/news/view/1276354/43652/stadhuis_stockphoto.jpegDe ChristenUnie Groningen wil nog meer werk maken van een gemeente waarin mensen oog hebben voor elkaar. Tijdens de gemeenteraad vandaag werd er gezamenlijk vooruit gekeken naar komend jaar. Hier lees je de belangrijkste punten waar de ChristenUnie zich in de gemeente Groningen hard voor gaat maken.

Sluiting tippelzone De ChristenUnie is blij dat het college van burgermeester en wethouders de tippelzone heeft gesloten. Dit weerhoudt ons echter niet van de morele plicht om te blijven omzien naar deze uiterst kwetsbare vrouwen. Inzet op tegengaan van mensenhandel en illegale prostitutie blijft daarbij hard nodig. Elk kind in een veilig thuis Voor een gezonde ontwikkeling van kinderen is een stabiele thuissituatie belangrijk. De ChristenUnie wil het college dan ook graag meegeven aandacht te hebben voor de thuissituatie van een kind. Hierbij kan gedacht worden aan laagdrempelig opvoedadvies waarbij ook aandacht is voor de relatie van de ouders. Strijd tegen eenzaamheid Wij zien kansen voor initiatieven zoals de Knarrenhof, een mooie manier van ouderen- en meer-generatiehuisvesting die eenzaamheid vermindert en sociale samenhang vergroot, en perfect past in de hofjescultuur waar Groningen om bekend staat. Ondanks de mooie woorden van het college in de begroting krijgen wij signalen dat het niet altijd makkelijk is voor initiatiefnemers om een geschikte locatie te vinden. We zijn blij dat wethouder Van der Schaaf in de commissie heeft aangegeven hier extra aandacht aan te geven in de nieuwe woonvisie, en we hopen dan ook dat dit zal leiden tot het eenvoudiger realiseren van dit soort wooninitiatieven.   Herwaardering van praktisch onderwijs De economie van Groningen heeft een sterk dienstverlenend karakter, terwijl er ook behoefte is aan werkgelegenheid voor praktisch geschoolde mensen op MBO niveau, wat meer te vinden is in bijvoorbeeld de maakindustrie. We vinden dan ook dat we als gemeente goed moeten kijken naar ons vestigingsklimaat voor dit soort type bedrijven. Tijdens het begrotingsdebat van 2017 waren wij nog de enige die een pleidooi hielden voor herwaardering van het MBO, maar we zien gelukkig dat steeds meer partijen inzien dat MBO en vakmanschap weer de waardering moet krijgen die het verdient.   Maak werk van maatschappelijke diensttijd Als ChristenUnie vinden we het van belang dat we jongeren stimuleren om vrijwilligerswerk te gaan doen. Vanaf september start de maatschappelijke diensttijd. Een mooie manier voor jongeren om zich in te zetten voor de samenleving, zichzelf te ontwikkelen en talenten te ontdekken. We hebben het college van burgemeester en wethouders via een motie gevraagd om de maatschappelijke diensttijd meer aandacht te geven bij jongeren en organisaties.

Gemeenteraad Groningen kijkt vooruit: dit vindt de ChristenUnie belangrijk

ChristenUnie ChristenUnie Groningen 22-05-2019 15:37

https://groningen.christenunie.nl/k/n7260/news/view/1276354/130900/stadhuis_stockphoto.jpegDe ChristenUnie Groningen wil nog meer werk maken van een gemeente waarin mensen oog hebben voor elkaar. Tijdens de gemeenteraad vandaag werd er gezamenlijk vooruit gekeken naar komend jaar. Hier lees je de belangrijkste punten waar de ChristenUnie zich in de gemeente Groningen hard voor gaat maken.

Sluiting tippelzone De ChristenUnie is blij dat het college van burgermeester en wethouders de tippelzone heeft gesloten. Dit weerhoudt ons echter niet van de morele plicht om te blijven omzien naar deze uiterst kwetsbare vrouwen. Inzet op tegengaan van mensenhandel en illegale prostitutie blijft daarbij hard nodig. Elk kind in een veilig thuis Voor een gezonde ontwikkeling van kinderen is een stabiele thuissituatie belangrijk. De ChristenUnie wil het college dan ook graag meegeven aandacht te hebben voor de thuissituatie van een kind. Hierbij kan gedacht worden aan laagdrempelig opvoedadvies waarbij ook aandacht is voor de relatie van de ouders. Strijd tegen eenzaamheid Wij zien kansen voor initiatieven zoals de Knarrenhof, een mooie manier van ouderen- en meer-generatiehuisvesting die eenzaamheid vermindert en sociale samenhang vergroot, en perfect past in de hofjescultuur waar Groningen om bekend staat. Ondanks de mooie woorden van het college in de begroting krijgen wij signalen dat het niet altijd makkelijk is voor initiatiefnemers om een geschikte locatie te vinden. We zijn blij dat wethouder Van der Schaaf in de commissie heeft aangegeven hier extra aandacht aan te geven in de nieuwe woonvisie, en we hopen dan ook dat dit zal leiden tot het eenvoudiger realiseren van dit soort wooninitiatieven.   Herwaardering van praktisch onderwijs De economie van Groningen heeft een sterk dienstverlenend karakter, terwijl er ook behoefte is aan werkgelegenheid voor praktisch geschoolde mensen op MBO niveau, wat meer te vinden is in bijvoorbeeld de maakindustrie. We vinden dan ook dat we als gemeente goed moeten kijken naar ons vestigingsklimaat voor dit soort type bedrijven. Tijdens het begrotingsdebat van 2017 waren wij nog de enige die een pleidooi hielden voor herwaardering van het MBO, maar we zien gelukkig dat steeds meer partijen inzien dat MBO en vakmanschap weer de waardering moet krijgen die het verdient.   Maak werk van maatschappelijke diensttijd Als ChristenUnie vinden we het van belang dat we jongeren stimuleren om vrijwilligerswerk te gaan doen. Vanaf september start de maatschappelijke diensttijd. Een mooie manier voor jongeren om zich in te zetten voor de samenleving, zichzelf te ontwikkelen en talenten te ontdekken. We hebben het college van burgemeester en wethouders via een motie gevraagd om de maatschappelijke diensttijd meer aandacht te geven bij jongeren en organisaties.

Tijdens de raadsvergadering van ...

VVD VVD Rheden 22-05-2019 09:12

Tijdens de raadsvergadering van gisteren heeft de raad ingestemd met de Cultuurnota en met het afschaffen van betaald parkeren in Velp per 1-1-2020. Daar zijn wij blij mee! Lees meer over de raadsvergadering, waar pittige discussies werden gevoerd op onze website. https://rheden.vvd.nl/nieuws/35429/cultuurnota-en-afschaffen-betaald-parkeren