Nieuws van politieke partijen over ChristenUnie inzichtelijk

58590 documenten

Aanstormend talent achter de schermen

ChristenUnie ChristenUnie Woerden 22-07-2021 16:47

Ze zijn wat minder in beeld dan de raadsleden, maar daarom niet minder belangrijk: de fractieassistenten. Ze ondersteunen de fracties, soms heel praktisch, maar vaak juist ook op de inhoud. Zij mogen op Thema Avonden en Politieke Avonden het woord voeren. Maar bij de raadsvergadering zitten ze nooit aan tafel, want (uiteraard) hebben alleen de gekozen volksvertegenwoordigers daar een stem. Voor veel raadsleden was het een opstap, een mooie manier om vast kennis te maken met het raadswerk en te ontdekken of je zelf op een kandidatenlijst zou willen staan. Daarom interviewde de raadscommunicatieadviseur twee fractieassistenten, waaronder Harm.

Tijd voor financieel herstel

ChristenUnie ChristenUnie Oldebroek 22-07-2021 07:11

https://oldebroek.christenunie.nl/k/n6121/news/view/1375387/58129/golden-3346988_1920.jpg

In de laatste raadsvergadering voor de vakantie heeft de gemeenteraad gesproken over het financieel meerjarenperspectief. Mede door de toezegging uit Den Haag dat er meer geld voor Jeugdhulp beschikbaar komt is het perspectief positiever dan de afgelopen jaren.

In november stellen we als raad altijd de begroting van de gemeente vast. Het ideaalbeeld van de ChristenUnie is om voor de zomer in de Algemene Beschouwingen onze speerpunten voor het komende jaar mee te geven aan het college zodat ze daar in de begroting rekening mee kunnen houden. We doen dat normaliter aan de hand van de perspectievennota waarin het college haar denkrichting voor het komende jaar aan ons schetst, en waar wij dan op reageren. De laatste jaren kwamen we daar niet aan toe en was het meestal een zoektocht naar bezuinigingen om de begroting rond te krijgen. Deze keer is het perspectief iets beter maar het college gaf aan dat gezien de financiële situatie waarin de gemeente Oldebroek zich momenteel bevindt, er nauwelijks tot geen ruimte is voor nieuw beleid. Daarnaast zijn er in 2022 gemeenteraadsverkiezingen en start er een nieuwe bestuursperiode. Daarom stelde het college voor om de focus te leggen op de uitvoering van het bestaande beleid. Als fractie van de ChristenUnie steunen we deze lijn helemaal.

We hebben aandacht gevraagd voor de financiële situatie van de gemeente Oldebroek. De weerstandsratio dreigt beneden de door de raad gestelde norm van 1 te zakken. Dat betekent dat we bijna het punt bereiken dat we niet meer voldoende middelen hebben om de risico’s welke we lopen te dekken. We zijn daar niet verbaasd over omdat we al jaren met enorme tekorten op de Jeugdhulp te maken hebben gehad. Gelukkig is er goed nieuws uit Den Haag. Eindelijk wordt erkend dat er meer geld voor de Jeugdhulp nodig is. De minister stelt 1,3 miljard beschikbaar voor 2022, dat betekent voor Oldebroek 1,8 miljoen. Gerechtigheid wat ons betreft, we praten dan ook niet over extra middelen maar eindelijk krijgen we waar we volgens ons recht op hebben. We hebben wethouder Liesbeth Vos complimenten gemaakt met het resultaat wat bereikt is, en hebben haar bedankt voor de tijd en energie die ze heeft gestoken om de politiek in Den Haag hiervan te overtuigen.

Door deze enorme jaarlijkse tekorten op de Jeugdhulp en de investeringen welke we de afgelopen jaren hebben gedaan zijn onze reserves flink gedaald. Wat ons betreft wordt het tijd om financieel orde op zaken te stellen en moeten we proberen het weerstandsvermogen weer te laten stijgen. Daarom hebben we een voorstel gedaan om hier na de vakantie met elkaar als raad en college over door te praten. Naast het bewaken van de bezuinigingen, die nog moeten worden doorgevoerd willen we een soort van herstelplan maken om weer ‘vet op de botten’ te krijgen. We denken dan aan afspraken om de komende jaren in de begroting een vast bedrag te reserveren ten gunste van de Algemene Reserve. Om zo de reserves weer aan te vullen en middelen hebben als het nodig is. We zijn daarom voorzichtig om in te stemmen met nieuw beleid. Als fractie van de ChristenUnie willen we eerst een goede afweging maken van hoe we er financieel voor staan voordat we akkoord gaan met langjarige verplichtingen. De meeste fracties waren dat met ons eens en na enige aarzeling zegde de wethouder ook zijn medewerking toe.

We hebben vooral gesproken over financiën, heel belangrijk, maar eigenlijk ook alleen maar een middel om onze doelen te realiseren. Dat doel is wat ons betreft een duurzame gemeente waarin iedereen meetelt en meedoet, waarin we respectvol met elkaar omgaan en zorg en aandacht voor elkaar hebben. We zijn blij dat ondanks de financiële zorgen van de laatste jaren onze doelen en ambities uit de bestuursovereenkomst ‘Met elkaar voor een duurzaam Oldebroek’ grotendeels zijn uitgevoerd. We zijn vooral dankbaar dat we de kwaliteit van zorg voor hen die het nodig hebben op peil hebben kunnen houden, dat zal ook altijd de inzet van de ChristenUnie blijven.

Andere belangrijke zaken die wat ons betreft aandacht verdienen is als eerste de woningbouw. We moeten bouwen, we willen bouwen, en wat ons betreft moeten we grond verwerven waarop we kunnen bouwen. Wat ons betreft heeft woningbouw de hoogste prioriteit het komende jaar en komende jaren. De eerste cijfers over het nieuwe afvalbeleid zijn bemoedigend, in het eerste half jaar is ongeveer 33% minder restafval aangeboden. Wel hebben we aandacht gevraagd voor zwerfafval, we moeten daar in ons preventiebeleid nog beter op acteren, we hebben daar voldoende middelen voor gereserveerd. Twee punten die aandacht hebben maar die we nog maar weer eens hebben onderstreept zijn het middelengebruik en de overlast van Lelystad-Airport wat ons nog steeds boven het hoofd hangt. Als laatste hebben we aandacht gevraagd voor de stikstofcrisis en de positie van de landbouw. Als we alle rapporten van de laatste tijd lezen lijkt er geen ruimte meer voor landbouw in grote delen van ons land. We maken ons dan zorgen over onze gemeente welke ook gelegen is in dat bewuste gebied. Wij zien Oldebroek als een agrarische gemeente met een prachtig buitengebied, grotendeels gemaakt en onderhouden door boeren. We zijn ervan overtuigd dat de boeren nu en in de toekomst nodig zijn om onze gemeente mooi te houden. We zien best wel dat er wat moet gebeuren. We hebben in onze Algemene Beschouwingen gereflecteerd op wat echt belangrijk is in ons leven. We zullen met elkaar onze levenswijze aan moeten passen om deze aarde leefbaar te houden maar dat moeten we wat ons betreft niet eenzijdig bij de boeren neerleggen.

Al met al nog voldoende zaken om aan te werken om Oldebroek nog mooier te maken. Gelukkig een iets beter financieel perspectief dan de laatste jaren zodat we ook voldoende middelen hebben om hier invulling aan te geven.

Een gemiste kans voor onze jongeren op de woningmarkt

ChristenUnie ChristenUnie Velsen 21-07-2021 20:40

De fracties van D66Velsen, CDA, ChristenUnie en PS hebben kennis genomen van de ruwe schetsen van de type woningen van het plan Hofgeest-West inmiddels te bezien zijn. Er is een site geopend onder de naam Hofgeestbuiten.nl, waarop te zien is dat de indicatieve prijzen van deze woningen beginnen bij €560.000,- oplopend tot €925.000,-. Wij zijn daar zeer teleurgesteld over. Er zijn in de Velserbroek juist woningen nodig voor onze jongeren. 

De fracties van D66Velsen, CDA, CU en PS spreken daarom hun teleurstelling uit in de keuzes die het college heeft gemaakt in de woningbouw en de gemiste scherpte van de raad om dit te corrigeren. Het is tijd dat we meer gaan luisteren naar onze inwoners en meer bouwen naar behoefte. Het is tijd om slim naar de woningbouwopgave te kijken en niet blind staren op snelheid. D66Velsen, CDA, CU en PS zullen zich daarvoor blijven inzetten, zodat elke Velsenaar een passende woning kan krijgen.

Lees hier het hele persbericht

Hanny van Brakel stopt als raadslid

ChristenUnie ChristenUnie Overbetuwe 21-07-2021 16:29

https://overbetuwe.christenunie.nl/k/n6128/news/view/1375382/43754/DSC_8051[1].jpg

Hanny van Brakel-Huijgen neemt na de raadsvergadering van 5 oktober officieel afscheid als raadslid van de ChristenUnie in Overbetuwe. Na 20 jaar actief zijn in de lokale politiek van de Overbetuwe, waarvan de laatste 15,5 jaar als raadslid en fractievoorzitter kiest Hanny graag een eigen moment om haar raadswerk af te ronden. In die jaren is ze maar liefst 4 keer de verkiezingen ingegaan als lijsttrekker.

In de afgelopen vijftien jaar hadden zorg, welzijn en jeugd altijd haar onverdeelde aandacht. Wat Hanny daarnaast kenmerkt is haar betrokkenheid en interesse: ze was altijd aanwezig bij allerlei werkbezoeken en individuele ontmoetingen met inwoners, bedrijven en instellingen.

Daarnaast was ze ook sinds 2011 gekozen als waarnemend raadsvoorzitter en voorzitter van het presidium. Een functie waar Hanny zich verantwoordelijk voor voelde en die zij met veel plezier heeft vervuld. Het meest uniek in die tien jaar vond ze naar eigen zeggen de maand april 2019, toen ze een aantal bijzondere raadsvergaderingen mocht voorzitten rondom het afscheid van oud-burgemeester Van Asseldonk en de installatie en beëdiging van de huidige burgemeester Hoytink-Roubos. Ook waardevol aan die rol waren de diverse speeches namens de raad, bijvoorbeeld bij een afscheid, jubilea en bij andere activiteiten namens het gemeentebestuur zoals tijdens de 4-mei-herdenking.

Hanny: “Mijn inzet en aandacht was er voor alle inwoners .Ik ben heel dankbaar voor kracht, en gezondheid die God steeds gegeven heeft om dit werk zo lange tijd te mogen doen , trouw te zijn en recht te doen in de te nemen besluiten. Ook dankbaar voor de steun die ik in al die jaren heb mogen ervaren van kiezers, de lokale afdeling en bestuur van de ChristenUnie. En zeker kijk ik terug op een goede samenwerking met het College, de Griffie en de ambtelijke organisatie en met mijn collega’s in de raad.

Het bestuur van ChristenUnie Overbetuwe dankt Hanny voor haar jarenlange inzet voor de ChristenUnie in de gemeente. Voorzitter Jan Luursema: “Hanny heeft vanaf het ontstaan van de gemeente Overbetuwe op 1 januari 2001 met haar bijdrage een zeer waardevolle en betekenisvolle en eerbiedwaardige bijdrage geleverd namens de ChristenUnie. Zij heeft aangetoond dat ook een eenpersoonsfractie, samen met burgerraadsleden betekenis voor een gemeente heeft.”

Beleidskaders 'Armoede en schulden' en 'Werk & inkomen'

ChristenUnie ChristenUnie Capelle aan den IJssel 21-07-2021 09:51

https://capelleaandenijssel.christenunie.nl/k/n22956/news/view/1375379/43646/Peter Eilander.steen.jpgMet het opstellen van deze kaderdocumenten lost het college de beloften in om werk te maken van de aanpak van armoede in onze gemeente. Wij zijn hier blij mee en benadrukten de gezamenlijke verantwoordelijkheid die we hier hebben. Het verschil tussen arm en rijk is alleen maar groter geworden door corona. Alles wat wij hebben, is immers gekregen goed van onze Schepper.

Er is veel schaamte rond schulden. Toch is vroegsignalering belangrijk om erger te voorkomen. Werk geeft veelal voldoening. Dit kan ook vrijwilligerswerk zijn. Participatie is breder dan betaald werk.

In november komt er een regioconferentie. Daarin hopen we als gemeenten van elkaar te leren over dit onderwerp. De focus ligt op integrale aanpak van de problematiek rond armoede en schulden.

Rekenkamer

We namen op maandagmiddag 12 juli afscheid van de directeur van de Rekenkamer, de heer P. Hofstra. Aansluitend konden we mw. M. van Asselt beëdigen als nieuwe directeur.

De Rekenkamer is een belangrijk instrument van de Gemeenteraad. De Rekenkamer Rotterdam, waarbij Capelle is aangesloten, fungeert als ‘luis in de pels’ van ons gemeentebestuur. Met onafhankelijk onderzoek en een beoordeling van het functioneren en het presteren van het bestuur draagt de Rekenkamer bij aan een transparanter en beter functionerend openbaar bestuur.

Deze avond behandelden we ook twee inhoudelijke onderwerpen. We konden instemmen met het plan van aanpak 'Grip op inkoop'. Het College heeft dat opgesteld naar aanleiding van het Rekenkamerrapport op het onderwerp aanbestedingen. De Gemeenteraad heeft het een aantal maanden geleden behandeld.

Verder heeft de Gemeenteraad bijna alle aanbevelingen overgenomen van het rekenkamerrapport 'Rivium'. Daarbij keek de Raad naar de inrichting van de projectorganisatie en hoe de raad geïnformeerd is en blijft op deze herontwikkelingsopgave van kantoren naar woon/werk omgeving.

Het College zal ons over een aantal maanden via een plan van aanpak laten weten hoe zij invulling gaat geven aan de aanbevelingen.

Geef elkaar de ruimte

Tijdens de algemene beschouwingen stonden we als fractie uiteraard stil bij de afgelopen zware tijd rondom corona. De blijheid over de versoepeling en de ruimte die dat gaf de afgelopen weken was het opmerken waard. Maar ook de keerzijde met o.a. de moordaanslag op P. de Vries, de oplopende besmettingen en de aandacht voor de afschaffing van de slavernij.

Wat als iemand over een grens heengaat en jouw ruimte beperkt?

We waren kritisch op het voorstel om de hondenbelasting af te schaffen. Niet dat we daar op zich tegen zijn, maar wel het moment. Het college kondigt bezuinigingen aan en komt tegelijkertijd met het voorstel een inkomstenbron te schrappen?

Ook lag er een voorstel om 1 miljoen alvast te reserveren voor een coronaherstelplan. Op zich natuurlijk geen slecht idee. Wij willen eerst weten wat dat herstelplan inhoudt en welke kaders en spelregels daarbij horen. Dan pas kun je geld opnemen in een begroting. Dat geldt ook voor de aangekondigde “bezuinigingen”, of positief genoemd: het bepalen van de “taakstelling en bijbehorende kaders”.

Helaas konden we als oppositiepartijen niet voldoende vuist maken om het college op het goede spoor te krijgen, waardoor de raad de ruimte zou krijgen om kaders te stellen voor een gezond financieel toekomstig Capelle.

Ook andere voorstellen sneuvelden, zoals een gedegen evaluatie met Jiashan voordat de banden met de zustergemeente in China weer wordt aangehaald. De mensenrechten daar worden immers niet tot nauwelijks gerespecteerd. Er is geen ruimte voor vrije meningsuiting. De wethouder heeft wel toegezegd dit onderwerp te willen bespreken in de contacten met deze stad.

Tenslotte keken we ook vooruit. Wat zou de inhoud van het Capelse coronaherstelplan moeten worden?

We hebben ons eerste steentje bijgedragen door het college een symbolische eerste steen aan te bieden van het triple-C pad Coronationstreet Copplestones Capelle. Dat is een herdenkingspad langs de Ijssel, met daarin verwerkt de namen van de Capellenaren die overleden zijn door corona. Het vormt een plek om te herdenken, maar ook om verder te lopen in de ruimte van de toekomst.

Zijn grondrechten gelegenheidsrechten?

ChristenUnie ChristenUnie Kampen 21-07-2021 07:30

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1375377/631962/4E99988F-B3FF-4932-A240-7C5B63DBC43C.jpegRaadspraat Klaas van der Kolk

Afgelopen week zei een viroloog in de NRC; ‘Paniek over de Deltavariant van het coronavirus is onterecht’ en in de Stentor zei een gedragspsycholoog; ‘Ons cadeautje is afgepakt’. Twee uiteenlopende uitspraken die gaan over de coronamaatregelen. En de politiek? Die moeten afwegingen maken en besluiten nemen. Laatst las ik de volgende ‘grap’. Patiënt: “Zeg dokter hoelang duurt dat nu nog, dat met corona?”. Dokter: “Dat weet ik niet, ik heb geen verstand van politiek”. De politiek probeert, zo goed en zo kwaad als dat gaat, belangen tegen elkaar af te wegen. Ze verzamelen informatie om dat vervolgens om te zetten in beleid of regels. De regels geven richting en structuur aan een samenleving. Een belangrijk instrument dat hiervoor wordt gebruikt zijn Grondrechten. Dat zijn geen ‘gelegenheidsrechten’. Dat is het fundament van onze ‘samen’leving, waar een beroep op kan worden gedaan als het er ‘echt’ om gaat.

Maar wat is het geval. Sommige grondrechten staan onder druk, namelijk artikel 1 GW; gelijke behandeling, artikel 7 GW; vrijheid van meningsuiting en artikel 11 GW; onaantastbaarheid menselijk lichaam. Bij de afweging hiervan gaat het nogal eens ‘fout’.

Op grond van de paniek en de cadeautjes (feestjes, uitgaan, vakantie, etc) die de mensen graag willen ontvangen kan de politiek overgaan tot het inzetten van draconische grondrechtelijke beperkende maatregelen. Lees: maatregelen met grote gevolgen. Om de ‘vrijheid’ terug te krijgen en de angst in te perken kunnen mensen (en kinderen) worden ingeënt. Door wel of niet te zijn ingeënt verkrijgt met een ‘vaccinatiestatus’. Een positieve vaccinatiestatus (ingeënt) opent deuren, een negatieve vaccinatiestatus (niet ingeënt) sluit deuren. Hieraan kunnen dus rechten worden ontleend. ‘Nou en’, hoor ik u misschien zeggen. Of, ‘oh, maar dat is toch in strijd met artikel 1 van de Grondwet!’ Zeker.

In artikel 1 van de Grondwet staat dat discriminatie ‘op welke grond dan ook’ niet is toegestaan. Dus het wel of niet hebben van een bepaalde (vaccinatie)status mag geen ‘rechtsongelijkheid’ met zich meebrengen.

Ik ben van mening dat een mens, als hij of zij daartoe (al) in staat is, zelf beslissingen moet mogen nemen zonder dat daar enige sociaal maatschappelijke en of juridische consequenties aan worden verbonden. Als een samenleving onder druk staat dienen grondrechten de mens te beschermen die een afwijkende mening heeft.

 

Waardering voor vrijwilligers

ChristenUnie ChristenUnie Overbetuwe 20-07-2021 17:00

https://overbetuwe.christenunie.nl/k/n6128/news/view/1375374/43754/IMG_3066 (2).JPG

Bloemen voor vrijwilligers Watbeters door ChristenUnie.

In verband met de jaarlijks terugkerende actie om een vrijwilliger of organisatie van vrijwilligers in het zonnetje te zetten, was dit jaar de keuze voor Watbeters HDR  (Heteren, Driel en Randwijk)

Voorzitter Jolande Klaver-Olsman en penningmeester Folkert de Vries namen een bloemetje in ontvangst van gemeenteraadslid Hanny van Brakel, als teken van waardering voor hun inzet voor een duurzame samenleving.

Zij maken deel uit van het bestuur van de coöperatie Heteren, Randwijk, Driel van Watbeters. Watbeters zet zich in voor duurzame energieopwekking, in dit geval door middel van zonnepanelen.  Inmiddels zijn twee daken bedekt met zo’n 500 zonnepanelen en zijn ongeveer 100 mensen lid van de coöperatie. Inwoners hoeven zelf geen zonnepanelen op hun dak te leggen, iets wat ook niet altijd mogelijk is, maar kunnen door het aanschaffen van een certificaat deelnemen in de coöperatie. Het rendement dat behaald wordt op de zonnepanelen komt ten goede aan de deelnemers, maar ook aan initiatieven in de drie dorpen. Zo is er voor meerdere partijen voordeel, er wordt op een duurzame manier energie opgewekt, de deelnemers halen rendement daarop en initiatieven in de dorpen worden gesteund. Meer informatie is te vinden op Watbeters.nl   De inzet van de vrijwilligers in dit bestuur wat zich inzet voor een duurzame samenleving wil de ChristenUnie graag belonen.

 

Tour de Woerden: Zegveld

ChristenUnie ChristenUnie Woerden 20-07-2021 12:34

Op een mooie vrijdagmorgen hebben Lia en Simon het prachtige Zegveld bezocht. Een impressie.

Streekmarkt in Berkenwoude

ChristenUnie ChristenUnie Krimpenerwaard 20-07-2021 05:39

https://krimpenerwaard.christenunie.nl/k/n36046/news/view/1375359/603672/21 Erik_Streekmarkt.jpgZon, veel deelnemers en bezoekers en een goed humeur - de eerste streekmarkt in Berkenwoude was een overweldigend succes.

Uit alle delen van de Krimpenerwaard kwamen mensen naar het Oosteinde, waar kwekerij Van Perkouwse Grond en terras Het Schapenschuurtje samen gastvrijheid verleenden aan zeer veel lokale ondernemers en kunstenaars. Ons commissielid Erik van der Does de Bye, die regelmatig pleit voor inkopen doen bij lokale ondernemers, was erbij. "Op de helaas verplichte afwezigheid van muziekvereniging D.H.T.S.G. na is deze dag fantastisch verlopen. Mensen zijn erg enthousiast, je ziet alleen maar vrolijke gezichten. Het zou natuurlijk mooi zijn als ook in de toekomst deze en vergelijkbare streekmarkten kunnen worden georganiseerd. Als ChristenUnie vinden we dat de gemeente hierin een benaderbare partner moet blijven op het gebied van de nodige formaliteiten."

Uitbreiding Eemshaven

ChristenUnie ChristenUnie Delfzijl 19-07-2021 17:13

https://delfzijl.christenunie.nl/k/n1235/news/view/1375095/43652/oudeschip 30.pngHet plan om de Eemshaven uit te breiden was afgelopen tijd regelmatig in de publiciteit. Het gaat om een nieuw bedrijventerrein in de Oostpolder. Voor de mensen in Oudeschip, Heuvelderij, Polen, Koningsoord en Nooitgedacht is dit voornemen ingrijpend. Als het plan doorgaat zullen er voor hen grote veranderingen plaatsvinden.

Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat bewoners en de boeren in het gebied onpartijdige ondersteuning kunnen krijgen die hen kan helpen met deze situatie om te gaan. Daarbij vinden we dat er een uitkoopregeling zou moeten komen voor mensen die weg willen en een garantieregeling voor mensen die willen blijven.

De provincie wil zorgvuldig alle belangen van omwonenden, grondbezitters en bedrijven tegen elkaar afwegen. Daarom maken ze gebruik van het vestigen van een voorlopig voorkeursrecht op de Oostpolder.

De uitbreiding van het industriegebied heeft volgens Gedeputeerde Staten drie doelstellingen: Versterken van de economie in de regio, vergroenen van industrie en bijdragen aan energietransitie.

Totnutoe wordt de grond van de Oostpolder gebruikt voor de teelt van pootaardappelen. Wat ons betreft mag deze polder alleen industriegebied worden als dit duidelijk een meerwaarde zal hebben boven het huidige gebruik. Bedrijven die zich daar willen vestigen zullen moeten voldoen aan de drie eerder genoemde doelen.

Lees hier de woordvoering van Statenlid Margriet Donker tijdens de Commissievergadering in mei.