Nieuws van politieke partijen over SP inzichtelijk

112375 documenten

17 September Prinsjesdagprotest

SP SP Deventer 13-09-2022 14:06

Kosten omlaag! Kom 17 september naar het PrinsjesdagProtest

 

  

De kosten moeten omlaag. De boodschappen, energierekening, tanken en de huur, het wordt allemaal duurder. Maar onze lonen, AOW en uitkeringen stijgen niet. Ondertussen maken grote bedrijven enorme winsten en worden de superrijken alsmaar rijker. Dit zorgt voor een grotere ongelijkheid.

Wij zeggen: Zet de grote winsten van bedrijven in om de kosten voor mensen direct te verlagen.

Het kabinet laat mensen keihard vallen. Op Prinsjesdag worden de plannen van het kabinet voor het komende jaar gepresenteerd en daarom komen we het weekend ervoor, op zaterdag 17 september in Den Haag, in actie. Er moet een noodplan komen om de kosten omlaag te brengen. Kom ook naar het PrinsjesdagProtest! 

Meldt je aan via Deventer@sp.nl of via Zutphen@sp.nl daar stappen we op de bus naar Den Haag !

 

 

 

17 September Prinsjesdagprotest

SP SP Raalte 13-09-2022 14:06

Kosten omlaag! Kom 17 september naar het PrinsjesdagProtest

 

  

De kosten moeten omlaag. De boodschappen, energierekening, tanken en de huur, het wordt allemaal duurder. Maar onze lonen, AOW en uitkeringen stijgen niet. Ondertussen maken grote bedrijven enorme winsten en worden de superrijken alsmaar rijker. Dit zorgt voor een grotere ongelijkheid.

Wij zeggen: Zet de grote winsten van bedrijven in om de kosten voor mensen direct te verlagen.

Het kabinet laat mensen keihard vallen. Op Prinsjesdag worden de plannen van het kabinet voor het komende jaar gepresenteerd en daarom komen we het weekend ervoor, op zaterdag 17 september in Den Haag, in actie. Er moet een noodplan komen om de kosten omlaag te brengen. Kom ook naar het PrinsjesdagProtest! 

Meldt je aan via Deventer@sp.nl of via Zutphen@sp.nl daar stappen we op de bus naar Den Haag !

 

 

 

SP stelt vragen over armoede door inflatie in Brunssum

SP SP Brunssum 13-09-2022 13:46

Vanwege de enorme financiële problemen waarvoor huishoudens zich door de gierende inflatie gesteld zien, heeft de SP fractie tweemaal schriftelijke vragen ingediend bij het college van B&W, zogeheten artikel 43 vragen: het gemeentebestuur is verplicht om hier binnen een termijn van zes weken op te reageren. Hieronder vindt u beide brieven die wij het gemeentebestuur hebben doen toekomen:

Aan het College van Burgemeester en WethoudersVragen op grond van art. 43 RvOBetreft: Stijgende armoede t.g.v. inflatieDatum: 22-08-2022

De in hoge snelheid stijgende kosten betreffende het dagelijkse leven, zoals energiekosten, brandstofprijzen, de dagelijkse boodschappen zorgen er inmiddels voor dat menig gezin het steeds moeilijker gaat krijgen om het hoofd boven water te houden. Dit betreft zeer zeker de sociale minima maar intussen ook al de huishoudens met de modale inkomens. Onze vragen luiden aldus:- Heeft het college dan wel de portefeuillehouder zicht op de huishoudens die het op ditmoment meer dan gemiddeld zwaar hebben?- Zo niet, is de portefeuillehouder voornemens een onderzoek in te (laten) stellen naar hetaantal huishoudens binnen Brunssum, dat momenteel aan de rand van de financiële afgrondstaat? Zo nee, waarom niet?-Is de portefeuillehouder voornemens om extra geld uit te geven ten behoeve van dehuishoudens die in de zeer nabije toekomst op omvallen staan ten gevolge van hun financiëlemalaise? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Johan ArtsFractievoorzitter SP Brunssum

 

Aan het College van Burgemeester en WethoudersVragen op grond van art. 43 RvOBetreft: Inflatie / aanvullende vragen.Datum: 12– 09 – 2022

Het is algemeen bekend dat het water in financieel opzicht menig gezin, menig huishouden aan de lippen staat. De prijzen stijgen tot ongekende hoogten, menigeen kan al niet meer zijn energierekeningen en andere kosten betalen. DE TIJD DRINGT!!! Ter aanvulling betreffende voorgaande vragen volgt hier nog een aantal:1. Hoeveel aanvragen betreffende aanvullende bijstand zijn er binnengekomen enafgehandeld? Worden de afhandeltermijnen nagekomen?2. Hoe wordt omgegaan met aanvragen van studenten, zeker nu rechter gezegdheeft dat deze niet bij voorbaat afgewezen mogen worden?3. Hoe wordt gehandeld als de € 1.300 echt onvoldoende is om energierekening tebetalen? Wordt er dan aanvullend via bijzondere bijstand verstrekt om het extrabedrag (deels) te betalen? Zo nee, waarom niet?4. Hoe wordt gehandeld bij lopende schuldsaneringen die niet meer nagekomenkunnen worden, waardoor ook de afloop van de sanering na 36 maanden dreigt temislukken?5. Hoe wordt gehandeld bij nieuw op te starten schuldsaneringen, waarbij de hoogtevan de energie- en boodschappenrekening een sanering onmogelijk dreigt temaken?6. Hoe gaat het college om met aanvragen energietoeslag met een kleineoverschrijding van de inkomensgrens? Leidt dat tot een totale afwijzing waardoormensen de facto onder de 120 % grens uitkomen?7. Kan het college bevestigen dat ook veel mensen, vaak werkenden, met eeninkomen tussen 120 – 130 % minimum, die ook al minder toeslagen krijgen, ookin ernstige financiële problemen gekomen zijn of gaan komen?8. In hoeverre is het voor deze uitkering verstrekte rijksbudget voldoende om dekosten van de huidige regeling te dragen? Hoeveel geld komt de gemeente tekortof houdt ze over?9. In hoeverre is de gemeente bereid om óók substantieel eigen middelenbeschikbaar te stellen om bovengenoemde problematiek aan te pakken?Met vriendelijke groet,Johan ArtsFractievoorzitter SP Brunssum

SP stelt vragen over achterstallig onderhoud Horizonstraat.

SP SP Brunssum 13-09-2022 13:43

Vanwege klachten over achterstallig onderhoud in de Horizonstraat, heeft de SP fractie schriftelijke vragen ingediend bij het college van B&W, zogeheten artikel 43 vragen: het gemeentebestuur is verplicht om hier binnen een termijn van zes weken op te reageren:

Aan het College van Burgemeester en WethoudersVragen op grond van art. 43 RvOBetreft: Achterstallig onderhoud omgeving HorizonstraatDatum: 06 – 09 – 2022

Naar aanleiding van meerdere meldingen/opmerkingen vanuit de wijk Treebeek betreffende woekerend onkruid in de nabijheid van de Horizonstraat ben ik ter plaatse gegaan om één en anderpersoonlijk in ogenschouw te nemen. Aldaar zag ik dat er met name rondom een paar gebouwen, waaronder de skatebaan één groot woud van onkruid staat, met hier en daar gedumpt afval. Tevens zag ik dat in diverse straten het onkruid flink hoog stond, onder andere op de Ed. Wintgensstraat. Vanuit dit gehele gebied, het oude Treebeek, krijg ik eveneens meerdere meldingen over het toenemende aantal ratten. Onze vragen luiden aldus:- Is het College/de portefeuillehouder op de hoogte van bovenstaande problematiek?- Is het voor portefeuillehouder een optie om onder andere de beheerder/eigenaar/gebruikervan de skatehal aan te spreken omtrent het slechte onderhoud van de omgeving van hetonder zijn verantwoordelijkheid vallende gebouw? Zo neen, waarom niet?- Zou de portefeuillehouder om de tafel willen gaan zitten met bijvoorbeeld Betere Buren,teneinde het oude Treebeek weer schoner en onkruidvrijer te krijgen? Zo neen, waaromniet?

Met vriendelijke groet,

Johan ArtsFractievoorzitter SP Brunssum

SP Brunssum in actie voor meer koopkracht

SP SP Brunssum 13-09-2022 13:30

Steeds meer mensen komen in de problemen door de gestegen kosten voor energie, boodschappen en tanken. Bijna één op de tien kinderen leeft volgend jaar zelfs in armoede, heeft het CPB onlangs bekend gemaakt. Terwijl de winsten van grote bedrijven torenhoog zijn, stijgende de kosten voor mensen en blijven de inkomens achter. De SP in Brunssum is daarom een campagne begonnen voor meer koopkracht. Volgens de partij moeten de kosten omlaag en de inkomens omhoog.

Fractievoorzitter Johan Arts: "Op 17 september is het PrinsjesdagProtest in Den Haag. Dat is hét moment om in actie te komen voor meer koopkracht. Het kan toch niet dat het kabinet voor dit jaar niks meer kan doen om mensen te helpen. De winter staat voor de deur en heel veel mensen zitten straks in de kou, dat kan echt niet."

Het PrinsjesdagProtest start om 13:00 uur op de Koekamp, vlakbij het centraal station in Den Haag. Vanuit verschillende plekken in het land heeft de SP gratis bussen beschikbaar gesteld. Voor mensen die vanuit mee willen reizen naar Den Haag op 17 september kunnen zich aanmelden via brunssum@sp.nl.

SP Horst aan de Maas start Meldpunt "Energiearmoede".

SP SP Horst aan de Maas 13-09-2022 13:25

De SP Horst aan de Maas is een Meldpunt gestart met betrekking tot "energiearmoede". Steeds meer huishoudens hebben aan het eind van het geld nog heel veel maand over. En dat niet alleen vanwege de energieprijzen. Met de gegevens die uit het meldpunt naar voren komen wil de SP lokale, regionale en landelijke politici en bestuurders informeren over de situatie bij de burgers.

Als gevolg van de inflatie (maar ook al vóórdat die inflatie sterk ging stijgen) hebben steeds meer huishoudens moeite om hun rekeningen te betalen. Niet alleen voor de energie, maar ook voor de dagelijkse boodschappen en in het algemeen de kosten voor het levensonderhoud. Reden voor de SP Horst aan de Maas te starten met een meldpunt om gegevens te verzamelen. De SP Horst aan de Maas wil de verhalen van mensen die gebukt gaan onder hoge energierekeningen en de eindjes amper of zelfs helemaal niet aan elkaar kunnen knopen, meer bekenheid geven.

Mensen die informatie willen geven over de (eventueel) gestegen kosten voor het huishouden, kunnen hier hun gegevens bij het meldpunt melden.

Zie ook: Wonen

Veel gezelligheid op de jaarlijkse ledenbarbecue

SP SP Oosterhout 13-09-2022 12:23

Afgelopen zaterdag organiseerde de SP Breda weer haar jaarlijkse ledenbarbecue. Met zo’n 60 man kwamen de socialisten samen om te genieten van een hapje en een drankje. De barbecue is weer georganiseerd om de vrijwilligers van de partij te bedanken, Afdelingsvoorzitter van der Bruggen naar de leden: ‘’Wat goed dat iedereen hier is vandaag, het is heel bijzonder om alle mensen die onze mooie afdeling draaiende houden hier samen te zien’’. Tijdens zijn toespraak blikte de voorzitter ook vooruit op het komende jaar aan de hand van het kersverse jaarplan “Ik ben blij dat we samen ambitieuze plannen hebben vastgesteld, ik kijk er naar uit om met veel plezier en gezelligheid dit plan samen waar te gaan maken”.

Zie ook: Bestuur

Veel gezelligheid op de jaarlijkse ledenbarbecue

SP SP Breda 13-09-2022 12:23

Afgelopen zaterdag organiseerde de SP Breda weer haar jaarlijkse ledenbarbecue. Met zo’n 60 man kwamen de socialisten samen om te genieten van een hapje en een drankje. De barbecue is weer georganiseerd om de vrijwilligers van de partij te bedanken, Afdelingsvoorzitter van der Bruggen naar de leden: ‘’Wat goed dat iedereen hier is vandaag, het is heel bijzonder om alle mensen die onze mooie afdeling draaiende houden hier samen te zien’’. Tijdens zijn toespraak blikte de voorzitter ook vooruit op het komende jaar aan de hand van het kersverse jaarplan “Ik ben blij dat we samen ambitieuze plannen hebben vastgesteld, ik kijk er naar uit om met veel plezier en gezelligheid dit plan samen waar te gaan maken”.

Zie ook: Bestuur