Nieuws van politieke partijen over Partij voor de Dieren inzichtelijk

45431 documenten

Oproep open debat kosten Corona en jeugdzorg

VVD VVD SGP Partij voor de Dieren Gouda 22-09-2020 07:14

De gemeente Gouda is in financieel zwaar weer terecht gekomen. De kosten van jeugdzorg lopen sterk op. Corona heeft voor extra kosten gezorgd en voor minder inkomsten.

Het college heeft een aantal keuzevraagstukken aan de raad voorgelegd om met deze situatie om te gaan. VVD, GBG, GoudaPositief, Goudse 50+ partij, SGP, PvdD en SP zijn niet tevreden over de manier waarop het college het gesprek hierover met de raad aangaat.

Ten eerste vanuit de constatering dat er twee forse onzekerheden in de financiële toekomst van Gouda zitten. Het is enerzijds nog altijd onbekend wat corona ons gaat kosten, mede omdat onbekend is hoe lang de corona crisis nog gaat duren. Daar komt bij dat momenteel nog altijd onbekend is wat Gouda van het Rijk krijgt voor opvang van corona-kosten en verminderde inkomsten.

Daarnaast is onbekend of het terugdringen van de kosten jeugdzorg volgens het door het college voorgestelde schema (naar kostendekkend in 2025, dus in de volgende raadsperiode met een nieuw college!) ook echt gaat lukken zoals het huidige college voorstelt. En ook voor de tekorten in de jeugdzorg is bovendien onbekend in welke mate het Rijk gaat bijspringen om de kosten jeugdzorg te dekken.

Het college doet een voorspelling van een tekort van 4 miljoen over de komende 4 jaar. Maar volgens genoemde partijen kan het ook zomaar 26 miljoen zijn. Dat betekent dat we met die onzekerheden om zullen moeten gaan en bijsturen naargelang de financiële positie zich verder ontwikkeld.

Het college legt nu een aantal opties voor. Een meerkeuze-vraag. Genoemde partijen zien liever een meer open vraag. Alleen zo kunnen we de visies van de verschillende partijen bij elkaar brengen.

Genoemde partijen hopen natuurlijk van harte dat de rijksoverheid in september al enige compensatie gaat geven. De berichten daaromtrent waren de afgelopen dagen best hoopgevend. Maar roepen op het geld vooral pas uit te geven wanneer het ook echt beschikbaar komt en raadsbreed een plan te maken dat inzet op een meer toekomstbestendig beleid.

‘Niet terug naar het oude normaal!’

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 22-09-2020 00:00

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen heeft PvdD-fractievoorzitter Esther Ouwehand opgeroepen tot een kanteling van het beleid. In plaats van terug te keren naar het oude normaal, moet de coronacrisis volgens Ouwehand als kans aangepakt worden om een einde te maken aan de eenzijdige focus op economische groei. “We hebben onszelf lang onaantastbaar gewaand en consumeerden alsof het allemaal niet op kon. De aarde kreeg steeds meer te lijden onder de groeiende vraag naar grondstoffen. Maar inmiddels staat er echt iets te veranderen,” legt Ouwehand uit. “Het bewustzijn over onze omgang met de aarde en de nadelen van de focus op geld groeide. En toen kwam de coronacrisis. Een vreselijke ziekte, maar wel een die ons wakker heeft geschud: de belangrijkste dingen in ons leven zijn het contact met onze dierbaren, onze gezondheid en een schone leefomgeving. We kunnen niet meer terug naar het oude normaal.” “Tijden veranderen, we leven in de roaring twenties. Jongeren gaan massaal de straat op om actie te eisen voor hun toekomst, actie tegen de klimaatcrisis. Het tijdperk van het glasharde neoliberalisme, van de verwoestende vrijhandelsverdragen, is ten einde. Keynes zei: de moeilijkheid is niet zozeer het ontwikkelen van nieuwe ideeën, maar het ontsnappen aan de oude reflexen. Zoals de reflex van dit kabinet om altijd maar weer te kiezen voor de belangen van de industrie, voor de belangen van de veevoerindustrie en de intensieve landbouw en de belangen van de luchtvaart. Daar moeten we vanaf. Het is tijd voor fundamenteel andere keuzes.” Nieuwsgierig geworden? Lees hier de volledige bijdrage van Esther Ouwehand aan de Algemene Politieke Beschouwingen van 2020, of bekijk de video:

Vrouwen uit de Haagse politiek spreken zich uit tegen anti-abortusbeweging

PvdA PvdA GroenLinks D66 Partij voor de Dieren 's-Gravenhage 21-09-2020 09:35

Een zestal Haagse politici spreekt zich via hun mediakanalen uit tegen de groeiende anti-abortusbeweging in Nederland. Raadsleden Fatima Faid (HSP), Lesley Arp (SP), Janneke Holman (PvdA) Hanneke van der Werf (D66), Erlijn Wenink (GroenLinks) en fractievertegenwoordiger Leonie Gerritsen (PvdD) namen hiervoor een gezamenlijke video op. Hiermee willen zij een tegengeluid bieden aan de anti-abortus campagne ‘Week van het Leven’. 

Campagne

De politici benadrukken het belang van het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen met de hashtag #MijnLichaamMijnKeus. Het recht op abortus is iets waar vrouwen generaties lang voor hebben gestreden. Zij vinden het zorgwekkend dat er campagne wordt gevoerd om abortus te ontmoedigen. Deze campagne is opgezet door Stichting Platform Zorg voor Leven. Deze organisatie en hun reclamecampagnes stuitten in het verleden ook al op weerstand van de landelijke politiek en de Reclame Code Commissie.

Schuldgevoel

De raadsleden geven aan met lede ogen de nieuwe ‘Week van het Leven’ campagne te hebben aangezien. Zij zijn van mening dat de reclamespotjes druk uitoefenen op vrouwen die toch al voor een moeilijke keuze staan. Fatima Faid, HSP: ‘De filmpjes spelen in op het schuldgevoel van vrouwen die nadenken over een abortus, dat vind ik vreselijk. ‘Vrouwen die ongewenst zwanger zijn hebben behoefte aan goede informatie, niet aan emotionele manipulatie’, zegt Leonie Gerritsen, Partij voor de Dieren.

Demonstraties

Het onderwerp speelt al langer in de Haagse raad. Al meerdere keren stelden partijen vragen over de demonstraties die steeds vaker plaatsvinden rondom abortusklinieken. Veel partijen vinden dat de demonstranten het werk van de kliniek en de keuzevrijheid van vrouwen belemmeren. Zij willen een bufferzone rondom abortusklinieken waarbinnen het verboden is om te demonstreren. Dit om tegen te gaan dat bezoekers van de kliniek worden gehinderd en geïntimideerd door demonstranten. In Arnhem is onlangs een dergelijk verbod ingegaan. Janneke Holman, PvdA: ‘Arnhem laat zien dat het kán. Hopelijk volgt Den Haag snel.’

Het bericht Vrouwen uit de Haagse politiek spreken zich uit tegen anti-abortusbeweging verscheen eerst op PvdA Den Haag.

Vrouwen uit de Haagse politiek spreken zich uit tegen anti-abor­tus­be­weging

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren GroenLinks D66 PvdA 's-Gravenhage 21-09-2020 00:00

Een zestal Haagse politici spreekt zich via hun mediakanalen uit tegen de groeiende anti-abortusbeweging in Nederland. Raadsleden Fatima Faid (HSP), Lesley Arp (SP), Janneke Holman (PvdA) Hanneke van der Werf (D66), Erlijn Wenink (GroenLinks) en fractievertegenwoordiger Leonie Gerritsen (PvdD) namen hiervoor een gezamenlijke video op. Hiermee willen zij een tegengeluid bieden aan de anti-abortus campagne ‘Week van het Leven’. Campagne De politici benadrukken het belang van het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen met de hashtag #MijnLichaamMijnKeus. Het recht op abortus is iets waar vrouwen generaties lang voor hebben gestreden. Zij vinden het zorgwekkend dat er campagne wordt gevoerd om abortus te ontmoedigen. Deze campagne is opgezet door Stichting Platform Zorg voor Leven. Deze organisatie en hun reclamecampagnes stuitten in het verleden ook al op weerstand van de landelijke politiek en de Reclame Code Commissie. Schuldgevoel De raadsleden geven aan met lede ogen de nieuwe ‘Week van het Leven’ campagne te hebben aangezien. Zij zijn van mening dat de reclamespotjes druk uitoefenen op vrouwen die toch al voor een moeilijke keuze staan. Fatima Faid, HSP: ‘De filmpjes spelen in op het schuldgevoel van vrouwen die nadenken over een abortus, dat vind ik vreselijk. ‘Vrouwen die ongewenst zwanger zijn hebben behoefte aan goede informatie, niet aan emotionele manipulatie’, zegt Leonie Gerritsen, Partij voor de Dieren.

CDA wil betere leefbaarheid in Speelmanskwartier

CDA CDA VVD ChristenUnie D66 Partij voor de Dieren Leeuwarden 18-09-2020 10:34

Afgelopen woensdag sprak de raad zich uit over de visie Speelmanskwartier en de prijsvraag over Zalen Schaaf. De visie is opgesteld in 2015, maar in 2018 door een meerderheid in de raad aangepast. De aanpassing ging over de beperkingen waar Schaaf in de toekomst mee te maken zou krijgen, die zijn er dus uitgehaald. Wij vonden dit erg jammer aangezien de buurt er veel tijd en energie in had gestopt. Zij zagen ditvisiedocument als een begin van een nieuwe periode waarin de verpaupering in de wijk zou worden aangepakt en waarin leefbaarheid en woonplezier weer voorop zouden staan. Een prachtige vorm van burgerparticipatie. Het CDA heeft zich altijd achter deze visie geschaard. Middels een motie afgelopen woensdag wilden wij dit ook weer laten blijken, gelukkig waren we niet de enige. De motie, om de sluitingstijden van Schaaf in de toekomst te beperken tot 23.00, kreeg steun van D66, Partij voor de Dieren, Christen Unie en de VVD. Helaas geen meerderheid. Andere moties werden wel met een meerderheid gesteund, al deze moties stuurden in de richting van een verlenging van dezelfde invulling van Schaaf als de huidige. Hieronder onze motie en een link naar een toelichting van woordvoerder Abel Reitsma. Motie De wijkvisie van het Speelmanskwartier begon met een prachtig plan van burgerparticipatie. Inwoners van de wijk dachten actief mee met de plannen. Zo ontstond er draagvlak en eigenaarschap. De paragraaf van Zalen Schaaf in dit geheel heeft een belangrijke rol gespeeld, gezien de historie, de betekenis en de gevoeligheid van het onderwerp. Inwoners en gemeente hebben altijd aangegeven dat het Speelmanskwartier een woonfunctie moet hebben, dit uit zich ook in de verschillende acties en uitgangspunten in de visie. Schaaf mag dus blijven maar wel onder aangepaste omstandigheden. Overwegende dat: Zowel de raad als het college zich meermalen in het verleden hebben uitgesproken voorstander te zijn van burgerparticipatie; Er om die reden actief en uitgebreid wordt samengewerkt en gesproken met de bewoners rondom het Cambuurstadion en Heechterp over de toekomst van de wijken; Ook de bewoners van het Speelmanskwartier zich de afgelopen jaren in de discussie over de toekomst van de wijk gemengd hebben; In de met bewoners afgestemde en aangenomen visie voor het Speelmanskwartier is afgesproken dat de binnenstadswijk een woonfunctie heeft met horeca en detailhandel in een ondergeschikte rol; Een uitgaansgelegenheid met late openingstijden daarbij niet past; Bewoners in verscheidene brieven en zienswijzen aan de Raad opnieuw hebben aangeven fel tegenstander te zijn van verruiming van de eerder afgesproken openingstijden; dit houdt in dat de uiterlijke sluitingstijd 23.00 bedraagt; Er voldoende aanbod is in de stad van uitgaansgelegenheden met latere openingstijden. Van mening dat: We kunnen vertrouwen op de creativiteit van de inschrijvers op de prijsvraag om met een mooie business case te komen passend bij de wensen van de wijk; In het kader van betrouwbare overheid we eerder gemaakte afspraken in een visie niet zomaar horen te veranderen; Voor maximaal 6 avonden per jaar een ontheffing mag worden aangevraagd om later te sluiten (01.00) zodat bepaalde evenementen doorgang kunnen vinden. Verzoekt het college: De openingstijden zoals voorgesteld in de criteria van de prijsvraag hierop aan te passen. Dit voorgestelde beleid na een jaar te evalueren https://www.youtube.com/watch?v=T4puuGz26t0

Motie voor vergroenen van school­pleinen aange­nomen!

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Leiden 18-09-2020 00:00

Gisteravond, 17 september, is onze motie voor het vergroenen aangenomen. Vanaf nu gaat het college zich meer inspannen voor vergroening van schoolpleinen en scholen actiever ondersteunen bij het zoeken en verwerven van financiële middelen hiervoor. Uit onderzoek is gebleken dat scholen de voordelen erkennen van vergroening, maar dat er nauwelijks scholen zijn die zelf vergroening financieren. Daarnaast nodigen versteende schoolpleinen kinderen niet uit tot actief spel en lokt het mogelijk pestgedrag in de hand. Een gezond schoolplein geeft kinderen de ruimte om te bewegen en te spelen in een uitdagende en gezonde omgeving. Het prikkelt de fantasie, stimuleert de beweging en leert over het belang van de natuur. Een groene omgeving zorgt dat kinderen beter kunnen omgaan met stress, concentratie verhoogt en een positief effect heeft op het werkgeheugen en dus ook schoolprestaties.

Apel­doorns afval­beleid deugt niet

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Apeldoorn 17-09-2020 00:00

Apeldoorn kampt, net als de rest van Nederland met enorme hoeveelheden afval. De Partij voor de Dieren ontvangt steeds meer klachten van inwoners over de kosten van het huidige systeem en over de hoeveelheid zwerfafval en gedumpt afval dat alsmaar toeneemt. Het doel van de gemeente is om de hoeveelheid restafval te verminderen naar 30 kg per inwoner per jaar in 2025. Om dit doel te bereiken is het omgekeerd inzamelen ingevoerd. Sinds april geldt dit in heel Apeldoorn. Niet de grijze, maar de oranje container wordt geleegd aan huis. Voor restafval moeten we naar een ondergrondse container en moet worden betaald. Begin deze maand werd tijdens de Politieke Markt over deze nieuwe aanpak, het recycle plan, van de gemeente Apeldoorn gesproken. De insteek van deze bespreking was de kostenbeheersing. De kosten zijn hoog want veel afval wordt nu kosteloos opgehaald of kan gratis weggebracht worden, terwijl de gemeente fors moet betalen om dit afval te verwerken. De Partij voor de Dieren vindt dat de gemeente meer moet inzetten op het verminderen van alle afvalstromen en de burger beter moet informeren over de kosten van afvalverwerking en de gevolgen ervan voor het milieu. Een voorbeeld hiervan is het PMD afval dat nu gescheiden wordt opgehaald met als doel om te recyclen. Het grootste deel van het ingezamelde PMD belandt echter in de verbrandingsoven of in het gunstigste geval wordt het gedowncycled. De meeste producenten weigeren echter om gerecycled plastic te gebruiken. Er is dus geen sprake van een kringloop. Kortom, het huidige afvalbeleid deugt niet. Terwijl wij, als burgers, ons best doen om en ons afval keurig scheiden met het idee goed bezig te zijn voor het milieu, is er nauwelijks sprake van recycling, blijven kostbare grondstoffen verdwijnen in verbrandingsovens, rijzen de kosten de pan uit en wordt steeds meer afval in de natuur gedumpt. Terwijl de gemeente, zo bleek tijdens deze PMA, eerst nog meer cijfers wil zien om het effect van het recycleplan goed in beeld te krijgen zou de Partij voor de Dieren direct willen dat: Wellicht heeft u zelf ook nog goede ideeën voor een schoon en afvalvrij Apeldoorn. Wij horen ze graag. Mail naar e.havekes-chrispijn@apeldoorn.nl Tot slot herinneren we er u nog even graag aan dat komende zaterdag 19 september "World CleanUp day" is, de landelijke actie tegen zwerfafval en we nodigen u uiteraard uit om hieraan mee te doen. Meld u aan via een mailtje naar: Rein@Apeldoorn.nl en zerowasteApeldoorn@gmail.com. Meer informatie over World CleanUp day vindt u hier. Meer lezen over dit onderwerp: https://indebuurt.nl/apeldoorn/agenda/world-clean-up-day-apeldoorn~110101/ ...en lees hier de vragen die de Partij voor de Dieren heeft gesteld over zwerfafval.

Partij voor de Dieren vraagt spoed­debat aan over mili­eu­ver­gunning AEB

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Amsterdam 16-09-2020 00:00

De Partij voor de Dieren vraagt een spoeddebat aan over de nieuwe problemen bij het AEB. De milieuvergunning van de omstreden AEB-biomassacentrale blijkt niet in orde en hierdoor is een extra miljoeneninvestering nodig in het noodlijdende bedrijf. De gemeente Amsterdam is honderd procent eigenaar van het AEB. Fractievoorzitter Johnas van Lammeren: “Het debacle met de AEB-biomassacentrale is groot. Nu blijkt weer de milieuvergunning niet te deugen en zijn er miljoenen meer nodig. En dat voor een biomassacentrale, die Amsterdam niet duurzaam gaat verwarmen door het verstoken van bomen! De gemeente Amsterdam is 100% eigenaar van het AEB en deze nieuwe ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor de gemeentefinanciën. Het is noodzakelijk dat er voor raadsleden en Amsterdammers transparantie komt. Daarnaast moet de vraag beantwoord worden waarom de biomassacentrale van start is gegaan zonder aan de voorwaarden van de benodigde milieuvergunning te voldoen.” Rechtszaak AEB In het Financieel Dagblad van 15 september is duidelijk geworden dat er grote, nieuwe problemen aan het licht zijn gekomen bij het AEB. Bij de zitting van de rechtbank blijkt dat de milieuvergunning voor de in juli geopende biomassacentrale niet deugt. Daarnaast moet de biomassacentrale 2 miljoen extra investeren om aan de vergunning te voldoen en zouden de kosten voor stilleggen van de centrale tijdens de reparatie kunnen oplopen naar 18 miljoen euro. Ook de ontwikkelaar heeft nog een vordering van 6,4 miljoen op het AEB.

Amsterdam: met mes en vork de klimaat­crisis te lijf

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Amsterdam 16-09-2020 00:00

De Partij voor de Dieren wil dat Amsterdam een leidende rol pakt in het klimaatbestendig maken van het voedselaanbod in de hoofdstad. Raadslid Anke Bakker dient woensdag 16 september een drie-puntenplan in om Amsterdammers en bezoekers van de stad vaker te laten kiezen voor gezonde, plantaardige voeding en minder vaak voor vlees, vis en zuivel. Raadslid Anke Bakker: “De impact van voedsel op de klimaat- en ecologische crisis is groot, maar oplossingen zijn er ook. Als we de helft minder vlees eten kunnen we de biodiversiteit redden volgens wetenschappers. Toch heeft de gemeente hiervoor nog altijd geen actieplan. Ik roep het college van Amsterdam daarom op om een voortrekkersrol op zich te nemen. In mijn initiatiefvoorstel staat een drie-puntenplan met concrete maatregelen die zo uitgevoerd kunnen worden.” Initiatiefvoorstel Partij voor de Dieren De Partij voor de Dieren wil dat het makkelijker wordt om plantaardig te eten in Amsterdam door beleid te maken langs drie sporen. Als eerste het stimuleren van horeca- en andere ondernemers om een groter plantaardig voedselaanbod aan te bieden. Als tweede het verleiden van Amsterdammers en bezoekers om vaker voor plantaardig en minder vaak voor dierlijk eten te kiezen. En tot slot de gemeentelijke inzet om het voedselsysteem te veranderen via lobby en samenwerking. Per actiepunt stelt de partij een omvangrijk pakket aan concrete maatregelen voor waar de gemeente direct mee aan de slag kan gaan. Zo zouden door Amsterdam gesubsidieerde instellingen altijd een volwaardige plantaardige maaltijdoptie moeten aanbieden en wordt er voorgesteld om hiertoe ook de samenwerking aan te gaan met hotels, musea en ziekenhuizen. De stad kan zich laten horen voor het afschaffen van de Europese subsidies voor schoolmelk. En de partij wil dat reclames voor vlees, zuivel en vis in de openbare ruimte verminderd wordt door restricties in reclameovereenkomsten. Klimaatbestendige voeding Vlees, vis en zuivelproducten hebben een grote impact op het milieu: ze gaan gepaard met flinke uitstoot van broeikasgassen en brengen ontbossing en watervervuiling met zich mee. De gemeenteraad erkende onlangs dat we ons wereldwijd in een klimaat- en ecologische crisis bevinden, maar in de voedselstrategie van de stad beperkt het verminderen van de consumptie van dierlijk eten zich tot mooie woorden. Dit terwijl we in 2018 in Nederland voor het eerst in jaren meer vlees zijn gaan eten dan daarvoor. Het is nu de hoogste tijd om lokaal door te pakken en te werken aan een klimaatbestendig voedselaanbod. Lees hier het: initiatiefvoorstel 'Amsterdam gaat met mes en vork de klimaatcrisis te lijf'

Haagse oppositie: ‘Na Revis schoon schip maken in Den Haag’

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren VVD 's-Gravenhage 15-09-2020 00:00

De afgelopen jaren werd Den Haag keer op keer opgeschrikt door integriteitsschendingen en bouwprojecten die uit de kosten liepen. Nu verantwoordelijk wethouder Boudewijn Revis weggaat is het volgens de Partij voor de Dieren, SP en Hart voor Den Haag/Groep de Mos hét moment om serieus werk te maken van een betere en integere aansturing van gemeentelijke projecten. Ze gebruiken de Algemene Politieke Beschouwingen deze week om voorstellen in te dienen. Wethouder Revis Onder vertrekkend VVD-wethouder Revis vonden vele kostenoverschrijdingen en signalen van integriteitsschendingen bij grote bouwprojecten plaats. De afrondende debatten over deze kwesties vinden pas plaats nadat de wethouder woensdag afscheid neemt. Robert Barker, fractievoorzitter Partij voor de Dieren: ‘Zo ontspringt wethouder Revis de dans. Eerst een puinhoop creëren en de belastingbetaler noodgedwongen op de blaren laten zitten. We hopen dat de nieuwe wethouder orde op zaken gaat stellen en projecten beter gaat aansturen.” Bouwblunders De afgelopen jaren waren er namelijk diverse projecten die de gemeente veel meer geld gekost hebben dan geraamd. Zo kost het cultuurpaleis Amare 31 miljoen euro meer en de fietsenstalling bij het KJ-plein 5,5 miljoen euro extra. Fractievoorzitter Lesley Arp van de SP: “Zonnekoning Revis kreeg keer op keer alle ruimte om dubieuze deals met ontwikkelaars te sluiten, die ook nog eens nadelig uitpakken voor de stad. Dit is niet te verantwoorden aan mensen die moeilijk rond kunnen komen. Het is tijd dat het college ruggengraat toont en schoon schip maakt.” Integriteitsschendingen Niet alleen de bouwblunders die onder wethouder Revis hebben plaatsgevonden staan de drie partijen tegen. Ook signalen van integriteitsschendingen baren hen zorgen. In mei werd bijvoorbeeld bekend dat er bij de gemeente integriteitsschendingen hadden plaatsgevonden rond de bouw van het cultuurcomplex Amare. De banden met bouwer VolkerWessels bleken wel erg warm en riepen de nodige vragen op. De verantwoordelijke topambtenaar van de dienst DSO werd daarop de laan uitgestuurd. Afgelopen week kwam naar buiten dat de ambtenaar het college onder druk gezet heeft om gevoelige informatie te openbaren als er geen minnelijke schikking zou komen. Ralf Sluijs, gemeenteraadslid van Hart voor Den Haag: “Er is geen enkele politieke verantwoordelijkheid genomen voor de miljoenenoverschrijdingen en wethouder Revis weet dan ook niet hoe snel hij weg moet komen. De gemeente moet nu eindelijk eens stoppen met dit soort schimmige deals en open en transparant écht werk maken van het integriteitsbeleid.”​