Nieuws van ChristenUnie in Nederland inzichtelijk

3 documenten

Reactie op rapport commissie-Remkes

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 15-01-2020 09:41

Door Eppo Bruins, Webredactie op 15 januari 2020 om 10:39

Reactie op rapport commissie-Remkes

Het rapport van de commissie-Remkes stelt heel duidelijk dat het stikstofprobleem niet op één sector - bijvoorbeeld op de boeren - kan worden afgewenteld. Dat is terecht. Het kabinet heeft al eerder gezegd dat iedere sector zijn steentje moet bijdragen.

Het stikstofprobleem is ons gezamenlijke probleem, omdat het gaat om behoud van onze natuur en rentmeesterschap over de schepping.

En dus moet bij het terugdringen van de hoeveelheid stikstof die we in ons land uitstoten, ook de luchtvaart bijdragen. Nu uit het onderzoek van de commissie-Remkes blijkt dat de stikstofdepositie tot 10 keer groter is dan waar tot nu toe mee gerekend is, geldt dat des te meer. Bovendien moeten ook de activiteiten op de grond en het aantrekkend verkeer meegenomen worden in de stikstofberekeningen.

De commissie-Remkes spoort ons opnieuw aan om duidelijke keuzes te maken - nog steeds geldt dat ‘niet alles kan’ binnen de grenzen van ons kleine land.

Meer stikstof uitstoten kan niet zonder tegelijk ook activiteiten in te krimpen die méér stikstofruimte opleveren. Niet alleen juridisch, ‘op papier’, maar daadwerkelijk, in de lucht en op de grond waar die stikstof neerdaalt.

Zo gaan we op zoek naar een nieuwe balans voor ons land. Omdat we alleen op die manier de Nederlandse natuur, waar we allemaal van genieten, in stand kunnen houden.

De politiek is nu aan zet. Het kabinet moet aan de slag met de uitkomsten van dit rapport. De ChristenUnie wil op korte termijn het gesprek daarover aangaan in de coalitie en breder in de Tweede Kamer.

De stikstofproblemen waar we vandaag mee te maken hebben vragen om meer dan het eigen gelijk. Die vragen om heldere keuzes, waar ons land, onze lucht en onze natuur echt bij gebaat zijn.

'Doen wat nodig is'

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 07-10-2019 13:49

Door Carla Dik-Faber op 4 oktober 2019 om 16:35

Lees voor

Door onze manier van leven ligt er een vieze deken van stikstof over Nederland. Dat leidt tot schade aan natuur en schade aan onze gezondheid. De stikstofuitstoot moet omlaag, in het belang van de schepping en onze eigen longen. De Raad van State en de commissie-Remkes hebben dat eens te meer duidelijk gemaakt.

Het is goed dat het kabinet snel met een reactie op het rapport van Remkes is gekomen, zodat we werk kunnen maken van een nieuwe balans in ons land tussen alles wat we op dat hele kleine stukje aarde doen.

De ChristenUnie is positief over de aanpak van het kabinet. We investeren in natuurherstel. Er komt geen generieke inkrimping van de veestapel, maar we gaan boeren helpen als zij anders willen gaan boeren of willen stoppen. We investeren in kringlooplandbouw en innovatie in de landbouw. We verlagen de snelheid gericht op die plekken waar dat een positief effect heeft op de stikstofuitstoot.

De ChristenUnie wil niet alleen kijken naar wegverkeer en landbouw voor het tegengaan van de te hoge stikstofuitstoot. Na het uitkomen van het tweede rapport van Remkes in mei 2020 liggen ook maatregelen voor luchtvaart en scheepvaart op tafel. Voor de balans in ons land is het belangrijk dat alle sectoren bijdragen aan het tegengaan van de stikstofproblematiek en dat geldt wat de ChristenUnie betreft dus zeker ook voor de luchtvaart.

De ChristenUnie is zeer gemotiveerd om te doen wat nodig is om onze natuur, de gezonde lucht die we inademen, de schepping die ons gegeven is, te kunnen beschermen en herstellen.

‘We staan aan de vooravond van een enorme verandering in onze samenleving’

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 22-08-2019 13:03

Door Webredactie op 22 augustus 2019 om 13:40

‘We staan aan de vooravond van een enorme verandering in onze samenleving’

Let dit jaar tijdens Prinsjesdag eens extra op Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber. Ze maakt op die dag graag een duurzaam statement door kleding te dragen van gerecyclede materialen, zoals PET-flessen of bekleding uit oude NS-treinen. ‘Kleding is na olie de meest vervuilende industrie en draagt 8% bij aan de mondiale CO2 uitstoot.’

Sinds 2000 zijn we meer dan twee keer zoveel kleding gaan kopen, legt Carla uit, maar dat gaat nog maar de helft zo lang mee. Met andere woorden: kleding is een wegwerpartikel geworden. ‘Het goede nieuws is dat je er wat aan kunt doen. Je kunt minder kopen of kiezen voor tweedehands kleding. En je kunt natuurlijk kleding kopen die eerlijk is geproduceerd, met oog voor het milieu en voor degene die het maakt.’

Groene en duurzame keuzes in werk en privé

Duurzaamheid loopt als een rode draad door Carla’s leven. ‘In mijn politieke werk doe ik voorstellen om het beleid van de overheid groener en duurzamer te maken. Zo hebben we onlangs een Klimaatwet vastgesteld waarmee we de doelen voor CO2 reductie in 2030 en 2050 hebben vastgelegd. Het is hoopvol dat deze wet brede steun heeft gekregen in de Tweede en Eerste Kamer. In mijn persoonlijk leven denk ik na bij wat ik eet (nauwelijks vlees), wat ik aantrek (duurzame kleding), hoe ik reis (waar dat kan pak ik het openbaar vervoer), hoe ik inkoop (minder spullen is beter) en hoe ik woon (minder energieverbruik en duurzamere energieopwekking).’

Opkomen voor een schepping die zucht en lijdt

Carla laat zich in haar werk inspireren door een tekst uit de Bijbel. ‘In de brief van Paulus aan de Romeinen staat dat ‘de schepping er reikhalzend naar uitziet dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn.’ Voor mij betekent dat dat ik me elke dag opnieuw aangespoord weet om op te komen voor de schepping ‘die zucht en lijdt’. Wij leven op te grote voet – letterlijk: in Nederland verbruiken we gemiddeld 3,5 aardbol. We putten de aarde uit in plaats van dat we goede rentmeesters zijn, wat ten koste gaat van mensen elders en de generaties na ons.’

Zorg voor de schepping: Hoe of waar te beginnen?

Onder christenen signaleert Carla gelukkig een positieve verandering. ‘Veel christenen in Nederland willen die zorg voor de schepping handen en voeten geven. Maar vaak weten we niet hoe, of waar te beginnen. Met Groen Geloven willen we mensen inspireren om concreet aan de slag te gaan en hen helpen om dat op een goede, betaalbare én effectieve manier te doen. We zijn geroepen om niet alleen goed voor de mensen ín onze omgeving te zorgen, maar ook voor die leefomgeving zelf. We weten dat we de aarde niet in onze hand hebben, maar we weten ook dat die aarde kwetsbaar is en dat we geroepen zijn om dat te doen wat we wél kunnen.’

Aan de vooravond van een enorme verandering

Klimaatverandering, afname van de biodiversiteit, milieuvervuiling en misoogsten… Het kan soms voelen als vechten tegen de bierkaai. Voor Carla zijn het juist redenen om in actie te komen én ze is optimistisch. ‘Verduurzaming gaat gemakkelijker als we met elkaar stappen zetten en elkaar motiveren. Dus ervaringen delen en samen optrekken is echt van meerwaarde. We staan aan de vooravond van een enorme verandering in onze samenleving. We gaan anders reizen, anders energie opwekken, anders eten, anders kleden. Jongere generaties lopen daarin voorop – dat vind ik heel bemoedigend en hoopvol.’

Op 5 oktober 2019 is ChristenUnie mede-organisator van Groen Geloven. Laat je inspireren door prikkelende speeches, ontdek de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en ontvang theologisch onderwijs over ecologische gerechtigheid. Groen Geloven is een initiatief van GroenGelovig en GroeneKerkenactie, georganiseerd door: Tear, ChristenUnie, Christelijke Hogeschool Ede, Kerk in Actie, de EO, A Rocha, Micha Nederland, CCA, Laudato Si werkgroep Nederland en CGMV. (Het evenement is inmiddels uitverkocht. Heb je geen kaarten kunnen bemachtigen, maar wil je wel op de hoogte blijven, houd dan onze website in de gaten)