Parkeerregulering is rookgordijn

Het referendum over de voorgenomen inperking van parkeermogelijkheden en de invoering van parkeerbelasting in delen van onze gemeente houdt de gemoederen flink bezig. Dat is logisch want het is een extreme maatregel. In feite is de maatregel die het etiket “parkeerregulering” heeft gekregen een rookgordijn. Achter dat rookgordijn zit de werkelijke reden. De ontwikkelaars c.q. grondspeculanten die de laatste stukken grond in Katwijk in handen hebben houden de gemeente in een wurggreep. Ze willen meer en duurder bouwen dan er volgens de geldende regels mogelijk en wenselijk is want op die manier kunnen ze meer winst maken. B&W willen gesteund door de coalitiepartijen DURF, SGP en ChristenUnie de projectontwikkelaars daarin tegemoet komen. En daar is natuurlijk een smoes of alibi voor nodig om de parkeerregulering verkoopbaar te maken. Dat is de reden waarom de tekst waarover het referendum straks gaat is aangepast. Pure manipulatie en misleiding. Als er betaalbaar gebouwd moet worden ga je natuurlijk in de eerste plaats het asociale bouwprogramma op Valkenhorst aanpassen. Daartoe heeft de gemeente de macht en de mogelijkheden. Zo lang je dat niet doet ben je op zijn minst ongeloofwaardig.

Zwak bestuur?

En als het echt om het regelen van meer betaalbare woningen binnen de grenzen van de bestaande bebouwing (“inbreiding”) gaat dan verwacht ik dat de gemeente creatiever is en ook naar andere mogelijkheden kijkt dan die de grondspeculanten in de aanbieding hebben. Dat is niet gebeurd! Dus als je je niet druk maakt over beide alternatieven, enerzijds het benutten van uitbreiding (Valkenhorst), en anderzijds het benutten van inbreiding op gemeentegrond voor het bouwen van betaalbare woningen, dan ben je gewoon geen goede bestuurder.

(Coalitie)partijen kunnen zich rehabiliteren

Als de coalitiepartijen de voorstellen van B&W kritiekloos afstempelen dan hebben ze er weinig van begrepen, ondanks alle propagandaverhalen. KiesKatwijk dient op 4 april een motie in die de gemeenteraad de gelegenheid biedt om deze zaken recht te zetten. Bij de stemming gaan we dus zien wie er oprecht op uit is om onze inwoners aan betaalbare huisvesting te helpen. Als je tegen de motie stemt dan ben je blijkbaar uitsluitend bezig om de belangen van de projectontwikkelaars te behartigen. Ik ga er dus van uit dat de gemeenteraad deze motie unaniem gaat aannemen. Dan kunnen er daarna in ieder geval geen twijfels meer bestaan over de motieven van gemeenteraadsleden.

Denk eens buiten de box

Als de gemeente(raad) Katwijk bereid zou zijn tot extreme maatregelen, zoals het aanpassen van de eigen regels rond ruimtelijke ordening, die er niet zonder reden zijn, en waarmee men grote risico’s neemt, dan is het in ieder geval goed om deze risico’s (en de lasten en lusten) zoveel mogelijk te spreiden of ze idealiter te voorkomen. Dat is het doel van de motie. Denk eens wat breder en wordt eens wat creatiever is onze oproep! Als je meer (tijdelijke) bouwlocaties beschikbaar maakt op eigen grond van de gemeente hoeven we ons niet meer te laten chanteren door projectontwikkelaars. Dan kunnen de lasten van verdere verdichting ook gespreid worden over het hele gemeente en hoeven we per locatie minder extreem te verdichten. Wellicht kan de toespitsing in deze motie op het mogelijk maken van seniorenhuisvesting (doorstroming) en jongerenhuisvesting, en de keuze voor het gebied waar reeds parkeerregulering wordt toegepast, het begrip bij inwoners en politiek doen toenemen.

En als er straks gekozen wordt voor extreme maatregelen dan zou die benadering voor de hele gemeente moeten gelden, en ook niet alleen op locaties waar de gronden in handen van ontwikkelaars zijn. Die verbreding naar gemeentegrond is effectiever, maar het is ook een kwestie van gelijke behandeling van inwoners.

Motie vraagt slechts om een studie

De motie vraagt om een studie te doen op vier locaties in het oude zeedorp. Het is een pilot die duidelijk kan maken of de door ons voorgestelde beleidslijn uitvoerbaar is en wat het kan opleveren. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat de gemeenteraad dit onderzoek zou willen tegenhouden. Er worden op dit moment nog geen knopen doorgehakt. En als deze benadering vruchtbaar of kansrijk blijkt dan moeten we natuurlijk gemeentebreed verder onderzoek doen. Het gaat in de motie dus slechts om een pilot. KiesKatwijk denkt dat dit onderzoek in het belang van alle inwoners is, of ze nu al wonen of nog niet.

Drie locaties vooral geschikt voor flexwoningen

Bij de locaties Kamperfoelieplein, Abeelplein en de Waal Malefijtstraat in het zeedorp gaat verdichten zorgen voor minder groen en mogelijk meer automobielen. Maar dat er andere functies in de knel komen bij verdichten is natuurlijk per definitie het geval omdat grond niet tegelijk voor meerdere doeleinden inzetbaar is. Dat geldt ook voor de door B&W genoemde commerciële locaties. Als de afweging daar uitvalt in het voordeel van verdichten dan zou die beoordeling hier precies dezelfde moeten zijn. Het is te verwachten dat, als er gekozen wordt voor jongerenhuisvesting i.c.m. plaatsing van tijdelijke woningen op deze drie locaties, dit op grote instemming kan rekenen van omwonenden die nu jongeren op hun zolders en in hun achterkamertjes moeten huisvesten. Het autobezit is in deze doelgroepen trouwens ook minder. De plantsoenen kunnen bovendien op deze manier over een aantal jaren weer in de oude staat worden teruggebracht.

Parklaan uitmuntend geschikt voor seniorenhuisvesting

De Parklaan kent twee gescheiden rijbanen en ook nog een ventweg. Die weg kan worden veranderd in een normale tweebaansweg waardoor er een enorm oppervlakte aan gemeentelijke grond vrijkomt die voor woningbouw geschikt is. Hier zou prima gebouwd kunnen worden voor senioren, bijvoorbeeld in de vorm van Kanrrenhofjes of in andere woonvormen. Deze locatie ligt ook nog eens op korte afstand van het nieuwe Salem van waaruit dienstverlening kan worden geboden t.b.v. de senioren.

Als de ruimte op de genoemde locaties op creatieve wijze wordt ingevuld (geen hoogbouw) dan kan dit tot een verrijking van onze gemeente leiden in allerlei opzichten. De gevraagde studie kan hier duidelijkheid bieden, en kan als de haalbaarheid en de politieke wil er is tot een doorbraak leiden.

Jaap Haasnoot

Bijlage: Motie “Betaalbare woningen voor jongeren en senioren”

Betreft: Verdichting niet beperken tot locaties die in handen zijn van derden.

De raad van de gemeente Katwijk, in vergadering bijeen op 4 april 2024,

Constaterende dat:

De gemeente Katwijk naast de geplande nieuwbouw van 5600 woningen in het uitleggebied Valkenhorst nog 2500 woningen wil toevoegen binnen de bestaande dorpskernen, mits dit mogelijk is;

B&W de raad heeft voorgesteld om de bestaande regelgeving rond parkeren in bepaalde wijken aan te passen, zodat er geen wettelijke beperkingen meer zijn om extreme verdichting toe te passen op locaties die in handen zijn van projectontwikkelaars;

Beperking van het aantal auto’s dat per woning in de wijk mag worden geparkeerd onderdeel vormt van de plannen, en dat hieraan tevens invoering van parkeerbelasting wordt gekoppeld;

Dit voornemen wordt gemotiveerd door de stelling dat door deze maatregelen op deze locaties in bestaande woonkernen meer betaalbare woningen beschikbaar kunnen komen;

Hierbij als motivering vooral de zorg voor woonconsumenten met een zwakke positie en met weinig mogelijkheden om onder dak te komen wordt gekoppeld, zoals starters, ouderen (al of niet met zorgbehoefte) en meer in het algemeen mensen met een inkomen dat het onmogelijk maakt om een woning te financieren;

Het ontbreken van parkeerregulering ook als reden wordt gehanteerd voor het feit dat het de gemeente langjarig niet gelukt is om de realisatie van een Knarrenhof te bevorderen;

Er wordt aangevoerd dat er een “eerlijk verhaal” zou zijn omdat er een onontkoombare keuze

moet worden gemaakt waarbij de belangen van bepaalde inwoners het moeten afleggen tegen die van woningzoekenden;

Van mening dat:

Het merkwaardig is dat de verdichting met name en uitsluitend gekoppeld wordt aan gronden die in handen zijn van grondspeculanten en ontwikkelaars;

Er bij verdichting c.q. de toevoeging van woningen in bestaande wijken er in eerste instantie moet worden gekeken naar gronden die in handen zijn van de overheid, omdat hier eenvoudiger betaalbare woningbouw te realiseren is;

Het aanbeveling verdient om de maatschappelijke lasten (en lusten), en de financiële en andere nadelen en lasten die voor inwoners samenhangen met verdichting, in bestaande woonwijken zo eerlijk mogelijk te verdelen, zodat inwoners in wijken en dorpsdelen gelijk worden behandeld;

Door spreiding en uitbreiding van locaties t.b.v. verdichting er binnen meerdere wijken mogelijkheden ontstaan om de voorgenomen verdichting op andere locaties te extensiveren;

Bij gebruik van eigen grond voor sociale woningbouw er compensatie kan plaatsvinden voor locaties waar te weinig betaalbare woningbouw wordt gerealiseerd;

Als de argumentatie klopt dat parkeerregulering leidt tot meer mogelijkheden voor betaalbare woningen deze theorie dan ook zou moeten gelden voor wijken waar reeds parkeerregulering bestaat;

Verzoekt het College van B&W:

Om, onverlet de mogelijkheden die er zijn om minder verdichting in bestaande wijken te compenseren door realisatie van meer betaalbare woningen in uitbreidingslocaties, meer nadrukkelijk te kijken naar spreiding van locaties voor verdichting binnen het totale gebied van alle bestaande woonwijken, zodat de lasten en lusten eerlijker verdeeld worden binnen onze gemeente;

Daarbij in eerste instantie te kijken naar eigen gemeentelijke grond, zodat de afhankelijkheid van particuliere grondeigenaren kan worden verminderd;

Bij wijze van pilot op de mogelijkheden die bovenstaande beleidslijn biedt eenstudie te doen naar de hoeveelheid woningen die kan worden toegevoegd op de volgende vier locaties, bijvoorbeeld voor een Knarrenhof en andere vormen van seniorenhuisvesting, omdat deze doelgroep is aangewezen op bestaande wijken met voorzieningen in de directe woonomgeving:

Locatie Kamperfoelieplein

Locatie Abeelplein (plantsoen)

Plantsoen de Waal Malefijtstraat/Vlierstraat

Locatie Parklaan

Vorige: Vorig bericht: Coalitiepartijen op hun p*k getrapt

Ik denk dat dit een verlate 1-aprilgrap is?

3 speeltuinen weghalen op de dag Jantje Beton de noodklok luidt dat er te weinig speelgelegenheid is voor kinderen?

Dit beleid van extreme verdichting wordt door de huidige coalitie (DURF, SGP en ChristenUnie) opgezet en verdedigd. Wij vinden dat als je zoiets extreems doet je de pijn beter kunt verdelen over de hele gemeente. We willen ook wel eens zien of de coalitiepartijen nog steeds zo enthousiast zijn als de gevolgen van hun beleid dichtbij komen. Het is dus ook een test. En het gaat op dit moment alleen over een onderzoek. Wij willen wel eens weten wat er mogelijk is en wat niet haalbaar en verstandig is. De coalitiepartijen wensen zonder echt onderzoek of echte participatie van buurtbewoners dit wel andere bewoners toe in de wijken waar ze de commercie de ruimte willen geven om extreem te verdichten (b.v. torenflat bij garage de Jong). Maar eigenlijk zijn wij tegenstander van die extreme verdichting binnen bestaande woonwijken. Want u heeft gelijk, dat gaat altijd ten koste van iets anders. Daarom strijden wij al jaren voor een ander woonprogramma op Valkenhorst zodat daar 2000 extra betaalbare huur- en koopwoningen komen i.p.v. onbetaalbaar peperdure huizen voor expats. Dan is die extreme verdichting helemaal niet meer nodig. Dat is dus onze lijn.

Beste heer Haasnoot,

Kunt u mij vertellen mbt het stuk verdichting (onderzoek) of dit juist is. Zelf woon ik op de Abeelplein en wij op het plein zouden dit erg betreuren. Zal het straks zo zijn dat als ik de voordeur uitstap dat ik direct bij de ander naar binnen stap, zo dicht op je woning. Er zijn voldoende andere locaties waar woningen geplaatst kunnen worden,denk aan het vliegveld en evt de oude veiling Sandtlaan.

Andere optie de tuin van het gemeentehuis of het ridderbos. Wij/ ik maak mij daar ernstige zorgen over de leefbaarheid. Katwijk is het minst groene gemeente en dan ga je het kleine stukje groen ook nog op offeren.

Ik hoor graag