Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

610 documenten

Demissionair staatssecretaris Steven van Weyenberg treedt terug als kamerlid

D66 D66 Nederland 02-09-2021 08:09

Recentelijk (25 mei en 10 augustus jongstleden) zijn wij beëdigd tot demissionair staatssecretaris in het huidige demissionaire kabinet. Een grote verantwoordelijkheid, in een bijzondere situatie.

Vanwege die bijzondere situatie is bij de eerste benoeming reeds uitgezocht hoe deze zich wettelijk verhoudt tot het

Kamerlidmaatschap. Het advies was dat er geen sprake is van

onverenigbaarheid van functies, zoals u ook schrijft in uw brief van 30 augustus jongstleden.

Inmiddels is hierover toch een discussie ontstaan. Daarom is de Raad van State om advies gevraagd. De Raad van State stelt dat niet kan worden geconcludeerd dat voortzetting van ons Kamerlidmaatschap in strijd is met de Grondwet. Tegelijkertijd acht zij de gang van zaken in onze situatie uit grondwettelijk oogpunt ‘ongelukkig’. De Raad van State adviseert om de wet op dit punt te verduidelijken. Dit gegeven brengt ondergetekenden ertoe hun Kamerzetel per direct op te geven.

Een debat in de Kamer kan dan gaan over de fundamentele vraag die de Raad van State stelt in haar evenwichtige advies over het toetreden van Kamerleden tot een demissionair kabinet, niet over onze drie individuele benoemingen.

Het was een groot voorrecht en genoegen Kamerlid te mogen zijn.

Raadslid worden – ook iets voor jou?

D66 D66 Nederland 02-08-2021 12:53

Was raadslid in Velsen (2010-2018) en

Amsterdam (2018-2021), is nu Tweede Kamerlid.

“De kleine overwinningen zijn het mooist”

“Tijdens mijn studie in Groningen werd ik politiek actief. Partijen als de LPF kwamen op, die de multiculturele samenleving mislukt verklaarden. Dat vond ik het moment om op te staan: ik heb een Turkse achtergrond maar ben geboren in Nederland. Ik kwam in 2010 in de raad in Velsen, mét voorkeursstemmen. Dat gaf me vertrouwen, dat mensen zich via mij betrokken voelen bij de lokale politiek. Een diverse en inclusieve maatschappij moet afgespiegeld worden in de politiek. Helaas zijn er weinig jongeren, vrouwen en bi-culturelen die zich kandidaatstellen. Als je wil meebeslissen, moet je dat zeker doen!

Het mooist zijn de kleine overwinningen. Zo werd in Velsen onze motie waarin we opriepen om te mogen experimenteren met gereguleerde wietteelt aangenomen. Als raadslid heb je vooral energie en een hart op de juiste plek nodig. Verder helpt goed zitvlees en een lange adem, haha. De vergaderingen duren best lang. Mensen zullen veel vragen stellen, maar je hoeft niet alles zelf op te lossen. Je leert samenwerken, ook met andere partijen. En het is fijn om te sparren en coaching te krijgen. Dat heb ik zelf een beetje gemist in het begin. Ja, nieuwe raadsleden mogen mij zeker mailen als ze willen dat ik even meedenk!”

Extra hulp voor mensen met langdurige klachten door corona

D66 D66 Nederland 30-06-2021 12:20

Omdat het bestrijden van de acute crisis prioriteit kreeg, is onze zorg nog niet goed ingespeeld op de lange termijneffecten van corona. Bovendien is er nog veel onbekend over waarom mensen klachten houden, waarom de een veel last heeft en de ander niet en hoe dit het beste behandeld kan worden.

Mede vanuit haar eigen ervaring, ziet Wieke wat er beter kan, waar de kansen liggen en wat de aandacht verdient. Daarom overhandigt ze vandaag een 10-puntenplan aan de minister gericht op Long Covid. ‘Ik wil de minister op het hart drukken dat Long COVID meer is dan medische zorg alleen. Zo hebben veel mensen ook mentale klachten. Long COVID klachten kunnen daarmee niet alleen in de privé situatie belemmerend zijn maar ook op de werkvloer. De aanpak vraagt dus een brede blik en dat is precies het uitgangspunt van dit 10-punten plan.’

Sigrid Kaag over de formatie

D66 D66 Nederland 16-06-2021 13:48

Het is best even geleden dat ik jullie met een mail informeerde over de voortgang van de formatie. De eenvoudige reden daarvoor is dat informateur Mariette Hamer nog steeds bezig is met gesprekken met verschillende partijen. En dat de voortgang dus beperkt is. Het zal jullie niet verbazen dat ik dat liever anders had gezien. Ik heb al eerder gezegd dat we in het landsbelang vaart moeten maken.

De verkiezingen zijn inmiddels drie maanden geleden. En nog altijd is het niet gelukt om een aantal partijen aan tafel te krijgen die samen willen onderhandelen over een nieuw kabinet. Ja, er is veel gebeurd de afgelopen maanden. Er zijn grote woorden gevallen tussen sommige partijen. Dat moet ook kunnen.

Maidenspeech Wieke Paulusma

D66 D66 Nederland 10-06-2021 12:50

Vandaag bespreken we een wet met een lange, ingewikkelde naam,

Die eigenlijk, kort gezegd, maar om één ding draait:

de kracht van goede zorg dicht bij mensen.

Juist daarom vind ik het bijzonder dat ik hier mag staan.

Als wijkverpleegkundige kwam ik bij veel mensen thuis,

Zodat ik mensen, in hun eigen, vertrouwde omgeving kon ondersteunen.

Omdat zij bijvoorbeeld ziek of lichamelijk begrensd waren.

Of omdat zij gewoon even écht wilden praten,

over een behandeling, een probleem of wat extra hulp.

Zo fietste ik in Groningen heel wat kilometers.

En ging ik van adres naar adres.

Met goed weer én slecht weer.

Maar “bijna” altijd met een grote glimlach op mijn gezicht:

Want wijkverpleegkundige zijn,

Dat is toch wel het mooiste beroep dat er is?

Voorzitter,

Ik heb waardevolle herinneringen aan die tijd.

De allereerste huisbezoeken, ik weet dat nog goed.

Ik was nog heel jong, en belde bij volstrekte vreemden aan.

Best spannend.

Want wat stond mij te wachten?

Wie zou er open doen?

Nu, vele jaren later denk ik vaak:

Dat gevoel van twijfel,

dat hadden de mensen aan de andere kant van de deur natuurlijk ook.

Want wie belt er vandaag aan?

Wie stapt er zo bij mij over de drempel?

Voorzitter,

Ik heb het altijd als heel bijzonder beschouwd.

Dat mensen je binnen laten.

In hun thuis, in hun leven.

Soms was het bezoek en het gesprek heel luchtig,

Andere keren overheersten de zorgen en de tranen.

Bijvoorbeeld bij familieleden,

in de laatste fase van het leven van een geliefde.

Maar het vertrouwen dat mensen,

op soms een héél kwetsbaar moment,

in een ander – in mij – stelden,

heeft mij altijd geraakt.

Niet alleen de deur ging open, vaak ook het hart.

We wisten allebei: we hebben elkaar nodig om verder te komen.

Als wijkverpleegkundige zwachtelde ik ook benen,

Leerde ik mensen zelf bloedsuiker prikken,

En hielp ik bij het aantrekken van de steunkousen.

Zorg gaat niet alleen over pijn verlichten, verzachten.

Zorg kan ook gaan over vooruit komen.

Over door gaan met het leven,

Ook als het even stil heeft gestaan.

Zodat bijvoorbeeld,

een lieve mevrouw bij wie ik regelmatig kwam,

niet alleen haar dag kon beginnen,

Maar ’s middags ook naar haar favoriete kaartclub kon.

Dat is óók zorg.

Voorzitter,

Ik maakte het ook van de andere kant mee.

Op een moeilijk moment in mijn leven en dat van mijn gezin,

moest ik zelf de deur openzetten voor een wijkverpleegkundige.

Ik was ondertussen gemeenteraadslid in Groningen.

En mijn man werd ernstig ziek,

waarvoor hij ingrijpend geopereerd moest worden.

En uiteindelijk ook maanden moest herstellen.

Nu waren wij degenen die aan de bel moesten trekken,

Hulp nodig hadden. Steun konden gebruiken.

En wat was het fijn,

dat er toen iemand anders was die even de leiding nam.

En daarmee ons gezin wat vrijheid terug gaf.

En onze kinderen kind liet zijn.

Voorzitter,

Nu ben ik Tweede Kamerlid voor D66.

Maar de schat aan kennis en ervaring uit de zorg,

draag ik altijd met mij mee.

Dat betekent: luisteren, doorvragen en snel schakelen als het moet.

Aansluiting zoeken bij de wereld van de ander.

Over de drempel stappen en elkaar vertrouwen en de ruimte geven.

Alleen zo zorgen we voor goede zorg, dicht bij mensen.

Voorzitter,

dat brengt mij bij de inhoud van het wetsvoorstel waar we vandaar over spreken.

En laten we eerlijk zijn:

Niemand in deze zaal herinnert zich haar of zijn eerste 1000 dagen 😉

Maar juist deze eerste dagen,

zijn bepalend voor de gezondheid en het welzijn van iemand op latere leeftijd.

Niet alleen fysiek, maar juist ook psychisch.

Als wij, met vroeg-signalering en een persoonlijke begeleiding, dichtbij mensen thuis,

ervoor kunnen zorgen dat meer kinderen een goede start kunnen maken,

dan is dat winst.

Het voorliggende wetsvoorstel heeft precies dat doel

en mijn fractie steunt dit wetsvoorstel dan ook.

Het idee is eigenlijk vrij simpel.

Mocht een verloskundige iemand in een kwetsbare situatie, of op een kwetsbaar moment,  ontmoeten,

dan kan  in overleg een aanmelding gedaan worden bij de jeugdgezondheidszorg .

Om vervolgens een prenataal huisbezoek af te leggen en ,

op basis van de situatie, verdere vrijwillige ondersteuning aan te bieden.

Een simpel wetsvoorstel dat echt een verschil kan maken.

Toch heb ik naar aanleiding van de schriftelijke ronde,

nog wel een aantal vragen.

Voorzitter, dan begin ik met de uitvoering.

Want in de wet kunnen dingen nog zo mooi opgeschreven worden, als het in de praktijk niet zo uitpakt dan zijn t enkel  ‘mooie woorden’

En als ik kijk naar de uitvoering van de wet, is er nog veel onduidelijk.

Zo zou in mei dit jaar een handreiking opgesteld zijn waarin, en ik citeer, “tevens ingegaan op mogelijke randvoorwaarden die nodig zijn in de

werkprocessen”.

Dit klinkt, voor mij in ieder geval, vaag.

Vandaar de volgende vragen:

Aangezien de wet 1 juli in werking zou moeten treden, weten alle partijen wat er dan van hen verwacht wordt?

Is die handreiking inderdaad klaar en hoe staat het met de randvoorwaarden?

En wordt er, bijvoorbeeld vanuit het ministerie, ondersteuning geboden bij de stap van ‘handreiking’ op een macro niveau naar persoonlijke begeleiding van een verloskundige en de jeugdgezondheidszorg aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie.

Voorzitter,

Het is fijn dat aan de vrijwilligheid van het prenatale bezoek aandacht zal worden besteed.

Maar in het wetstraject tot nog toe is te weinig aandacht besteed aan de mensen waar het ons om te doen is.

Dan heb ik het natuurlijk over de zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie.

Ik erken meteen dat dit geen makkelijke groep is om te bereiken.

Maar de enige poging die ik in de schriftelijke beantwoording zie, is dat de definitie van ‘kwetsbaarheid’ getoetst is onder ‘een Moederraad’.

Vandaar de volgende vragen:

Hoe is de doelgroep van het wetsvoorstel tot nog toe betrokken bij de totstandkoming ervan?

En op welke wijze waakt de staatssecretaris ervoor dat de zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie ook op lokaal niveau betrokken worden?

Welke ideeën heeft hij hierover, naast bijvoorbeeld het betrekken van ‘een Moederraad’?

Dan nog een aantal korte vragen.

De wetswijziging zal ook gelden voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

In de wet lezen wij dat “de organisatie van de JGZ op ieder eiland anders is geregeld en daarom zal er gekeken moeten worden naar de mogelijkheden van de uitvoering en er zullen aparte kaders en handreikingen in samenwerking met de JGZ-professionals op Caribisch Nederland moeten worden opgesteld.”

Hoe staat het hier mee en zijn de openbare lichamen ook klaar voor de invoering van de wet?

In de wet wordt gesproken over een monitorring systeem vanuit de VNG voor de huisbezoeken.

Hoe wordt voorkomen dat een systeem wordt opgetuigd dat wordt gezien als bureaucratische last zonder voordelen voor de betrokkenen.

En gezien het Verantwoordingsdebat gisteren en de rol van het ministerie van VWS hierin, haal ik ook nog graag artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet erbij.

Voor de minder ingevoerde, betekent dit dat in wetsvoorstellen ingegaan moet worden op de doelstellingen, de doeltreffendheid en de doelmatigheid die wordt nagestreefd.

En ik zou dan ook graag van de staatssecretaris precies op die punten echt betere en met cijfers onderbouwde antwoorden willen dan in de schriftelijke ronde.

Voorzitter ik rond af,

Als wijkverpleegkundige in de Tweede Kamer,

Zet ik mij in voor goede zorg dicht bij mensen.

Dat kan alleen op basis van vertrouwen.

Dat begint wat mij betreft hier.

In deze zaal.

Want hoewel we ontzettend van elkaar verschillen.

Hebben we allemaal wel eens een dag die tegenzit.

Of misschien wel twee. Of drie.

Ik hoop dat dit ‘huis’ ook een veilige omgeving kan zijn.

Waarin we elkaar de ruimte geven en het respect.

Om te zijn wie we zijn,

Om samen het beste voor Nederland voor elkaar te krijgen.

Ik kijk uit naar de beantwoording van de staatssecretaris.

Voorzitter, dank u wel.

Kom met gerichte aanpak voor vaccinatie in kwetsbare wijken

ChristenUnie ChristenUnie PvdA Nederland 03-06-2021 10:13

Door Mirjam Bikker op 3 juni 2021 om 10:08

Kom met gerichte aanpak voor vaccinatie in kwetsbare wijken

Kwetsbare wijken zijn het hardst getroffen door corona. De huidige uitnodigingen en informatie zijn niet genoeg op deze wijken gericht. Voor iedereen is het natuurlijk een eigen afweging of je kiest voor een coronavaccin. Maar we moeten wel iedereen in de gelegenheid stellen om die keuze te maken. Nu zien we dat mensen in kwetsbare wijken deze kans niet altijd hebben. Dat moet echt anders en snel ook.

Daarom doe ik vandaag samen met de PvdA het voorstel om te komen met een aanpak om de vaccinatiegraad in kwetsbare wijken te verhogen. Wereldwijd en ook in Nederland blijven kwetsbare wijken achter op de gewenste vaccinatiegraad. Dat terwijl de kans op infectie in dichtbevolkte en kwetsbare gebieden groter is. Daarom moet er zo snel mogelijk een gerichte aanpak komen voor deze wijken. Zet bijvoorbeeld een prikbus in en breng extra vaccinatielocaties op vertrouwde plekken in de wijk zoals buurthuizen.

Wieke Paulusma was jarenlang wijkverpleegkundige

D66 D66 Nederland 12-05-2021 07:19

Die beslissing viel rond mijn tweeëntwintigste. Ik ben iemand die graag de handen uit de mouwen steekt en met anderen in de weer is. Na wat gesprekken met mensen in mijn omgeving, besloot ik mij aan te melden voor de opleiding HBO-V in Groningen. Omdat je zo voor mensen een verschil kunt maken op vaak hun meest waardevolle plek, daar waar ze thuis zijn. Het gevoel van vrijheid sprak mij ook aan, om zo met de fiets van afspraak naar afspraak te gaan en zelfstandig aan de slag te zijn. Dat was een beetje een romantisch beeld natuurlijk, want als verpleegkundige moet je flink de schouders eronder zetten.

Dit is de schande van ons land

SP SP Nederland 23-04-2021 09:24

Tijdens de verkiezingscampagne is me regelmatig gevraagd wat ik als eerste zou willen veranderen in Nederland. Dat is dus dit. Een eind maken aan de armoede onder kinderen. Hoe hartverwarmend het initiatief van Johan ook is, het zou niet nodig moeten zijn. Veel van de ouders die geen geld hebben voor ontbijt voor hun kinderen, hebben namelijk wel een baan. Maar liefst een half miljoen mensen in Nederland moet rondkomen van het minimumloon. Zij werken, maar verdienen daarmee te weinig om van te kunnen leven. Die lonen moeten omhoog. En we moeten zorgen dat de lasten, zoals de huur en zorgkosten, omlaag gaan. En dat kan! In Nederland bezit de rijkste 10% maar liefst twee derde van ons totale vermogen. Dat betekent dus dat 90% van Nederland het moet doen met de rest. We moeten de rijkdom eerlijker verdelen. En daarmee een eind maken aan de armoede onder kinderen.

Wil je meer weten over het initiatief van Johan of steunen? Dat kan op de website van ‘Niet graag een lege maag’.

Beëdiging + geen trukendoos van Rutte meer

PVV PVV Nederland 31-03-2021 18:46

“Weer vier jaar vol gas voor ons land en onze mensen!”

“ Geen trukendoos van Rutte meer!

D66 is de tweede partij van Nederland

D66 D66 Nederland 18-03-2021 09:33

Wij zijn er samen in geslaagd de kiezers te laten zien wie wij zijn. Wat wij te bieden hebben. Deze buitengewone prestatie is van ons allemaal. Het was niet vanzelfsprekend. Daar ben ik me van bewust.

Als je begint aan een avontuur als dit geloof je in een boodschap. Maar je moet altijd maar afwachten of mensen die boodschap ook horen. Er was in het begin zeker ook kritiek.

Maar in de afgelopen maanden bekroop mij het gevoel dat mensen klaar waren voor het optimisme van D66.

Wat ik altijd heb geloofd – en wat voor mij gisteren is bevestigd – is dat Nederlanders niet extreem zijn maar juist gematigd. Mensen waarderen positiviteit. Uitgaan van eigen kracht. Anderen in hun waarde laten.

Nederlanders zijn iedere dag bezig het leven een beetje beter te maken. Met hun gezin, met vrienden, met de buurt. Leraren, ondernemers, studenten, ouders, grootouders. Onze boodschap heeft weerklank gevonden bij hen. En van alle dingen waar ik dankbaar voor ben is dat voor mij het meest dierbaar.