Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

12 documenten

’22: twintig jaar euthanasiewet

D66 D66 Nederland 18-02-2022 08:01

“Elida was zeer verguld dat dit wetsvoorstel werd ingediend, maar plaatste ook wel kanttekeningen bij bepaalde aspecten. Een moeilijk punt was natuurlijk de laatste wilsverklaring. Dat gaat over de vraag of euthanasie ook mogelijk moet zijn voor mensen die deze wens eerder hebben verklaard en vastgelegd. Dat als ze bijvoorbeeld hun kinderen niet meer herkennen, ze euthanasie willen. Hun wil kunnen ze op dat moment niet meer uiten. Zit je dementerend in een verzorgingstehuis en blij te zingen, dan is het voor een huisarts heel moeilijk. Geef dan nog maar uitvoering aan die op papier gezette wens van vroeger. Deze laatste wilsverklaring hebben we in de huidige euthanasiewet niet geregeld. En is in de praktijk nog steeds veel discussie over.

Elida Tuinstra vond dat als jij doelbewust je laatste wilsverklaring continu hebt vernieuwd. En je weet wat je wilt, namelijk in zo’n situatie niet leven. Dat de huisarts maar over de brug moet komen. Maar dat ging destijds de meerderheid in de politiek te ver. Er is recent wel een uitspraak van de Hoge Raad geweest, waarin een huisarts werd vervolgd voor moord, maar is ontslagen van rechtsvervolging. Dat is een verruiming voor de praktijk, maar de wetstekst is nog steeds hetzelfde. Ik weet van artsen dat deze uitspraak toch wel bevrijdend werkt. De kans op vervolging is wel kleiner.

Tekort aan tests, alleen ernstige zieken nog in aanmerking

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 20-03-2020 21:19

Testbeleid wordt aangescherpt, wegens tekort aan tests. Alleen ernstig zieke mensen en ziekenhuismedewerkers worden nog getest. Lees meer.

Laat de huisarts een thuisarts zijn

SP SP Nederland 04-03-2020 15:33

Het groeiende tekort aan huisartsen is een probleem. Met name in dunbevolkte gebieden kan het moeilijk zijn om een huisarts te vinden en soms leidt dit zelfs tot een huisartsenstop. "Terwijl de naam het al zegt: huisarts. De arts aan huis, of in ieder geval in de buurt. Consulten via een beeldscherm kunnen dit dus niet vervangen," aldus SP-Kamerlid Henk van Gerven. Hij pleit ervoor om de huisarts weer een thuisarts te laten zijn en stelt zelfs voor om de tijd die een huisarts heeft voor een consult te verlengen naar 15 minuten.

Er zijn veel te weinig huisartsen opgeleid in het verleden, doordat er te weinig opleidingsplaatsen werden geraamd. Terwijl er juist extra meer huisartsen nodig zijn voor langere consulten. "Een langer consult is juist zo belangrijk omdat het leidt tot minder medicijnvoorschriften en minder doorverwijzingen naar de specialist, omdat mensen zich meer gehoord voelen," zegt Henk van Gerven. Dit betekent ook dat de het aantal patiënten per huisarts omlaag moet, waarvoor er uitgebreid tijd en aandacht kan zijn voor de patiënt. In de Tweede Kamer zal de SP opnieuw hiervoor een voorstel indienen.

De pil van Drion: toeredeneren naar een gewenste uitkomst

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 20-02-2020 10:31

Door Maarten Verkerk op 20 februari 2020 om 11:10

De pil van Drion: toeredeneren naar een gewenste uitkomst

In de Volkskrant van 11 februari pleiten Miriam de Bontridder en Hein Mijnssen voor legalisering van de ‘pil van Drion’. Hun belangrijkste argument: het geeft ouderen met een doodswens rust als ze zo’n pil in bezit hebben, waarmee ze regie houden over het levenseinde. Ook Els van Wijngaarden rapporteert in haar onderzoek naar ‘voltooid leven’ dat ouderen het bezit van een ‘laatste wil’-pil als rustgevend kunnen ervaren.

De Bontridder en Mijnssen redeneren duidelijk toe naar een gewenste uitkomst. Het onderzoek van Van Wijngaarden stelt namelijk ook dat de aanwezigheid van een pil door betrokkenen wordt geproblematiseerd en tot nieuwe dilemma’s leidt. Het is een ernstige omissie dat dit gegeven niet gepresenteerd en besproken wordt.

Het is veelzeggend dat de Bontridder en Mijnssen niet verwijzen naar het rapport van de commissie Schnabel (2016). Deze commissie, waar ik ook lid van was, definieerde vier criteria, die mede ontleend zijn aan de huidige euthanasiepraktijk, waaraan deze hulp zou moeten voldoen: veiligheid, zorgvuldigheid, transparantie en toetsbaarheid. Laten we deze eens langslopen.

Bij de ‘laatste wil’-pil is de veiligheid ernstig in het geding. Deze pil kan in verkeerde handen komen. De aanwezigheid van zo’n pil kan ook leiden tot subtiele of minder subtiele druk vanuit de omgeving om tot zelfdoding over te gaan. Daarnaast ligt misbruik door familie of vrienden op de loer.

Bij zorgvuldigheid gaat het om de vraag of een verzoek tot hulp bij zelfdoding vrijwillig en weloverwogen is. Het onderzoek van Els van Wijngaarden laat zien dat bij de ‘laatste wil’-pil de zorgvuldigheid in het geding is. Met name omdat de doodswens bij de meeste ouderen niet continu aanwezig is en soms zelfs afhankelijk van het jaargetijde. De doodswens kan door allerlei redenen ook helemaal verdwijnen. Bovendien laat dit onderzoek zien dat er vaak sprake is van een lichte of matige depressie, wat de gedachte dat zelfregie ‘aanspoort om te leven’ niet alleen onjuist maar ook gevaarlijk maakt.

Zelfdoding is onomkeerbaar. Daarom moet het hele proces transparant en toetsbaar zijn. De Bontridder en Mijnssen lijken een proces voor te staan dat niet transparant en niet toetsbaar is. Letterlijk en figuurlijk: levensgevaarlijk.

De Bontridder en Mijnssen sluiten hun artikel af met een emotionele oproep. Zij vragen zich af hoe zwaar het argument mag meewegen dat door het niet kunnen verkrijgen van een legaal euthanaticum, mensen kiezen voor een ‘barbaarse wijze van zelfdoding zoals het zich voor de trein werpen’. De commissie-Schnabel heeft geen bewijs kunnen vinden voor dit ‘argument’. Ook het onderzoek van Els van Wijngaarden ondersteunt dit ‘argument’ niet.

De commissie-Schnabel concludeerde dat vanuit de zorgplicht die op de overheid rust met betrekking tot de bescherming van het leven en de veiligheid van burgers, een verruiming van de mogelijkheden voor hulp bij zelfdoding tot ‘onoverkomelijke bezwaren leiden onder meer vanuit het oogpunt van veiligheid, zekerheid en het voorkomen van misbruik, in het bijzonder in het licht van de noodzaak om kwetsbare groepen te beschermen.’ Bovendien concludeerde de commissie dat nog veel gedaan kon worden om het gevoel van een voltooid leven bij mensen weg te nemen. Het pleidooi van de Bontridder en Mijnssen voor de legalisatie van de ‘laatste wil’-pil doet niets af aan deze conclusie.

"Doe het goede en zoek de vrede" APB Eerste Kamer

SGP SGP Nederland 29-10-2019 00:00

Bekijk of lees hier de complete bijdrage van SGP-senator Peter Schalk aan de algemene beschouwingen in de Eerste Kamer.

"Wat een schot in de roos was dat deze zomer, van het Catharijneconvent in Utrecht, met die bijzondere tentoonstelling, onder de intrigerende titel ‘Bij ons in de Biblebelt’. De website van het museum had een wervende tekst. Ik citeer:

“Wie zijn de mensen van de Biblebelt, wat zijn hun dilemma’s en waar komen hun opvattingen vandaan? Kom naar de tentoonstelling Bij ons in de Biblebelt en ontdek het deel van Nederland waar de ideeën van de jaren zestig weinig vat op hebben gekregen. Nooit eerder kwam u zo dichtbij de belevingswereld van deze orthodox christelijke groep.”

Nou dat leek mij wel wat. Dus ook ik ben even een kijkje gaan nemen, om te zien hoe ik er uit zie. En zeker, er werden mooie antwoorden gegeven. Zoals waar hun opvattingen vandaan komen. Heel gewoon, vanuit de Bijbel. Laat ik een tekst noemen, als een soort motto voor mijn inbreng bij deze algemene beschouwingen, uit Psalm 34: 15, waar staat: ‘Wijk af van het kwade en doe het goede; zoek den vrede en jaag die na’.

Zo’n tekst is springlevend, ook vandaag! Net als die mensen uit de Biblebelt, zo’n levende gemeenschap krijg je echt niet gevangen in een museum. Toch lijkt het of de minister-president en de minister van Binnenlandse Zaken de SGP het museum in willen hebben, met een wet die de verkiezing van de Eerste Kamer zo zou veranderen dat die kans erg groot is.

Kan de minister-president deze zorg wegnemen? Immers, de Staatscommissie adviseert in haar rapport, dat nog niet eens is besproken in de beide Kamers, om de verkiezing van de Eerste Kamer niet te veranderen: Waarom doet het kabinet precies wat de Staatscommissie afraadt?

Ik laat dat museum graag achter me en ga over tot de werkelijkheid van alledag, door enkele thema’s te benoemen en te toetsen op rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid, gekoppeld aan het genoemde motto: afwijken van het kwaad, het goede doen, de vrede zoeken en die zelfs najagen!Eerst de rechtmatigheid. Dat gaat natuurlijk allermeest over mensen, en over hun rechten. Dat is zo belangrijk dat er binnenkort weer de Week van het Leven wordt georganiseerd, met een toelichting in een flyer die in elk huis wordt bezorgd, en de Mars voor het Leven, deze keer in hartje Utrecht. Bij rechtmatigheid wil ik beginnen met het kabinet te complimenteren met de onlangs aangenomen Wet basisregistratie personen in verband met het opnemen van gegevens over ten tijde van de geboorte of de aangifte overleden kinderen. Dat was een mooi voorbeeld van ‘het goede doen’!

Inmiddels zijn ruim 10.000 doodgeboren kinderen geregistreerd, onder andere een kind dat was geaborteerd, van Yara, een jonge vrouw die haar verhaal vertelde aan Tijs van de Brink, in het EO-programma Nieuwlicht. Ze had spijt van de abortus, en ze wilde erkenning van het leven van haar kind! Ontroerend. En ik dank de regering, want door deze wet erkennen we dat abortus niet gaat over het weghalen van een klompje cellen, maar over leven, over een kind, een mens. Deze erkenning leidt tot de volgende vraag:

Kan minister Blok of minister Kaag die zich onlangs bij de VN sterk maakte voor seksuele rechten en gezondheidszorg voor vrouwen, nu ook opkomen voor de rechten van ongeboren mensen? Denk aan de abortuspraktijk tot 9 maanden in Canada, maar ook aan landen als China en India waar gendercide, abortus omdat het meisjes betreft, gepleegd wordt. Kan de minister-president toezeggen dat dit internationaal aan de orde wordt gesteld?

Nog een andere vraag: de minister-president heeft vorig jaar gemeld dat minister De Jonge van VWS bezig is om herhaalde abortussen te voorkomen. Immers, het bleek uit de cijfers dat 1/3e deel van de 30.000 abortussen per jaar herhalingen zijn. Moeders dus, die voor een 2e, 3e of 4e keer een kind laten weghalen. De minister-president heeft gezegd dat dit langzamerhand in de cijfers zichtbaar zal worden.

Zijn er inmiddels cijfers bekend of dit beleid effect heeft? Ook het einde van het leven vraagt de aandacht. We zien een glijdende schaal: eerst euthanasie voor hen die ondraaglijk lijden, dan voor die dement worden, vervolgens als je klaar bent met het leven. De volgende stap is dat euthanasie bij kinderen tot 12 jaar zou moeten kunnen. Kan de minister-president aangeven hoe het kabinet wil ‘wijken van het kwade’, ook met inachtneming van wat is vastgelegd in het regeerakkoord?

Bij het tweede aandachtspunt voor de senaat, de uitvoerbaarheid, wil ik ingaan op een thema dat ons allen raakt, het klimaat. Ook de SGP is voorstander van maatregelen om waar mogelijk de negatieve invloed op ons klimaat terug te dringen. Ook hier de taak om ‘het goede te doen’. Maar dat moet wel effectief, haalbaar en betaalbaar zijn. De vraag is of dat gaat gebeuren. Onlangs kwamen 8 initiatiefnemers de Klimaatwet verdedigen. Een Klimaatwet, met daarin als kern het staatsrechtelijk monstrum van een percentage in de wet, waarvan zelfs de indieners toegaven dat het juridisch niet afdwingbaar is.

Hoe voorkomen we dat de elkaar opvolgende kabinetten worden gegijzeld door wetgeving met onmogelijke percentages? En dat zonder enige financiële dekking, terwijl het wel over een miljardenbelang gaat. Wat is het oordeel van de minister-president over het feit dat er een ongedekte check in de wet is terechtgekomen? Hoe kan dat, terwijl een overzichtelijk onderwerp als de kloof tussen een- en tweeverdieners, niet wordt opgelost?

Inmiddels gaat ons land op slot door de juridische procedures. De stikstofproductie loopt letterlijk en figuurlijk uit de PAS, met als gevolg dat de bouw stilvalt, dat duizenden banen op het spel staan, dat de boeren in hun voortbestaan bedreigd worden, terwijl ze duurzamer produceren dan hun collega’s in het buitenland. Vz, we hebben liever dat de boeren ‘de vrede najagen’ dan dat ze gedwongen worden om tot actie over te gaan. En morgen komt de volgende groep haar gelijk halen.

Hoe komen we uit deze juridische houdgreep, vraag ik aan de minister-president?

Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid lopen min of meer in elkaar over. En we maken het onszelf niet gemakkelijk. Waar zal ik beginnen? Moet ik starten bij het emancipatiebeleid? Onlangs is een wet aangenomen waarin geregeld is dat het onderscheid tussen man en vrouw niet meer gemaakt mag worden. Geen onderscheid op terrein van geslachtskenmerken, genderidentiteit en genderexpressie. Intussen wordt er ingezet op vrouwen in de top. Dat kan toch niet meer? Of moet ik het hebben over het haperende terugkeerbeleid ten aanzien van overlastgevende asielzoekers? Of wat te denken van de scholen die om personeel zitten te springen, of de zorgsector waar de handen aan het bed ontbreken?Allemaal belangrijke thema’s, maar laat ik het bij de handhaafbaarheid toespitsen op de veiligheid, oftewel het ‘najagen van de vrede’. Denk aan de politie en allerlei hulpdiensten.

Hoe kunnen zij handhaven als er een enorm tekort aan menskracht is? Wat gaat de regering doen aan politiebureaus die onderbemensd zijn en waar het water aan de lippen staat?

Bij veiligheid en het ‘najagen van de vrede’ gaat het natuurlijk ook over Defensie. Er zijn belangrijke stappen gezet, complimenten daarvoor. Maar de vraag blijft hoe Defensie haar afspraken in NAVO-verband moet nakomen, zonder de financiële middelen die daarvoor nodig zijn?

Waarom wachten met de NAVO-norm van 2% van ons BNP tot 2024, terwijl er nu veel geld over is? Waarom niet een versnelling op onze veiligheid? En wat is nu eigenlijk de bedoeling van 2024: is het dan op orde, of begint dan pas het tijdpad?

Vragen te over. Misschien is het mogelijk om een commissie in te stellen om al deze vragen te beantwoorden. Vorig jaar heb ik vastgesteld dat voor elke lastige kwestie een commissie in het leven werd geroepen. Ik vroeg om een overzicht, en de minister-president zegde toe dit in de begroting 2020 op te nemen. In september hebben we het ontvangen, niet via de Miljoenennota, om de begrotingsstukken niet onnodig te belasten. Zo hebben we een goed overzicht. Inderdaad, hier hangt het geheel: het gaat om welgeteld 196 commissies.

Is het bestuur van ons land overgeheveld naar commissies of pakt de regering de regie terug, en komt er wetgeving naar de beide Kamers der Staten Generaal?

Nogmaals wil ik benadrukken dat dit kabinet heel veel goede dingen doet. En daar waar het kabinet soms met zaken komt die niet deugen, dan kunnen wij als Kamer niet alleen naar de regering wijzen, maar ook naar onszelf. Daarom roep ik zowel mijn collega’s in de Eerste Kamer als het voltallige kabinet op om de handen ineen te slaan en het motto, aangereikt vanuit de Bijbel, ter hand te nemen: Wijk af van het kwade en doe het goede; zoek den vrede en jaag die na. Daarmee doel ik uiteraard vooral op de vrede met God, maar ook met elkaar. Dat is de vrede die ik Nederland toewens!

Van der Staaij geschrokken van uitspraak in euthanasiezaak

SGP SGP Nederland 13-09-2019 00:00

Kees van der Staaij is geschrokken van de uitspraak die woensdag gedaan werd in de strafzaak over de euthanasie van een vrouw met dementie.

De 74 jarige vrouw had een euthanasieverklaring ondertekend, maar gaf later wisselende signalen over haar doodswens. De arts besloot in overleg met de familie om toch over te gaan tot levensbeëindiging, zonder dat de 74-jarige vrouw erover werd ingelicht (klik hier voor het artikel van NOS).

SGP-voorman Kees van der Staaij: "Ik ben bezorgd dat hiermee het hek van de dam is. Het doden van mensen die hun wil niet bekend kunnen maken is huiveringwekkend. Ik ga ervan uit dat hiermee het laatse woord niet is gezegd." Vrijdag diende Van der Staaij schriftelijke vragen in.

Schriftelijke vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Justitie en Veiligheid over de uitspraak van de rechtbank Den Haag inzake de specialist ouderengeneeskunde die verdacht werd van onzorgvuldige euthanasie op een demente patiënte:1. Heeft u kennisgenomen van de uitspraak van de rechtbank Den Haag (11 september jl.) inzake de specialist ouderengeneeskunde die verdacht werd van onzorgvuldige euthanasie op een demente patiënte?2. Is inmiddels bekend of het Openbaar Ministerie in hoger beroep zal gaan tegen deze uitspraak?3. Kunt u aangeven wat deze uitspraak betekent voor de beoordelingspraktijk van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie en het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg? Deelt u de mening dat de toetsingspraktijk onveranderd dient te blijven zolang de uitspraak nog niet onherroepelijk is?4. Wat is uw reactie op de opmerkingen van ethicus Theo Boer en specialist ouderengeneeskunde Bert Keizer dat door deze uitspraak de druk van familieleden op artsen zal toenemen om over te gaan tot euthanasie?5. Ziet de regering in deze uitspraak aanleiding om, vooruitlopend op een eventueel hoger beroep, de Euthanasiewet aan te passen, om ondubbelzinnig vast te leggen dat niet alleen de schriftelijke verklaring, maar ook de actuele situatie dient te worden meegewogen?

Er zijn mensen op hoge leeftijd, die ...

D66 D66 Nederland 02-09-2019 11:52

Er zijn mensen op hoge leeftijd, die voelen dat het leven klaar is. Het is voltooid. Laten we deze wens respecteren. Onze Pia Dijkstra gaat door met haar wet voltooid leven. 👇

Bij de Raming der voor de Tweede ...

DENK DENK Nederland 03-06-2019 13:40

Bij de Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven stelt Selçuk Öztürk een aantal kritische vragen aan Khadija Arib Voorzitter Tweede Kamer...

Ami Gest (1989-2019), een ontwapenend mooi mens

SP SP Nederland 19-03-2019 21:16

Ami Gest geldt als de oprichter van de SP-afdeling in Landsmeer. Hij organiseerde opzienbarende acties met jongeren en buurtbewoners. Hij motiveerde, stimuleerde en inspireerde heel veel mensen. Onder zijn leiding werd de SP in Landsmeer de grootste ledenpartij. Ami Gest overleed afgelopen vrijdag op 29-jarige leeftijd. Het verlies is enorm groot, de SP is diepbedroefd.

Hij werd als vijftienjarige lid van onze jongerenorganisatie ROOD en maakte een onuitwisbare indruk. Ami was één van die zeldzame mensen die in staat was om mensen een brede lach te bezorgen met zijn warme menselijkheid. Hij liep voorop met acties voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Ami was een ontwapenend mooi mens.

We zullen hem verschrikkelijk missen.