Nieuws van ChristenUnie in Nederland inzichtelijk

5 documenten

ChristenUnie: ‘geen zelfdodingspil, wel betere zorg voor ouderen’

ChristenUnie ChristenUnie D66 Nederland 17-07-2020 06:33

Door Gert-Jan Segers, Carla Dik-Faber op 17 juli 2020 om 08:06

ChristenUnie: ‘geen zelfdodingspil, wel betere zorg voor ouderen’

“Als corona ons íets duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel dat echte aandacht en goede zorg het verschil maken in een mensenleven. Ik vind het buitengewoon pijnlijk dat in een tijd waarin ouderen zich extra kwetsbaar voelen, D66 een voorstel indient waarvan we weten dat het bij veel ouderen tot grotere onzekerheid en meer angst leidt." Dat stelt ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers in reactie op de indiening van een initiatiefwetsvoorstel om een zelfdodingspil mogelijk te maken.

"In dit initiatiefwetsvoorstel is het beschermen van hun leven niet langer het uitgangspunt, maar een optie. Het mag duidelijk zijn dat dit voor de ChristenUnie een onbegaanbare weg is. Voor ons is het nooit een optie geweest en zal het nooit een optie zijn dat een kabinet waar wij onderdeel van zijn deze wet gaat invoeren. Onze ouderen verdienen onze beste zorg, helemaal als het leven hen zwaar valt. De ChristenUnie zal nooit de grens overgaan naar een samenleving waarin we gezonde mensen helpen een einde aan hun leven te maken. Wij zullen altijd kiezen voor betere zorg en meer aandacht voor onze ouderen.”

ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber: “D66 kiest ervoor om tegen alle adviezen in met een wet te komen die letterlijk levensbedreigend is. Achter de verhullende term ‘voltooid leven’ gaat zeker op hogere leeftijd veel lijden schuil; het beeld van de autonome burger die graag regie voert over het einde van het leven, is allang door onderzoek van Els van Wijngaarden doorgeprikt. En notabene een commissie onder aanvoering van D66-senator Schnabel zei eerder al: doe het niet, biedt geen zelfdodingspil aan, maar denk na over betere zorg, over alternatieven. Dat D66 doorgaat met een wetsvoorstel voor een zelfdodingspil terwijl er op zoveel vlakken nog zoveel winst te behalen is, kan ik dan ook alleen maar zien als een politieke wens die ons wordt opgedrongen. In plaats van een plan om tegemoet te komen aan de zorgen, het gepieker en de noden waar ouderen onder kunnen lijden, zegt D66: hier heeft u een pil. Dat vind ik heel, heel wrang.”

Bijdrage coronadebat

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 16-04-2020 16:38

Door Gert-Jan Segers op 16 april 2020 om 18:31

Twee weken geleden waren we zeer bezorgd dat we in zwarte scenario’s terecht zouden komen als het gaat om de capaciteit van de Intensive Care. Gelukkig zijn we daar niet in terechtgekomen.  Dankzij artsen, verpleegkundigen en dankzij het gedrag van de hele samenleving.

Maar waar ik nu bang voor ben is dat we in zwarte scenario’s terecht gekomen wat betreft de verpleeghuiszorg. Er is veel sterfte, krapte als het gaat om persoonlijke beschermingsmiddelen, druk op het verplegend personeel, verschrikkelijke eenzaamheid en geliefden die van elkaar zijn afgesneden. Wat we willen is het tegengaan van besmetting door het virus. Het gaat om het fysieke welzijn van ouderen, maar het gaat hierbij ook om het mentale en geestelijke welzijn van ouderen. Juist ook in deze tijd gaat het om kwaliteit van leven.

Cruciaal is de beschikbaarheid van beschermingsmiddelen. Ik wil de minister van VWS vragen om ook mantelzorgers mee te nemen in het nieuwe verdeelsysteem voor de beschermingsmiddelen en te zoeken naar manieren om meer persoonlijk contact mogelijk te maken. Klopt het dat verschillende GGD-regio’s verschillend omgaan met de verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen?

Er is een schaarste aan middelen. Dat is evident, daar hebben we het veel over gehad. Kan de minister van VWS aangeven hoe het nieuwe verdeelmodel, dat net van start is gegaan, uitpakt voor verpleeghuiszorg, voor gehandicaptenzorg, voor PGB-houders en voor begeleid wonen en maatschappelijke opvang?

Er is een lijst met cruciale beroepen, opgesteld door de NCTV. Kan de minister bevestigen dat de geestelijk verzorgers onder de cruciale beroepen vallen en dat ze daarmee ook toegang hebben tot testen en beschermende middelen. Ook hun hulp hebben we hard nodig in deze crisis.

En dan de app. Daar leven nog veel vragen over. Voor de ChristenUnie zijn de volgende criteria van belang:

Tijdelijkheid

Geen centrale opslag van data

Anonimiteit

Vrijwilligheid

Er moet sprake zijn van het zogenaamde open source (open bron)

Het moet in lijn zijn met huidige privacywetgeving

Voor ons is van belang dat we niet alleen commerciële partijen hierbij betrekken, maar ook de academische wereld.

Ik lees sommige van deze criteria ook terug in de brief, maar niet alle. Ik zou toch het kabinet willen vragen of deze uitgangspunten ook de uitgangspunten van het kabinet zijn.

Dan de exitstrategie. Hoe vindt in Europees verband afstemming plaats? Zeker voor de grensregio’s is dat cruciaal. En komen er ook regionale strategieën? Omdat de situatie in Groningen een heel andere is dan die in Brabant. En op welke manier zijn onder andere mondkapjes en testcapaciteit onderdeel van het langzaam weer opstarten van onze samenleving?

Tot slot heb ik een kopje varia.

Dank voor de regeling voor de sierteelt en de aardappelteelt. Zeer, zeer blij mee. Dank voor het nakomen van die toezegging van vorige week en dat het ook snel gebeurt.

Dank voor alle inzet voor dak- en thuislozen. Ik heb nog wel een vraag: hebben gemeenten voldoende quarantainecapaciteit? Moet dat landelijk worden aangestuurd, omdat er ook grote verschillen zijn? En hoe zorgen we ervoor dat deze mensen in de 1,5 meter-samenleving, wanneer de huidige capaciteit weer op een andere manier wordt gebruikt, toch opvang hebben?

Goed dat er Europese solidariteit is. We hebben gezien welke afspraken er zijn gemaakt binnen de eurozone, maar internationaal moet die er ook zijn. Hoe wordt de Motie-Van der Staaij uitgevoerd? Ik sluit mij aan bij de vraag van collega Heerma en collega Jetten en ook kerken en andere levensbeschouwelijke stromingen hebben een oproep gedaan om 1% van de hulp te bestemmen voor internationale hulp. Hoe reageert het kabinet daar op?

En helemaal tot slot, de opvang van vluchtelingen die nu op Lesbos zijn. Er gaan er al een aantal naar het Griekse vasteland. Er is een suggestie gedaan in schriftelijke vragen van de SP-fractie die breed zijn ondertekend om daar heel creatief in te zijn, bijvoorbeeld als het gaat om opvang in cruiseschepen. Hoe wordt daar naar gekeken?

De onbegrijpelijke haast van D66

ChristenUnie ChristenUnie D66 Nederland 02-09-2019 18:57

Door Carla Dik-Faber op 2 september 2019 om 08:49

De politieke wens van D66 om een pil te verstrekken aan mensen die hun leven als voltooid ervaren, kennen we al langer. In het Regeerakkoord is echter afgesproken dat dit kabinet inzet op Waardig Ouder Worden en een onderzoek uitvoert naar de nood achter voltooid leven. De ChristenUnie zal D66 aan de afspraak houden dat het onderzoek hiernaar wordt afgewacht, vóór voorstellen op dit terrein ingediend kunnen worden. De haast die de partij lijkt te hebben, is voor mij onbegrijpelijk.

De ChristenUnie is altijd tegen hulp bij zelfdoding geweest: een pil voor zelfdoding kan nooit het antwoord zijn op een gevoel van overbodigheid, eenzaamheid of voltooid leven. We willen niet dat ouderen hun gevoel van veiligheid verliezen of zich sneller overbodig voelen. We willen juist aan ouderen het signaal geven: u mag er zijn. De overheid kan niet alle leed wegnemen, maar we doen wat we kunnen om ouderen hun volwaardige plaats in de samenleving te laten innemen. Met goede zorg, passende woonvormen en levensbegeleiders in plaats van stervensbegeleiders.

Het mag duidelijk zijn dat de verschillen tussen ChristenUnie en D66 op het gebied van voltooid leven bijzonder groot zijn. Dat D66 voorstander is en een voorstel voorbereidt om dit mogelijk te maken, is in dat opzicht voorspelbaar. Het moge duidelijk zijn dat de ChristenUnie niet kan instemmen met faciliteren van zelfdoding door de overheid.

Maar ook hulpverleners en de commissie-Schnabel - een commissie van wijzen die zich op verzoek van de Tweede Kamer over de problematiek boog - zijn kritisch en zeggen in feite: doe het niet.

Het zou op zijn minst van zorgvuldigheid getuigen als we dit soort signalen serieus nemen. Ook daarom is het opmerkelijk dat D66 nu al zegt dat ze ongeacht de uitkomsten van het onderzoek, met een voorstel willen komen om hulp bij zelfdodingen mogelijk te maken. Snelheid lijkt belangrijker dan zorgvuldigheid op een vraagstuk dat letterlijk over leven en dood gaat.

Dat is voor mij onbegrijpelijk.

De ChristenUnie wil dat de ...

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 09-03-2019 13:09

De ChristenUnie wil dat de klimaatuitdaging waar we als Nederland voor staan ons samenbindt in plaats van verdeelt. Vandaag trapte we onze campagne af met ouderen en jongeren uit alle provincies. Ze noemen zich ‘klimaatjes’ en droegen naast een enorme puzzel één boodschap mee: zorgen voor de schepping doen we samen. De afgelopen weken verspreidde de ChristenUnie metershoge houten puzzelstukken over de twaalf provincies. Op basisscholen, in wooncentra voor ouderen en in buurthuizen schreven, tekenden en plakten jong en oud samen hun ideeën over zorg voor de schepping op de felgekleurde puzzelstukken. Vandaag namen de provincies de puzzelstukken mee naar een Barneveldse basisschool - symbolisch in het midden van het land - en legden daar de puzzel: één grote landkaart, volgeschreven met ideeën en plannen hoe ouderen en jongeren hun schouders willen zetten onder de zorg voor de schepping. Gert-Jan Segers: “De klimaatuitdaging waar we voor staan is een enorme puzzel, die we samen willen leggen. Dat is niet alleen een uitdaging, maar het biedt ook kansen. Vandaag hebben we gezien hoe dat er uitziet: veel creativiteit, veel goede energie en heel veel enthousiasme. Dat is ook wat de ChristenUnie is: niet aan de kant, maar aan de slag. Niet verdelen, maar verbinden. Dat geldt voor onze inzet voor jongeren, voor waardig ouder worden en voor het klimaat.”

ChristenUnie blij met stimulering van kleinschalige woonvormen voor ouderen

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 02-02-2019 16:36

Door Carla Dik-Faber op 2 februari 2019 17:33

ChristenUnie blij met stimulering van kleinschalige woonvormen voor ouderen

Gisteren heeft het kabinet een stimuleringsregeling geïntroduceerd voor kleinschalige wooninitiatieven voor ouderen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de aanbeveling uit het manifest Waardig ouder worden om meer ruimte te creëren voor passende woonvormen.

Kleinschalige woonvormen zorgen ervoor dat mensen in een huiselijke sfeer langer zelfstandig kunnen blijven wonen, maar wel in een kleine gemeenschap waar ruimte is voor ontmoeting en waar mensen oog hebben voor elkaar. Ook kan op deze manier de toegang tot zorg en ondersteuning worden verbeterd, mochten mensen daar in de toekomst behoefte aan hebben. De stimuleringsregeling helpt initiatiefnemers in de initiatieffase met subsidie om plannen te ontwikkelen en in de bouwfase met een borgstelling om banken te stimuleren om wooninitiatieven te financieren.

Op veel plekken in het land ontmoet ik mensen die kleinschalige woonvormen voor ouderen willen opzetten. Zij lopen hierbij tegen allerlei belemmeringen aan. Het is goed dat met deze stimuleringsregeling deze mensen een flinke steun in de rug krijgen. Ik hoop van harte dat banken ook bereid zullen zijn om wooninitiatieven te financieren, nu de overheid garant staat. En ik zal mij blijven inzetten om andere belemmeringen weg te nemen.

Eerder pleitte ik al eens voor een ‘ouderenwoonakkoord’, waarbij gemeenten, woningcorporaties, ontwikkelaars, ouderenbonden en andere relevante partijen samenwerken aan het realiseren van betaalbare woon(zorg)vormen. Hier wordt nu door het kabinet invulling aan gegeven. Dat is dus opnieuw een mooi resultaat.