Nieuws van politieke partijen over Kies Katwijk inzichtelijk

27 documenten

Motie “Betaalbare Woningen”

Kies Katwijk Kies Katwijk Katwijk 02-04-2024 13:52

Parkeerregulering is rookgordijn

Het referendum over de voorgenomen inperking van parkeermogelijkheden en de invoering van parkeerbelasting in delen van onze gemeente houdt de gemoederen flink bezig. Dat is logisch want het is een extreme maatregel. In feite is de maatregel die het etiket “parkeerregulering” heeft gekregen een rookgordijn. Achter dat rookgordijn zit de werkelijke reden. De ontwikkelaars c.q. grondspeculanten die de laatste stukken grond in Katwijk in handen hebben houden de gemeente in een wurggreep. Ze willen meer en duurder bouwen dan er volgens de geldende regels mogelijk en wenselijk is want op die manier kunnen ze meer winst maken. B&W willen gesteund door de coalitiepartijen DURF, SGP en ChristenUnie de projectontwikkelaars daarin tegemoet komen. En daar is natuurlijk een smoes of alibi voor nodig om de parkeerregulering verkoopbaar te maken. Dat is de reden waarom de tekst waarover het referendum straks gaat is aangepast. Pure manipulatie en misleiding. Als er betaalbaar gebouwd moet worden ga je natuurlijk in de eerste plaats het asociale bouwprogramma op Valkenhorst aanpassen. Daartoe heeft de gemeente de macht en de mogelijkheden. Zo lang je dat niet doet ben je op zijn minst ongeloofwaardig.

Zwak bestuur?

En als het echt om het regelen van meer betaalbare woningen binnen de grenzen van de bestaande bebouwing (“inbreiding”) gaat dan verwacht ik dat de gemeente creatiever is en ook naar andere mogelijkheden kijkt dan die de grondspeculanten in de aanbieding hebben. Dat is niet gebeurd! Dus als je je niet druk maakt over beide alternatieven, enerzijds het benutten van uitbreiding (Valkenhorst), en anderzijds het benutten van inbreiding op gemeentegrond voor het bouwen van betaalbare woningen, dan ben je gewoon geen goede bestuurder.

(Coalitie)partijen kunnen zich rehabiliteren

Als de coalitiepartijen de voorstellen van B&W kritiekloos afstempelen dan hebben ze er weinig van begrepen, ondanks alle propagandaverhalen. KiesKatwijk dient op 4 april een motie in die de gemeenteraad de gelegenheid biedt om deze zaken recht te zetten. Bij de stemming gaan we dus zien wie er oprecht op uit is om onze inwoners aan betaalbare huisvesting te helpen. Als je tegen de motie stemt dan ben je blijkbaar uitsluitend bezig om de belangen van de projectontwikkelaars te behartigen. Ik ga er dus van uit dat de gemeenteraad deze motie unaniem gaat aannemen. Dan kunnen er daarna in ieder geval geen twijfels meer bestaan over de motieven van gemeenteraadsleden.

Denk eens buiten de box

Als de gemeente(raad) Katwijk bereid zou zijn tot extreme maatregelen, zoals het aanpassen van de eigen regels rond ruimtelijke ordening, die er niet zonder reden zijn, en waarmee men grote risico’s neemt, dan is het in ieder geval goed om deze risico’s (en de lasten en lusten) zoveel mogelijk te spreiden of ze idealiter te voorkomen. Dat is het doel van de motie. Denk eens wat breder en wordt eens wat creatiever is onze oproep! Als je meer (tijdelijke) bouwlocaties beschikbaar maakt op eigen grond van de gemeente hoeven we ons niet meer te laten chanteren door projectontwikkelaars. Dan kunnen de lasten van verdere verdichting ook gespreid worden over het hele gemeente en hoeven we per locatie minder extreem te verdichten. Wellicht kan de toespitsing in deze motie op het mogelijk maken van seniorenhuisvesting (doorstroming) en jongerenhuisvesting, en de keuze voor het gebied waar reeds parkeerregulering wordt toegepast, het begrip bij inwoners en politiek doen toenemen.

En als er straks gekozen wordt voor extreme maatregelen dan zou die benadering voor de hele gemeente moeten gelden, en ook niet alleen op locaties waar de gronden in handen van ontwikkelaars zijn. Die verbreding naar gemeentegrond is effectiever, maar het is ook een kwestie van gelijke behandeling van inwoners.

Motie vraagt slechts om een studie

De motie vraagt om een studie te doen op vier locaties in het oude zeedorp. Het is een pilot die duidelijk kan maken of de door ons voorgestelde beleidslijn uitvoerbaar is en wat het kan opleveren. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat de gemeenteraad dit onderzoek zou willen tegenhouden. Er worden op dit moment nog geen knopen doorgehakt. En als deze benadering vruchtbaar of kansrijk blijkt dan moeten we natuurlijk gemeentebreed verder onderzoek doen. Het gaat in de motie dus slechts om een pilot. KiesKatwijk denkt dat dit onderzoek in het belang van alle inwoners is, of ze nu al wonen of nog niet.

Drie locaties vooral geschikt voor flexwoningen

Bij de locaties Kamperfoelieplein, Abeelplein en de Waal Malefijtstraat in het zeedorp gaat verdichten zorgen voor minder groen en mogelijk meer automobielen. Maar dat er andere functies in de knel komen bij verdichten is natuurlijk per definitie het geval omdat grond niet tegelijk voor meerdere doeleinden inzetbaar is. Dat geldt ook voor de door B&W genoemde commerciële locaties. Als de afweging daar uitvalt in het voordeel van verdichten dan zou die beoordeling hier precies dezelfde moeten zijn. Het is te verwachten dat, als er gekozen wordt voor jongerenhuisvesting i.c.m. plaatsing van tijdelijke woningen op deze drie locaties, dit op grote instemming kan rekenen van omwonenden die nu jongeren op hun zolders en in hun achterkamertjes moeten huisvesten. Het autobezit is in deze doelgroepen trouwens ook minder. De plantsoenen kunnen bovendien op deze manier over een aantal jaren weer in de oude staat worden teruggebracht.

Parklaan uitmuntend geschikt voor seniorenhuisvesting

De Parklaan kent twee gescheiden rijbanen en ook nog een ventweg. Die weg kan worden veranderd in een normale tweebaansweg waardoor er een enorm oppervlakte aan gemeentelijke grond vrijkomt die voor woningbouw geschikt is. Hier zou prima gebouwd kunnen worden voor senioren, bijvoorbeeld in de vorm van Kanrrenhofjes of in andere woonvormen. Deze locatie ligt ook nog eens op korte afstand van het nieuwe Salem van waaruit dienstverlening kan worden geboden t.b.v. de senioren.

Als de ruimte op de genoemde locaties op creatieve wijze wordt ingevuld (geen hoogbouw) dan kan dit tot een verrijking van onze gemeente leiden in allerlei opzichten. De gevraagde studie kan hier duidelijkheid bieden, en kan als de haalbaarheid en de politieke wil er is tot een doorbraak leiden.

Jaap Haasnoot

Bijlage: Motie “Betaalbare woningen voor jongeren en senioren”

Betreft: Verdichting niet beperken tot locaties die in handen zijn van derden.

De raad van de gemeente Katwijk, in vergadering bijeen op 4 april 2024,

Constaterende dat:

De gemeente Katwijk naast de geplande nieuwbouw van 5600 woningen in het uitleggebied Valkenhorst nog 2500 woningen wil toevoegen binnen de bestaande dorpskernen, mits dit mogelijk is;

B&W de raad heeft voorgesteld om de bestaande regelgeving rond parkeren in bepaalde wijken aan te passen, zodat er geen wettelijke beperkingen meer zijn om extreme verdichting toe te passen op locaties die in handen zijn van projectontwikkelaars;

Beperking van het aantal auto’s dat per woning in de wijk mag worden geparkeerd onderdeel vormt van de plannen, en dat hieraan tevens invoering van parkeerbelasting wordt gekoppeld;

Dit voornemen wordt gemotiveerd door de stelling dat door deze maatregelen op deze locaties in bestaande woonkernen meer betaalbare woningen beschikbaar kunnen komen;

Hierbij als motivering vooral de zorg voor woonconsumenten met een zwakke positie en met weinig mogelijkheden om onder dak te komen wordt gekoppeld, zoals starters, ouderen (al of niet met zorgbehoefte) en meer in het algemeen mensen met een inkomen dat het onmogelijk maakt om een woning te financieren;

Het ontbreken van parkeerregulering ook als reden wordt gehanteerd voor het feit dat het de gemeente langjarig niet gelukt is om de realisatie van een Knarrenhof te bevorderen;

Er wordt aangevoerd dat er een “eerlijk verhaal” zou zijn omdat er een onontkoombare keuze

moet worden gemaakt waarbij de belangen van bepaalde inwoners het moeten afleggen tegen die van woningzoekenden;

Van mening dat:

Het merkwaardig is dat de verdichting met name en uitsluitend gekoppeld wordt aan gronden die in handen zijn van grondspeculanten en ontwikkelaars;

Er bij verdichting c.q. de toevoeging van woningen in bestaande wijken er in eerste instantie moet worden gekeken naar gronden die in handen zijn van de overheid, omdat hier eenvoudiger betaalbare woningbouw te realiseren is;

Het aanbeveling verdient om de maatschappelijke lasten (en lusten), en de financiële en andere nadelen en lasten die voor inwoners samenhangen met verdichting, in bestaande woonwijken zo eerlijk mogelijk te verdelen, zodat inwoners in wijken en dorpsdelen gelijk worden behandeld;

Door spreiding en uitbreiding van locaties t.b.v. verdichting er binnen meerdere wijken mogelijkheden ontstaan om de voorgenomen verdichting op andere locaties te extensiveren;

Bij gebruik van eigen grond voor sociale woningbouw er compensatie kan plaatsvinden voor locaties waar te weinig betaalbare woningbouw wordt gerealiseerd;

Als de argumentatie klopt dat parkeerregulering leidt tot meer mogelijkheden voor betaalbare woningen deze theorie dan ook zou moeten gelden voor wijken waar reeds parkeerregulering bestaat;

Verzoekt het College van B&W:

Om, onverlet de mogelijkheden die er zijn om minder verdichting in bestaande wijken te compenseren door realisatie van meer betaalbare woningen in uitbreidingslocaties, meer nadrukkelijk te kijken naar spreiding van locaties voor verdichting binnen het totale gebied van alle bestaande woonwijken, zodat de lasten en lusten eerlijker verdeeld worden binnen onze gemeente;

Daarbij in eerste instantie te kijken naar eigen gemeentelijke grond, zodat de afhankelijkheid van particuliere grondeigenaren kan worden verminderd;

Bij wijze van pilot op de mogelijkheden die bovenstaande beleidslijn biedt eenstudie te doen naar de hoeveelheid woningen die kan worden toegevoegd op de volgende vier locaties, bijvoorbeeld voor een Knarrenhof en andere vormen van seniorenhuisvesting, omdat deze doelgroep is aangewezen op bestaande wijken met voorzieningen in de directe woonomgeving:

Locatie Kamperfoelieplein

Locatie Abeelplein (plantsoen)

Plantsoen de Waal Malefijtstraat/Vlierstraat

Locatie Parklaan

Vorige: Vorig bericht: Coalitiepartijen op hun p*k getrapt

Ik denk dat dit een verlate 1-aprilgrap is?

3 speeltuinen weghalen op de dag Jantje Beton de noodklok luidt dat er te weinig speelgelegenheid is voor kinderen?

Dit beleid van extreme verdichting wordt door de huidige coalitie (DURF, SGP en ChristenUnie) opgezet en verdedigd. Wij vinden dat als je zoiets extreems doet je de pijn beter kunt verdelen over de hele gemeente. We willen ook wel eens zien of de coalitiepartijen nog steeds zo enthousiast zijn als de gevolgen van hun beleid dichtbij komen. Het is dus ook een test. En het gaat op dit moment alleen over een onderzoek. Wij willen wel eens weten wat er mogelijk is en wat niet haalbaar en verstandig is. De coalitiepartijen wensen zonder echt onderzoek of echte participatie van buurtbewoners dit wel andere bewoners toe in de wijken waar ze de commercie de ruimte willen geven om extreem te verdichten (b.v. torenflat bij garage de Jong). Maar eigenlijk zijn wij tegenstander van die extreme verdichting binnen bestaande woonwijken. Want u heeft gelijk, dat gaat altijd ten koste van iets anders. Daarom strijden wij al jaren voor een ander woonprogramma op Valkenhorst zodat daar 2000 extra betaalbare huur- en koopwoningen komen i.p.v. onbetaalbaar peperdure huizen voor expats. Dan is die extreme verdichting helemaal niet meer nodig. Dat is dus onze lijn.

Beste heer Haasnoot,

Kunt u mij vertellen mbt het stuk verdichting (onderzoek) of dit juist is. Zelf woon ik op de Abeelplein en wij op het plein zouden dit erg betreuren. Zal het straks zo zijn dat als ik de voordeur uitstap dat ik direct bij de ander naar binnen stap, zo dicht op je woning. Er zijn voldoende andere locaties waar woningen geplaatst kunnen worden,denk aan het vliegveld en evt de oude veiling Sandtlaan.

Andere optie de tuin van het gemeentehuis of het ridderbos. Wij/ ik maak mij daar ernstige zorgen over de leefbaarheid. Katwijk is het minst groene gemeente en dan ga je het kleine stukje groen ook nog op offeren.

Ik hoor graag

Coalitiepartijen op hun p*k getrapt

Kies Katwijk Kies Katwijk Katwijk 22-03-2024 12:13

In Katwijk wil het college de financiële procedures en regels zodanig wijzigen dat de gemeenteraad minder zicht krijgt op wat zich financieel allemaal afspeelt. Stel dat zich een enorm mislukking voordoet waarbij door slecht bestuur en/of beroerd management een half miljoen euro verbrand wordt dan zou men dat onzichtbaar kunnen compenseren door op een ander project minder uit te geven zodat het onder de streep allemaal netjes glad loopt. De vraag is of je dat moet willen in een democratie waarbij het handelen van bestuur en organisatie gewoon transparant moet zijn en waarbij de gemeenteraad er niet alleen maar is als ceremoniële functie.

KiesKatwijk heeft zich daar in een commissievergadering dus tegen verzet. Het gaat hier niet om een of andere praktische technische kwestie die niet aan principes raakt. In deze bijeenkomst hebben wij de volgende ongewenste gevolgen van de voorgestelde maatregelen genoemd, en nu citeer ik onze letterlijk voorgelezen tekst:

“Allerlei disfunctioneren en mogelijk controversiële keuzen worden onzichtbaar gemaakt en verdwijnen in de ruis;

Het democratisch karakter van het bestuur wordt verder aangetast want:

De kenniskloof en de afstand tussen bestuur en controlerende raad wordt nog groter;

Het openbaar karakter van beleid en besluiten wordt verder aangetast;

Gebrek aan transparantie en controle leidt tot machtsconcentratie, en dan leidt in het algemeen vervolgens vaak tot afglijden tot en/of niet corrigeren van wanbeleid, en houdt incompetentie en disfunctioneren wanneer zich dat voordoet in stand;”

Het gevolg is dat raadsleden er nog minder chocolade van kunnen maken, en daarna inderdaad niet veel anders meer kunnen doen dan afstempelen, om het verder alleen nog over stoeptegels, lantaarnpalen en de voorrang van fietsers op rotondes te kunnen hebben.

Dit hele verhaal wordt in de voorstel toegedekt met een dekentje van zakelijkheid en efficiency. Dat klopt wel want democratie is tijdrovend en lastig als je ongeremd en onvoldoende gecontroleerd je zaakjes bestuurlijk wilt regelen. Maar voorzitter een gemeente is geen koekjesfabriek of vakantiepark.

Mijn fractie heeft, zeg ik eerlijk, inmiddels onvoldoende vertrouwen in de proactieve informatiebereidheid van colleges naar de burgers of naar het Hoogste Gezag in de gemeente toe. Het gaat bij de reglementen trouwens niet zozeer om de huidige machthebbers, want een volgend college kan wel eens autoritairder, of minder dienstbaar democratisch gezind zijn, of meer onder de plak zitten bij de ambtelijke top, dan de club die er nu zit. Een regeling moet toekomstbestendig zijn.

Zoals gezegd hebben wij onvoldoende vertrouwen in de proactieve bereidheid tot het verstrekken van eerlijke ongekleurde informatie bij zeperds en bij controversiële zaken van toekomstige dagelijkse bestuurders. De recente poging om het referendum te manipuleren en de uitslag beïnvloeden is wat dit betreft illustratief voor de houding en het gedrag waarover ik het heb.”

Deze tekst riep bij de vertegenwoordigers van de drie coalitiepartijen nogal wat boosheid en negatieve reacties op. Ik denk dat ze vooral een stukje zelfonderzoek moeten doen. En daarnaast moeten ze ook beter luisteren want de meeste fracties waren het in wezen eens met mijn hoofdstelling dat de transparantie gewaarborgd moet zijn en dat je de gemeenteraad niet kunt opschepen met zwaar geaggregeerde cijfers en abstracte informatie waar je niets mee kunt. Op die manier wordt de gemeenteraad eigenlijk gewoon afhankelijk gemaakt van de goede wil van een bestuurder c.q. een college om te vertellen wat er allemaal achter de cijfers die slechts de hoofdlijnen laten zien verborgen zit.

Van die goede wil moet je als gemeenteraad niet afhankelijk willen zijn. En ja, de actie van de huidige drie coalitiepartijen met als doel om het referendum te manipuleren laat duidelijk zien dat controle beter is dan vertrouwen, want dan word je in de politiek als snel een kool gestoofd. Ik snap dat ze niet graag willen worden herinnerd aan dat soort gedrag maar het zijn wel de (vervelende) feiten waarmee ik te maken heb. In plaats van verontwaardiging zie ik voortaan liever wat zelfonderzoek bij DURF, ChristenUnie en SGP. Het zou mooi zijn als ze zich wat meer gedragen naar de morele standaards die ze anderen nog wel eens willen voorhouden.

Jaap Haasnoot

Motie “Gelijke monniken, gelijke kappen”

Kies Katwijk Kies Katwijk Katwijk 15-03-2024 14:46

Verdichting niet beperken tot locaties die in handen zijn van derden.

De raad van de gemeente Katwijk, in vergadering bijeen op 4 april 2024,

De gemeente Katwijk naast de geplande nieuwbouw van 5600 woningen in het uitleggebied Valkenhorst nog 2500 woningen wil toevoegen binnen de bestaande dorpskernen, mits dit mogelijk is;

B&W van plan is om de bestaande regelgeving rond parkeren in bepaalde wijken aan te passen, zodat er geen wettelijke beperkingen meer zijn om extreme verdichting toe te passen op locaties die in handen zijn van projectontwikkelaars;

Beperking van het aantal auto’s dat per woning in de wijk mag worden geparkeerd onderdeel vormt van de plannen, en dat hieraan tevens invoering van parkeerbelasting wordt gekoppeld;

Dit voornemen wordt gemotiveerd door de stelling dat hierdoor op deze locaties in bestaande woonkernen meer betaalbare woningen beschikbaar kunnen komen;

Hierbij als motivering vooral de zorg voor woonconsumenten met een zwakke positie en weinig mogelijkheden om onder dak te komen wordt gekoppeld, zoals starters, ouderen (al of niet met zorgbehoefte) en meer in het algemeen mensen met een inkomen dat het onmogelijk maakt om een woning te financieren;

Het ontbreken van parkeerregulering ook wordt gebruikt als reden voor het feit dat het de gemeente langjarig niet gelukt is om de realisatie van een Knarrenhof te bevorderen;

Er wordt aangevoerd dat er een “eerlijk verhaal” zou zijn omdat er een onontkoombare keuze moet worden gemaakt waarbij de belangen van bepaalde inwoners het moeten afleggen tegen die van woningzoekenden;

Het merkwaardig is dat de verdichting met name gekoppeld wordt aan gronden die in handen zijn van grondspeculanten en ontwikkelaars;

Er bij verdichting c.q. de toevoeging van woningen in bestaande wijken er in eerste instantie moet worden gekeken naar gronden die in handen zijn van de overheid, omdat hier eenvoudiger betaalbare woningbouw te realiseren is;

Het aanbeveling verdient om de maatschappelijke lasten (en lusten), en de financiële en andere nadelen en lasten die voor inwoners samenhangen met verdichting, in bestaande woonwijken zo eerlijk mogelijk te verdelen, zodat inwoners in wijken en dorpsdelen gelijk worden behandeld;

Door spreiding en uitbreiding van locaties t.b.v. verdichting er binnen meerdere wijken mogelijkheden ontstaan om de verdichting op andere locaties te extensiveren;

Bij gebruik van eigen grond voor sociale woningbouw er compensatie kan plaatsvinden voor locaties waar te weinig betaalbare woningbouw wordt gerealiseerd;

Als de argumentatie klopt dat parkeerregulering leidt tot meer mogelijkheden voor betaalbare woningen deze theorie dan ook zou moeten gelden voor wijken waar reeds parkeerregulering bestaat;

Onverlet de mogelijkheden die er zijn om minder verdichting in bestaande wijken te compenseren door meer betaalbare woningen in uitbreidingslocaties te realiseren, er daarnaast ook gekeken moet worden naar verdere toevoeging en spreiding van locaties voor verdichting binnen het totale gebied van alle bestaande woonwijken, zodat de lasten en lusten eerlijker verdeeld worden binnen onze gemeente;

Daarbij in eerste instantie gekeken moet worden naar eigen grond, zodat de afhankelijkheid van particuliere grondeigenaren kan worden verminderd;

Bij wijze van pilot op de mogelijkheden die bovenstaande beleidslijn biedt eenstudie te doen naar de hoeveelheid woningen die kan worden toegevoegd op de volgende drie locaties, met name voor een Knarrenhof en andere vormen van seniorenhuisvesting, omdat deze doelgroepen zijn aangewezen op bestaande wijken met voorzieningen in de directe omgeving:

Locatie Abeelplein (plantsoen)

Plantsoen de Waal Malefijtstraat/Vlierstraat

Locatie Parklaan

Als de gemeente Katwijk blijkbaar bereid is tot extreme maatregelen, zoals het aanpassen van de eigen regels rond ruimtelijke ordening, die er niet zonder reden zijn, en waarmee men grote risico’s neemt, dan is het goed om deze risico’s (en de lasten en lusten) te spreiden. De ferme houding die op het onderwerp “parkeerregulering” c.q. “extreme verdichting” door de coalitiepartijen wordt aangenomen onder het motto “we kunnen niet iedereen tevreden stellen” moet dan qua locaties en betrokken wijken breder worden toegepast. Wellicht kan de toespitsing op het mogelijk maken van seniorenhuisvesting (doorstroming), en de keuze voor het gebied waar reeds parkeerregulering wordt toegepast, het begrip doen toenemen dat als er gekozen wordt voor extreme maatregelen we die benadering dan ook voor de hele gemeente zouden moeten laten gelden. Ten voordele van onze inwoners en het algemeen belang, en om het draagvlak voor pijnlijke maatregelen te vergroten.

Bij de locaties Abeelplein en de Waal Malefijtstraat gaat verdichten zorgen voor minder groen. Maar dat er andere functies in de knel komen bij verdichten is natuurlijk per definitie het geval omdat grond niet tegelijk voor meerdere doeleinden inzetbaar is. Dat geldt ook voor de door B&W genoemde commerciële locaties. Als de afweging daar uitvalt in het voordeel van verdichten dan zou die beoordeling hier precies hetzelfde moeten zijn.

De Parklaan ken twee gescheiden rijbanen en ook nog een ventweg. Die weg kan worden veranderd in een normale tweebaansweg waardoor er een enorm oppervlakte aan gemeentelijke grond vrijkomt die voor woningbouw geschikt is. De genoemde locaties zijn ook nog eens op loopafstand van het nieuwe Salem van waaruit dienstverlening kan worden verleend voor de senioren. Als de ruimte op de genoemde locaties op creatieve wijze wordt ingevuld (geen hoogbouw) dan kan dit tot een verrijking van onze gemeente leiden in allerlei opzichten.

Parkeren op eigen terrein, ook bij nieuwbouw!

Kies Katwijk Kies Katwijk Katwijk 26-02-2024 10:50

De raad van de gemeente Katwijk, in vergadering bijeen op 29 februari 2024,

De gemeente Katwijk naast de geplande nieuwbouw van 5600 woningen op Valkenhorst 2500 woningen wil toevoegen binnen de bestaande dorpskernen, mits dit mogelijk is;

Het college van B&W een plan in voorbereiding heeft om via het verder beprijzen van het autobezit van inwoners, en het beperken van de parkeermogelijkheden van de huidige bewoners van de betrokken wijken, de benodigde (extra) parkeerruimte te scheppen voor een uitbreiding van de woningvoorraad in de wijken waarvoor de huidige regelgeving met reden geen ruimte biedt;

Parkeren op eigen terrein (POET) waar dit tot de mogelijkheden behoort inmiddels de norm is binnen de gemeente Katwijk;

Het in het algemeen geboden is om problemen als gevolg van ruimtegebrek te voorkomen door de hiervoor in het leven geroepen regelgeving te respecteren;

Het in het algemeen aanbeveling verdient om bij aanpassing van deze regelgeving een integrale benadering te kiezen om de nadelige effecten van die aanpassing op alle relevante gebieden te mitigeren, en niet te volstaan met op geïsoleerde wijze willekeurige symptomen hiervan (zoals te weinig parkeerplaatsen) te bestrijden;

De effecten van de voorgenomen maatregelen rond parkeerregulering voor o.a. de lokale economie, de leefbaarheid en een goede ruimtelijke ordening niet duidelijk zijn;

Het niet te verwachten is dat door financiële prikkels te hanteren het autobezit of de parkeerbehoefte zal afnemen;

Het niet verstandig is om de eigen regelgeving aan te passen en in de diverse dorpskernen nog meer openbare ruimte te benutten voor het parkeren van auto’s, o.a. omdat dit ten koste gaat van andere gebruiksdoelen zoals bedrijvigheid of vergroening, en ook omdat dit een gevaar vormt voor de leefbaarheid (ook buiten de gereguleerde gebieden);

Nieuwe woningbouwprojecten die tot uitbreiding van het aantal woningen leiden binnen de bestaande dorpskernen op eigen terrein parkeerruimte moeten scheppen, met een minimum parkeernorm van 1 parkeerplek per woning;

De bestaande parkeernormen niet gewijzigd dienen te worden;

Deze beleidslijn te verwerken in de hiervoor relevante beleidsstukken en te betrekken bij de plannen rond parkeerregulering.

Meer parkeerbelasting, minder wonen.

Kies Katwijk Kies Katwijk Katwijk 15-02-2024 12:53

Dat kan natuurlijk weer alleen in Katwijk

Bijgaand standpunt van KiesKatwijk wordt/is in de commissievergadering van 15 februari naar voren gebracht.

Regulering is een verkeerde term die de zaak wil verbloemen. Het gaat om het uitbreiden van het gebied waar parkeerbelasting geheven wordt. Parkeerbelasting is de nieuwe melkkoe van de gemeenten leert de vakliteratuur

. De coalitie van DURF, SGP en ChristenUnie die in Katwijk aan de macht is voert in de praktijk een kneiterlinks beleid.

Het eigenlijke onderwerp is eigenlijk de voorgenomen verdichting van de bestaande kernen met 2500 woningen. En er zitten meer aspecten aan verdichting dan parkeren. Die verdichting of de mate van verdichting moet je integraal bekijken en dus moet je niet nu slechts een van de probleemsymptomen van de verdichting apart behandelen.

KiesKatwijk wil het dus eerst over de wenselijkheid en mogelijkheid van verdichting hebben. En nu er een referendum gaat komen is het voor ons geen vraag meer of je het onderwerp verder kunt behandelen. Niet dus.

Het middel “meer parkeerbelasting heffen” is bovendien helemaal geen medicijn voor de kwaal die gediagnosticeerd kan worden als “te weinig ruimte om woningen toe te voegen”.

Dus ligt het voor de hand om te denken dat het een alibi is om meer woningen dan mogelijk toe te voegen in de bestaande kernen. Iets dat ontwikkelaars en grondspeculanten goed zal uitkomen. Een ander doel is om meer geld in de schatkist van de gemeente te krijgen. Een schatkist waarvan de bodem pijnlijk zichtbaar is voor ingewijden.

En laten we wel zijn, de noodzaak om veel te veel woningen toe te willen voegen is het feit dat onze inwoners straks niet terecht kunnen op Valkenhorst. 80% van die woningen daar is voor bijna iedereen onbetaalbaar en de 20% huurwoningen zijn voor de hele regio, dus daar komen meer Leidenaren te wonen dan ingezetenen van onze gemeente.

Daarom is de gedemonstreerde emo-retoriek van dit college over betaalbare woningen ook zo misplaatst. Niets van dat alles toen men zelf de handtekening had gezet onder de bestuurlijke overeenkomst Valkenhorst en het bestemmingsplan dat daarop gemodelleerd is door de grondeigenaar. Daarmee heeft men alle inwoners met een geweldige financiële last opgezadeld, en tegelijkertijd velen het recht ontnomen om in de eigen woonplaats betaalbaar te kunnen wonen.

De oplossing is dus niet om de lasten van onze inwoners nog meer te verhogen met parkeerbelasting en in ruil daarvoor de leefbaarheid nog verder aan te tasten. De voor de hand liggende oplossing is om de bestuurlijke overeenkomst en het bestemmingsplan Valkenhorst op te zeggen en aan te passen. Dat kan gewoon.

Vorige: Vorig bericht: Waarom parkeerbelasting in Katwijk?

Volgende: Volgend bericht: Parkeren op eigen terrein, ook bij nieuwbouw!

Misschien motie onderzoek wat bovengronds garage onder gehele zeevaarderskwartier kost zodat politie ambtenaren bewoners en bezoekers hun auto kwijt kunnen zonder de olievlek te krijgen naar plekken eromheen Voorbeeld van gemeente moeten er zonder regulering 234 plekken komen en met regulering zo ie zo toch 134 dus gaat eigenlijk om de kosten van 100 parkeerplekken En daarvoor moet de gehele wijk eromheen betaald parkeren worden Dat kost ook elk jaar geld voor controle apparatuur afschrijving etc doe als gemeente eenmalig goede inverstering en zo lost je problemen op

Deze lijn van denken is niet iets dat ambtenaren in zich hebben. En als het niet uit de ambtenaren komt en je hebt bestuurders die alleen volgen of reactief zijn in plaats van dat ze zelf de lijn aangeven…. Wij hebben een paar jaar geleden een prachtplan gelanceerd om iets verder op onder het Marktplein en de huidige Groen van Prinstererschool een grote parkeergarage te maken. Op de plek van de school een combinatiegebouw van cultuurhuis en school, die kunnen ruimtes en de kachel delen. Desnoods kun je daar ook nog woningbouw plegen en de weekmarkt verplaatsen naar het Prins Hendrikkanaal. Wat ze dan gaan doen is de ambtenaren aan het werk zetten om te gaan bewijzen dat dit niet kan of te duur is. Nu is de bibliotheek naar de Burgt in Rijnsburg verplaatst waardoor daar alle woningbouwplannen (o.a. Knarrenhof) onmogelijk worden.De bibliotheekvestiging voor Katwijk komt nu misschien wel in het winkelcentrum Zeezijde. Of gaat dat voor de zoveelste keer mislukken? Het kan allemaal zoveel beter, met iets meer fantasie en iets meer lef.

En daarvoor hadden we een plan om onder het Andreasplein een fietsenkelder te maken. Nee kon niet want te duur enzo. Straks moeten er voorzieningen komen die het dubbele kosten en minder goed zijn. Wij hadden bijvoorbeeld destijds ook nog het plan om het zwembad niet op dezelfde locatie te herbouwen maar als een “doos in de wei” buiten het dorp te plaatsen. Bijvoorbeeld in Rijnsburg op de plek van het oude zwembad of langs het water bij de Kleipettenweg. Ook de Mient-Kooltuin langs de snelweg was een mogelijkheid geweest. Veel goedkoper en zonder onnodige tierelantijnen. Als Leiden had meegedaan had je er nog een regionale ijsbaan aan kunnen plakken. Het is nog niet bekend maar we kunnen het huidige zwembad, dat peperduur is geworden omdat het toeristen moest trekken, eigenlijk niet meer betalen als de huidige beheercontracten vervallen. Komt later nog in de publiciteit als het niet lukt om dit onder de tafel te houden. Als je dat zwembad elders had gebouwd had je 80% van het huidige gebied tussen de Karel Doormanlaan en dat wat nu het Zeevaarderskwartier gaat heten kunnen herontwikkelen. Zie je de mogelijkheden? Op het gemeentefort regeert de middelmaat en loopt men liever achter de feiten aan. Dat heeft o.a. tot gevolg dat we een hele dure gemeente gaan worden voor de inwoners, met te weinig voorzieningen als tegenprestatie voor onze belastingcenten.

Waarom parkeerbelasting in Katwijk?

Kies Katwijk Kies Katwijk Katwijk 13-02-2024 11:22

Emo politiek

De mensen die op het gemeentefort achter de schermen aan de touwtjes trekken willen grote groepen inwoners voortaan flink laten betalen voor het parkeren van hun auto. Het argument dat ze gebruiken is dat er dan meer betaalbare woningen kunnen worden gebouwd, gevolgd door een fraai stukje geacteerde emo politiek van de verkoopafdeling van het machtscentrum. Met name hiervoor zouden de keihard werkende heren ‘s ochtends graag de echtelijke sponde verlaten. Elke dag zijn ze bezig om Katwijk te redden.

Begeestering

Wel grappig dat we deze begeestering niet hebben meegemaakt toen dezelfde verkoopmedewerkers ons hebben opgezadeld met enorme hoeveelheden echt onbetaalbare dure woningen op Valkenhorst. Daar kunnen onze inwoners dus straks niet of nauwelijks terecht. De huurwoningen zijn voor de hele regio, daar komen dus straks meer Leidenaren dan Katwijkers te wonen. Ik laat het plaatje nog maar een keer zien, met links waarvoor ons gemeentebestuur bij het kruisje getekend heeft, en rechts hoe het er uit zou moeten zien als we het beleid van de provincie zouden volgen:

Ik kan u zeggen dat wij van KiesKatwijk elke morgen energiek onder de klamme lappen vandaan komen om het linker rijtje te kunnen veranderen in de rechter kolom. Wordt vervolgd.

Valkenhorst geen oplossing

De enige reden waarom dit college van DURF, CU en SGP nog veel meer woningen in de oude kernen van onze dorpen willen proppen (verdichting) is dat Valkenhorst voor onze inwoners geen oplossing is. Valkenhorst is vooral een probleem, omdat tientallen miljoenen aan kosten die gemaakt moeten worden contractueel niet kunnen worden gedeclareerd bij de grondeigenaar. Daarom worden de lokale belastingen jaar op jaar steil opgetrokken in Katwijk, maar ik vrees dat wij het als relatief kleine gemeente helemaal niet kunnen betalen. Het kostenplaatje wordt zorgvuldig geheim gehouden voor de gemeenteraad dus dan weet je al hoe laat het is. Wat extra inkomsten uit een parkeerbelasting zijn daarom heel erg welkom op het gemeentefort.

Fuik

De gemeenteraad en ook KiesKatwijk heeft er in principe geen bezwaar tegen om meer woningen toe te voegen binnen de bestaande grenzen van de dorpsgebieden. Maar dan moet dat wel praktisch kunnen en niet tot problemen leiden. En daar gaat het dispuut dus eigenlijk over. Is de voorgenomen verdichting met 2500 woningen haalbaar en wenselijk?

Die discussie moet eerst gevoerd worden waarbij alle gevolgen in beeld moeten zijn. Maar zo wordt er niet geregeerd in Katwijk. Daar worden de gemeenteraadsleden stapje voor stapje verder de fuik in gelokt zonder dat ze zicht hebben op de gevolgen van de besluiten. Eerst is er in 2022 over het principe van inbreiden of verdichten gesproken, op een moment dat er nog vele open einden waren. Nu wordt er los hiervan gepoogd om de parkeerregulering er door te jassen, en daarna wordt de gemeenteraad er per project ingeluisd. Het gevolg is straks onleefbare dorpen, en allerlei problemen die voortvloeien uit de voortgaande verstening, van parkeren via hittestress tot allerlei sociale gevolgen. Voor de gemeentekas is er dan via de parkeerbelasting wel een extra inkomstenbron aangeboord waarbij we straks stapje voor stapje de tarieven voor het parkeren kunnen verhogen. Mensen met een kleine portemonnee moeten blijkbaar weer terug naar de brommer.

Stront

De realiteit is natuurlijk dat er niet minder auto’s komen met parkeerbelasting als we 2500 woningen in de bestaande woonkernen zouden toevoegen. Er komen trouwens ook 1000 honden bij met de bijbehorende kilogrammen aan stront, de files worden langer, het aantal verkeersongelukken neemt toe, de geluidsoverlast wordt erger, het groen wordt nog minder, de belasting van het stroomnet wordt problematisch, het drinkwater wordt krapper, en er komen weer ambtenaren bij, waaronder BOA’s om de orde te kunnen handhaven. Of er straks nog genoeg voorzieningen zijn in de steenwoestijn die we van Katwijk maken, zoals huisartsen, thuiszorg e.d., is zeer de vraag.

Wegwezen

Wat het parkeren betreft is het heel simpel. Ik heb een motie klaarliggen die stelt dat als er ergens 100 woningen worden gebouwd er ook minimaal 100 parkeerplaatsen op eigen terrein moeten worden gerealiseerd. Op die manier wordt de parkeerdruk echt gereguleerd en niet alleen op papier. Als dat niet lukt dan is het bouwen op die plek blijkbaar niet mogelijk. En dan is de conclusie “jammer, maar helaas”. Dan gaan we vervolgens elders die betaalbare woningen realiseren. Dat kan prima op Valkenhorst als je bereid bent om het bestemmingsplan te veranderen en de onderliggende bestuurlijke overeenkomst met het Rijksvastgoedbedrijf op te zeggen. Dat kan gewoon.

Maar de mensen die hun eigen toekomst aan dit contract hebben verbonden gaan natuurlijk nooit terugkeren op hun schreden. Ze gaan nooit toegeven dat ze foute beslissingen hebben genomen. Ook hier is de oplossing wat mij betreft weer heel simpel. Dan moeten er andere bestuurders komen, die wel voldoende lef hebben en die wel verandering mogelijk kunnen maken. Over twee jaar hebben we weer verkiezingen.

Jaap Haasnoot

Parkeerregulering, ja of nee?

Kies Katwijk Kies Katwijk Katwijk 31-01-2024 16:08

Zoals bekend willen de wethouders van DURF, SGP en CU nog meer inwoners in onze dorpen opzadelen met parkeerregulering. Ze willen nog niet zeggen wat de precieze begrenzing is van de gebieden waar ze dit willen doen. Ze willen eerst groen licht van de gemeenteraad en dan regelen ze het verder zelf wel.

KiesKatwijk heeft gemerkt dat de discussie over het al dan niet “reguleren” vervuild wordt door allerlei nevenzaken. Laten we die vervuiling eerst weghalen voordat we het over de voor- en nadelen van parkeerregulering gaan hebben. Daarom gaan we twee moties indienen, dat zijn uitspraken van de gemeenteraad over welk beleid ze willen.

De twee onderwerpen uit de moties zijn ten eerste het feit dat wij graag zien dat geld dat opgehaald wordt als parkeerheffing ook uitsluitend gebruikt wordt voor aanleg, onderhoud en exploitatie van parkeervoorzieningen. Dat haalt de verdenking uit de lucht dat de hele operatie bedoeld is om de beroerde financiële situatie van de gemeente te verbeteren. Het tweede punt is dat KiesKatwijk wil voorkomen dat we de parkeerproblemen in de bestaande kernen vergroten door nieuwbouw te realiseren die grotendeels gebruikt maakt van de openbare ruimte voor parkeren.

Deze twee zaken zijn weliswaar gerelateerd aan het vraagstuk van het al dan niet invoeren van parkeerregulering maar staan in wezen op zichzelf. Bij mijn weten hebben enkele raadsleden wel eens vrijblijvend en in zeer abstracte zin in een commissie over de ins en outs van de voorgenomen verdichting in de bestaande kernen gesproken, maar er is nooit een echt debat over gevoerd. Het lijkt me daarom geen goed plan dat er dan over 1 losse flodder, de parkeerregulering, afzonderlijke besluitvorming plaatsvindt. Het heeft allemaal met die gewenste verdichting te maken.

Laten we geen symptomen bestrijden maar zorgen dat de parkeerdruk niet toeneemt bij nieuwbouw door te eisen dat men tegelijkertijd voor elke nieuwe woning een parkeerplaats regelt op eigen grond. Dit impliceert in de praktijk dat er parkeergarages onder de grond worden gerealiseerd, een volkomen normale praktijk. Ze niet realiseren zou je zelfs asociaal kunnen noemen, omdat de parkeerproblemen dan op de samenleving als geheel worden afgewenteld.

KiesKatwijk vind het dus nodig dat we VOORAFGAAND aan de discussie over parkeerregulering duidelijkheid krijgen over het standpunt van de gemeenteraad over deze twee zaken. Dat heeft ook het voordeel dat deze uitgangspunten vervolgens door het college kunnen worden meegenomen bij het opstellen van de voorstellen voor parkeerregulering. Het aangeven van beleidskaders is immers de primaire taak van de gemeenteraad.

Jaap Haasnoot

Mene Tekel

Kies Katwijk Kies Katwijk Katwijk 18-01-2024 13:02

Nepplan Verkeersveiligheid is fopspeen

Schaarste en beleidsarmoede

Recent verscheen er een artikel in het economenblad ESB van een hoge pief in de Haagse ambtenarij die de open deur intrapt dat het “schaarstedenken” centraal zou moeten staan in het beleid. De man heeft natuurlijk volkomen gelijk. Ik raad elk raadslid aan om dat artikel te lezen want het kan 1 op 1 vertaald worden naar de Katwijkse situatie. Alhoewel, laat ook maar zitten want er wordt toch niks gedaan met die kennis.

Gemeenteraad is overbodig

De meeste raadsleden zullen die schaarsteproblematiek nog niet door hebben omdat ze hun rol vooral zien als het afstempelen van alles wat er uit het gemeentefort komt onder het motto “politieke vrienden eerst”. Dat is een verkeerde rolopvatting want raadsleden hebben een eed afgelegd om “de belangen van Katwijk en haar inwoners te dienen”. De belangen van de eigen inwoners zouden dus het ijkpunt moeten zijn.

De hoofdtaak van een raadslid is niet het kritiekloos en principeloos afdekken en ondersteunen van wrakkig beleid dat hier veel te vaak wordt geproduceerd. Een navrant voorbeeld daarvan was het afstempelen door SGP en CU van het dure voorstel voor een kinderburgemeester. Ze kraakten dit voorstel van DURF terecht helemaal af. Maar ze stemden er toch schaamteloos mee in onder het motto “politieke vrinden eerst”. Deze afstempelraad heeft zichzelf daarmee overbodig gemaakt. En dus kan het autoritair opererende college van B&W zich van alles permitteren. Als u mij niet gelooft kijk dan even naar mijn raadscollege Tawfik:

Actieplan is vooral lucht

Deze week hebben we weer een treffend voorbeeld van armoedig beleid op de agenda van de gemeenteraad staan. Met veel bravoure, het gebruik van veel te veel woorden die als rookgordijn moeten dienen, en de productie van een onleesbaar raadsvoorstel wordt er een “Actieplan Verkeersveiligheid 2023-2026” aangeprezen. Het is eigenlijk zonde om er veel woorden aan te spenderen want er is hier weer eens een volkomen lege huls geproduceerd. Op een later moment ga ik er misschien nog wel iets over zeggen. Het komt er op neer dat er 1 schamele ton per jaar wordt uitgegeven aan de verkeersveiligheid. De helft daarvan wordt opgesoupeerd door “communicatieprofessionals”. Het “actieplan” omvat niets extra’s zoals de ronkende titel suggereert. Het is gewoon het reguliere budget voor onderhoudsdingetjes uit de begroting dat in een dure bonbondoos als verpakking is gestopt.

Gedragsbeïnvloeding

De helft van dat geld wordt zoals gezegd tamelijk nutteloos besteed aan communicatie uitingen die duur als “gedragsbeïnvloeding” worden aangeprezen. Is dit een kerntaak? Zitten we soms in China? Ik denk dat er daarnaast alleen al een ton is verbrand aan ambtenarenuren om dit werkstukje te produceren en er over te vergaderen. Erg interessant, maar zitten onze inwoners daar nu op te wachten? Het antwoord is natuurlijk een hartgrondig neen. Gaat dit mensenlevens redden en de veiligheid en leefbaarheid verhogen? Nee natuurlijk, maar het houdt wel het veel te grote smaldeel aan communicatiemedewerkers van de straat.

Geen geld voor de eigen inwoners

De kern van de zaak is de schaarste waarmee ik het artikel begon. Het geld in Katwijk is op. In de vorige afleveringen heb ik uitgelegd dat dit komt door het Gat van Valkenhorst. Een kwestie die de meeste raadsleden niet doorgronden omdat ze de feiten niet bestudeerd hebben of het niet snappen. Dat gaat naar verwachting om meer dan 100 miljoen euro’s die niet aan de bevolking van Katwijk ten goede kunnen komen. Wij kunnen die enorme uitgave als relatief kleine gemeente niet aan en dus moeten onze inwoners voor deze beleidsblunder de prijs betalen. Dat gaat in de vorm van hoge belastingen en zeer karige voorzieningen. Een paar ton voor verkeersveiligheid voor de eigen inwoners en meer dan 100 miljoen euro voor Valkenhorst t.b.v. expats en de regio. Zo rolt dat in Katwijk.

Mene Tekel

Die sterk stijgende belastingen en het steeds weer nee verkopen als er voorzieningen voor de eigen inwoners worden gevraagd zijn de tekenen aan de wand. Er is bijvoorbeeld wel geld voor een peperduur regionaal hoge temperatuur warmtenet waar we in Katwijk weinig aan hebben. Kleedkamers voor Valken ‘68 wordt lastig. Verkeerde prioriteiten. Na ons de zondvloed. Het is daarnaast ook een teken aan de wand dat men het verwachte verlies op de Gebiedsontwikkeling Valkenhorst geheim wil houden voor raadsleden. Een ander punt is dat men onnodige flauwekulzaken als participatie en de kinderburgemeester in de strijd gooit om als afleiding voor het volk en de gemeenteraad te dienen. Die verspilde tijd en energie mag ook een paar centen kosten, zelfs meer dan er aan verkeersveiligheid wordt uitgegeven. Wat een drama! Volgende keer meer over de inhoud van het Nepplan Verkeersveiligheid, waar trouwens ook de Binnensluis weer in figureert. Nou dan weet u het wel….

Het kan echt anders, en vooral beter

Kies Katwijk Kies Katwijk Katwijk 22-12-2023 14:50

Het geld is op(gemaakt)

De twee grootste problemen van de gemeente Katwijk zijn van financiële en van personele aard. Het eerste punt is simpel. We hebben geen geld meer om alle broodnodige investeringen in de toekomst te kunnen doen. Daar gaat elke inwoner in toenemende mate (ook in letterlijke zin) de lasten van ondervinden. Dat komt vooral doordat het geld aan de verkeerde zaken is besteed.

Slecht beleid is duur beleid

Het tweede probleempunt is dat we als gemeente niet in staat zijn om voldoende ervaren medewerkers aan te trekken. Ook daar betalen we een prijs voor. Want dat betekent dat de gemeente zijn ambities niet kan realiseren of het leidt tot slecht beleid. Kwaliteit van medewerkers (en van bestuurders) is rechtstreeks gerelateerd aan de kwaliteit van het beleid. En slecht beleid is vooral ook duur beleid.

We moeten creatiever worden

Op landelijk niveau wordt door het Rijk sinds enige tijd beleid ontwikkeld om meer gebruik te kunnen maken van gepensioneerden die in staat en bereid zijn om zich in het arbeidsproces te storten. De krapte op de arbeidsmarkt is een enorm probleem voor de ontwikkeling van onze economie in Nederland.

Naast het faciliteren van deeltijdwerkers kan het aantrekken van reeds gepensioneerden een probaat middel zijn om personeelstekorten op te lossen. Maar dat stuit vaak op vooroordelen bij beslissers die over de werving en selectie gaan. Laten we het beestje maar bij de naam noemen, er is gewoon sprake van leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. Overigens net zoals mensen met de verkeerde achternaam hebben ouderen het een stuk moeilijker om aan de bak te komen. En dat merken 45-plussers soms al. Dat is niet in het belang van Nederland, en ook niet in het belang van bedrijven en instellingen. De overheid moet in zijn rol als werkgever hier echt het goede voorbeeld gaan geven. Nu de overheid van plan is om de pensioenen in de waagschaal te stellen moeten ouderen (die dat willen en kunnen) in de gelegenheid worden gesteld om wat extra inkomen te verwerven.

Mentaliteitsverandering voorwaarde

Het principe dat de wat oudere en ervaren profvoetballer een rol in de kleedkamer kan vervullen die anderen lastiger kunnen invullen geldt breder en ook in andere sectoren. Daar is soms een aanpassing in de organisatie van het werk voor nodig. Op al die terreinen kan de overheid een voorbeeldfunctie vervullen. Vervolgens kunnen die ervaringen gebruikt worden om ook breder de broodnodige mentaliteitsverandering te stimuleren. Dat moet er toe leiden dat er minder hinderpalen zijn in het aannemen van mensen over wie vaak onterechte vooroordelen bestaan. Dat betreft zoals gezegd gepensioneerden, maar wat mij betreft ook mensen die een arbeidsbeperking hebben, bijvoorbeeld in relatie tot mentale problemen.

VVD had goed idee

Collega Lennart van der Plas (VVD) kwam aldus tot de conclusie dat het voor de gemeente Katwijk, net zoals de gemeente Lopik dat bijvoorbeeld heeft gedaan, goed zou zijn om meer expliciet gepensioneerden aan te trekken om de vele vacatures in Katwijk te kunnen vervullen. KiesKatwijk heeft dat voluit gesteund, simpelweg omdat het een heel goed idee is. Het was helaas weer teleurstellend om te zien dat deze coalitie soms niet zo goed om kan gaan met ideeën die van buiten de eigen kring komen. De wethouder bleek nog wat vooroordelen te hebben. Laten we zeggen dat ze op het gemeentehuis soms een beetje moeten wennen aan het denken buiten de gebruikelijke kaders. Om dat gewenningsproces wat te versnellen hebben Lennart en ondergetekende een aantal officiële vragen neergelegd bij het college van B&W. Misschien gaat het helpen om de genoemde broodnodige mentaliteitsverandering naderbij te brengen.

Brief(je) van Jaap

Kies Katwijk Kies Katwijk Katwijk 19-12-2023 20:45

Aan: College van Burgemeester & Wethouder der gemeente Katwijk

Kopie: R. van Vugt (Deloitte), Provincie Zuid Holland (afdeling toezicht gemeentelijke financiën)

Van: Fractie KiesKatwijk

Betreft: Vragen ex. art. 41 over het verlies op Valkenhorst

11 december 2023.

Geacht College,

Al jaren vragen ik om duidelijkheid over de financiële gevolgen van de gebiedsontwikkeling Valkenhorst. Omdat deze gebiedsontwikkeling naar verwachting een enorm verlies voor de gemeente gaat opleveren zullen de gevolgen op alle beleidsgebieden van de gemeente (en dus voor onze inwoners) naar verwachting evenzeer enorm groot zijn. Als raadslid of als bestuurder moet je niet alleen met de waan van de dag bezig zijn maar ook een beeld hebben van het lange termijn perspectief. Regeren is vooruitzien.

Zelfs als ik harde feiten uit de anterieure overeenkomst met het RVB citeer wordt ik regelmatig in het openbaar als leugenaar neergezet door politici die deze feiten blijkbaar niet (willen) kennen. Dat is schadelijk voor mijn reputatie omdat het publiek niet kan uitmaken wie er de waarheid spreekt.

Steevast worden mijn zorgen over Valkenhorst vanuit het college gebagatelliseerd en worden mijn vragen om informatie ontweken. Harde feiten om de gebruikelijke “niets-aan-de-hand-beweringen” te onderbouwen worden nooit gegeven. Op mijn vraag aan de accountant, die ook over het (lange termijn) financiële beleid moet adviseren, in de commissie d.d. 7 december of hij op de hoogte is van het verwachte verlies op de gebiedsontwikkeling Valkenhorst antwoordde deze ontkennend. Ik denk dat hetzelfde geldt voor de provincie Zuid Holland in zijn rol als toezichthouder op de gemeentelijke financiën. Het gebrek aan openheid over deze kwestie is om allerlei redenen die ik niet hoef uit te leggen ongewenst. Ik kan mijn rol als raadslid niet uitoefenen als ik niet op de hoogte ben van de beschikbare informatie over deze sleutelkwestie. Het niet beantwoorden van mijn vragen is zelfs onwettig, zoals recent weer met de beantwoording van mijn vragen d.d. 6 november 2023 (zie bijlage).

De veel gebruikte manier van het beantwoorden van serieuze vragen waarbij raadsleden met een kluitje in het riet worden gestuurd ervaar ik persoonlijk als infaam en schofferend, maar acht ik daarnaast ook onprofessioneel. Daarbij roept het ook speculaties op waarom de informatie niet eenvoudigweg wordt verstrekt aan het hoogste gezag in de gemeente, en waarom men zich in allerlei bochten wringt om deze informatie sub rosa te houden. Het college van B&W dient op te treden als een ambtelijke beantwoording minachting voor de positie van de raad(sleden) ademt.

De verliezen op Valkenhorst worden rechtstreeks veroorzaakt door de anterieure overeenkomsten over de gebiedsontwikkeling en de daaraan voorafgaande contractuele en bestuurlijke overeenkomsten. Hierdoor worden de mogelijkheden voor de gemeente om gemaakte en te maken kosten te kunnen declareren sterk ingeperkt. Toen ik al weer enige jaren geleden in een vergadering informeerde naar wat het te verwachten verlies op Valkenhorst zou zijn, omdat ik aannam dat er een calculatie van kosten en baten zou zijn gemaakt tijdens het onderhandelingsproces, bleek daarover op het gemeentehuis geen beeld te bestaan. Dat impliceert dat het college destijds het contract getekend heeft zonder de financiële consequenties in beeld te hebben. Daarop is op mijn verzoek een impactanalyse opgesteld door een extern bureau.

Op 28 oktober 2021 werden in een commissievergadering de “Impactanalyse Gebiedsontwikkeling Valkenburg” en een “Second Opinion” van het bureau PCRS vertrouwelijk aangeboden. De bottomline was dat het verlies op Valkenhorst een bedrag zou vergen dat tussen de 41 en 120 miljoen euro zou kunnen liggen. De enorme bandbreedte had te maken met onzekerheden van dat moment en met het feit dat de analyse op dat moment nog niet was afgerond. Het is mij gebleken dat in de huidige raadsperiode nieuw aangetreden raadsleden deze stukken niet kennen. Bij het in deze periode aangeboden raadsvoorstel m.b.t. het bestemmingsplan Valkenhorst werd niet gerept over de financiële gevolgen voor de gemeente en was geen geactualiseerde impactanalyse bijgevoegd.

Ondergetekende heeft steeds beweerd dat we dat soort bedragen als gemeente niet kunnen dragen, mede gezien een aantal andere enorme opgaven die er liggen. Naar mijn mening moeten we nieuw beleid entameren dat als doel heeft om zwarte cijfers op de gebiedsontwikkeling Valkenhorst te kunnen schrijven. In feite werd mijn opinie dat we Valkenhorst met de huidige contracten niet kunnen betalen bevestigd door de uiteenzetting van het financiële toekomstbeeld voor Katwijk (bezien met de kennis van vandaag) door de accountant op 7 december j.l..

Ik denk dat de urgentie om klare wijn te schenken als college alleen maar is toegenomen in de loop der jaren omdat de hele financiële context nu nog veel slechter is dan in 2021. Ik nodig u daarom voor de laatste maal uit, om niet zoals gebruikelijk om de hete brei heen te draaien, maar om te voldoen aan uw wettelijke plicht en de bijgevoegde vragen serieus en consciëntieus te beantwoorden.

Ik verzoek u daarom mijn vragen die u op 6 november 2023 op onvoldoende wijze beantwoord hebt opnieuw te beantwoorden maar dan serieus. In feite vraag ik om een actualisering van de Impactanalyse en van de Second Opinion, waarin de gevolgen van gebiedsontwikkeling onder het huidige anterieure contract in beeld worden gebracht. Het zou goed zijn om daaraan een handelingsperspectief voor gemeentelijk beleid te koppelen in diverse scenario’s, waarbij het nul-scenario een versie is waarbij we als gemeente zwarte cijfers op Valkenhorst schrijven.

Met vriendelijke groet,

Jaap Haasnoot

Zie je content die volgens jou niet op deze site hoort? Check onze disclaimer.