Nieuws van politieke partijen over ChristenUnie inzichtelijk

62386 documenten

ChristenUnie stemt in met Programmabegroting 2024

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 01-12-2023 19:54

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1465751/631962/334de63e-089c-4ffc-b08d-a1136f43a2e9_thumb840.jpg

Voor de ChristenUnie stonde drie speerpunten bij de afgelopen tweede kamer verkiezingen centraal:

Bouwen aan zorgzame gemeenschappen Bewonderen van elk leven op aarde en Bieden van rust in het huishoudboekje

Deze speerpunten zien we terugvertaald in geld als we de begroting ernaast leggen. In een korte samenvatting van de Programmabegroting 2024 van de gemeente Kampen zou je kunnen zeggen dat het geld de komende 4 jaar uitgegeven wordt aan:

Geld voor het opgroeien in een kansrijke omgeving; Geld voor de versnelling van de woningbouw; Geld om ctief mensen uit de schulden te helpen; Geld voor een circulaire economie; Geld om de verduurzaming te versnellen.

Speerpunten

Allemaal thema’s die aansluiten op onze speerpunten. Ondanks de mooie sluitende begroting die door het college is aangeboden aan de gemeenteraad, zijn er ook zorgen over de financiële toekomst van onze gemeente. Bij de behandeling van de perspectiefnota hebben we als fractie uitgesproken achter de lijn van het college te staan. We hebben daarbij aangegeven dat voor ons de prioriteiten liggen bij:

realistisch begroten, inzetten incidentele middelen vanuit de algemene reserve en als laatste fasering van strategische thema’s

Ambitieus en behoedzaam

We zijn als fractie tevreden dat we onze politieke idealen terugzien in deze begroting. Een begroting die de uitwerking van het coalitieprogramma Samen durven doen vertaald in geld. De begroting laat zien dat er flink wordt geïnvesteerd in onze gemeente en gemeenschap. Het coalitieprogramma “Samen durven doen” is een ambitieus programma. We zijn blij dat alle ambities financieel vertaald zijn. Wat opvalt bij deze begroting is dat het college naar de toekomst een behoedzame route kiest. Dit zien we terug in de terughoudendheid van ket Kamper Ontwikkel fonds. Als fractie kunnen we hiermee instemmen.

Wijkgericht werken

Als fractie zijn we blij met de aandacht voor de wijken en kernen in onze gemeente. De ChristenUnie fractie wil dat er werk gemaakt wordt van meer wijkgericht werken waarbij de afstand tussen het stadhuis en de inwoners wordt verkleind. Bijvoorbeeld door bepaalde diensten vanuit het stadhuis te verplaatsen naar de wijken.

Drugs

De fractie heeft bij de behandeling van de programmabegroting aangegeven zich grote zorgen te maken over het toenemend gebruik van harddrugs en andere verdovende middelen onder onze inwoners. De ChristenUnie is blij met de toezegging van het college om in het eerste kwartaal van 2024 met de raad hierover in gesprek te gaan.

Parkeren

Ook hebben we als ChristenUnie aandacht gevraagd v oor de huidige parkeerproblemen. Door de verbouwing van het Meeuwenplein en Schans Buitenwacht ontstaan er momenteel een groot tekort aan parkeermogelijkheden. We hebben het college gevraagd om op kort termijn met extra parkeervoorziening te komen om het tekort op te lossen. Als voorbeeld hebben we genoemd om de camperplaatsen op het Berghuisplein tijdelijk toe te voegen aan de parkeercapaciteit binnenstad. Het college heeft hierop toegezegd dit te gaan doen.

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1465751/631962/JW Schutte

Goede zoeken voor de hele samenleving vanuit de oppositie

ChristenUnie ChristenUnie Waadhoeke 01-12-2023 09:00

In aanvulling op het gesprek dat wij vandaag hebben gevoerd, doe ik u hierbij ook het advies van de fractie van de ChristenUnie op schrift toekomen.

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen laat een duidelijke verschuiving zien die gevolgen zal moeten hebben voor de samenstelling van het nieuwe kabinet. In deze verkennende fase acht de fractie van de ChristenUnie het van belang vast te stellen welke combinatie van partijen met elkaar verkennende gesprekken kan voeren om te komen tot een stabiel kabinet dat op een vruchtbare samenwerking kan rekenen met de beide Kamers der Staten-Generaal.

Goede zoeken voor de hele samenleving vanuit de oppositie

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 01-12-2023 09:00

Door Mirjam Bikker op 1 december 2023 om 09:59

Goede zoeken voor de hele samenleving vanuit de oppositie

Onze brief aan de verkenner, Ronald Plasterk

In aanvulling op het gesprek dat wij vandaag hebben gevoerd, doe ik u hierbij ook het advies van de fractie van de ChristenUnie op schrift toekomen.

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen laat een duidelijke verschuiving zien die gevolgen zal moeten hebben voor de samenstelling van het nieuwe kabinet. In deze verkennende fase acht de fractie van de ChristenUnie het van belang vast te stellen welke combinatie van partijen met elkaar verkennende gesprekken kan voeren om te komen tot een stabiel kabinet dat op een vruchtbare samenwerking kan rekenen met de beide Kamers der Staten-Generaal.

De fractie van de ChristenUnie ziet nu een belangrijke rol weggelegd voor partijen die flink groeien of tot de grootste partijen zijn blijven behoren. Deze partijen hebben daarmee het vertrouwen van veel kiezers gekregen en dragen nu een grote verantwoordelijkheid om het mandaat van de kiezer ook concreet vorm te geven in een nieuw kabinet dat aan de slag gaat met de grote opgaven in ons land.

De ChristenUnie ziet het als belangrijke opdracht voor een volgend kabinet om werk te maken van een zorgzame samenleving. Een samenleving waarin iedereen meetelt én meedoet. In de komende kabinetsperiode moet met vaart werk gemaakt worden van de enorme woningbouwopgave, van een economie die dienstbaar is aan mensen, van zorg voor de schepping, de bescherming van het leven, rust in het huishoudboekje en een eenvoudig, rechtvaardig en voorspelbaar belastingstelsel. De huidige geopolitieke ontwikkelingen vragen nadrukkelijk dat Nederland investeert in internationale gerechtigheid, als geloofwaardige en krachtige bondgenoot in Europa en de NAVO.

Het is de verantwoordelijkheid van een kabinet om te staan voor de rechtsstaat en de vrijheden die ons land kenmerken. Nederland is een land van minderheden gebouwd op de overtuiging dat onze democratische rechtsstaat eenieder bescherming biedt en de ruimte en vrijheid geeft voor verschil. De ChristenUnie zal, zoals eerder aangegeven, geen deel uitmaken of gedoogsteun geven aan een coalitie met partijen die in hun programma of uitingen dit voortdurend ter discussie stellen.

Gelet op de verkiezingsuitslag zien wij onze rol in de oppositie. Het is de verantwoordelijkheid van alle Kamerleden om het goede te zoeken voor de hele samenleving. Ook vanuit de oppositie zullen de leden van de ChristenUnie-fractie zo hun werk verrichten. Vanuit geloof en met het vertrouwen dat we van onze kiezers kregen blijft dat onze volle inzet: recht doen, vrede zoeken en hoop bieden.

De fractie van de ChristenUnie wenst u veel wijsheid toe bij het uitbrengen van uw advies.

Hoogachtend,

Mirjam Bikker

Goede zoeken voor de hele samenleving vanuit de oppositie

ChristenUnie ChristenUnie Kies Gemeente/Lokale afdeling 01-12-2023 09:00

In aanvulling op het gesprek dat wij vandaag hebben gevoerd, doe ik u hierbij ook het advies van de fractie van de ChristenUnie op schrift toekomen.

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen laat een duidelijke verschuiving zien die gevolgen zal moeten hebben voor de samenstelling van het nieuwe kabinet. In deze verkennende fase acht de fractie van de ChristenUnie het van belang vast te stellen welke combinatie van partijen met elkaar verkennende gesprekken kan voeren om te komen tot een stabiel kabinet dat op een vruchtbare samenwerking kan rekenen met de beide Kamers der Staten-Generaal.

Werkbezoek Incluzio en ALV op 11 december

ChristenUnie ChristenUnie Rheden 30-11-2023 09:35

https://rheden.christenunie.nl/k/n26891/news/view/1465713/413248/Jonkvrouw Brantsen CentrumHet bestuur en de fractie van de ChristenUnie afdeling Rheden en omstreken nodigen u van harte uit voor een werkbezoek aan Incluzio en/of de Algemene Ledenvergadering (ALV) op maandag 11 december. Deze bijeenkomsten staan in het teken van 'Zorgszame gemeenschappen', één van de thema's uit het landelijke verkiezingsprogramma, waarbij wij met u willen bespreken hoe we daar in de gemeente Rheden samen vorm aan kunnen geven. Hieronder vindt u meer informatie en de agenda.

Het programma voor 11 december bestaat uit een werkbezoek, een gezamenlijke maaltijd en aansluitend de Algemene Ledenvergadering. Het is mogelijk slechts een deel van het programma aanwezig te zijn. Het werkbezoek en de gezamenlijke maaltijd is bedoeld voor leden van de ChristenUnie afdeling Rheden e.o.. De Algemene Ledenvergadering is open voor iedereen. Wij nodigen u van harte uit, vooraf aanmelden is gewenst.

Agenda

15.30 – 17.30 Werkbezoek Incluzio over hun taken en resultaten (voor leden)17.30 – 18.30 Gezamenlijke maaltijd (voor leden)18.30 – 19.00 Inloop met koffie (open)19.00 – 20.15 Algemene ledenvergadering

Opening, notulen, mededelingen bestuur Herverkiezing bestuur: voorzitter Jan Hekman is aan het einde van zijn eerste termijn en herkiesbaar Goedkeuring jaarrekening 2022 en begroting 2023 Vanuit de fractie – terugblik 2023 Gesprek over thema verkiezingen ‘Geloof in de samenleving’ en 'Zorgzame gemeenschappen' Afsluiting en napraten Locatie 

Jonkvrouw Brantsen Centrum, Dorpsstraat 70 in Rheden, tegenover de Dorpskerk.

Aanmelden

Aanmelden voor deze bijeenkomst, of een deel daarvan, is gewenst. 

Klik hier om u aan te melden.

Werkbezoek Incluzio en ALV op 11 december

ChristenUnie ChristenUnie Rheden 30-11-2023 09:35

https://rheden.christenunie.nl/k/news/view/1465713/442566/Jonkvrouw Brantsen CentrumHet bestuur en de fractie van de ChristenUnie afdeling Rheden en omstreken nodigen u van harte uit voor een werkbezoek aan Incluzio en/of de Algemene Ledenvergadering (ALV) op maandag 11 december. Deze bijeenkomsten staan in het teken van 'Zorgszame gemeenschappen', één van de thema's uit het landelijke verkiezingsprogramma, waarbij wij met u willen bespreken hoe we daar in de gemeente Rheden samen vorm aan kunnen geven. Hieronder vindt u meer informatie en de agenda.

Het programma voor 11 december bestaat uit een werkbezoek, een gezamenlijke maaltijd en aansluitend de Algemene Ledenvergadering. Het is mogelijk slechts een deel van het programma aanwezig te zijn. Het werkbezoek en de gezamenlijke maaltijd is bedoeld voor leden van de ChristenUnie afdeling Rheden e.o.. De Algemene Ledenvergadering is open voor iedereen. Wij nodigen u van harte uit, vooraf aanmelden is gewenst.

Agenda

15.30 – 17.30 Werkbezoek Incluzio over hun taken en resultaten (voor leden)17.30 – 18.30 Gezamenlijke maaltijd (voor leden)18.30 – 19.00 Inloop met koffie (open)19.00 – 20.15 Algemene ledenvergadering

Opening, notulen, mededelingen bestuur Herverkiezing bestuur: voorzitter Jan Hekman is aan het einde van zijn eerste termijn en herkiesbaar Goedkeuring jaarrekening 2022 en begroting 2023 Vanuit de fractie – terugblik 2023 Gesprek over thema verkiezingen ‘Geloof in de samenleving’ en 'Zorgzame gemeenschappen' Afsluiting en napraten Locatie 

Jonkvrouw Brantsen Centrum, Dorpsstraat 70 in Rheden, tegenover de Dorpskerk.

Aanmelden

Aanmelden voor deze bijeenkomst, of een deel daarvan, is gewenst. 

Klik hier om u aan te melden.

Wordt Amstelveen een duurzame gemeente?

ChristenUnie ChristenUnie Amstelveen 29-11-2023 10:37

https://amstelveen.christenunie.nl/k/n5997/news/view/1465695/300566/Scherm­afbeelding 2023-11-29 om 11.36.09.png

In een aflevering van 1Amstelveen wordt er antwoord gezocht op de vraag: wordt Amstelveen echt een duurzame gemeente? Herman van Veelen, burgerlid van de ChristenUnie Amstelveen is aan het woord in een raadsvergadering. Hij legt de vinger bij de zere plek. Kijk en luister zelf (vanaf 20:46):

Mini conferentie over zorg en onderwijs

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 28-11-2023 18:25

Gemeente Kampen organiseert op woensdag 29 november een mini conferentie over zorg en onderwijs. Met partners uit het onderwijs, GGD, bibliotheek, WIJZ Welzijn, school maatschappelijk werk, CJG en leerplicht wordt de stand van zaken toegelicht over de tijdelijke Nationaal Programma Onderwijs (NPO) gelden.

Wethouder Zorg en Onderwijs Bernard van den Belt: “Ons college heeft als doel om zorg en onderwijs aan elkaar te verbinden. Deze mini-conferentie is een belangrijk moment hiervoor! Ik kijk ernaar uit professionals uit de zorg en onderwijs te ontmoeten!”

De gemeente Kampen werkt met het IJslands preventiemodel ‘Opgroeien in een kansrijke omgeving’. Hierbij wordt de focus gelegd op het versterken van de omgeving van jongeren om o.a. alcohol en middelengebruik terug te dringen. Voor kinderen is dit vertaald naar het versterken van een pedagogische basis. Dit preventiemodel wordt ook gebruikt als gedachtegoed voor beleid vanuit onderwijs, jeugdhulp en preventie.

Om dit goed in beeld te brengen zijn er drie componenten waaronder dat inzichtelijk is gemaakt. Namelijk het versterken, voorkomen en verhelpen. Waarbij het versterken zich richt op de pedagogische basis en aan de voorkant investeren en het verhelpen zich richt op passende en effectieve jeugdhulp (de achterkant).

Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat de gemeente Kampen de tijdelijke Nationaal Programma Onderwijs (NPO) gelden inzet om de samenwerking tussen onderwijs en zorg te verbeteren en daarmee de pedagogische basis te versterken. Hier worden verschillende projecten voor gedraaid en daarbij zijn ook onderzoekers betrokken.

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1465690/631962/flyer

Bestuurs- en fractievergadering 23 november 2023

ChristenUnie ChristenUnie Reimerswaal 27-11-2023 22:20

https://reimerswaal.christenunie.nl/k/n22748/news/view/1465664/373217/CU-Logo-Reimerswaal-Impact-in-Cirkel-RGB.png

Donderdagavond 23 november 2023 was er een gecombineerde bestuurs- en fractievergadering van ChristenUnie Reimerswaal. Er was ook een bestuurslid van de Zeeuwse ‘Provinciale Unie’ van ChristenUnie aanwezig.

De gemeenteraadsfractie praatte de aanwezigen bij over de politieke actualiteiten in de gemeente Reimerswaal. Ook werd de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023 besproken met speciale aandacht voor de stemverhoudingen in Reimerswaal.

Met betrekking tot de website www.reimerswaal.christenunie.nl en de Facebook pagina werd afgesproken hier in de nabije toekomst extra aandacht aan te geven.

Door het aanwezige bestuurslid van de ‘Provinciale Unie’ werd de relatie ‘lokaal’ – provincie – landelijk ter sprake gebracht en samen werd dat geëvalueerd. Via provinciale en landelijke nieuwsbrieven zullen we proberen die relaties optimaal te houden.

De volgende bestuurs- en fractievergadering wordt eind februari 2024 gepland. De afdelingsvergadering proberen we te plannen in de tweede helft van april 2024.

In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister.

ChristenUnie ChristenUnie Midden-Groningen 26-11-2023 13:47

https://midden-groningen.christenunie.nl/k/n43420/news/view/1465622/1124593/financienHet is niet alleen een zin uit een gedicht van Goethe, maar zou ook goed kunnen gelden voor de inhoud van deze Voorjaarsnota. Waar de vorige nog erg beleidsarm was en er eigenlijk vooral over het collegeprogramma werd gesproken was de verwachting dat we nu een Voorjaarsnota zouden krijgen met een duidelijke ambitie om de doelstellingen uit het collegeprogramma en de raadswerkprogramma’s te realiseren.

Zou je verwachten maar het is een bijzonder weinig inhoudelijk document geworden richting de begroting in het najaar. Het focust erg op het rampjaar 2026 en heeft voor de begroting 2024-2027 vooral als waarschuwing dat wel zien wat er aan budget vrijvalt om nog iets te kunnen doen.

Na het ploegen en eggen, zou je verwachten dat we nu gaan zaaien om straks te kunnen oogsten. Maar dit college lijkt ervoor te kiezen de zakken dicht te laten in de hoop dat er betere tijden komen. Er wordt weinig toekomstgericht geïnvesteerd in de gemeente Midden-Groningen en daarmee ook niet in de inwoners van Midden-Groningen.

Wat merken we straks van een gemeente waarin de inwoner centraal staat? Wat merken we van het iedereen doet mee? Wat merken we van een prettige woon-, werk-, en leefomgeving en hoe dragen we er in ons eigen beleid aan bij om die te versterken, te verbeteren en te bestendigen?

De voordelen en nadelen van de schaalsprong.

Midden-Groningen is inmiddels een tijdje als zelfstandige gemeente onderweg. Er werd hoog opgegeven van alle voordelen die er verbonden zijn aan het zijn van een grotere gemeente. De bestuurskracht zou toe nemen, de kwaliteit zou beter geborgd zijn en de kwetsbaarheid van te kleine organisaties werd beter ondervangen. 

Toch zien we dat beleid nog steeds niet overal is geharmoniseerd. Op het gebied van accommodaties, op het gebied van sport, maar ook in de focus die er is voor de hele gemeente. Zoals Nederland meer is dan de Haagse kaasstolp zo is ook Midden-Groningen meer dan het Huis voor Cultuur en Bestuur. Bij dorps- en wijkbezoeken horen we dat de inwoners een grotere kloof ervaren en nog steeds moeten wennen aan het zijn van een grotere gemeente.

Concrete vraag is wanneer is de harmonisatie op alle beleidsgebieden geharmoniseerd? En hoe zorgen we er met elkaar voor dat we een overheid zijn die ook in de ogen van inwoners dicht bij hen staan? Daarin hebben we ook als gemeenteraad een belangrijke taak.

Een groot deel van de uitgaven die we extra moeten doen gaan naar de Omgevingsdienst en de Veiligheidsregio. Daarbij gaan we er bij de omgevingsdienst vanuit dat we door het verschuiven budgettair neutraal uitkomen. Maar waar dit op is gebaseerd en wat dit doet met de leges blijft volledig onduidelijk. Aannames moeten namelijk wel ergens op gebaseerd worden en de legesknop is op zichzelf natuurlijk makkelijk in te zetten. Maar wat ons betreft niet zomaar en alleen bij een goede onderbouwing. Die missen we nu.

Dat het weer grillig is en dat we ook te maken hebben met een verandering van klimaat is duidelijk. Goed dat er nu een klimaat adaptie plan is. Maar we zullen nog wel even nodig hebben voor we ook echt werk hebben kunnen maken van een goede afkoppeling, andere rioolsystemen en het vergroten van de mogelijkheden voor berging en piekafvoer. Delen van Muntendam en delen van Sappemeer zijn op dit moment niet berekend op een stevige regenbui en dat moet wat de ChristenUnie betreft prioriteit krijgen.

Ouderen.

Bij de vaststelling van het raadswerkprogramma en de prioriteiten werd al aangeven dat ouderen daarin wat waren vergeten. En hoewel we die kritiek ook wel begrepen hoopten we ook dat we door integraal te werken ook voor deze, in Midden-Groningen, grote groep inwoners veel konden doen. We zijn dan ook bijzonder teleurgesteld dat de uitkomsten van een rekenkameronderzoek naar de effectiviteit van het beleid niet meer oplevert dan een uitvoeringsagenda en de realisering daarvan voor slechts jaarlijks 50.000 euro. Bovendien is het best raar dat je een gesprek aangaat met ketenpartners, ouderenorganisaties en inwoners, terwijl je daarbij niet verder denkt dan het in een halve ton te kunnen realiseren. De kritiek van de rekenkamer was breed en was duidelijk. Moeten we niet vooral kijken naar wat nodig is en daarna wat het mag kosten in plaats van denken aan een bedrag en kijken wat daarmee mogelijk is. Bovendien is dat echt iets wat meer richting kan krijgen bij het bespreken van de begroting. Wijn nemen ons voor om bij de begroting op dit specifieke onderwerp scherp te kijken naar de keuzes, en die zo nodig bij te stellen.

Zorg in ieder geval bij grote plannen, wijkvernieuwingen en aanpak van kernen voor toekomstbestendige en betaalbare woningen voor ouderen zodat er doorstroming is op de woningmarkt en Midden-Groningen een aantrekkelijke woongemeente blijft voor alle doelgroepen.

Waar wonen we?

Het college geeft aan dat het belangrijk is voor volkshuisvesting en bedrijven altijd plannen op de plank te hebben liggen. We hebben als fractie het idee dat de planken inmiddels behoorlijk leeg zijn en dat moet dus met prioriteit worden opgepakt. Kortom wanneer kunnen we de ruimtelijke verkenningen en stedenbouwkundige studies tegemoetzien. We denken daarbij niet alleen aan ontwikkelingen in Harkstede en de mogelijkheden van Meerstad, maar ook aan Muntendam en dorpen aan het lint. Beperkte mogelijkheden voor inbreiding zijn er nog wel, maar ook daaraan zitten grenzen.

In Muntendam hebben we door te kiezen voor de scholenbouw buiten het centrum de mogelijkheid om de kern aan te pakken. Door voortdurende vertraging en wisselende besluitvorming is het gebied inmiddels compleet aan een grondige opknapbeurt toe. Dat hoeft wat ons betreft niet langer te duren. We zetten wel vraagtekens bij het in drie delen knippen van de planvorming. Wij zien het centrum als een gebied. Vlekken en voorzieningen zoals eerder moeten samen meerwaarde hebben.

De wens vanuit het dorp voor een goede voorziening is terecht. Complimenten dat het gelukt is het beheer van het dorpshuis voort te zetten. Maar werk ook aan een echte lange termijn oplossing. Doe dat met het dorp en al haar verenigingen. De wensen vanuit de ouderen in Muntendam om voorzieningen (ook medisch) in de buurt te hebben passen daar goed bij. In Harkstede zien we met de Appelhof en Huize Tilburg dat het gewoon kan. En dat moet ook voor een bredere groep ouderen betaalbaar blijven. Dat voorkomt vereenzaming en dat is een steeds groter probleem voor ouderen met geen of een klein netwerk.

Samen met de inwoners.

Soms hebben individuen of groepen een ander belang dan de gemeente. Dat is op zichzelf vervelend, maar het algemeen belang en een goed besluitvormingsproces kan dan vaak al veel van de problemen ondervangen. We zien helaas dat we ook in besluitvorming niet altijd doen wat we pretenderen. Dat geldt voor het zonneparkenbeleid en de duidelijke afspraken over draagvlak en ruimtelijke inpassing. Maar ook voor bijvoorbeeld het windpark N33. Nog steeds knippert de verlichting helder wit en baadt het ’s nachts in een rode gloed.

En ondanks de steeds duidelijke rapporten over de effecten van geluid op individuele of groepen inwoners blijven echte oplossingen uit. We horen graag of er een nieuwe tussenstand te melden is van geluidsonderzoek naar bromtonen en ander geluid veroorzaakt door windmolens en wat er gedaan wordt aan de als hinderlijk ervaren verlichting.

In de Slochterhaven is de brug bij het spoordok nog steeds alleen toegankelijk voor voetgangers en fietsers. De route over het terrein van de voormalige gemeentewerf is verkeerskundig niet ingericht op het huidige gebruik. 

We horen graag wanneer dit wel gaat gebeuren. In de omgeving is veel gebeurd maar tot een afronding van het dorpsplein in Slochteren en het haventerrein is het nog niet gekomen.

En dat is een herhaling van wat we ook vorig jaar in juli al vroegen. Inmiddels is er een boarding langs het water gezet alsof we de Fomule 1 mogen verwelkomen en zijn kade en delen van een wandelpad verzakt en het hekwerk verdwenen. De loopbrug die het Slochterbos en het overbos met elkaar verbindt is inmiddels voor publiek afgesloten vanwege de onveilige situatie. Dit is, zeker voor een historisch dorpsgezicht, een blamage.

Gaswinning naar 0, maar de gevolgen blijven.

De afgelopen maanden zaten we geregeld in Den Haag. Ongekend onrecht, jarenlang negeren en traineren, woorden als ereschuld en een stevige verklaring van alle gemeenten en de provincie waren de opmaat voor een stevige bespreking van het rapport Groningers boven gas. Het verhaal is bekend, maar nu het zwart op wit staat kan het niet in een diepe bureaulade verdwijnen. Inzet om te investeren in mensen, dorpen, gemeenschappen en de economie zijn belangrijk. Maar we zien ook dat we maar een deel van onze inzet hebben behaald. Hoe kijkt het college zelf naar deze ontwikkeling en hoe zorgen we er met elkaar voor dat het milder, makkelijker en menselijker wordt? Papier is zoals zo vaak gewillig. We zien ook dat een deel van de inzet door moties is binnengehaald door de Tweede Kamer. Hebben we goed zicht op de gevolgen van de val van het kabinet op de uitvoering van juist in deze moties gestelde doelen?

Een toekomstgerichte economie.

Wat we in deze voorjaarsnota echt missen zijn initiatieven om Midden-Groningen economisch beter op de kaart te zetten. Er is stilstand op dit dossier en we vinden dat niet langer verantwoord. We hebben prima infrastructuur met Duitsland in onze achtertuin, water en spoor maken veel mogelijk maar vragen ook durf en investeringen. Wat in Heerenveen lukte vanwege de goede ligging moet hier toch ook kunnen. En als we het dan hebben over de economie van de toekomst dan missen we alle aanzetten tot een goed landbouwbeleid in de gemeente. Innovaties komen juist uit die sector en we lijken er als gemeente nog niet echt mee bezig. Hoe ziet de portefeuillehouder dit en wat gaan we in de voorbereiding naar de begroting nog zien. Er mag echt meer dan een tandje bij.

Het piept en kraakt, tot het boem zegt.

Met al die ontwikkelingen vanuit het NPG en nij begun en de uitvoering van de lopende projecten is er een stevige druk op de ambtelijke organisatie. We zien met zorg dat we een heel aantal vacatures hebben een stevig ziekteverzuim en een heel aantal opgaven die we door decentralisatie en verdere doordecentralisatie, ingewikkelde wet- en regelgeving en doorgeschoten verantwoording steeds lastiger rond kunnen krijgen. Dat vraagt ook om een prioritering.

Niet alles kan en zeker niet alles tegelijkertijd. Toch hebben we nu de kans om vanuit NPG en nij begun de gemeente stevig te positioneren. Maar we dansen daarbij wel op de vulkaan. Wat is nog verantwoord en wanneer moeten we echt komen tot keuzes die we liever niet maken. Is het dan soms niet realistisch en nodig om te zeggen. ‘In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister.’ En dat is echt meer dan achteroverleunen en wachten tot de storm wat is geluwd. Van bestuurders verwachten we durf en daadkracht. Onze uitdaging voor vandaag noem twee onderdelen uit uw portefeuille waarin u hebt laten zien dat u het verschil hebt gemaakt en hoe dat richting het volgende jaar nog beter gaat worden.