Nieuws van politieke partijen in Doetinchem inzichtelijk

12 documenten

Excuses geëist voor benadeelden Laborijn

SP SP D66 CDA GroenLinks SGP VVD Doetinchem 28-06-2019 12:21

Teleurstellend, dat de coalitiepartijen CDA, VVD, D66, GroenLinks en SGP-CU gisteren geen debat wilde aangaan over Laborijn. Want "ze hadden zch niet voorbereid". Hoe kun je nou niet voorbereid zijn op een debat over de grootste crisis van de laatste jaren? Die zich NU afspeelt, NU actueel is en dus NU aandacht verdient in onze raad. De SP is wel het debat aangegaan.
 
We hebben daarbij de volgende eisen gesteld:
Maak excuses aan voor de manier waarop er in deze en voorgaande raadsperiode met mensen is omgegaan. Breng in kaart welke mensen er nadeel hebben ondervonden en repareer dit. Zorg dat de medewerkers goed ondersteunt worden en kijk goed welke medewerkers op de juiste plek zitten en welke niet. Laat consulenten naast de inwoners gaan staan en hen zo snel mogelijk helpen hun leven weer op de rit te krijgen met, indien nodig, eerst financiële ondersteuning en vervolgens ondersteuning bij het zoeken naar werk. Doe ook onderzoek naar hoe er omgegaan wordt met mensen in de sociale werkvoorziening en betrek wat ik daarover zojuist heb gezegd. Kom met een oordeel over de rol van het college, het AB en het DB en wat daarbij anders moet in de toekomst en vertel hoe het vertrouwen dat nu ontbreekt, indien mogelijk weer hersteld zou kunnen worden.
Voorafgaand aan deze eisen zei SP fractievoorzitter Hans Boerwinkel het volgende:
 
"Ik hoor mensen zeggen; hoe kon dit nou zo mis gaan? Hoe kon dit nou gebeuren? De SP stelt zich die vraag niet, omdat we al jaren zien dat het niet goed gaat. 
 
Enkele voorbeelden:
In het verkiezingsprogramma van de SP voor 2014 schreven we “De bejegening van mensen die een beroep moeten doen op bijstand laat nog steeds te wensen over. Mensen worden vanuit wantrouwen benaderd.”
Ook zeiden we: “Mensen die bij Wedeo werken zitten al twee weken niets te doen, terwijl mensen in de bijstand daar gedwongen moeten werken en omkomen in het werk”
In 2015 hebben we misstanden met bijstandsgerechtigden die via Pauropus gedwongen sloopwerk moesten doen en aan asbest bloot gesteld werden aan de kaak gesteld.
De SP heeft bij vrijwel iedere gelegenheid binnen en buiten deze raad gezegd dat de bejegening niet goed gaat en dat er vanuit vertrouwen in plaats van wantrouwen gehandeld moet worden.
Maar iedere keer dat we misstanden aan de orde brachten werd het gebagatelliseerd en als incident afgedaan. Dat is niet alleen deze periode zo geweest waarbij wethouder Huizinga verantwoordelijk was, maar ook tijdens de vorige periode waarbij wethouder Langeveld verantwoordelijk was.
Het bleek ook lang lastig om de verhalen van mensen in de openbaarheid te krijgen, omdat de angst te groot was dat het tot represailles zou leiden. Goed dat het de Rode Vrouwen vorige jaar wel gelukt is om het breed aan de grote klok te hangen.
De SP heeft waardering voor de voortvarendheid waarmee nu binnen Laborijn opgetreden wordt. Maar ook de rol van de wethouders en het dagelijks bestuur moet onder de loep genomen worden.
 
Zoals ik tijdens de vorige raadsvergadering in het vragenhalfuur al aan de orde heb gesteld is de cultuur binnen Laborijn m.b.t. de mensen met een Sociale Werkplaats indicatie ook niet goed. Ook daar is de bejegening niet goed. Enkele voorbeelden:
- Mensen voelen zich niet serieus genomen op de werkvloer binnen Laborijn.
- Er worden mensen onder druk gezet om gedetacheerd te worden bij bedrijven als Mainfreight.
- We krijgen regelmatig verhalen van mensen die langdurig in de ziektewet gehouden worden, terwijl ze wel fulltime werken."
 
De wethouder nam wel de moeite om deel te nemen aan het debat. Daarbij gaf hij aan pas excuses te kunnen maken als precies duidelijk is waarvoor en aan wie. De SP bleef aandringen op eerste excuses aan de Doetinchemse samenleving en alle benadeelden vanwege de enorme impact en commotie. Toen de wethouder dat bleef weigeren hebben we een motie van treurnis overwogen. Omdat deze niet op steun van anderen kon rekenen hebben we deze niet ingediend.
 
Op 18 juli is het volgende debat over Laborijn. De wethouder heeft gezegd dan met meer te komen. We verachten dan ook gerichte excuses van hem en van wethouder Langeveld. En natuurlijk antwoord op de andere eisen en vragen die we gesteld hebben.

PvdA maant college tot daadkracht ten aanzien van Laborijn

PvdA PvdA Doetinchem 27-06-2019 22:32

Wij vinden het onbegrijpelijk dat het College van Doetinchem tot op de dag van vandaag geen standpunt heeft ingenomen over de ontstane situatie met betrekking tot Laborijn. Ze trekt een formeel gordijn op en verwijst naar het dagelijks bestuur van Laborijn, dat nota bene feitelijk op zijn gat ligt. Bestuurskundig zal het vast kloppen maar buiten en ook door ons wordt absoluut niet begrepen dat het stadsbestuur zich niet uitspreekt. Deze opstelling doet geen enkel recht aan de zorg die leeft bij onze inwoners. En dan hebben we het nog niet over de klanten en werknemers van Laborijn zelf, die in grote onzekerheid zitten. Er spreekt een gebrek aan compassie, daadkracht en strijdlust uit ten aanzien van de werknemers en de klanten van Laborijn. Zaken die wat de Partij van de Arbeid ook van cruciaal belang zijn om Laborijn er weer bovenop te krijgen. Daarom dat we donderdagavond tijdens de raadsvergadering met een motie kwamen om het college op te roepen tot daadkracht en actie. Lees de hele bijdrage van Steven Kroon namens onze partij op Facebook

Het bericht PvdA maant college tot daadkracht ten aanzien van Laborijn verscheen eerst op PvdA Doetinchem.

Wat ons betreft begint het met een ...

PvdA PvdA Doetinchem 12-06-2019 20:16

Wat ons betreft begint het met een oprecht en uitgebreid excuus naar alle mensen die zich niet goed behandeld hebben gevoeld! En om dan pas verder te kijken.

Weekbericht wethouder – week 11

D66 D66 Doetinchem 16-03-2019 17:33

Vorige week was ik een paar dagen vrij (vandaar dat er geen weekbericht was) en deze week waren er veel verschillende activiteiten. Wat een afwisselende week! Ik beperk me tot een aantal punten, want het voert te ver om elke dag te beschrijven.

Overleg Gedeputeerde Staten

We kwamen met het zogenaamde RS4-netwerk bij elkaar in het provinciehuis. Het RS4-netwerk bestaat uit de provincie en de gemeenten Doetinchem, Harderwijk, Tiel en Zutphen. Met de colleges hebben we gesproken over de specifieke rol van deze centrumgemeenten en de afstemming met de provincie. Geconstateerd wordt dat de gemeenten vaak net te klein zijn om voldoende slagkracht te hebben, maar dat er op tal van terreinen wel veel verwacht wordt. We hebben ingebracht dat we kennisdeling van belang vinden over de onderwerpen van omgevingsvisie Gaaf Gelderland. Ook hebben we aandacht gevraagd voor de specifieke positie van onze gemeente in de Achterhoek t.a.v. zorg (ziekenhuis), onderwijs (behoud kwaliteit) en bereikbaarheid (verbinding Achterhoek met westen van Gelderland). Na de verkiezingen krijgt de samenwerking aan de hand van de opgestelde agenda verder vorm.

DOE-dag Doetinchem On Stage

Afgelopen donderdag was de DOE-dag van Doetinchem On Stage. Leerlingen van het Zone.College en Metzo College gingen op werkbezoek bij verschillende bedrijven en instellingen. Ik ging op bezoek bij Heel Metaal, waar leerlingen waren die in de toekomst willen werken in de metaaltechniek. Na een introductie over het bedrijf, gingen leerlingen zelf aan de slag. Ook keek ik bij Zegers Bouw, waar leerlingen zelf aan de slag gingen met houtbewerking. Ik had vooraf niet verwacht dat daar ook flink wat computerkennis voor nodig is. Tot slot mocht ik mee op de DAF-vrachtwachten bij Bakker Bedrijfswagens. Bij dit bedrijf ondergingen leerlingen hoe het is om reparatie en onderhoud te verrichten aan trucks en bedrijfswagens. Stuk voor stuk innovatieve bedrijven, met volop enthousiaste leerlingen om er straks aan het werk te gaan.

Onderzoek Laborijn

In de afgelopen twee weken heb ik me samen met andere bestuursleden gericht op methoden om onderzoek te laten doen naar de dienstverlening van Laborijn. We hebben daarvoor verschillende bureaus benaderd en zij hebben hun aanpak gepresenteerd. Doel van het onderzoek zal onder meer zijn duidelijk te krijgen of klachten incidenteel van aard zijn of dat onheuse bejegening van klanten vaker voorkomt. Wij vinden het belangrijk dat dit onderzoek snel start en we gaan er van uit dat het uitkomsten oplevert, waarmee Laborijn de dienstverlening kan verbeteren.

Unieke Werkgever Award

Tijdens het werkgeverscongres van het Werkgeversservicepunt Achterhoek mocht ik de Unieke Werkgever Award uitreiken. Na inspirerende speeches over inclusief ondernemen, kwam Timmerije op het podium om de prijs in ontvangst te nemen. Dit bedrijf is een prachtig bedrijf, waarvan de jury vond dat zij echt een voorbeeld zijn. Ze kijken naar kansen om mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt plekken te bieden. In de zaal zag ik volop enthousiasme bij de andere werkgevers die ook hun beste Achterhoekse beentje voor zetten om inclusief te ondernemen. We (UWV en gemeenten) hebben het doel in de Achterhoek binnenkort 1000 unieke werkgevers te hebben, zodat alle mensen die van deze werkgevers een steuntje in de rug nodig hebben om toch werk te kunnen doen, ook daadwerkelijk aan de slag kunnen. Wil je ook socialer ondernemen? Zie je kansen om mensen een plek te geven op de arbeidsmarkt? Neem dan contact op met het werkgeversservicepunt. Elke werkgever krijgt een eigen accountmanager toegewezen.

Campagne

Nu is ook het laatste weekend voor de verkiezingen. Dat betekent: campagne! Er kwamen verschillende D66-kopstukken naar Doetinchem. We hebben samen geflyerd en gesprekken gevoerd met het winkelend publiek. Verschillende mensen kwamen naar ons toe om te spreken over het klimaatakkoord, kansengelijkheid en onderwijs. Ook vandaag bleek dat het veel mensen vaak gaat om landelijke thema’s. Daarom was het extra leuk dat Raoul Boucke (Europa), Stientje van Veldhoven, Joost Sneller, Achraf Bouali, Maarten Groothuizen (Nederland), Antoon Kanis, Stan Hellegers, Loes ten Dolle (Gelderland) en verschillende andere D66-helden aanwezig waren. Wat een team! Ik #kiesvoordetoekomst aanstaande woensdag!

De Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek ...

PvdA PvdA Doetinchem 19-02-2019 12:27

De Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek (PvdA) hebben de resultaten van een klachtenonderzoek Laborijn bekend gemaakt. Wij zijn geschokt door de resultaten waaruit blijkt dat de bejegening van de mensen veel te wensen overlaat. In Doetinchem hebben wij het wantrouwen en de intimiderende houding van de medewerkers al vaker aan de kaak gesteld. Nu lijkt het erop dat er nog steeds geen verbetering is. Onacceptabel als dat zo is! Wij gaan met de rooie vrouwen in gesprek en horen graag snel reactie van het college. Tijd om dit nu echt te veranderen.

Doetinchem regenbooggemeente

PvdA PvdA Doetinchem 06-02-2019 19:59

Na de Nashville-verklaring hadden wij graag gezien dat wij ons als gemeente uitspreken tegen deze verklaring. Dit door de Regenboogvlag te voeren. Helaas wilde het college dit nadrukkelijk niet doen. Vandaar dat wij in samenwerking met Ricardo Brouwer (PvdA Roze Netwerk) de motie “regenbooggemeente” hebben ingediend. Dit om juist mensen uit de LBHTI-gemeenschap vaak slachtoffer zijn van intimidatie, geweld, vijandigheid en discriminatie. En dus een impuls te geven aan de bevordering van de veiligheid, weerbaarheid en acceptatie van deze gemeenschap. Het college is voornemens met komend beleid later dit jaar hier ook aandacht aan te geven, Deze motie is aangehouden, zodat we hem op een later moment nogmaals kunnen inzetten.

Wel is toegezegd dat het college zich nogmaals uitspreekt voor naleving van Artikel 1 van de grondwet. Hoewel we graag een grotere slag hadden gemaakt, zijn we blij met deze eerste stap en blijven we ook hier strijden zodat we hier nog verder stappen in kunnen maken.

https://doetinchem.pvda.nl/nieuws/doetinchem-regenbooggemeente/

Het bericht Doetinchem regenbooggemeente verscheen eerst op PvdA Doetinchem.

CDA geeft steun aan motie biodiversiteit

CDA CDA Doetinchem 04-11-2018 13:16

Tijdens de raadsvergadering van 1 november diende een aantal partijen een motie in met betrekking tot biodiversiteit. De CDA fractie heeft steun gegeven aan deze motie. De motie besloot het volgende: ROEPT HET COLLEGE OP OM * aan te geven welke maatregelen de gemeente Doetinchem nu al uitvoert om biodiversiteit te bevorderen;* het belang van biodiversiteit, als uitgangspunt en vooruitlopend op de keuzes die worden gemaakt, mee te nemen in de op te stellen omgevingsvisie; Woordvoerder Rob Veenes deed namens de fractie de volgende bijdrage: De positieve effecten van groen in de omgeving waarin wij leven zijn bekend. Het inrichten van de openbare ruimte met groen, rekening houdend met biodiversiteit is belangrijk voor het welzijn van onze inwoners in gemeente Doetinchem zoals wij als CDA al schreven in ons verkiezingsprogramma. Echter of de achteruitgang daadwerkelijk ‘dramatisch’ genoemd moet worden, daar kan wat ons betreft over worden gediscussieerd. Je kunt ook kijken naar datgene wat al wel gebeurd. Als je objectief kijkt naar het buitengebied, dan gebeurd hier juist al heel veel! Akkerrandenbeheer of winterfoerageergebieden zijn daarbij slechts twee van een scala aan te noemen voorbeelden die weldegelijk zorgen voor een toename aan biodiversiteit. Daarnaast willen wij als CDA graag wijzen op het initiatief van het Wereld NatuurFonds WNF samen met partners die een biodiversiteitmonitor heeft opgericht ter bevordering van de toename aan biodiversiteit in het buitengebied. Het werkgebied van veel agrariërs. Aan dit initiatief heeft het gros van de grondgebonden bedrijven zich verbonden. Kortom het is een goede zaak dat de gemeente Doetinchem in beeld brengt wat er nu al gebeurd. En dat biodiversiteit een plaats krijgt binnen onze gemeente is een begrijpelijk iets. Vandaar dat wij de motie kunnen steunen zoals deze er nu ligt.

CDA geeft steun aan motie biodiversiteit

CDA CDA Doetinchem 04-11-2018 13:16

Tijdens de raadsvergadering van 1 november diende een aantal partijen een motie in met betrekking tot biodiversiteit. De CDA fractie heeft steun gegeven aan deze motie. De motie besloot het volgende: ROEPT HET COLLEGE OP OM * aan te geven welke maatregelen de gemeente Doetinchem nu al uitvoert om biodiversiteit te bevorderen;* het belang van biodiversiteit, als uitgangspunt en vooruitlopend op de keuzes die worden gemaakt, mee te nemen in de op te stellen omgevingsvisie; Woordvoerder Rob Veenes deed namens de fractie de volgende bijdrage: De positieve effecten van groen in de omgeving waarin wij leven zijn bekend. Het inrichten van de openbare ruimte met groen, rekening houdend met biodiversiteit is belangrijk voor het welzijn van onze inwoners in gemeente Doetinchem zoals wij als CDA al schreven in ons verkiezingsprogramma. Echter of de achteruitgang daadwerkelijk ‘dramatisch’ genoemd moet worden, daar kan wat ons betreft over worden gediscussieerd. Je kunt ook kijken naar datgene wat al wel gebeurd. Als je objectief kijkt naar het buitengebied, dan gebeurd hier juist al heel veel! Akkerrandenbeheer of winterfoerageergebieden zijn daarbij slechts twee van een scala aan te noemen voorbeelden die weldegelijk zorgen voor een toename aan biodiversiteit. Daarnaast willen wij als CDA graag wijzen op het initiatief van het Wereld NatuurFonds WNF samen met partners die een biodiversiteitmonitor heeft opgericht ter bevordering van de toename aan biodiversiteit in het buitengebied. Het werkgebied van veel agrariërs. Aan dit initiatief heeft het gros van de grondgebonden bedrijven zich verbonden. Kortom het is een goede zaak dat de gemeente Doetinchem in beeld brengt wat er nu al gebeurd. En dat biodiversiteit een plaats krijgt binnen onze gemeente is een begrijpelijk iets. Vandaar dat wij de motie kunnen steunen zoals deze er nu ligt.

Doetinchem op de oude voet verder

SP SP D66 CDA PvdA GroenLinks SGP VVD Doetinchem 11-04-2018 21:00

De informateur heeft formateur Ingrid Lambregts het advies gegeven om een coalitie te smeden die.... exact gelijk is aan de oude coalitie. Ondanks dat deze coalitie voortijdig geklapt is als gevolg van instabiliteit van D66 en GroenLinks.

De SP heeft zich zowel tijdens de campagne als na de verkiezingen opgesteld als stabiele partij die graag deel neemt aan het college om Doetinchem socialer te maken. Een college dat volgens de SP moet kunnen rekenen op brede steun uit de bevolking en moet bestaan uit zo min mogelijk, dus grote partijen, die daarnaast de afgelopen periode stabiel zijn gebleken. Hoewel het vanuit onze visie op de maatschappij wellicht meer voor de hand zou liggen dat we een voorkeur hadden uitgesproken voor een zo progressief en links mogelijk college, hebben we juist vanwege die gewenste stabiliteit en de brede steun vanuit de samenleving voorgesteld om de coalitie te laten bestaan uit CDA, PvdA, VVD en SP, de vier grootste partijen.

Tot onze teleurstelling heeft de informateur uit de gesprekken met andere partijen de conclusie getrokken dat de SP geen onderdeel van de nieuwe coalitie uit zou moeten maken. Mocht het CDA, VVD, D66, GroenLinks en SGP-CU niet lukken een stabiele coalitie te vormen, dan staan wij alsnog klaar om onze verantwoordelijkheid te nemen.

De SP zal vanuit de oppositie inzetten op een gemeente die naast haar inwoners staat in plaats van ertegenover en die veel meer zekerheid biedt aan haar inwoners die een beroep op haar doen, maar ook aan de organisaties en medewerkers die de taken voor onze gemeente uitvoeren. Een gemeente waar zorg net zo goed bereikbaar is als de binnenstad. Waar marktwerking uit de zorg verdwijnt en er ruimte is voor initiatieven zoals zorgcorporaties. Waar mensen goed geholpen worden om aan het werk te komen en waar voor echt werk ook echt loon betaald wordt. Kortom een gemeente die zich van haar sociaalste kant laat zien.

Wat heeft GroenLinks bereikt in de periode 2014-2018? | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks D66 Doetinchem 13-03-2018 00:00

Op 21 maart gaat de gemeente Doetinchem naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Op die dag bepaal jij in wat voor gemeente jij wilt leven. Met Karen Kamps als lijsttrekker voor GroenLinks in Doetinchem willen wij verder werken aan een sociale groene en open gemeente Doetinchem. Op 21 maart kunnen we samen de gemeente Doetinchem veranderen. GroenLinks is uniek in de verbinding tussen sociaal en duurzaam. We willen een andere samenleving. Open en toegankelijk voor iedereen. Gezond, eerlijk en met oog voor elkaar. We zetten de eerste stappen door de deelname in het huidige college met onze wethouder Frans Langeveld. We blikken terug op de afgelopen vier jaar.

In het College

Onze inzet op hoofdlijnen voor de coalitie was:

een goed sociaal beleid (niemand valt buiten de boot), daadwerkelijke invulling van de duurzaamheidsagenda, versterking van de betrokkenheid van de burger bij de ontwikkelingen in zijn/haar leefomgeving, bij mobiliteit een gelijkwaardige positie voor het openbaar vervoer en de fiets t.o.v. de auto, een andere, beperktere rol van de overheid, die meer vertrouwen in de burger heeft en deze meer verantwoordelijkheid geeft. Wanneer een burger dat zelf niet kan, kan deze op de gemeente rekenen!

In het coalitieakkoord waren hierover de volgende zaken terug te vinden:

De Doetinchemse Keuze (gesteund door de hele raad) voor het inrichten van het sociale domein is uitgangspunt. De tekst “niemand valt buiten de boot” is letterlijk overgenomen. Er is een complete duurzaamheidparagraaf toegevoegd aan het akkoord. Het kappen van met name grotere bomen wordt teruggedrongen. De communicatie van de gemeente(raad) met onze inwoners is de komende jaren een kerntaak. We willen onze inwoners daadwerkelijk betrekken bij ontwikkelingen binnen hun leefomgeving. Ten aanzien van mobiliteit is verdubbeling van het spoor naar Zevenaar opgenomen en een aanpak van de fietsinfrastructuur.

Is dit ook gerealiseerd ?

Uit de evaluatie van de overdracht van de jeugdzorg en wmo (vml deel van de AWBZ) medio 2017 is gebleken dat er inderdaad niemand buiten de boot is gevallen. Niet alle overdrachten e.d. zijn vlekkeloos gegaan, maar in het algemeen waren de burgers in doetinchem tevreden. Sterker nog, na de overdracht was er in eerste instantie een verhoogd beroep op ondersteuning die ook gegeven kon worden. Duurzaamheid is nu integraal onderdeel van het beleid. Er is structureel 1,5 FTE ambtelijke capaciteit beschikbaar en 4 ton beleidsbudget. Op de meeste afdelingen zijn zogenaamde duurzaamheidsambassadeurs. Er is 8 miljoen vrijgemaakt voor een revolverend fonds van 27 miljoen waar burgers en non profit instellingen geld kunnen lenen voor duurzaamheidsmaatregelen. De gemeentelijke panden worden zo energiezuinig mogelijk gemaakt en voorzien van zonnepanelen waar dat kan. Er is een nieuwe kapvergunning gekomen in samenwerking met de Bomenstichting. Deze wordt betrokken bij het beoordelen van de kapaanvragen en compensatiemaatregelen Bij onderwerpen als wijkontwikkeling, asielzoekerscentrum, aanvalsplan binnenstad, maar ook door bv de dorpen zelf hun accommodaties te laten beheren zijn de eerste stappen gezet waardoor inwoners betrokken zijn bij de ontwikkelingen in hun leefomgeving. De lokale ombudsman (een lang gekoesterde wens) is nu op het gehele sociale domein actief. De verdubbeling van het spoor wordt met stukje en beetjes gerealiseerd. De fiets heeft in het nieuwe mobiliteitsplan een prominente plaats gekregen. Er loopt een pilot “fietsen in de binnenstad”. GroenLinks fractie Doetinchem

Daarnaast is er door de fractie concreet gewerkt aan de volgende punten:

Aandacht voor armoedebeleid en zorg voor ouderen. Op verschillende momenten heeft de fractie zich sterk gemaakt voor meer het belang van preventie, armoedebeleid en zorg voor ouderen. We hebben samen met D66 de motie ‘ondersteuning kwetsbare ouderen’ ingediend. Met deze aangenomen motie hebben we college opgedragen in gesprek te gaan met zorgverzekeraars om ouderen meer te ondersteunen bij het langer zelfstandig thuis wonen. In gesprek met jongeren. Regelmatig zijn we in gesprek gegaan met jongeren. Dit heeft onder meer geleid tot een door de factie georganiseerd debat over de binnenstad. Dit debat heeft een concreet actiepunt opgeleverd in het Aanvalsplan Binnenstad, namelijk het bij de Oude IJssel betrekken van de binnenstad. De resultaten daarvan zijn recent gepresenteerd. Extra geld voor natuurcompensatie. De fractie heeft zich hard gemaakt voor een integraal kind centrum op een beschutte plek nabij de groene knoop. Helaas heeft de raad anders beslist. Wel hebben we kunnen zorgen voor 250.000 euro groencompensatie. Deze groencompensatie wordt nu door diverse groenorganisaties ingezet voor het versterken van de ecologische groenstructuur van Park Overstegen tot in het buitengebied. Een groenere (blauwere) Binnenstad. GroenLinks heeft vele malen gepleit voor het vergroenen van de binnenstad en het behoud van de unieke kwaliteit van De Bleek. Mede door onze inzet wordt de Oude IJssel bij de binnenstad verbonden en zullen de komende jaren concrete groene initiatieven in de binnenstad ontstaan. De meest recente is het initiatief van Hendrixen voor het maken van een stadsoase (locatie voormalig pand De Gelderlander) Samenwerken met de samenleving. De fractie heeft regelmatig gepleit voor een meer open samenleving. Voor de fractie is het betrekken van inwoners bij de keuzes die we als gemeente maken erg belangrijk. De fractie heeft deze samenwerking op verschillende manieren gezocht. Met jongeren door onder meer het verzorgen van gastlessen duurzaamheid en politiek, ondersteuning van De Energieke School en door het organiseren van debatten met jongeren. De fractie steunt de experimenten met burgerparticipatie zoals het aanvalsplan Binnenstad. De juiste functie op de juiste plek; Slingeland Ziekenhuis. GroenLinks is duidelijk tegen een ziekenhuis in een weiland langs de snelweg. We veel gedaan om andere partijen te overtuigen niet te gaan voor het bebouwen van een kwetsbaar stukje buitengebied en het leegtrekken van de bestaande stad, maar te gaan voor de stationslocatie. Deze locatie is optimaal ontsloten en biedt volop nieuwe kansen voor stationslocatie en binnenstad en dus de Achterhoek. De fractie heeft 4 jaar lang geprobeerd het debat over de locatie van het ziekenhuis te voeren. We hebben in die periode veel van ons laten zien zoals deelname aan het Nieuwscafé, organiseren van discussieavond door professionals, optreden in het GL café, ondersteuning bij een uitgevoerde ladderstudie voor GL Gelderland en Kans van de Achterhoek, tot diverse pogingen om met raadsleden binnen en buiten de raadszaal het gesprek aan te gaan. Het resultaat is bekend. Gelukkig zal de raad van state zich nog uitspreken over de gang van zaken. De rol van de gemeenteraad. De GL fractie heeft vele pogingen gedaan om de rol van de raad te versterken. Voorbeelden hiervan zijn de door de fractie georganiseerde excursie naar de groenste fabriek van Nederland, onze bijdragen aan de kerntakendiscussie en de discussie over de rol van de raad bij projecten en het debat aan te vragen over diverse onderwerpen waaronder de locatie van het Slingeland Ziekenhuis en het Integraal Kindcentrum. Groenstructuurplan. Er is jarenlang bezuinigd op natuur en landschap. Het is ons gelukt om deze koers te veranderen. De fractie heeft hier op verschillende manieren aan bij gedragen. Zo hebben we onze bijdrage geleverd aan het Groenstructuurplan Doetinchem. Het was vooral het proces dat hoopvol stemt en echte werk zal de komende jaren moeten worden verricht. Ook trots zijn we op de resultaat dat groenorganisaties nu een positie hebben bij plannen en projecten. Onze wethouder: duurzaamheid, werk & inkomen

Onze wethouder Frans Langeveld heeft daarnaast de volgende punten vanuit zijn portefeuille opgepakt:

Uitvoering geven aan de ambitie om mensen minder afhankelijk te maken van een uitkering. Per 1 januari 2016 is na vele jaren uiteindelijk de fusie van Wedeo en de sociale dienst van onder meer Doetinchem gerealiseerd. Belangrijk doel is daarbij dat uitgegaan wordt van wat mensen kunnen in plaats van veel tijd en onderzoek te besteden of men wel recht heeft op een uitkering. Verder is er energie gestoken in het verbeteren van de klantvriendelijkheid en wordt er nu onderzocht hoe de regelingen en aanpak bij inkomensondersteuning vereenvoudigd kunnen worden. Via het werkgeverservicepunt worden passende vacatures bij werkgevers gezocht voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Doetinchem heeft zelf mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst. Versterken van de samenwerking in de Achterhoek op het gebied van energietransitie. Doetinchem is de trekker van deze samenwerking. Inmiddels loopt de Achterhoek voorop bij de aanpak van de duurzame energietransitie Huisvesting van vluchtelingen op de Kruisberg. Het rijk besloot in 2014 vrij plotseling vluchtelingen te huisvesten in het voormalige huis van bewaring. De buurt was daar niet blij mee. Door serieus om te gaan met hun vraagstukken en te blijven aandringen op goede communicatie vanuit het COA is het zelfs mogelijk gebleken gedurende een halfjaar (toen de nood erg hoog was) een groter aantal vluchtelingen te huisvesten. De buurt heeft de samenwerking met de gemeente als positief ervaren; er is ook vanuit de gemeente waardering uitgesproken voor de houding van de bewoners. De integrale aanpak van de vraagstukken op het sociale domein. Samen met de 2 collega’s is steeds integraal gekeken naar de vraagstukken die op de gemeente afkwamen. Onze burgers willen geen verdeelde aanpak, maar verwachten van de gemeente een samenhangende aanpak. Wat heeft de betreffende inwoner nodig om zoveel mogelijk te kunnen deelnemen in de maatschappij. Die vraag was leidend. Het opnieuw opzetten van het afvalinzamelingsbeleid. De scheidingspercentages zijn inmiddels verbeterd en leiden tot minder kosten voor de inwoners. Bewoners geven in enquêtes aan zich hier erg bij betrokken te voelen.

Bijzonder was deze periode dat GroenLinks deel uitmaakte van een coalitie. We hebben gemerkt dat dat voor- en nadelen biedt. Voordeel is dat je (mee) kunt sturen in een gewenste richting, nadeel is dat je soms zaken anders had gewild, maar daarin beperkt wordt. Wat ons niet gelukt is, is om de raad op een ander spoor te krijgen wat betreft de locatie van het ziekenhuis. Dat beperkte ook de bewegingsruimte van het college. Ten aanzien van de groene infrastructuur en de aanpak van de intensieve veehouderij hadden we veel meer willen bereiken, maar stonden we vrijwel alleen in de raad. Daar ligt nog een stevige ambitie.

Onze conclusie

De behaalde resultaten hebben we boven genoemd en zijn voor een fractie van 2 raadsleden in een raad van 31 zonder meer goed te noemen.