Nieuws van politieke partijen over Partij voor de Dieren inzichtelijk

45301 documenten

Schriftelijke vragen over Ruimte voor Ruimte Limburg BV

D66 D66 CDA PvdA GroenLinks VVD Partij voor de Dieren Limburg 24-05-2020 16:45

Het NRC en De Limburger berichtten afgelopen vrijdag in het artikel ‘Grondspeculatie, bomenkap en vriendendiensten: zo krijg je een droomhuis in Limburg’ over de dubbele rol die de Provincie Limburg, als enig aandeelhouder in de Ruimte voor Ruimte BV, heeft gespeeld in relatie tot haar rol op het gebied van ruimtelijke ordening en het sturen op de oorspronkelijke doelstelling van de Ruimte voor Ruimte regeling: het krimpen van de veestapel en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en vitaliteit van het buitengebied.

Naar aanleiding van deze berichten heeft Statenlid Marlou Jenneskens samen de fracties van PvdA, GroenLinks, 50+, Partij voor de Dieren, VVD, Lokaal Limburg en CDA schriftelijke vragen aan het College van GS gesteld. Deze vragen zijn hier te bekijken.

Mikal Blogt: Een mooie maar drukke Hemelvaartsdag

PvdA PvdA Partij voor de Dieren CDA 's-Gravenhage 23-05-2020 13:19

Het was een mooie Hemelvaartsdag donderdag. Maar toen ik een rondje liep door het binnenstad, waar ik woon, was het toch wel erg druk. En op meer plekken in het land was het te druk: stranden werden afgesloten en parken ontruimd. In Den Haag was dat gelukkig niet nodig, al heeft de gemeente mensen wel opgeroepen om niet meer naar het strand te komen. Het lijkt erop dat we het steeds moeilijker vinden om anderhalve meter afstand te houden: het RIVM enquêteerde 53.000 mensen en concludeerde dat we het vooral bij familiebezoek en boodschappen doen steeds lastiger vinden om afstand te houden. Ik merk het ook aan mezelf, maar toch is het belangrijk dat we nu, ondanks de versoepelingen, niet verslappen! 

Geheime stukken in de raad: is het altijd nodig? 

Afgelopen week hebben we in verband met een integriteitskwestie op het stadhuis weer veelvuldig gepraat over geheime stukken: als het college informatie als gevoelig ziet, kunnen zij de raad geheimhouding opleggen. Dat betekent dat stukken alleen in besloten vergaderingen besproken worden en niet openbaar in te zien zijn. Soms is dat begrijpelijk, want het gaat dan om bedrijfsgevoelige informatie of informatie over personen. Maar het is niet altijd nodig. Soms zie je als raadslid geheime stukken waarvan je niet helemaal begrijpt waarom die nou geheim zijn. Bülent heeft met collega’s van de Partij voor de Dieren, de HSP en het CDA nagedacht over hoe we openbaar bestuur transparanter kunnen maken en het Wob-beleid kunnen verbeteren. Want het is, om onze democratie te beschermen en transparant te werken, belangrijk dat we zaken zoveel mogelijk in het openbaar bespreken. Wil je hier meer over lezen? Kijk dan hier

Verbod op loden waterleidingen

In veel Nederlandse woningen lopen nog altijd waterleidingen van lood. Hoewel al langere tijd bekend is dat drinkwater uit loden leidingen slecht kan zijn voor de volksgezondheid, hebben nog niet alle woningeigenaren deze vervangen. En dat is vervelend als je net zo’n huis huurt: ook dan moet je zeker kunnen zijn van veilig en gezond drinkwater. Afgelopen woensdag spraken we in de raad over de kwaliteit van Haagse woningen: naast de bekende vocht- en schimmelproblematiek, heb ik ook de loden waterleidingen onder de aandacht van de wethouder gebracht. Martijn liet weten met andere grote steden de minister ertoe te bewegen met een verbod op loden leidingen te komen. Wil je hier meer over lezen? Kijk dan hier! 

Maatregelen van het Rijk om huisjesmelkers aan te pakken 

We zijn er blij met de nieuwe rijksmaatregel die starters op de huizenmarkt meer kans geeft op een koopwoning. Binnenkort mogen gemeenten wijken aanwijzen waar het dan verboden is om huizen op te kopen om ze daarna te verhuren. We zaten er al een tijdje op te wachten: starters krijgen hierdoor meer kans om een huis te bemachtigen op de Haagse koopmarkt. Zo wordt een betaalbaar huis voor starters weer een iets meer reëel scenario. Helaas blijft het op de huurmarkt nog steeds ‘wat de gek ervoor geeft’: we hopen dan ook dat het kabinet ook daar harder in gaat grijpen. Martijn gaat daar ook hard z’n best voor doen bij het kabinet. Wil je uitgebreider lezen wat Martijn precies van deze plannen vindt? Kijk dan hier!

Martijn coronaproof op pad in de wijken

Onze wethouder in een politieauto?! Afgelopen week was dat het geval, maar gelukkig niet voor een overtreding, maar vanwege een werkbezoek. Martijn liep een dagje mee met wijkagenten Dennis en Adnan uit Leyenburg. Verder ging hij digitaal op werkbezoek bij bewonersbedrijf Pandje 4 in Zuidwest om te praten over de hulp aan kwetsbare gezinnen in Bouwlust in deze moeilijke tijd. En verder heeft hij – als wethouder graffiti – deze week ook zelf een kunstwerkje gemaakt in Mariahoeve, waar hij de boodschap van anderhalve meter afstand houden met een spuitbus vastlegde in wijkpark de Horst. Een zichtbare wethouder dus, ook in deze tijd!

https://denhaag.pvda.nl/nieuws/mikal-blogt-een-mooie-maar-drukke-hemelvaartsdag/ https://denhaag.pvda.nl/nieuws/mikal-blogt-een-mooie-maar-drukke-hemelvaartsdag/

Het belooft weer een mooi weekend te worden! Geniet van de zon, hou afstand, en blijf gezond! 

Rode groet, 

Mikal 

Het bericht Mikal Blogt: Een mooie maar drukke Hemelvaartsdag verscheen eerst op PvdA Den Haag.

Doe open dat bos!

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren D66 Apeldoorn 22-05-2020 00:00

Afgelopen week is er opnieuw veel commotie ontstaan over de jaarlijkse sluiting van het Kroondomein door de aandacht die dit onderwerp kreeg in het tv-programma Zembla. Hierin werd ook vastgesteld dat naast de onterechte sluiting, waartegen door de Partij voor de Dieren al jaren wordt geprotesteerd, ook nog eens sprake is van een jaarlijkse subsidie van bijna 5 miljoen euro die het koningshuis ontvangt voor natuurbeheer over dit stuk Veluwe. Om deze subsidie te rechtvaardigen moeten de bossen van het Kroondomein tenminste 358 dagen toegankelijk zijn voor het publiek. De sluiting van de bossen is dus onrechtmatig. Naar aanleiding van de uitzending van Zembla, waarin ook een rol voor onze oud-fractievoorzitter Harry Voss was weggelegd die bovendien jaarlijks de protesten tegen de sluiting van het Kroondomein organiseert, is de roep om de bossen jaarrond open te houden opnieuw hoorbaar. PvdD-Kamerlid Frank Wassenberg heeft inmiddels vragen in de Tweede Kamer gesteld over de sluiting omwille van de jacht door de koning. Dit is aanleiding geweest voor D66 en de Partij voor de Dieren om samen opnieuw vragen aan het Apeldoornse college te stellen over deze kwestie. We willen weten of het college bereid is de openstelling van het Kroondomein nu eindelijk te gaan handhaven. De volgende artikelen over dit onderwerp verschenen in de pers: Wil je de uitzending van Zembla zelf bekijken, klik dan hier .

Wij pleiten voor meer ruimte voor stoep­plantjes in Leiden

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Leiden 21-05-2020 00:00

Op 19 mei 2020 stelden wij Schriftelijke Vragen over de ruimte die nu gegeven wordt aan stoepplantjes en spontane vegetatie in Leiden. Zowel de Hortus Leiden als ook de stadsecoloog en de Leidse Milieuraad wijzen op het belang van stoepplantjes. Zo adviseert de stadsecoloog het volgende: “Ga in het beheer tolerant om met spontane vegetatie (“onkruid”) en zoek een beheerintensiteit en –wijze die de gebruiksfunctie waarborgt, maar ruimte laten voor vegetatie”. De Leidse Milieuraad doet als aanbeveling om spontane vegetatie te prefereren, hierover te communiceren met inwoners en voorlichting te geven. Tot nu toe beriep het college zich erop dat de openbare ruimte ‘schoon, heel en veilig’ moest zijn, en op de eerdere afspraak van het streven naar beeldkwaliteitsniveau B voor de openbare ruimte. Wij vinden dat stoepplantjes meestal geen enkele afbreuk doen aan het doel ‘schoon, heel en veilig’. Daarom pleiten wij voor een veel tolerantere opstelling ten aanzien van stoepplantjes en spontane vegetatie. Een eerste stap hierin kan zijn door het aanwijzen van verhardingsblokken waar stoepplantjes de ruimte krijgen en niet worden verwijderd. Deze verhardingsblokken moeten in samenspraak met de buurt worden aangewezen.

Toon solidariteit in Europa, ook met kinderen op de vlucht!

SP SP CDA PvdA GroenLinks D66 Partij voor de Dieren Zuid-Holland 20-05-2020 20:11

Meerdere fracties in de Provinciale Staten hebben vragen gesteld over het bieden van hulp aan vluchtelingenkinderen op de Griekse eilanden. De fracties van PvdA, GroenLinks, CDA, PvdD, 50PLUS, D66 en SP willen weten van het Provinciebestuur of zij ook meegaan in de oproep om 500 vluchtelingenkinderen uit dit gebied te helpen. SP fractievoorzitter Lies van Aelst: ‘We zien dat zowel lokale als provinciale besturen zich hiervoor willen inzetten. Wij vinden dan ook als SP dat Zuid-Holland hier niet in achter kan blijven.’

Inmiddels is het kabinet voornemens om geld te sturen naar Griekenland om deze kwetsbare kinderen te helpen. Mocht dit doorgaan dan vindt de SP dat een mooie eerste stap. Van Aelst: ‘Linksom of rechtsom verdienen de Griekse vluchtelingenkinderen onze hulp. Zij kunnen er niks aan doen dat hun wieg in een oorlogsgebied staat.’ Ongeacht of de financiële hulp vanuit het Rijk geboden gaat worden wil de SP dat de Provincie zich uitspreekt en aangeeft deze gevluchte weeskinderen te willen helpen. Daarom vragen wij om een brief vanuit het Provinciebestuur gericht aan staatsecretaris Ankie Broekers-Knol.

Zie ook: Fractie

'Gemeente moet boekje open doen'

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren PvdA CDA 's-Gravenhage 20-05-2020 00:00

De gemeente Den Haag moet minder informatie geheimhouden, vinden Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, PvdA en CDA. De partijen dienen samen een voorstel in om de gemeente transparanter te maken. Makkelijker Wobben De partijen willen de gemeente op verschillende manieren toegankelijker maken. Zo moeten Hagenaren verzoeken tot openbaarmaking voortaan ook digitaal kunnen indienen. De gemeente moet deze verzoeken vervolgens op haar website publiceren, inclusief de openbaar gemaakte informatie, zo vinden de partijen. Robert Barker , raadslid voor de Partij voor de Dieren: ‘Nu is openbaar gemaakte informatie van de gemeente nergens terug te vinden. Zo kan het dat burgers tig keer om dezelfde informatie moeten vragen.’ Motivatie voor geheimhouding De Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, PvdA en CDA menen daarnaast dat de gemeente geheimhoudingen nu nauwelijks motiveert. Dit leidt met regelmaat tot discussie bij raadsleden, die niet begrijpen waarom sommige debatten in het geheim gevoerd worden. Dat moet anders, vinden de partijen. Er moet een duidelijk afwegingskader komen, waarin staat wanneer informatie openbaar gemaakt wordt en wanneer niet. Barker: ‘Het stadsbestuur kiest te makkelijk om stukken geheim te verklaren. Hierdoor hebben inwoners van Den Haag geen zicht op wat de gemeente doet.’ Rekenkamer De Rekenkamer Den Haag onderzoekt op dit moment ook de gemeentelijke aanpak rond geheimhouding. Zo wil de Rekenkamer erachter komen of de gemeente het principe van ‘openbaar, tenzij’, dat de wet voorschrijft, ook echt naleeft. Het initiatiefvoorstel van de partijen sluit hierop aan.

Afscheid Eva Akerboom van Amster­damse fractie

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Amsterdam 20-05-2020 00:00

Duo-raadslid en beleidsmedewerker en Eva Akerboom gaat per 1 juni voor de Tweede Kamer-fractie van de Partij voor de Dieren werken. Dit betekent voor de Amsterdamse fractie helaas haar vertrek. Eva heeft 5 jaar met veel plezier, inzet en succes gewerkt aan dierenwelzijn, natuur en milieu in Amsterdam. De fractie van de Partij voor de Dieren Amsterdam gaat haar missen. Eva Akerboom: ‘Na het voorzitterschap van Pink, de jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren, en mijn werk bij het partijbureau ben ik in 2015 aan de slag gegaan op de Stopera. Het was mooi om met een bevlogen team te mogen werken aan het vergroenen en diervriendelijker maken van de stad. Het beste van dit werk is dat onze inzet zo goed zichtbaar is in de openbare ruimte: bomen die mochten blijven staan, het ecologisch beheer dat steeds vaker wordt toegepast, geen single-used plastics op evenementen en de paardenkoetsen weg, om maar een paar dingen te noemen!” Johnas van Lammeren: ‘Met Eva verliezen we een gewaardeerd en deskundig teamlid binnen onze fractie, maar gelukkig blijft ze zich inzetten voor onze partij! We wensen haar veel werkplezier toe bij onze fractie in Den Haag en veel succes bij deze nieuwe stap in haar carrière.” Met het vertrek van Eva komt er een vacature voor een beleidsmedewerker vrij. Kandidaten met kennis van dierenwelzijn, natuur en milieu en die beschikken over politiek gevoel worden uitgenodigd om te solliciteren voor 15 juni 2020.

Geen steun aan sierteelt- en aard­ap­pel­sector zonder duurzame voor­waarden

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 20-05-2020 00:00

De sierteelt- en de aardappelsector kunnen respectievelijk op €600 miljoen en €50 miljoen steun rekenen om de verliezen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De Partij voor de Dieren vindt dat die miljoenen gebruikt moeten worden voor duurzame omschakeling. "Het is een gemiste kans als een einde aan het grootschalige gifgebruik geen voorwaarde wordt voor steun aan deze sectoren", stelt PvdD-Kamerlid Frank Wassenberg. “Bij de sierteelt, vooral lelies en tulpen, en de teelt van aardappelen wordt het meeste landbouwgif gebruikt”, licht Frank Wassenberg toe. “De Nederlandse natuur en omwonenden kampen met de schadelijke gevolgen van het gif, terwijl bijna 90 procent van de aardappels en bloemen wordt geëxporteerd. Een bizarre situatie, waar nu verandering in moet komen.” De Partij voor de Dieren wijst er in een schriftelijk overleg met landbouwminister Schouten op dat in de transitie naar natuur-inclusieve kringlooplandbouw de landbouwgronden zo efficiënt mogelijk ingezet moeten worden om duurzaam voedsel te produceren. Duurzame voedingstuinbouw moet dan ook prioriteit krijgen boven de op export georiënteerde sierteelt. Daarom pleit de Partij voor de Dieren ervoor dat een groot deel van de sierteeltbedrijven met dit COVID-19-steunpakket geholpen wordt bij het omschakelen naar duurzame voedingstuinbouw. Daarnaast moeten er volgens de Partij voor de Dieren zowel voor de fritesaardappeltelers als de blijvende siertelers voorwaarden gesteld worden om het gebruik van landbouwgif drastisch te verminderen.

Nesten van gier­zwa­luwen geblok­keerd

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Amsterdam 19-05-2020 00:00

Het is weer de broedtijd. Vogels maken hun nesten in bomen, maar ook bij gebouwen. Helaas worden de nesten van gierzwaluwen in Amsterdam-Zuid verstoord omdat er (weer) steigers zijn geplaatst voor gebouwen. Hierdoor wordt gierzwaluwen de toegang tot hun nest geblokkeerd. Dit is in strijd met de wettelijke bescherming van de vogels. Raadslid Anke Bakker stelt vandaag spoedvragen aan de wethouder en wil een structurele oplossing voor dit probleem. Anke bakker: "Er zou voorafgaand aan de plaatsing van steigers gecontroleerd moeten worden op de aanwezigheid van nesten. Bij het plaatsen van een object voor kleine werkzaamheden zoals onderhoud en het vervangen van dakpannen is het echter zo dat een melding van vijf minuten vooraf volstaat en er geen omgevingsvergunning nodig is. In het online meldingsformulier noch in de algemene voorwaarden voor plaatsing van een object in de openbare ruimte worden inlichtingen gegeven over de benodigde ecologische controle." De Partij voor de Dieren wil graag weten hoe melders in de broedperiode worden ingelicht over de vooraf verplichte controle op aanwezige nesten. Ook is de vraag of de handhaving hierop naar behoren functioneert, gezien er op dit moment nog steeds steigers staan ondanks meldingen van bewoners. Anke Bakker zal vragen hoe de huidige steigers zo snel mogelijk verwijderd kunnen worden en dat dit jaarlijks terugkerende probleem structureel wordt opgelost.

Toch vergunning voor Zwolse biomassacentrale

SP SP GroenLinks Partij voor de Vrijheid Partij voor de Dieren Overijssel 18-05-2020 08:37

Een motie van de SP die opriep geen medewerking te verlenen aan een geplande biomassacentrale in Zwolle kreeg woensdagavond geen meerderheid. 14 Statenleden stemden voor en 32 tegen. Hierdoor kunnen nu benodigde vergunningen worden afgegeven. Ondanks bezwaren van omwonenden en grote twijfels over onder andere de herkomst van toekomstige biomassa ligt de weg nu open voor de bouw van de centrale.

De SP is al lange tijd kritisch op biomassa omdat het geen echt duurzame energiebron is. De afgelopen periode is ook steeds meer duidelijk geworden dat hout en overige biomassa niet alleen uit de regio komt, maar ook van ver over de grens moet worden geïmporteerd. De motie was aanleiding voor de ontwikkelaar van de centrale, de firma Brouwer, een brief te sturen aan de Staten. Daarin wordt ook toegegeven dat niet alle biomassa uit de regio zal komen.

Tijdens de vergadering woensdag werd uitgebreid gediscussieerd over biomassa. Hoewel er meerdere kritische kanttekeningen werden geplaatst weigerde een meerderheid zich uit te spreken tegen het gebruik van biomassa. Het was opvallend dat de motie tegen de Zwolse centrale niet alleen van de coalitiepartijen, maar ook van GroenLinks geen steun kreeg. Des te meer omdat deze partij elders juist tegen het gebruik van biomassa is, zoals in Nijmegen en de provincie Gelderland. Steun was er wel van de Partij voor de Dieren, Partij voor de Toekomst, Fvd, PVV en de fractie Groep Otten (GO)

Toch is er ook belangrijke winst geboekt door de SP-fractie op dit dossier. De houtgestookte biomassa centrales komen steeds meer ter discussie te staan. Ook in de provincie Overijssel wordt dit opnieuw bekeken en besproken, met als doel een nieuwe route op te stellen naar hernieuwbare energie zonder de houtgestookte biomassacentrales. Wat ons betreft wordt dat een korte route.

Zie ook: Energie