Nieuws van politieke partijen over Partij voor de Dieren inzichtelijk

45755 documenten

Partij voor de Dieren boekt winst bij Provin­ciale Staten­ver­kie­zingen

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 16-03-2023 00:00

De Partij voor de Dieren wint in de helft van de provincies. Dit blijkt uit de voorlopige uitslag van de provinciale verkiezingen: in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Drenthe, Groningen en Overijssel wint de partij zetels en in de overige provincies handhaaft ze haar positie. Naar verwachting wordt de Partij voor de Dieren ook sterker in de Eerste Kamer: de voorlopige uitslag wijst op 4 zetels. De uitslagen van de waterschappen laten nog even op zich wachten. Esther Ouwehand: “Dit is een fantastisch verkiezingsresultaat! Opnieuw winnen we de verkiezingen. Dank je wel aan al die mensen die gestemd hebben voor de natuur, voor de dieren en voor een gezonde toekomst, óók op het platteland. En uiteraard ook veel dank aan iedereen die zich heeft ingezet voor de campagne. Met jullie gaan we op weg naar een gezonde en leefbare planeet!” Over de algemene uitslag van deze verkiezingen: “De politiek moet de problemen oplossen waar Nederland in terecht is gekomen. Voor de natuur weten we dat er geen andere optie is dan nu fundamenteel de natuur gaan beschermen, en de boeren helpen omschakelen naar een gezonde landbouw. Wie er ook in het bestuur komt van de Provinciale Staten, deze realiteit geldt voor iedereen.”

PvdD adviseert burge­meester over vuur­werk­vrije gebieden

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 's-Gravenhage 14-03-2023 00:00

Den Haag – De Haagse Partij voor de Dieren verzamelde rondom de jaarwisseling meer dan 400 meldingen van vuurwerkoverlast. Vandaag overhandigden zij de meldingen aan de burgemeester. Raadslid Robin Smit (PvdD): ‘We pleiten al jaren voor een vuurwerkverbod. Deze meldingen benadrukken nogmaals waarom dat zo hard nodig is. Deze overlast is niet te rechtvaardigen.’ De Partij voor de Dieren opende eind vorig jaar een eigen meldpunt voor vuurwerkoverlast. De meldingen van geluidsoverlast, gestresste dieren en afvaloverlast stroomden binnen. Vooral in Laak was de overlast groot. Smit (PvdD): ‘De gemeente kan mooi uit de meldingen putten om te bepalen waar de vuurwerkvrije zones het hardste nodig zijn.’ De partij hoopt dat de gemeente hierna ook het nut van een lokaal meldpunt inziet en dit vanaf volgend jaar zelf opzet. Helft Den Haag vuurwerkvrij Voorafgaand aan de jaarwisseling deed de Partij voor de Dieren verschillende voorstellen om de vuurwerkoverlast in Den Haag te verminderen. Een afsteekverbod voor heel Den Haag werd weggestemd. Het voorstel om minstens de helft van Den Haag aan te wijzen als vuurwerkvrije zone, haalde wel een meerderheid. Smit (PvdD): ‘Dat is een grote stap in de juiste richting. We gaan voor zo snel mogelijk een fijne jaarwisseling voor iedereen, mens, dier en natuur. En dat is een jaarwisseling zonder consumentenvuurwerk.’ Landelijk verbod De Partij voor de Dieren diende in 2020 al samen met GroenLinks een initiatief in voor een landelijk verbod op consumentenvuurwerk. Dat staat nu weer op de agenda van de Tweede Kamer. Politie, brandweer, artsen en meerdere burgemeesters spraken hier na afgelopen jaarwisseling hun steun voor uit. Smit (PvdD): ‘Je ziet de kanteling zowel landelijk als lokaal. Steeds meer partijen en organisaties zien de noodzaak van het verbod.’ Bekijk hier het overzicht.

Partij voor de Dieren: wette­lijke terug­be­ta­lings­plicht voor agro-industrie

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 10-03-2023 00:00

De Partij voor de Dieren komt met een voorstel voor een wettelijke terugbetalingsplicht voor de agro-industrie. Onder meer veevoerbedrijven, slachthuizen, stallenbouwers, supermarkten en de banken moeten de schade die ze aan de natuur en de maatschappij hebben aangericht terugbetalen. Het voorstel wordt ingediend bij de behandeling van het nieuw in te stellen Transitiefonds. Voor dat fonds wordt door het kabinet ruim 24 miljard uitgetrokken voor een periode van 12 jaar, en wordt gebruikt om de natuur te herstellen, boeren uit te kopen en de landbouw te hervormen. De Partij voor de Dieren vindt het onacceptabel dat de kosten voor het Transitiefonds volledig door de belastingbetaler opgebracht worden. Fractievoorzitter Esther Ouwehand vindt de tijd rijp dat bedrijven die jarenlang grof geld hebben verdiend aan de veehouderij eindelijk hun eerlijke aandeel gaan bijdragen. “Het kan niet zo zijn dat alleen de belastingbetaler opdraait voor natuurschade die door grote agrobedrijven is veroorzaakt. Er is geen land ter wereld met zo veel dieren per vierkante meter als Nederland. De bedrijven die aan de enorme Nederlandse veestapel hebben verdiend en altijd enorm hebben gelobbyd tegen het krimpen van de veestapel, moeten zelf als eerste betalen voor de schade die ze zelf veroorzaakt hebben,” aldus Ouwehand. “Veel boeren in Nederland hébben geen verdienmodel, zij zijn het verdienmodel van dit soort bedrijven.” Vorig jaar riep een ruime meerderheid van de Tweede Kamer de minister van Landbouw op om te bekijken hoe banken en agrobedrijven kunnen meebetalen aan het Transitiefonds. De minister heeft veel te weinig met deze oproep gedaan. Voor de Partij voor de Dieren is de maat vol en komt nu zelf met een voorstel voor een wettelijke terugbetalingsplicht. Anderhalve week geleden presenteerde de Partij voor de Dieren het Manifest voor het Platteland , waarin plannen werden gepresenteerd voor een gezonde Nederlandse landbouw met daarin ruimte voor meer boeren en meer natuur. Daarin werd ook een boerenbankbelasting voorgesteld. Dat voorstel is nu verder uitgewerkt en verbreed naar andere bedrijven die aan de enorme veehouderij hebben verdiend. Voorstel De Partij voor de Dieren dient bij de behandeling van de Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur een wetswijziging in waarmee het een heffing creëert voor bedrijven in de toeleverende en verwerkende keten van de agrarische sector en banken, dus niet voor agrariërs zelf. Hiermee wordt het Transitiefonds voor een aanzienlijk deel gefinancierd. Het gaat om veevoerbedrijven, slachterijen en vleesverwerkende bedrijven, zuivelverwerkende bedrijven, stallenbouwers, supermarkten en banken in de agrifood-sector die de afgelopen decennia grote winsten hebben gemaakt door de intensivering en schaalvergroting van de Nederlandse veehouderij. De exacte hoogte, verdeling en invulling wordt door de minister per sector nader ingevuld per AmvB. De Partij voor de Dieren beoogt dat een substantieel deel van de twee miljard die jaarlijks nodig is om het fonds te financieren door de agro-industrie betaald wordt. Eens in de vijf jaar wordt de hoogte, verdeling en invulling opnieuw door de minister vastgesteld. Deze systematiek is vergelijkbaar met het reeds in de Nederlandse landbouw bestaande Diergezondheidsfonds, waarmee de kosten voor de bestrijding van dierziekten in de veehouderij gedeeltelijk op private bedrijven worden verhaald en waarbij de hoogte en verdeling eens per vijf jaar opnieuw worden vastgesteld. Zonder deze heffing, zou de belastingbetaler volledig opdraaien voor het herstellen van de schade die het agro-industriële complex heeft veroorzaakt. De Partij voor de Dieren vindt het oneerlijk dat winsten naar de eigenaren van deze private bedrijven vloeien, terwijl de belastingbetaler hier zeer fors voor moet betalen. Met dit amendement wordt de balans gedeeltelijk teruggebracht.

Terugblik op de raad

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 's-Gravenhage 10-03-2023 00:00

Demonstratie In de gemeenteraad werd gesproken over de komende demonstraties van de Extinction Rebellion op de A12 en de boeren in het Zuiderpark. Wij gaven aan dat het kunnen uiten van je mening essentieel is voor een democratie. Mensen preventief oppakken voordat een vreedzame demonstratie überhaupt heeft plaatsgevonden, is erg intimiderend. We benoemden daarbij dat de demonstratie boven de A12 was toegestaan, maar dat mensen werden gevorderd weg te gaan. Dit moet anders . Rond de boerendemonstratie gaven we aan dat we ons zorgen maken of de natuur en het park niet worden aangetast. We vinden het verstandig dat trekkers worden geweerd, want een demonstratierecht staat niet gelijk aan een trekkerrecht. Vliegveld De Partij voor de Dieren vindt dat de luchtvaart flink moet inkrimpen! Daarom riepen we de gemeenteraad per motie op om een stip aan de horizon te zetten. We hadden de hoop dat onze motie om RTHA in 2050 te sluiten het zou halen, omdat D66 Zuid Holland onlangs ook die uitspraak heeft gedaan. Toen puntje bij paaltje kwam, stemde D66 Den Haag echt tegen de motie. Ook ons amendement om te stoppen met deze luchthaven ‘belangrijk voor Den Haag’ te noemen, werd verworpen. Natuuronderzoeken We merken keer op keer natuurtoetsen beroerd worden uitgevoerd. Er wordt in de winter gezocht naar broedvogels en vleermuizen die in winterslaap zijn. Er wordt dan altijd geconcludeerd dat een bouwplan mogelijk is ongeacht de gevolgen voor dieren. We dienden daarom een motie in om meer te sturen op deze onderzoeken. Deze werd aangenomen nadat de vorige raad de stemmen gelijk eindigden. Den Haag loopt los Ons initiatiefvoorstel om onveilige losloopgebieden aan te pakken kwam in stemming. Voor dit voorstel hebben ruim 100 mensen met honden aan onze enquête over het hondenbeleid deelgenomen. Met die input hebben we onveilige gebieden aangedragen om veiliger te maken (middels hekken, heggen of andere creatieve oplossingen). Terwijl Den Haag Nederlands duurste gemeente is qua hondenbelasting, gebeurt er niets voor het hondenwelzijn. Dat moet anders vonden wij! Helaas heeft het voorstel geen meerderheid behaalt. De gehele coalitie (D66, VVD, GL,CDA en PvdA) stemden tegen. Sigarettenpeuken Jaarlijks komen er miljoenen sigarettenpeuken terecht op straat en in de natuur. Sigarettenpeuken bevatten vele metalen en vallen uiteen in microplastics. Voor het debat hadden we een flesje water gevuld met een sigarettenpeuk, die we voor het stadhuis vonden op straat. Wat een viezigheid gaf het al na enkele uren, het water was al bruin. Om sigarettenpeuken te weren uit het straatbeeld kwamen we met twee voorstellen samen met de CU/SGP. Een om rookvrijezones op te nemen in de APV en het andere voorstel was om meer maatregelen te nemen om sigarettenpeuken in de openbare ruimte te kunnen weggooien. Helaas stemde een meerderheid van de partijen tegen beide voorstellen. Wel gaat de wethouder kijken wat hij kan doen rondom gemeentelijke panden. Metropoolregio De MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) is het bestuurlijk samenwerkingsorgaan dat gaat over alle mobiliteit in de regio. Onze fractie is hier nooit een voorstander geweest, omdat de organisatie zeer ondemocratisch en intransparant is. Ons amendement om inspraak en democratie prioriteit te geven in de nieuwe strategische visie werd unaniem aangenomen door de raad. Onze motie om ‘economisch vestigingsklimaat’ uit het takenpakket van de MRDH te schrappen, werd helaas weggestemd door de coalitie. WMO vervoer Ook vroegen we aandacht voor het vervoer van onze ouderen op Scheveningen. Het vervoer voor deze mensen staat op de tocht, omdat Welzijn Scheveningen geen geld heeft om het vervoer na 1 april voort te zetten. Daarom vroegen we de wethouder om voor 1 april meer duidelijkheid en garanties te geven dat deze ouderen straks niet in de kou staan, vanwege het gebrek aan een functionerende vervoerder. De wethouder heeft toegezegd ons zeer snel te informeren. We houden dus vinger aan de pols! Havenverordening De Scheveningse Havenverordening wordt aangepast. Deze is gebaseerd op de uniforme verordening van Amsterdam en Rotterdam. Echter, het woord ‘hinder’ is overal geschrapt. Daardoor kan niet worden opgetreden bij ernstige hinder, bijvoorbeeld door stank, geluid of trillingen. We dienden een voorstel in om dit te veranderen. Dit voorstel haalde het helaas niet. Geen sturing op Scheveningen Al jaren vragen we om meer informatie over de plannen op Scheveningen, omdat we vrezen dat de plannen slecht zullen uitpakken. Toen we wederom hierom vragen weigerde de wethouder informatie over de ontwikkelingen van AZ Fisheries en Simonis. Toen we deze informatie eisten bleek dat de plannen al jaren stil liggen en dat de plannen die al definitief zouden zijn niet eens meer uitgevoerd worden. Om in de toekomst te zorgen voor betere sturing op de plannen dienden we een voorstel in die werd aangenomen.

PvdD: ‘D66 goed in slogans, slecht voor klimaat’

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 's-Gravenhage 10-03-2023 00:00

De Haagse gemeenteraad, met D66 als beslissende stem, verwierp het voorstel van de Partij voor de Dieren om vliegveld Rotterdam the Hague Airport uiterlijk in 2050 te sluiten. De Partij voor de Dieren wil dat de luchtvaart krimpt omdat dit onmisbaar is om te klimaatdoelen te behalen. Raadslid Leonie Gerritsen van de PvdD is verbaasd: ‘D66 Zuid Holland voert campagne met het willen sluiten van de luchthaven, maar als puntje bij paaltje komt, laat D66 Den Haag het afweten.’ Tijdens de gemeenteraadsvergadering werd gesproken over de zienswijze van Den Haag op de ontwikkeling van Rotterdam The Hague Airport. De gemeenteraad sprak zich uit tegen groei van de luchthaven, maar verwierp een voorstel om de luchthaven te sluiten. Gerritsen (PvdD): ‘Vliegverkeer is een van de grootste vervuilers van onze planeet en draagt bij aan de opwarming van de aarde. Het is belangrijk om rigoureuze keuzes te maken en de knoop doorhakken dat de luchthaven zal moeten sluiten.’ Verkiezingsretoriek Terwijl D66 Den Haag tegen het voorstel stemde voor sluiting van de luchthaven voert D66 rond de provinciale verkiezingen campagne met de wens om de luchthaven te sluiten. Gerritsen (PvdD): ‘In de gemeente Den Haag roept D66 het een en in de provincie het andere. Het klimaat is niet gebaat bij deze loze verkiezingsretoriek.’ Crisis De Partij voor de Dieren pleit al langer voor een duurzame en gezonde leefomgeving door krimp van de luchthaven. De klimaatcrisis maakt dat er nu echt andere keuzes gemaakt moeten worden, stelt de partij. Een onderzoek van de TU Delft stelde zelfs dat toerisme en luchtvaart de Parijse klimaatdoelen onhaalbaar maken. Gerritsen (PvdD): ‘We komen niet uit de klimaatcrisis met dezelfde manier van denken die deze problemen veroorzaakte. Daarom moeten we keuzes durven maken. D66 kon nu nog kiezen voor een duurzame toekomst, maar koos voor stilstand.’

Pompen of verzuipen!

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Gouda 28-02-2023 00:00

Pompen of verzuipen: de energietransitie in Gouda moet verder gaan dan huizen isoleren. Op vrijdag 17 februari startte in de Chocoladefabriek de debatreeks “Pompen of verzuipen”. Deze avond ging over een eerlijke en doeltreffende energietransitie. Thema’s waren: helpt minder consumeren? Wie betaalt de energiearmoede? Doet Gouda genoeg? En wat doen bedrijven eigenlijk? Wij hadden niemand minder dan hoogleraar Kees Klomp erbij. De tribune was goed gevuld en het publiek had de hele avond een belangrijke rol, zij werd gevraagd wat zij dacht over de thema’s. Vervolgens was het woord aan politieke partijen van Gouda die kort konden reageren Vier deskundige inleiders gaven een prikkelende inleiding en stelling. Kees Klomp, schrijver van ‘ Betekeniseconomie’ gaf op uitnodiging van de Partij voor de Dieren een inleiding. Hij vroeg zich af of we economisch moeten blijven groeien en dat de energietransitie slechts aan de randjes van een echte (noodzakelijke) verandering schraapt. Zijn intro kun je hieronder terugzien. De stelling die daarna werd besproken luidde: “De natuur moet zich niet aan ons aanpassen, wij moeten ons aanpassen aan de natuur.” Zowel (een aantal) politici als bezoekers onderkenden de noodzaak tot een economische systeemverandering. Deze onvermijdelijke conclusie lijkt langzaam maar zeker steeds meer door te dringen. Het publiek op de goed gevulde tribune werd naar hun mening gevraagd over de stellingen waarna het woord was aan de Goudse politieke partijen om een korte reactie te geven. Als PvdD riepen we daarom op tot een bredere kijk op de energietransitie voor inwoners. Niet alleen het isoleren van huizen, maar juist anders eten (b.v. meer plantaardige eiwitten i.p.v. dierlijke eiwitten) , anders vervoeren (b.v. meer gebruik maken van het o.v. in plaats van de auto), minder consumeren en zoveel mogelijk lokaal consumeren zijn korte termijn winstpunten voor het klimaat (en de portemonnee). Daar is nog veel te weinig aandacht voor en zijn een belangrijke duw die je als consument kunt geven richting noodzakelijk economische verandering. Wil je meer weten over een samenleving die uitgaat van welzijnsgroei in plaats van economische groei? Zie dit inspirerende filmpje Foto van het Mr. P.A. Pijnacker Hordijkgemaal: Vera de Kok

PvdD: 'Dierenbeul niet welkom in Den Haag'

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 's-Gravenhage 27-02-2023 00:00

Den Haag – De Partij voor de Dieren Den Haag wil dat de gemeente het bedrijf Bert’s Animal Verhuur weert uit de stad. Bij het dieren verhuurbedrijf werden bij controles namelijk zwaar verwaarloosde en mishandelde dieren aangetroffen. Recent nog was het bedrijf actief in Den Haag. ‘Bij dit bedrijf zijn zelfs kadavers aangetroffen, dit soort dierenmishandeling moet hard worden aangepakt!’, aldus Robin Smit van de Partij voor de Dieren. Het bedrijf Bert’s Animal Verhuur, dat dieren verhuurt, ligt al jaren onder vuur. De lijst met misstanden is lang, blijkt uit controles van de NVWA en de politie. Zo troffen zij dieren met doorgegroeide hoeven, ondervoede dieren en dode dieren aan. Bert’s animal verhuur blijkt ook actief te zijn in Den Haag. Er zijn bijvoorbeeld dieren verhuurd voor een ‘knuffel’ activiteit bij een zorginstelling in Den Haag weet de partij. Robin Smit (PvdD) stelt: ‘Een duidelijk statement moet gemaakt worden door Den Haag. Bedrijven die dit soort dierenleed veroorzaken zijn niet welkom in deze stad en moeten stoppen met deze dierenmishandeling. Dierenleed De PvdD strijdt al lang tegen het gebruik van dieren voor menselijk vermaak. Zo diende zij eerder een voorstel in voor strengere regels rondom activiteiten met dieren. Ook het gebruik van dieren bij activiteiten moet zorgvuldig worden bekeken, vindt de partij. ‘Mensen hebben vaak geen idee van het dierenleed dat hierachter schuil gaat. Daar kan de gemeente een rol in spelen. Zij moet inwoners en evenementorganisatoren beter voorlichten over dierenleed bij activiteiten’, aldus Smit (PvdD).

Partij voor de Dieren presen­teert Manifest voor het Plat­teland

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 25-02-2023 00:00

Meer boeren, meer natuur, gezondheid op 1 en wonen voor iedereen. Dat is de kern van het Manifest voor het Platteland dat Esther Ouwehand presenteerde tijdens de landelijke campagne-aftrap in de Brabanthallen in Den Bosch. Het is manifest is het antwoord van de Partij voor de Dieren op de omgekeerde vlag: minstens 75 procent minder koeien, varkens, kippen en andere landbouwdieren, een natuurvriendelijke landbouw zonder gif en het bevrijden van de boer uit de klem van de agro-industrie. Kijk de registratie van de aftrap van de campagne terug op ons YouTube-kanaal . Of beluister de speech van Esther Ouwehand via Spotify , Apple Podcasts of een andere podcast-app .

Tweede Kamer blokkeert nieuw Mercosur-verdrag

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 24-02-2023 00:00

De Tweede Kamer heeft op initiatief van de Partij voor de Dieren het nieuwe Mercosur-verdrag van tafel geveegd. Drie jaar geleden deed de Kamer hetzelfde. Sindsdien heeft de Europese Commissie pogingen gedaan om het verdrag uit het slop te trekken door aan een inlegvel te werken. De Tweede Kamer blokkeert nu de poging om tot dit inlegvel te komen. Fractievoorzitter Esther Ouwehand is enorm blij met deze ferme stap van de Kamer. “Dit is opnieuw een grote overwinning voor de Amazone en de Nederlandse boeren. De tijd van vrijhandelsverdragen die ten koste van de planeet, de dieren en de boeren gaan is echt definitief voorbij! Boeren moeten er zeker in deze tijd op kunnen rekenen dat het kabinet hen beschermt tegen oneerlijke concurrentie. Als het kabinet dat nalaat, dan is het aan de Tweede Kamer. En dat heeft de Kamer nu gedaan.” Het EU-Mercosur-verdrag is het grootste vrijhandelsverdrag dat de Europese Commissie ooit heeft afgesloten. Het Europees Parlement en de 27 lidstaten van de Europese Unie moeten echter nog instemmen. De Tweede Kamer heeft het kabinet nu opgedragen om namens Nederland dit verdrag, zolang landbouw daarin is opgenomen, te blokkeren. Bovendien zal het kabinet andere lidstaten moeten bewegen hetzelfde te doen. Wanneer het Mercosur-verdrag zou zijn aangenomen, zou dat desastreuze gevolgen hebben gehad. De import van spotgoedkope landbouwproducten uit onder meer Brazilië zou fors zijn toegenomen. Nederlandse boeren krijgen dan te maken met nieuwe concurrentie van Zuid-Amerikaanse boeren die onder lagere standaarden en dus tegen lagere kosten kunnen produceren. Dat is oneerlijke concurrentie. Bovendien zou het rampzalig hebben uitgepakt voor de transitie naar een natuurinclusie landbouw. Ondertussen komt in Zuid-Amerika het Amazonewoud nog verder onder druk te staan, met snellere ontbossing tot gevolg. Ouwehand krijgt steun van de volledige oppositie en ook coalitiepartij ChristenUnie steunt opnieuw. Drie jaar geleden nam de Kamer al dezelfde positie in. Desondanks gaf minister Schreinemacher van Buitenlandse Handel recent aan dat wat haar betreft het verdrag er toch zo snel mogelijk zou moeten komen. Ouwehand: “De Kamer fluit minister Schreinemacher heel duidelijk terug. Een dikke gele kaart. Zij zal nu richting de Europese Commissie namens Nederland een 180-graden-draai moeten maken.” Op 7 maart zal de Kamer over de motie stemmen, maar omdat de motie ondertekend is door een meerderheid van de Kamer staat vast dat de motie zal worden aangenomen.

Export­kre­diet­ver­ze­ke­ringen zijn staats­steun voor uitbuiting

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 23-02-2023 00:00

Vorige week konden we bij het tv-programma Frontlinie zien hoe het Nederlandse bedrijf Boskalis lak heeft aan mens en milieu in de Filipijnen bij de bouw van een vliegveld. En dat met steun van de Nederlandse staat, een zogenaamde exportkredietverzekering. Maak een einde aan de VOC-mentaliteit bij Nederlandse bedrijven, schaf deze exportsteun per direct af en gebruik het geld voor een fonds waar mens en milieu echt wat aan hebben. Eigenlijk was de VOC, de eerste multinational en ooit het grootste handelshuis ter wereld de eerste vorm van exportkredietverzekering. Stroppen van individuele handelaars in specerijen, tot slaaf gemaakten en andere ‘koopwaar’, werden gezamenlijk gedragen door de ondernemers die binnen de VOC actief waren. Een rapport van Global Witness over de activiteiten van Boskalis in de Filipijnen laten zien dat er weinig veranderd is. De risico’s worden nu niet gezamenlijk gedragen door ondernemers maar door alle Nederlanders samen. Het mechanisme van exportkredietverzekeringen waarbij de Nederlandse staat garant staat voor de roofbouw die Nederlandse bedrijven wereldwijd plegen wijkt niet af van alles waar de Nederlandse handelsgeest berucht om geworden is. Boskalis schaadt de natuur en mensenrechten op de Filippijnen en wordt daarbij door de Nederlandse overheid uit de wind gehouden. Bij het eerste vermoeden van mogelijke regulering daarvan zoals via een nieuwe wet Maatschappelijk Ondernemen dreigt Boskalis topman Peter Berdowski met een vertrek van de onderneming uit Nederland, voor het tweede jaar op rij. Het Global Witness rapport staat niet op zichzelf, maar is een nieuwe zwarte bladzijde uit de historie van de exportkredietverzekering. Neem het gasproject in Mozambique. Aanleiding voor een bloedig conflict inclusief ontvoeringen en onthoofdingen. Maar de Nederlandse overheid sloot er zijn ogen voor en verstrekte toch weer exportsteun aan betrokken bedrijven. Mozambikanen betaalden de prijs. Ontwikkelingslanden worden via onze exportkredietverzekeringen beroofd van hun grondstoffen en als ze al economisch kunnen meeprofiteren, maakt het hen vooral fossielverslaafd. De impliciete boodschap van het kabinet aan het bedrijfsleven: bij een groot aantal grensoverschrijdende activiteiten kunt u rekenen op steun van de Nederlandse staat. Alle reden om de exportkredietverzekering te vervangen door een meer eigentijdse vorm van overheidsstimulering. Het instrumentarium werkt als een fossiele subsidie en is daarmee niet in lijn met het klimaatakkoord van Parijs. Het afschaffen van fossiele subsidies is een afspraak waar Nederland zich vanaf de G20 in Pittsburgh van 2009 al aan heeft gebonden. Het is bovendien één van de makkelijkst af te schaffen fossiele subsidies, omdat er geen enkele verplichting is voor de staat om dit soort steun te verlenen. Het instrument kan met een relatief eenvoudige wetswijziging omgezet worden in een klimaat- en ontwikkelingsfonds dat Nederlandse activiteiten in het buitenland alleen stimuleert als milieu, klimaat, mensen- en diererechten ermee bevorderd worden. Op die manier kunnen we afrekenen met het imago van Nederlandse gelukzoekers die grondstoffen roven, bijdragen aan de vernietiging van het regenwoud, buitenlandse markten verstoren, mensenrechten schenden en roofbouw plegen. In plaats daarvan bouwen we aan een mooiere, schonere en eerlijker planeet. We hebben daar voldoende kennis voor, maar tussen droom en daad staan exportkredietverzekeringen en hebzucht in de weg. Met exportkredietverzekeringen bevorderen we tot nu toe vooral het onleefbaar worden van onze planeet waarop wij ons als Nederlanders al zo lang zeer onbescheiden opstellen. Aan de roep vanuit de samenleving om ons leven te beteren is het makkelijkst tegemoet te komen door direct te stoppen met deze staatssteun voor export en iets beters en constructievers te bedenken voor de vrijkomende middelen. Lammer van Raan, Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren