De Partij voor de Dieren staat voor de vrije persoonlijke levenssfeer van burgers. Je maakt een samenleving niet veiliger door mensen hun privacy af te pakken! Europa moet de privacy van gebruikers van online diensten beter waarborgen, en vertrouwelijke gebruikersdata mogen niet worden doorverkocht of ingezet voor commercieel gewin. 🌐 Burgers hebben recht op een vrij internet zonder filters, blokkades of doorgifte van gegevens door providers. We willen netneutraliteit wettelijk garanderen. 🌐 Cybersecurity bereik je niet met het schenden van grondrechten. Opsporingsinstanties mogen niet rondsnuffelen in computers zonder dat daar een zwaarwichtige, door de rechter te toetsen reden voor is. 🌐 Er komt een einde aan de bewaarplicht voor telefoon- en internetgegevens, het doorgeven van data aan de VS, en de verplichte opname van vingerafdrukken in reisdocumenten. 🌐 Het verzamelen en opslaan van gegevens van Europese burgers en bedrijven door buitenlandse inlichtingendiensten is onacceptabel en wordt gestopt. 🌐 Nieuwe beleids- en wetsvoorstellen van de EU worden getoetst op de gevolgen voor de privacy. Wanneer deze de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aantasten, worden ze aangepast of gaan van tafel. Lees al onze standpunten over privacy en internetvrijheid in ons verkiezingsprogramma: https://europa.partijvoordedieren.nl/verkiezingsprogramma