Nieuws van politieke partijen in Doetinchem inzichtelijk

18 documenten

Rekenkamerrapport Participatie in Doetinchem - Goed op weg

CDA CDA Doetinchem 29-06-2020 09:24

Donderdag 25 juni stond het rekenkamerrapport ''Participatie in Doetinchem - Goed op weg'' op de agenda van de raad; Namens het CDA Doetinchem deed Ruud Veldkamp de volgende bijdrage; De rekenkamer heeft februari jl. het rapport over de participatie in Doetinchem aan de raad overhandigd en toegelicht. Wij willen de rekenkamer hartelijk danken voor dit uitvoerige en duidelijke rapport. In dit rapport staan met een aantal projecten als voorbeelden beschreven hoe de gemeente Doetinchem om gaat met burgerparticipatie. Het rapport heeft de titel gekregen goed op weg waarmee ook direct de kwalificatie benoemd is van hoe de gemeente Doetinchem een juiste invulling geeft aan deze participatie. Mooie conclusie waar we met ons allen trots op mogen zijn. Betekent dit dan dat we tevreden kunnen zijn en achterover kunnen gaan leunen. Nee dat is niet het geval. In het rapport zijn er een aantal aanbevelingen gedaan en het college heeft in voorliggend raadsvoorstel haar reactie aangegeven wat zij met deze aanbevelingen wil gaan doen. Als CDA vinden we het belangrijk om de ruimte aan de samenleving te geven en dus zoveel als mogelijk is samen te doen met onze inwoners en we zijn dan ook zeer content met de uitkomsten van het rapport en we zien dan dat de uitvoering van het participatiebeleid in Doetinchem zich goed ontwikkeld. Dat wordt bevestigd door de rekenkamer in het rapport. Ieder initiatief van Participatie is anders en zal maatwerk zijn. Het CDA pleit er dan ook voor om van te voren geen vaste kaders vast te leggen. Deze kaders kunnen de creativiteit van de initiatieven afremmen en dat is juist niet wat je moet willen. Belangrijk is ook dat iedere inwoner kan meedoen. Dat betekent ook dat het zo zou kunnen zijn dat er per wijk een andere aanpak de oplossing is om tot een succesvol participatietraject te komen. Het college geeft in haar reactie aan dat er dit jaar nog een participatieprotocol ter vaststelling richting de raad zal komen. Hierin worden in grote lijnen de spelregels voor de participatie in vastgelegd. We zien het protocol met belangstelling tegemoet. Het is belangrijk om goed de vinger aan de pols te houden bij de ontwikkeling van het participatiebeleid in de gemeente Doetinchem. Het instellen van een gemeenschappelijke werkgroep waarin zowel inwoners, ambtenaren, college en raad vertegenwoordigd zijn is dan ook een prima instrument om die voortgang en ontwikkeling te bewaken. Tot slot vinden wij het belangrijk dat de raad goed geïnformeerd blijft en vragen wij dan ook aan het college om ons periodiek te informeren over de voortgang van de participatievoorstellen. Wij zullen als CDA dan ook voor het raadsvoorstel stemmen.

Weekbericht wethouder – week 45

D66 D66 Doetinchem 09-11-2019 18:00

Gelijke kansen voor iedereen

Vandaag was Congres 110 van D66 in Breda. Breda, de thuisstad van Hans van Mierlo. Wouter Koolmees stond in zijn toespraak stil bij de tweedeling in onze samenleving. Het SCP spreekt van een verschuiving van have nots naar cannots. Effect daarvan is dat groepen die op achterstand staan er steeds verder op achteruitgaan, terwijl de mensen die het mee zit vooruit schieten. De ongelijkheid neemt toe.

Wouter Koolmees noemde een voorbeeld. Het sprak mij aan. Hij had het over een werkende arme. Een man van 62 jaar. Hij had cursussen gedaan en had na een jarenlange uitkering betaald werk gevonden. Per maand ging hij er 200 euro op vooruit. Aan het einde van het jaar raakte hij echter teleurgesteld, omdat bleek dat hij de ten onrechte ontvangen huurtoeslag moest terugbetalen.

Werken moet lonen. Voor de arbeidsmarkt geldt dat vast minder vast moet zijn en flexibel minder flexibel. De twee werelden van werk wil Koolmees dichterbij brengen. Speciale aandacht had hij voor arme kinderen. Kinderen moet hetzelfde talent moeten dezelfde kans hebben.

In de workshop ‘Deel de welvaart’ gaf Victor Everhardt aan dat hij als wethouder werkt aan vertrouwen bij mensen. Vanuit vertrouwen lukt het volgens Everhardt om mensen verder te brengen. Als het loslaten van een bijstandsuitkering onzekerheid met zich mee brengt, dan zijn mensen minder snel geneigd een stap te zetten. Daarom voert D66 op verschillende plekken in het land vertrouwensexperimenten uit. De eerste resultaten zijn positief: mensen die het vertrouwen krijgen, zijn eerder in staat een stap te zetten. Daarvoor is regelruimte nodig, ruimte voor de professional.

Het was fijn om Marthe Hesselmans te zien spreken. Zij heeft een essay geschreven over kansengelijkheid en stelt dat mensen helaas niet altijd een eerlijke kans krijgen. Het onderwijs selecteert te vroeg, mensen hebben wel werk maar geen zekerheid, er is een vangnet maar dan wel voor degenen die kunnen vliegen. Daarom pleit Hesselmans voor herkansingsgelijkheid. Wij kunnen mensen een nieuwe kans bieden, dat is een politieke keuze.

Het Congres werd afgesloten met de benoeming van Alexander Pechtold tot erelid. Daarna volgden enkele interessante toespraken.

Sigrid Kaag gaf de partij mee dat het belangrijk is te staan voor overtuiging en ambties die bij deze tijd horen. Politiek is kiezen volgens Kaag, het eigen verhaal brengen. Ze stond daarmee stil bij duurzaamheid en migratie. Vooruitgang en vrijheid zijn geen automatisch gegeven. In ons land zullen we ons blijvend moeten inzetten om onze idealen en waarden te bewaken. Moreel leiderschap is volgens Kaag nodig om het goede te bereiken.

Rob Jetten sloot het congres af. Hij stond in zijn inspirerende speech stil bij het thema vrijheid. Kansen gaan over vrijheid. Jetten vindt dat vrij zijn vooral betekent erbij horen. Dit biedt een waardig alternatief aan de politiek van haat. Daarom moet de politiek gelijke kansen gelijk stellen. Kansen gaan over vrijheid. “Wij willen vrij zijn. Nu en voor de toekomst.”

Ik vond het fijn om weer bij het Congres te zijn. In gesprekken met ontzettend veel partijgenoten heb ik kunnen spreken over de waarden van het politieke werk, waar ik dagelijks invulling aan mag geven. Het sterkt mij in mijn drijfveren om er actief aan te werken om mensen kansen te bieden. Juist als dat niet zo eenvoudig is, dan verdienen mensen een herkansing. Daar wil ik mij ook in de komende tijd actief voor inzetten. Herkansingsgelijkheid!

Woordvoering algemene beschouwing

D66 D66 Doetinchem 08-11-2019 10:35

Tijdens de raadsvergadering van 7 november 2019 heeft Pieter Herngreen namens de fractie de volgende woordvoering ingebracht:

 

Voorzitter,

Om er maar meteen mee te beginnen: D66 zal instemmen met de begroting voor 2020 en de bezuinigingsvoorstellen in de keuzerichtingen. Natuurlijk is het een wrang gegeven tegen de achtergrond van de gunstige economie en het overschot op de rijksbegroting. Het college doet voortvarend en met lef wat nodig is. Er ligt een afgewogen pakket bezuinigingsvoorstellen. Niettemin stellen we ook vast dat er nog veel werk ligt in de uitwerking het komend jaar. En ook bevatten de ramingen voor veel onderdelen van het sociaal domein nog tal van risico’s die al te veel optimisme temperen.

De septembercirculaire laat een wat gunstiger beeld zien op de inkomsten uit het gemeentefonds, maar het is te laat en niet verantwoord om dat nu nog mee te nemen. Onze begrotingssystematiek vraagt om een sluitende begroting in 2020 en een meerjarenperspectief dat in 2023 voldoende weerstandsvermogen bevat. Nu zal vanavond niemand con amore instemmen met de bezuinigingen: iedereen wil het beste voor Doetinchem en de politieke ambities waarmaken, of dat nu vanuit de coalitie is of vanuit de oppositie. Maar de raad moet haar verantwoordelijkheid nemen als het gaat om de financiële betrouwbaarheid van de gemeente. Regeren in overvloed kan iedereen. De suggesties om de bezuinigingsvoorstellen te temperen met de septembercirculaire vinden wij dan ook geen verstandige zet. Eerst maar eens door de zure appel heen bijten en volgend jaar bij de voorjaarsnota zien op welke gebieden we mee- en tegenvallers hebben.

Voorzitter, de bezuinigingen hebben gevolgen voor het beleid en de uitvoering van de maatschappelijke opgaven en de coalitieagenda. Wat staat daar op het spel?

In onze visie raken de bezuinigingen ten minste drie belangrijke gebieden met evenzovele kernvragen: als eerste noem ik het sociaal domein, en de economie. Anders gezegd: het gaat om het behoud van het stedelijk klimaat – hoe goed is het leven in Doetinchem? en het verdienvermogen – blijft Dtc aantrekkelijk voor jongeren, is er een vitaal bedrijfsleven, ontwikkelen de winkelgebieden en bedrijvenlocaties zich qua omzet, gevarieerd aanbod, vestigingsklimaat?. Tenslotte staan wat ons betreft de ambities op het gebied van de duurzaamheid onder druk: komt de energietransitie tot stand, herstellen en bevorderen we de biodiversiteit, zijn we in staat om de stikstofproblematiek samen met alle anderen beheersbaar te maken?

In de 1e plaats de vraag of de sterke samenleving tot zijn recht komt.

We hebben in het sociaal domein te maken met een zorgplicht met open-einde- regelingen. De financiële ambities van de Taskforce zijn grotendeels gebaseerd op aannames. Dat kan ook niet anders. Maar we moeten oppassen dat we niet met die maatregelen in een kramp komen waardoor er geen ruimte is voor innovatie. Gelukkig heeft de Taskforce ook de opdracht om te bezien op welke punten in het voorliggende en algemeen toegankelijk veld kan worden geïnvesteerd om de ondersteuning van inwoners zo dichtbij en zo veel mogelijk in de sfeer van het gewone dagelijkse leven te geven. Dat moet dan wel binnen het budgettaire kader zoals dat in de begroting en keuzerichtingen is aangegeven. De presentatie in oktober door de taskforce laat zien dat er beweging zit in het zorggebruik. We zullen het heel scherp blijven volgen.

In de 2e plaats de vraag of het lukt om de werving van aantrekkelijke economische activiteiten op niveau te houden. Komt Dtc als centrumgemeente tot zijn recht?

Dtc moet zijn verdienvermogen behouden en waar mogelijk versterken. Dat betekent inzetten op revitalisering van de binnenstad, goed vestigingsbeleid met eventueel omzetting van bestemming van bedrijfsruimten naar woningen waar dat kan, adequaat parkeerbeleid, mobiliteit gericht op een autoluwe binnenstad met goede parkeervoorzieningen in de periferie. En bovendien ruim baan voor de fiets en goede stallingvoorzieningen. Op dit gebied hechten wij ook aan het belang van de aantrekkelijkheid van Dtc lokaal en in de wijdere omgeving op cultureel gebied. Daar maken Amphion, Gruitpoort, muziekschool en andere voorzieningen deel van uit.

In de 3e plaats lijkt het streven naar duurzaamheid op het spel te staan. Komen de ambities uit bijvoorbeeld de duurzaamheidsagenda tot hun recht?

De leefomgeving in en rond Dtc kenmerkt zich door landelijkheid, agrarische bedrijvigheid, logistiek en handel, en kansen voor toerisme. Die leefomgeving verandert en het is zaak om die verandering te sturen met het oog op behoud van klimaatdoelen, biodiversiteit en ruimtelijke aantrekkelijkheid. Leidend principe moet dus duurzaamheid en klimaatadaptatie zijn. D66 vindt dat duurzaamheid een leidend beginsel moet zijn bij elk beleidsinitiatief – waar dat zinvol en toepasselijk is natuurlijk. Zie Italië als meest recente voorbeeld waar men duurzaamheid onderdeel van het onderwijsprogramma wil maken. De korting op de inzet op duurzaamheid is dan ook heel jammer omdat nu alleen de verplichte taken aan de orde komen. Het college geeft aan dat er gevolgen zijn voor de gemeentelijke ambitie. We hopen het komende jaar op die ambitie terug te kunnen komen aan de hand van concrete beleidsinitiatieven, bijv. in de uitwerking van de duurzaamheidsagenda. In die zin zouden we graag een toezegging van het college hebben dat komend begrotingsjaar krachtig wordt ingezet op klimaat- en milieudoelen.

Voorzitter, met de begroting en de opgelegde taakstelling voor 2020 staan we voor een belangrijke uitdaging. Het verleden heeft laten zien dat ook in moeilijke omstandigheden de raad en het college in kritische samenspraak, elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, tot resultaat kunnen komen. Wij spreken ons vertrouwen uit dat we daar ook nu weer in slagen.

Dank u voorzitter

Bijdrage CDA Doetinchem tijdens algemene beschouwingen begroting 2020 en keuzerichtingen bezuinigingen

CDA CDA Doetinchem 08-11-2019 08:51

Bijdrage door onze fractievoorzitter Jeroen Berends. Voorzitter, bij ons in het winkelcentrum zat vroeger een echt goede groenteman. Prima producten en hij was goed voor zijn klanten en voor zichzelf…. De standaard afsluitende vraag was namelijk of het een onsje meer mocht zijn. Bij het lezen van de stukken voor vanavond moest ik vaak aan hem denken…., maar dan wel in tegenovergestelde vorm. Mag het misschien een onsje of wellicht zelfs een pondje minder…. Ingrijpen is nu echt noodzakelijk en we moeten onze verantwoordelijkheid nemen ook al doet dat pijn en is het niet leuk. De financiële situatie van Doetinchem naar aanleiding van de meicirculaire vraagt om een afgewogen pakket bezuinigingen. Mijn fractie vindt het goed dat ervoor gekozen is om te werken vanuit de door ons gemaakte afspraken en doelstellingen in de coalitieagenda. Voorzitter; stond mijn fractie dan te juichen bij alle voorstellen in het document keuze richtingen? Nee, dat was bepaald niet het geval. Zaken als OZB verhoging, korten op onderhoud en aanleg van wegen en groen, de mogelijkheden voor het aanvalsplan binnenstad bijstellen, deelnamesubsidie hervormen, het zijn geen maatregelen waar ik s ’nachts van droom. Die OZB verhoging staat bijvoorbeeld niet in ons verkiezingsprogramma; gelukkig en dat waardeer ik; lukt het om onder het Achterhoeks gemiddelde te blijven en zitten we in het linker rijtje in Gelderland als het gaat om de verhogingen dit jaar. Verhogingen van 10, 20 zelfs 30 procent zijn geen uitzondering in 2020. Elders moet namelijk ook flink bezuinigd worden, net als bij ons en kiest men voor andere oplossingen. We leveren een jaarlijkse investeringsruimte in van 1,1 miljoen voor onze wegen. Uitermate vervelend vindt mijn fractie…. En daarbij klopt het frame dat we zo voor asfalt zijn niet. Bij reconstructies worden in veel gevallen ook meer veilige vrij liggende fietspaden aangelegd en is er aandacht voor het aangezicht van de wegen. Op de verkeersveiligheid en verkeerseducatie blijven de budgetten gelukkig wel in stand. Wanneer Doetinchem aantrekkelijk wil zijn moeten we blijven investeren in onze toegankelijkheid, zie daarvoor ook de berichten van de IG&D die dit duidelijk onderstrepen. Voorzitter in de voorstellen zit veelal een lijn die wij kunnen volgen. Alle terreinen worden geraakt maar in onze ogen niet visieloos. Neem bijvoorbeeld sport; daar gaat niet direct iets gebeuren, al wordt dit terrein wel geraakt door het heroverwegen van een deel van de deelnamesubsidies. Om stapeling van maatregelen te voorkomen wordt aan de andere kant weer niet bezuinigd op het meedoenarrangement. Een lijn die wij prima kunnen volgen en ondersteunen. We willen namelijk graag dat het voor iedereen binnen de gemeente mogelijk blijft om te sporten, ook wanneer er eigenlijk geen geld voor is. Wellicht is er overigens wat licht aan het einde van de tunnel; dit ontluikt in de septembercirculaire. Het geld dat we van het rijk krijgen, ziet er daar voor 2020 iets beter uit. Een slag om de arm is hierbij wel geboden. Er komt nog wel een decembercirculaire en een meicirculaire. Pas bij de meicirculaire kunnen we dan echt vaststellen of er iets meer financiële ruimte is dan dat we nu voorzien. Mijn fractie kiest ervoor dit HOPELIJK positieve saldo te verwerken bij de voorjaarsnota, dat doen we al jaren zo in Doetinchem. Alleen volgens die lijn voeren we een geloofwaardig en solide financieel beleid, iets dat we verplicht zijn aan onze inwoners. We sluiten 2019 af met een miljoenentekort, na volgend jaar is er een kleine plus, maar iedereen weet dat de ingeboekte bezuinigingen dan wel volledig uit moeten komen en we geen verdere tegenslagen kunnen gebruiken. Voorzitter we hebben 3 hoofdredenen waarom we nu geen vervroegde winstneming willen doen. - Juist in moeilijke en slechte tijden vindt mijn fractie dat je je aan de financiële afspraken moet houden. Daar bewijzen die afspraken juist hun kracht. - Een mooi gezegde; een zwaluw maakt nog geen zomer. De afgelopen circulaires leverde klap op klap op met als hoogtepunt mei. - En 3; we hebben geen 50 miljoen op de bank staan. Mocht dat wel zo zijn dan zou je wellicht een gokje kunnen wagen. Het financieel evenwicht in Doetinchem is echter broos en we teren flink in op onze reserve. Dit doen we zo erg dat zelfs met deze keuzerichtingen in 2020 en 2021 we niet voldoen aan de door ons zelf als gehele gemeenteraad opgelegde weerstandscapaciteit. Een norm die we nodig hebben om niet door de hoeven te zakken mochten er tegenslagen komen, mijn collega de heer Ernst heeft hier vaak naar verwezen. Risicomanagement is enorm van belang, maar dan moet je die risico’s wel kunnen afdekken met je spaargeld. Maar voorzitter; winstwaarschuwing; Als het tij gaat keren zullen wij ervoor knokken dat zaken die niet op ons verlanglijstje stonden weer ongedaan worden gemaakt. Zelden hebben wij het meegemaakt dat maatregelen om een crisis te bestrijden later weer worden teruggedraaid (bijvoorbeeld het kwartje van Kok). Of dat nu helemaal 1 op 1 in alle gevallen zo zal gaan denk ik niet, maar het kan niet zo zijn dat er straks als het beter gaat allemaal compleet nieuwe plannen worden gemaakt en er wordt vergeten waar die rekening terecht is gekomen. Onze inzet weet u dan alvast, die zal liggen bij de OZB, meedoen in de samenleving en een goed onderhouden leefomgeving voor al onze 58.000 inwoners. Doetinchem moet een goed bereikbare stad blijven waar het prettig wonen, werken en leven is! We verwachten de komende jaren van het college dat ze vroegtijdig bij ons aan de bel trekken als een bezuiniging achteraf toch niet haalbaar of draagbaar blijkt. Dat is geen schande, dat is een kracht. Tevens moet het college bij eigenlijk alle bezuinigingen nog veel in gesprek gaan met de samenleving en betrokken instanties. Voorbeelden hiervan zijn het seniorenontmoetingspunt en de deelnamesubsidie. Voorzitter dan over het sociaal domein; We hebben het er al een keer over gehad of je nu vertrouwen moet hebben in de taskforce of niet. Als CDA hebben we dat vertrouwen. De ideeën zijn ambitieus en vast niet tot op de laatste euro precies haalbaar zoals nu wordt ingeschat. Toch hebben wij niets vreemds gezien in de presentaties. Er wordt een sociaal domein geschetst zoals wij dat al vanaf 2015 voor ogen hebben; Sneller goede zorg waar nodig, sneller minder zorg waar mogelijk. Het lastige bij het sociaal domein is dat je met open einde regelingen zit en we nu uitgaan van scenario’s. Dit uitgaan van scenario’s lijkt mijn fractie realistisch maar een kleine afwijking kan direct leiden tot een miljoenen tekort. Daarom is het goed dat we zo spoedig mogelijk toewerken naar wat vet op onze botten en een sociaal domein dat financieel houdbaar is voor de lange termijn en de zorg levert die past en nodig is. Voorzitter ik rond af; Voor ons blijft in gesprek zijn met de samenleving enorm van belang, en dat gaat veel verder dan de instituties. Dat betekent overigens niet dat we altijd besluiten kunnen nemen waar iedereen het mee eens is. De Doetinchemse samenleving is meer dan 58.000 individuen. Het is ook 1 geheel waarbij we ook het collectieve belang mee moeten wegen. De processen die nu zijn opgestart rondom de omgevingswet zijn hoopvol. Bijvoorbeeld in Gaanderen waren afgelopen maandag 150 inwoners betrokken bij de avond over dit onderwerp. Laten we verder gaan op die weg zodat er ruimte blijft voor de samenleving. Mijn fractie beschouwd het vaststellen van de keuzerichtingen niet als eindpunt maar als vertrekpunt.

De VVD luistert naar de binnenstadondernemers: Verhoog de dagkaart parkeren niet!

VVD VVD Doetinchem 08-11-2019 07:29

Het amendement van de VVD over het niet verhogen van de dagkaart parkeren is met ruime meerderheid aangenomen.

Parkeren is een steeds terugkerend item wat de VVD zorgen baart.

Er is echter een jaarlijks tekort door teruglopende parkeerinkomsten en ondanks dat wij, als VVD, niet voor verhoging van de parkeertarieven zijn, moet hier wel wat aan gedaan worden.

Geen verhoging

Op tafel ligt nu echter het bezuinigingsvoorstel voor 2019-2023 om de parkeertarieven voor een dagkaart van €4,00 te verhogen naar €4,50. Dat gaat de VVD te ver. Wij hebben de doelstelling om een gastvrij Doetinchem te zijn en juist de gasten van onze mooie stad te bewegen tot een langer verblijf en dat gaat niet samen met deze verhoging.

Binnenstadondernemers

Wij stellen op donderdag 7 november bij de gemeenteraadsvergadering dan ook een andere keuze voor. Deze is, tijdens de beeldvormende raad van 17 oktober, met name ingegeven door de wens van de binnenstadondernemers om de dagkaart niet te verhogen. Zij gaven tevens als voorbeeld aan dat de Amphiongarage dan nog minder concurrerend is ten opzichte van de MediaMarktgarage. (die hanteren nu een dagkaart tarief van €3,00). 

Weekbericht wethouder – week 39

D66 D66 Doetinchem 28-09-2019 16:37

Het regionaal Actieplan ‘Perspectief op Werk’ Achterhoek is met een positief advies naar staatssecretaris Tamara van Ark. Voor de zomer ondertekenden Koen Knufing (voorzitter VNO-NCW Achterhoek, mede namens MKB Nederland) en ik (wethouder centrumgemeente arbeidsmarktregio) de DOE-agenda. “Met deze agenda zetten we in op concrete activiteiten om een nog betere match tussen vraag en aanbod te realiseren.”

De DOE-agenda is in samenwerking met gemeenten, UWV, werkgever- en werknemersorganisaties en onderwijs opgesteld en past bij onze Achterhoekse aanpak, waarbij we de samenwerking tussen ondernemers, (onderwijs)organisaties en overheden benutten om te werken aan een inclusieve arbeidsmarkt. Afgelopen week heb ik aan de thematafel ‘De Achterhoek werkt het fijnst’ de stand van zaken toegelicht.

Onze aanpak bestaat uit zes acties. De eerste actie betreft een breed oriëntatieprogramma voor werkzoekenden. De tweede tot en met de vijfde actie zijn elk afzonderlijk gericht op de voor onze regio kansrijke sectoren techniek, zorg, handel en schoonmaak. De zesde actie is de inrichting van een kennishub.

We zijn er blij mee dat de landelijke stuurgroep een positief advies heeft gegeven aan de staatssecretaris. Binnenkort hopen we op definitief positief bericht, zodat we de samenwerking een extra impuls kunnen geven en dat kunnen waarmaken waar wij samen voor staan: een inclusieve arbeidsmarkt, waarbij nog meer mensen een goede werkplek vinden.

Excuses geëist voor benadeelden Laborijn

SP SP D66 CDA GroenLinks SGP VVD Doetinchem 28-06-2019 12:21

Teleurstellend, dat de coalitiepartijen CDA, VVD, D66, GroenLinks en SGP-CU gisteren geen debat wilde aangaan over Laborijn. Want "ze hadden zch niet voorbereid". Hoe kun je nou niet voorbereid zijn op een debat over de grootste crisis van de laatste jaren? Die zich NU afspeelt, NU actueel is en dus NU aandacht verdient in onze raad. De SP is wel het debat aangegaan.
 
We hebben daarbij de volgende eisen gesteld:
Maak excuses aan voor de manier waarop er in deze en voorgaande raadsperiode met mensen is omgegaan. Breng in kaart welke mensen er nadeel hebben ondervonden en repareer dit. Zorg dat de medewerkers goed ondersteunt worden en kijk goed welke medewerkers op de juiste plek zitten en welke niet. Laat consulenten naast de inwoners gaan staan en hen zo snel mogelijk helpen hun leven weer op de rit te krijgen met, indien nodig, eerst financiële ondersteuning en vervolgens ondersteuning bij het zoeken naar werk. Doe ook onderzoek naar hoe er omgegaan wordt met mensen in de sociale werkvoorziening en betrek wat ik daarover zojuist heb gezegd. Kom met een oordeel over de rol van het college, het AB en het DB en wat daarbij anders moet in de toekomst en vertel hoe het vertrouwen dat nu ontbreekt, indien mogelijk weer hersteld zou kunnen worden.
Voorafgaand aan deze eisen zei SP fractievoorzitter Hans Boerwinkel het volgende:
 
"Ik hoor mensen zeggen; hoe kon dit nou zo mis gaan? Hoe kon dit nou gebeuren? De SP stelt zich die vraag niet, omdat we al jaren zien dat het niet goed gaat. 
 
Enkele voorbeelden:
In het verkiezingsprogramma van de SP voor 2014 schreven we “De bejegening van mensen die een beroep moeten doen op bijstand laat nog steeds te wensen over. Mensen worden vanuit wantrouwen benaderd.”
Ook zeiden we: “Mensen die bij Wedeo werken zitten al twee weken niets te doen, terwijl mensen in de bijstand daar gedwongen moeten werken en omkomen in het werk”
In 2015 hebben we misstanden met bijstandsgerechtigden die via Pauropus gedwongen sloopwerk moesten doen en aan asbest bloot gesteld werden aan de kaak gesteld.
De SP heeft bij vrijwel iedere gelegenheid binnen en buiten deze raad gezegd dat de bejegening niet goed gaat en dat er vanuit vertrouwen in plaats van wantrouwen gehandeld moet worden.
Maar iedere keer dat we misstanden aan de orde brachten werd het gebagatelliseerd en als incident afgedaan. Dat is niet alleen deze periode zo geweest waarbij wethouder Huizinga verantwoordelijk was, maar ook tijdens de vorige periode waarbij wethouder Langeveld verantwoordelijk was.
Het bleek ook lang lastig om de verhalen van mensen in de openbaarheid te krijgen, omdat de angst te groot was dat het tot represailles zou leiden. Goed dat het de Rode Vrouwen vorige jaar wel gelukt is om het breed aan de grote klok te hangen.
De SP heeft waardering voor de voortvarendheid waarmee nu binnen Laborijn opgetreden wordt. Maar ook de rol van de wethouders en het dagelijks bestuur moet onder de loep genomen worden.
 
Zoals ik tijdens de vorige raadsvergadering in het vragenhalfuur al aan de orde heb gesteld is de cultuur binnen Laborijn m.b.t. de mensen met een Sociale Werkplaats indicatie ook niet goed. Ook daar is de bejegening niet goed. Enkele voorbeelden:
- Mensen voelen zich niet serieus genomen op de werkvloer binnen Laborijn.
- Er worden mensen onder druk gezet om gedetacheerd te worden bij bedrijven als Mainfreight.
- We krijgen regelmatig verhalen van mensen die langdurig in de ziektewet gehouden worden, terwijl ze wel fulltime werken."
 
De wethouder nam wel de moeite om deel te nemen aan het debat. Daarbij gaf hij aan pas excuses te kunnen maken als precies duidelijk is waarvoor en aan wie. De SP bleef aandringen op eerste excuses aan de Doetinchemse samenleving en alle benadeelden vanwege de enorme impact en commotie. Toen de wethouder dat bleef weigeren hebben we een motie van treurnis overwogen. Omdat deze niet op steun van anderen kon rekenen hebben we deze niet ingediend.
 
Op 18 juli is het volgende debat over Laborijn. De wethouder heeft gezegd dan met meer te komen. We verachten dan ook gerichte excuses van hem en van wethouder Langeveld. En natuurlijk antwoord op de andere eisen en vragen die we gesteld hebben.

PvdA maant college tot daadkracht ten aanzien van Laborijn

PvdA PvdA Doetinchem 27-06-2019 22:32

Wij vinden het onbegrijpelijk dat het College van Doetinchem tot op de dag van vandaag geen standpunt heeft ingenomen over de ontstane situatie met betrekking tot Laborijn. Ze trekt een formeel gordijn op en verwijst naar het dagelijks bestuur van Laborijn, dat nota bene feitelijk op zijn gat ligt. Bestuurskundig zal het vast kloppen maar buiten en ook door ons wordt absoluut niet begrepen dat het stadsbestuur zich niet uitspreekt. Deze opstelling doet geen enkel recht aan de zorg die leeft bij onze inwoners. En dan hebben we het nog niet over de klanten en werknemers van Laborijn zelf, die in grote onzekerheid zitten. Er spreekt een gebrek aan compassie, daadkracht en strijdlust uit ten aanzien van de werknemers en de klanten van Laborijn. Zaken die wat de Partij van de Arbeid ook van cruciaal belang zijn om Laborijn er weer bovenop te krijgen. Daarom dat we donderdagavond tijdens de raadsvergadering met een motie kwamen om het college op te roepen tot daadkracht en actie. Lees de hele bijdrage van Steven Kroon namens onze partij op Facebook

Het bericht PvdA maant college tot daadkracht ten aanzien van Laborijn verscheen eerst op PvdA Doetinchem.

Wat ons betreft begint het met een ...

PvdA PvdA Doetinchem 12-06-2019 20:16

Wat ons betreft begint het met een oprecht en uitgebreid excuus naar alle mensen die zich niet goed behandeld hebben gevoeld! En om dan pas verder te kijken.

Weekbericht wethouder – week 11

D66 D66 Doetinchem 16-03-2019 17:33

Vorige week was ik een paar dagen vrij (vandaar dat er geen weekbericht was) en deze week waren er veel verschillende activiteiten. Wat een afwisselende week! Ik beperk me tot een aantal punten, want het voert te ver om elke dag te beschrijven.

Overleg Gedeputeerde Staten

We kwamen met het zogenaamde RS4-netwerk bij elkaar in het provinciehuis. Het RS4-netwerk bestaat uit de provincie en de gemeenten Doetinchem, Harderwijk, Tiel en Zutphen. Met de colleges hebben we gesproken over de specifieke rol van deze centrumgemeenten en de afstemming met de provincie. Geconstateerd wordt dat de gemeenten vaak net te klein zijn om voldoende slagkracht te hebben, maar dat er op tal van terreinen wel veel verwacht wordt. We hebben ingebracht dat we kennisdeling van belang vinden over de onderwerpen van omgevingsvisie Gaaf Gelderland. Ook hebben we aandacht gevraagd voor de specifieke positie van onze gemeente in de Achterhoek t.a.v. zorg (ziekenhuis), onderwijs (behoud kwaliteit) en bereikbaarheid (verbinding Achterhoek met westen van Gelderland). Na de verkiezingen krijgt de samenwerking aan de hand van de opgestelde agenda verder vorm.

DOE-dag Doetinchem On Stage

Afgelopen donderdag was de DOE-dag van Doetinchem On Stage. Leerlingen van het Zone.College en Metzo College gingen op werkbezoek bij verschillende bedrijven en instellingen. Ik ging op bezoek bij Heel Metaal, waar leerlingen waren die in de toekomst willen werken in de metaaltechniek. Na een introductie over het bedrijf, gingen leerlingen zelf aan de slag. Ook keek ik bij Zegers Bouw, waar leerlingen zelf aan de slag gingen met houtbewerking. Ik had vooraf niet verwacht dat daar ook flink wat computerkennis voor nodig is. Tot slot mocht ik mee op de DAF-vrachtwachten bij Bakker Bedrijfswagens. Bij dit bedrijf ondergingen leerlingen hoe het is om reparatie en onderhoud te verrichten aan trucks en bedrijfswagens. Stuk voor stuk innovatieve bedrijven, met volop enthousiaste leerlingen om er straks aan het werk te gaan.

Onderzoek Laborijn

In de afgelopen twee weken heb ik me samen met andere bestuursleden gericht op methoden om onderzoek te laten doen naar de dienstverlening van Laborijn. We hebben daarvoor verschillende bureaus benaderd en zij hebben hun aanpak gepresenteerd. Doel van het onderzoek zal onder meer zijn duidelijk te krijgen of klachten incidenteel van aard zijn of dat onheuse bejegening van klanten vaker voorkomt. Wij vinden het belangrijk dat dit onderzoek snel start en we gaan er van uit dat het uitkomsten oplevert, waarmee Laborijn de dienstverlening kan verbeteren.

Unieke Werkgever Award

Tijdens het werkgeverscongres van het Werkgeversservicepunt Achterhoek mocht ik de Unieke Werkgever Award uitreiken. Na inspirerende speeches over inclusief ondernemen, kwam Timmerije op het podium om de prijs in ontvangst te nemen. Dit bedrijf is een prachtig bedrijf, waarvan de jury vond dat zij echt een voorbeeld zijn. Ze kijken naar kansen om mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt plekken te bieden. In de zaal zag ik volop enthousiasme bij de andere werkgevers die ook hun beste Achterhoekse beentje voor zetten om inclusief te ondernemen. We (UWV en gemeenten) hebben het doel in de Achterhoek binnenkort 1000 unieke werkgevers te hebben, zodat alle mensen die van deze werkgevers een steuntje in de rug nodig hebben om toch werk te kunnen doen, ook daadwerkelijk aan de slag kunnen. Wil je ook socialer ondernemen? Zie je kansen om mensen een plek te geven op de arbeidsmarkt? Neem dan contact op met het werkgeversservicepunt. Elke werkgever krijgt een eigen accountmanager toegewezen.

Campagne

Nu is ook het laatste weekend voor de verkiezingen. Dat betekent: campagne! Er kwamen verschillende D66-kopstukken naar Doetinchem. We hebben samen geflyerd en gesprekken gevoerd met het winkelend publiek. Verschillende mensen kwamen naar ons toe om te spreken over het klimaatakkoord, kansengelijkheid en onderwijs. Ook vandaag bleek dat het veel mensen vaak gaat om landelijke thema’s. Daarom was het extra leuk dat Raoul Boucke (Europa), Stientje van Veldhoven, Joost Sneller, Achraf Bouali, Maarten Groothuizen (Nederland), Antoon Kanis, Stan Hellegers, Loes ten Dolle (Gelderland) en verschillende andere D66-helden aanwezig waren. Wat een team! Ik #kiesvoordetoekomst aanstaande woensdag!