Nieuws van politieke partijen over SP inzichtelijk

111416 documenten

SP Den Bosch vraagt om simpeler en daadkrachtiger energie toeslag aanpak

SP SP s-Hertogenbosch 18-05-2022 09:25

SP Den Bosch stelt vragen over het nut van het grote aantal vragen die gesteld worden bij de energie toeslag aanvraag. Ook dringen wij aan om meer inwoners met een laag inkomen die al in beeld zijn aktief te benaderen. 

De Bossche SP fractie heeft daarom de volgende vragen gesteld aan het college van de gemeente Den Bosch: vragen energietoeslag

Tot 1 November kan men bij de gemeente Den Bosch de energie toeslag van 800 Euro digitaal aanvragen op: Energietoeslag - Gemeente 's-Hertogenbosch.

U kunt ook hulp bij het aanvragen krijgen van de medewerkers van Koo bij een wijkplein bij u in uw buurt. 

Kent u mensen of behoort u tot de groep met een laag inkomen en het lukt niet om zelf een aanvraag te doen, meld je dan bij de SP Hulpdienst (06-12500946).

Hoogeveen verdient een stabiel en sociaal college

SP SP Hoogeveen 18-05-2022 07:21

Nu de gemeenteraadsverkiezingen alweer twee maanden geleden hebben plaats gevonden zijn we nu in afwachting van de bekendmaking van het nieuwe college. De gehele raad stemde in met de aanstelling van Cees Bijl tot informateur om het proces in goede banen te helpen leiden. Hierna hebben alle fracties individuele gesprekken met hem gevoerd waarbij voorkeuren voor collegevorming en prioriteiten van alle fracties zijn geïnventariseerd. Op 14 april heeft de informateur zijn bevindingen met de raad gedeeld waarbij zijn conclusie was dat een college bestaande uit Gemeentebelangen, PvdA, ChristenUnie en VVD de meeste kans van slagen lijkt te zullen hebben.

Sindsdien is het oorverdovend stil vanuit het raadhuis

Sindsdien is het oorverdovend stil vanuit het raadhuis, maar wordt er hard gewerkt aan de totstandkoming van een nieuw college. Ook de fractie van de SP wacht met ‘gezonde spanning’ de voortgang en afronding van dit formatie traject af.

Jutta van den Oord, fractievoorzitter SP: “Als SP hadden wij graag onze verantwoordelijkheid willen nemen om samen met GB, PvdA en CU een stabiel en sociaal college te vormen. We kunnen ons echter vinden in het huidige voorstel en zijn net als iedereen benieuwd naar de uitwerking van hun plannen. Voor ons was in ieder geval duidelijk dat een college zonder het CDA wenselijk was gezien de eerdere ervaring in combinatie met GB. Wij wensen de formerende partijen wijsheid en succes en rekenen op een goede samenwerking. Het mag duidelijk zijn dat de SP zich kritisch, maar ook constructief, zal opstellen om de belangen van onze meest kwetsbare inwoners te blijven behartigen. We zullen ons als raad hard moeten inzetten om te werken aan het herstel van vertrouwen in de lokale overheid. Dat hebben de opkomstcijfers tijdens de verkiezingen wel aangetoond”.

 

Zie ook: Raadswerk

WEG MET DE DOEMSCENARIO'S

SP SP Limburg 17-05-2022 19:55

Opinie: De discussie over MAA moet gaan over hoe we de Limburgse economie versterken en onze steden en dorpen bereikbaar maken voor iedereen

Weg met doemscenario’s en eigen prekers voor eigen parochie. De discussie over de toekomst van vliegveld Beek moet gaan over hoe we de Limburgse economie versterken en onze steden en dorpen bereikbaar maken voor iedereen. Het plan dat hieraan het meest bijdraagt en het snelst bereikt krijgt onze steun. Onze eisen zijn bescheiden: versterk onze scholen en kennisinstellingen én investeer grensoverschrijdend in openbaar vervoer.

Kwesties

Overvolle treinen op de steeds duurder wordende Maaslijn, de Drielanden-trein naar Luik rijdt niet,iedere dag file op de A2, dichtslibbende binnensteden, hele dorpen waar geen bus komt en geen intercity die Zuid-Limburg verbindt met Aken, Keulen of Düsseldorf. Het zijn stuk voor stuk kwesties waar Limburgers bijna dagelijks mee te maken hebben, maar die niet hoog genoeg op Haagse prioriteitenlijstjes staan. Het vliegveld wil nu onderaan zo’n lijstje worden toegevoegd, terwijl het er jaren geleden vanaf is gevallen.

Vriend en vijand erkennen dat de luchthaven nooit echt kan groeien en dat er bij ongewijzigd beleid vele miljoenen belastinggeld ingepompt moeten worden. Zelfs de natuurlijke bondgenoten van het grootkapitaal bij de Limburgse VVD is dat te gortig. Zij willen hoe dan ook af van het vliegveld hebben ze laten weten, via verkoop of anders sluiting. Sommigen beweren dat de welvaart in Limburg bij sluiting van Maastricht Aachen Airport rechtstreeks een duikvlucht zal maken. Limburg zou als een zichzelf respecterende provincie met Maastricht als middelpunt van het universum niet zonder kunnen. Anderen vinden juist dat de luchthaven moet sluiten, want vliegen zou de oorzaak zijn van al hun problemen. Daar zijn zij, en daarmee Limburg, dan mooi vanaf. Na hen de zondvloed.

Banen

Beide verhalen gaan volstrekt mank. Enerzijds wordt de ruggengraat van de economie vooral gevormd door scholen en kennisinstellingen, werknemers, (digitale) infrastructuur en een gezonde leefomgeving. Anderzijds verdwijnen bij sluiting honderden banen van mensen die hun gezinnen onderhouden. Dat gaat niemand in de koude kleren zitten en vraagt om solidariteit boven egoïsme. Bovendien blijft de bereikbaarheid van onze steden en dorpen onophoudelijk om oplossingen vragen.

Middel

SP’ers geloven niet in de onvermijdelijkheid van zelfverklaarde factsheet-fetisjisten. Openhouden of sluiten van een vliegveld is voor ons geen doel op zichzelf, maar een middel. Wij geloven dat je door visie en eerlijke politiek vooruitgang en voorspoed voor alle inwoners kan bereiken.

Sluiting levert gezondheidswinst op en is beter voor het toerisme in het Heuvelland. En niet onbelangrijk, het scheelt de belastingbetaler op termijn de nodige miljoenen euro’s. Maar dat deze voordelen er zijn, is niet genoeg. Alleen als de vrijkomende middelen worden ingezet om Limburg te versterken heeft sluiting zin, anders brengt het vrij weinig.

De keuze voor de provinciale politiek is helder: Leveren we ons over aan de Haagse bedelstaf in de hoop dat Sinterklaas bestaat? Of gaan we met lef voorop in een bredere aanpak van onze welvaart, niet alleen in woord, maar ook in daad?

Brede welvaart

Kiezen we voor de eerste optie dan draait Limburg in het beste geval als het aloude wingewest op voor de (over) lasten, terwijl de lusten vliegensvlug naar elders verdwijnen. In het slechtste geval rijdt de goedheiligman stilletjes ons Provinciehuis voorbij en zijn we naast vele tientallen miljoenen euro’s, wederom een illusie armer. Kiezen we voor de tweede optie dan moeten we investeren in een nieuw verhaal voor de toekomst dat de potentie en kennis die Limburg in huis heeft laat zien aan de rest van het land, Europa en de wereld. Een modern verhaal van brede welvaart waarin kansen ontstaan voor boeren en buitenlui, voor woningbouw en een economie met duurzame banen, waarin een gezonde leefomgeving hand in hand gaat met goede bereikbaarheid van alle Limburgse steden en dorpen. Je zal er maar wonen.

Marc van Caldenberg, fractievoorzitter SP Limburg 17-5-2022

SP-succes: meer invloed voor zorgverleners

SP SP Nederland 17-05-2022 19:30

Twee SP-voorstellen om zorgverleners meer invloed te geven zijn door de Tweede Kamer aangenomen. Hierdoor krijgen zorgverleners meer invloed over het beleid van de zorginstellingen waarvoor zij werken.

SP-Kamerlid Maarten Hijink: ‘De SP strijdt al lange tijd voor meer zeggenschap voor zorgverleners. Zij weten immers vaak zelf het beste wat goed is voor de mensen voor wie ze zorgen en welke regeltjes alleen maar veel tijd kosten. Het is heel goed dat de initiatiefwet van GroenLinks en VVD de invloed van zorgverleners vergroot, hoewel het voor de SP nog lang niet ver genoeg gaat. Daarom hebben we aanpassingen voorgesteld en zijn blij dat die zijn aangenomen. Invloed van zorgverleners is cruciaal voor goede zorg.’

De belangrijkste aanpassing was dat er totaal niet was beschreven hoe die invloed eruit moet zien. De wet stelde alleen dat het moet gebeuren, niet in welke vorm. Daardoor dreigde de wet vooral op papier de invloed te verbeteren, maar niet in praktijk. Daarom diende de SP een amendement in waarmee we regelen dat het mogelijk wordt om succesvolle manieren om zorgverleners meer zeggenschap te geven overal tot de norm te maken.

Daarnaast regelde de wet alleen dat zorgverleners alleen invloed zouden op het beleid dat direct invloed had op hun werk. Dat is een onnodige beperking, omdat alle beslissingen van zorginstellingen uiteindelijk effect kunnen hebben op het werk van zorgverleners. Daarom is het logisch om hen dan ook op zoveel mogelijk besluiten invloed te geven. Bovendien zou die beperking door sommige werkgevers misbruikt kunnen worden om de invloed van zorgverleners te beperken. Daarom heeft de SP voorgesteld om deze beperking uit de wet te slopen.

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt deze voorstellen van de SP, waardoor zorgverleners meer invloed krijgen op hun werkgevers. Deze wet was een goede eerste stap, maar uiteindelijk zouden zorgverleners echt moeten kunnen meebeslissen over alle belangrijke besluiten die hen raken. Daar blijven wij dan ook voor strijden.

Succes: Ouders en uithuisgeplaatste kinderen in het toeslagenschandaal binnen 6 maanden herenigen

SP SP Nederland 17-05-2022 16:20

Er moet een speciale procedure komen om de uithuisplaatsingen van kinderen, die slachtoffer zijn in het toeslagenschandaal te herzien.

En gedupeerde ouders in het toeslagenschandaal die vragen om herziening van het besluit tot uithuisplaatsing van het kind moeten binnen zes maanden - en liefst sneller - allemaal een besluit hebben of dat kan. Het maakt niet uit of de kinderen zogenaamd vrijwillig uit huis geplaatst zijn of verplicht.

De motie van Kamerlid Pieter Omtzigt en SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen die daartoe oproept is vandaag met algemene stemming aangenomen, terwijl die eerder nog door minister Weerwind werd ontraden.

Eerder werd al door vele organisaties de noodklok geluid over de rechtsstatelijke tekortkomingen van het systeem van uithuisplaatsingen. De Kamer constateert nu ook dat die rechtstatelijke tekortkomingen zijn.

Het gaat om zeker 555 kinderen die slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal en na een rechterlijke uitspraak uit huis geplaatst zijn en nog steeds uit huis geplaatst zijn. Maar dat is niet de hele groep: er zijn ook kinderen die zogenaamd vrijwillig uithuis geplaatst zijn of wellicht nu om een bepaalde reden niet in beeld zijn.

Marijnissen: 'Het ergste dat je kan overkomen: Getroffen worden door het toeslagenschandaal en je kind wordt uithuisgeplaatst. Vervolgens wil het kabinet maar niet opschieten met het oplossen van dit schandaal. Dat is onvergeeflijk. Goed daarom dat de Kamer vandaag ons voorstel aan heeft genomen om binnen een half jaar zicht te geven op, waar mogelijk, hereniging.'

Actievoeren van jeugdzorgaanbieders loont

SP SP Breda 17-05-2022 15:49

Al maanden lang was er onrust bij aanbieders van jeugdzorg in Breda en de regio. Zij moesten namelijk samenwerkingsverbanden aangaan met andere aanbieders zonder dat precies duidelijk was wat nou de bedoeling was. Langzaamaan kwam er meer duidelijkheid maar de tijd begon te dringen. Vooral kleine aanbieders voelde zich voor een mogelijke zware opdracht geplaatst en begonnen een petitie.

Vandaag is naar buiten gebracht dat de inkoop jeugd wordt uitgesteld! Een groot succes voor op initiatiefnemers van de petitie! Als SP zullen we met aanbieders en ouders in gesprek blijven op weg naar een toekomstbestendige inkoop die niet de markt maar het kind voorop zet.

De petitie in kwestie:https://jeugdhulpinbreda.petities.nl/?fbclid=IwAR21-mfDjwZZ39KjTTTbzCCAK...

#jeugdzorg #gr076 #grbr #SamenVoorBreda

Zie ook: Jeugd

Actievoeren van jeugdzorgaanbieders loont

SP SP Oosterhout 17-05-2022 15:49

Al maanden lang was er onrust bij aanbieders van jeugdzorg in Breda en de regio. Zij moesten namelijk samenwerkingsverbanden aangaan met andere aanbieders zonder dat precies duidelijk was wat nou de bedoeling was. Langzaamaan kwam er meer duidelijkheid maar de tijd begon te dringen. Vooral kleine aanbieders voelde zich voor een mogelijke zware opdracht geplaatst en begonnen een petitie.

Vandaag is naar buiten gebracht dat de inkoop jeugd wordt uitgesteld! Een groot succes voor op initiatiefnemers van de petitie! Als SP zullen we met aanbieders en ouders in gesprek blijven op weg naar een toekomstbestendige inkoop die niet de markt maar het kind voorop zet.

De petitie in kwestie:https://jeugdhulpinbreda.petities.nl/?fbclid=IwAR21-mfDjwZZ39KjTTTbzCCAK...

#jeugdzorg #gr076 #grbr #SamenVoorBreda

Zie ook: Jeugd

SP lanceert ‘Meldpunt vochtpoblemen huurwoningen’ en trekt aan de bel bij JOOST, Gemeente en HBV

SP SP Boxtel 17-05-2022 15:00

In maart stelde de Boxtelse SP bij Woningstichting JOOST de vochtproblemen in huurwoningen in de Van Hugenpothstraat en Van Rijckevorselstraat aan de kaak. Aanleiding waren een aantal signalen die de SP uit de betreffende straten kreeg vanwege vochtproblemen aan woningen. Voor de SP aanleiding om met een aantal SP-vrijwilligers een huis-aan-huis-onderzoek te starten. Door middel van aanbellen werden huurders uitgenodigd om hun ervaringen te delen. Uit die inventarisatie bleek dat de problemen door diverse huurders werd herkend. Reden voor de SP om in maart per brief aan de bel te trekken bij JOOST. Vorige week opende de SP onder andere een Meldpunt Vochtproblemen Huurwoningen.

Woonstichting JOOST heeft inmiddels gereageerd naar de SP en zij erkennen dat er bij diverse woningen vochtproblemen aan de orde zijn. Bij JOOST waren kennelijk echter maar twee klachten bekend. ‘Dat verbaasde ons’, zegt fractievoorzitter Eric van den Broek, ‘wij weten dat er veel meer mensen zijn die vochtproblemen hebben en deze ook hebben gemeld bij JOOST’.

JOOST gaat meldingen serieus oppakken JOOST melde aan de SP terug dat individuele bewoners zich altijd kunnen melden. ‘Meldingen worden dan serieus door ons opgepakt’. De SP heeft vandaag aangegeven dat ze die uitnodiging graag heeft opgepakt. Van alle bewoners die daarmee akkoord waren heeft de SP de melding van vochtoverlast inmiddels doorgegeven.

Al 18 huurders, waarvan we klachten hebben doorgegeven Eric van den Broek: ‘De afgelopen weken hebben we de gegevens zoveel als mogelijk verzameld en aan huurders gevraagd of wij hun gegevens mochten doorzenden. Op dit moment hebben we de gegevens van 18 huurders, met het verzoek om contact met hun op te nemen. Daar zitten ook huurders van andere straten bij, die zich inmiddels hebben gemeld. Daar zitten nog niet de huurders bij die we tussentijds nog op het netvlies hebben gekregen.’

Collectieve aanpak De SP is blij met de constructieve opstelling van JOOST om individuele problemen op te pakken, maar de partij wil graag een collectieve aanpak. ‘Nog liever zouden we zien dat het probleem structureel opgepakt wordt, bijvoorbeeld via de prestatieafspraken met de Gemeente. We zullen dus ook de Gemeente en de huurdersbelangenvereniging HBV oproepen om vochtproblemen in woningen (en de verduurzaming) op die agenda te krijgen’, aldus Eric van den Broek. Inmiddels stuurde de SP al een brief aan het College van B&W en ook de HBV zal nog op de hoogte worden gesteld.

SP lanceert Meldpunt Tenslotte gaat de SP verder met het inventariseren van vochtproblemen bij huurders.

https://boxtel.sp.nl/nieuws/2022/05/sp-lanceert-meldpunt-vochtpoblemen-huurwoningen-en-trekt-aan-de-bel-bij-joost
Fractievoorzitter Eric van den Broek daarover: ‘Er wordt een Meldpunt Vochtproblemen Huurwoningen gelanceerd en we gaan huis-aan-huisbrieven sturen, om huurders te informeren.

 

Problemen kunnen gemeld worden via boxtel@sp.nl of Eric van den Broek, telefoon 06-53316731.

Geurts: "Minder arbeidsmigranten en minder 'blokkendozen'"!

SP SP Horst aan de Maas 17-05-2022 14:38

Op 16 mei 2022 vond er in de Tweede Kamer een zogenaamd "Rondetafelgesprek" plaats binnen de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De SP Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten was uitgenodigd voor dat gesprek. De voorzitter van de werkgroep, Paul Geurts, voerde tijdens het Rondetafelgesprek namens de werkgroep het woord. In een zogenaamd "positionpaper" (zie bijlage) aan de leden van de Commissie SZW gaat hij kort in op de situatie in Horst aan de Maas (alle bijdragen aan het Rondetafelgesprek zijn hier te vinden en het videoverslag van het Rondetafelgesprek is hier te vinden).

Vooruitlopend op het Rondetafelgesprek maakte RTL op woensdag 11 mei samen met Paul Geurts een tour door Horst aan de Maas om de huisvestingssituaties van arbeidsmigranten te bekijken. In Limburg zijn de problemen groot. Geurts: "Er dreigt een parallelle samenleving te ontstaan".

Paul Geurts weet precies waar je wezen moet. Hij kent de parkeerplaats waar de vrachtwagenchauffeurs geen bed en kamer hebben, maar waar ze in hun cabine leven. Roemenen zijn het, meestal. "Daar ginds is een sanitaire voorziening, maar verder leven ze in hun vrachtwagen. Zo rijden ze vier weken in hun vrachtauto, mogen dan twee weken naar huis en vervolgens rijden ze weer vier weken".

Verder gaat het. Geurts laat een camping zien waar nu nog 42 arbeidsmigranten wonen. "Het moeten er 126 worden." De volgende halteplaats: een distributiecentrum van een groenteverwerker waar een loods tegen de vlakte gaat om plaats te maken voor 'chalets of zeecontainers', waar 800 arbeidsmigranten gehuisvest zullen worden. "Dat zijn er erg veel, ja."

Geurts vertelt dat de provincie Limburg het aantal arbeidsmigranten tussen 2011 en 2018 'sneller zag groeien dan alle andere provincies in Nederland'. Dat bleek uit onderzoek uit 2020. Voor de periode tot 2030 wordt nog eens een verdubbeling verwacht. In Horst aan de Maas heeft de komst van al die arbeidsmigranten grote gevolgen. "De verwachting is dat een kwart van de inwoners in Horst aan de Maas in 2030 een arbeidsmigrant zal zijn."

De importwerknemers vinden vooral emplooi in de agrarische sector en wat Geurts 'de blokkendozen' noemt, distributiecentra van logistieke bedrijven. Horst aan de Maas zucht nu al onder arbeidsmigratie, zegt Geurts. "Wij hebben in Horst aan de Maas onderzoek gedaan naar hoe de burgers denken over de aanwezige arbeidsmigranten en de toekomstige ontwikkelingen (lees hier over het onderzoek). Daaruit blijkt dat er een parallelle samenleving dreigt te ontstaan". Want de arbeidsmigranten en bestaande bewoners spreken elkaars taal niet en er vindt nauwelijks uitwisseling plaats. 

RTL heeft de Venlose burgemeester, Antoin Scholten, gevraagd hoe hij aankijkt tegen de komst van de vele arbeidsmigranten. Hij erkent dat er mistoestanden ontstaan: "Er is een relatie tussen werken en tegelijkertijd loon inhouden voor bedden, bedden die meerdere keren per dag worden beslapen. Daar moeten we hard tegen optreden". Scholten vindt ook dat de arbeidsmigranten goed gehuisvest moeten worden, maar stelt dat Nederland niet zonder arbeidsmigranten kan: "We hebben die mensen echt nodig, want anders blijft er gewoon werk liggen, werk dat anderen niet kunnen of niet willen doen". Paul Geurts is het daar om meerdere reden niet mee eens. "In het verleden, toen er nog geen of nauwelijks gebruik gemaakt werd van arbeidsmigranten, werkten bijvoorbeeld studenten en huisvrouwen op de aspergevelden. De boer hield rekening met de werkers en stemde het werk daarop af. Zo konden de huisvrouwen tussen de middag bijvoorbeeld naar huis om kinderen van en naar school te brengen". Door de komst van arbeidsmigranten zijn de arbeidsomstandigheden aangepast: lange werktijden en schrale beloning. Je kunt stellen: als mensen het werk niet willen doen, is er wat mis met dat werk!"

Geurts plaatst ook kanttekeningen bij de opvatting dat we wel gebruik moéten maken van arbeidsmigranten vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Die krapte is een mythe. In het verleden is vaker de definitie van 'werkloosheid' aangepast. Om daarmee op kunstmatige wijze het aantal werklozen te drukken. So wie so staan er nog 1,3 miljoen geregistreerde werklozen aan de kant. En er zijn veel mensen die meer uren willen werken of denk aan de mensen die de zoektocht naar een baan (tijdelijk) hebben opgegeven. Was er werkelijk schaarste aan personeel, dan zou er vanzelf een correctie plaatsvinden. De lonen zouden flink stijgen, werknemers zouden gelokt worden met vaste contracten in plaats van de flexcontracten, ouderen zouden weer kansen geboden worden en het zelfde geldt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  bedrijven zouden ook veel sneller - daar waar mogelijk - het werk automatiseren. Iets wat ze nu niet doen, omdat dat veel duurder is dan het inzetten van goedkope arbeidsmigranten. Er zou door de overheid - zowel de landelijke als de plaatselijke - nadrukkelijker nagedacht moeten worden over welke activiteiten een échte aanwinst zou zijn voor de economie van Nederland of in ons geval Horst aan de Maas. En dat zijn echt niet de logistieke- en distributiebedrijven met hun blokkendozen. Die vestigen zich vooral hier omdat ze dicht bij de markt willen zitten die ze bedienen: Duitsland en verder Europa in. Die bedrijven worden hier door de lokale politiek naar toegehaald onder het mom van het creëren van werkgelegenheid, maar vervolgens vinden vooral arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië daar werk...". Het inzetten van arbeidsmigranten heeft nog een ander voordeel voor de bedrijven: "De lonen kunnen laag blijven, omdat ze 'thuis' niet zoveel kunnen verdienen. En omdat ze te maken hebben met een dubbele afhankelijkheid (baas en huisvester zijn veelal dezelfde) komen ze niet zo snel op tegen slechte arbeidsomstandigheden. Alleen dat al is voor Nederlanders vaak een reden om niet bij zulke bedrijven te willen werken!"

Geurts sluit zich aan bij het pleidooi van de Arbeidsinspectie om even een pas op de plaats te maken met het aantrekken van nog meer arbeidsmigranten. Het rapport van de Arbeidsinspectie is 'een schot in de roos'. "Zij zeggen eigenlijk: stop nou eens met de import van die arbeidsmigranten en maak de balans op! Want zorgen al die blokkendozen nou voor werkgelegenheid voor Nederlanders, of alleen voor mensen waar we vervolgens geen woningen voor hebben?", vraagt Geurts zich hardop af.

In RTL Nieuws van 12 mei 2022 komt Geurts ook kort aan het woord. Hieronder kunt u het nieuwsitem bekijken:

Biodiversiteit Twiske onder druk door geldwolven

SP SP Noord-Holland 17-05-2022 14:29

Het Twiske wordt opnieuw bedreigd door commerciële belangen. De SP merkt op dat verschillende overheden liever de portemonnee van festivaldirecteuren spekken, dan dat ze onze hoogwaardige natuurgebieden beschermen. De festivals Welcome To The Future en Lente Kabinet kunnen volgens de provincie Noord-Holland en de gemeenten Landsmeer en Oostzaan namelijk ‘gewoon’ doorgaan, terwijl dat uit financiële overweging niet nodig is. De SP wil daarom dat de vergunningen worden herzien, waar nodig worden ingetrokken en vraagt het provinciebestuur om voortaan alleen maar recreatie toe te staan die in Het Twiske past.

Statenlid Anna de Groot: “Nog steeds probeert men festivals toe te staan vanwege geldgebrek. Maar het schap heeft helemaal geen geld nodig om de natuur te beschermen, want ze houden jaarlijks geld over.” Samen met de Partij voor de Dieren stelt de SP vragen¹ over het festival Lente Kabinet dat begin juni moet plaatsvinden. Middenin het broedseizoen verjagen ruim vijftig artiesten en 16.000 bezoekers per dag, de beschermde diersoorten zoals de roerdomp en de bruine kiekendief. In een eerder interview² vertelt José Berkhof van Stichting Hart voor Het Twiske hierover: “Er worden verschillende podia opgezet met geluidboxen die 130 decibel produceren. Als wij zonder oordoppen al gehoorbeschadiging oplopen, hoe moet het dan zijn voor die vogeltjes? Zij hebben een veel verfijnder gehoor”. De SP stelde daarnaast ook een set vragen aan het provinciebestuur over het festival Welcome To The Future, dat in het Landsmeerse deel van Het Twiske zou moeten plaatsvinden.³ Hierbij is het gemeentebestuur ogenschijnlijk bang voor een ‘schadeclaim’ van organisator ID&T: het stelt alles in het werk om het festival door te laten gaan. “De macht van kapitaalkrachtige bedrijven is kennelijk groter dan de macht van de lokale volksvertegenwoordiging. Dit moeten we doorbreken”, zo stelt Statenlid De Groot.

De SP heeft eerder al vragen gesteld, debatten gevoerd en een grootschalig onderzoek verricht⁴ om Het Twiske te beschermen. Mede door onze inzet, mag er in het gebied niet meer worden overnacht. Maar de SP is erg geshockeerd van het door overheden bewust omzeilen van lokale regels en Europese Natura2000-wetten. We verwachten daarom van het provinciebestuur – als hoeder van onze natuur en bewaker van de goede orde – spoedig een reactie op onze vragen.

¹ Statenvragen van SP en PvdD over 'Toestaan grootschalig meerjarig festival in Natura 2000-gebied Het Twiske' treft u hieronder aan in de bijlagen.

² Het interview kunt u terugkijken op de pagina van Zaanstad Nieuws.

³ Statenvragen van SP over 'het toestaan van het festival Welcome to the Future in Natura 2000- gebied Het Twiske' treft u hieronder aan in de bijlagen.

⁴ Meer informatie over alle inzet van de SP voor het natuurgebied Het Twiske treft u hier aan. Het SP-onderzoeksrapport 'Het Twiske. De bezoekers aan het woord', treft u hier aan.