Nieuws van politieke partijen over Partij voor de Dieren inzichtelijk

45584 documenten

PvdD wil regels tegen versteende tuinen

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 's-Gravenhage 29-11-2021 00:00

Tuinen met geen centimeter groen, je ziet ze steeds vaker in het Haagse straatbeeld. De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente gaat optreden tegen deze ‘steenvlaktes’ met een minimumpercentage levend groen. Robert Barker, Partij voor de Dieren: ‘Mensen maken van hun tuin een steengrill door het gebrek aan groen. De stad wordt hierdoor steeds minder leefbaar.’ Haagse tuinen bestaan gemiddeld voor tweederde uit steen. Duindorp spant de kroon met maar liefst 87% steen in de tuinen. ‘Met flyers en goedbedoelde tegelacties probeert de gemeente het tij te keren, maar de verstening neemt alleen maar toe,’ meent PvdD-fractievoorzitter Robert Barker. ‘Versteende tuinen zijn niet onschuldig. Het gebrek aan groen zorgt voor hittestress en wateroverlast. Ook is er voor dieren en natuur in versteende tuinen niets te halen. Het is tijd dat de gemeente echte maatregelen neemt.’ Minimum Een minimaal percentage ‘levend groen’ in de tuin is volgens de Partij voor de Dieren een oplossing. De gemeente Breda hanteert zo’n minimale groeneis bij nieuwe bouwontwikkelingen. Hoeveel groen moet worden aangelegd, is afhankelijk van hoe groot het perceel is. Op een perceel van 150 tot 250 vierkante meter moet bijvoorbeeld 10% levend groen aanwezig zijn. ‘Een mooi concept, dat Den Haag ook zou moeten toepassen,’ vindt Barker (PvdD). Hij roept de gemeente op dit middel op te nemen in de gemeentelijke aanpak.

Minder houtstook moet lucht­kwa­liteit verbe­teren

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Pijnacker-Nootdorp 29-11-2021 00:00

Pijnacker-Nootdorp, 29 november 2021 – De gemeente Pijnacker-Nootdorp gaat houtstook door particulieren ontmoedigen. De gemeente gaat inwoners hierover voorlichten en oproepen om overlast door houtstook zo veel mogelijk te beperken. Een motie over het verminderen van houtstook van de Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp is tijdens de bespreking van het Energietransitieplan Pijnacker-Nootdorp door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. Alleen de VVD, Gemeentebelangen en Trots stemden tegen. Bij het stoken van hout komen verschillende schadelijke, vaak kankerverwekkende, stoffen vrij. Die stoffen zijn slecht voor het milieu, de volksgezondheid én het klimaat. Daarnaast wordt bij houtstook veel fijnstof uitgestoten. Dat kan ernstige gezondheidsklachten bij kinderen, ouderen en longpatiënten veroorzaken. De CO2-uitstoot van houtstook is twee keer zo groot als bij verwarming door gas. Daarmee is het nog slechter voor het milieu dan stoken op gas. Houtstook zorgt daarnaast plaatselijk voor een grote verslechtering van de luchtkwaliteit en veroorzaakt daarmee veel overlast. De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft het Schone Lucht Akkoord ondertekend. In het Energietransitieplan van de gemeente staat houtstook als niet-duurzaam en onwenselijk te boek. Daarom wordt er naar gestreefd het aandeel houtstook te minimaliseren. Om dit daadwerkelijk te realiseren diende de Partij voor de Dieren een voorstel in om houtstook te ontmoedigen. In de wijkaanpakken moet er expliciet aandacht zijn voor niet alleen gasloos, maar ook houtloos verwarmen van woningen. Ook moet de gemeente onderzoeken hoe overlast door houtrook zo goed mogelijk kan worden aangepakt. Dat kan bijvoorbeeld met de zogeheten ‘toolkit houtstook’. Annemieke Hulsbergen, raadslid van de Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp: “Zonder aanvullende maatregelen zullen vervuiling van het milieu en gezondheidsklachten door houtstook alleen maar verder toenemen. Mensen kunnen houtstookoverlast melden bij het meldpunt via https://stookwijzer.nu/ . De stookwijzer stuurt de meldingen door naar de gemeenten die zijn aangesloten bij het Schone Lucht Akkoord. Dit geeft gemeenten inzicht in de omvang en mate van de lokale hinder.”

Kandi­da­ten­lijst Gemeen­te­raads­ver­kie­zingen

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Buren 26-11-2021 00:00

De kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 is op het congres van 21 november 2021 officieel vastgesteld. Meer dan ooit is onze zorg voor dieren, natuur en milieu nodig. We kunnen niet doorgaan met onze oude manier van gebruiken van de aarde. Er is geen planeet B, volg plan B! Al sinds de oprichting van onze partij, inmiddels al weer bijna 20 jaar geleden, vragen wij aandacht voor een ander groot probleem, namelijk de klimaatcrisis. Ook daarin hebben we in Buren nog een lange weg te gaan. We gaan eindelijk aan de slag met duurzame energie, zon en wind. Maar we zullen ook iets moeten doen aan een sector die een ontzettend grote bijdrage levert aan de opwarming van de aarde en dat is de veehouderij. Een miljoen landbouwhuisdieren in een gemeente met maar 26.000 menselijke inwoners dat is absurd. Die sector zal heel erg moeten inkrimpen en op termijn misschien wel helemaal verdwijnen. Dit is onze kandidatenlijst:

Achmea maakt werk van biodi­ver­siteit

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Apeldoorn 26-11-2021 00:00

De Partij voor de Dieren zet zich al jaren in om de biodiversiteit in Apeldoorn te versterken. Dat is hard nodig want wereldwijd sterven veel dieren- en plantensoorten uit doordat de natuur in onbalans is geraakt. De crisis die daardoor is ontstaan tast het leefklimaat aan van zowel mens, dier en natuur. De gevolgen van deze crisis ervaren we inmiddels dagelijks en het is dus ontzettend belangrijk om wat aan de huidige biodiversiteitscrisis te doen. Gelukkig zien we al veel goede initiatieven ontstaan, niet alleen bij onze inwoners maar ook bij Apeldoornse bedrijven. Een mooi voorbeeld hiervan is Achmea dat rondom het bedrijfspand aan de slag is gegaan en werk gemaakt heeft van het vergroenen van de omgeving en versterken van de biodiversiteit. Achmea heeft er een mooi filmpje van gemaakt om te laten zien hoe ze het aangepakt hebben en wat het heeft opgeleverd. Voor andere ondernemers die bijvoorbeeld parkeerplaatsen of asfalt voor groen willen inleveren, heeft de gemeente samen met IVN een mooie actie bedacht en gratis pakketten met boompjes, struiken en zaaigoed weggegeven aan bedrijven, organisaties en ook burgers. Alle pakketten zijn inmiddels vergeven maar komend voorjaar komt er wellicht nog zo'n actie. Interesse? Klik dan hier voor meer informatie. Omdat de gemeente met deze actie werkt aan het versterken van de biodiversiteit, hebben de de gemeente schriftelijke vragen gesteld hoe andere Apeldoornse bedrijven omgaan met biodiversiteit en of de gemeente ook hen stimuleert hun bedrijventerreinen te vergroenen. Meer lezen over wat de Partij voor de Dieren de afgelopen tijd gedaan heeft om de biodiversiteit te versterken? Lees dan de artikelen hieronder en doe goede ideeën op om zelf aan de slag te gaan om de natuur in onze gemeente te versterken en je eigen woonomgeving te vergroenen.

Bufferzone bij Delfgauw blijft groen en wordt verbeterd

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Pijnacker-Nootdorp 26-11-2021 00:00

De bufferzone tussen de A13 en de wijk Emerald in Delfgauw blijft bestaan en houdt zijn groene functie. Een amendement daarover van de Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp, mede ingediend door Progressief Pijnacker-Nootdorp, Eerlijk Alternatief en D66, werd gisteren tijdens de bespreking van de Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp met algemene stemmen aangenomen. De tekst in de Omgevingsvisie over de bufferzone is aangescherpt. Daardoor komt alleen het terrein van het huidige tuincentrum Ranzijn in aanmerking voor mogelijke transformatie naar woningbouw. De bufferzone blijft zo gehandhaafd en de huidige groene functie wordt versterkt. Het gebied heeft een belangrijke functie als wijkpark. Dankzij het aangenomen amendement is het duidelijk dat iedereen in de bufferzone kan blijven recreëren, wandelen, spelen, de hond uitlaten enzovoort. Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp, Carla van Viegen: “We zijn blij dat de bufferzone Delfgauw nu duidelijk en transparant zwart op wit is vastgelegd. We bedanken wethouder Jense en de ambtenaar voor de hulp bij het juridisch inbedden ervan in de Omgevingsvisie.”

Wilde bijen in verdrukking door honing­cowboys

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 25-11-2021 00:00

Er moet snel beleid komen voor het plaatsen van honingbijkasten in de buurt van natuurgebieden, vindt de Partij voor de Dieren. “Omdat er geen regels zijn en geen registratieplicht is, kon er een wildgroei aan bijenkasten ontstaan. Daardoor komt de beschermde wilde bij nog meer in de verdrukking”, zegt PvdD-kamerlid Leonie Vestering, die er Kamervragen over heeft gesteld. Uit onderzoek blijkt dat zelfs bij een kleine hoeveelheid honingbijkasten de wilde bijen al worden verdrongen door honingbijen. Vestering: “Deze zomer zag ik het met mijn eigen ogen tijdens een fietstocht door de Biesbosch. Aan de rand van het natuurgebied staan op diverse plekken wel honderden honingbijkasten, in totaal ruim 2000. Het gebied is voor imkers interessant vanwege de exotische reuzenbalsemien daar volop bloeit, een aantrekkelijk bloem voor bijen. Maar door de miljoenen honingbijen delven de wilde bijen en andere natuurlijke bestuivers nu het onderspit. Zij kunnen deze voedselconcurrent er echt niet bij hebben.” Door de biodiversiteitscrisis gaat het slecht met insecten in Nederland en dus ook met de wilde bijen. Volgens de laatste telling in 2018 was 55 procent van onze bijsoorten bedreigd of zelfs helemaal verdwenen uit Nederland. Daarom heeft de overheid een Nationale Bijenstrategie opgesteld om in 2030 weer stabiele populaties van bijen en andere bestuivers te hebben. “Zo’n bijenstrategie heeft geen zin als tegelijk de honingcowboys vrij spel krijgen. De natuurminister moet met spoed nationaal beleid maken om de wildgroei aan bijenkasten in te perken, zoals het instellen van een ruime bufferzone rondom natuurgebieden en een landelijk kastenregistratiesysteem”, stelt Vestering voor. Wilde bijen en andere natuurlijke bestuivers zijn van groot belang voor natuurgebieden. In de Biesbosch komen bijvoorbeeld 13 soorten wilde bijen voor die op de Rode Lijst staan, waaronder de ernstig bedreigde zandhommel en de zeldzame knautiabij.

Politieke update

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Arnhem 25-11-2021 00:00

Afgelopen woensdag stonden veel verschillende onderwerpen op het programma. Waaronder de groene metropoolregio, Gele Rijdersplein, het beschermen van bomen en het voorontwerp omgevingsvisie. Groene metropoolregio Na het afhameren van wat formaliteiten stond de ‘groene metropoolregio’ op de agenda. Daarin worden mooie ambities benoemd om regionaal op te pakken, meer wonen, meer bedrijvigheid, meer landschap, meer banen, meer infrastructuur, meer natuur. Vooral heel veel méér. De PvdD vraagt zich af of al die groei wel realistisch is en stemde tegen het voorstel. Gele rijdersplein De ontwikkeling rondom Gele rijdersplein en AKU-fontein krijgt langzaam maar zeker de vorm waar de PvdD vanaf het begin voor heeft gepleit: “Behoud en restauratie van het monument, meer groen en geen bebouwing of scheiding tussen de fontein en het plein.“ Ook de voorstellen om het mogelijk te maken de Jansbeek bij het plein naar boven te halen en een fietsparkeerplan te maken, hebben het gehaald. Bomen Daarna stond een plan op de agenda om bomen beter te schermen tegen kap, via aangescherpte criteria. Het was enorm spannend, want tegenstanders van het plan hadden een voorstel ingediend om juist de aanvullende criteria, zoals dikte, kroonomvang en factoren als biodiversiteit en hittestress uit het plan te halen. Dat voorstel haalde het, waardoor de groene partijen alsnog tegen het hele plan moesten stemmen. De uitslag was precies 18 voor en 18 tegen, waardoor later nog eens over het onderwerp gestemd moet worden. Voorontwerp omgevingsvisie Tot slot had de Partij voor de Dieren groot succes bij de behandeling van het voorontwerp omgevingsvisie. Bij de besluitvorming lag ook een notitie ter inzage, een belangrijk kaderstellend stuk voor het beoordelen van milieueffecten en invloed op natuurwaarden bij ruimtelijke ontwikkeling. Allereerst was het zaak om daar als raad iets over te zeggen te hebben, door het raadsvoorstel uit te breiden met een besluit daarover. We waren al heel verrast dat het overgrote deel van de raad daarmee in kon stemmen. Daarna konden we ook belangrijke wijzigingen in de notitie voorstellen. De eerste was een toevoeging om een ‘meest milieuvriendelijk alternatief’ deel uit te laten maken van de te toetsen alternatieven. Dat is een handig middel om de invloed van ontwikkelingen op de omgeving inzichtelijk te krijgen. Daarnaast hadden we een amendement om indicatoren voor de hoeveelheid groen en verharding op te nemen. Ook deze voorstellen werden in ruime meerderheid aangenomen. Uiteindelijk werd nog een motie aangenomen om ‘minder parkeren’ per bewoner bij hoogbouw in stationsgebied en in het stadscentrum mogelijk te maken, en ook een voorstel voor meer rookvrije plaatsen in de openbare ruimte kon op steun rekenen. Voor de overige onderwerpen op de agenda was helaas geen tijd meer over. Daarover volgende keer meer.

Terugblik op de raad

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 's-Gravenhage 25-11-2021 00:00

De raadsvergadering stond grotendeels in het teken van het achterhouden van informatie door Wethouder Balster (wonen). De wethouder wil het beschermd stadsgezicht Dreven in Zuidwest slopen voor nieuwbouw. De welstandscommissie diende een vernietigend advies in over de plannen, maar dit advies is niet met de raad gedeeld door de wethouder. Wel stuurde hij de gemeenteraad het bos in met een 152 pagina’s tellend document over dit onderwerp, maar liet het advies achterwege. Tijdens de raadsbehandeling vielen meer lijken uit de kast; de welstandscommissie heeft de wethouder zelfs dringend verzocht om het advies aan de raad te sturen en toch deed hij dit niet. Veel partijen zegden daarom het vertrouwen in de PvdA-wethouder op, waaronder de Partij voor de Dieren. Verder werd gesproken over het initiatiefvoorstel van de SP over energiearmoede. Wij zagen hier veel goede voorstellen in terug en zijn vooral blij dat de woningcorporaties eindelijk door het stadsbestuur worden aangesproken op het slechte onderhoud van hun woningen. Hier pleiten we als Partij voor de Dieren al tijden voor. Helaas is de kap van het bos bij Madurodam aanstaande. Partijen als GroenLinks en Groep de Mos stonden voor de verkiezingen tegen de kapplannen te demonstreren, maar na de verkiezingen waren hun groene idealen opeens als sneeuw voor de zon verdwenen. Wij blijven zeggen: kappen met kappen! Daarnaast hebben we met succes een oproep gedaan om het plein te vergroenen.

Esther Ouwehand geeft inspi­re­rende speech op 33e PvdD-congres

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 23-11-2021 00:00

Op zondag 21 november vond het 33 e congres plaats van de Partij voor de Dieren, het congres werd online georganiseerd. Het basisverkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen werd gepresenteerd en inclusief de aangenomen amendementen door de leden vastgesteld. De kandidatenlijsten voor de 30 gemeenten waar de PvdD zal deelnemen aan de verkiezingen op 16 maart 2022 werden aan de leden voorgelegd en vastgesteld. De begroting en de vooruitblik voor volgend jaar werden op het congres gepresenteerd. Esther Ouwehand sloot het congres traditiegetrouw af met een inspirerende speech. Kijk de speech hier terug. Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Amsterdam is er klaar voor!

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Amsterdam 22-11-2021 00:00

Amsterdam is klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022! De leden van de Partij voor de Dieren hebben zondag de kandidatenlijst definitief vastgesteld zonder wijzigingen. Johnas van Lammeren is de lijsttrekker en gaat met een team vol ervaren raadsleden en nieuw politiek talent de verkiezingen in om Amsterdam groener, duurzamer en diervriendelijker te maken. Fractievoorzitter Johnas van Lammeren: "De klimaat- en biodiversiteitscrisis is urgenter dan ooit. De Partij voor de Dieren is al twaalf jaar het groene anker en geweten van de Amsterdamse gemeenteraad. We hebben een prachtige kandidatenlijst van ervaren raadsleden en nieuwe kandidaten. We zullen ons weer volop inzetten om onze stad groener, duurzamer en diervriendelijker te maken! Hopelijk kan de Partij voor de Dieren wederom rekenen op de steun van veel Amsterdammers." De definitieve kandidatenlijst: 1. Johnas van Lammeren 2. Anke Bakker 3. Jennifer Bloemberg-Issa 4. Judith Krom 5. Marc Emmerik 6. Kitty Jonk 7. Rick Schellingerhout 8. Tahnee Didderen 9. Dave de Vos 10. Nikita Shahbazi 11. Mischa Meerburg 12. Laura Polderman 13. Margreet van Schaijck 14. Simone Teunissen 15. Ivar Janmaat 16. Esther van der Meer 17. Erik Peschier 18. Monique van Dijk 19. Linda Broersen 20. Iris Dicke 21. Jaap van der Waaij 22. Kelly Mannoesingh 23. Hannah Boogaard 24. Henriëtte Prast 25. Peter Nicolaï 26. Lammert van Raan Wil jij actief worden voor de verkiezingscampagne? Laat het weten aan de Partij voor de Dieren Amsterdam !