Nieuws van politieke partijen over ChristenUnie inzichtelijk

61449 documenten

Atelier Revive: een stap op weg naar een schonere wereld met kansen voor iedereen!

ChristenUnie ChristenUnie Ede 03-02-2023 14:01

Atelier Revive is een naai-atelier waar vrouwen met een migratieachtergrond werken. Het atelier biedt kansen aan deze doelgroep, die meestal niet zo makkelijk aan het werk komt. Raadsleden Annemiek Stam en Cora Otter brachten een werkbezoek aan dit mooie initiatief.

Oude en nieuwe commissieleden

ChristenUnie ChristenUnie Delft 03-02-2023 11:19

https://delft.christenunie.nl/k/n6025/news/view/1454642/131785/Mirte vd Vlist installatie fractiefoto.jpegDe ChristenUnie maakt graag wat veranderingen in de fractie bekend. Chiel de Groot vertrekt als commissielid en Mirte van der Vlist is na hem geïnstalleerd als commissielid.

Helaas hebben wij vanwege verhuizing naar Rotterdam afscheid genomen van Chiel de Groot als commissielid. Chiel heeft bijna een jaartje met de fractie meegedraaid, mocht zijn maidenspeech in de commissie houden over samenwerking met de TU voor onder andere de opvang van vluchtelingen. Daarnaast heeft Chiel in meer commissiedebatten gesproken en werk in de Rekening en Audit Commissie verricht. Voor zijn werk vanaf bezig zijn voor de campagne tot aanwezigheid bij de laatste fractievergadering zijn we Chiel van harte dankbaar.

De ChristenUnie deelt blij mee dat afgelopen raadsvergadering van 2 februari 2023 Mirte van der Vlist als nieuw commissielid is geïnstalleerd. We wensen Mirte veel wijsheid en zegen en zien uit naar haar inbreng in de fractie en de commissies Ruimte & Verkeer en Rekening & Audit. De foto boven dit artikel is net na Mirtes installatie, de bloemen zijn haar overhandigd en de fractie feliciteert haar met haar installatie als nieuw commissielid.

Waardering van ChristenUnie voor Gemaal de Hooge Boezem

ChristenUnie ChristenUnie Krimpenerwaard 03-02-2023 09:41

https://krimpenerwaard.christenunie.nl/k/n36046/news/view/1454639/603672/230202 HogeBoesem_02.jfifZestig vrijwilligers zijn actief bij het Gemaal de Hooge Boezem. Een actieve club met hartstocht en passie voor alles wat te maken heeft met de polders en met het water. Dat was goed te zien in het weekend van 28 en 29 januari 2023. Het gemaal was toen geopend in verband met de herdenking van de Watersnoodramp in 1953

Een lichtprojectie op de voorgevel gaf beelden van de ramp. Een beweegbare laserstraal liet zien hoe hoog het water komt als de dijken mochten breken. Vrijwilligers die de ramp zelf hebben meegemaakt, vertelden verhalen over (bijna-) dijkdoorbraken en over het vullen van zandzakken. Een mooie bijeenkomst, die -terecht- bijzonder druk bezocht werd.

Fractievoorzitter van de ChristenUnie Ton van Dorp was ook aanwezig bij de herdenking in het gemaal. Hij overhandigde daar aan Ingrid de Vries, bestuurslid van de Stichting, een KrimpenerwaardeerRING. “Het is ring gemaakt van de taguanoot” vertelde Van Dorp “we geven deze ring als symbool van waardering voor het werk en de inzet van alle vrijwilligers”.

Het Gemaal de Hooge Boezem in Haastrecht is een begrip in de Krimpenerwaard en de Lopikerwaard. In 1872 is het gemaal gebouwd om te zorgen voor de waterveiligheid van de inwoners. Het verving toen de zeven molens aan de Vlist. Tot 1992 is het gemaal in gebruik geweest.

Op 18 mei 1995 is het gemaal heropend als Bezoekerscentrum dankzij de inzet van vele vrijwilligers en sponsors. Sindsdien is het een museum en een informatiepunt met ruime aandacht voor voorlichting en educatie. Jong en oud kan er terecht voor een programma op maat. Wil je iets weten over de ontginning of over het waterbeheer: je vindt het er. In het bezoekerscentrum kun je zien hoe de bewoners door de eeuwen heen hebben geworsteld met de waterhuishouding.

https://krimpenerwaard.christenunie.nl/k/n36046/news/view/1454639/603672/230202 HogeBoesem_ring

Meer informatie over het gemaal is te vinden op www.gemaalhaastrecht.nl

Woordvoering Ontwikkelagenda 2023-2026

ChristenUnie ChristenUnie Nijkerk 03-02-2023 09:39

https://nijkerk.christenunie.nl/k/n37977/news/view/1454638/899884/logo CU-SGP Nijkerk.jpgVoorzitter, wij beginnen onze woordvoering met de laatste zin van het college tijdens de beeldvormende commissievergadering 2 weken geleden: ‘Voor je het weet beloof je iets wat je niet waar kunt maken’. Onze fractie vindt deze zin een scherpe, en misschien onbedoelde, wake-up-call van de Onwikkelagenda die voor ons ligt. Wij lezen heel veel ambities en zien beperkte tijd en financiële middelen. Alsof het ‘Ravijnjaar 2026’ nu al is omgeslagen in een ‘Jubeljaar’ die 3 jaar duurt. Als oppositiepartij maken wij ons hierover zorgen. Wij vragen ons af wat is realistisch en wat is haalbaar?

Voorzitter wij hebben er voor gekozen om een aantal voor ons belangrijke punten uit de Ontwikkelagenda met u te delen.

1. Keuze mogelijkheden Ontwikkelagenda

Het 1e punt is: Keuze mogelijkheden Ontwikkelagenda. Voor ons ligt de lang verwachte uitvoeringsagenda in de vorm van een Ontwikkelagenda. Zo’n 8 maanden is er de tijd genomen om te komen tot deze Ontwikkelagenda boordevol ambities en vergezichten. Veel ruimte voor samenwerking tussen inwoners, gemeenteraad en college, tenminste daar staat de agenda vol van.

In de tussenperiode zijn meerdere voorstellen en moties uit de Raad ontraden en afgeserveerd: er waren tenslotte middelen nodig voor de uitvoering van deze Ontwikkelagenda. Maar juist daar wringt wat onze fractie betreft de schoen. Er wordt instemming gevraagd om minimaal 2,5 miljoen euro vrij te maken voor uitbreiding van de ambtelijke organisatie, een rekensom leert zo’n 25-30 fte.

Voorzitter, onze fractie vraag zich af welke ambities worden hiermee werkelijkheid? Welke keuzemogelijkheden zijn er nog? Kunnen wij als raad nog kiezen voor een bepaalde prioritering? Waarom zijn er geen scenario’s voorgelegd? Tijdens de raadsvergadering van 3 november jl. heeft het college aangegeven:

‘mogelijkheden zijn beperkt’ ’prioriteiten stellen we met elkaar’ ‘voor de Raad is het belangrijk gesprek met college te voeren, u besluit hier (prioriteiten) ook over’. ‘Ik (wethouder) verwacht dat wij naar u toekomen en een voorstel doen’ Voorstel zal ruimte bieden om het gesprek te voeren en prioriteiten te geven’ Kan mij voorstellen dat wij u iets voorleggen waar daadwerkelijk over gesproken kan worden en waar daadwerkelijk keuzes in gemaakt kunnen worden.

Voorzitter, is het college wel betrouwbaar gebleken op dit vlak? Graag ontvangen wij een reactie van het college en de ander fracties over het feit dat wij als raad vooraf niet zijn benaderd met een voorstel om keuzes te maken en prioriteiten aan te geven, terwijl dit wel was aangegeven door het college.

Wij vragen ons af hoe kunnen wij zo als Raad onze controlerende taak uitvoeren zonder dat we vooraf weten op welke van de 105 ambities de focus ligt? En hoe kunnen we als Raad ons budgetrecht uitoefenen al we niet weten voor welke doelen de middelen worden ingezet? En hoe kunnen we als Raad onze volksvertegenwoordigende rol uitleggen aan onze inwoners, bedrijven en instellingen als we niet precies kunnen zeggen waar in wordt geïnvesteerd en waar we geen prioriteit aan geven?

Wethouder Rohen gaf het al aan tijdens de beeldvormende commissievergadering 2 weken geleden: ‘het is een keuze in schaarste'. Onze vraag is dan: welke keuze wordt er nu daadwerkelijke gemaakt? En waneer zijn we tevreden?

Het laatste voorzitter, wat wij hier nog over willen zeggen is dit. Op het momentaan een meerderheid van de Raad akkoord gaat met de voorgestelde forse investering in de ambtelijke organisatie van minimaal 2,5 miljoen euro, dan willen wij als ChristenUnie-SGP nu, op voorhand dus, vermeld hebben dat we deze middelen niet  laten verdampen aan dure inhuurkrachten.

 

2. Perspectief op Dienstverlening / Personeel

Dit brengt ons bij een ander punt wat wij willen benoemen, namelijk het Perspectief op Dienstverlening. In de Ontwikkelagenda worden daar prachtige woorden genoemd Er staat bijvoorbeeld dat de gemeente de dienstbaarheid aan de samenleving als een hoog ideaal ziet maar deze nu lang niet altijd waar kan maken. Het college geeft aan in deze bestuursperiode daar een belangrijke slag in te maken.

Voorzitter volgens ons wordt er gewerkt aan een ‘uitmuntende uitvoering van al onze werkzaamheden’. De lat ligt hoog. Tegelijkertijd zien en horen wij al een langere tijd dat de organisatie niet op orde is qua personele bezetting en het hoge ziekteverzuim. Vanuit de ChristenUnie-SGP fractie zeggen wij: begin gewoon eens met lekker werken, positieve feedback en het complimenteren van medewerkers. Met plezier je werk doen is misschien niet voor alle medewerkers weggelegd. Daarom is het belangrijk dat daar aandacht voor is vanuit de organisatie en op wordt gestuurd.

Hoe kan er wat meer ontspanning komen in de organisatie? Er zijn zoveel zaken onzeker. Hoe kun je werken vanuit kansen en mogelijkheden in plaats van tekort op menskrachten en financiën. Wat is daarvoor nodig om lekker te werken? En hoe kunnen we medewerkers binden en boeien?

Opnieuw staat er iets over houding en gedrag in de ontwikkelagenda. Houding en gedrag begint ons inziens bij het college, bij teamleiders én het bestuur in de vorm van ons als raad. Laten we elkaar dan ook blijven stimuleren en motiveren.

3. Vertrouwen

Ons derde punt is: Vertrouwen. De Ontwikkelagenda heeft net als het coalitieakkoord de titel: Samen wonen, samen werken, samen leven. In de uitwerking van de verschillende perspectieven komt dit telkens terug en het woordje ‘samen’ komt dan ook heel erg vaak voor in de tekst.

Maar ‘samen’ heeft een basis nodig. Echt iets samen doen vraagt om vertrouwen. En dat missen wij in deze ontwikkelagenda. Er wordt slechts 1 keer over vertrouwen gesproken als het gaat om de inwoners. Er wordt dan gezegd dat “inwoners erop moeten kunnen vertrouwen dat als het echt nodig is in hun leven de overheid dichtbij is en de menselijke maat hanteert”. Met andere woorden: als je het echt niet meer weet, moet je vertrouwen dat de overheid er voor je zal zijn.

Helaas lezen we nergens hoe het college dit vertrouwen, die basis van het samen doen, tot stand wil brengen of versterken.

Tegelijkertijd is het college niet blind voor de ontwikkelingen in de maatschappij. Ze zeggen te zien dat de samenleving uiteen dreigt te vallen in eilandjes.  En dat de rol en legitimiteit van de overheid (ook op lokaal niveau) vermindert. Oftewel: dat het vertrouwen kleiner wordt.

Dan hoop je als lezer daarna te horen op welke manier dit college dit probleem gaat aanpakken… Maar de enige oplossingsrichting van dit college is dat ze haar rol per vraagstuk scherper wil definiëren. Ze spreken van een nieuw sociaal contract met de inwoners, een samenspel vanuit wederkerigheid dat we als gemeente als geheel moeten gaan ontdekken en inrichten.

Onze fractie pleit voor een actieve houding van dit college om het vertrouwen van de inwoners terug te winnen of te versterken. En wij vragen ons zeer erg af of de gekozen tactiek om de rol van de gemeente scherper te definiëren daar helpend bij is. Graag een reactie hierop van het college.

4. Bestaanszekerheid

Het volgende punt is: Bestaanszekerheid. In de Ontwikkelagenda is een apart hoofdstuk gewijd aan het feit dat mensen een bodem in hun bestaan hebben. Onze fractie heeft het liever over bestaanszekerheid. Een recht dat is vastgelegd in artikel 20 van onze grondwet! Het is het recht op een toereikende levensstandaard en een menswaardig bestaan. Voor steeds meer mensen en inwoners in onze gemeente komt deze bestaanszekerheid in gevaar. 

Onze fractie is het van harte eens met het doel dat de gemeente in die moeilijke omstandigheden wordt ervaren als een betrouwbare partner. 

En wat ons betreft niet alleen op grond van onze grondwet of vanuit medemenselijkheid, maar omdat er meer is wat ons drijft. In de woorden van apostel Paulus: "de liefde van Christus dringt ons om dit te doen". Laten we vanuit die gedachte met onze inwoners omgaan: met elkaar en voor elkaar, zodat al onze inwoners bestaanszekerheid hebben en kennen. 

 

5. Wonen

Voorzitter ons laatste punt. Thuis is waar je woont en leeft. Onze fractie is zich bewust van de enorme druk op de woningmarkt waardoor het moeilijk is om aan alle inwoners van de gemeente Nijkerk een thuis te blijven bieden. In de ontwikkelagenda worden meerdere acties genoemd die als doel hebben dat onze gemeente een plek is waar het voor alle inwoners mogelijk blijft om te wonen en te leven. Onze fractie vindt dat er alles aan gedaan moet worden om de samenstelling van de bevolking het uitgangspunt te laten zijn bij de keuze voor type, grootte en prijs van nieuwe woningen. In plaats van dat de nieuw te bouwen woningen de samenstelling van de bevolking gaan bepalen. Laten we daar niet aan toegeven.

———————————————————————————————————————————

Tweede termijn

Voorzitter, onze fractie blijft het een gemiste kans vinden dat wij als raad niet betrokken zijn geweest bij de de totstandkoming van de Ontwikkelagenda. Ondanks dat het college ons dat had voorgehouden. De vele ambities, de beperkte financiële middelen en het tekort aan personeel, maakt dat wij als fractie het een zware afweging vinden om in te kunnen stemmen met de ter kennisneming van de Ontwikkelagenda en de bijbehorende begrotingswijziging.

Tegelijkertijd willen wij niet nog meer tijd kwijt raken met dit proces. Inmiddels is er nog maar 3 jaar over om de beloften in het collegeakkoord waar te maken. We hebben geen tijd meer op te verliezen! Tot slot voorzitter wensen wij het college en de ambtelijke organisatie Gods zegen, kracht en wijsheid toe bij de uitvoering van deze ambitieuze Ontwikkelagenda.

Schriftelijke vragen over Kazerne Zeewolde

ChristenUnie ChristenUnie Nijkerk 03-02-2023 09:29

https://nijkerk.christenunie.nl/k/n37977/news/view/1454637/899884/Visual-planning-kazerneterrein.jpgGeacht college, Recentelijk hebben wij vanuit de media vernomen dat de Gemeente Zeewolde de voorlopige voorkeurslocatie voor de nieuwe kazerne van Defensie is. Deze locatie ligt bij de Nijkerkerbrug waarbij een ruimte nodig is voor de nieuw kazerne van ongeveer 500 hectare, inclusief een oefenterrein. Verder hebben we vernomen dat de verwachting is dat half 2023 het kabinet een besluit neemt over de locatiekeuze.

Naast de gesprekken die het college voert of gaat voeren met de gemeente Zeewolde vindt de fractie van ChristenUnie-SGP dat het college ook tijdig en proactief in gesprek moet zijn met onder ander het Ministerie van Defensie en de provincies Flevoland en Gelderland. De belangen en voorwaarden van gemeente Nijkerk moeten daar bekend zijn voordat de besluitvorming door het kabinet plaats vindt.

De gemeenteraad van Nijkerk is nog niet geïnformeerd over deze ontwikkeling. Gelijktijdig krijgen wij vanuit de samenleving veel vragen over deze ontwikkeling die impact zal meebrengen voor Nijkerk. De fractie van ChristenUnie SGP neemt deze vragen serieus en stelt daarom de volgende vragen:

Is het college formeel op de hoogte gesteld van mogelijke komst van de nieuwe kazerne van Defensie in Zeewolde bij de Nijkerkerbrug? En zo ja door wie?

Is het college van mening dat de komst van een nieuw kazerne op de locatie bij de Nijkerkerbrug impact zal meebrengen voor de gemeente Nijkerk? En zo ja welke impact kan dat zijn?

Is het college al of gaat het college hierover op korte termijn in gesprek met betrokken partijen zoals: Ministerie van Defensie, provincies Flevoland en Gelderland? Wat is de inzet van het college bij deze gesprekken?

Hoe gaat u als college de raad en de inwoners van Nijkerk transparant en tijdig meenemen in deze verdere ontwikkelingen?

Hoogachtend, namens de fractie van ChristenUnie-SGPJaco van Putten (fractievoorzitter)

Naar politiek Den Haag om aandacht te vragen voor mogelijk te bouwen megakazerne in Zeewolde

ChristenUnie ChristenUnie Zeewolde 02-02-2023 19:33

https://zeewolde.christenunie.nl/k/n6192/news/view/1454635/43818/Tamara in gesprek Den Haag

Een afvaardiging van Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie Zeewolde is vandaag naar politiek Den Haag gegaan om aandacht te vragen voor ontwikkelingen in Zeewolde rond een mogelijk te bouwen megakazerne. Wat we vooral belangrijk vinden is dat we inwoners en direct betrokkenen meenemen in deze ontwikkeling.

De WFC Experience: hoe wil ChristenUnie Ede nu verder?

ChristenUnie ChristenUnie Ede 02-02-2023 12:56

Het World Food Center (WFC) Experience is de afgelopen weken een veelbesproken thema. Na de uitspraak van de Raad van State eind december is de gemeenteraad op donderdag 26 januari jl. geïnformeerd over het vervolg. We kunnen ons goed voorstellen dat ook u vragen heeft hierover, In deze blog neemt raadslid Daan Weststrate u mee in wat de uitspraak betekent en wat het vervolg voor de plannen zijn.

Met Woonstede werken aan welzijn

ChristenUnie ChristenUnie Ede 02-02-2023 12:43

Donderdag 26 januari gingen Bram van der Beek, Arie Barendrecht en Niek van den Brink op bezoek bij Woonstede. De woningcorporatie is actief in de gemeente Ede en Scherpenzeel. Veel onderwerpen kwamen aan bod zoals: werken aan welzijn, spreiding van huurwoningen over de gemeente en de grote opgave van het toevoegen van woningen aan de bestaande voorraad. In deze blog een kort verslag van Niek.

Verkiezingsprogramma voor provinciale verkiezingen goedgekeurd

ChristenUnie ChristenUnie Zeewolde 02-02-2023 09:13

https://zeewolde.christenunie.nl/k/n6192/news/view/1454594/43818/Zeewolde bij ALV provinciale Unie.jpg

Afgelopen vrijdag hebben de leden het verkiezingsprogramma voor de provinciale verkiezingen goedgekeurd. Er was een mooie opkomst. In totaal waren er 60 leden aanwezig. Afdeling Zeewolde was met 11 leden goed vertegenwoordigd. De grote opkomst komt mede vanwege de zorgen over de kazerne.

Grootte groenstrook oude ziekenhuisterrein

ChristenUnie ChristenUnie Meppel 01-02-2023 18:13

https://meppel.christenunie.nl/k/n6105/news/view/1454540/53439/Duurzaam en groen.jpgCU-politicus Gert Stam stuurt in Meppel aan op principiële kwestie, maar haalt bakzeil. De discussie in de gemeenteraad van gisteravond (26 januari 2023) ging over de grootte van groenstroken (‘groene wiggen’) in het bestemmingsplan van het te ontwikkelen ziekenhuisterrein, maar onderhuids leek het uit te draaien op een potje armpje drukken tussen raad en college. Zo ver kwam het niet, tot grote spijt van Gert Stam.

Omschrijf Gert Stam maar als het geweten van de Meppeler gemeenteraad. In elk geval maakt hij er als langste deel vanuit. Sinds 2006 zit hij op het politieke pluche; van 2014 tot 2018 is hij wethouder. En Stam is bovenal een man van principes, iets dat naadloos aansluit bij de ideeën van zijn partij, de ChristenUnie.

Eén van die principes is die van het dualisme. De scheiding van machten: de gemeenteraad is kaderstellend en controlerend, het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het uitvoeren van die regels. „Als raadslid ga ik niet op de stoel van het college zitten, maar het college hoeft de rol van de raad ook niet over te nemen”, verduidelijkt Stam.

Het is Stam als principieel politicus een doorn in het oog dat sommige collega’s het dualisme niet zo scherp stellen zoals hij dat doet. Politieke kleur zou niks te maken mogen hebben met de rol die de raad heeft. „Maar soms lijkt het een kwestie van oppositie en coalitie”, concludeerde Stam na de stemrondes van gisteren.

Oude ziekenhuisterrein

Samen met CDA-collega Egbert Knorren diende Stam een amendement in dat moest voorzien in een wijziging in het bestemmingsplan van Hoogeveenseweg 38; waar het oude ziekenhuis staat, moet een zorgplein 2.0 komen, met zorg-gerelateerde bedrijven, zorgwoningen en -instellingen. Alle partijen juichten de plannen van het college toe, maar Stam en Knorren wilden kaders stellen voor de groenstroken in het plan.

Het opende een principieel steekspel waar Stam/Knorren prikten en porden, maar uiteindelijk aan het kortste eind trokken. „Het is slechts een lichte wijziging, maar wel eentje waar het college zich aan te houden heeft. We hebben als raad vaker gesproken over historische waarden, over hoe belangrijk we het vinden om bepaalde zaken te borgen. Dan is dit het moment”, riep Knorren zijn collega-raadsleden op.

‘Godfather’

https://meppel.christenunie.nl/k/n6105/news/view/1454540/53439/Foto Gert Stam

En Stam ging zelfs nog een stapje verder; Stam ging terug in het politieke verleden van Meppel en refereerde aan Herman Jansen, de ‘godfather’ van Sterk Meppel, die volgens Stam zich altijd sterk had gemaakt voor het dualisme. „Ik roep de politieke nazaten van Herman Jansen op om te staan waarvoor hij zich sterk maakte.”

Maar het mocht allemaal niet baten. Zelfs Xander Topma van de SP, ook een sterk voorstander van de scheiding van machten, ging er niet in mee. „Het amendement is met grote woorden omkleed. Die woorden passen niet helemaal bij de schaal waar dit over gaat; het maakt een goed plan nog ietsjepietjse beter. Dat steunen wij, maar we hangen er niet zoveel gewicht aan.”

Angel

Conclusie? Het amendement werd verworpen en het bestemmingsplan aangenomen, zónder vaste kaders voor de groenstroken. Wethouder Klaas de Vries haalde de angel uit het debat. „In de discussie hoor ik zelfs of er wel of geen wiggen komen. Ik kan u weinig garanderen, maar wel dát ze er komen.”

Gert Stam slikte zijn verlies. Hij verloor weliswaar de stemming, maar niet zijn principes. „Het is jammer dat het niet is gekomen tot een potje armpje drukken tussen raad en college. Want zo hóórt het. Niet tegen elkaar, maar naast elkaar.” (Harm Vonk, Meppeler Courant 27 januari 2023)