Zoals u in het coalitieakkoord heeft kunnen lezen willen we werken aan duurzame energie, het opwekken van energie door PV-installaties is er één van. We willen dit realiseren zonder verlies van groen. Oplossingen zijn onder andere door het laten plaatsen op daken van gebouwen en het te realiseren boven (grote) parkeervoorzieningen bij bijvoorbeeld winkel(centra).

In navolging van de vragen die door de PSR waren ingediend op 1 februari 2023 en uw beantwoording op 15 maart 2023 heeft de PSR een aantal aanvullende vragen.

Hoe wil de Gemeente Vlissingen anticiperen op de door grote meerderheid aangenomen motie in de tweede kamer over opnemen in wet- en regelgeving van het verplicht plaatsen van zonnepanelen boven daarvoor geschikte grote parkeerterreinen?

Ons antwoord

Deze verplichting zal voor 2030 moeten worden opgenomen in de wet- en regelgeving. Nog niet bekend is hoe deze motie zal worden uitgevoerd. Indien er initiatieven komen dan worden deze per geval bekeken of een dergelijk terrein geschikt en rendabel is. Dit is hoofdzakelijk op initiatief van marktpartijen.

Welke initiatieven worden er actief door de Gemeente Vlissingen genomen om eigenaren van grote parkeervoorzieningen te benaderen om zoals in Frankrijk deze te voorzien van PV-installaties?

Ons antwoord

Op dit moment is hiervoor geen capaciteit beschikbaar. De mogelijkheid tot het plaatsen van zonnepanelen wordt wel meegenomen en onderzocht in projecten die hiervoor geschikt zijn. Een voorbeeld hiervan is de Machinefabriek.

Welke initiatieven worden er naast het vanuit de Rijks- of Provinciale geïnitieerde initiatieven opgestart?

Ons antwoord

Naast de Rijks- of Provinciaal geïnitieerde initiatieven worden er door de gemeente Vlissingen geen initiatieven opgestart omdat hiervoor geen capaciteit beschikbaar is.

Welke initiatieven worden er vanuit de Gemeente opgestart om in samenwerking met de nutsbedrijven de nutsvoorziening (elektriciteit) robuust te maken in de Gemeente Vlissingen voor landelijke of regionale uitval? Hierbij vooral voor de continuïteit van essentiële (orde, veiligheid, humanitaire, noodopvang) voorzieningen.

Ons antwoord

Het robuust maken van de nutsvoorziening elektriciteit is geen taak voor de gemeente. Initiatieven hiertoe liggen bij het Rijk en voor ons gebied bij Stedin. De gemeente Vlissingen werkt hier wel aan mee. Recent heeft de Provincie Zeeland in dit kader, hiervoor het pMIEK (provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat) vast gesteld. Het pMIEK is een overzicht van de belangrijkste energie-infrastructuurprojecten waarover provincie, netbeheerders en medeoverheden afspraken maken om tot (versnelde) realisatie te komen. En zo netcongestie te voorkomen.

Welke maatregelen/verdeling treft de Gemeente om de energietransitie voor de inwoners en de bedrijven van de Gemeente Vlissingen “draagbaar” te maken?

Ons antwoord

Dit doet de gemeente Vlissingen door de landelijke subsidies die op dit gebied beschikbaar zijn, uit te zetten bij onze inwoners. Hierbij kunt u denken aan het aanpakken van energiearmoede, het inzetten van een energieteam (klusbus) voor het aanbrengen van kleine isolerende maatregelen, zoals bij voorbeeld tochtstrips. En verder het uitvoering geven aan het Nationaal Isolatie Programma (NIP). Eigenaren met een huis dat een E, F, G, energie label heeft en hun huis willen isoleren krijgen de mogelijkheid om hiervoor een subsidie te krijgen. Zie hiervoor ook onze beantwoording op vraag 4 van 15 maart 2023 met kenmerk 2245112 / 2246201. Uit het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (voorheen Programma Aardgasvrije Wijken, PAW) heeft gemeente Vlissingen subsidie ontvangen om de Panoramabuurt aardgasvrij(-klaar) te maken. Een groot deel van deze beschikbare gelden is door woningeigenaren te gebruiken als subsidie voor het voorbereiden van hun woning op een aardgasvrije woning.

Welke initiatieven ontplooit de Gemeente naast de huidige (landelijke) initiatieven om de inwoners van de Gemeente Vlissingen hier actief in mee te laten denken?

Ons antwoord

De gemeente Vlissingen kent geen initiatieven om de inwoners van de gemeente actief mee te laten denken over de energietransitie.