Nieuws van politieke partijen over Partij voor de Dieren inzichtelijk

45521 documenten

Amsterdam vergroent met hangende tuinen

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Amsterdam 19-07-2021 00:00

De Partij voor de Dieren vergroent de stad. Dankzij een amendement van de Partij voor de Dieren komen er hangende tuinen aan het gemeentelijke vastgoed. De gemeente start met een pilot van tien groene gevels. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 135 panden van de gemeente geschikt zijn voor gevelvergroening. Deze vergroening zou goed zijn voor ruim 33.000 m2 aan geveloppervlak. De gemeente gaat dankzij de motie van Partij voor de Dieren, CDA, Bij1, Denk, CU en GroenLinks nu van start met een pilot en vergroent tien gevels van het gemeentelijk vastgoed. Wil jij meer groen in je straat? In Amsterdam kun je gratis een geveltuin, boomtuin maar ook een groenslinger aanvragen. Een groenslinger is een kabel die over de straat hangt waar groen overheen kan groeien. Bekijk hier alle mogelijkheden hoe je me kunt helpen aan een groenere buurt !

Dieren op het droge

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Leiden 19-07-2021 00:00

Steile oevers, kades en walkanten kunnen ervoor zorgen dat dieren niet altijd meer goed op de kant kunnen komen wat tot onnodig dierenleed en sterfte kan leiden onder zowel huisdieren als dieren die in het wild leven. Wij dienden daarom een motie in om voorzieningen voor dieren , zoals fauntrappen, -vlonders, -touwen en fauna-uittreedplaatsen, te plaatsen en te onderhouden. Gelukkig is deze motie aangenomen dus dat is goed nieuws voor de dieren in Leiden!

Partij voor de Dieren scherpt Omge­vings­visie 2050 aan

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Amsterdam 18-07-2021 00:00

Hoe transformeert Amsterdam de komende decennia? In de gemeenteraad van juli spraken we over de toekomst van onze stad. Een stad die als het aan de Partij voor de Dieren ligt een fijne leefomgeving is voor de Amsterdammers, planten en dieren. En een stad die z’n schouders zet onder het oplossen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis. Middels moties en amendenten scherpten we de Omgevingsvisie 2050 aan. Motie klimaatscenario's aangenomen Alle alarmbellen voor deze planeet gaan af. Het KNMI waarschuwde onlangs dat de opwarming van de aarde binnen 9 jaar al 1,5 graad kan zijn: het eigenlijke maximum dat is afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs. Een pandemie veroorzaakt door zoönose raast over de aardbol en ontwricht de samenleving en de biodiversiteit daalt in hard tempo. We moeten alles op alles zetten om de aarde leefbaar te houden. In de Amsterdamse Omgevingsvisie op 2050 moet aan de oplossingen voor deze crises gewerkt worden. Door het wetenschappelijk klimaatpanel van de Verenigde Naties wordt met scenario’s gewerkt om de mogelijke gevolgen van de verhitting van de aarde in beeld te brengen. Het KNMI heeft de gevolgen hiervan voor Nederland in kaart gebracht. Onze motie om te onderzoeken wat deze verschillende klimaatscenario’s van het IPCC kunnen betekenen voor de Amsterdamse Omgevingsvisie is aangenomen. Ook de motie over het tegengaan van bodemdaling in veenweidegebieden en waar mogelijk te herstellen is aangenomen. Amsterdam: energie besparen Raadslid Jennifer Bloemberg-Issa: "De eerste stap naar een duurzaam Amsterdams energiebeleid is energie besparen. Zo wil ik bijvoorbeeld weten wat de mogelijkheden in het Omgevingsplan zijn om terrasverwarmers aan te pakken . En uiteraard heeft de Partij voor de Dieren vragen over de groter vervuilers: waarom staat er in de Omgevingsvisie niet meer in over de krimp van Schiphol of het stoppen met het kappen en verbranden van bomen in biomassacentrales om de stad te verwarmen?" Ook diende de Partij voor de Dieren een motie in om afstand te nemen van de doelstellingen van de MRA wat betreft de uitbreiding van het aantal databedrijven in Amsterdam. Zonder dat we hier in de raad echt goed over gesproken hebben moeten er 2000 extra energieslurpende databedrijven in Amsterdam komen! Bloemberg-Issa: "Als we het hebben over het halen van de klimaatdoelstellingen vragen wij ons af waarom deze forse toename van energieconsumptie door het MRA wordt besloten. De Partij voor de Dieren vindt dat het ontwikkelen van beleid een taak is van het Amsterdams gemeentebestuur en niet van de MRA . Daarom heb ik ook een motie ingediend waarin de raad uitspreekt dat afspraken die het college met de MRA maakt volkomen vrijblijvend zijn als ze niet door de gemeenteraad zijn goedgekeurd." Monitor groennorm aangenomen Het college stelt maximaal te verdichten en belooft tegelijkertijd meer en betere natuur door de hele stad. Amsterdammers zijn niet gerust op al die mooie, groene beloftes en vergezichten, net als de Partij voor de Dieren. " Bij nieuwbouwprojecten worden de normen voor vierkante meters groen en sport keer op keer niet gehaald. En zo wordt bouwen, bouwen, bouwen in onze stad steeds meer stouwen, stouwen, stouwen. Voor een prettige leefomgeving moeten we goed in de gaten houden dat er voldoende ruimte blijft voor sport en groen", zegt Jennifer Bloemberg-Issa. Sinds kort heeft Amsterdam een instrument waarmee we continu kunnen monitoren of de sportnorm in een gebied wordt gehaald. Sportnormen worden soms niet gehaald, en worden dan mogelijk naar andere gebieden verplaatst. Ook groennormen worden vaak niet gehaald bij bouwprogramma’s. Regelmatig verwijst het college naar compensatie buiten het plangebied. De Partij voor de Dieren diende een motie in om een monitor groennorm te ontwikkelen , zodat er zo goed mogelijk inzicht is in de toepassing van de groennorm in de stad. Deze motie is aangenomen. In de Omgevingsvisie is ook te lezen dat er aan de zuidzijde van de Gaasperplas woningbouw kan worden toegevoegd. En dwars door het Westerpark en de volkstuinen staan tram-/busbanen en diverse fietssnelwegen in de planning. Het park wordt in tweeën gesplitst, het drukke verkeer wordt het park binnengehaald en de ecologische verbindingen verbroken. Het leefgebied van de vos, ijsvogel en ransuil wordt verstoord, maar ook van de Amsterdammer die op zoek is naar rust en ruimte om even te ontsnappen aan de drukke stad. Is dit wat het college bedoelt met meer en betere natuur? Een amendement om de tram en-of busbaan door het Westerpark uit de Omgevingsvisie te halen werd helaas weggestemd door D66, SP, GroenLinks, PvdA, DENK, NIDA en JA21. De Partij voor de Dieren wil ook dat wordt nagegaan waar we de natuurbescherming in de stad juridisch kunnen versterken . En om in de beoordelingscriteria van de Hoofdgroenstructuur op te nemen dat het niet is toegestaan om bijvoorbeeld in een park of ecologisch waardevol groen gebied kunstgrasvelden aan te leggen. Maatschappelijke voorzieningen En dan de maatschappelijke voorzieningen: de Partij voor de Dieren kan niet begrijpen dat dit college blijft volhouden dat er genoeg maatschappelijke voorzieningen worden gecreëerd bij bouwprojecten. Waarom is het dan nog steeds nodig dat boerderij Langerlust, wat een bestaande horecavoorziening was, een zorgvoorziening moet worden en er nieuwe horecaplekken ten koste van de natuur het Gaasperpark moeten komen? Ook toegankelijke zorg in eigen buurt staat onder druk omdat zorgverleners zoals huisartsen, fysiotherapeuten, logopedisten en verloskundigen in de knel komen door de stijgende huurprijzen van een praktijkruimte. Is de wethouder bereid om ook aan een doelstelling te denken zodat de gemeente zich maximaal inspant om laagdrempelige zorg en ondersteuning in eigen wijk voor Amsterdammers te realiseren en behouden? Dierenwelzijn opgenomen in Omgevingsvisie Dierenwelzijn is in de Omgevingsvisie opgenomen naar aanleiding van een eerder aangenomen motie van de Partij voor de Dieren. Goed is dat in de Omgevingsvisie wordt aangegeven dat landbouwdieren de ruimte horen te hebben en te beschikken over schuilmogelijkheden tegen extreme weersomstandigheden. Daarom wordt voorzien in planologische mogelijkheden voor bijvoorbeeld schuilstallen en (semi-)natuurlijke schuilgelegenheden. Dat is hartstikke belangrijk. Er is ook aandacht voor natuurinclusief bouwen. Er staat dat bij bouwplannen of veranderingen in de openbare ruimte de zorg voor dieren zo vroeg mogelijk wordt meegenomen in keuzes en afwegingen. Een amendement over faunauittreedplaatsen is aangenomen. Lichtvervuiling veroorzaakt voor mensen en bijna alle soorten dieren hinder. Is de wethouder bereid om later in het omgevingsplan te borgen dat indien verlichting noodzakelijk is bij kavels, routes of gebieden die aan groen- of waterstructuur grenzen, alleen diervriendelijke verlichting wordt toegepast? Amsterdam: stad met oog voor dierenwelzijn, klimaat en groen! Middels een aantal moties van de Partij voor de Dieren is de Omgevingsvisie 2050 aangescherpt. Een aantal moties en amendementen vond helaas onvoldoende steun in de gemeenteraad. Duidelijke keuzes voor een Amsterdam dat het groen beschermt, de oplossingen zoekt voor de klimaat- en biodiversiteitscrisis en een stad met een prettige leefomgeving zijn en blijven hard nodig. De Partij voor de Dieren blijft hiervoor knokken!

Terugblik op de gemeen­teraad

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 's-Gravenhage 16-07-2021 00:00

Tijdens de bespreking van de jaarrekening pleitte Robert voor het aanpakken van de verschillende crises. Zo zien we dat te weinig wordt gedaan om de klimaatcrisis en ecologische crisis aan te pakken. We kwamen met moties om duidelijker te zijn over de subsidieregelingen , om intensiveringsopties in kaart te brengen, om met een strategie te komen voor het circulair bouwen , om meer te doen om zwerfafval aan te pakken en om afval te scheiden . Helaas werden al deze voorstellen door coalitiepartijen zoals GroenLinks weggestemd. Maar we hadden ook succes! De gemeente gaat nu meer inzetten op duurzame evenementen en deelnemingen (zoals de HTM en Dunea). Het plan om tramlijn 16 te vernieuwen werd besproken. Wij zijn natuurlijk vóór fijnmazig OV en voor een groene leefomgeving. Hoewel de plannen zorgen voor verbeteringen gaan ze ook ten koste van het groen en verdwijnen haltes. Daarom heeft Robin voorstellen gedaan om het groen te behouden en de mobiliteitstransitie te verbeteren. Zo hebben we kunnen voorkomen dat zes oude kastanjebomen aan de Waldeck Pyrmontkade worden gekapt en dat juist wordt ingezet om de bomen beter te onderhouden. Het huidige parkeerbeleid, waardoor de straten vol auto’s staan, gaat ten koste van de openbare ruimte en de leefbaarheid. De Partij voor de Dieren wil dat de openbare ruimte ten goede komt van mens, dier en natuur, niet van blik. In de voorliggende parkeerstrategie missen wij de durf om keuzes te maken die bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid en de biodiversiteit. Nog steeds is een derde parkeervergunning mogelijk en grijpt de gemeente pas in bij een parkeerdruk boven de 90%. Daarom heeft Robin drie voorstellen ingediend om de parkeerdruk duurzaam aan te pakken en een mobiliteitstransitie te verbeteren. Bij het bespreken van deze visie, misten wij de aandacht voor de verbetering van biodiversiteit, de leefomgeving en flora en fauna in het Westbroekpark en de Scheveningse bosjes en de Waterpartij. Madurodam krijgt carte blanche om eeuwenoude duinwallen af te graven en duinbossen te kappen. Kortom; een drastisch verlies aan ecologische waarde. Helaas werden Robin's moties om watervogels te beschermen en om te verkennen of de Duinweg een fietspad kan worden, weggestemd. Het Rijk wil een groot kantoorgebouw pal naast het monumentale Catshuis plempen. Middenin park Sorghvliet, middenin het Rijksbeschermd stadsgezicht en middenin Natuurnetwerk Nederland. Dat plan moest wat ons betreft van tafel. Daarom diende Robert een motie in; en met succes! De volledige gemeenteraad sprak zich uit tegen dit plan. In Zuidwest worden veel woningen gesloopt en veel meer komen erbij. Zonder groen en zonder goede voorzieningen . Daarom diende Robert voorstellen in om groen te behouden en de ecologische zone te beschermen. De gemeenteraad steunde de motie om vast te leggen dat het aantal vierkante meters onverharde groene ruimte in het gebied minimaal gelijk blijft. Parkeerdekken met een groen dak tellen we niet mee als openbaar groen!

Te veel honing­bijen in Amsterdam?

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Amsterdam 16-07-2021 00:00

"Imkeren is in Amsterdam zo'n succes geworden dat er op sommige plekken in de stad teveel honingbijen zijn voor het voedselaanbod", zegt stadsimker Dorinde de Tempe in De Telegraaf . Ook pleit ze voor een registratieplicht of vergunningstelsel voor imkers. "Misschien moet de gemeenteraad hier eens mee aan de slag." Raadslid Anke Bakker stelde deze week vragen aan het college over de stand van de bij-zaken in Amsterdam en de visie van het college. Raadslid Anke Bakker: "In Nederland leven 360 soorten bijen, maar meer dan de helft van deze wilde soorten dreigen te verdwijnen. In de Groenvisie 2050 werd onderstreept dat in Amsterdam het aantal wilde bijen toeneemt, tegen de landelijke trend in. Een punt van zorg is echter de vraag of de vele aanwezige honingbijen in de stad een negatief effect hebben op de wilde bijen. Honingbijen leven samen in een volk en worden door imkers gehouden in bijenkasten, in de stad ook bovenop daken. Het wordt ook wel stadsimkeren genoemd. Een bijenvolk bestaat uit enkele tienduizenden bijen, dus als zij dezelfde voedselbron delen met wilde bijen dan ligt het voor de hand dat de wilde bijen vaker de hond in de pot vinden." Er is in Amsterdam geen registratieplicht of systeem van vergunningverlening voor het houden van bijenvolken. Het staat ook iedereen vrij om ermee te beginnen en zichzelf imker te noemen, zonder daarvoor bijvoorbeeld een cursus te hebben gevolgd. Bakker: "Ik wil graag weten of het college een noodzaak ziet tot het sturen op een matiging van het aantal bijenkasten in de stad." Dorinde de Tempe adviseert: "Als je bijen een warm hart toedraagt, plant dan geschikte planten voor bijen in je tuin of op het balkon of leg een groen dak aan, maar ga niet zelf bijen houden."

Ligplaats voor schone grachten dankzij onze motie

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Leiden 16-07-2021 00:00

Goed nieuws! Dankzij onze motie mag de kanovloot van Plastic Spotters blijven liggen in het water aan de Oude Singel. Nu kunnen de vele vrijwilligers gewoon doorgaan met hun goede werk! Wij zijn blij met de door het college geboden oplossing om de Bedrijfs- en Pleziervaartuigenverordening aan te passen en tot die tijd de ligplaats van de zes kano's te gedogen.

Haagse raad stemt tegen bouw enorm kantoorpand naast Catshuis

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 's-Gravenhage 15-07-2021 00:00

Als het aan het Rijk en het stadsbestuur ligt, komt er naast het Catshuis tijdelijk een groot kantoorgebouw met parkeerplekken voor ambtenaren van het ministerie van Algemene Zaken. De Haagse gemeenteraad heeft hier vandaag een stokje voor gestoken. Onder aanvoering van de Partij voor de Dieren sprak de volledige gemeenteraad zich uit tegen de plannen die ten koste van het historisch groen zouden gaan. Vijf verdiepingen voor ambtenaren Rijksmonument het Catshuis ligt in Rijksbeschermd stadsgezicht Zorgvliet. Het is door de Rijksoverheid zo aangewezen vanwege de cultuurhistorische en groene waarden. Ondanks deze aanwijzing is het Rijk voornemens om bomen te kappen en een tijdelijk kantoorgebouw in het groen te bouwen. Dit zou worden gedaan om ambtenaren te huisvesten tijdens de verbouwing van het Binnenhof. Robert Barker, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren: ‘Het is belachelijk om een kantoor van vijf verdiepingen in een beschermd park met waardevolle natuur te plempen terwijl er kantoorruimtes om de hoek leegstaan. Dit plan moet snel van de baan.’ Gekapte bomen komen niet terug Wethouder Mulder (VVD) gaf aan dat het juridisch verplicht is om toestemming te geven voor de bouw. Barker (PvdD) bestrijdt dit: ‘In het bestemmingsplan is vastgelegd dat hier niet mag worden gebouwd. De gemeente kan hier gewoon aan vasthouden en zo Park Sorghvliet groen houden.’ Peter Bos van de Haagse Stadspartij vindt de ingreep van de raad uitstekend: ‘Park Sorghvliet was beschermd en moet beschermd blijven.’ Arjen Kapteijns van GroenLinks: ‘Het is belangrijk dat we als raad het signaal afgeven dat we in onze dichtbevolkte stad super zuinig moeten zijn op onze groene gebieden, ook al is het tijdelijke bebouwing. De gekapte bomen komen niet meer terug.’ Uiteindelijk stemde de volledige gemeenteraad tegen het afgeven van de vergunning.

Den Haag doet boekje open

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 's-Gravenhage 14-07-2021 00:00

Het gemeentebestuur van Den Haag moet openbaarder worden. De gemeenteraad nam vandaag unaniem het initiatiefvoorstel van Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, PvdA en CDA aan dat hiervoor moet zorgen. ‘Door dit voorstel wordt de gemeente toegankelijker, overzichtelijker en transparanter,’ zegt fractievoorzitter Robert Barker van de Partij voor de Dieren, indiener van het voorstel. Openbaar, tenzij Het uitgangspunt is dat informatie van de overheid openbaar is, tenzij dat niet kan. ‘Maar zo ging dat in Den Haag niet,’ zegt fractievoorzitter Robert Barker van de Partij voor de Dieren. ‘De gemeente hield te veel informatie standaard onder de pet. Dat kan nu niet zomaar meer. Door ons aangenomen voorstel moet de gemeente geheimhouding nu beter onderbouwen.’ Concrete voorstellen Verschillende concrete maatregelen moeten van Den Haag een transparantere gemeente maken. Zo komt er een overzicht van verzoeken om informatie openbaar te maken, zogeheten Wob-verzoeken. ‘Gemeenten als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht hadden al zo’n overzicht. Den Haag loopt nu weer bij,’ zegt fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij. ‘En ook bezwaarschriften op Wob-verzoeken verschijnen binnenkort netjes op de website, voor iedereen inzichtelijk.’ Openbaarmaking ‘We hebben nog een hobbel voor transparantie weggenomen,’ zegt raadslid Bülent Aydin van de Partij van de Arbeid. ‘Geheime stukken verdwenen in een kluis en de gemeente gooide de sleutel weg. Eenmaal geheim verklaarde stukken werden namelijk nooit meer openbaar gemaakt.’ Ook daar komt een einde aan. Door het aangenomen voorstel moeten geheime stukken openbaar worden gemaakt als de geheimhouding niet meer nodig is. Liever deels geheim Ook de gewoonte om hele stukken geheim te verklaren als er één vertrouwelijke zin in staat, wordt beëindigd. ‘Het uitgangspunt wordt nu dat enkel de vertrouwelijke passages geheim blijven,’ zegt fractievoorzitter Kavish Partiman van het CDA. ‘Zo zal er veel meer informatie openbaar worden.’

Succes­volle afsluiting parle­men­taire jaar

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 13-07-2021 00:00

Op de laatste avond voor het zomerreces nam de Tweede Kamer meerdere Partij voor de Dieren-voorstellen aan die het leed van dieren in de veehouderij zullen verminderen. Zo schaarde een meerderheid zich achter moties voor een verbod op diertransporten boven de 30 graden, voor een verbod op pijnlijke drijfmiddelen in slachthuizen en voor een plan van aanpak voor het voorkomen van ziekte en sterfte onder bokjes. Bokjes “Het werd hoog tijd dat de minister werk maakte van de enorm hoge sterfte onder bokjes. De dieren zijn vaak zo ziek nadat ze direct na hun geboorte bij hun moeders zijn weggehaald en op transport zijn gezet, dat 20% tot wel 66% de jonge slachtleeftijd van 5 à 6 weken al niet eens haalt. Een afschuwelijk gegeven. Bokjes zijn de wegwerpartikelen van de geitenmelkindustrie”, legt fractievoorzitter Esther Ouwehand uit. Net als een koe begint een geit niet uit zichzelf met melk geven, maar moet ze daarvoor eerst een jong krijgen. De bokjes worden vaak al een week na hun geboorte op transport gezet naar een bokkenmesterij of zelfs naar het slachthuis. Ouwehand: “Een meerderheid van de Tweede Kamer ziet nu gelukkig ook dat de enorm hoge sterfte daar onacceptabel is. Op de laatste avond voor het reces is onze motie aangenomen waarin we het kabinet oproepen om met een plan van aanpak te komen waarmee ziekte en sterfte onder bokjes wordt voorkomen en waarin het welzijn en de intrinsieke waarde van zowel de geiten als hun bokjes centraal staan. Het was de allerlaatste motie van dit parlementaire jaar. Een mooier slot kon ik me niet wensen!” Transport en slacht Er werden meerdere voorstellen aangenomen die ernstig dierenleed op transport en in slachthuizen moeten verminderen. De Tweede Kamer wil een verbod op transporten met dieren wanneer het 30 °C of heter is. PvdD-Kamerlid Leonie Vestering: “Hitte zorgt voor ernstig dierenleed en zelfs sterfte op transport. De minister verbood vorig jaar het transport van dieren bij 35 °C, maar die temperatuur is nog steeds véél te hoog. Omdat wagens niet gekoeld worden kan de temperatuur binnen oplopen tot 40 - 45 graden. Dankzij deze aangenomen motie moet de minister nú werk maken van het verlagen van de maximum temperatuur waarop dieren vervoerd mogen worden. De hete zomer staat alweer klaar, geen tijd te verliezen!” Daarnaast zijn moties aangenomen om de wachttijd voor het uitladen van dieren bij slachthuizen maximaal 15 minuten te laten duren, en om drijfmiddelen die pijn en stress veroorzaken zoals stroomstootapparatuur in slachthuizen te verbieden . Goed nieuws voor mens en natuur Op verschillende andere thema’s werden nog moties van de Partij voor de Dieren aangenomen. Nederland draagt via het handelsbeleid bij aan moderne slavernij op de wereld, maar moet nu dankzij een aangenomen PvdD-motie prioriteit geven aan het tegengaan van moderne slavernij in het beleid tegen racisme en discriminatie. Andere aangenomen voorstellen bieden perspectief voor het ernstige en voortdurende leed dat de mensen in het toeslagenschandaal is aangedaan en voor structurele investeringen en een langetermijnvisie in het onderwijs. Tenslotte zijn er twee voorstellen aangenomen voor een betere bescherming van onze natuur. Nederland moet er bij de EU op aandringen om te rekenen met de werkelijke uitstoot van biomassa , wat betekent dat de papieren werkelijkheid dat het verbranden van bomen CO2-neutraal zou zijn niet langer opgaat. Ook moet bij de beoordeling van landbouwgif voortaan breder worden gekeken dan vergelijkingen tussen landbouwgiffen alleen: ook niet-chemische alternatieven zullen voortaan meegenomen worden.

Puls­vis­serij: in de fuik gedreven door gesjoemel en bedrog

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 12-07-2021 00:00

Pulsvisserij - het vissen met elektriciteit - was al een verboden techniek in Europa. Met gesjoemel met cijfers en onder de valse vlag van wetenschappelijk onderzoek blijkt nu dat Nederland toch maar liefst 84 schepen wist uit te rusten met elektrische schokapparatuur. “De aap is eindelijk uit de mouw als het gaat om het bedrog rond de pulsvisserij. Nederland heeft hiermee simpelweg de wet overtreden”, aldus PvdD-Kamerlid Frank Wassenberg, die dit direct aankaartte in de Tweede Kamer en een motie van afkeuring over de handelswijze van het ministerie van LNV indiende. Bij pulsvisserij wordt gebruikgemaakt van stroomstoten waardoor de vissen op de bodem opschrikken en verlammen, zodat ze in het net terecht komen. Europa stond dit slechts bij uitzondering toe, maar vanaf 1 juli jongstleden is het verbod volledig en zijn ook uitzonderingen niet meer mogelijk. Nu blijkt dat gesjoemel door Nederland hier een grote rol in heeft gespeeld. Onlangs kwam naar voren [1] dat het voormalig ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in 2010 het aantal pulsvisserij-ontheffingen verschillende malen heeft gemanipuleerd om tot een zo hoog mogelijk aantal ontheffingen te komen. “Vissen met elektrische schokken was een – overigens zeer terecht! - verboden techniek, tenzij een onderzoeksdoel werd gediend. En daar heeft Nederland schaamteloos misbruik van gemaakt door onder valse voorwendselen gewone commerciële visserij als onderzoek te benoemen. Daarnaast is met manipulaties van cijfers het aantal schepen ook nog eens sterk uitgebreid, tot veel meer dan is toegestaan. Vergelijkbaar met wat Japan deed, toen de walvisvangst internationaal verboden werd, met een uitzondering voor onderzoek: ineens werden alle Japanse walvisvaarders onderzoeksschepen”, legt Wassenberg uit. Het verhaal rondom pulskor begint zo rond 2010. Vissers hebben het zwaar, en onder de dreiging van faillissementen voerden politieke partijen de druk op staatssecretaris Bleker op om meer pulsvisserij toe te staan. Onder deze druk, blijkt uit de stukken die de NOS opvroeg, voelden hoge ambtenaren zich gedwongen aan hun ondergeschikten te vragen ‘maximaal creatief’ te zijn. Op die manier kon uiteindelijk een veel groter deel dan de toegestane 5% van de vloot in aanmerking komen voor een pulsvisserij-ontheffing. Uiteindelijk visten 84 commerciële schepen, ruim een kwart van de Nederlandse vloot, met puls. En dat zette kwaad bloed bij de andere EU landen, die met lede ogen zagen hoe Nederlandse commerciële vloten hun zeeën leegvisten onder het mom van wetenschappelijk onderzoek. Andere Europese landen pikten het valsspelen van Nederland niet en dwongen een algemeen verbod op pulsvisserij af. “Dit is een bijna klassiek voorbeeld van de huidige bestuurscultuur: gesjoemel met cijfers en het willens en weten achterhouden van informatie. Wederom heeft een Nederlandse minister bij veel mensen en ook vissers het vertrouwen geschaad. Om dat vertrouwen te herstellen, zijn oprechte excuses op hun plaats. Bovendien keurt de Partij voor de Dieren de handelswijze af en daartoe hebben we gisteren een motie ingediend, die helaas niet op een meerderheid kon rekenen”, besluit Wassenberg. [1] https://nos.nl/artikel/2387301...