Nieuws van politieke partijen in Doetinchem over GroenLinks inzichtelijk

1152 documenten

Discussie-avond 17 maart 2020 | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 19-02-2020 00:00

Op de laatst gehouden ledenbijeenkomst van GroenLinks van onze afdeling is een werkgroep in het leven geroepen die als doel heeft de discussie en de betrokkenheid bij onze partij en onze afdeling te versterken. Dit aan de hand van een aantal discussieavonden tijdens dit jaar over verschillende onderwerpen. Wim van der Vlist en Jeroen Vredegoor hebben de organisatie van de avonden op zich genomen.

Namens de werkgroep willen we je van harte uitnodigen tot het bijwonen van de eerste discussieavond van 2020. Op 17 maart 2020 zullen tijdens deze avond twee stellingen in discussie worden gebracht.

De eerste stelling luidt: 'Referenda een overschat instrument' met als inleider Wim van der Vlist. Wim is, met anderen van de afdeling, al een ruim aantal jaren actief denker en aanjager over dit onderwerp binnen de partij.

De tweede stelling van de avond is 'Studiefinanciering moet op de schop' met als inleider Jimke Laarhuis. Jimke is vice-voorzitter van DWARS, de aan GroenLinks gelieerde jongerenafdeling.

Beide onderwerpen lenen zich zeker voor een goede onderlinge discussie, zowel met de inleiders als met elkaar. We nodigen je daarom van harte uit bij deze discussieavond aanwezig te zijn. 

De avond wordt gehouden op 17 maart 2020 in de Anna Hoeve in Doetinchem, Holterweg 138. Deavond begint om 20:00 uur, je bent welkom vanaf 19:30 uur. Aanmelden is niet nodig, en neem rustig een in GroenLinks en/of de onderwerpen geinteresseerde mee!

Stijgend aantal daklozen Doetinchem | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 06-02-2020 00:00

Namens GroenLinks heb ik vragen gesteld aan de verantwoordelijk wethouder over het stijgend aantal daklozen in Doetinchem. Uit de beantwoording van de wethouder bleek dat hij zich uitsluitend baseert op cijfers die verstrekt worden door verslavingszorg. Volgens GroenLinks geeft dit een te beperkt beeld van het aantal daklozen in Doetinchem. Bijbehorende foto is op 24 september genomen in Doetinchem. Het gaat om twee jonge mensen die de nacht buiten hebben doorgebracht. Deze foto is met toestemming genomen. Als ze niet geregistreerd staan bij verslavingszorg dan bestaan ze volgens de gemeente niet. Dat is het probleem van systeemdenken ofwel een administratieve werkelijkheid. Aan goede opvang gaat een realistisch beeld vooraf van de bestaande situatie. GroenLinks heeft daarom de volgende aanvullende schriftelijke vragen gesteld.

Vraag 1

Is de wethouder het met GroenLinks eens dat cijfers gebaseerd op de gegevens van één organisatie een beperkt beeld geven van het werkelijke aantal daklozen in Doetinchem?

Vraag 2

Is de wethouder bereid om het onderzoek uit te breiden en ook gegevens over dakloosheid te vragen aan de Jongeren Opvang Doetinchem die opvang biedt aan jongeren die geen dak boven hun hoofd hebben en organisaties die vanuit hun professie bekend zijn met het fenomeen dakloosheid?

Is de wethouder bereid, naast Iriszorg, informatie op te vragen bij in ieder geval de volgende acht organisaties:

•Jongeren Opvang Doetinchem

•Stadskamer

•jeugdtoezichthouders

•GGNet

•huisartsen

•scholen

•de woningbouwvereniging

•politie

Het college van de rechten van de mens beschrijft het stijgend aantal dak- en thuislozen als een groeiend probleem. In tien jaar tijd zijn de cijfers verdubbeld van 17.800 naar 39.300.

Tijdens zijn betoog gaf de wethouder aan het belangrijk te vinden preventief te werken.

Voor preventief werken is het essentieel, dat breder gekeken wordt dan alleen de cijfers van verslavingszorg. Economisch daklozen worden waarschijnlijk niet geheel meegenomen, het aantal vrouwen die dakloos zijn, is moeilijk in te schatten en jongeren blijven relatief lang buiten beeld, ondanks een zwervend bestaan, vaak van het ene naar het andere adres totdat ze op straat belanden. Het is aannemelijk dat het aantal snel blijft groeien. Ook het aantal mensen met psychiatrische problemen die zich niet zelfstandig kunnen handhaven, maar voor wie geen plek meer is in de psychiatrie groeit. Het aantal betaalbare en beschikbare woningen neemt af en armoedecijfers blijven onverminderd groot.

https://mensenrechten.nl/nl/nieuws/probleem-dakloosheid-vraagt-om-actie-overheid

In Nederland zijn 12.600 jongeren dakloos volgens de laatste telling in 2019 van het CBS. Het aantal dak- en thuisloze jongeren is in de afgelopen tien jaar maar liefst verdriedubbeld. De signalen wijzen erop dat het aantal alleen maar toeneemt.

 

Definitie college van de rechten van de mens

Het college van de rechten van de mens stelt, dat het gebruik van een ruimere definitie een completer beeld geeft van het aantal dakloze mensen, van het aantal mensen dat risico loopt dakloos te worden, of ernstige problemen ondervindt in de uitoefening van het recht op huisvesting. Ook mensen die een dak boven het hoofd hebben en niet in de opvang zitten, kunnen van de één op de andere dag op straat gezet worden. Met oog voor discriminatie en structurele uitsluiting kan een beter beeld ontstaan van wie dak- en thuisloos zijn en wat de grondoorzaken daarvan zijn. Het zou ook helpen met het formuleren van samenhangend beleid met als doel het voorkomen van dak- en thuisloosheid.

Het college vraagt daarbij specifiek aandacht voor kwetsbare groepen, waaronder jongeren, vrouwen, mensen met een beperking en mensen met een migrantenafkomst.

Vraag 3

Is de wethouder het eens met de definitie van het college van de rechten van de mens, waarbij mede uit preventief oogpunt, naast dak- ook thuisloos wordt genoemd?

Vraag 4

Is de wethouder bereid om bovenstaande definitie en uitgangspunten van het college van de rechten van de mens te hanteren en dit op te nemen, zowel in het onderzoek naar dak- en thuislozen in Doetinchem, als hierop het beleid te baseren en hierbij in ieder geval de onderstaande groepen te differentiëren:

•jongeren

•mensen met een beperking

•vrouwen

•mensen met een migrantenafkomst

•mensen met psychiatrische problematiek

•economische dak- en thuislozen

 

 

Herdenking Doetinchemse slachtoffers van de shoah | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 25-01-2020 00:00

In onze gemeente hebben we gezamenlijk de Doetinchemse slachtoffers van de shoah, herdacht. Bij elke steen die door een kind vanaf het joodse monument werd binnengebracht, is een naam genoemd. Ouderen, kinderen, complete gezinnen zijn tijdens de tweede wereldoorlog uit ons midden weggevaagd. Dat zij nooit zullen worden vergeten.

Tegelijkertijd maakt het intens verdrietig dat ook nu in onze tijd, nog steeds mensen worden buitengesloten en achtergesteld. Misschien is de beste manier om de doden te eren nog wel, door het niet meer zover te laten komen. Laten we lessen treken uit het verleden en elkaar er aan blijven herinneren, dat we ondanks al onze verschillen één zijn.

In deze tijd lijkt het meer dan anders te gaan over wie we zijn, bij wie we horen en bij wie niet. Op basis van etniciteit, religie of gender. Maar ook over het verlangen naar vroeger, of juist over de hoop op verandering.

Wat ik ons allemaal zo zou gunnen is het besef dat we niet zonder elkaar kunnen. Dat we genoeg zekerheid ervaren om elkaar de ruimte te geven om onszelf te zijn. Wat ons in dit land bindt is de Nederlandse taal, onze liberale democratie en de rechtsstaat. Maar misschien moeten we weer op zoek naar gemeenschappelijke verhalen. Over samenhorigheid, vrijheid, waardigheid, moed en rechtvaardigheid. Naar hetgeen waar we ons allemaal in herkennen en hetgeen dat ons bindt.

Negen van de tien basisscholen kiezen voor Roetveegpiet | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 19-01-2020 00:00

Op 6 december heeft GroenLinks een enquête gehouden onder de 22 basisscholen in Doetinchem. De aanleiding is de onenigheid rond de kleur van piet, die maatschappelijk gezien tot behoorlijk veel tumult heeft geleid. Afgelopen jaar heeft NTR gekozen voor roetveegpiet tijdens de landelijke intocht. Verschillende gemeenten in het land zijn de NTR hierin gevolgd. In Doetinchem is tijdens de lokale intocht gekozen voor zwarte piet.

We waren benieuwd of de ontwikkelingen van de afgelopen tijd, ook op de basisscholen in Doetinchem tot de nodige discussies hebben geleid. Welke keuzen hebben zij gemaakt en zouden ze wel of niet willen dat Doetinchem de landelijke lijn volgt? De kinderen voor wie het sinterklaasfeest is bedoeld, gaan immers allemaal naar de basisschool. Op de basisscholen, wordt op een enkele uitzondering na, het sinterklaasfeest uitgebreid gevierd en worden zowel sint als de pieten ontvangen.    

 

Op basis van de uitslag van de enquête hebben we het college verzocht met de organisatoren van de sinterklaasintocht in gesprek te gaan over de keuze van piet tijdens de volgende sinterklaasintocht. De uitslag laat een redelijk eenduidig beeld zien. Van de 22 basisscholen hebben 10 scholen gereageerd. Negen van de tien scholen geven aan te kiezen voor roetveegpiet en geven te kennen het belangrijk te vinden dat lokaal de landelijke lijn volgt.

 

Vragen

 

 

 

Kiest de school voor zwarte piet, roetveegpiet, een combinatie hiervan, een andere kleur of geen piet?

4x roetveegpiet

5x overgangsfase roetveegpiet

1x

zwarte piet

Volgt u de landelijke lijn, de sinterklaasintocht in Doetinchem, of staat uw afweging hier los van?

9x

de landelijke lijn

1x

Doetinchem

 

Vindt u het belangrijk dat Doetinchem de NTR volgt, of maakt dit wat u betreft geen verschil?

9x

ja

1x

nee

 

Naar welke piet gaat uw voorkeur uit?

9x

roetveegpiet

1x

geen voorkeur

 

Vindt u het wel of geen goede zaak dat de gemeente met de organisatoren van het sinterklaasfeest in gesprek gaat?

8x

ja

1x

neutraal

1x

nee

Wilt u op de hoogte gebracht worden van verdere ontwikkelingen?

10x

ja

 

 

 

 

Toelichting op antwoorden

 

1.Kiest de school voor zwarte piet, roetveegpiet, een combinatie hiervan, een andere kleur of geen piet?

Negen scholen kiezen voor roetveegpiet. Vier scholen geven aan het afgelopen sinterklaasfeest roetveegpiet op school te hebben ontvangen. Vijf scholen geven aan in een overgangssituatie te zijn. Scholen geven als toelichting ‘We willen geleidelijk over naar roetveegpieten.’ ‘Met ingang van volgend schooljaar hebben we roetveegpiet’.

Één school kiest voor zwarte piet.

 

2.Volgt u de landelijke lijn, de sinterklaasintocht in Doetinchem, of staat uw afweging hier los van?

Negen scholen kiezen voor de landelijke lijn, waarvan vier scholen het afgelopen sinterklaasfeest roetveegpiet op school hadden. Waarbij opgemerkt moet worden, dat een school nadrukkelijk meldt zelfstandig voor roetveegpiet gekozen te hebben en zich juist gesteund te voelen door NTR. Vijf scholen zijn in een overgangsfase.

Voor de uiteindelijke keuze van roetveegpiet worden meerdere redenen genoemd; ‘om het voor kinderen zo herkenbaar mogelijk te houden’ ‘Wij willen de landelijke lijn volgen. De kinderen kijken naar de t.v. en zien daar de roetveeg pieten.’ Een school die dit jaar roetveegpiet ontving benadrukt ‘Wij volgen de landelijke lijn als we er zelf achter staan.’

Één school kiest voor zwarte piet en geeft als toelichting; ‘wij passen ons aan.’

 

3.Vindt u het belangrijk dat Doetinchem de NTR volgt, of maakt dit wat u betreft geen verschil?

Negen scholen geven aan het belangrijk te vinden dat Doetinchem de landelijke lijn volgt. Redenen zijn; ‘De tijd van zwarte piet is echt wel voorbij’, ‘Onbegrijpelijk dat deze keuze niet door Doetinchem is gemaakt.’ ‘Voor de kinderen lijkt ons dat wel verstandig om te doen.’ Om onrust te voorkomen is het goed dat Doetinchem de NTR volgt.’ ’Wij zouden het erg op prijs stellen als Doetinchem ook de lijn van roetveegpiet gaat volgen!’

Één school geeft aan ‘op zich maakt dit niks uit.’

 

4.Naar welke piet gaat uw voorkeur uit?

Negen scholen hebben een voorkeur voor roetveegpiet. Als toelichting wordt onder meer gegeven; ‘In ons multicultureel land is het goed om met minderheden rekening te houden die vaak geconfronteerd worden met discriminatie.’ ‘Landelijk is de mening m.b.t. zwarte piet enerzijds aan het schuiven, anderzijds is de tegenstelling tussen voor- en tegenstanders verhard. Onbevangenheid t.o.v. zwarte piet zoals die er was, wordt door wat er speelt steeds lastiger. Het gaat erom dit feest een kinderfeest te laten zijn. Dit kan ook met roetveegpieten.’ ‘Om het voor kinderen zo herkenbaar mogelijk te houden.’ ‘We willen de landelijke lijn van de t.v. volgen. Kinderen kijken hier toch naar.’ ‘Past in het sinterklaasverhaal en is geen pijnlijk punt voor wie dan ook.’ ‘Omdat je iedereen dan zo goed mogelijk tegemoet komt, aan zowel de voor- als tegenstanders.’ ’Het sinterklaasfeest is een feest voor alle kinderen. We willen als (openbaar) onderwijs niemand buitensluiten, als we dat kunnen bewerkstelligen door een verandering in de uiting van piet, lijkt me dat meer dan wenselijk.’

Één school kiest voor zwarte piet; ‘We hebben het hier uitvoerig over gehad. Ook met wat oudere kinderen. We maken er samen geen probleem van. We snappen heel goed dat herkenbaarheid een probleem is voor de stichting*. (*opmerking; de stichting die bij deze school het sinterklaasfeest verzorgt).

 

5. Vindt u het een goede zaak dat GroenLinks de gemeente verzoekt met de organisatoren van het sinterklaasfeest in gesprek te gaan over het volgen van de lijn van NTR? Of vindt u dit geen zaak van de politiek?

Acht scholen geven aan dit wel te willen. Opmerkingen die worden gegeven; ‘Heel goed.’ ‘Goed overleg is altijd belangrijk, dus een gesprek lijkt me zeker zinvol.’ ‘Prima om sturing aan te geven, helemaal vanwege de NTR.’ ‘Deze discussie is jammer genoeg al heel breed getrokken. Ik vind het goed dat de politiek zich hiermee bemoeit.’

Een school reageert neutraal; ‘het zou mooi zijn wanneer de politiek zich hier niet mee hoeft te bemoeien en dat maatschappelijke ontwikkelingen er voor zorgen dat er over een aantal jaren niet meer over gediscussieerd hoeft te worden, dat dan de roetveegpiet algemeen geaccepteerd wordt.’

Één school wil dit niet. ‘Ik vind dit geen zaak voor de politiek. Je komt ook nooit uit deze discussie. Hoe minder aandacht het krijgt hoe beter.’

 

6. Wilt u op de hoogte gebracht worden van de uitslag van deze enquête en overige ontwikkelingen?

Alle tien de scholen geven aan dit te willen. Reacties variëren van ja tot heel graag.

 

7. Heeft u overige opmerkingen en/of vragen?

Twee scholen hebben op deze vraag gereageerd. Een school schrijft ‘Aan het plezier dat de kinderen op onze school beleefd hebben aan het sinterklaasfeest, valt af te lezen dat het voor kinderen niet uitmaakt hoe de piet er uitziet. Wat mij betreft voeren de voorstanders van zwarte piet een achterhoede gevecht. De jonge kinderen van nu weten straks niet beter dan dat sint geholpen wordt door roetveegpieten. Dan valt, hopelijk, het rumoer vanzelf stil en kan het feest voor de kinderen weer centraal worden gesteld.’

Op basis van de uitslagen komen wij tot de volgende vraag;

1.Is het college bereid om met de organisatoren van de lokale sinterklaasintochten van de gemeente Doetinchem in gesprek te gaan, met het verzoek de landelijke lijn te volgen van roetveegpiet vanaf de eerst volgende sinterklaasintocht, daarmee ook rekening houdend met de keuze van basisscholen, en de bevindingen vervolgens terug te koppelen aan de gemeenteraad en de basisscholen in Doetinchem?

De organisatoren van het sinterklaasfeest zijn op de hoogte gesteld van de uitslagen en de vraag aan het college. 

 

 

 

Werkende armen | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 19-01-2020 00:00

Tijdens de raadsvergadering heb ik namens GroenLinks, aandacht gevraagd voor werkende armen. Met de toename van flexbanen en de afname van de sociale zekerheid zijn er steeds meer mensen die het financieel niet meer redden. Net als in de VS hebben we sinds een aantal jaren economische daklozen. Dat zijn geen mensen die vanwege verslaving of psychische problemen op straat komen, maar vanwege financiele problemen.

Het gekke is dat ze in Doetinchem blijkbaar wel in beeld zijn, maar vervolgens niet in de schuldhulpverlening terecht komen. Blijkbaar gaat er iets niet goed met de doorverwijzing en wie is dan uiteindelijk eindverantwoordelijk? Terugkerende frustratie van mij is, dat de gemeente niet ingrijpt als ze zien dat het in de ondersteuning van inwoners mis gaat tussen instanties. De gemeente gaat over de centen en heeft dus doorzettingsmacht. Keerzijde is uiteraard dat de gemeente moet zorgen voor de randvoorwaarden, waardoor instanties hun werk kunnen doen.

Stadsboerin Doetinchem | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 05-01-2020 00:00

De Stadsboerin is een initiatief rond stadslandbouw op het terrein van de voormalige gevangenis De Kruisberg aan de Klootsemastraat, dat in een half jaar tijd is uitgegroeid tot een stichting met inmiddels zo’n 30 vrijwilligers. Er vinden activiteiten plaats op het gebied van (biologische) voedselproductie, koken en samen eten

Het biedt een groene huiskamer aan mensen van allerlei achtergronden om elkaar te ontmoeten en zo (weer) onderdeel uit te maken van onze maatschappij. Deze prachtige groep mensen onderhoudt een moestuin, een boomgaard, een kas vol tomaten en pepers, een bloemenpluktuin en zorgt voor de kippen en scharrelvarkens. Op deze mooie plek worden mensen dichter bij de natuur, dichterbij de herkomst van eten en dichterbij elkaar gebracht.

Voor de opstart heeft de organisatie subsidie ontvangen vanuit de provinciale regeling voor inwonerinitiatieven. De Leefbaarheidsalliantie heeft de organisatie geadviseerd over de opzet van het bestuur en de organisatie, de samenwerking met andere partijen en over mensen met verward gedrag.

Op 28 november jongstleden is Stichting Stadsboerin Doetinchem uitgeroepen tot Parel van het Platteland. P10, een samenwerking van Nederlandse plattelandsgemeenten, houdt jaarlijks deze verkiezing, genaamd de Henk Aalderinkprijs. In totaal hebben twintig initiatieven in Nederland de benaming Parel van het Platteland gekregen.

Op woensdag 4 november mochten we als raadsleden aansluiten bij het werkbezoek van gedeputeerde Peter van 't Hoog en wethouder Henk Bulten aan de Stadsboerin. We werden verwelkomd door Ellen Willems, de initiatiefnemer, die vervolgens een aansprekende introductie hield over het ontstaan en de werkwijze alhier. Daarna gingen we de keuken in en het land op om in gesprek te gaan met de diverse vrijwilligers.

Achterhoek Raad | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 05-01-2020 00:00

De Achterhoek Raad heeft een uitvoeringsplan vastgesteld voor 2020. Hierin staat welke projecten het komende jaar uitgevoerd of uitgewerkt zullen worden op het gebied van werken, onderwijs, mobiliteit, wonen, duurzaamheid en gezondheid.

De projecten zijn ontstaan aan verschillende thematafels waaraan de overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties samen proberen om onze regio te versterken en leefbaar te houden. Organisaties kunnen hun ideeën/ projecten indienen bij deze thematafels. GroenLinks is met name enthousiast over de projecten die de volgende doelen proberen te behalen: Thema Smart werken & Innovatie: het behouden van jongeren en het aantrekken van arbeidskrachten voor onze regio. Thema Onderwijs & Arbeidsmarkt: bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen mee doet binnen zijn/haar eigen mogelijkheden. Thema Mobiliteit & Bereikbaarheid: het bevorderen van fijnmazige bereikbaarheid en een Regio Expres: Winterswijk - Doetinchem - Arnhem. Thema Wonen & Vastgoed: het verduurzamen van woningen en het transformeren van leegstaand vastgoed. Thema Circulaire Economie & Energietransitie: het stimuleren van circulair ondernemen op bedrijventerreinen en het hergebruik van materialen na de sloop van gebouwen. Thema Gezondste Regio: naast preventie inzetten op slimme oplossingen zodat onze inwoners goede zorg blijven ontvangen. Naast het uitvoeringsplan zijn er ook moties aangenomen over snelle fietsverbindingen, een netwerk voor Alumni en het behoud van goede en bereikbare zorg in onze regio. GroenLinks heeft deze drie moties gesteund.

Europaweg | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks PvdA Doetinchem 05-01-2020 00:00

De voorgenomen verdubbeling van de Europaweg zal van een enorme invloed zijn op veel meer dan alleen onze eigen inwoners. De lusten en lasten lijken onevenredig te zijn verdeeld. De gevolgen ondoorzichtig en niet te overzien..... Om in deze tijd dwars door een stad een verkeersader te verwijden, om van nóg meer zuurstofarm bloed te kunnen voorzien, getuigt, gezien vanaf een afstandje, van durf en onbenul tegelijkertijd.  Doetinchem heeft op dit moment blijkbaar geen keus meer. In het nog betrekkelijk recente verleden zijn er geen innovatieve geesten geweest met betere oplossingen dan deze. Bereikbaarheid durven we in de Achterhoek nog niet te vertalen naar iets anders dan autobereikbaarheid.

GroenLinks heeft destijds ingestemd met deze verdubbeling, met de kanttekening dat er ook werk gemaakt zou worden van de verdubbeling aan het spoor tot station Doetinchem. 

Niemand heeft ook maar de minste illusie dat op korte termijn de problemen, de files op de Europaweg tijdens spitsuren - de reden voor dit plan - opgelost zullen zijn. Zolang de fuik, de bottleneck, ter hoogte van de spoorwegovergang niet is aangepakt en aangepast, zullen de lasten in de komende jaren de lusten overstijgen. Alléén al het geknutsel aan dit traject waarvoor een jaar wordt uitgetrokken zal de nodige ergernissen en schade gaan opleveren. Wij blijven er aldus op aandringen de vervolgstappen om tot een acceptabele situatie te komen zo spoedig mogelijk te nemen. Hierbij doelen we op de ongelijkvloerse kruising; de tunnel onder het spoor door.

Als GroenLinks hebben we geprobeerd de noden voor onze eigen wandel- en fietsminnende inwoners onder de aandacht te brengen en de schade zoveel mogelijk terug te dringen. Wij vinden dat met name de omlooproute, vanwege het wegvallen van de oversteek Vancouverstraat - Auroraweg, voor de voetgangers zo veilig en duidelijk mogelijk moet worden. GroenLinks is hierover met de wethouder in gesprek gegaan om toch minimaal een voetpad, dat begint bij de Auroraweg, parallel aan de Europaweg en vervolgens aansluit op het trottoir richting de oude tunnel aan de noordzijde van het spoor, te realiseren. Ook nu al zien we risicovolle situaties op het fietspad evenwijdig aan de Europaweg door een samengaan van wandelaars, joggers, fietsers - waaronder veel electrische - en bovenal scooters. Zelfs illegale brommers passeren regelmatig. Een aantal andere aanpassingen op de alternatieve fiets- en voetgangerspaden, zoals een zebrapad over de Sicco Mansholtweg ter hoogte van de oversteek Kilderseweg - Auroraweg en een opwaardering van het kleine tunneltje tussen Winnipegstraat en Dichterseweg, zijn wat ons betreft ook minimaal noodzakelijk. Middels een raadsbreed aangenomen motie van GroenLinks, PvdA en LBD zullen ook deze gerealiseerd worden. Het zal echter de wens van GroenLinks blijven het tunneltje in de toekomst volledig te reconstrueren ter bevordering en accommodering van gezondheidsbevorderende mobiliteitsvormen.

Tot slot hebben we de hoop uitgesproken dat raadsbesluiten in de toekomst ondubbelzinnig opgesteld zullen worden. Wij hebben ingestemd met de bestemmingswijziging Europaweg, teneinde de verdubbeling hiervan door te kunnen laten gaan.

 

GroenLinks werkt aan een landelijk vuurwerkverbod | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 05-01-2020 00:00

Na weer een nacht vol ernstige ongelukken werkt GroenLinks aan een landelijk vuurwerkverbod. GroenLinks-leider Klaver: ‘We kunnen onze hulpverleners niet afschepen met verontwaardiging alleen.' Het zal geen verrassing zijn dat we als lokale afdeling achter dit initiatief staan.

Vlak bij mijn huis aan de overkant van de straat is een basisschool. Via een klein steegje kom je er. Verscholen tussen de huizen en omzoomd door bomen en struiken. Een heerlijke plek voor kinderen om na schooltijd te spelen.

De dagen rond oud en nieuw, ook de ideale plek om vuurwerk af te steken voor groepjes kinderen, tussen negen en twaalf jaar oud. Hopelijk is het goed gegaan en hebben ze het schoolplein weer verlaten met tien hele vingertjes en onbeschadigde ogen. Afgezien van de klerezooi, een paar dagen hard geknal en veel rook lijken ook de huizen, grenzend aan het schoolplein, er onbeschadigd vanaf te komen.

Geen idee wat ouders bezielt, om hun kinderen vuurwerk af te laten steken. De Asian Bulkpack wordt door leveranciers enthousiast aangeprezen als mortieren die makkelijk zijn mee te nemen. Ik kan je verzekeren, zo klinken ze ook als ze afgaan in een woonwijk. Volwassenen die weten wat ze doen, zullen ongetwijfeld schade weten te beperken. Maar kinderen? Aan de uiteengereten redbullblikjes te zien, werd er volop geëxperimenteerd. 

Dat het gruwelijk mis kan gaan, waarbij kinderen betrokken zijn, weten we door de nieuwsberichten die binnenkomen. Ook dit jaar zijn er weer dodelijke slachtoffers te betreuren. Ik vraag me weleens af wat mensen van ons denken, die uit oorlogsgebieden komen. Natuurlijk zijn ouders op de eerste plaats verantwoordelijk voor hun kroost. Maar wat als die verantwoordelijkheid niet wordt genomen, of ouders hebben niet in de gaten wat hun kinderen uitspoken? Wat geven we dan als signaal af als samenleving?

In ons overgereguleerde landje heeft een kind voor z’n geboorte al een dossier. Zodra het naar school gaat, komt het in een leerlingvolgsysteem terecht. We hebben kinderen bijna volledig uit het straatbeeld verbannen. Na schooltijd sturen we ze het liefst naar, door volwassenen georganiseerde activiteiten, op daartoe aangewezen locaties. Schoolpleinen mogen ook, maar dan uitsluitend met speeltoestellen die aan alle Nederlandse en Europese eisen voldoen. Als het even kan, zoals in mijn gemeente, het liefst onder het toeziend oog van een sportcoach, want ze zullen maar onvoldoende en niet verantwoord bewegen. Risico’s moeten kost wat kost vermeden worden. Gezondheid en het juiste gewicht boven alles. Maar we laten wel toe, dat ze zichzelf en anderen dodelijk verwonden? Wat maakt dat we juist hier onze kop in het zand steken?