Nieuws van politieke partijen over SP inzichtelijk

101495 documenten

SP: Stikstofcrisis en Bernheze

SP SP Bernheze 19-10-2019 14:36

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer gebruikt mag worden voor vergunningverlening. Ook vrijstellingen van de vergunningplicht die in het programma waren geregeld, gelden niet meer. Hierdoor kan het zijn dat inwoners een vergunning nodig hebben, terwijl dat onder het PAS niet het geval was.

Gevolgen uitspraak Raad van State voor Bernheze

De uitspraak van de Raad van State heeft verschillende gevolgen. Zowel voor toestemmingverlening en vergunningen, als voor activiteiten die met het PAS waren vrijgesteld van de vergunningplicht. Natuurvergunningen die definitief zijn en dus niet meer bij de rechter kunnen worden aangevochten, zijn nog steeds geldig. U kunt gebruik blijven maken van deze vergunning. Is iemand al met een activiteit gestart, voordat de vergunning definitief werd? Dan heeft men dit op eigen risico gedaan. Als een vergunning vernietigd wordt door de Raad van State of de rechtbank, krijgt men ongeveer een half jaar om de situatie te herstellen. Ontwerpbesluiten die ter inzage liggen, maar waarover nog geen definitief besluit is genomen, worden in beginsel door de bevoegde instanties ingetrokken. Voor het besluit kan geen gebruik meer worden gemaakt van het PAS en dit moet daarom op een andere manier worden onderbouwd. Bijvoorbeeld met een individuele ecologische onderbouwing waaruit blijkt dat de activiteit geen negatieve effecten heeft op de beschermde natuur in het Natura 2000 gebied. Als een omgevingsvergunning nog niet definitief is, is de zogenoemde verklaring van geen bezwaar niet meer van toepassing.

Cor van Erp

SP Milieuzaken

SP: Tiny Houses voor Bernheze?

SP SP Bernheze 19-10-2019 14:31

De Tiny Houses hebben al heel wat harten veroverd. Zo waren er anderhalf jaar geleden nog amper Tiny Houses op Nederlandse bodem te vinden. Nu lijken ze meer en meer op te duiken. De SP Bernheze heeft al langer aangegeven dat Tiny Houses zeer zeker een optie zijn voor Bernheze. Voor spoedzoekers en mensen met een acuut woonprobleem bieden Tiny Houses  een haalbare oplossing. Hoe zit dat precies?

Het Tiny House

Een Tiny House is een nieuwe woonvorm met een duidelijke filosofie. Kleine, volwaardige vrijstaande woningen van maximaal 50 m2 vloeroppervlak. Dit met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Ze staan in de regel op een (tijdelijke) fundering, maar ook op wielen. Op termijn zijn ze makkelijk weer te ontmantelen. Door Tiny Houses te bouwen, kan er snel een aantal betaalbare huurwoningen gebouwd worden, dit in alle kernen van Bernheze. Deze woningen zijn dan per direct beschikbaar voor spoedzoekers. (Mensen met een acute behoefte aan huisvesting) Op diverse plaatsen in Nederland is al ervaring opgedaan met Tiny Houses. In Noord-Brabant zijn reeds 32 gemeenten bezig met de ontwikkeling van projecten met deze Tiny Houses. Als Noord-Brabantse voorbeelden: Aarle-Rixtel, Den Bosch, Waalwijk en Wouw. Voor de kosten hoeft men het niet te laten. De kosten van Tiny Houses lopen uiteraard uiteen. Maar afhankelijk van de wensen kan het kleinste model worden al opgeleverd vanaf ±€ 25.000,-. Met 1 miljoen euro zouden er 40 Tiny Houses gerealiseerd kunnen worden.

Toon van Vugt

SP Ruimtelijke Zaken

 

Succes SP: Stemrecht vanaf 16 jaar

SP SP Noord-Holland 19-10-2019 06:42

De afgelopen weken lag ons een voorstel voor een nieuwe referendumverordening voor. Dat werd ook wel tijd; de huidige referendumverordening komt uit 1998 en is daarmee ouder dan ikzelf.

Tekst: Jasper van Vliet

Een aantal zaken uit de verordening, die bijvoorbeeld rondom het referendum over het Cultuurcluster in de praktijk gebreken bleken te zijn, zal gelukkig niet meer terugkeren in de nieuwe referendumverordening. Een referendum is een advies en daarom vanaf nu altijd geldig, dus geen rare 30%-regel meer! Daarnaast zijn ook mogelijkheden om digitaal handtekeningen te verzamelen opgenomen in de nieuwe stukken, iets waar de SP altijd voorstander van is geweest.

Toch kwamen er niet alleen positieve dingen kijken bij de modernisering van deze oude verordening. Waar vroeger voor een eerste 'petitie' voor een referendum 500 handtekeningen nodig waren, kwam nu het voorstel dit te verdubbelen tot 1000 handtekeningen. Wij zijn van mening dat voor een allereerste signaal 500 handtekeningen meer dan voldoende zijn. Er moeten immers voor een definitief referendum nóg 5000 handtekeningen worden opgehaald. Tegen het onnodig ophogen van deze drempel heb ik mij in het beraad al verzet, waarna bij de raadsvergadering van 17 oktober een voorstel kwam om de 500-grens te hanteren. En met succes! Ook in de toekomst zal dit aantal handtekeningen (500) de norm zijn.

Dit was niet het enige succes van de avond. In een eerder betoog gaf ik al aan ook jongeren meer zeggenschap te willen geven in onze gemeente. Veel van hen ervaren al een grote kloof tussen henzelf en 'de politiek'. Die kloof wordt onder andere in stand gehouden doordat jongeren weinig te zeggen hebben in diezelfde politiek.

Veel jongeren hebben desondanks ontzettend goede ideeën en opvattingen over Zaanstad. Veel onderwerpen in de Zaanse politiek gaan jongeren ook aan. Denk bijvoorbeeld alleen al aan het Cultuurcluster, ik denk dat zowel voor- als tegenstanders het erover eens kunnen zijn dat dit ook voor jongeren een belangrijk onderwerp is. Toch hadden zij hier weinig over te zeggen.

Redenen genoeg om ook op dit vlak de referendumverordening te moderniseren. Ook jongeren hebben het recht om hun stem te laten horen in deze gemeente. Het SP-voorstel was daarom simpel: verlaag de leeftijdsgrens om te mogen stemmen van 18 naar 16 jaar. Ook dit keer met succes! Op 17 oktober schaarde een meerderheid van de Raad zich achter dit voorstel, waardoor vanaf nu ook 16- en 17-jarigen in Zaanstad hun stem kunnen laten horen bij een referendum. 1-0 voor de democratie!

Woerdense beleid voor hondenbelasting niet in lijn met het afvalbeleid

SP SP VVD Woerden 18-10-2019 23:18

De SP wil dat beleid voor hondenbelasting geschrapt wordt uit de begroting 2020-2023 en vervolgens structureel. De fractie vindt het onbegrijpelijk dat de heffing opgenomen is in de begroting terwijl er al zoveel en door verschillende partijen in de Raad tegen geknokt is. En ook landelijk steeds meer gemeenten geen hondenbelasting meer heffen. 


Dit jaar nog werd in Woerden met een zeer ruime meerderheid (21 stemmen voor) een motie aangenomen waarin het college werd gevraagd om andere dekking te vinden voor de heffing. Met name STERK, VVD en InwonersBelangen hebben er veel al flink veel moeite voor gedaan zegt De Mooij. Zij hoopt samen met een meerderheid van de Raad een amendement in te dienen bij de begrotingsraad die voor eens en altijd een einde maakt aan de hondenbelasting. De Mooij: ’’Het beleid voor de hondenbelasting is niet in lijn met het Woerdense afvalbeleid, dat inwoners beloont voor goed gedrag. Deze lijn doortrekkend past het de gemeente niet om een groep inwoners die met hun inspanningen verantwoordelijkheid tonen voor het schoonhouden van de leefomgeving, te belasten. De hondenvelden hebben algemeen nut, zij werken in het voordeel van alle inwoners, een gezelliger en schoner Woerden. Derhalve dienen deze niet te worden doorberekend aan uitsluitend een groep van inwoners. De heffing voor hondenbezit wordt bovendien ervaren als zeer onrechtvaardig ten opzichte van het bezit van katten die kosteloos hun uitwerpselen kunnen deponeren in de wijk.”

Bezuinigingen Jeugdzorg/WMO

SP SP Midden-Groningen 18-10-2019 16:24

De fractie vond het erg moeilijk om een beslissing te nemen over het bezuinigingsvoorstel van het college en heeft er ook lang over gepraat heeft.

Ieder raadslid heeft voor zichzelf afgewogen wat de gevolgen voor de partij en de mensen in Midden-Groningen zijn als we het voorstel afwijzen en uit het college stappen.

De uitkomst is dat vier van de vijf alle begrip hebben voor de wens om nu NEE te zeggen, en dat ook willen als ze puur op hun gevoel afgaan, maar dat ze toch vinden dat we door moeten gaan omdat we in het college meer kunnen bereiken dan daarbuiten . Voor Han v.d. Vlist sloeg de balans de andere kant op. Hij gaat dus tegenstemmen.

Hieronder de woordvoering van Martine, zoals die donderdagavond is uitgesproken.

Dank u voorzitter.

Voor ons als SP is dit een enorm dilemma. We willen graag bestuursverantwoordelijkheid dragen omdat we dan meer kunnen betekenen voor de mensen in Midden-Groningen dan via de oppositiebanken. Maar we willen geenverantwoordelijkheid dragen voor besluiten die niet uit te leggen zijn. Ook niet als de werkelijke schuldige voor die besluiten de regering in Den Haag is. Omdat het een moeilijk te nemen besluit is, hebben we de ongebruikelijke stap gezet onze leden te consulteren. Dat leverde een stevige discussie op een uiteenlopende antwoorden op de vraag of we deze bezuinigingen nog kunnen accepteren. Mede op basis van de gevoerde discussie met de leden en na langdurig beraad in de fractie kom ik tot de volgende bijdrage.

Ben ik blij met deze bezuinigingen? Nee, uiteraard niet. Ik vind nog steeds, zoals ik ook al meerdere malen aangegeven heb, dat wij de problemen van het rijk aan het oplossen zijn. Ik heb dan ook niet voor niets opgeroepen om actie te voeren richting Den Haag. Wat dat betreft zouden we een voorbeeld kunnen nemen aan de boeren. Tegelijkertijd realiseer ik me dat de gemeente grote tekorten heeft en wel moet bezuinigen. En als ik dan zie wat voor voorstellen er nu voor liggen en wat die voor daadwerkelijke gevolgen hebben voor onze inwoners dan denk ik dat het het college gelukt is de gevolgen beperkt te houden.

Preventie wordt op een andere manier alsnog uitgevoerd. Bij de sociale teams lijkt het effect mee te vallen en de dingen die wij echt belangrijk vinden gaan gewoon door. Het implementatie-plan van zowel WMO als Jeugd moet nog komen en dan zullen wij zeker zeggen wat we er van vinden. Het mantelzorg-compliment gaan omlaag, maar ondersteuning van mantelzorgers komt nog meer op de kaart wat ik persoonlijk

belangrijker vind dat een bonus per jaar van 150 euro. De waardering blijft en dat is ook essentieel, want deze mensen hebben dat hard nodig. Bij de collectieve zorgverzekering wordt zorg mijden goed in de gaten gehouden en het medisch onderzoek voor een gehandicaptenparkeerkaart en de scootmobielverzekering kunnen via het meedoenfonds alsnog vergoed worden aan mensen die het echt niet kunnen betalen. Iets wat voor ons erg belangrijk is.

Met al deze garanties kan ik mezelf nog in de spiegel aankijken als ik instem met de bezuinigingen. De grens van wat mijn fractie nog kan meemaken komt hiermee wel nadrukkelijk in zicht. Er zal nog een bezuinigingsronde aankomen, en als dit weer op het sociaal domein moet dan is de kans heel groot dat de SP hard NEE zegt en dat de stap om uit het college te stappen wel degelijk aan de orde zal zijn. Kortom voor nu kan de SP-fractie in meerderheid en met pijn in het hart instemmen, alleen de heer van der Vlist heeft aangegeven dat hij dat niet kan. Hij heeft aangegeven dat hij er niet mee kan leven dat deminderbedeelden nu weer de rekening betalen en zal tegenstemmen.

Pensioenbijeenkomst: stop verlaging van de pensioenen!

SP SP Nederland 18-10-2019 14:54

Een grote opkomst vrijdag in de Tweede Kamer bij de SP-pensioenbijeenkomst. SP-Kamerlid Bart van Kent ging in gesprek over hoe we de dreigende verlaging van 8 miljoen pensioenen tegen gaan houden.

Van Kent: ‘Het is luid en duidelijk, minister Koolmees moet de verlaging van 8 miljoen pensioenen tegenhouden. Hij is degene die dit kan, dus hij moet nu ingrijpen. De pensioenfondsen hebben ruim 1400 miljard euro in de pensioenpotten. Maar door zijn regels moeten de fondsen zich verplicht arm rekenen. Het pensioenakkoord moet daarom worden opengebroken. Er moeten nieuwe afspraken worden gemaakt zodat de regels kunnen worden aangepast.’

Tijdens de bijeenkomst werd door iedereen een brandbrief ondertekent aan minister Koolmees. Hij wordt in de brandbrief opgeroepen om de verlaging van de pensioenen tegen te houden en om het pensioenakkoord open te breken.

Help jij mee? Onderteken de brandbrief aan Koolmees!

De duurzame samenwerking in Nieuwegein

SP SP ChristenUnie PvdA GroenLinks D66 CDA Nieuwegein 18-10-2019 13:53

https://nieuwegein.sp.nl/blog/alle/martijn-stekelenburg/2019/10/de-duurzame-samenwerking-in-nieuwegein
Na de laatste raadsverkiezingen lag er een ingewikkelde uitslag. Het was niet mogelijk een duidelijk linkse- of rechtse coalitie te vormen en daarmee begon een enorm geneuzel. Deze week kwamen we achter de gevolgen daarvan. Hoewel iedereen anderhalf jaar geleden de mond vol had van bestuurlijke vernieuwing, blijkt dat op een enorme illusie uitgedraaid te zijn.

Tijdens de coalitieonderhandelingen moest er legitimatie gevonden worden voor de vreemde combinatie van partijen die een coalitie moesten gaan vormen. In die tijd werd er ook gesproken over een ‘raadsakkoord’ en ‘wisselende meerderheden’. Oppositie en coalitie: dat bestond allemaal niet meer. Zo moest je niet meer denken! Dat is oude politiek! Uiteindelijk vond men dat toch een beetje te spannend en werd op het laatste moment een krappe meerderheid gevonden: Beetje links, flink wat rechts, en een beetje lokaal als kneedbaar cement in een brokkelige en kleurloze coalitie.

Dat was natuurlijk wel een heel treurige afloop na de aanlokkelijke stip op de horizon van de bestuurlijke vernieuwing! Daarom kwam er ineens de ‘strategische agenda’. Geen raadsakkoord, niet afgebakend, niet concreet en dus prima geschikt als afleidingsmanoeuvre. Dit om de raadsleden en met name de oppositie te laten denken dat de wereld aan het veranderen was, ook in Nieuwegein.  Zo’n agenda (het woord zegt het al) is niets anders dan een schema met onderwerpen en afspraken wanneer- er over -wat gesproken wordt. Dat wordt uiteindelijk ‘alles en altijd’ want belangrijke discussies laten zich niet beteugelen en steken gewoon de kop op.

De bijeenkomsten in het kader van de ‘agenda’ zijn soms best informatief, maar er komt geen enkel wezenlijk besluit uit voort. Dat was ook niet de bedoeling, de coalitiepartijen maken liever de afspraakjes achter gesloten deuren, zoals altijd. De SP bij monde van Frank van den Heuvel, besloot zelf dan maar de stoute schoenen aan te trekken en met een initiatiefvoorstel te komen. Duurzaamheid is een groot goed en Frank had bedacht dat onze inwoners veel beter geholpen moeten worden met het isoleren van hun huizen. Daar had hij goede ideeën over en besloot een groot aantal partijen te betrekken, zowel uit de coalitie als de oppositie.  Tien maanden lang werkten zij samen aan een prachtig plan, dat ambtelijk besproken werd en ook aan de wethouder duurzaamheid voorgelegd was. Dus alle deuren open: oppositie en coalitie bestonden inderdaad even niet meer! Kort voor de zomer werd er een initiatief ingediend met een meerderheid aan partijen, uniek in Nieuwegein en nog nooit vertoond. Op het initiatief stonden de logo’s van SP, ChristenUnie, D66, PvdA, CDA en GroenLinks. Het document zou van commentaar worden voorzien door het college en na de zomer voor besluitvorming worden voorgelegd. Hoe mooi en bestuurlijk vernieuwend was dit!

Maar de euforie was van korte duur. Na de zomer, toen de fracties van vakantie terug waren, ontstonden er scheuren in de samenwerking. Het college had inmiddels ook gewerkt aan een zogenaamd ‘duurzaamheidsprofiel’ en vond dit ineens véél beter dan het initiatiefvoorstel. Er moet een spoedberaad van de coalitiepartijen zijn geweest want direct daarna begon een beschamende aftocht van de alle coalitiepartijen uit het initiatief. Ze eisten dat hun logo van het document werd gehaald en gingen vervolgens praten alsof ze geen mede-indiener waren. Het duurzaamheidsprofiel werd vastgesteld en een maand later toen het mooie initiatief alsnog onder de hamer moest komen, was de steun hiervoor geheel weggeëbd. Het initiatief wordt nu een bijlage in een subsidieaanvraag voor verduurzaming van woningen. Het Rijk heeft namelijk wel door dat hier een prioriteit ligt en gaat gemeenten van middelen voorzien. Het college komt nu met een vaag omschreven ‘duurzaamheidsloket’ (vreselijk oubollige term overigens) en men gaat over tot de orde van de dag zoals altijd.

De strategische agenda dendert lekker voort. Er was pas een sessie over Wonen, daar is nog geen enkele conclusie uit getrokken. Het leidt zoals verwacht helemaal nergens toe en maakt geen verschil. Als men warm loopt voor dat geklets in plaats van een zeer goed en raadsbreed gedragen initiatiefvoorstel, dan raad ik u aan om op te passen voor politici die zichzelf de vernieuwing toeschrijven. Vernieling is een beter passende term. U bent gewaarschuwd…

Boeren verzet

SP SP VVD CDA Nederland 18-10-2019 13:51

Frank Futselaar (SP-woordvoerder landbouw)

Duizenden boeren zijn in verzet gekomen tegen de stikstofmaatregelen van de overheid. Het boerenverzet richt zich tegen beperkende maatregelen om de uitstoot aan te pakken. Ze vinden dat ze te eenzijdig de schuld krijgen. Daar hebben ze gelijk in.

Er zijn te veel varkens, kippen en koeien, maar dat is niet de schuld van de individuele boeren. In 1997 en 1998 was er een uitbraak van de varkenspest. Er werden ruim 11 miljoen varkens 'geruimd'. Nadat de varkenspest was ingedamd maakte Remi Poppe, als toenmalig SP-landbouwwoordvoerder, een afspraak met een varkensboer om inzicht in de gevolgen te krijgen. Aan de keukentafel bij de boer zaten nog twee mensen. Een man van de Rabobank en iemand van de Dienst Landbouwvoorlichting van de overheid. De boer moest zijn stallen aanpassen aan nieuwe wettelijke regels. Hij moest daarom een lening aangaan bij de bank. Na wat heen en weer gepraat en rekenen, was de uitkomst dat de boer meer varkens moest nemen om kredietwaardig te zijn. 'Kijk heer Poppe, zo worden wij nu gedwongen om te groeien', riep hij vertwijfeld. En zo is het gegaan met veel boerenbedrijven. Groeien om het hoofd boven water te houden.

De economische druk om te groeien is groot.

In 2018 is voor 90,3 miljard euro geëxporteerd aan landbouwgoederen. Nederland is de op één na grootste landbouwexporteur van de wereld, na de Verenigde Staten. Iedereen kan snappen dat dit een geweldige negatieve druk geeft op ons kleine land, onze vruchtbare bodem en de laatste resten van onze natuur. Veel boeren moeten zich als voedselproducent de pleuris werken om met de huidige wereldmarktprijzen het hoofd boven water te houden. De opbrengsten voor de boer op de wereldmarkt zijn te laag om aan de terechte eisen voor beter dierenwelzijn, fosfaatrechten, mestregels en stikstofnormen te voldoen. Veel boeren hebben al investeringen gedaan om schonere stallen te bouwen. Waarvoor natuurlijk weer leningen nodig waren.

Remi Poppe (voormalig SP-woordvoerder landbouw)

Boerenbelangenorganisatie LTO, de VVD en het CDA hebben deze groei steeds maar weer bevorderd. Niet de boeren, maar de grote mondiale handelaren in veevoer en agrarische producten strijken het grootste deel van de 90 miljard euro aan export op. Als het gaat om het besteedbaar inkomen, dan is er bij veel boerengezinsbedrijven juist sprake van armoede.

Jammer dat het boerenverzet door de organisatoren vooral gericht is tegen milieumaatregelen, omdat 'we door deze maatregelen niet meer kunnen groeien'. Dat kan kloppen. Maar heel veel boeren die we gesproken hebben zeiden: 'als ik met minder dieren ook rond kan komen doe ik dat meteen'. En daar zit hem de kneep. De economische druk om te groeien is groot. Uitkopen van boeren die willen stoppen zou er best wel eens toe kunnen leiden dat juist de boerengezinsbedrijven gaan stoppen. Dan blijven de meer industriële, aan de tiet van de banken en exporteurs hangende landbouwbedrijven over. Een ontwikkeling die precies de verkeerde kant op gaat. Verder weg van de boerenlandbouw.

Het is dan ook bedenkelijk dat de financiële en organisatorische steun voor de tractorenmanifestaties van de agrarische zakensector komt. Het heeft er veel van weg dat de tractoren de verkeerde kant op rijden. Willen we dat de boeren een eerlijke prijs voor een eerlijk product krijgen en niet gedwongen moeten blijven groeien, dan zal het verzet tegen de macht van de internationaal opererende grootgrutters en handelaren gericht moeten worden. Dat is de echte bedreiging. Zij zijn de feitelijke uitbuiters van onze boeren, grond en natuur.

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en mis nooit belangrijk SP-Nieuws!

You must have JavaScript enabled to use this form.

Ja, ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en acties van de SP en Lilian Marijnissen.

Boerenverzet

SP SP VVD CDA Nederland 18-10-2019 13:51

Frank Futselaar (SP-woordvoerder landbouw)

Duizenden boeren zijn in verzet gekomen tegen de stikstofmaatregelen van de overheid. Het boerenverzet richt zich tegen beperkende maatregelen om de uitstoot aan te pakken. Ze vinden dat ze te eenzijdig de schuld krijgen. Daar hebben ze gelijk in.

Er zijn te veel varkens, kippen en koeien, maar dat is niet de schuld van de individuele boeren. In 1997 en 1998 was er een uitbraak van de varkenspest. Er werden ruim 11 miljoen varkens 'geruimd'. Nadat de varkenspest was ingedamd maakte Remi Poppe, als toenmalig SP-landbouwwoordvoerder, een afspraak met een varkensboer om inzicht in de gevolgen te krijgen. Aan de keukentafel bij de boer zaten nog twee mensen. Een man van de Rabobank en iemand van de Dienst Landbouwvoorlichting van de overheid. De boer moest zijn stallen aanpassen aan nieuwe wettelijke regels. Hij moest daarom een lening aangaan bij de bank. Na wat heen en weer gepraat en rekenen, was de uitkomst dat de boer meer varkens moest nemen om kredietwaardig te zijn. 'Kijk heer Poppe, zo worden wij nu gedwongen om te groeien', riep hij vertwijfeld. En zo is het gegaan met veel boerenbedrijven. Groeien om het hoofd boven water te houden.

De economische druk om te groeien is groot.

In 2018 is voor 90,3 miljard euro geëxporteerd aan landbouwgoederen. Nederland is de op één na grootste landbouwexporteur van de wereld, na de Verenigde Staten. Iedereen kan snappen dat dit een geweldige negatieve druk geeft op ons kleine land, onze vruchtbare bodem en de laatste resten van onze natuur. Veel boeren moeten zich als voedselproducent de pleuris werken om met de huidige wereldmarktprijzen het hoofd boven water te houden. De opbrengsten voor de boer op de wereldmarkt zijn te laag om aan de terechte eisen voor beter dierenwelzijn, fosfaatrechten, mestregels en stikstofnormen te voldoen. Veel boeren hebben al investeringen gedaan om schonere stallen te bouwen. Waarvoor natuurlijk weer leningen nodig waren.

Remi Poppe (voormalig SP-woordvoerder landbouw)

Boerenbelangenorganisatie LTO, de VVD en het CDA hebben deze groei steeds maar weer bevorderd. Niet de boeren, maar de grote mondiale handelaren in veevoer en agrarische producten strijken het grootste deel van de 90 miljard euro aan export op. Als het gaat om het besteedbaar inkomen, dan is er bij veel boerengezinsbedrijven juist sprake van armoede.

Jammer dat het boerenverzet door de organisatoren vooral gericht is tegen milieumaatregelen, omdat 'we door deze maatregelen niet meer kunnen groeien'. Dat kan kloppen. Maar heel veel boeren die we gesproken hebben zeiden: 'als ik met minder dieren ook rond kan komen doe ik dat meteen'. En daar zit hem de kneep. De economische druk om te groeien is groot. Uitkopen van boeren die willen stoppen zou er best wel eens toe kunnen leiden dat juist de boerengezinsbedrijven gaan stoppen. Dan blijven de meer industriële, aan de tiet van de banken en exporteurs hangende landbouwbedrijven over. Een ontwikkeling die precies de verkeerde kant op gaat. Verder weg van de boerenlandbouw.

Het is dan ook bedenkelijk dat de financiële en organisatorische steun voor de tractorenmanifestaties van de agrarische zakensector komt. Het heeft er veel van weg dat de tractoren de verkeerde kant op rijden. Willen we dat de boeren een eerlijke prijs voor een eerlijk product krijgen en niet gedwongen moeten blijven groeien, dan zal het verzet tegen de macht van de internationaal opererende grootgrutters en handelaren gericht moeten worden. Dat is de echte bedreiging. Zij zijn de feitelijke uitbuiters van onze boeren, grond en natuur.

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en mis nooit belangrijk SP-Nieuws!

You must have JavaScript enabled to use this form.

Ja, ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en acties van de SP en Lilian Marijnissen.