De SP Venlo en Horst aan de Maas maken samen met de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten Horst aan de Maas bezwaar tegen de vergunning die de gemeente Venlo heeft verleend aan Vida XL. Vida XL wil in Venlo aan de grens met Horst aan de Maas een distributiecentrum met kantoor, een parkeerplaats voor vrachtwagens met overnachtingsmogelijkheden en een huisvestingsgelegenheid voor 600 arbeidsmigranten gaan bouwen. De bezwaarmakers verzetten zich vooral tegen de komst van weer een "blokkendoos" én de massale huisvesting van arbeidsmigranten. Terwijl er in Horst aan de Maas in hetzelfde gebied al veel arbeidsmigranten gehuisvest zijn. Eerder riep de SP Horst aan de Maas het gemeentebestuur van Horst aan de Maas al op óók bezwaar te maken tegen de vergunningverlening, om diezelfde reden (lees hier het artikel over de oproep aan de gemeente).

De bezwaarmakers richten zich in hun bezwaarschrift (zie bijlage) vooral op de huisvesting van arbeidsmigranten. Volgens hen staat het bestemmingsplan huisvesting van arbeidsmigranten en overnachtingsmogelijkheden voor vrachtwagenchauffeurs niet toe en wordt het beleid dat de gemeente Venlo heeft vastgelegd voor de huisvesting van wat de gemeente noemt "internationale werknemers" met voeten getreden. Ook wordt in hget bezwaarschrift gewezen op de windturbines ter plaatse, waar de arbeidsmigranten pal onder komen te wonen. Met alle overlast van lawaai en slagschaduw van dien, wat slecht is voor de gezondheid van de te huisvesten arbeidsmigranten.

Bij het massaal huisvesten van arbeidsmigranten wordt door de voorstanders - zoals het college van B&W van Venlo (EENLokaal, CDA, Groen Links en PvdA) - vaak het argument gebruikt dat er sprake zou zijn van een tekort aan personeel en dat daarom een beroep gedaan moet worden op de migranten uit vooral Oost-Europa. De bezwaarmakers wijzen er op dat de overmatige bouw van distributiecentra - oorspronkelijk door de overheid gepresenteerd als werkgelegenheid voor de lokale bevolking - er juist voor zorgt dat er een tekort aan personeel ontstaat. En ook al worden er arbeidsmigranten aangetrokken, het tekort blijft bestaan en - wordt - paradoxaal genoeg - juist groter. Want de arbeidsmigranten doen ook een beroep op allerlei maatschappelijkje diensten (zoals politie, zorg, maatschappelijke werk) en commerciële bedrijven (zoals supermarkten), die op hun beurt weer extra personeel moeten aantrekken, personeel wat er dus vaak niet is. De massale toestroom van arbeidsmigranten leidt daarnaast ook tot de groei van maatschappelijke problemen. Zo wordt het vinden van een (huur)woning voor de regionale bevolking steeds moeilijker. In Horst aan de Maas staan woningzoekenden al vijf tot zes jaar op een wachtlijst voor een sociale huurwoning!

In het bezwaarschrift wordt ook aangegeven dat er geen overleg heeft plaats gevonden met de andere gemeenten in de regio en zijn de omliggende gemeenten - met Horst aan de Maas voorop - niet betrokken bij de plannen. Terwijl het duidelijk is dat de weerzin tegen de groei van het aantal '"blokkendozen" in de regio en van de arbeidsmigranten die als gevolg van die groei aangetrokken worden, niet alleen bij de burgers toeneemt, maar ook bij de overheden (het rijk, de provincie en omliggende gemeenten). Het CDA Venlo heeft nog onlangs op de rem getrapt waar het gaat om de verdere bouw van distributiecentra. Zij pleitten, net als veel andere partijen waaronder de SP, voor meer diversiteit in de bedrijvigheid.

Naast de SP en de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten is ook door Vereniging Behoud de Parel bezwaar aangetekend tegen de vergunningverlening voor de plannen van Vida XL. De bezwaren van Behoud de Parel richten zich vooral op zaken die te maken hebben met ruimtelijke ordening en de uitstoot van schadelijke stoffen (fijn stof, CO2 en stikstof). Of het college van B&W van de gemeente Horst aan de Maas gevolg heeft gegegeven aan de oproep van SP Horst aan de Maas om ook bezwaren in te dienen, is nog niet bekend.

Zie ook: Wonen