Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

532 documenten

Wetsvoorstel erkenning Nederlandse Gebarentaal klaar voor debat

ChristenUnie ChristenUnie D66 PvdA Nederland 27-05-2020 09:10

Door Webredactie op 27 mei 2020 om 10:34

Wetsvoorstel erkenning Nederlandse Gebarentaal klaar voor debat

Het initiatiefwetsvoorstel van ChristenUnie, PvdA en D66 over juridische erkenning van de Nederlandse Gebarentaal is klaar om besproken te worden in de Tweede Kamer.

De fracties dienen vandaag de schriftelijke beantwoording in. De wet regelt dat veel belangrijke informatie ook beter toegankelijk wordt voor de 15.000 doven en slechthorenden in Nederland. Het recht van Nederlandse gebarentaligen om hun eigen moedertaal te mogen gebruiken wordt hiermee wettelijk vastgelegd. Een van de voorstellen uit de wet is de afgelopen tijd al door het kabinet overgenomen: de inzet van een tolk Nederlandse Gebarentaal bij de persconferenties van de minister-president.

Carla Dik-Faber (ChristenUnie): “In onze samenleving moet iedereen volwaardig kunnen meedoen. Zoals ik me thuis voel als ik Nederlands kan praten, zo moet ons land ook een thuis zijn voor mensen die in gebarentaal communiceren. Erkenning van onze nationale gebarentaal als officiële landstaal is daarin een belangrijke stap. In de praktijk betekent dat ook dat de overheid het goede voorbeeld geeft en informatie in de Nederlandse Gebarentaal beschikbaar stelt. Mooi dat de tolk Nederlandse Gebarentaal nu een vaste plek inneemt bij de persconferenties van het kabinet over de coronacrisis. Echter was dit niet vanzelfsprekend en direct het geval. Dit laat opnieuw de urgentie van ons wetsvoorstel zien.”

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken: “Er werd een beetje lacherig gedaan toen wij zeiden dat er een tolk Nederlandse Gebarentaal op de persconferentie moest staan. Maar ik ben heel blij dat het – na wat verzet – toch gelukt is. Dat is in de eerste plaats belangrijk voor al die mensen die nu wel kunnen volgen wat er wordt gezegd, maar het is ook ontzettend belangrijk ook voor de acceptatie en erkenning van de Nederlandse Gebarentaal. Mensen die doof zijn of slecht horen zijn een volwaardig deel van onze samenleving. Ik hoop dat we met deze wet echt voor een kanteling gaan zorgen.”

Jessica van Eijs (D66), zelf ernstig slechthorend: “Het is mooi om te zien dat er een gebarentolk aanwezig is bij bijvoorbeeld de persconferenties over corona. Want doven en slechthorenden willen zelf belangrijk nieuws kunnen volgen, net zoals alle andere mensen. Dat herken ik ook. Het is frustrerend om hele stukken tekst te missen als ik het niet goed kan horen. Het is goed als het op veel meer plekken vanzelfsprekend wordt dat er gebarentaal wordt gebruikt.”.

Bonus? Welke bonus?

PvdA PvdA Nederland 27-05-2020 09:07

Door John Kerstens op 27 mei 2020 Delen  

Inmiddels tweeënhalve maand geleden droeg de Tweede Kamer het kabinet op om zorgverleners vanwege hun inzet tijdens (en na) de coronacrisis te belonen met een bonus. Sinds die tijd is het ijzingwekkend stil ‘aan de overkant’. Te druk met het regelen van voldoende én veilige mondkapjes en andere beschermingsmiddelen zeker…

Daarom heb ik er via Kamervragen opnieuw op aangedrongen om tempo te maken met die bonus. Wil het kabinet het net zover laten komen als in België, waar de premier demonstratief de rug werd toegekeerd door zorgverleners? Of als in Italië, waar zorgverleners het gevoel hebben dat ze na alle mooie woorden inmiddels alweer vergeten zijn?

Drie maanden geleden droeg de Tweede Kamer het kabinet op om zorgverleners te belonen met een bonus.

Overigens hebben zorgverleners natuurlijk blijvend extra waardering nodig, ook in hun portemonnee. Ik hoop dat alle partijen die de afgelopen maanden zulke mooie woorden spraken over de mensen in de zorg dat niet vergeten.

Tenslotte: gisteren kwam in het nieuws dat docenten in het hoger beroepsonderwijs ‘als blijk van waardering voor hun inzet de afgelopen maanden’ een loonsverhoging en een bonus krijgen. Veel zorgverleners zagen dat als een klap in hun gezicht. Dat snap ik, maar laat je niet voor de gek houden.

Ik heb er via Kamervragen opnieuw op aangedrongen tempo te maken met die bonus.

Het gaat hier om een cao-afspraak, dus niet om een bonus daarbovenop zoals we nu voor de zorg hebben afgedwongen. Bovendien worden docenten blij gemaakt met een dooie mus: hun loonsverhoging en bonus zijn ongeveer even hoog als in hun vorige cao, terwijl de boodschappen inmiddels een stuk duurder zijn geworden. Dat de werkgeversvoorzitter dat durft neer te zetten als extra waardering voor de inzet tijdens de coronacrisis is inderdaad een klap in het gezicht. Van z’n eigen docenten.

 

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/bonus-welke-bonus/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/bonus-welke-bonus/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Nieuwe schriftelijke vragen over ruimte voor kerken

SGP SGP Nederland 27-05-2020 00:00

Op 1 mei diende Kees van der Staaij al een eerste serie van schriftelijke vragen in bij de regering over de ruimte voor kerken en uitvaartdiensten. De antwoorden daarop zijn zó teleurstellend dat vandaag direct de onderstaande aanvullende vragen zijn ingediend.

Schriftelijke vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken over beperkingen begrafenissen en kerkdiensten in het licht van de Grondwettelijke vrijheden (27 mei 2020):

Herinnert u zich uw antwoorden op onze eerdere vragen over begrafenissen en kerkdiensten in het licht van grote aantallen bezoekers van warenhuizen en bouwmarkten? Bent u tevens bekend met de door de Raad van State gegeven voorlichting over de grondrechtelijke aspecten van de coronamaatregelen? Zou u aan kunnen geven hoe de zeer vergaande beperking van het aantal deelnemers aan kerkdiensten en begrafenisplechtigheden zich verhoudt tot de grondrechten, in het bijzonder de vrijheid van godsdienst? Hoe oordeelt u in dit licht over de opvatting van de Raad van State dat de noodverordeningen in principe ongeschikt zijn om de grondrechten te beperken, met name ook met betrekking tot het recht op de vrijheid van godsdienst binnen gebouwen en de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer? Deelt u onze opvatting dat de genomen maatregelen spanning opleveren met artikel 6, eerste lid van de Grondwet? Welke consequentie verbindt u hieraan? Deelt u onze opvatting dat noodverordeningen geen geschikt en toegestaan middel zijn om vergaande en langdurige beperkingen aan te brengen op de vrijheidsrechten? Bent u met ons van mening dat ook wie terecht uitgaat van het uitgangspunt van behoedzaamheid zich er steeds van moet vergewissen of de al dan niet voorgeschreven maatregelen zich wel op een logische en verklaarbare manier tot elkaar verhouden? Bent u met ons van mening dat het antwoord op vraag 2 in de eerder genoemde vragen weliswaar feitelijk correct is, omdat er inderdaad geen maatregelen gelden voor commerciële activiteiten, maar dat dit feit als zodanig géén argument is om het onderscheid te maken tussen commerciële activiteiten en godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomsten? Kunt u aangeven wat de precieze dragende gedachte erachter is dat het voor bijvoorbeeld warenhuizen en bouwmarkten mogelijk is om honderden personen tegelijkertijd te ontvangen, terwijl vergelijkbare aantallen binnen grote gebouwen ongewenst zouden zijn? Wat is de precieze motivering hiervoor en op welke wijze is hierbij afgewogen of op de minst vergaande manier inbreuk is gedaan op de grondrechten en ook op de meest proportionele manier? Kunt u tevens aangeven wat de argumentatie is tussen het (voorgenomen) onderscheid tussen bioscopen waar het aantal van 30 geldt per zaal, terwijl dit bij kerkgebouwen waar meerdere grote vergaderzalen aanwezig zijn, niet het geval is? Bent u bereid om op zo kort mogelijke termijn te komen tot maatwerk (bijvoorbeeld door het stellen van een afstandsnorm en hygiënevoorschriften) in plaats van uniforme getalsmatige regels die gelden ongeacht de regio, de concrete situatie ten aanzien van de gezondheidszorg of de grootte van het gebouw? Is het uw voornemen op om zo kort mogelijke termijn te komen tot proportionele maatregelen die kunnen variëren naar de grootte van een gebouw en het aantal zitplaatsen per gebouw, eventueel in relatie tot de mate waarin een bepaalde regio getroffen is door een uitbraak van corona? Overweegt u ook, net als bij de bezoekregelingen bij zorginstellingen, met pilots te werken? Bent u met ons van mening dat ook in een zogenoemde anderhalvemetersamenleving het de voorkeur verdient om ruimte te bieden voor eigen verantwoordelijkheid zoals de kerken die net als veel andere sectoren in de samenleving laten zien boven allerlei voorschriften die precies voorschrijven wat wel en niet gewenst zou zijn? En tevens dat overleg de voorkeur verdient boven allerlei opgelegde regels? Op welke wijze en op welke termijn biedt u perspectief op het nemen van de eigen verantwoordelijkheid binnen de geldende regels van het RIVM? Welke empirische onderzoeken kent u over situaties waarin kerkdiensten, trouwdiensten en uitvaartbijeenkomsten na het instellen van de maatregelen van resp. 13 en 23 maart zouden hebben bijgedragen aan de verspreiding van het virus? Waar zijn de resultaten van deze onderzoeken te vinden?

Doe meer om banen te redden

PvdA PvdA Nederland 26-05-2020 13:54

Door Lodewijk Asscher op 26 mei 2020 Delen  

Steun krijgen en mensen ontslaan? Dacht het niet.

Grijpt de aandeelhouder de crisis aan voor een grote ontslagronde? Veel mensen maken zich zorgen over hun baan en inkomen. Nu moet alles op alles worden gezet om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden.

Daarom doe ik vandaag een oproep aan het kabinet. Dit is geen tijd voor verdeeldheid. In deze crisis moeten we elkaar bijstaan en voorkomen dat mensen massaal op straat komen te staan. Het is daarom terecht dat bedrijven die het moeilijk hebben steun krijgen. Daarbij was eerder wel een drempel ingebouwd: wie mensen ging ontslaan, kreeg minder steun. Deze 'ontslagboete' zorgde ervoor dat meer mensen in dienst bleven. En juist die maatregel wil het kabinet nu schrappen. Dat gaat vele duizenden mensen hun baan kosten.

Het steunpakket van het kabinet moet daarom op vier punten worden aangepast:

Het kabinet speelt met vuur om midden in een economische crisis de drempel voor ontslag weg te halen. Dat zet de baan en het inkomen van duizenden Nederlanders op de tocht. Als we samen door deze crisis willen komen, hebben we elkaar nodig. En dan is het van belang dat de stem van werknemers gehoord wordt. Ik ga er daarom donderdag in het debat op aandringen dat we meer doen om bedrijven te helpen en zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/banen-redden/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/banen-redden/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Uit mijn bubbel

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 23-05-2020 21:01

Door Carla Dik-Faber op 23 mei 2020 om 22:59

Het is vrijdagochtend als ik in de trein stap naar Amsterdam. Ik herinner me de vele uitstapjes naar deze stad, het wandelen langs de grachten, het Rijksmuseum, de eettentjes aan de Utrechtsestraat. Een herinnering uit een andere tijd. Vandaag ga ik op pad met straatpastor Hanna. Zij werkt op straat onder de dak- en thuislozen.

We hebben afgesproken bij de diaconie van de PKN aan de Nieuwe Herengracht. In de prachtige binnentuin staat een grote koffie-bakfiets, met elektromotor. Dat is ook wel nodig, want in de bak verdwijnen vele kannen met koffie en thee, grote flessen water en heel veel broodjes die zijn klaargemaakt door leerlingen van een middelbare school. Onderweg halen we nog vele pakketjes ‘pasta-pesto’ op. De maaltijd is gemaakt door vrouwen die anders terecht kunnen in de inloophuizen van De Regenboog. Vanwege corona zijn de inloophuizen in de stad echter maar beperkt toegankelijk.

Dat is wat ik steeds weer terug hoor van Hanna: dak- en thuislozen hebben het moeilijk en corona verergert de problemen. De PKN organiseert filosofie-avonden en er is een daklozenkoor, maar beide activiteiten zijn door corona stilgelegd. Iemand die met begeleiding weer de weg omhoog had gevonden, valt terug nu de begeleiding wegvalt. Er is geen plek waar daklozen overdag naartoe kunnen gaan en dan zijn verdovende middelen een aantrekkelijke uitweg. Vanwege het 1,5 meter criterium is de nachtopvang uitgebreid naar sporthallen, maar ideaal is het niet en die sporthallen moeten ook weer in gebruik worden genomen voor sportactiviteiten. Er is veel eenzaamheid en in de ogen van Lorenzo (fictieve naam, die hem bevalt) lees ik melancholie.

Hanna gaat als een engel door de stad. Overal deelt ze uit: brood, koffie (met heel veel suiker) en pasta-pesto. Een paar sokken die iemand gevraagd had. Belangrijker nog: ze is er voor een praatje, zonder oordeel maar met een luisterend oor, een lach en aandacht. Zij en haar collega’s maken elke dag hun ronde op de fiets, zeven dagen per week, weer of geen weer. Voor veel dak- en thuislozen is het de enige structuur die ze op dit moment hebben. Ik vraag me af wat er nog op hen af gaat komen, hoeveel meer mensen Hanna straks zal ontmoeten op haar ronde, met een economische crisis in het vooruitzicht.

Alle dak- en thuislozen hebben een verhaal. Het zijn mensen zoals jij en ik, die ergens een verkeerde afslag hebben genomen, die door psychische ziekte op straat zijn beland, die schulden hebben gemaakt, die.... De arts die dak- en thuislozen opnam in haar huis en uiteindelijk zelf op straat belandde is maar een van de vele voorbeelden. Deze kant van Amsterdams is een dagelijkse pijnlijke realiteit. Deze mensen hebben een huis nodig. Meer nog, een thuis, een plek waar iemand naar hen omziet.

We leven in een van de meest welvarende landen ter wereld, maar de samenleving wordt ingewikkelder en steeds meer mensen vallen buiten de boot. Goede ondersteuning vanuit de gemeente, persoonlijke hulpverlening, begeleiding naar werk en vooral perspectief op huisvesting, zijn een deel van de oplossing. Daar wil ik me als Kamerlid voor inzetten en dit bezoek motiveert me des te sterker.

Maar wat ik vandaag leer is dat dit nooit voldoende is. Het probleem gaat dieper en raakt ons allemaal. Als ik de verhalen van daklozen hoor, lijkt onze samenleving soms de nabijheid en het omzien naar elkaar kwijt te raken. Kunnen we dat weer vinden met elkaar? Gewoon er zijn voor onze naaste, zeker als hij of zij in een kwetsbare periode zit. De coronatijd biedt hoopvolle voorbeelden waar het weer opbloeit! Laten we dat vasthouden.

Hanna laat zien dat het kan, door het schenken van koffie of thee en het bieden van een luisterend oor. Ze is – in haar eigen woorden – gewoon aan de slag gegaan. Haar hoop is dat vele anderen zich aansluiten en met de koffiekan op pad gaan in eigen wijk of dorp. Een geweldig inspirerend idee!

Het is die hoop die ik meeneem naar huis: omzien naar elkaar kan altijd, juist in coronatijd. En daar bloeien mensen van op.

Mondkapjes-soap

PvdA PvdA Nederland 19-05-2020 13:59

Door John Kerstens op 19 mei 2020 Delen  

Uit een nieuw onderzoek van de FNV bleek vanochtend dat veel zorgverleners tot op de dag van vandaag nog vaak onvoldoende beschermd hun werk doen. Moeten doen. 

Nadat de Tweede Kamer daar diverse keren op had aangedrongen, meldde het kabinet een tijdje geleden met de nodige tamtam dat zorgverleners zélf het beste kunnen bepalen wanneer zij bijvoorbeeld een mondkapje nodig hebben. De mening van de professional zou zo in de plaats komen van de vaak wat vage richtlijnen van het RIVM. Richtlijnen die volgens veel zorgverleners eerder zijn ingegeven door het gebrek aan beschermingsmiddelen dan door wat medisch verantwoord is.

De mening van de professional zou zo in de plaats komen van de vaak wat vage richtlijnen van het RIVM

Goed nieuws, zou je denken. Maar in de praktijk komt er van die centrale rol van de zorgprofessional vaak nog maar weinig terecht. Met name in verpleeghuizen en in de thuiszorg (waar zes op de tien medewerkers nog steeds regelmatig onbeschermd aan het werk moeten), maar ook in ziekenhuizen (een op drie) en bijvoorbeeld de gehandicapten- en kraamzorg.

Dat zijn echt schokkende cijfers. Zorgverleners moeten hun werk veilig kunnen doen. Zonder zelf besmet te raken en zonder op hun beurt weer anderen te besmetten. Het is kwalijk dat een en ander tot op de van vandaag nog niet in orde is. De zoveelste gebroken belofte van het kabinet. Veel zorgverleners maken zich bovendien zorgen dat de schaarste aan beschermingsmiddelen (als vanaf 1 juni bijvoorbeeld iedereen in bus, tram of trein een mondkapje moet dragen) eerder groter dan kleiner wordt. En daarmee de risico’s die zij lopen. De belachelijke redenering van het kabinet dat reizigers in het openbaar vervoer straks alleen met onveilige mondkapjes mogen reizen, doet daar niets aan af.

Zorgverleners moeten hun werk veilig kunnen doen. Zonder zelf besmet te raken en zonder op hun beurt weer anderen te besmetten

Tenslotte blijkt ook het bestellen van mondkapjes tot veel gedoe te leiden. Te vaak zijn ze ondeugdelijk, zo kwam afgelopen weekend weer in het nieuws. Zo zouden al miljoenen mondkapjes zijn afgekeurd. De kritische Kamervragen die ik inmiddels dik een maand geleden daarover al stelde, zijn tot op de dag van vandaag overigens nog niet beantwoord.

Tweede Kamerlid

Of je nu lid bent, vrijwilliger, of belangstellende: Samen maken we het verschil!

https://www.pvda.nl/nieuws/mondkapjes-soap/

https://www.pvda.nl/nieuws/mondkapjes-soap/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/mondkapjes-soap/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Kox: Georganiseerde solidariteit met Wajongers is een toetssteen voor onze beschaving

SP SP Nederland 19-05-2020 07:06

De plannen van de regering om de Wajong te veranderen pakken slecht uit voor de kwart miljoen mensen die nu onder de regeling vallen, volgens SP-fractievoorzitter Tiny Kox. Onder Wajongers is veel onrust over wat de nieuwe Wajongwet voor hen gaat betekenen: zij vrezen er vaak in inkomen op achteruit te gaan. De SP deelt die vrees, zeker nu de arbeidsmarkt door de coronacrisis nog veel onzekerder is worden.

Fractievoorzitter in de Eerste Kamer Tiny Kox over de wet: 'Volgens vakbonden en belangenorganisaties pakt het voorstel oneerlijk uit voor een groot aantal Wajongers, met name hen die met een urenbeperking te maken hebben. Voor hen ontneemt het wetsvoorstel in zijn huidige vorm ieder financieel perspectief en belemmert het hun vermogen om volwaardig deel te nemen aan onze samenleving. Als dat het geval is, hoort dit wetsvoorstel in deze vorm niet door te gaan, vanwege onze verplichtingen onder het VN-Gehandicaptenverdrag. De staatssecretaris blijft volhouden dat de wetgeving in lijn is met het verdrag, ook al zegt het College voor de Rechten van de Mens dat het wetsvoorstel een zichtbare beoordeling mist. De harmonisatie die de regering voorlegt, is op een aantal punten een harmonisatie naar beneden. En dat lijkt ons zich slecht te verhouden met de verplichting tot verbetering van de positie van mensen met een handicap, die we met ratificatie van het VN-verdrag op ons genomen hebben.'

De coronacrisis zal grote gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt, waar Wajongers het nu al niet makkelijk hebben. Kox: 'Zou dat niet een extra reden van de regering en voor ons moeten zijn, om dit harmonisatiewetsvoorstel dusdanig te maken dat het deze kwart miljoen landgenoten juist nu een optimale bescherming zal zijn? Als dat ertoe bijdraagt dat we de werkgelegenheid en bestaanszekerheid van deze groep beter beschermen, is het dan niet beter nu nog even wat dieper in de zakken te tasten, dan straks geconfronteerd te worden met verdere marginalisering van een groep burgers, die het doorgaans vanaf of kort na de geboorte al niet bijster goed getroffen heeft, en die zich nu grote zorgen maakt over de rest van het leven. Een groep voor wie het vinden en houden van werk, en het verwerven van een sober maar doenlijk inkomen een elementair deel is voor een leven dat per saldo de moeite waard is, ondanks alle beperkingen die het leven vaak zoveel moeilijker voor hen maken dan voor niet-gehandicapte mensen? Voor mijn fractie is georganiseerde solidariteit met juist deze groep burgers een toetssteen voor onze beschaving.'

Gouden Roeispaan voor Buurtzorg-directeur Jos de Blok

SP SP Nederland 14-05-2020 17:53

SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen heeft de Gouden Roeispaan uitgereikt aan de directeur van Buurtzorg, Jos de Blok. De Gouden Roeispaan wordt een paar keer per jaar uitgereikt aan mensen die tegen de stroom inroeien, maar daarmee een voorbeeld zijn voor anderen.

Jos de Blok zorgt ervoor dat al zijn medewerkers van Buurtzorg in deze corona tijd veilig, met voldoende beschermende middelen, hun werk kunnen doen. Dat is bijzonder want vanuit de regering horen we continu dat dit niet kan. Jos de Blok vindt dat zorgmedewerkers zèlf moeten kunnen besluiten of beschermende middelen nodig zijn en maakt dit ook mogelijk. Jos de Blok is hiermee een voorbeeld voor anderen.

Ondertussen bij de verkiezingsprogrammacommissie

PvdA PvdA Nederland 14-05-2020 10:05

Ze stromen allemaal binnen bij onze commissie op verschillende manieren. Via de website hoekanmorgenbeter.nl, via online huiskamergesprekken en vele mails, apps en belletjes. Dankjulliewel!

In het online huiskamergesprek over de Zorg werd ons duidelijk hoe zwaar de administratieve last is die moet worden gedragen, terwijl de professionals hun tijd juist willen inzetten om anderen te helpen.

Tijdens het online huiskamergesprek over het Onderwijs droegen leraren ideeën aan om het lerarentekort te verminderen. Want we staan niet alleen stil bij de uitdagingen, maar krijgen ook waardevolle oplossingen aangereikt.

De gezamenlijke netwerken Zorg, Gehandicapten en Ouderen gaven ons mee dat een fatsoenlijk bestaan voor iedereen mogelijk moet zijn. Daarvoor is het essentieel om wonen, welzijn en zorg in samenhang te bekijken, en om samenwerking verder te stimuleren.

Intussen zijn onze lokale afdelingen ook druk bezig om zoveel mogelijk verhalen, ervaringen en ideeën van mensen binnen en buiten onze partij op te halen.

Voor ons is nu de uitdaging om al die goede ideeën te bundelen en er een mooi verkiezingsprogramma van te maken. Daar zijn we hard mee aan de slag.

Doe je ook mee? Laat je ideeën dan achter via hoekanmorgenbeter.nl. We hebben jouw hulp hard nodig!

Met strijdbare groet,

Namens alle commissieleden,

Esther-Mirjam Sent Voorzitter verkiezingsprogrammacommissie

https://www.pvda.nl/nieuws/ondertussen-bij-de-verkiezingsprogrammacommissie/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/ondertussen-bij-de-verkiezingsprogrammacommissie/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Dank jullie wel lieve helden van de zorg!

PVV PVV Nederland 12-05-2020 05:37

Geert Wilders: ''Dank jullie wel lieve helden van de zorg!

Nederland is trots op jullie en dankbaar voor alle professionele en liefdevolle hulp!''