Nieuws van politieke partijen over Partij Souburg-Ritthem (PSR) inzichtelijk

12 documenten

Sport verhuist naar Kroonjuweel

Partij Souburg-Ritthem (PSR) Partij Souburg-Ritthem (PSR) Vlissingen 26-09-2023 14:36

In juli 2022 heeft Partij Souburg-Ritthem vragen gesteld over de verhuizing van de sportverenigingen van de sportzaal Van Duyvenvoorde naar het Kroonjuweel. Na ruim een jaar en meerdere toezeggingen zijn een aantal zaken nog steeds slecht of helemaal niet geregeld.

Daarom nogmaals onderstaande vragen aan het college:

Omdat de nieuwe scholen nog steeds niet opgeleverd zijn, was er ook een jaar lang geen enkele voortgang of informatie rondom de sportzaal Van Duyvenvoorde. Op 29 juni 2023 zijn de Basketbal Verenigingen BV Souburg en BC Vlissingen door de gemeente geïnformeerd dat ze toch met ingang van het seizoen 2023-2024 naar het Kroonjuweel moesten. Waarom is de communicatie zo slecht en stroef verlopen? Graag toelichting.

In 2022 zijn er afspraken gemaakt over de aanpassingen van de sportzaal van het Kroonjuweel. Waarom, na een jaar, zijn deze afspraken nog steeds niet nagekomen? Graag toelichting.

Kan het college eindelijk een concrete datum geven wanneer het Kroonjuweel uiteindelijk gereed is voor gebruik? (betreft de belijning: nu zijn de lijnen rood op een rode vloer, dus voor wedstrijden onacceptabel, verplaatsbare tribunes, ballenkasten, elektronische scoreborden en schotklokken, aanpassingen van de kantine en keuken)

Zover wij weten gaat de Sportraad in overleg met de gemeenten over de uren verdeling van de sportaccommodaties. Is het uren tekort door de Sportraad al opgelost? Graag toelichting.

De PSR vind het fijn om te horen dat er gehoor is gegeven aan een oproep over financiële tegemoetkoming i.v.m. verhoging van de huurprijs. Tegelijkertijd zijn wij zwaar teleurgesteld in de enorme vertraging bij het aanpassen van de sportzaal bij het Kroonjuweel. Is het college bereid zolang niet alles in orde is voor het komend seizoen, een compensatie aan de sportverenigingen toe te wijzen? Zo nee waarom niet?

Zonnepanelen boven parkeerplaats

Partij Souburg-Ritthem (PSR) Partij Souburg-Ritthem (PSR) Vlissingen 18-09-2023 14:34

Zoals u in het coalitieakkoord heeft kunnen lezen willen we werken aan duurzame energie, het opwekken van energie door PV-installaties is er één van. We willen dit realiseren zonder verlies van groen. Oplossingen zijn onder andere door het laten plaatsen op daken van gebouwen en het te realiseren boven (grote) parkeervoorzieningen bij bijvoorbeeld winkel(centra).

In navolging van de vragen die door de PSR waren ingediend op 1 februari 2023 en uw beantwoording op 15 maart 2023 heeft de PSR een aantal aanvullende vragen.

Hoe wil de Gemeente Vlissingen anticiperen op de door grote meerderheid aangenomen motie in de tweede kamer over opnemen in wet- en regelgeving van het verplicht plaatsen van zonnepanelen boven daarvoor geschikte grote parkeerterreinen?

Ons antwoord

Deze verplichting zal voor 2030 moeten worden opgenomen in de wet- en regelgeving. Nog niet bekend is hoe deze motie zal worden uitgevoerd. Indien er initiatieven komen dan worden deze per geval bekeken of een dergelijk terrein geschikt en rendabel is. Dit is hoofdzakelijk op initiatief van marktpartijen.

Welke initiatieven worden er actief door de Gemeente Vlissingen genomen om eigenaren van grote parkeervoorzieningen te benaderen om zoals in Frankrijk deze te voorzien van PV-installaties?

Ons antwoord

Op dit moment is hiervoor geen capaciteit beschikbaar. De mogelijkheid tot het plaatsen van zonnepanelen wordt wel meegenomen en onderzocht in projecten die hiervoor geschikt zijn. Een voorbeeld hiervan is de Machinefabriek.

Welke initiatieven worden er naast het vanuit de Rijks- of Provinciale geïnitieerde initiatieven opgestart?

Ons antwoord

Naast de Rijks- of Provinciaal geïnitieerde initiatieven worden er door de gemeente Vlissingen geen initiatieven opgestart omdat hiervoor geen capaciteit beschikbaar is.

Welke initiatieven worden er vanuit de Gemeente opgestart om in samenwerking met de nutsbedrijven de nutsvoorziening (elektriciteit) robuust te maken in de Gemeente Vlissingen voor landelijke of regionale uitval? Hierbij vooral voor de continuïteit van essentiële (orde, veiligheid, humanitaire, noodopvang) voorzieningen.

Ons antwoord

Het robuust maken van de nutsvoorziening elektriciteit is geen taak voor de gemeente. Initiatieven hiertoe liggen bij het Rijk en voor ons gebied bij Stedin. De gemeente Vlissingen werkt hier wel aan mee. Recent heeft de Provincie Zeeland in dit kader, hiervoor het pMIEK (provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat) vast gesteld. Het pMIEK is een overzicht van de belangrijkste energie-infrastructuurprojecten waarover provincie, netbeheerders en medeoverheden afspraken maken om tot (versnelde) realisatie te komen. En zo netcongestie te voorkomen.

Welke maatregelen/verdeling treft de Gemeente om de energietransitie voor de inwoners en de bedrijven van de Gemeente Vlissingen “draagbaar” te maken?

Ons antwoord

Dit doet de gemeente Vlissingen door de landelijke subsidies die op dit gebied beschikbaar zijn, uit te zetten bij onze inwoners. Hierbij kunt u denken aan het aanpakken van energiearmoede, het inzetten van een energieteam (klusbus) voor het aanbrengen van kleine isolerende maatregelen, zoals bij voorbeeld tochtstrips. En verder het uitvoering geven aan het Nationaal Isolatie Programma (NIP). Eigenaren met een huis dat een E, F, G, energie label heeft en hun huis willen isoleren krijgen de mogelijkheid om hiervoor een subsidie te krijgen. Zie hiervoor ook onze beantwoording op vraag 4 van 15 maart 2023 met kenmerk 2245112 / 2246201. Uit het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (voorheen Programma Aardgasvrije Wijken, PAW) heeft gemeente Vlissingen subsidie ontvangen om de Panoramabuurt aardgasvrij(-klaar) te maken. Een groot deel van deze beschikbare gelden is door woningeigenaren te gebruiken als subsidie voor het voorbereiden van hun woning op een aardgasvrije woning.

Welke initiatieven ontplooit de Gemeente naast de huidige (landelijke) initiatieven om de inwoners van de Gemeente Vlissingen hier actief in mee te laten denken?

Ons antwoord

De gemeente Vlissingen kent geen initiatieven om de inwoners van de gemeente actief mee te laten denken over de energietransitie.

Komt de Schone Waardin terug in Ritthem?

Partij Souburg-Ritthem (PSR) Partij Souburg-Ritthem (PSR) Vlissingen 29-08-2023 14:00

Tot 1903 stond op de dijk bij Ritthem een herberg met de naam “De Schone Waardin”. In de gelagkamer hing een schilderij van een stevige Walcherse boerin met kaphoed en gouden naald volgens oude Walcherse dracht. Eind 1902 verviel de vergunning om herberg te houden en eind 1944 is het gebouw op last van de Duitsers afgebroken.

Op dit moment worden er plannen ontwikkeld om te kijken of we de Schone Waardin kunnen laten herrijzen bij de spotterscontainer. De Dorpsraad van Ritthem is druk in overleg met het waterschap, aannemers en de gemeente Vlissingen. Deze gesprekken verlopen voorspoedig. Volgens goed ingelichte bronnen zou het waterschap al akkoord zijn en is er al een aannemer die wil investeren en bouwen. Nu nog een vergunning en een exploitant.

Wil jij de nieuwe schone waardin worden? Grijp dan nu je kans en neem contact op met de dorpsraad Ritthem.

Vestiging melkgeitenhouderij in Ritthem

Partij Souburg-Ritthem (PSR) Partij Souburg-Ritthem (PSR) Vlissingen 31-07-2023 05:44

Via o.a. de dienst “Bekendmakingen overheid – berichten over uw buurt” zijn de inwoners van Ritthem op de hoogte gebracht dat Burgemeester en wethouders van Vlissingen een omgevingsvergunning willen verlenen voor het oprichten van een melkgeitenhouderij in Ritthem. Het gaat in deze om een vergunning op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht met Gemeentebladnummer 2023, 279893 d.d. 28 juni 2023.

Deze berichtgeving roept de nodige vragen op bij de inwoners van Ritthem en is voor Partij Souburg-Ritthem de reden dat we graag antwoord krijgen op de volgende vragen.

Eerst even wat algemene informatie over geitenhouderijen.

Uit onderzoek van het RIVM en de GGD is gebleken dat geitenhouderijen gezondheidsrisico’s opleveren voor omwonenden

. Mensen die in de nabijheid van een geitenhouderij wonen, hebben meer kans op longontsteking dan gemiddeld. Het gaat om een straal van twee kilometer rondom geitenhouderijen. Een eerdere studie, over de periode 2007-2013, gaf dit verband al aan. Het nieuwste onderzoek bevestigt deze bevindingen voor de jaren 2014-2016 in het oosten van Noord-Brabant en het noorden van Limburg. Beide onderzoeken zijn uitgevoerd door het Nivel in samenwerking met IRAS/UU, WUR en het RIVM.

Hieronder leest u de belangrijkste conclusies en het advies van de GGD.

Advies GGD met betrekking tot geitenbedrijven: afstand tussen geitenhouderij en gevoelige bestemmingen

In Nederland krijgen gemiddeld 14 tot 15 op de 1000 mensen longontsteking. In het onderzoek Veehouderij Gezondheid Omwonenden bleek eerder dat een klein deel van deze longontstekingen geassocieerd is met het wonen in de buurt van een geitenhouderij. De nieuwste onderzoeksresultaten bevestigen deze associatie tussen longontsteking en wonen in de buurt van een geitenhouderij. De GGD vindt het zorgelijk dat dit signaal wederom aangetoond is, ook omdat niet duidelijk is wat hiervan de oorzaak is.

[1]Bron: eerste deelonderzoek van het onderzoeksprogramma VGO(Livestock farming and the health of local residents) 3: Longontsteking in de nabijheid van geiten- en pluimveehouderijen: actualisering van gegevens uit huisartsenpraktijken 2014-2016, Gepubliceerd 22-10-2018.

Totdat er meer duidelijkheid is over de oorzaak van de longontsteking en een integrale aanpak, adviseert de GGD het voorzorgsbeginsel toe te passen en terughoudend te zijn met uitbreiding of nieuwvestiging van geitenhouderijen in de buurt van gevoelige bestemmingen (zoals woningen, kinderdagverblijven en scholen). Andersom geldt ook dat geadviseerd wordt terughoudend te zijn met het plaatsen van gevoelige bestemmingen in de buurt van bestaande geitenhouderijen. Dat betekent dat gemeenten wordt geadviseerd om in hun besluitvorming het risico op longontsteking mee te wegen. Op basis van de onderzoeksresultaten is het risico op longontsteking groter naarmate de afstand tot een geitenbedrijf kleiner is. Tot een afstand tot 2 kilometer blijft het risico vergroot. Met dit advies beoogt de GGD geen nieuwe of hogere gezondheidsrisico’s te laten ontstaan totdat er meer duidelijkheid is over de te nemen maatregelen om dit risico te beperken.

Bij welke situaties een GGD-advies?

Iedere situatie vergt om een passend gezondheidskundig advies. Er zijn verschillende situaties waarbij de GGD in elk geval graag wil adviseren over de gezondheidsrisico’s van de veehouderij, gebaseerd op afstandscriteria.

Uitbreiding of nieuwvestiging van een veehouderij binnen 250 meter van een gevoelige bestemming, of een nieuwe gevoelige bestemming binnen 250 meter van een veehouderij. Voor geitenhouderij geldt een andere afstand, zie punt 2.

Uitbreiding of nieuwvestiging van een geitenhouderij binnen 2 kilometer van een gevoelige bestemming, of een nieuwe gevoelige bestemming binnen 2 kilometer van een geitenhouderij.

De opvang van gevoelige groepen binnen 250 meter van een veehouderij, of binnen 2 kilometer van een geitenhouderij.

Onder gevoelige bestemmingen worden verstaan: woningen, scholen, kinderopvang, bejaardenhuizen, verzorgings- en verpleegtehuizen, ziekenhuizen (Gezondheidsraad, 2008).

Onder gevoelige groepen wordt verstaan: ouderen, kinderen (onder de 18 jaar), astmapatiënten, mensen met bestaande hart- en vaataandoeningen, mensen met genetische aanleg voor luchtwegaandoeningen.

Naar aanleiding van bovenstaande informatie wil Partij Souburg-Ritthem antwoord op de volgende vragen:

Is er bij het beoordelen van deze aanvraag advies ingewonnen bij de GGD? Zo ja, wat is de inhoud van dit advies? Zo nee, waarom niet?

Is er bij het beoordelen van deze aanvraag advies ingewonnen bij het RIVM? Zo ja, wat is de inhoud van dit advies? Zo nee, waarom niet?

Kunt u bij de provincie Zeeland navragen waarom er in Zeeland geen provinciale geitenstop is afgekondigd? Wat is de motivatie van de provincie om geen geitenstop af te kondigen? Volgens onze informatie zijn er al 8 van 12 provincies die dit gedaan hebben.

In de aanvraag wordt gesproken over 400 + 200 = 600 geiten terwijl in de milieuvergunning en planvorming sprake is van 1000 geiten[1]. De Agrarische Adviescommissie Zeeland stelt dat beweiding met 400 melkgeiten mogelijk is maar wijst i.v.m. de planvorming op de begripsbepaling “grondgebonden agrarisch bedrijf” en dat het niet helder is op welke wijze de ondernemer dit plan wil uitvoeren.

Moet deze melkgeitenhouderij (met 600 geiten), gelet op de omvang en de wijze van bedrijfsvoering en de toekomstplannen dan niet worden beschouwd als intensieve veehouderij? Graag toelichten.

Is het houden van intensieve veehouderij toegestaan volgens het geldige bestemmingsplan?

Kunt u uitleggen waar de stikstofrechten die nodig zijn voor deze melkgeitenhouderij vandaan komen?

Zijn dit passieve stikstofrechten die door deze aanvraag geactiveerd gaan worden of betreft het hier actieve stikstofrechten? Graag toelichten.

Er wordt door de RUD geen Milieueffect rapportage (m.e.r.) vereist omdat de aanvraag de drempelwaarde van 2.000 stuks geiten niet overschrijdt. Ook bij activiteiten onder de drempelwaarde dient te worden beoordeeld of een m.e.r. noodzakelijk is. De RUD oordeelt van niet, echter in de rapportage staat dat de dichtstbij gelegen bedrijfswoning zich op 470 meter afstand bevindt. In de beoordeling staat nergens vermeld dat er op ongeveer 250 m afstand een Justitieel Complex Vlissingen (JCV) komt met ruimte voor ruim 200 gevangenen. Nergens in de documentatie van de aanvraag is iets terug te vinden over het JCV.

Is er bij de besluitvorming door de RUD gelet op mogelijke effecten voor de volksgezondheid voor omwonenden zoals onder meer het risico op longontsteking? Zo nee, waarom niet?

Is bij de beoordeling het recent vastgestelde bestemmingsplan Stadslandgoed Nieuwerve Vlissingen (vastgesteld 29 juni 2023) betrokken of hebben vergunningsaanvraag en vaststelling bestemmingsplan elkaar gekruist? Graag toelichten.

Als we bovenstaand advies van de GGD serieus nemen dan heeft de komst van deze melkgeitenhouderij een behoorlijke impact op de ontwikkeling van Ritthem en omstreken. De vestiging van deze melkgeitenhouderij betekent dat er binnen een straal van 2 kilometer geen nieuwe gevoelige bestemmingen mogen komen.

Kunt u toelichten wat de gevolgen zijn voor de uitbreidingsplannen van Ritthem? Volgens het coalitieakkoord “maken we ons sterk – net als de wens van de inwoners van Ritthem – voor een ‘kleinschalige uitbreiding’ van het woningaanbod in Ritthem. We denken daarbij aan circa 30 woningen”. Gaat Ritthem door het instemmen met de komst van de melkgeitenhouderij “op slot”?

Er mogen ook geen “gevoelige groepen” binnen een straal van 250m opgevangen worden.

Is deze aanvraag besproken met het ministerie van Justitie i.v.m. de bouwplannen voor de JCV? Zij zijn van plan op de locatie JCV 200 gevangenen te huisvesten. Graag toelichten.

Wat was de reactie van het ministerie?

Wat betekent dit voor de komst van de JCV? Is deze daarmee van de baan of gelden er voor de JCV andere beoordelingscriteria?

Tot slot:

Kunt u uitleggen waarom het in Ritthem wel mogelijk is om hier zo dicht bij de rand van het dorp een melkgeitenhouderij toe te staan terwijl er overal in Nederland met terughoudendheid gereageerd wordt en men het voorzorgsbeginsel toepast?

[1] Bron: Agrarische Adviescommissie Zeeland, brief BAz 1377 d.d. 1 augustus 2022

Vakantietijd!

Partij Souburg-Ritthem (PSR) Partij Souburg-Ritthem (PSR) Vlissingen 25-07-2023 15:37

Er is wat meer tijd voor ontspanning en tijd om aan familie en vrienden te besteden.

Zeeland wordt in deze periode overspoeld met veel toeristen, uit binnen en buitenland. Ook Vlissingen pikt daar een graantje van mee, de stad wordt steeds aantrekkelijker om te bezoeken.

Er worden allerlei activiteiten voor oud en jong georganiseerd, de jaarlijkse kermis is net achter de rug, weer op z’n eigen vertrouwde plaats.

Na een aantal jaren afwezigheid wordt er op 9 augustus een van de grootste evenementen gehouden “de Rescue”. Veel verschillende hulpdiensten geven een demonstratie van hun mogelijkheden. Een spektakel dat veel bezoekers trekt van binnen en buiten Zeeland.

Ook onze dorpen worden door toeristen aangedaan, wandelend of op de fiets, genietend van het natuurschoon en de rust en ruimte die onze gemeente biedt.

Voor diegenen die momenteel vakantie hebben of waarvan de vakantie nog in het verschiet ligt, fijne vakantie gewenst.

Overlast Dongestraat

Partij Souburg-Ritthem (PSR) Partij Souburg-Ritthem (PSR) Vlissingen 28-06-2023 11:50

Partij Souburg-Ritthem wil dat iedereen prettig, veilig en rustig kan wonen. Iedereen – dus ook jongeren – moet zich gewoon gedragen: een beetje ondeugd kan uiteraard, maar overlast is uit den boze. De rust in de hele omgeving van het schoolplein in de Dongestraat wordt ‘s avonds en ‘s nachts verstoord door een groep zeer luidruchtige jongeren, die de anders zo rustige omgeving met hun geluidsoverlast als het ware al maanden lang terroriseert.

Partij Souburg-Ritthem heeft meerdere keren dit probleem zowel bij het college als recent ook nog bij de wijkagent aangekaart, maar helaas is dit probleem nog steeds niet verholpen.

PSR wil dat er een structurele oplossing komt voor de voortdurende overlast door een groep jongeren en wil antwoorden op de volgende vragen.

Is het college op de hoogte van de hierboven beschreven gebeurtenissen m.b.t. de jongerenoverlast?

Antwoord: Het college is op de hoogte van het feit dat er op meerdere plekken in de gemeente sprake is van overlast van jongeren, al dan niet in groepsverband. De mate van overlast wisselt tussen de categorieën: aanvaardbaar, hinderlijk en overlast gevend. Ook de politie geeft aan dat overlast van jongeren in het hele team Walcheren in hogere mate aanwezig is en geven daar ook prioriteit aan.

Is het college op de hoogte van het feit dat de bewoners rondom het schoolplein aan de Dongestraat te Oost-Souburg sinds augustus 2022 ( de eerste signalen van het overlast zijn door de PSR bij het college destijds onder aandacht gebracht) veelvuldig hebben geklaagd over geluidsoverlast door jongeren bij het Meldpunt Overlast en de Politie. Graag toelichting.

Antwoord: De politie geeft aan dat het meldingen patroon sinds augustus 2022 niet significant is en ook niet in zwaarte is toegenomen. Er heeft wel inzet op de genoemde overlast plaats gevonden. In de afgelopen maand zijn een 5-tal meldingen ontvangen waar zij ook op hebben geacteerd. Ook het aantal meldingen bij de gemeente is niet significant toegenomen. In de afgelopen maand zijn er 2 meldingen ontvangen.

Is het college bekend met de signalen uit de buurt dat de overlast in dit gebied de bewoners van hun nachtrust berooft?

Antwoord: Het college is op de hoogte van de overlast hotspots in de gemeente.

Hoeveel meldingen van overlast in dit gebied (rondom het schoolplein aan de Dongestraat) in de afgelopen maanden zijn er bij de politie en het college bekend en hoe vaak is door de politie opgetreden tegen (nachtelijke) overlast?

Antwoord: Zie antwoord vraag 2

Hoe wil het college de overlastproblemen met de jongeren op het schoolplein aan de Dongestraat te Oost-Souburg oplossen? Graag toelichting.

Antwoord: De overlast van jongeren wordt samen met de politie, de gemeentelijke BOA’s, het interventieteam, preventief en pro actief aangepakt. Samen met de partners wordt beoordeeld welke inzet, interventies en preventie het beste ingezet kunnen worden om de overlast weer tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Ook het zoeken naar en het creëren van een “legale” hangplek maakt onderdeel uit van deze maatwerkaanpak.

Is het college, gezien de ernst van de overlast en langdurige en stelselmatige verstoring van de nachtrust, bereid een mobile veiligheidscamera op het schoolplein aan de Dongestraat per direct te laten installeren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Het inzetten van gemeentelijke camera’s in het openbare domein is aan strenge regels gebonden, die benoemd zijn in ons gemeentelijk cameratoezichtbeleid. In dit specifieke geval zijn er (nog) onvoldoende redenen om daar een camera te kunnen plaatsen. In de aanpak wordt nauwkeurig bekeken en beoordeeld of en wanneer welke instrumenten het meest effectief en juridisch mogelijk kunnen worden ingezet.

Is het college bereid om maatregelen te nemen om het schoolplein actiever en zichtbaar te gaan surveilleren en de jongeren aan te spreken op gedrag? Zo nee, waarom niet.

Antwoord: Er wordt op dit moment dagelijks door de leden van het interventieteam, de BOA’s, de wijkagent en het politieteam Walcheren met een hoge prioriteit aandacht gegeven aan en inzet gepleegd op de zogenaamde hotspots, hottimes en hotshots met betrekking tot overlast van jongeren. Ook het schoolplein en de omgeving Dongestraat wordt daarin meegenomen.

Is het college, gezien de ernst van de overlast en langdurige en stelselmatige verstoring van de nachtrust, bereid om in dit gebied een samenscholingsverbod in te stellen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Zie antwoord vraag 6.

Heeft het college de problematiek van de overlastgevend jongeren geëvalueerd met overige partijen, zoals politie, handhaving en buurtteam? Zo ja, wat zijn de uitkomsten van deze evaluatie en zo nee, waarom is dit niet geëvalueerd?

Antwoord: Zie antwoord vraag 5.

Kan het college alle overige beschikbare mogelijkheden die zij ziet om de nachtelijke rust voor de bewoners terug te keren, voor ons schriftelijk op een rij zetten en daarbij een tijdpad aangeven waarbinnen deze zo spoedig mogelijk gerealiseerd worden?

Antwoord: De juridische mogelijkheden van de burgemeester om toe te passen in voorkomende gevallen zijn benoemd in de APV van Vlissingen. Er is geen tijdpad te geven wanneer welke mogelijkheid kan worden ingezet. De cluster veiligheid adviseert de burgemeester hierover in voorkomende gevallen waarna hij daar een bestuurlijk besluit over neemt en mogelijke maatregelen, al dan niet persoonlijk of groepsgericht, toepast.

Veiligheid van strandgebruikers

Partij Souburg-Ritthem (PSR) Partij Souburg-Ritthem (PSR) Vlissingen 05-06-2023 21:37

Het gevaar van een hekgolf hoeven we niet uit te legen. We nemen aan dat het college begrijpt dat de PSR de recente gebeurtenis uiterst verontrustend vindt.

Naar aanleiding van onze vragen in mei 2022, inclusief beantwoording van het college in augustus 2022, recente situatie op het badstrand en het artikel in de PZC op 06 mei 2023 “Vloedgolf blijft gevaar voor Vlissingse badgasten…”(gesprek met dhr Spuijbroek directeur-bestuur Stichting strandexploitatie Veere) wil Partij Souburg- Ritthem antwoord op de volgende vragen:

“Er wordt met regelmaat in overleg getreden met het Schelde Coördinatiecentrum alsook met het Loodswezen. Naar aanleiding van de vragen wordt binnenkort wederom met beide partijen rond de tafel gezeten” (beantwoording augustus 2022). Hebben er, in de periode tussen augustus 2022 en april 2023, gesprekken met het Schelde Coördinatiecentrum ( het SCC) en met het Loodswezen plaats gevonden? Graag toelichting.

Ons antwoord: Wij duiden eerst graag het bovengenoemde specifieke moment. De recente situatie waar u het over heeft, en waarbij u verwijst naar het artikel van 6 mei uit de PZC, gaat over het incident dat op 4 mei 2023 plaatsvond.

Neen. Kort voor de beantwoording in augustus 2022 heeft er een overleg plaatsgevonden. Naar aanleiding van het incident van 6 mei gaan we opnieuw met elkaar in gesprek.

Zo niet, kan het college alvast zo spoedig mogelijk met het SCC en het Loodswezen een overleg inplannen? En na afloop van dit gesprek de raad hier middels een RIB over de uitkomsten informeren?

Ons antwoord: We plannen op korte termijn een gesprek in met alle bevoegde partijen. De wijze van terugkoppeling zullen wij nader bepalen.

Welke afspraken zijn er in het verleden met bovengenoemde partijen gemaakt? Graag toelichting.

Ons antwoord: SCC is het eerste aanspreekpunt en alsook bevoegde partij in relatie tot dit onderwerp. Tijdens het zomerseizoen wordt de scheepvaart ieder uur via het Schelde Scheepvaartbericht (uitgestuurd door SCC) gevraagd langzaam te passeren langs het Badstrand (Sardijngeul). SCC staat in continu contact met SSV. Daarnaast staan ook SCC en het Loodswezen in onderling contact met elkaar.

“Onderzoeksinstituut Deltares concludeerde al in 2011 dat overlast op het Badstrand minder wordt als schepen op voldoende afstand en met aangepaste snelheid varen.” (de PZC). Zijn er voldoende regels en sancties tegen de overtreders die de strandgebruikers in levensgevaarlijke situatie brengen? Graag toelichting.

Ons antwoord: Op basis van dit onderzoek is de Gezamenlijke Bekendmaking 06-20211 “Aanpassen vaargedrag in het Oostgat/Sardijngeul” uitgegeven. Dat is in ogen van de betrokken instanties ook meteen het maximale dat ze kunnen doen. De kern van het probleem is dat sancties altijd pas achteraf worden opgelegd. De betrokken partijen hebben absoluut geen invloed op dat sanctioneren. Dat maakt de situatie niet gemakkelijker.

We kunnen hier in een gesprek dieper op ingaan, maar het aspect ‘’achteraf’’ blijft altijd gelden.

Het SCC heeft de taak om de regels voor passerende schepen te bewaken. Welke maatregelen hebben het SCC en het Loodwezen afgelopen jaar genomen om de overtreders/veroorzakers van de hekgolven stevig aan te pakken? Graag toelichting.

Ons antwoord: Zoals hierboven reeds vermeld, is er in 2011 een Gezamenlijke Bekendmaking uitgegeven: “Aanpassen vaargedrag in het Oostgat/Sardijngeul. Daarnaast is er in 2020 een samenwerkingsovereenkomst tussen SSV en Verkeerscentrale Vlissingen afgesloten die nog jaarlijks wordt uitgevoerd. Het loodswezen attendeert hun loodsen niet alleen ieder jaar voor aanvang van het strandseizoen op de aanwezigheid van badgasten. Ook door het jaar heen worden zij hier met regelmaat attent op gemaakt.

In 2021 heeft de PSR al aangekaart dat het aantal (op een hand te tellen) geplaatste borden niet duidelijk genoeg de badgasten op een levensgevaarlijke situaties wijzen. De PSR heeft toen al gepleit voor de plaatsing van de borden op strand met ‘een boodschap in beeld’ (pictogram borden). In de beantwoording uit augustus 2022 geeft het college aan dat: “Vlissingen is uniek. Er zijn geen andere locaties bekend die te kampen hebben met hekgolven of die zich in een gelijkaardige situatie bevinden”.

Dhr Spuijbroek bevestigt onze mening dat de geplaatste borden niet duidelijk genoeg zijn. De PSR is van menig dat voor deze uitzonderlijke Vlissingse situatie bijzondere waarschuwing pictogramborden gemaakt kunnen worden. Is het college het met de PSR eens dat bij een unieke situatie een unieke aanpak toegepast moet worden? Zo nee waarom niet?

Ons antwoord: Gemeente en SSV geven al voldoende aandacht aan deze situatie door inzet bestaande middelen.

Naar aanleiding van het artikel in de PZC op 09 mei 2023 “Schip die dat vloedgolf in

Vlissingen veroorzaakte, voer inderdaad te snel”

Waarom heeft Rijkswaterstaat geen aangifte gedaan? Graag toelichting.

Ons antwoord: Er geldt op de Westerschelde geen maximumsnelheid. Daarom is het in juridische zin lastig aan te tonen dat er sprake is van te snel varen en of er, als gevolg daarvan, sprake is van een strafbaar feit. Er is daarom geen aangifte gedaan. Wel is de loods van het schip aangesproken op de snelheid die, gezien de omstandigheden, op dat moment te snel was en niet in lijn met de gedragsvoorschriften zoals die vanuit de Gezamenlijke Bekendmaking bekend dienen te zijn.

Is Rijkswaterstaat van mening dat “aanspreken” een oplossing voor dit probleem is?

Ons antwoord: Tijdens het zomerseizoen wordt de scheepvaart ieder uur via het Schelde Scheepvaartbericht gevraagd langzaam te passeren langs het Badstrand (Sardijngeul). Daarnaast wordt in dit specifieke geval de betrokken loods van het schip aangesproken op zijn snelheid.

Het opnieuw “in algemene zin opnieuw onder de aandacht brengen” klinkt weinig hoopvol, moet het eerst fout gaan? Graag een reactie van het college hierop.

Ons antwoord: Neen, het moet niet eerst fout gaan. Dat zou dramatisch zijn. We doen ons uiterste best in het wederom beantwoorden van uw vragen en het wederom in overleg treden met betrokken partijen om erger te voorkomen. Daarom gaan we nogmaals rond de tafel zitten met de betrokken partijen om te kijken of er extra/andere maatregelen kunnen worden genomen.

Er wordt veel energie gestoken in het voorkomen van overlast van hekgolven op het Badstrand. Zo ligt er een samenwerkingsovereenkomst tussen SCC de SSV. Daarnaast wordt er door het loodswezen aandacht aan besteed richting hun loodsen.

Kan het college uitleggen welke rol het Loodswezen speelt in dit niet opvolgen van regels?

Ons antwoord: De loodsen worden er voor aanvang van het seizoen op gewezen dat het strandseizoen weer is begonnen en dat ze in de Sardijngeul langzaam moeten varen. Deze boodschap wordt ook doorheen het jaar met regelmaat herhaald. Indien er een loods in ”de fout” gaat, wordt hij daarop aangesproken. De kapitein blijft te allen tijde eindeverantwoordelijke.

Was er een loods aan boord van het schip? Indien ja, waarom heeft de loods niet ingegrepen door de snelheid te verlagen c.q. te laten verlagen? Of heeft de kapitein de loods hierin overruled? Graag toelichting.

Ons antwoord: Ja, er was een loods aan boord. SCC heeft geen informatie over hoe dit aan boord is verlopen.

Het probleem van vloedgolven bestaat al vele jaren. Daarover is regelmatig overleg met de sector. Maar incidenten blijven zich voordoen. Het lijkt in elk geval dat de veiligheid van inwoners en toeristen in het geding blijft. De gemeente Vlissingen wil aan iedereen een veilige verblijf op stranden aanbieden. Handhaving moet dan de enige reactie zijn. De PSR wil graag weten of dit ook echt gaat gebeuren?

Ons antwoord: Indien er aangifte wordt gedaan, is het aan de officier van justitie of er wordt gehandhaafd, en dus niet aan de Gemeente Vlissingen. We begrijpen uw bezorgdheid en nodigen alle betrokken partijen op korte termijn wederom uit voor overleg.

Aanbesteding JCV is gestart

Partij Souburg-Ritthem (PSR) Partij Souburg-Ritthem (PSR) Vlissingen 31-05-2023 15:44

Geachte leden van de Gemeenteraad Vlissingen / Geachte leden van de Provinciale Staten

Graag attenderen wij u op het feit dat de aankondiging van de aanbesteding voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud van het Justitieel Complex Vlissingen op 25 mei jl. is gepubliceerd op Tenderned. Wij zijn verheugd deze mijlpaal met u te kunnen delen. De voorbereidingsfase van het project is hiermee afgerond en de aanbestedingsfase gestart. Conform de te doorlopen aanbestedingsprocedure verwachten wij medio 2024 de opdracht te kunnen gunnen aan een marktpartij. We houden u op de hoogte van de voortgang.

Zie daarnaast ook de berichtgeving op de sociale media:

Met vriendelijke groet,

Arie van Vliet, programmadirecteur JCV

Parel in de tijd

Partij Souburg-Ritthem (PSR) Partij Souburg-Ritthem (PSR) Vlissingen 30-05-2023 15:00

Wandelen door Ritthem en omgeving is als een tijdreis. Lopen op de Zandweg is lopen op een kreekrug aangelegd in voor-Karolingische tijden en afslaan naar de Louwerse’s Wegeling, is wandelen door een stukje laatmiddeleeuws Walchers platteland. Dan verder richting dorpskerk, het oudste stenen gebouw binnen de gemeente, om het ingemetselde klaverbladfiguur boven de toreningang eens te bekijken. Via de Zuidwateringstraat, met verschillende markante boerderijen uit de wederopbouwjaren, kom je op de zeedijk waar je resten van de landing en inundatie 1944 kunt zien, maar ook gewoon kunt uitwaaien. Of bezoek Rammekens, het belangrijkste fort uit de 16

Maar Ritthem heeft meer dan historie: ook het enige theater binnen onze gemeente is er te vinden! Daarnaast organiseren vrijwilligers van het dorpshuis diverse activiteiten en vormen de kern van huidig cultureel en maatschappelijk Ritthem. Hierdoor worden de bewoners betrokken bij hun woonomgeving. Kortom, in Ritthem is het goed toeven.

Louise Claessens

PSR

Vragen over de jeugdmonitor

Partij Souburg-Ritthem (PSR) Partij Souburg-Ritthem (PSR) Vlissingen 25-05-2023 15:29

Partij Souburg-Ritthem heeft kennisgenomen van het nieuwsitem van Omroep Zeeland over de Jeugdmonitor 2022. Hierin wordt aangegeven dat Vlissingse jongeren naar verhouding het meest verdacht van een misdrijf van heel Nederland. Dit is uiteraard zeer betreurenswaardig.

In het artikel wordt echter ook aangegeven dat het Rijk aan de grote steden geld beschikbaar stelt om jeugdcriminaliteit tegen te gaan. Dit deed ons de wenkbrauwen fronsen, immers de inkt van het rapport ‘Elke regio telt’ is nog niet droog of wéér blijkt dat het Rijk het randstedelijk denken blijft omarmen. Wij hebben dan ook de volgende vragen:

Is het College het met Partij Souburg-Ritthem eens dat het onbestaanbaar is dat het Rijk alleen extra middelen beschikbaar stelt aan de grote steden om jeugdcriminaliteit te bestrijden?

Antwoord: Met betrekking tot de extra middelen is de keuze van de huidige 19 gemeenten door het Rijk blijkbaar gebaseerd op grootte. Wij zijn het met u eens dat op basis van de cijfers jeugdcriminaliteit juist ook andere gemeenten hiervoor in aanmerking zouden moeten komen.

Is het College bereid om een indringend beroep te doen op het Kabinet om de extra middelen naar rato ook voor Vlissingen beschikbaar te stellen? Immers het is al langer een gegeven dat Vlissingen te maken heeft met grootstedelijke problematiek ook al zijn wij qua omvang beduidend kleiner.

Antwoord: Gelet op onze lokale problematiek en deze recente gegevens gaat het College zeker onderzoeken of onze gemeente voor extra middelen in aanmerking kan komen.

Is het College bereid om indien deze middelen wel beschikbaar komen uitvoering te geven aan de wens van de gemeenteraad om ervoor te zorgen dat er (meer) jeugdhonken komen? Immers het begint bij de basis, daar waar de buurtteammedewerkers onze jongeren daadwerkelijk iets kunnen bieden is het eenvoudiger om met hen in contact te komen.

Antwoord: Het is onwaarschijnlijk dat het Rijk in dit verband middelen ter financiering van jeugdhonken voor ogen heeft. De voorwaarden waaronder het Rijk extra middelen zou geven, moeten nader worden verkend. Een preventieproject jeugdcriminaliteit zouden we willen aansluiten bij de bestaande initiatieven in Vlissingen, zoals onze buurtteams waar ook het interventieteam voor risicojongeren onder valt.

Los van de aanpak jeugdcriminaliteit is het college ook bereid te blijven zoeken naar vormen van laagdrempelige ontmoetingsplaatsen voor onze jeugd. Zo is via het buurtteam een locatie aan de Irislaan hiervoor in gebruik en wordt onderzocht of uitbreiding mogelijk is.