Nieuws van politieke partijen over ChristenUnie inzichtelijk

55491 documenten

In gesprek met Gert-Jan Segers

ChristenUnie ChristenUnie 's-Hertogenbosch 28-03-2020 21:21

https://s-hertogenbosch.christenunie.nl/k/n6046/news/view/1312114/144001/gert-jan segers portret

Vrijdagochtend 27 maart 2020 heeft de ChristenUnie een livestream met Gert-Jan Segers georganiseerd, waarin hij inging op vragen over de Coronacrisis.

De verslaglegging hiervan vindt u op zijn Facebookpagina of kunt u terugkijken op het ChristenUnie YouTubekanaal.

In gesprek met Gert-Jan Segers

ChristenUnie ChristenUnie Veldhoven 28-03-2020 21:21

https://eindhoven.christenunie.nl/k/n43282/news/view/1312114/1122097/gert-jan segers portret

Vrijdagochtend 27 maart 2020 heeft de ChristenUnie een livestream met Gert-Jan Segers georganiseerd, waarin hij inging op vragen over de Coronacrisis.

De verslaglegging hiervan vindt u op zijn Facebookpagina of kunt u terugkijken op het ChristenUnie YouTubekanaal.

Opknapbeurt bibliotheek: bekijk alle opties!

ChristenUnie ChristenUnie Heemstede 28-03-2020 20:27

https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1312151/48317/DSC02760.JPGDe verschillende bibliotheek vestigingen in de stad zijn aan een grote opknapbeurt toe. Het college brengt de mogelijkheden momenteel in kaart. De commissie ontwikkeling sprak over de startnotitie van dit project. De ChristenUnie is kritisch op het proces.

In totaal is er een budget van € 6,5 miljoen. Daarnaast wil de bibliotheek voor € 1,5 miljoen fondsen werven. Van dit bedrag moeten bouwkundige ingrepen, installaties, verduurzaming en vernieuwing mogelijk gemaakt worden. Alleen al bij de centrumvestiging van de bibliotheek kosten de benodigde bouwkundige ingrepen en de verduurzaming om de bibliotheek weer bij de tijd te brengen enkele miljoenen euro’s. Dan is er dus nog geen geld besteed om de bibliotheek ook functioneel aan te passen.

Wij hebben gevraagd of er niet ook naar een meer ambitieuze variant gekeken kan worden. Niet dat de ChristenUnie meer geld beschikbaar hiervoor wil stellen, maar wij denken dat meer mogelijk is als gekeken wordt naar een sloop/nieuwbouwvariant. Als de stadsbieb opnieuw wordt gebouwd met woningen er boven en de bieb wordt gecombineerd met andere culturele functies zoals debatcentrum de Pletterij dan is er wellicht meer mogelijk dan als alleen het gebouw wordt opgeknapt. Een andere optie zou wellicht kunnen zijn om de bibliotheek naar een andere locatie te verhuizen, zoals het stationsplein.

Een raadsmeerderheid wil echter nu snel door met de plannen voor de bibliotheek. De ChristenUnie fractie zal het college de komende tijd kritisch blijven volgen.

Raadsvragen over vluchtelingencrisis

ChristenUnie ChristenUnie Heemstede 28-03-2020 20:07

https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1312150/48317/logo-vwn.pngMomenteel is er sprake van een vluchtelingencrisis in Griekenland. Op Griekse eilanden als Lesbos, Samos en Chios zijn er veel meer vluchtelingen dan waar er plek voor is. In Nederland hebben maatschappelijke organisaties Nederlandse gemeenten opgeroepen tot het vormen van een kopgroep van richtinggevers, een ‘Coalition of the Willing’, om in totaal 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen. Deze kinderen zitten nu zonder toekomst vast in de onveilige vluchtelingenkampen. De ChristenUnie roept het college van B&W op zich hierbij aan te sluiten.

Haarlem, 6 maart 2020

Raadsvragen ex artikel 38

Betreft: Vluchtelingencrisis Griekenland

Geacht College,

Hierbij stuur ik u een serie schriftelijke vragen over de vluchtelingencrisis in Griekenland. Bij voorbaat dank voor de beantwoording.

Met vriendelijke groet,

Frank VisserFractievoorzitter ChristenUnie Haarlem

ToelichtingMomenteel is er sprake van een vluchtelingencrisis in Griekenland. Op Griekse eilanden als Lesbos (20.398 vluchtelingen), Samos (6.052 vluchtelingen) en Chios (7.438 vluchtelingen) zijn er veel meer vluchtelingen dan waar er plek voor is [1]. Ondertussen lopen de lokale spanningen hoog op, wat onder andere leidde tot geweld richting Nederlandse hulpverleners [2].

Terwijl in de overbevolkte kampen mensen en kinderen onder erbarmelijke en beschamende omstandigheden proberen te overleven, ontspint zich aan de buitengrenzen van Turkije en Griekenland een volgend humanitair drama. De rechten van vluchtelingen worden op grove wijze en zelfs met intimidatie en geweld geschonden.

De Griekse Minister van Burgerbescherming, Michalis Chrisochoidi riep EU-lidstaten eerder al op samen in totaal 2.500 alleenstaande kinderen vrijwillig op te vangen [3]. Frankrijk, Portugal en Finland zijn hier al op ingegaan en burgemeesters in Duitsland hebben ook aangegeven mee te willen helpen.In Nederland hebben maatschappelijke organisaties Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children gisteren Nederlandse gemeenten opgeroepen tot het vormen van een kopgroep van richtinggevers, een ‘Coalition of the Willing’, om in totaal 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen. Deze kinderen zitten nu zonder toekomst vast in de onveilige vluchtelingenkampen.

In Amsterdam [4] steunt een meerderheid van de gemeenteraad deze oproep voor bijzondere opvang en ook in andere gemeenten worden vandaag door verschillende politieke partijen actie ondernomen deze oproep te steunen.

Wij hebben hierover de volgende vragen:

Is het college bekend met de erbarmelijke situatie op de Griekse eilanden? Deelt het college de mening dat we allemaal onze verantwoordelijkheid moeten nemen voor de kinderen op Moria? Is het college bereid zich in navolging van Amsterdam en mogelijke andere gemeenten te voegen bij de coalition of the willing om samen 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen van de Griekse eilanden? Is het college bereid een concreet aanbod hiervoor te doen aan het Rijk?

[1] https://www.vluchteling.nl/griekse-eilanden

[2] https://nos.nl/artikel/2325568-nederlandse-hulpverleners-op-lesbos-ondergedoken-na-bedreigingen.html

[3] https://www.vluchtelingenwerk.nl/persbericht/gemeenten-neem-alleenstaande-vluchtelingenkinderen-over-van-griekenland

[4] https://www.parool.nl/amsterdam/meerderheid-raad-wil-dat-stad-bijdraagt-aan-opvang-500-kinderen-lesbos~b48ebf5e/

Gelijke rechten gelden voor iedereen

ChristenUnie ChristenUnie GroenLinks Heemstede 28-03-2020 19:53

https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1312149/48317/IMG_5311.JPGChristenUnie en SP hebben aandacht gevraagd voor de positie van woonwagenbewoners in Haarlem. Raadslid Frank Visser: “De wachttijd voor een woonwagenstandplaats is opgelopen tot 20 jaar. En dat terwijl het College voor de rechten van de mens heeft uitgesproken dat het leven in een woonwagen een essentieel onderdeel van de cultuur van Roma, Sinti en woonwagenbewoners. Gemeenten hebben daarom de plicht om te zorgen voor voldoende locaties.”

De woningnood in Haarlem is groot. Zo zijn de wachtlijsten voor een sociale huurwoning al opgelopen tot boven de 7 jaar. Niet elke vrijkomende locatie kan daarom worden gereserveerd voor woonwagens. Maar volgens de ChristenUnie moet de gemeente wel meer doen dan nu. Zo kan er gekeken worden of het aantal plekken op bestaande locaties kan worden uitgebreid.

De motie werd gesteund door GroenLinks, Jouw Haarlem, Actiepartij en Trots Haarlem. Dit was net niet genoeg voor een meerderheid in de gemeenteraad.

MOTIE Gelijke rechten gelden voor iedereen

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 27 februari 2020,

Constaterende dat

Zowel de minister als de ombudsman vinden dat de cultuur van woonwagenbewoners moet worden gerespecteerd en dus ook hun wens om in een woonwagen te wonen; De minister daarom in het beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsen stelt dat gemeenten daarom moeten voorzien in voldoende standplaatsen, zodat woonwagenbewoners binnen een redelijke termijn een standplaats kunnen krijgen; In Haarlem momenteel dringend 45 standplaatsen nodig zijn voor woonwagenbewoners , en de komende jaren nog eens 26 plaatsen, terwijl er maar 3 à 4 standplaatsen per jaar vrij komen; De wethouder daarom tijdens de vergadering van de commissie ontwikkeling van februari 2020 heeft toegezegd te komen met een actieplan met “ in- en uitbreidingsmogelijkheden van het aantal standplaatsen”. Het college echter tegelijkertijd in de in december 2019 uitgebrachte informatienota Rijksbeleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid stelt dat er in Haarlem weinig ruimte beschikbaar is voor extra standplaatsen; Het college bovendien stelt dat er in Haarlem woonwagenkampen zijn waar regelmatig  misdrijven worden gepleegd;

Overwegende dat

In Haarlem wel ruimte is om 10.000 woningen te bouwen, er daarom ook ruimte moet zijn om extra standplaatsen te creëren; Het stigmatiserend is om in een huisvestingsnota te spreken over het crimineel gedrag van sommige woonwagenbewoners; als het gaat om huisvesting van de bewoners in het gebied van project de Lelie wordt ook niet het veelvuldig voorkomen van criminaliteit gebruikt als argument om hen het recht op een woning te ontzeggen; Op verreweg de meeste locaties geen sprake is van criminaliteit en de bewoners van die woonwagenkampen hardwerkende Haarlemmers zijn; De gemiddelde wachttijd op een sociale huurwoning 8 jaar bedraagt, gelijke rechten dan inhouden dat de wachttijd op een standplaats niet langer dan 8 jaar mag bedragen; Bovendien door het creëren van extra standplaatsen sociale huurwoningen vrijkomen;

Roept het college op om

Voor 1 juli 2020 te komen met een plan met bijbehorend tijdpad om het aantal standplaatsen in Haarlem op zo kort mogelijke termijn uit te breiden; Elke overbodige verwijzing naar criminaliteit in relatie tot woonwagenbewoners in (beleids-) documenten die over wonen en ruimtelijke ordening gaan, zoals de “Inventarisatie behoefte Gemeente Haarlem” woonwagenstandplaatsen te vermijden.

En gaat over tot de orde van de dag

Frits Garretsen, SPFrank Visser, ChristenUnie  

 

Orionzone niet in beton gegoten

ChristenUnie ChristenUnie CDA Heemstede 28-03-2020 19:42

https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1312148/48317/WP_20160528_10_26_54_Pro.jpgDe meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd met de ontwikkelvisie Orionzone. De ChristenUnie heeft voor gestemd. Wel hebben wij onze zorgen uitgesproken over de toenemende parkeerdruk. Volgens onze fractie is het beste om het parkeren in het gebied te reguleren. Door dit te regelen voordat de bouw begint kan worden voorkomen dat bewoners in de omliggende wijken overlast krijgen.

De ontwikkelvisie is een eerste stap in het bouwen van circa 600 woningen in het gebied ten westen van de Planetenlaan. De meeste woningen komen aan de noordkant van het gebied rond scholengemeenschap Het Schoter. Ook een nieuw zwembad is onderdeel van de plannen. Veel omwonnenden maken zich zorgen over de gevolgen voor de bereikbaarheid van het gebied, de parkeerdruk en de mogelijke komst van een supermarkt. Het debat in de raad ging dan ook vooral over deze drie onderwerpen.

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft aangegeven een nieuwe supermarkt niet te zien zitten. Voor de Planetenlaan liggen er voorstellen voor een nieuwe inrichting met een park aan de zuidzijde. Het autoverkeer zou daarbij in beide richtingen gebruik maken van de noordelijke rijbaan. De meningen over dit ontwerp zijn verdeeld. Het college heeft aangegeven dat dit plan niet in beton is gegoten. De ChristenUnie vindt dat de positie van fietsers in het gebied moet worden versterkt. Welke inrichting ook wordt gekozen: volgens ons zijn gezien het drukke verkeer vrijliggende fietspaden noodzakelijk. Datzelfde geldt voor de Orionweg. Hier zal meer verkeer komen, fietspaden liggen daarom voor de hand.

De ChristenUnie heeft twee moties ingediend. In de motie “Hub met de mobiliteitshub” vragen wij meer aandacht voor mogelijkheden voor mobiliteitshubs in het gebied. Dit zijn plekken waar voor buurtbewoners deelauto’s en deel(bak)fietsen beschikbaar zijn en ook eigen auto’s geparkeerd kunnen worden. Door dit te concentreren op een aantal plekken in de wijk worden bewoners gestimuleerd vaker te kiezen voor het OV, fietsen en deelmobiliteit in plaats van voor de eigen auto. Deze motie is met een ruime meerderheid aangenomen. Alleen Trots Haarlem en CDA stemden tegen.

In de tweede motie hebben wij voorgesteld om in het gebied waar de nieuwe woningen worden gebouwd parkeerregulering in te voeren. Zo kunnen alle nieuwe bewoners daar alleen parkeren met een vergunning. Ook kan zo parkeeroverlast in de omliggende wijken worden voorkomen. Zolang daar geen vergunningparkeren geldt kunnen ook nieuwe bewoners daar parkeren zonder vergunning. Maar zodra gereguleerd parkeren wordt ingevoerd in deze omliggende wijken kunnen deze nieuwe bewoners daar hun auto niet meer kwijt. Raadslid Frank Visser: “Door duidelijkheid te geven over de parkeermogelijkheden voor de start van de bouw kunnen we de Planetenbuurt optimaal beschermen tegen overlast. De nieuwe bewoners van de Orionzone die toch zonder parkeervergunning een auto aanschaffen nemen zelf een risico want ze kunnen hun auto niet meer kwijt zodra ook Planetenbuurt een parkeervergunningensysteem krijgt. Als we parkeerregulering pas invoeren nadat de woningen zijn opgeleverd dan moet je de nieuwe bewoners even veel recht geven op een parkeervergunning als de huidige bewoners.”

Een raadsmeerderheid steunde de motie niet. Veel partijen willen wel parkeerregulering maar willen dit eigenlijk regelen voor de hele stad. Het debat over parkeerregulering wordt waarschijnlijk over enkele maanden opnieuw gevoerd.

 

MOTIE Hup met de mobiliteitshub!

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 27 februari 2020,

In beraadslaging over de Ontwikkelvisie Orionweg-Planetenlaan,

Constaterende dat:

De ontwikkelvisie stelt dat de groeiende vraag naar mobiliteit en de inherent beperkte ruimte en investeringscapaciteit om aan die vraag tegemoet te komen ertoe leidt dat de ontwikkelzone goede kansen biedt voor alternatieve vormen van mobiliteit en stelt dat een mobiliteitshub een waardevolle toevoeging zou zijn (blz. 22) Met een mobiliteitshub bewoners de mogelijkheid hebben per vervoervraag de meest geëigende vorm van mobiliteit te kiezen: de (deel)fiets, (deel)bakfiets, het OV, of de (deel)auto; Daarom het ondersteunen van mobiliteitsconcepten zoals mobiliteitshubs die duurzaam zijn en efficiënt gebruik van parkeerplaatsen stimuleren een uitgangspunt is van de ontwikkelvisie (blz. 27) Desondanks in de ontwikkelvisie geen locatie voor een mobiliteitshub is aangewezen, maar dat het parkeren verspreid is over het gebied, veelal onder geplande bebouwing; In de ontwikkelvisie Haarlem Zuidwest wel een locatie is aangewezen voor een mobiliteitshub;

Overwegende dat:

Verspreide parkeeroplossingen leiden tot veel uitritten wat mogelijk leidt tot een onrustiger verkeersbeeld op de Planetenlaan; Op een beperkt aantal locaties geconcentreerde parkeeroplossingen gecombineerd met deelmobiliteit mogelijke goedkoper en ruimtelijk efficiënter zijn; De geplande openbare parkeergarage mogelijk zou kunnen functioneren als mobiliteitshub voor het noordelijke deel van de ontwikkelzone;

Verzoekt het college:

Bij de verdere uitwerking van de ontwikkelvisie in stedenbouwkundige plannen te onderzoeken in hoeverre in de ontwikkelzone de parkeeroplossingen geheel of gedeeltelijk kunnen worden geconcentreerd in mobiliteitshubs.

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

 

 

 

MOTIE Parkeerregulering Orionzone

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 27 februari 2020,

In beraadslaging over de Ontwikkelvisie Orionweg-Planetenlaan,

Overwegende dat:

De inzet van de Ontwikkelvisie is dat parkeren van de nieuwe bewoners opgelost wordt binnen het gebied en dit niet ten koste mag gaan van de huidige bewoners van de omliggende wijken; Er desondanks zorgen zijn in de wijken rondom de Orionzone dat de parkeeroverlast in deze wijken zal toenemen als gevolg van de nieuwbouw in de Orionzone; Overlast kan worden voorkomen door parkeerregulering; In dit deel van Haarlem er nog geen parkeerregulering is en dit afzonderlijke besluitvorming vraagt; Parkeerregulering niet is opgenomen in de ontwikkelvisie maar dat hier volgens de ontwikkelvisie wel een besluit over genomen moet worden; Indien op een later moment, als de woningen in de Orionzone gerealiseerd zijn, besloten wordt tot parkeerregulering in het gebied (bijvoorbeeld op basis van parkeeroverlast), het niet meer mogelijk is het aantal vergunningen voor de inwoners uit de Orionzone te beperken ten gunste van de huidige bewoners van de omliggende wijken; Het daarom noodzakelijk is om nu helderheid te scheppen voor de ontwikkelaars en de nieuwe bewoners over de maximale parkeerruimte voordat huizen worden gebouwd;

Verzoekt het college:

Met een voorstel te komen voor gereguleerd parkeren in de Orionzone, te weten voor de nieuw te bouwen woningen en voorzieningen en eventueel, in overleg met de buurt, voor aangrenzende straten; In alle overeenkomsten voor de Orionzone zoals anterieure overeenkomsten en koop- en huurovereenkomsten vast te leggen dat het aantal parkeervergunningen voor het gebied gelimiteerd is en dat parkeren in omliggende wijken zonder vergunning alleen mogelijk is zolang in deze wijken geen gereguleerd parkeren is ingevoerd;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

 

Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland: veel OV en fiets

ChristenUnie ChristenUnie Heemstede 28-03-2020 16:19

https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1312146/48317/DSC02806.JPGDe gemeenteraad heeft de bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland vastgesteld. In de visie van de gezamenlijke gemeenten uit onze regio ligt veel nadruk op het verduurzamen van de mobiliteit en investeren in het OV- en fietsnetwerk.

Raadslid Frank Visser: “Ik ben blij met de focus op het OV en de fiets in de bereikbaarheidsvisie. Er zijn nog veel mogelijkheden om deze te verbeteren. Zo is het OV gebruik vanuit Zuid-Kennemerland naar Amsterdam West en Centrum meer dan 50%. Op veel andere verbindingen is het maar 10%. Als verbindingen beter worden kan het aandeel duurzame mobiliteit (lopen, fietsen en OV) in de mobiliteitsmix in onze regio veel groter worden. Dit is uiteindelijk ook goed voor de doorstroming van auto’s”.

Het is volgens de ChristenUnie zaak om de plannen snel concreter te maken. Visser: “Voor veel projecten is geld nodig van het Rijk. De bereikbaarheidsvisie is eigenlijk vooral een lobby instrument. Het is goed dat het er nu is, maar er is meer nodig willen we voor elkaar krijgen dat het Rijk de benodigde miljoenen beschikbaar stelt voor het beter bereikbaar maken van Haarlem.”

Onderdeel van de visie is o.a. een OV-knoop Buitenrust op de kop van de Europaweg. Ook zijn er plannen voor een nieuw Zuidtangent tracé dat aan de oostzijde om Hoofddorp heen gaat. Zo zou Haarlem sneller kunnen worden verbonden met Hoofddorp station en/of Schiphol Zuid. Uiteraard blijven er ook bussen op de bestaande route rijden. Volgens de ChristenUnie zijn nog meer projecten nodig. Visser: “Wij vinden dat er meer nieuwe snelle en hoogfrequente busroutes moeten komen in bijvoorbeeld Haarlem Oost en langs de Spaarndamseweg. En er moet een entree komen aan de Haarlemse zijde van station Bloemendaal.”

De komende jaren worden de oplossingsrichtingen uit de visie uitgewerkt tot concrete projecten.

Coronacrisis in Delft

D66 D66 ChristenUnie Delft 28-03-2020 14:08

We leven in een bijzondere tijd, die veel van eenieder vraagt. Een tijd waarin de volksgezondheid voorop staat: de zorg voor de zieken en het beteugelen van het Coronavirus. D66 heeft veel waardering voor allen die hier hard aan werken en leeft mee met de zieken en hun naasten. Deze crisis vergt een aanpak die politieke kleur ontstijgt. Het is daarom van belang dat de bevolking goed op de hoogte blijft van de situatie: Hoe staat het er, ook in Delft, voor? Welke maatregelen worden er genomen? En waarom is het zo belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen houdt? Ook is het mooi om te zien dat er, ook in Delft, vele mooie hartverwarmende initiatieven ontstaan.

De maatregelen die noodzakelijk zijn om het virus onder controle te krijgen hebben echter direct effect op veel bevolkingsgroepen en onderdelen van de samenleving. Het kabinet heeft al een fors bedrag uitgetrokken om direct getroffenen te compenseren. Ook in Delft zijn de gevolgen van de genomen maatregelen voor velen groot en direct merkbaar. Het college heeft daarom al op diverse terreinen extra maatregelen genomen. D66 (en vele partijen met ons) maken zich onder andere zorgen over de Delftse ondernemers: hoe zorgen we dat zij het hoofd boven water kunnen houden en de crisis overleven? Ook vroegen we aandacht voor de cultuursector. Gelukkig is er al extra aandacht voor de minima: de Delftse Voedselbank heeft nog voldoende producten en ook worden aanvragen voor uitkeringen, maar bv. ook de computerregeling versneld behandeld. Net als o.a. de ChristenUnie maken wij ons zorgen over daklozen en de thuiszorg. Daarnaast verdient de jeugd extra aandacht. Onderwijskrachten hebben hard gewerkt om kinderen ook vanuit huis onderwijs te bieden. Voor een regulier gezin is het begeleiden van thuisonderwijs al een uitdaging, maar dit is niet voor elke ouder even gemakkelijk. Kan de leerplichtambtenaar wellicht helpen om ervoor te zorgen dat ook elk kind dit onderwijs krijgt en kan volgen? Ook kinderen uit het speciaal onderwijs en de jeugdzorg zitten nu thuis. Bovendien zijn er kinderen voor wie van een ‘veilig thuis’ niet altijd sprake is. Hoe houden we hen in beeld en kunnen we hen ook nu ondersteunen? We zien gelukkig dat alle genoemde punten goed op het netvlies van het college staan.

Ondertussen wil D66 niet stil blijven zitten. We hebben het college gevraagd om, zodra dat duidelijker wordt, een overzicht te geven van de financiële consequenties voor de gemeente. We kunnen dan een goede afweging maken, waar elke euro het hardst nodig is in Delft. We zijn blij dat de Delftse politiek niet op de handen gaat zitten, maar zo snel mogelijk met behulp van een digitale oplossing haar werk kan blijven doen en die besluiten kan nemen die Delft door deze crisis heen helpen.

nietalleen.nl

ChristenUnie ChristenUnie Enschede 28-03-2020 07:10

https://enschede.christenunie.nl/k/n10023/news/view/1312128/43676/niet alleen_wijdoenmee.pngIn Enschede hebben diverse kerken en organisaties zich reeds aangesloten bij het landelijke initiatief Nietalleen. De ChristenUnie is een van de initiatiefnemers.

Mensen die hulp nodig hebben bij alledaagse zaken die door de coronacrisis opeens moeilijk of onmogelijk zijn kunnen dat aangeven. Dat kan door te bellen met het telefoonnummer 0800-1322 of hun vraag te stellen via de website Nietalleen.nl. Ook mensen die willen helpen kunnen zich op deze manier melden.

Met Nietalleen worden de lokale hulpinitiatieven aan hulpvragers en aan elkaar verbonden. Zo helpen we elkaar in deze bijzondere tijd, want je bent Nietalleen.De EO besteedt 4 weken lang op televisie aandacht aan dit initiatief. Elke werkdag om 16.45 uur op NPO1 worden mooie reportages en inspiratie gedeeld.

Dit is een artikel uit onze laatste (extra) nieuwsbrief, hier kunt u hem lezen.

Vergaderingen Gemeenteraad Velsen

ChristenUnie ChristenUnie Velsen 27-03-2020 15:10

https://ijmond.christenunie.nl/k/n6173/news/view/1312125/43799/Stadhuis Velsen.jpg

Als uitvloeisel van de Corona maatregelen gaan alle fysieke bijeenkomsten van o.m. de Gemeenteraad in maart niet door. Dat betekent ook dat de raadsvergadering van 26 maart jl. niet is doorgegaan.

Op basis van de huidige maatregelen gaan de voorbereidingen voor de vergaderingen in april gewoon door. Dat betekent dat er sessievergaderingen worden gehouden en een raadsvergadering eind april. Uiteraard bestaat de kans dat er aanvullende maatregelen volgen. Zo onderzoekt de gemeente Velsen momenteel de mogelijkheden van digitale beraadslagingen, die live te volgen zijn. (Bron: website www.velsen.nl)