Nieuws van politieke partijen over ChristenUnie inzichtelijk

54519 documenten

Algemene beschouwingen

ChristenUnie ChristenUnie Katwijk 06-12-2019 11:56

Bij de Algemene Beschouwingen in de gemeenteraad van 7 november sprak fractievoorzitter Ton de Vries de volgende bijdrage uit namens de ChristenUnie. De website katwijkactueel.nl nam een filmpje op met een korte samenvatting van de inhoud. Deze is te vinden op: https://www.youtube.com/watch?v=Z_s5HSSnYI4

Voorzitter, boeren en bouwers, het onderwijs en de zorg uiten hun begrijpelijke bezorgdheid in Den Haag deze herfst. Het stelt je als politiek, als gemeente, als ChristenUnie voor de vraag: waar staan wij voor? Het nemen van besluiten, het maken van beleid vraagt om afweging van belangen, om wijsheid en om visie, ook voor de langere termijn. Niet iedereen krijgt zijn zin, binnen en buiten de politiek. Je mag in dit land gelukkig van mening blijven dat het anders had gemoeten. Maar er zijn spelregels om met elkaar door te kunnen, ook dat is onze democratie. De ChristenUnie neemt verantwoordelijkheid en durft keuzes te verantwoorden.

Verantwoordelijkheid is ons uitgangspunt, voorzitter. Daar staan wij voor. Het is en blijft een waardevol en bruikbaar begrip voor hoe we in de samenleving met elkaar omgaan. Voor overheden, maar ook voor individuen en organisaties. Verantwoorden vraagt relaties, met jezelf, met anderen en andere verbanden. Voor de ChristenUnie ook met God die de bron is van alle leven en mensen heeft gemaakt in relatie tot anderen en tot de kostbare schepping waarin wij mogen leven.

In een verantwoordelijke samenleving is met elkaar omgaan, naar elkaar omzien, voor elkaar zorgen, onderdeel van het leven. Niet in de eerste plaats een last, maar onderdeel van plezierig en betekenisvol samen leven. Het gaat hierbij niet alleen om te geven wat een ander nodig heeft; als de last te zwaar wordt, is hulp ontvangen voor mensen misschien wel de grotere uitdaging.

In een tijd van lossere verbanden zien wij verantwoordelijkheid dragen voor elkaar als een bedreigde waarde. Gelukkig gebeurt in de Katwijkse gemeenschappen nog veel dat getuigt van gemeenschapszin. De ChristenUnie wil dat koesteren en stimuleren, van jong tot oud, binnen gezinnen, verenigingen en kerken, dorpen en wijken en welke verbanden er ook maar gelegd kunnen worden. Hoe staat het in Katwijk eigenlijk met de Maatschappelijke Diensttijd voor jongeren? Diverse gemeenten experimenteren hiermee. Is dit alleen in voorbereiding bij het Welzijnskwartier of gaan we als gemeente zelf aan de slag met bewustwording voor maatschappelijke inzet van jongs af aan?

Hoe zorgen we ervoor dat afnemende betrokkenheid van inwoners bij hun bestuur wordt verbeterd? Burgerparticipatie vraagt wat de ChristenUnie betreft om strakkere financiële kaders en beter management van verwachtingen. Doen wat we beloven en eerlijk zijn over moeilijke afwegingen die nu eenmaal tot de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad behoren. De burger mag daarnaast optimale dienstverlening verwachten. Wij zullen de aangekondigde stap naar dienstverlening vanuit het perspectief van de klant, onze burgers, bedrijven en organisaties dus, met belangstelling volgen.

Wij staan hier in dit huis, voorzitter, voor de verantwoordelijkheid die we als gemeentelijke overheid dragen. Juist daarom moesten eerder dit jaar maatregelen worden aangekondigd die onze gemeente het broodnodige financieel evenwicht voor begroting en meerjarenraming bezorgen. Gelukkig ligt er nu een plaatje waarop niet verder hoeft te worden bezuinigd. We hebben gemerkt hoe pijnlijk sommige ingrepen in onze dorpen werden ervaren. De in cijfers uitgedrukte taakstellingen zijn in uitwerking. Een spannende aangelegenheid voor de betrokken organisaties en voor ons als gemeente. Het evenwicht van baten en lasten is nog wel zo broos, dat voorzichtigheid aan de uitgavenkant wat ons betreft motto blijft voor de komende jaren. Overschrijdingen, zoals we die de afgelopen jaren te vaak hebben gezien, zijn onacceptabel.

Een financieel gezonde gemeente is nodig om onze verantwoordelijkheid voor mensen en hun omgeving waar te maken. Geld is geen doel op zich, maar een middel om de samenleving te ondersteunen en te helpen waar nodig. Juist in het sociaal domein, de gemeentelijke zorgtaken van 0-100 jaar, liggen op zowel organisatorisch als financieel gebied flinke uitdagingen. De zorg effectief maken, van jeugdzorg tot zorg voor ouderen en andere groepen die dat nodig hebben, vereist intensieve monitoring van zowel kwaliteit als kosten van de zorgverlening. De ChristenUnie zal daar nauwlettend op toezien.

De gevolgen van de Maatschappelijke Agenda zijn voor grote en kleine partners die bijdragen aan onze samenleving nog lang niet altijd te overzien. Dat partners subsidie kunnen verdienen met ideeën die voldoen aan de kerndoelen is ook een kans. Blijf de organisaties hierin meenemen, de transitie mag niet ten koste gaan van het maatschappelijk effect van hun activiteiten. Daar is het juist om te doen.

Aandacht voor armoede in onze samenleving is helaas nog steeds hard nodig. Herziening van armoedebeleid mag niet opnieuw worden uitgesteld. De Voedselbank is een initiatief dat in de samenleving zelf is ontstaan om de gevolgen van armoede te bestrijden. De ChristenUnie vraagt nogmaals aandacht voor het huisvestingsprobleem dat de Voedselbank boven het hoofd hangt. Komende zomer moeten zij hun onderkomen in Rijnsburg verlaten en er is nog geen alternatieve locatie. Kan het college toezeggen dat er uiterlijk het eerste kwartaal een oplossing voor dit probleem wordt gevonden? 

Het woonbeleid heeft voor de ChristenUnie belangrijke sociale betekenis. Met de ambities voor de Woonagenda hebben wij van harte ingestemd. Het tempo moet omhoog, als gemeente moeten wij ons inspannen om ondanks de complexe woningmarkt gevarieerd en duurzaam te bouwen, met betaalbare opties voor alle groepen woningzoekenden. Door dit beleid ook in te zetten bij de ontwikkeling van PLV kan Katwijk hieraan lokaal en regionaal een grote bijdrage leveren.

Het verkeer in onze drukke gemeente vraagt altijd aandacht. Fietsers en voetgangers een streepje voor geven is steeds vaker onderdeel van de planontwikkeling. Als het gewenste voetpad aan de westkant van de Julianabrug er toch kan komen, laat het dan wel een voor voetgangers zinvolle en toegankelijke verbinding zijn. Het OV moet een steeds belangrijker rol gaan vervullen als alternatief voor de auto. Voor ons zijn frequentie, gemak, betaalbaarheid en zero-emissie uitgangspunten.   

Bereikbaarheid van onze gemeente blijft een prioriteit, ook als het om autoverkeer gaat. We maken mooie plannen, Katwijkse Agenda Mobiliteit en Verkeersveiligheidsplan, die vragen om krachtige uitvoering. Een vrachtwagenverbod op de Brouwerstraat en het bij de provincie op de kaart zetten van de Pioniersbaan kunnen geen uitstel velen. Dit is te belangrijk om over te laten aan de regio alleen. Hier is Katwijkse regie nodig, in het belang van veiligheid en gezondheid in Rijnsburg.

Voor het onderhoud van bestaande wegen is in de kaderbrief een taakstellende bezuiniging opgenomen. Deze past echter in een verhoogd budget om de inhaalslag te maken die achterstallig onderhoud moet wegwerken. Dat moet de doelstelling blijven, ook al duurt die inhaalslag nu wat langer. Het kan niet zijn dat Katwijk straks wegen, fietspaden en voetpaden van slechte kwaliteit heeft.

De ChristenUnie is voorstander van bredere inzet van parkeeropbrengsten. Dat betekent naast inzet voor parkeervoorzieningen in de hele gemeente het geld ook gebruiken voor meer groen en fietsvoorzieningen bij parkeerplekken en knooppunten van het OV. De scenario’s voor het nieuwe parkeerbeleid zien wij met belangstelling tegemoet.

Op PLV liggen mooie kansen voor een innovatieve aanpak van mobiliteit. Sterk OV, goed bereikbaar per fiets en te voet, aangevuld met zelfrijdend duurzaam vervoer kunnen hier worden uitgewerkt als voorbeeld voor heel Nederland. Lage parkeernormen waar dat kan, parkeren buiten het straatbeeld en lage prioriteit voor autoverkeer in de wijk. Elders in de gemeente kunnen lagere parkeernormen de realisatie van bouwplannen ook dichterbij brengen. Wat ons betreft maken wij hier een eerlijke afweging tussen parkeerdruk en woonbehoefte.

De ChristenUnie ziet uit naar het Groenbeleidsplan dat binnenkort wordt aangeboden. Het zal in combinatie met ruimtelijke afwegingen moeten leiden tot meer bomen en een verbetering van de groenbeleving in Katwijk. Als het gaat om inzameling van ons afval blijven de landelijke doelen wat ons betreft leidend. Dat betekent steeds minder te verbranden restafval en steeds meer herbruikbare grondstoffen, wat ons betreft stimuleren we ook een sterk verminderd gebruik van plastic. Ons systeem van inzameling is aan vervanging toe, juist om aan de doelstelling te voldoen en de oplopende kosten te beperken. Wanneer gaan we hier spijkers met koppen slaan?

Katwijk doet het goed wanneer het gaat om toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Het kan altijd beter, bijvoorbeeld op het strand. De door ons voorgestelde mobi-mat wordt binnenkort als een pilot gepresenteerd. De ChristenUnie weet dat de mobi-mat goed functioneert in andere gemeenten. Maak deze voorziening gewoon definitief nu!

Een ander mooi initiatief vinden wij het plan om een Juttersmuseum te realiseren. Met de initiatiefgroep vinden wij dit een kans voor Katwijk. Wij dienen hiervoor een motie in.

Ik sluit af, voorzitter, met de wens dat gemeenteraad, college en ambtenaren het komende jaar mogen werken en leven onder Gods goede zegen.

Zorgen over jeugdzorg-jongeren

ChristenUnie ChristenUnie Katwijk 06-12-2019 11:53

https://katwijk.christenunie.nl/k/n10755/news/view/1282417/129959/jeugdzorg.jpegAfgelopen week hoorde de ChristenUnie dat jeugdzorginstelling De Hoenderloo-Deelen in Apeldoorn dicht gaat. Slecht nieuws voor jongeren met een complexe problematiek, maar ook voor Katwijkse jongeren die daar hun plek hadden gevonden.

Het negatieve nieuws over bovengenoemde zorginstelling had vooral te maken met de kwaliteit van zorg, het ontbreken van stabiele teams en een repressief klimaat. Ook verwacht men een verlies van vier miljoen euro alleen al voor locatie De Hoenderloo-Deelen. Deze locatie gaat dus dicht en dat betekent dat jongeren met complexe problemen hun plek kwijt raken.

De ChristenUnie weet dat ook jongeren vanuit Katwijk geplaatst zijn in de jeugdzorginstelling De Hoenderloo. Dat deze locatie wordt gesloten betekent dus dat ook voor onze jongeren een nieuwe plek gevonden moet worden.

De ChristenUnie maakt zich zorgen over deze jongeren en hun ouders en heeft het college een aantal vragen gesteld. De belangrijkste vragen zijn of de gemeente Katwijk in beeld heeft over hoeveel Katwijkse jongeren het gaat, of er jeugdzorginstellingen zijn waar deze jongeren kunnen worden opgevangen en wat de gemeente gaat doen om deze Katwijkse jongeren binnen korte tijd te helpen aan een andere definitieve en passende plek.

De ChristenUnie is benieuwd naar de antwoorden van het college, maar wil vooral weten welke oplossingen er zullen komen voor deze jongeren.

Nieuwe norm (column)

ChristenUnie ChristenUnie Oldebroek 06-12-2019 11:02

https://oldebroek.christenunie.nl/k/n6121/news/view/1282415/58129/Column2

Iedereen heeft zijn eigen normen en waarden. Deze kunnen door de jaren heen veranderen. Neem bijvoorbeeld roken in gezelschap, jaren geleden vonden we dat normaal. We kunnen het ons nu toch niet meer voorstellen. Maar ook in het omgaan met onze leefomgeving zien we een verandering. De tijd dat alles niet op leek te kunnen, het ongebreideld consumeren, is voorbij. Al lijkt nog niet iedereen zich hiervan bewust.

Schoon water, schone lucht en natuur zijn gemeenschappelijke bronnen waar we eindeloos gebruik van hebben gemaakt. In ons overvolle Nederland lijken we tegen grenzen aan te lopen. Steeds meer mensen ervaren overlast van lawaai en fijnstof wat we ongemerkt met elkaar veroorzaken. Maar ook overlast door individualistisch ‘hufterig’ gedrag zoals afvaldumping.

Schone lucht, schoon water en gezonde bodems zijn een basisvoorwaarde voor gezonde natuur en gezonde mensenlevens. En vervuiling schaadt zowel de natuur als mensen. Het is de wettelijke taak van de overheid het algemeen belang te beschermen door grenzen te stellen aan zulke vervuiling.

We voelen allemaal aan dat de balans in onze samenleving zoek is. In hoe we omgaan met elkaar maar ook hoe we omgaan met de Schepping. Dus moeten we iets doen.

Voor de ChristenUnie staat voorop dat we ons verantwoordelijk voelen voor Gods schepping maar ook hoe we omgaan met elkaar en zorg bieden aan hen die kwetsbaar zijn. We zullen daar de komende tijd ook in Oldebroek keuzes in moeten maken. Dat betekent concreet verantwoord omgaan met energiegebruik en beter afval scheiden. We zullen daar richting in moeten kiezen en afspraken over moeten maken.

Nog veel mooier zou het zijn dat we met elkaar beseffen dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben ook in het omgaan met en het gebruik van onze leefomgeving. Dat de nieuwe norm ook in deze zaken wordt; niet het eigen belang maar ons gezamenlijk belang.

Fractie ChristenUnie Oldebroek

https://oldebroek.christenunie.nl/k/n6121/news/view/1282415/58129/nieuwe-norm-(column).html

v.l.n.r. Henk van Bergeijk, Engbert Jan Ruitenberg, Henri Wijnne, Eljakim Doorneweerd, Berend-Jan Spijkerboer, Popke Graansma en Arno Hardonk

Vragen Ongelukken Vlaardingen Oost

ChristenUnie ChristenUnie Vlaardingen 05-12-2019 21:17

In verband met meerdere berichten over ongelukken, met name met fietsers, op de rotonde bij Vlaardingen Oost heeft raadslid Erik van Pienbroek vragen gesteld aan het college. Zie bijlage voor meer informatie.

Bestandsbijlage(n): 

Inzameling oud papier AVRI

ChristenUnie ChristenUnie Zaltbommel 05-12-2019 15:59

Al meerdere keren hebben we aangedrongen op het continueren van vergoedingen voor verenigingen ( zie ook de motie hierover). In omliggende gemeenten ontstaan alternatieven voor het inzamelen van oud papier op particulier initiatief door verenigingen, wat onze voorkeur niet heeft. Verenigingen dienen hun begrotingen op langere termijn zeker te stellen, en de onduidelijkheid die op dit punt blijft bestaan geeft veel onzekerheid bij die verenigingen en de verplichtingen die zij aan kunnen gaan. Duidelijkheid is dus op korte termijn geboden. De tot op heden genoemde alternatieven lopen vast op bijvoorbeeld het beschikbaar hebben van vrijwilligers gedurende de weekdagen overdag, wat logisch is.

Een volgende stap voor de veenweide

PvdA PvdA GroenLinks D66 Partij voor de Dieren ChristenUnie Friesland 05-12-2019 12:32

Zes politieke partijen in Provinciale Staten kwamen in mei 2018 met een initiatiefvoorstel om de teloorgang van het veenweidelandschap en de afname van de biodiversiteit tegen te gaan en de balans in de natuur te herstellen. De PvdA was één van deze initiatiefnemers, de anderen waren GrienLinks, D66, Partij voor de Dieren, 50PLUS en ChristenUnie. Het plan was erg ambitieus: in het hele veenweidegebied zou het veen volledig vernat moeten worden om de oxidatie ervan en de enorme CO2-uitstoot tegen te gaan.

Vijf scenario’s

Het voorstel werd uiteindelijk niet in stemming gebracht in Provinciale Staten, maar werd wel meegenomen in de verdere onderzoeken naar het beste scenario voor het veenweidegebied. Vijf scenario’s werden door externe deskundigen onderzocht en beoordeeld op hun maatschappelijke kosten en baten.

Nu blijkt dat ons initiatiefvoorstel als goedkoopste uit de bus komt, met het grootste maatschappelijke rendement op de noodzakelijk investeringen. Eindelijk krijgen we erkenning voor het belang van herstel van het veenweidelandschap. Eindelijk is het bewijs er dat het waterpeil echt omhoog moet. Eindelijk is er het besef dat we dat niet moeten beperken tot enkele zogenaamde kansrijke gebieden, maar dat het uiteindelijk in het hele veenweidegebied moet gebeuren.

Stip op de horizon

Nu is verder onderzoek nodig om te kijken hoe dat het beste kan samen met de landbouw. Welke technische maatregelen zijn in welke delen van het veenweidegebied mogelijk om effectief de veenoxidatie tegen te gaan? Welke nieuwe verdienmodellen voor de landbouw zijn mogelijk in de delen van het veenweidegebied waar het waterpeil drastisch omhooggaat?

Gelukkig zet dit college van Gedeputeerde Staten, samen met Wetterskip Fryslân, écht een duidelijke stip op de horizon: een gebiedsgerichte integrale aanpak voor het héle veenweidegebied. Met als doel het behoud van het veen, veel minder CO2-uitstoot en nieuwe verdienmodellen voor de landbouw. Anderhalf jaar na de stevige debatten en heftige kritiek op ons initiatiefvoorstel, blijkt het in deze nieuwe periode de belangrijkste pijler onder het toekomstige veenweidebeleid.

Hetty Janssen PvdA Steatefraksje

Henni van Asten PvdA Wetterskip Fryslân

Het bericht Een volgende stap voor de veenweide verscheen eerst op Partij van de Arbeid Fryslân.

Verrassingen

ChristenUnie ChristenUnie VVD Apeldoorn 04-12-2019 19:35

Ineens was daar tijdens de begrotingsbehandeling het VVD amendement ‘Meer kostenbewustzijn in de jeugdzorg’. Verwijzers én ouders in de jeugdhulp moeten weten wat de hulp kost. Door dit als een amendement vorm te geven poneert de VVD dit inzicht nadrukkelijk als een aanvulling op de beheersmaatregelen voor het bestrijden van de kosten van de jeugdzorg. Ergo: door op de hoogte te zijn van de kosten van jeugdhulp, zullen verwijzers en ouders vaker kiezen voor goedkopere zorg. 

Gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagen snel en ruimhartig compenseren

D66 D66 ChristenUnie Nederland 04-12-2019 19:33

Gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagen snel en ruimhartig compenseren

De Tweede Kamer debatteerde vandaag met staatssecretaris Menno Snel van Financiën over kinderopvangtoeslagen die onterecht zijn stopgezet en teruggevorderd. Voor D66 is het van belang dat er een snelle oplossing komt voor de ouders die door de zogenoemde CAF-11 zaak zijn gedupeerd. Deze grote groep ouders werd vaak onterecht als fraudeur bestempeld, telkens onder een vergrootglas gelegd en had nauwelijks meer een kans om alsnog hun eerlijke deel aan toeslagen te krijgen. Hierdoor kwamen ze in grote financiële problemen met zeer pijnlijke situaties tot gevolg.

Kamerlid van Weyenberg: “Deze ouders zijn ernstig tekort gedaan. Het belangrijkste is nu dat zij ruimhartig en zo snel mogelijk worden gecompenseerd. Dit moet ook gelden voor mogelijke duizenden andere ouders, die bijvoorbeeld bij andere zaken en toeslagen, op een vergelijkbare manier zijn vermalen door het systeem en constant onder een vergrootglas lagen.”

Van Weyenberg benadrukte in het debat dat de toegang tot de compensatieregeling zonder langlopende procedures moet plaatsvinden. “En wat D66 betreft krijgen de ouders daarbij het voordeel van de twijfel. De betrokken ouders zijn al te lang platgewalst door het systeem. De overheid moet met deze regeling geen muur opwerpen, maar de poort ruim openzetten. Daarmee kunnen we de pijn niet verzachten, maar we doen dan wel wat nu nodig is”, aldus Van Weyenberg. Ook benadrukte hij dat ouders die naar de rechter willen stappen worden begeleid, en niet worden tegengewerkt. “De stap naar de rechter is een grote. Je moet altijd je recht kunnen halen, daarom vragen wij om die begeleiding.”

Uit het debat bleek dat de Tweede Kamer kritisch is op het huidige toeslagenstelsel, bijvoorbeeld de kinderopvangtoeslag. Van Weyenberg: “We moeten als politiek naar onszelf kijken. Na dat bleek dat er fraude was gepleegd met toeslagen werd gevraagd om een harde aanpak, met talloze gedupeerde ouders die onterecht zijn aangepakt als gevolg. Maar het probleem zit dieper. Het toeslagenstelsel zelf zorgt ervoor dat mensen snel en zonder checks veel geld kunnen krijgen, dat later weer kan worden teruggevraagd als er bijvoorbeeld iets niet klopt in de aanvraag. Met terugvorderingen, schulden en andere problemen tot gevolg.’ Het is een opgave voor de politiek om het toeslagenstelsel aan te passen.” D66 diende samen met de ChristenUnie een voorstel in met het verzoek aan de regering om alternatieven voor het toeslagenstelsel uit te werken.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Omdat de duurzame keuze de standaardkeuze zou moeten zijn

D66 D66 VVD ChristenUnie Utrechtse Heuvelrug 04-12-2019 18:55

6 vragen over de ja/ja-sticker

Donderdag 28 november is door een ruime meerderheid van de raad de motie ja/ja-sticker aangenomen. Deze motie was een initiatief van D66 en werd mede-ingediend door VVD, OPEN en de ChristenUnie.

Wat houdt de ja/ja- sticker in? De ja/ja-sticker is een brievenbussticker die op de brievenbus geplakt wordt door huishoudens die ongeadresseerd reclamedrukwerk willen ontvangen (opt-in-systeem). Geen sticker betekent in de toekomst geen ongeadresseerd reclame drukwerk. Waarom is deze motie ingediend? Op dit moment  wordt met een opt-out systeem gewerkt: iedereen krijgt ongeadresseerd reclame drukwerk in de bus, tenzij er een nee/nee-sticker op de brievenbus is geplakt.  Dit heeft tot gevolg dat ongeveer 30% van de folders voor niets gedrukt, voor niets vervoerd, voor niets ingezameld en te slotte voor niets verwerkt wordt. * Simpelweg omdat een deel van de folders rechtstreeks ongelezen bij het oud papier terecht komt. Dit is een verspilling van papier, energie en geld en heeft een onnodige milieu-impact. De kosten voor het verwerken van al het papier komen voor rekening van de inwoners middels de afvalstoffenheffing. De verspilling kost dus niet alleen de gemeente, maar ook de inwoners geld. Wat betekent dit voor de inwoners? Veel inwoners waarderen de wekelijkse folders in de brievenbus. Zij vinden het fijn om een overzicht te hebben van de wekelijkse aanbiedingen in hun eigen dorp, zodat ze daar zo voordelig mogelijk kunnen winkelen. Die mogelijkheid blijft er door een ja/ja-sticker op te plakken. Alleen inwoners die op dit moment geen sticker op de brievenbus hebben én die de folders willen blijven ontvangen  zullen straks een ja/ja-sticker op moeten plakken. Voor de overige inwoners verandert er niets. Wat betekent dit voor de ondernemers? Ondernemers moeten ook in de toekomst hun klanten kunnen bereiken op de manier waarop zíj dat willen. Sommige, vooral de kleinere, ondernemers doen dat steeds meer, of zelfs uitsluitend, online. Sommige ondernemers doen dat via huis-aan-huisbladen of verenigingsbladen. Anderen, vooral franchisenemers, doen dat met folders. En die keuzevrijheid moet er blijven. De motie verzoekt dan ook met ondernemers en andere belanghebbenden te overleggen voordat het College met een voorstel komt. Voor de ondernemers die van folders gebruik maken is het van belang dat de inwoners goed geïnformeerd worden en dat de ja/ja-sticker makkelijk verkrijgbaar is. Wat betekent dit voor het gratis huis-aan-huis blad? De motie doet daar geen concrete uitspraak over en laat het College de ruimte eerst in gesprek te gaan met belanghebbenden voordat besloten wordt of voor huis-aan-huisbladen een uitzondering wordt gemaakt. Voor lokale non-profit organisaties, zoals bijvoorbeeld de Oranjevereniging, wordt in de motie wel een uitzondering gemaakt. Wanneer kan ik de ja/ja-sticker ophalen? We hebben het College gevraagd binnen redelijke termijn met een voorstel te komen. We realiseren ons dat een zorgvuldige invoering in ieders belang is. En daar is tijd voor nodig. Het zal dus een paar maanden  duren voordat er een voorstel van de wethouder ligt. Wij houden in de tussentijd  vinger aan de pols  en zullen de wethouder er zeker naar vragen als het ons te lang gaat duren: iedere ongewenste folder is er tenslotte één teveel!

Nog onduidelijkheden of vragen over dit onderwerp? Mail naar: fractie@d66utrechtseheuvelrug.nl

* landelijke cijfers, niets wijst er op dat dit in onze gemeente sterk afwijkt

Feyenoord City nog helemaal niet zeker

SP SP D66 CDA PvdA GroenLinks VVD ChristenUnie Brielle 04-12-2019 12:51

'Ik heb werkelijk geen idee of we nu met 2-0 voorstaan of met 2-0 achter’, verzuchtte SP Rotterdam burgerlid Pieter Schol tijdens de commissievergadering van 3 december over Feyenoord City. Wethouder Van Gils kon geen antwoord geven hoe ver de financiering is van het nieuwe stadion. En het werd nog erger toen ook nog eens duidelijk werd dat de wethouder geen garantie kon geven aan Feyenoord dat de club ieder jaar minimaal 25 miljoen zou krijgen uit het stadion. Een eis die Feyenoord onlangs nog neerlegde. Daardoor komt de bouw van het stadion in gevaar en daarmee de hele gebiedsontwikkeling. Precies waar de Rotterdamse SP fractie al bang voor was.

Feyenoord City werd met veel poeha gepresenteerd in de gemeenteraad. Vrijwel alle partijen zwijmelden bij de mooie plaatjes hoe het er allemaal uit zou moeten zien. Kritiekloos aanvaardden de collegepartijen Groen Links, PvdA, VVD, D66, CDA en ChristenUnie het plan. Een plan dat helemaal is opgehangen aan de bouw van een nieuw stadion. Het college stelde al dat er geen plan B is. Lekker staaltje van goed bestuur. Nu is alles afhankelijk van één van de duurste stadions ter wereld van maar liefst 440 miljoen. Ook de organisatie die het allemaal bij elkaar moet harken, nadert een bodemloze put. Het krediet van de financiële roofridders Goldman Sachs is bijna op en er is nog niets bekend over de financiering van het stadion. Laat staan dat de voetbalclub zich in dit wespennest wil steken.

SP Rotterdam burgerlid Pieter Schol: 'Gevolg van deze ontwikkeling kan zijn dat de Kuip in handen komt van Goldman Sachs die het als onderpand heeft. Ook heeft Goldman Sachs recht op een deel van de opbrengsten in de toekomst. Worst-case-scenario is dat zowel Feyenoord als Rotterdam de Kuip kwijtraakt en dat de hele gebiedsontwikkeling stil komt te liggen. Een financiële strop van ongekende omvang. Waar de gewone Rotterdammer weer voor op kan draaien.'