Nieuws van politieke partijen over Partij voor de Dieren inzichtelijk

45396 documenten

Een kernwapenvrije wereld, ook nu! | Arnhem

GroenLinks GroenLinks Partij voor de Dieren Arnhem 06-08-2020 00:00

Op 6 augustus 2020 was het precies 75 jaar na de eerste inzet van kernwapens in Hiroshima (en 3 dagen later in Nagasaki). Nog steeds vormen kernwapens een onacceptabele dreiging in de wereld . Vanwege deze dreiging stemde 120 landen voor het aangenomen VN-verdrag om productie, opslag en gebruik van kernwapens te verbieden. Nederland stemde tegen dat verdrag. Onacceptabel vinden GroenLinks en PvdD! Daarom dienen wij samen een motie in om als Arnhem het ICAN Cities Appeal te ondertekenen waarmee we de Nederlandse regering oproepen het VN-Kernwapenverbod zo snel mogelijk te ondertekenen en te ratificeren. GroenLinks-raadslid Marie José Navis: "In 1983 droeg mijn moeder deze button tijdens de grote Malieveld-demonstratie tegen kernwapens. Vandaag draag ik de button, want er is te weinig vooruitgang in het uitbannen van massavernietigingswapens. Het risico op onbedoeld gebruik van kernwapens is groter dan eerder werd aangenomen en de risico’s zullen blijven bestaan zolang er kernwapens bestaan."

Een inclusieve en rechtvaardige stad: resultaten van GroenLinks Den Haag sinds het coalitieakkoord | Den Haag

GroenLinks GroenLinks ChristenUnie CDA SGP PvdA Partij voor de Dieren Den Haag 03-08-2020 00:00

Den Haag is de internationale stad van vrede en recht en daar komt veel verantwoordelijkheid bij kijken. Wat GroenLinks betreft dragen we als Den Haag bij aan een rechtvaardige wereld, en wordt Den Haag zelf een inclusieve en veilige stad voor al haar bewoners.

Raadsmeerderheid én stadsbestuur voor opvang vluchtelingenkinderen Herdenking koloniaal en slavernijverleden Betere monitoring mogelijk etnisch profileren Staatloze burgers 100% toegankelijk Den Haag Monument Srebrenica Ethische waarborgen bij digitalisering
Een inclusieve en rechtvaardige stad Raadsmeerderheid én stadsbestuur voor opvang vluchtelingenkinderen

Momenteel bevinden zich 19.000 mensen in het overvolle Griekse vluchtelingenkamp Moria, waaronder duizenden vluchtelingenkinderen zonder ouders, terwijl er slechts plek is voor 3.000 mensen. Dit leidt  tot mensonterende situaties voor vluchtelingen en hulpverleners, tegen wie het geweld vanuit de lokale bevolking is toegenomen. Bovendien zou een eventuele corona uitbraak in het kamp rampzalige gevolgen hebben. Dankzij een oproep van raadslid Serpil Ates, die hier ook een meerderheid in de gemeenteraad achter kreeg, was Den Haag één van de eerste gemeenten die de regering oproept 500 kinderen op te vangen en daar ook zelf een deel van op te nemen. Recentelijk bevestigde het stadsbestuur bereid te zijn een deel van deze kinderen op te vangen. Helaas houdt het Kabinet dit tot nu toe tegen. Lees hier meer.

Herdenking koloniaal en slavernijverleden

Ook bij het erkennen van koloniale- en slavernijverleden bevindt Den Haag zich op een keerpunt. Den Haag speelde als administratief centrum een belangrijke rol in het Nederlandse koloniale verleden. Naar aanleiding van een aangenomen motie van raadslid Serpil Ates adviseerde een commissie eind 2019 al dat er een monument, herdenking en lespakketten moeten komen ter herdenking van het Haagse koloniale- en slavernijverleden. Dit advies is overgenomen in het nieuwe coalitieakkoord. Op 1 juli, tijdens Keti Koti, bood GroenLinks samen met NIDA, Haags Stadspartij, PvdA, CDA, SP, Islam Democraten en Partij voor de Dieren een initiatiefvoorstel aan dat de plannen voor een herdenking en erkenning van dit verleden concreet moet maken. Lees hier meer.

Betere monitoring mogelijk etnisch profileren

Veel Hagenaars (met name jongeren van kleur) hebben regelmatig te maken met etnisch profileren: dat betekent dat ze door de politie staande worden gehouden om niet-objectieve redenen, zoals hun huidskleur. Dit is een vorm van institutioneel racisme dat het veiligheidsgevoel van jongeren direct aantast. Om daar iets aan te doen werden in 2019 al verschillende moties van GroenLinks en NIDA aangenomen om het vertrouwen van Hagenaars in de politie te meten. Dankzij vragen van fractievoorzitter Arjen Kapteijns aan plaatsvervangend burgemeester Remkes gaat de gemeente nu meer op wijkniveau meten, waar ze dat eerder op het niveau van de stadsdelen deed. Daarmee zal er een correcter beeld ontstaan van de situatie en brengen we problemen tussen burgers en politie beter in beeld.

Staatloze burgers

Dankzij de staatloosheidsverdragen hebben staatloze mensen verschillende rechten, zoals bijvoorbeeld het recht om te reizen, trouwen en naturaliseren. Door de manier waarop de gemeente hen vaak registreert (‘nationaliteit onbekend’) kunnen zij daar nu echter vaak geen beroep op doen. Een Hagenaar kan pas de officiële status ‘staatloos’ krijgen als diegene kan aantonen dat geen enkele staat diegene als onderdaan beschouwd. Dat is een onmogelijke opgave, zeker voor kinderen. Daarom wil raadslid Serpil Ates in het gezamenlijke initiatiefvoorstel met NIDA, ChristenUnie-SGP en PvdA dat de gemeente onderzoek doet hoe het makkelijker gemaakt kan worden om de status van staatloos te verkrijgen. Het college zal eind dit jaar op het voorstel reageren. Lees hier meer.   

100% toegankelijk Den Haag

Vier jaar geleden ging het VN-verdrag voor vluchtelingen officieel in werking. Daarmee zijn Nederlandse gemeenten verplicht de samenleving zo in te richten dat mensen met een handicap volwaardig mee kunnen doen in de samenleving.  Hier zijn al een aantal stappen voor gezet, maar er moet nog veel gebeuren voordat Den Haag echt toegankelijk wordt. In samenwerking met andere politieke partijen, organisaties én ervaringsdeskundigen maakte raadslid Erlijn Wenink inspiratienota “100% toegankelijk Den Haag”, vol met ideeën vanuit de groep zelf voor een volledig inclusieve stad. Nu is het zaak om van die ideeën werkelijkheid te maken, iets waar raadsleden Erlijn Wenink, Maarten De Vuyst en Mariëlle Vavier kort geleden nog nieuwe schriftelijke vragen over stelden.

Monument Srebrenica

Den Haag krijgt een monument ter herdenking van de genocide in Srebrenica. Dit is niet direct het gevolg van een actie van GroenLinks, maar wat ons betreft is dit een hele belangrijke stap voor heel Den Haag!

Ethische waarborgen bij digitalisering

De samenleving is in een hoog tempo aan het digitaliseren. Steeds meer zaken worden online geregeld en de gemeente werkt met haar nieuwe visie op digitalisering en dienstverlening steeds meer met data en algoritmes. Dat biedt allerlei kansen, maar neemt ook ethische risico’s met zich mee: immers, verschillende partijen hebben verschillende belangen bij digitalisering invulling krijgt. Dankzij twee aangenomen moties van raadslid Mariëlle Vavier houden we beter grip op de risico’s van digitalisering. Zo wordt er dankzij de motie ‘Grip op digitalisering’ beter in beeld gebracht hoe de gemeente met dilemma’s rondom onderwerpen als privacy om zal gaan en worden de betrokken marktpartijen bij grote projecten in beeld gebracht. Dankzij de motie ‘Bewonersbelangen voorop’ wordt er goed in beeld via welke wegen bewoners met eventuele klachten of ideeën naar de gemeente kunnen gaan.

Zorgen PvdD om toezicht op onver­doofde slacht in tijden van corona

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 29-07-2020 00:00

De Partij voor de Dieren heeft bij de minister aangedrongen op uitbreiding van de handhavingscapaciteit van de NVWA tijdens het Offerfeest aankomend weekend. De partij maakt zich ernstige zorgen over de controles nu door de coronacrisis de toezichthouders met extra protocollen te maken hebben, terwijl tegelijk het aantal slachtingen dit jaar zal toenemen omdat meer mensen het Offerfeest in Nederland vieren. Kamerlid Frank Wassenberg heeft spoedvragen gesteld. “De onverdoofde slacht is onaanvaardbaar en moet zo snel mogelijk verboden worden. De Partij voor de Dieren heeft daarvoor opnieuw een wetsvoorstel ingediend. Tot dat verbod gerealiseerd is, is het belangrijk dat de afspraken die gemaakt zijn, namelijk dat een dier maximaal 40 seconden bij bewustzijn mag zijn nadat de hals is doorgesneden, ook nageleefd worden. Bij het Offerfeest in 2019 moesten veel dieren op aanwijzing van de NVWA worden nabedwelmd, omdat zij na 40 seconden nog bij bewustzijn waren. Dat geeft aan hoe belangrijk adequaat toezicht is, zodat de lijdensweg van de dieren niet nóg langer wordt”, zegt Wassenberg. Twee slachterijen die in eerste instantie hun protocollen niet op orde hadden, mogen na overleg met de NVWA nu tóch open voor het Offerfeest. Volgens de NVWA is afgesproken dat zij alleen verdoofd zullen slachten. Meteen daarop liet een slachthuis in Harderwijk al weten ”gewoon onverdoofd” te gaan slachten. Wassenberg heeft in aanvullende vragen de minister om uitleg gevraagd: zijn er afspraken gemaakt met slachthuizen over onverdoofde slacht, welke afspraken zijn dat, hoe wordt naleving hiervan gecontroleerd en welke straffen er staan op het niet nakomen van de afspraken? Het PvdD-Kamerlid wil verder onder meer van de minister weten of zij een plan van aanpak heeft voorbereid om de stijging van het aantal slachtingen goed op te vangen, nu meer mensen het Offerfeest in Nederland vieren wegens reisbeperkingen. “Zijn er voldoende NVWA-toezichthouders en KDS-keuringsmedewerkers beschikbaar om adequaat toe te zien op de onverdoofde slacht van een groter aantal dieren?”, vraagt Wassenberg. “Sinds 2014 is het aantal handhavers in de mobiele toezichtteams gehalveerd, terwijl dat aantal juist zou toe moeten nemen. Om het dierenleed tijdens de slacht in te perken, maar ook om illegale slachtplaatsen op te sporen en ongezonde situaties zoals het uitdelen van ongekoelde karkassen aan te pakken”, licht Wassenberg toe. Eerder gaf de minister aan dat de Europese voedselveiligheidsregels ernstig in het gedrang zijn bij de uitgifte van de karkassen. Achtergrond In 2011 stemde een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer voor het wetsvoorstel van Marianne Thieme om de onverdoofde slacht te verbieden. Het voorstel werd daarna verworpen door de Eerste Kamer. In 2018 diende de Partij voor de Dieren opnieuw een voorstel in om de onverdoofde slacht te verbieden . Dit voorstel is schriftelijk al in behandeling genomen door de Tweede Kamer. Het debat volgt naar verwachting eind 2020/begin 2021. Meer lezen? Lees hier de eerste set Kamervragen van Wassenberg over het toezicht tijdens het Offerfeest. Lees hier de aanvullende vragen over onduidelijkheid over de gemaakte afspraken tussen twee slachthuizen en de NVWA. Lees hier meer over het wetsvoorstel van de PvdD, hier over onze reactie op het advies van Raad van State en hier over de start van de schriftelijke behandeling.

'Onac­cep­tabel dat frau­de­rende slacht­huizen vrijuit gaan door geklungel NVWA'

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 27-07-2020 00:00

De Partij voor de Dieren heeft de ministers Schouten (Landbouw) en Grapperhaus (Justitie) aan de tand gevoeld over het gestaakte strafrechtelijke onderzoek naar misstanden in slachthuizen. Het OM is gestopt met dit onderzoek omdat de NVWA de benodigde bewijsstukken en informatie veel te traag aanleverde. “Dit is echt ongelofelijk en schandalig! Het kan niet zo zijn dat de frauderende slachthuizen vrijuit gaan door geklungel”, zegt Frank Wassenberg, die Kamervragen heeft gesteld. Ook blijft de PvdD aandringen op een parlementaire enquête naar het falende toezicht van de NVWA op de vee- en vleessector. Het OM was een onderzoek gestart naar drie slachthuizen in Noord Nederland. Minstens honderd ernstig zieke en kreupele koeien werden daar aangeleverd en geslacht, terwijl zij helemaal niet vervoerd hadden mogen worden. Dit vervoer leidt namelijk tot ernstig dierenleed. Ook werd er gefraudeerd, waardoor het vlees van die zieke dieren in de winkels terecht kwam. De NVWA-dierenartsen ter plekke hebben niet ingegrepen. De ernstige misstanden kwamen pas aan het licht toen andere NVWA’ers hierover aan de bel trokken. Dit leidde tot een onafhankelijk onderzoek (2Solve) waaruit bleek dat er een structureel probleem is met de handhavingscultuur bij een deel van de NVWA. Ook het OM ging over tot een onderzoek naar de drie frauderende slachthuizen maar ziet nu definitief af van vervolging omdat het wachten op de bewijsstukken en informatie van de NVWA te lang duurt. “Ondanks dat we weten dat er dingen gebeurd zijn die niet hadden mogen gebeuren", vertelt een woordvoerder van het OM aan RTL Nieuws . Wassenberg: “Dus door nalatigheid of disfunctioneren van een handhavingsdienst als de NVWA wordt strafrechtelijk onderzoek door het OM gefrustreerd en gaan de fraudeurs vrijuit. Onacceptabel. Ik heb de minister gevraagd welke actie zij gaat ondernemen om de geconstateerde misstanden alsnog voor de rechter te brengen.” Parlementaire enquête Eerder dit jaar drong Esther Ouwehand al aan op een parlementaire enquête naar het falende toezicht van de NVWA op de vee- en vleessector. “We weten van klokkenluiders dat daar mensen zijn die zeggen: ‘ik heb nog nooit gehandhaafd en ik ga het niet doen ook’. Zelfs het management zegt tegen deze mensen: ‘handhaaf maar niet’. Wat doen die mensen daar? Die moeten eruit! De bezem moet door de NVWA en er moet een parlementaire enquête komen naar de manier waarop het zo uit de hand heeft kunnen lopen”, aldus Ouwehand in februari dit jaar . De Partij voor de Dieren vindt tevens dat de NVWA weggehaald moet worden bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en onder een ministerie moet vallen dat geen belang heeft bij de vleesproductie in Nederland, bijvoorbeeld Justitie en Veiligheid. Ook Wassenberg heeft daar in zijn schriftelijke vragen aan de ministers nog eens op aangedrongen.

Werkbezoek van Leden Provinciale Staten aan Hellouw.

ChristenUnie ChristenUnie D66 CDA PvdA GroenLinks VVD Partij voor de Dieren Gelderland 23-07-2020 12:33

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1318240/1084246/Statenleden bezoeken hellouw (GA).jpgOnze fractie heeft leden van Provinciale Staten van Gelderland uitgenodigd naar Hellouw te komen. De uitnodiging is gedaan via ons Statenlid Freek Rebel. Woensdag 22 juli zijn we in gesprek gegaan over een duurzame verkeersveilige oplossing voor de aansluiting van het dorp Hellouw op de provinciale weg N830. Dit was nodig nu het raadsvoorstel voor de aanleg van een rotonde door de gemeenteraad niet voor besluitvorming geagendeerd werd.

De woordvoerders op het thema verkeer en mobiliteit van acht verschillende politieke partijen uit de Provinciale Staten gaven gehoor aan de uitnodiging en kwamen op werkbezoek in Hellouw. Vanuit de inwoners waren enkele mensen uitgenodigd die een straat, school of vereniging vertegenwoordigen. Ook wethouder Goossens en de ambtelijke adviseur verkeer en vervoer waren aanwezig en een afvaardiging vanuit de gemeenteraad.

Het raadsvoorstel voor de aanleg van een rotonde is gebaseerd op afspraken vanuit een vorige Statenperiode. Inmiddels zijn er veel nieuwe Statenleden en is er ook een nieuw college van Gedeputeerde Staten. Voor de ChristenUnie alle reden om de huidige Statenleden kennis te laten maken met de problematiek rond dit onderwerp en uiteindelijk zonder voorwaarden vooraf tot een beter passende oplossing te komen.

Het doel was om de zorgen rond de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van het dorp gelegen aan de provinciale weg N830 inzichtelijk te maken.

Alle aanwezigen werden door onze fractievoorzitter Fred Temminck hartelijk welkom geheten in dorpshuis De Biskamp.

Na een korte introductie en uitleg van de bedoeling van deze meeting werd een rijtoer gemaakt langs de diverse aansluitpunten van het dorp op de provinciale weg. Onderweg werden een viertal stops gemaakt om de problematiek ter plaatse duidelijk te maken. Goede discussies werden gevoerd en er was duidelijk een oprechte belangstelling van de statenleden voor de zorgen die in het dorp leven.

Teruggekomen in het dorpshuis werden nog een aantal zaken nader geduid en vervolgafspraken gemaakt. De gemeente West Betuwe gaat in gesprek met dorpsbelangenvereniging Hellouw en enkele inwoners om vast te stellen wat de meest gewenste oplossingsvariant is voor het algemeen belang van inwoners en bedrijven in het dorp. Dit zal vervolgens voorgelegd worden aan de gemeenteraad en de provincie. De statenleden gaven aan een goed beeld gekregen te hebben van de feitelijke situatie ter plaatse en zij zullen hun invloed gebruiken om tot een betere oplossing voor Hellouw te komen.

Alle aanwezigen werden door Fred Temminck bedankt voor hun komst en inbreng. Hij was duidelijk ingenomen met de warme belangstelling die er vanuit de provincie was en het positieve verloop van de ontmoeting. Door de aanwezigen werd enthousiast en met dank gereageerd op het genomen initiatief en de goede gesprekken die er waren.

*Statenleden die aanwezig waren: Freek Rebel                       ChristenUnie Mark Smits                        VVD Hans van Ark                     CDA Wouter Witteveen              GroenLinks Judith Tenbush                   PvdA Gerrit Averesch                  SGP Lester van der Pluijm          Partij voor de Dieren Stan Hellegers                   D66

Werkbezoek van Leden Provinciale Staten aan Hellouw.

ChristenUnie ChristenUnie D66 CDA PvdA GroenLinks VVD Partij voor de Dieren Geldermalsen 23-07-2020 12:33

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1318240/1084246/Statenleden bezoeken hellouw (GA).jpgOnze fractie heeft leden van Provinciale Staten van Gelderland uitgenodigd naar Hellouw te komen. De uitnodiging is gedaan via ons Statenlid Freek Rebel. Woensdag 22 juli zijn we in gesprek gegaan over een duurzame verkeersveilige oplossing voor de aansluiting van het dorp Hellouw op de provinciale weg N830. Dit was nodig nu het raadsvoorstel voor de aanleg van een rotonde door de gemeenteraad niet voor besluitvorming geagendeerd werd.

De woordvoerders op het thema verkeer en mobiliteit van acht verschillende politieke partijen uit de Provinciale Staten gaven gehoor aan de uitnodiging en kwamen op werkbezoek in Hellouw. Vanuit de inwoners waren enkele mensen uitgenodigd die een straat, school of vereniging vertegenwoordigen. Ook wethouder Goossens en de ambtelijke adviseur verkeer en vervoer waren aanwezig en een afvaardiging vanuit de gemeenteraad.

Het raadsvoorstel voor de aanleg van een rotonde is gebaseerd op afspraken vanuit een vorige Statenperiode. Inmiddels zijn er veel nieuwe Statenleden en is er ook een nieuw college van Gedeputeerde Staten. Voor de ChristenUnie alle reden om de huidige Statenleden kennis te laten maken met de problematiek rond dit onderwerp en uiteindelijk zonder voorwaarden vooraf tot een beter passende oplossing te komen.

Het doel was om de zorgen rond de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van het dorp gelegen aan de provinciale weg N830 inzichtelijk te maken.

Alle aanwezigen werden door onze fractievoorzitter Fred Temminck hartelijk welkom geheten in dorpshuis De Biskamp.

Na een korte introductie en uitleg van de bedoeling van deze meeting werd een rijtoer gemaakt langs de diverse aansluitpunten van het dorp op de provinciale weg. Onderweg werden een viertal stops gemaakt om de problematiek ter plaatse duidelijk te maken. Goede discussies werden gevoerd en er was duidelijk een oprechte belangstelling van de statenleden voor de zorgen die in het dorp leven.

Teruggekomen in het dorpshuis werden nog een aantal zaken nader geduid en vervolgafspraken gemaakt. De gemeente West Betuwe gaat in gesprek met dorpsbelangenvereniging Hellouw en enkele inwoners om vast te stellen wat de meest gewenste oplossingsvariant is voor het algemeen belang van inwoners en bedrijven in het dorp. Dit zal vervolgens voorgelegd worden aan de gemeenteraad en de provincie. De statenleden gaven aan een goed beeld gekregen te hebben van de feitelijke situatie ter plaatse en zij zullen hun invloed gebruiken om tot een betere oplossing voor Hellouw te komen.

Alle aanwezigen werden door Fred Temminck bedankt voor hun komst en inbreng. Hij was duidelijk ingenomen met de warme belangstelling die er vanuit de provincie was en het positieve verloop van de ontmoeting. Door de aanwezigen werd enthousiast en met dank gereageerd op het genomen initiatief en de goede gesprekken die er waren.

*Statenleden die aanwezig waren: Freek Rebel                       ChristenUnie Mark Smits                        VVD Hans van Ark                     CDA Wouter Witteveen              GroenLinks Judith Tenbush                   PvdA Gerrit Averesch                  SGP Lester van der Pluijm          Partij voor de Dieren Stan Hellegers                   D66

Werkbezoek van Leden Provinciale Staten aan Hellouw.

ChristenUnie ChristenUnie D66 CDA PvdA GroenLinks VVD Partij voor de Dieren Lingewaal 23-07-2020 12:33

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1318240/1084246/Statenleden bezoeken hellouw (GA).jpgOnze fractie heeft leden van Provinciale Staten van Gelderland uitgenodigd naar Hellouw te komen. De uitnodiging is gedaan via ons Statenlid Freek Rebel. Woensdag 22 juli zijn we in gesprek gegaan over een duurzame verkeersveilige oplossing voor de aansluiting van het dorp Hellouw op de provinciale weg N830. Dit was nodig nu het raadsvoorstel voor de aanleg van een rotonde door de gemeenteraad niet voor besluitvorming geagendeerd werd.

De woordvoerders op het thema verkeer en mobiliteit van acht verschillende politieke partijen uit de Provinciale Staten gaven gehoor aan de uitnodiging en kwamen op werkbezoek in Hellouw. Vanuit de inwoners waren enkele mensen uitgenodigd die een straat, school of vereniging vertegenwoordigen. Ook wethouder Goossens en de ambtelijke adviseur verkeer en vervoer waren aanwezig en een afvaardiging vanuit de gemeenteraad.

Het raadsvoorstel voor de aanleg van een rotonde is gebaseerd op afspraken vanuit een vorige Statenperiode. Inmiddels zijn er veel nieuwe Statenleden en is er ook een nieuw college van Gedeputeerde Staten. Voor de ChristenUnie alle reden om de huidige Statenleden kennis te laten maken met de problematiek rond dit onderwerp en uiteindelijk zonder voorwaarden vooraf tot een beter passende oplossing te komen.

Het doel was om de zorgen rond de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van het dorp gelegen aan de provinciale weg N830 inzichtelijk te maken.

Alle aanwezigen werden door onze fractievoorzitter Fred Temminck hartelijk welkom geheten in dorpshuis De Biskamp.

Na een korte introductie en uitleg van de bedoeling van deze meeting werd een rijtoer gemaakt langs de diverse aansluitpunten van het dorp op de provinciale weg. Onderweg werden een viertal stops gemaakt om de problematiek ter plaatse duidelijk te maken. Goede discussies werden gevoerd en er was duidelijk een oprechte belangstelling van de statenleden voor de zorgen die in het dorp leven.

Teruggekomen in het dorpshuis werden nog een aantal zaken nader geduid en vervolgafspraken gemaakt. De gemeente West Betuwe gaat in gesprek met dorpsbelangenvereniging Hellouw en enkele inwoners om vast te stellen wat de meest gewenste oplossingsvariant is voor het algemeen belang van inwoners en bedrijven in het dorp. Dit zal vervolgens voorgelegd worden aan de gemeenteraad en de provincie. De statenleden gaven aan een goed beeld gekregen te hebben van de feitelijke situatie ter plaatse en zij zullen hun invloed gebruiken om tot een betere oplossing voor Hellouw te komen.

Alle aanwezigen werden door Fred Temminck bedankt voor hun komst en inbreng. Hij was duidelijk ingenomen met de warme belangstelling die er vanuit de provincie was en het positieve verloop van de ontmoeting. Door de aanwezigen werd enthousiast en met dank gereageerd op het genomen initiatief en de goede gesprekken die er waren.

*Statenleden die aanwezig waren: Freek Rebel                       ChristenUnie Mark Smits                        VVD Hans van Ark                     CDA Wouter Witteveen              GroenLinks Judith Tenbush                   PvdA Gerrit Averesch                  SGP Lester van der Pluijm          Partij voor de Dieren Stan Hellegers                   D66

Bescherm omwo­nenden tegen lucht­ver­vuiling uit inten­sieve veehou­derij

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 23-07-2020 00:00

Een groep artsen heeft een landelijke campagne aangekondigd om aandacht te vragen voor luchtvervuiling door de intensieve veehouderij en gezondheid. In gebieden waar veel dieren gehouden worden heeft de slechte luchtkwaliteit directe invloed op de longen van omwonenden, en daarmee ook op de gevolgen van het coronavirus. Partij voor de Dieren Kamerlid Eva van Esch heeft de minister gevraagd om snel actie te ondernemen en inwoners te beschermen tegen de impact van een eventuele tweede golf. “De artsen spreken duidelijke taal: we moeten anders gaan eten en stoppen met de intensieve veehouderij. We maken onszelf ziek en dat is niet langer uit te leggen,” licht Van Esch toe. Het fijnstof en de ammoniak uit de veehouderij worden aan meerdere longaandoeningen gelinkt. Eerder kondigde de minister een onderzoek aan naar de relatie tussen de veehouderij, luchtverontreiniging en COVID-19. De Partij voor de Dieren vindt dat de minister aan de hand van de onderzoeken die al gedaan zijn, uit voorzorg maatregelen moet nemen om de bevolking te beschermen door de uitstoot van fijnstof en ammoniak versneld te reduceren. Wetenschappers hebben inmiddels overtuigend bewijs gevonden dat luchtvervuiling leidt tot een grotere impact van het coronavirus, oftewel: hoe vervuilder de lucht, hoe meer besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen. Dat dit niet alleen speelt in grote steden, bleek uit recent onderzoek door de Universiteit van Birmingham, waarin ook gegevens van corona-uitbraken in Nederlandse gemeenten werden meegenomen. Hieruit bleek dat de impact van het coronavirus in Nederland juist groot was in gebieden met intensieve veehouderij, ook na correctie van carnaval als mogelijke verklaring voor het hoge aantal besmettingen. Van Esch: “De volksgezondheid lijdt al onder de slechte luchtkwaliteit. Daar komt nu nog eens bovenop dat mensen in vervuilde gebieden sneller geïnfecteerd raken door COVID-19, en ook nog eens een grotere kans lopen op een ziekenhuisopname of zelfs overlijden. Het wordt hoog tijd dat ook de minister de ernst van de gevaren van de intensieve veehouderij eens in gaat zien!” Lees de schriftelijke vragen hier.

Uitno­diging: Plan B in de praktijk

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Apeldoorn 22-07-2020 00:00

Het afgelopen politieke jaar was zeer veelbewogen en ook zeer succesvol. We konden door de coronacrisis ons 10 jarig jubileum helaas niet vieren maar Apeldoorn wordt vuurwerkvrij en gaat de intensieve veehouderij aanpakken en daar zijn we bijzonder trots op. Nu we aan het begin van een nieuw politiek seizoen staan en het dankzij de versoepelingen mogelijk is met meerdere mensen bij elkaar te komen, willen we jullie graag weer ontmoeten, bijpraten en met elkaar in gesprek gaan over de toekomst. We willen verder groeien en kunnen daarbij alle hulp en input gebruiken. De verkiezingen komen er aan. Heb je ideeën over onderwerpen of acties en wil je ons daarbij helpen? Heb je politieke ambities en interesse om onze fractie te versterken? We horen graag van je. En uiteraard gaan wij vertellen hoe de Partij voor de Dieren Plan B het afgelopen jaar in Apeldoorn in de praktijk heeft gebracht en welke onderwerpen er voor het komende jaar op het programma staan. We nodigen je daarom uit voor een gezellige, informatieve en inspirerende avond op een prachtige locatie, namelijk de Stadsakkers . We starten om 18. 00 uur maar kom wat eerder en doe mee aan een rondleiding over het mooie terrein. Ook is speciaal voor ons het winkeltje open en kun je biologische groenten, fruit en kruiden kopen. Laten we elkaar op 1 september weer ontmoeten en bijpraten. En wanneer we dan toch bij elkaar zijn kunnen we na afloop toch nog even het glas heffen op 10 jaar Partij voor de Dieren in de gemeenteraad van Apeldoorn. Alle informatie over het programma van deze avond vind je in de agenda van deze website. De ruimte is enigszins beperkt dus meld je op tijd aan. Ken je iemand die geen lid is maar graag meer wil weten over de Partij voor de Dieren en onze idealen, nodig hem of haar dan ook uit en geef het aan ons door. We begroeten je graag op 1 september. Tot dan.

De leden van de Partij voor de Dieren Apeldoorn wensen je een fijne en veilige zomer

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Apeldoorn 20-07-2020 00:00

We hebben een bewogen maar ook succesvol politiek jaar achter de rug. Tijd om even stoom af te blazen en te genieten van wat rust. Om het zomerreces feestelijk in te luiden hebben we een avondje met elkaar een potje jeu de boules gespeeld. Dit jaar extra feestelijk want we hadden elkaar sinds het begin van de coronacrisis niet meer fysiek gezien. We wensen jullie ook allemaal een heel fijne zomer en omdat een groepsfoto dit jaar een lastige opgave was hebben we onze zomergroet op een andere manier vormgegeven dit jaar. Met dank aan Marc Bontenbal en zijn drone. We blijven wel bereikbaar en op de achtergrond ook gewoon actief. Mocht je ons wat willen melden dan kun je ons altijd een mailtje sturen via pvdd@apeldoorn.nl