Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

6299 documenten

PVV-vragen over het niet-vervolgen van doodsbedreigers Geert Wilders

PVV PVV Nederland 26-01-2023 14:22

Vragen van het lid Wilders (PVV) aan premier Rutte, vice-premier Kaag, de minister van Justitie en de minister van BZK over het niet-vervolgen van doodsbedreigers:

Bent u bekend met het feit dat iemand die mij met de dood bedreigde geen straf, maar een reprimandegesprek krijgt?(*)

Bent u het met mij eens dat het onacceptabel is dat iemand die zegt “als ik jou tegenkom krijg jij een kogel door je hoofd heen” geen enkele straf maar slechts een foei-gesprek bij de politie krijgt? Zo nee, waarom niet?

Bent u het met mij eens dat het bij een doodsbedreiging onacceptabel is dat de Officier van Justitie stelt dat er een ‘betere oplossing is dan straf’? Waarom heeft het OM veel sympathie voor de dader en niet voor het slachtoffer van bedreigingen?

Hoe past dit besluit van het OM in uw toezegging dat de strijd tegen bedreigingen van politici geïntensiveerd wordt?

Herinnert u zich mijn recente vorige vragen waar het OM besloot iemand die mij bedreigde met de tekst: “Kga vrijdag met mijn school naar de Tweede Kamer, knoop voor je dat je er dan ni bent want deze Turken slaan je dood”, eveneens niet te vervolgen? Bent u ermee bekend dat het OM bij mij veel vaker besluit mensen die me met de dood bedreigen niet te vervolgen en straffen? Wat is uw oordeel daarover?

Kunt u uitleggen waarom personen die u als premier en u als vicepremier bedreigen altijd hard worden aangepakt en gestraft en vaak zelfs van hun bed worden gelicht, terwijl mensen die mij met de dood bedreigen vaker een foei-gesprek krijgen?

Waarom worden bedreigers van de premier en vicepremier, zijnde politici van VVD en D66-huize strenger gestraft en anders behandeld dan de leider van de grootste oppositiepartij PVV? Wat vindt u daarvan?

Wat heeft het voor zin voor mij om aangifte te doen als het resultaat is dat mensen die mij met de dood bedreigen vaak niet vervolgd worden?

Wat voor signaal geeft u aan de bijna duizend personen die mij vorig jaar met de dood bedreigden en de mullahs die afgelopen jaren verschillende fatwa’s over mij hebben uitgesproken met de oproep mij te vermoorden, en de mensen die dat ook overwegen te doen, als ze zien dat doodsbedreigingen aan mij vaak onbestraft blijven en de daders er zonder straf mee wegkomen? Realiseert u zich dat dit de veiligheid van mij en mijn gezin schaadt? Heeft de AIVD hier aandacht voor?

(*)Brief OM Arrondissementsparket Amsterdam d.d. 20 januari 2023, kenmerk: 13-292370–22/109573227-SO4301

‘In je eentje krijg je niets voor elkaar’

D66 D66 Nederland 26-01-2023 13:11

“Onze zorg is gebaseerd op de waarde van solidariteit. Gelijke toegang voor iedereen. Of je nou een bankrekening hebt waar geld op staat of niet. Of je gezond ter wereld komt of met een aandoening. Gelijke toegang voor iedereen, een ongelooflijk belangrijk principe en dat willen we zo houden. Maar dat grondbeginsel staat wel heel erg onder druk door een groeiende vraag en te weinig mensen om met die vraag mee te groeien.”

“De problemen in het ene domein, zoals huisartsenzorg of geestelijke gezondheidszorg, hebben invloed op het andere. Als iemand maanden moet wachten op de intake voor psychische problemen of een behandeling in een ziekenhuis, dan komen deze patiënten tussentijds een aantal keer bij de huisarts terecht. Maar de huisarts heeft het water al aan de lippen staan. Als mensen die in het ziekenhuis liggen naar huis kunnen, maar wel met wijkzorg, dan blijven ze onnodig in het ziekenhuis liggen als er geen wijkzorg is. Het is allemaal met elkaar vervlochten.”

Laat mensen sneller toe tot schuldsanering

D66 D66 Nederland 25-01-2023 10:37

In Nederland hebben maar liefst 600.000 Nederlandse huishoudens problematische schulden. Dat zijn schulden waar mensen lastig op eigen kracht van af komen. Dit veroorzaakt stress en onzekerheid. Dat kan weer leiden tot andere problemen rondom gezondheid, werk en gezin. Zodra zij zich melden bij de gemeente, hebben zij gemiddeld een schuld van 40.000 uitstaan, bij veertien verschillende schuldeisers. Om van hun schulden af te komen, kunnen zij gebruik maken van een schuldsaneringstraject (Wsnp). Hulpvragers beschikken dan niet meer over hun eigen geld, maar krijgen ‘leefgeld’. De rest van hun inkomen wordt aan schuldeisers betaald. Dit duurt drie jaar, waarna hun resterende schulden worden kwijtgescholden. Dit traject is zwaar, maar ook effectief. Ruim 90% van de mensen die een schuldsaneringstraject doorloopt, start daarna met een schone lei.

75 jaar VVD vandaag. Jarenlang wanbeleid

PVV PVV Nederland 24-01-2023 16:56

Geert Wilders: ‘‘75 jaar VVD vandaag. Jarenlang wanbeleid. Stem ze weg op 15 maart! En Kaag natuurlijk ook.’’

Afscheidsbrief Gert-Jan Segers

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 24-01-2023 15:26

Door Gert-Jan Segers op 24 januari 2023 om 15:45

Geachte voorzitter, beste Vera,

Dit is de dag van mijn afscheid van de Tweede Kamer, van u, van mijn 148 andere collega’s, van het Kamerpersoneel dat ons zo geweldig helpt, van de bewindslieden die we hier ontmoeten, van journalisten die ons hier in de gaten houden. Het is het afscheid van een bijzondere plek waar ik de moeilijkste én de mooiste momenten van mijn werkend leven heb beleefd.

Het is het afscheid van het dorp dat we met elkaar vormen. De liefde waarmee Fahrad je een cappuccino serveert en je nog even een bemoedigend woordje toevoegt. De behulpzaamheid van Paul van Doorn als je met de griffie te maken hebt. Het praatje in de gang met de altijd breed glimlachende bode Leo. De altijd broederlijke nabijheid van Kees van der Staaij aan de andere kant van het gangpad. Het waren deze vriendelijkheid en collegialiteit die het leven in de Kamer zo aangenaam hebben gemaakt.

Het is ook het afscheid van een wonderlijke werkplek vol tegenstellingen. Er zijn momenten van vervreemding en van vriendschap. Van een gesprek met de ene collega over de zorgen om een ziek kind en dan vervolgens de ongemakkelijke ontmoeting in de gang met een andere collega waarmee je pas een ruwe politieke aanvaring had. Soms kun je even bij elkaar uitblazen omdat je elkaars hoofd- en buikpijn zo goed kunt begrijpen. Dan weer is er een knetterende interruptie die vooral bedoeld was voor een filmpje op twitter.

Dit is mijn afscheid van het huis van de democratie waarin de politieke verschillen zichtbaar móeten worden. Want alleen zo is deze Kamer de volksvertegenwoordiging van een veelkleurig land. Mijn bijdragen aan die debatten kwamen voort uit het feit dat ik ooit als achttienjarige diep ben geraakt door het evangelie van Jezus Christus. De democratische vrijheid om dat geloof – en elke andere overtuiging in dit land – hier een stem te geven, zal ik altijd blijven koesteren.

Tegelijk hoop ik dat de Kamer ook de gemoedelijkheid van een dorp houdt. Dat maakt het leven hier niet alleen fijner, maar fatsoenlijke omgangsvormen hebben ook maatschappelijk grote betekenis. Want als het ons hier lukt om met al onze verschillen toch prettige collega’s van elkaar te blijven, dan laten we zien dat dat buiten ook moet lukken. Maar als het ons hier niet lukt om fatsoenlijk en vreedzaam met onze onderlinge verschillen om te gaan, dan is het een kwestie van tijd dat het buiten ook mis gaat.

Wat ik in ieder geval ga missen is de samenwerking – maatschappelijk en politiek, binnen en buiten de coalitie – die op belangrijke momenten leidde tot een breed draagvlak voor grote keuzes. Voor grotere bestaanszekerheid. Voor meer volkshuisvesting, meer zekerheid in je werk. Voor ambitieuzer klimaatbeleid, een beter pensioenstelsel, goede zorg voor kwetsbare mensen, een toekomst voor de landbouw en een sterkere Krijgsmacht. Wat ik daarbij vooral ga missen is het zelf smeden van specifieke plannen met collega’s van links tot rechts in de Kamer. Samen schreven we aan initiatiefwetten en -nota’s met voorstellen tegen mensenhandel, tegen antisemitisme, voor een betere omgang met arbeidsmigratie, voor herinvoering van de basisbeurs, voor een sterker parlement. Deze ambachtelijke samenwerking met concrete resultaten leverde me mooie momenten op van politieke én persoonlijke vriendschap die mijn leven heel erg hebben verrijkt. Voor dat alles wil ik jullie heel hartelijk bedanken!

Wat ik minder ga missen is het soort hyperactieve politiek waarmee we elkaar tot en over de rand van overspannenheid duwen en waarbij we drukker zijn met elkaar dan met de mensen die we moeten dienen. Wat ik ook niet ga missen is een alles-of-niets-politiek waarbij een zorgvuldig gesloten compromis niet langer als een uiting van politieke beschaving en een stap in de goede richting wordt beschouwd, maar wordt afgeschilderd als een vorm van politiek verraad. Ik ga graag hoopvol door het leven, maar soms vrees ik voor een verdere afbrokkeling van het onderlinge vertrouwen hier en in de samenleving. Naar mijn gevoel staat onze democratie op een kruispunt. Ofwel wij blijven met al onze onderlinge verschillen in staat tot politieke samenwerking, ofwel wij worden een rijk in verval. En de keus is aan ons.

Ik ga stoppen. Samen met de collega’s van de fijnste fractie heb ik me met hart en ziel ingezet voor christelijk-sociale idealen, voor politieke samenwerking en voor onze democratische rechtsstaat. Het is nu aan jullie om met het kostbare vertrouwen van de kiezer het goede te doen. Met groot vertrouwen in Mirjam Bikker op mijn stoel en met de aanwinst van Nico Drost morgen in mijn plaats, ken ik nu mijn eigen plek. In de stilte. Daar waar ik hoop te horen wat mij nu te doen staat. Jullie wens ik mooie inhoudelijke debatten toe, inspirerende samenwerking, goede besluitvorming en vooral de zegen van God die ons mooie, vlakke land al zo vaak heeft gezegend.

Het ga jullie goed, à Dieu!

Met de collegiale groeten voor jullie allemaal,

Gert-Jan Segers

Oekraïners moeten erop kunnen vertrouwen dat het onrecht en de misdaden niet onbestraft blijven

SP SP Nederland 24-01-2023 11:46

De steun voor een ad-hoctribunaal dat de verantwoordelijken voor de oorlog tegen Oekraïne kan berechten, is goed nieuws. Maar snelheid is nu geboden.

Het voorstel om een ad-hoctribunaal op te richten om berechting van de 'crime of aggression' mogelijk te maken, werd vorig jaar voor het eerst gedaan door de parlementaire assemblee van de Raad van Europa. Het internationaal recht, dat met de illegale inval in Oekraïne op 24 februari 2022 schaamteloos werd geschonden, voorziet nu al in het vervolgen en berechten van de meeste misdaden die met deze oorlog samenhangen.

Allereerst is Oekraïne gerechtigd tot vervolging van misdaden die zijn begaan op zijn grondgebied. Daarnaast hebben andere Europese landen, waaronder Nederland, de mogelijkheid strafrechtelijk op te treden tegen bijvoorbeeld misdaden tegen de menselijkheid. Het in Den Haag gevestigde Internationaal Strafhof is eveneens bevoegd om de binnen zijn mandaat vallende misdaden gerelateerd aan deze oorlog te onderzoeken en te berechten. Inclusief mogelijke strafbaarheid van de hoogste Russische autoriteiten. Het mandaat van het Strafhof voorziet daarnaast ook in het berechten van diegenen die op het hoogste niveau verantwoordelijk zijn voor het begin van de agressie ('crime of aggression').

Maar helaas beperkt dit mandaat zich tot landen die bij het Internationaal Strafhof zijn aangesloten. Rusland noch Oekraïne behoren daartoe. Om bijvoorbeeld de Russische president en zijn regering voor die 'moeder van alle oorlogsmisdaden' voor het Hof in Den Haag te kunnen dagen, zou eerst uitbreiding van het mandaat naar niet-lidstaten nodig zijn. Daarover beslist de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties- en daar heeft Rusland een vetorecht.

Daardoor lijkt een gang voor de 'crime of aggression' naar het Strafhof vooralsnog doodlopend. Dat was voor de leden van de parlementaire assemblee van de Raad van Europa de reden om al kort na de Russische inval in Oekraïne te pleiten voor het totstandbrengen van een ad-hoctribunaal. Dat gebeurde eerder in de geschiedenis, bijvoorbeeld na de Tweede Wereldoorlog in Neurenberg.

Om zo'n speciaal internationaal gerechtshof voldoende autoriteit, zeggenschap en slagkracht te geven, zijn onder meer brede internationale steun, een solide internationaalrechtelijke basis, intensieve samenwerking met andere internationale gerechtelijke instanties en de Oekraïense justitie, alsmede een stevige financiële en organisatorische basis vereist.

Het goede nieuws is dat er op al deze punten vooruitgang wordt geboekt. Na de aanvankelijke scepsis groeit het besef dat een ad-hoctribunaal wellicht niet moeders mooiste, maar internationaalrechtelijk wel de best mogelijke juridische constructie is, waarmee voorkomen kan worden dat zij die verantwoordelijk zijn voor de agressieoorlog vrijuit gaan. Na de (unanieme) steun in april vorig jaar voor zo'n tribunaal van de in de assemblee vertegenwoordigde leden van de parlementen van de 46 lidstaten, groeit nu ook het aantal regeringen van die lidstaten die het pleidooi voor zo'n tribunaal ondersteunen: Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Scandinavische en Baltische staten en sinds kort ook Duitsland. De Europese Commissie steunde al in december de oprichting van zo'n ad-hoctribunaal.

Tot de landen die al langer nadrukkelijk pleiten voor het volgen van deze weg, behoort Nederland, dat ook in staat en bereid is om het tribunaal te huisvesten in Den Haag, nu al stad van het internationale recht met een groot aantal internationale instanties, waaronder het Internationaal Strafhof.

Onder andere in de voorbereiding van de komende topconferentie op 16 en 17 mei in Reykjavik van de staatshoofden en regeringsleiders van de 46 Raad van Europa-lidstaten kunnen belangrijke stappen gezet worden om ervoor te zorgen dat er uiteindelijk recht gedaan zal worden na alle begane onrecht en een tribunaal aan de slag kan.

Snelheid is geboden, zorgvuldigheid evenzeer. Waar maar mogelijk zal vanuit de Raad van Europa hulp geboden worden bij het totstandbrengen van dit zo belangrijke internationale tribunaal dat ervoor moet zorgen dat straffeloosheid op het hoogste niveau voor het beginnen van een agressieoorlog niet langer een optie is.

Stem ook vanuit het Buitenland voor de Eerste Kamer

D66 D66 DENK Nederland 24-01-2023 10:45

Nederlanders die niet in Nederland wonen kunnen vanaf dit jaar voor het eerst invloed uitoefenen op de samenstelling van de Eerste Kamer. En dat is belangrijk. Want de besluiten die de Senaat nemen hebben gevolgen voor Nederlanders in het buitenland. Denk aan dubbele nationaliteit, pensioen, bankzaken, het postennetwerk en onderwijs in het buitenland.

Tiny Kox voor tweede termijn verkozen als PACE-president

SP SP Nederland 23-01-2023 13:25

Tiny Kox, Eerste Kamerlid namens de SP, is vandaag voor een tweede termijn verkozen als de President van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa. Kox kreeg 175 van de 223 uitgebrachte stemmen en wist daarmee voor de tweede keer met ruime meerderheid van de stemmen verkozen te worden. Kox maakt al sinds 2003 uit van de Nederlandse delegatie van Eerste en Tweede Kamerleden in de parlementaire Assemblee. Tussen 2007 en zijn verkiezing als President in 2022 leidde hij de fractie van Verenigd Europees Links, één van de vijf politieke groepen waarin de leden van de assemblee zijn georganiseerd.

Het eerste jaar van de van Kox’ presidentschap werd gedomineerd door de illegale invasie van de Russische Federatie in Oekraïne. Binnen een dag na de start van deze verschrikkelijke oorlog kwam op initiatief van Kox het dagelijks bestuur van de Raad van Europa bijeen om Rusland van het lidmaatschap van de Raad te ontdoen.  Kox’ meest recente activiteiten binnen de Raad van Europa stonden in het teken van de aankomende Europese top van regeringsleiders, waarin onder andere gesproken wordt over de toekomst van de Europese veiligheidsarchitectuur, de rol die de Raad van Europa daarin zal spelen en het voorkomen van straffeloosheid voor de oorlogsmisdaden gepleegd in Oekraïne door de mogelijke oprichting van een ad hoc internationaal tribunaal. Onder Kox’ leiderschap heeft de Parlementaire Assemblee een grote rol gekregen in het voorbereiden van deze top, die in mei van dit jaar zal plaatsvinden in IJsland. In zijn aanvaardingstoespraak stond Kox stil bij het nu bijna een jaar durende conflict in Oekraïne.

PVV GROOTSTE IN LIMBURG

PVV PVV Nederland 22-01-2023 09:21

(Peiling Maurice de Hond)

Geert Wilders: ‘‘Goedemorgen Nederland! Ga stemmen op 15 maart en stem Rutte en Kaag weg!’’

Vredesdag: Gesprekken over oorlog en vrede in Europa

SP SP Nederland 21-01-2023 16:48

Op de Vredesdag in Amersfoort gingen deskundigen in gesprek over oorlog en vrede in Europa. Onder leiding van SP-Kamerlid Jasper van Dijk sprak een keur aan sprekers over de oorlog in Oekraïne, over kansen op vrede in Europa, over mensenrechten en over multilateralisme.

Achtereenvolgens spraken Tiny Kox van de Raad van Europa, Kristina Petrasova en Cyril Schmidt van Free Russia over de situatie in Rusland en Oekraïne. Cor Oudes van Pax en Jan Hoekema van Pugwash spraken over kernwapens en over een nieuwe wapenwedloop in Europa. Andrej Hunko van Die Linke en Jeremy Corbyn gaven hun visie op de oorlog alsmede een toelichting op de situatie in hun land. In het panel zaten Kirsten Meijer (Netherlands Helsinki Comittee), Wendela de Vries (Oproep tot onderhandelen) en Bastiaan van Apeldoorn (SP, hoogleraar VU).

Er was veel discussie over de vraag hoe de oorlog tot een einde kan komen. Dat Poetin de agressor is werd breed gedeeld, maar of meer wapens de vrede dichterbij brengen, daarover verschilden de meningen. Ook het vooruitzicht op onderhandelingen werd besproken, waarbij sprekers hun hoop vestigen op bemiddeling vanuit de VN, maar ook van landen als China, Turkije en Brazilië. De Raad van Europa brengt in mei wereldleiders samen in Reykjavik. Daarnaast was er veel respect voor de organisatie Free Russia die de oppositie in Rusland probeert te versterken. Tot slot was er muziek van Maria Kasjova uit Oekraïne.