Nieuws van politieke partijen in Lisse inzichtelijk

1059 documenten

VVD Hillegom-Lisse - Algemene Ledenvergadering op 3 oktober.

VVD VVD Lisse 31-08-2023 08:58

https://hillegom-lisse.vvd.nl/nieuws/53640/vvd-hillegom-lisse-algemene-ledenvergadering-op-3-oktober

De ledenvergadering van VVD-afdeling Hillegom-Lisse is dit jaar :

  

Dinsdag 3 oktober 2023 aanvang 20.00 uur

Locatie Villa Flora Hoofdstraat 55 2181 EB Hillegom

 

Graag tot ziens op dinsdag 3 oktober.

Werkbezoek windmolenpark Dronten

CDA CDA Lisse 03-07-2023 12:40

Afgelopen zaterdag brachten Jeanette Loos en Merlijn Heemskerk, samen met andere raads- en commissieleden, een werkbezoek aan windmolens in Dronten. Tijdens dit bezoek werden zij op de hoogte gebracht van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie en de rol die windmolens daarbij spelen. Ter plekke konden Jeanette en Merlijn persoonlijk ervaren hoe windmolens bijdragen aan een groenere en schonere toekomst, waarbij zij gedetailleerde informatie kregen over de technologie achter deze indrukwekkende constructies en de voordelen op het gebied van energieopwekking.

Vanuit de gemeenteraad

CDA CDA Lisse 03-07-2023 12:36

Het zomerreces is begonnen. Als raads- en commissieleden mogen we sinds afgelopen donderdag weer even ademhalen en genieten van het mooie weer; lekker nieuwe ervaringen opdoen! De periode vóór het zomerreces zijn we vooral bezig geweest met de kadernota, het stuk dat richting geeft aan de begroting 2024. In de kadernota bepaalt de raad binnen welke kaders het college de begroting op kan stellen. Dat lijkt ‘alleen maar om geld’ te gaan, maar waar je wel of geen geld aan besteedt, dat bepaalt vooral wat je wel en wat je niet wilt. Het stuk is dus belangrijker dan alleen maar om vast te stellen of de begroting wel sluitend is. De CDA-fractie heeft de kadernota onderschreven. Dat betekent dat we volgend jaar financieel voorzichtig zullen zijn, verder willen met bouwen van woningen én onze zwakkere inwoners blijven ondersteunen. Ik haal de belangrijkste zaken naar voren. Eerst het zuur. Zoals het er nu naar uitziet ontkomen we er niet aan dat de OZB met de inflatie mee omhoog gaat. De kosten, en de salarissen, worden steeds hoger. Dat treft ook de gemeente. Onze fractie heeft zich duidelijk uitgesproken dat een OZB-verhoging boven de inflatie nu niet aan de orde is. Er zijn ook ‘leuke dingen’ te melden. Komend jaar gaan we verder met mooie bouwprojecten en daarbij zullen we er nog beter op letten dat onze inwoners zich gehoord weten. Participatie blijft belangrijk. Helaas is door een aantal partijen de kadernota aangepast, zodat we komende periode niet 2 maar slechts 1 BOA (buitengewone opsporingsambtenaren) extra krijgen. Onze fractie vindt dat geen goede beslissing. We hebben al jaren véél minder BOA’s dan landelijk en dan onze buurgemeenten. Wij vinden de toezichttaken die de BOA’s verrichten zo belangrijk, dat wij daar liever niet op bezuinigd hadden. Helaas kan je niet altijd anderen overtuigen… En zoals ik al aangaf, we gaan nu even van de vrije tijd genieten. Als u Gerrit, Jeanette of mij tegenkomt in het dorp en u wilt wat meer weten over waar we mee bezig zijn, spreekt u ons gerust aan!

Examenkandidaten

CDA CDA Lisse 11-05-2023 19:03

Namens het CDA Lisse willen wij graag alle examenkandidaten veel succes wensen met de schoolexamens!

De spreidingswet oftewel de dwangwet

Nieuw Lisse Nieuw Lisse Lisse 03-05-2023 17:59

De spreidingswet oftewel de dwangwet

Afgelopen maand hebben de Commissie en Raad zich gebogen over de opvang van vluchtelingen in onze gemeente.

Vooruitlopend op de komst van de spreidingswet, die er overigens al zou zijn in januari maar waarschijnlijk pas in januari 2024 komt, als deze al komt.

De spreidingswet, ook wel de dwangwet genoemd, is een wet die beoogt de verdeling van vluchtelingen over Nederlandse gemeenten te reguleren. De wet verplicht gemeenten om een bepaald aantal vluchtelingen op te nemen op basis van het aantal inwoners. Dit is bedoeld om de opvang van vluchtelingen meer evenredig te verdelen over het land en te voorkomen dat bepaalde gemeenten te zwaar belast worden.

Het voorstel is om met de gemeenten binnen Holland Rijnland op voorhand de mogelijkheden te verkennen waar plekken zijn om mensen de eerste opvang te bieden, en tot een redelijke verdeling te komen.

Voor Lisse gaat het om 62 plekken. Wij zijn onder voorwaarden., benoemd in een motie, akkoord gegaan met het voorstel.

Beter het stuur in eigen hand houden dan gestuurd worden door de landelijke overheid middels wetgeving. Wij van Nieuw Lisse gaan ervan uit dat die wet er trouwens helemaal niet komt. En dat is maar beter ook, zolang het geen wet is gaat de Raad van Lisse erover.

Maar goed, we hebben er wel mee te dealen op z’n beloop laten is ook geen optie, dan maar zo strak mogelijk erbovenop  zitten, er is immers volgens de verwachtingen dit jaar weer een enorme instroom te verwachten. En zolang de nationale overheid niet echt van plan lijkt stappen te ondernemen om de instroom te beperken, gaat het probleem niet weg.

De eerste opvang is in principe het probleem ook niet, het probleem zit hem in wat er na komt.  Zorg, huisvesting, scholing etc. etc. alles piept en kraakt. En is niet houdbaar in een verzorgingsstaat zoals de onze.

Fractievoorzitter Nieuw Lisse

VVD Lisse - blijft kritisch op bouwvolume ‘De Greef’

VVD VVD Lisse 16-02-2023 00:52

https://hillegom-lisse.vvd.nl/nieuws/52064/vvd-lisse-blijft-kritisch-op-bouwvolume-de-greef

VVD blijft kritisch op bouwvolume ‘De Greef’

De raadscommissie heeft het college woensdag kaders meegegeven voor de bouw van een appartementencomplex op de plaats van De Greef: ca. 40 woningen voor starters en jongeren met een maximale bouwhoogte van zes lagen. Het laten maken van enkele schetsontwerpen om de verbeelding van wat er kan komen helderder te maken. De financiële consequenties beter in beeld te brengen. En daarnaast inwoners zoveel mogelijk mee te nemen in de planvorming.

Maar voor het zover was heeft Martijn Tibboel stevige discussie gevoerd om de uitkomsten voor de VVD enigszins acceptabel te maken. We blijven moeite houden met het bouwvolume op deze laatste mooie groene plek in het centrum van Lisse.

Tibboel noemde in zijn beschouwing dat het niemand zal verbazen dat de VVD kritisch is op bouwen op deze plek. Daarbij is de VVD van mening dat het proces op onjuiste wijze is doorlopen. In december 2021 is de raad gevraagd in te stemmen met een gebouw van maximaal zeshoog. Ondertussen stellen we vast dat er niets is gebeurd op het gebied van participatie en ontbreekt nadere uitwerking en onderbouwing. Toch werd afgelopen woensdag aan de commissie gevraagd aan te geven of het vier, vijf of zeshoog moet worden.

Waarom nu een besluit nemen, aldus Tibboel, en de participatie aan de kant gooien. De VVD was nooit een groot voorstander van participatie, omdat het vaak teleurstelling met zich meebrengt. Maar als je als college en raad zegt dat jet het doet, dan MOET je het ook doen!

De VVD vraagt zich dan ook af, waarom nu een besluit nemen, zonder dat je weet waarover we het hebben. We praten over lagen, zonder dat we weten hoe hoog dat wordt in meters. Zonder dat we inzichtelijk hebben wat de impact is op de buurt. Zonder dat we weten hoe het er ongeveer uit komt te zien en hoe een gebouw kan worden geplaatst op deze groene en kwetsbare strook aan de Greveling. Zonder dat we weten wat de financiële consequenties zijn van keuzes, al dan niet met een groene gevel. En daarnaast hoe we het groen compenseren dat door deze massale bouw wordt opgeofferd.

Martijn Tibboel heeft opgeroepen niet dezelfde fout te maken als bij het naastgelegen ELKA-complex, door in een vroeg stadium ergens definitief voor te kiezen. Kom eerst met schetsontwerpen en laat de buren meedenken. We staan in het participatietraject aan het begin, bij de beeldvormende fase. We hebben met elkaar echter geen enkel beeld bij consequenties van keuzes die nu gemaakt kunnen worden.

Maar zoals gezegd, de genoemde kaders voor het project ‘De Greef’ zijn aan het college meegegeven en de VVD-fractie blijft scherp op de vervolgstappen. Wordt vervolgd. 

VVD Lisse - Bezoek aan hyacintenkweker Heemskerk.

VVD VVD Lisse 08-02-2023 01:36

https://hillegom-lisse.vvd.nl/nieuws/51978/vvd-lisse-bezoek-aan-hyacintenkweker-heemskerk

Bezoek aan hyacintenkweker Heemskerk.

Vorige week stond er voor de VVD Zuid-Holland een bezoek aan hyacintenkweker Bart Heemskerk op de agenda.

Een bezoek op uitnodiging van Mirjam Nelisse. Mirjam is statenlid voor de VVD en draagt de agrarische sector een warm hart toe.

Ook aanwezig, Jaap Bond voorzitter van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur. Hij vertelde dat de tuinbouwsector in 2022 een exportwaarde had van 122 miljard euro. Dat is niet niks.

Bond vertelde ook dat de KAVB nu een eigen budget heeft om zelf onderzoek te doen naar chemische bestrijdingsmiddelen. Dat is veel onafhankelijker. Er kan met eigen geld gekozen worden wie dat onderzoek doet. Zonder afhankelijk te zijn van bv de universiteit van Wageningen.

Betekent wel dat elke bollenkweker 50 euro per hectare bollengrond bijdraagt.

Zeker drie bollengemeenten willen binnen 7 jaar emissievrij zijn. Mn de jonge kwekers zetten hier vol op in. Zij behouden de sector graag in de toekomst. Ook bij Heemskerk gaat de zaak over in handen van vader op zoon.

Deze jonge generatie is hard bezig om aan alle eisen op gebied van verantwoord gebruik van bestrijdingsmiddelen te voldoen. Waarbij wel verzucht wordt dat het fijn zou zijn als er iemand in Den Haag zou zitten die beslissingen neemt en die er ook verstand van heeft. Bv eerst moet de spuitinstallatie zodanig zijn dat er niets in de sloot kan komen.

Hierop is geïnvesteerd hetgeen best wat geld kostte. Nog geen 2 jaar later wordt bepaald dat er niet dichter dan 9 meter bij de sloot gekomen mag worden……

En uiteraard was daar de discussie om bollengrond op te offeren voor woningbouw. In Lisse wachten we eerst de evaluatie van de ISG af alvorens hier een oordeel over te vellen.

Kortom, het bezoek was de moeite waard. Mooie bos hyacinten aan overgehouden en de conclusie dat bollenkwekers geen boeven zijn die maar rondspuiten met bestrijdingsmiddelen. Integendeel, zij werken hard aan milieuvriendelijke oplossingen. En dat is ook noodzakelijk om de toekomst van de sector veilig te stellen.

VVD Lisse - Een terugblik op 2022 door de fractievoorzitter.

VVD VVD Lisse 31-12-2022 02:45

https://hillegom-lisse.vvd.nl/nieuws/51661/vvd-lisse-een-terugblik-op-2022-door-de-fractievoorzitter

Een terugblik op 2022 door de fractievoorzitter VVD Lisse.

 

2022 was in alle opzichten een bijzonder en bewogen jaar. Gestart met nog steeds de coronamaatregelen. Het spook was en is er nog steeds.

 

En of dit allemaal nog niet erg genoeg was viel in februari de agressor Rusland binnen in Oekraïne. Wat een verspilling van mensenlevens die nog steeds voortduurt. De stroom vluchtelingen was groot en ook in Lisse hadden we de opdracht deze mensen te huisvesten. Daar zijn we sterk in. De handen in elkaar slaan en de schouders er onder. Velen “wonen” nu bij Lowietje. Een onzekere toekomst voor deze mensen. Laten we hopen dat het verstand gaat zegevieren en dat deze ellende stopt.

 

In maart de gemeenteraadsverkiezingen. Onze campagne kende een nieuwe opzet. Tien benoemde lokale speerpunten met foto’s op locatie en verschillende flyers. We wilden ons op lokaal niveau onderscheiden van de landelijke politiek. De VVD had er zin in en juist door onze lokale insteek gingen we voor 4 zetels.

Dat de landelijke politiek meer invloed had dan we dachten zagen we echter aan de grote winsten van de lokale partijen. En ook in Lisse groeide de lokale partij naar 6 zetels.

Desondanks wel blij en trots met 3 zetels. En door het binnenhalen van veel stemmen door Lisanne Horstmann veranderde ook de samenstelling van de fractie. Dat betekende nl dat Wim Slootbeek geen zetel meer had. Dat was voor Wim een behoorlijke teleurstelling want zo kon hij ook geen fractievoorzitter meer zijn. Maar ook voor Martijn Tibboel en mij was het even schakelen. Ik was plotseling fractievoorzitter. Dit lag wel in de lijn der bedoelingen, maar nog niet op dit moment. Niets zo onvoorspelbaar als de politiek.

We hebben veel gesprekken gevoerd en de trein staat weer op de rails. Zeker met de hulp van onze steunfractie die nu bestaat uit Wim Slootbeek, Michel List, Susan Böfinger en Josita Litan.

 

Waar we superblij mee zijn is een eigen VVD wethouder. Riet Austie had de beste papieren. Yes, eindelijk weer een VVD wethouder. Een no nonsense type met grote verbindende kwaliteit. Zij is nu al bekend en duidelijk zichtbaar in het dorp.

 

Maar hoe gaan we nu regeren in Lisse. Er is gekozen voor een Raadsakkoord. Na vele sessies met flinke discussies ligt er een mooi stuk. In de samenwerkingsagenda staan de opdrachten aan het college waar overeenstemming op bereikt is. Daarnaast is er de ontwikkelagenda met die onderwerpen waar we het niet op voorhand al geheel met elkaar eens zijn. Bij deze items zullen we ons uiterste best doen om te laten zien waar de VVD voor staat. Vrijheid, ruimte bieden en zo min mogelijk regeltjes.

 

Door aan dit akkoord nieuwe vergaderspelregels te verbinden waardoor het proces soepeler en sneller kan verlopen hopen we meer tijd vrij te krijgen om deze te gebruiken om het contact met onze inwoners te intensiveren. Dat zal learning by doing worden maar het is zeker iets wat wij graag willen.

 

Ja, en dan de financiën van onze gemeente. Wethouder van der Zwet schetste een doemscenario voor 2026. We moeten bezuinigen. Dit kwam in alle Algemene Beschouwingen op de begroting als speerpunt naar voren. Hoe erg is het nu.

Er ligt in ieder geval een aantal bezuinigingsvoorstellen waar de Raad zich aan geconfirmeerd heeft. Bv op accommodaties en kritischer zijn naar de taken van de gemeenschappelijke regelingen. Wij zullen er zeker voor waken dat de bezuinigingen anders dan beoogd uitvallen en dat de tekorten allemaal worden doorberekend aan onze inwoners. Sommige partijen geven nl wel heel makkelijk geld uit. We kunnen de wethouder wel de opdracht geven leningen te verstrekken om verenigingsgebouwen te verduurzamen. Maar als er geen geld is, is het lastig leningen verstrekken. En zo zijn er meerdere voorbeelden waarvan wij denken dat de gevolgen niet goed overdacht worden. Er staat echt geen pot met geld onder het bureau van de wethouder. Voor ons betekent dit opletten, alarmfase ROOD.

 

Echt grote politieke issues zijn nog niet aan de orde geweest. De inkoop van de jeugdzorg wordt voortaan gedaan door de SOZ (service organisatie zorg) in plaats van door Holland Rijnland. Daar moet nog wel wat water door de Rijn wil dit een soepel proces worden. Verder is er de discussie over de voortzetting van de Economic Board. Echt tevreden was niemand met de resultaten tot nu toe. Met nieuw elan zal het vertrouwen terug moeten komen. Wij staan voor een goede samenwerking in de economische sector en uitbreiding van het toerisme. Dat is belangrijk voor onze ondernemers.

 

De door de oorlog ontstane energie armoede is iets wat velen van ons raakt. En voor sommige gezinnen is het echt niet op te brengen. Ism de ISD is al heel snel ondersteuning geboden. Ook voor die gezinnen die eigenlijk overal qua inkomen buiten de boot vallen. De ISD is een flexibele en proactief werkende organisatie. We zagen dit al bij het oppakken van de ondersteunende maatregelen in de corona crisis en ook nu weer.

 

Een teleurstelling voor ons was de verkoop van Welkom. We hebben er met alle mogelijke middelen op aangestuurd om dit prachtige gebouw te verkopen aan iemand die er een horecabestemming aan wilde geven. In het belang van onze jeugd maar ook voor onze totale gemeenschap. Helaas, niet gelukt.

 

Er zijn op het gebied van wonen veel overeenkomsten gesloten en er staan vele nieuwe projecten op stapel (oa Kruishoorn, Vuursteeglaan-Zuid en Geestwater). Is Lisse dan vol ??? Deze discussie is nog niet gevoerd maar gaat wel komen.

 

Kortom, alle voorbereidingen zijn getroffen om op een nieuwe, verfrissende manier te gaan besturen.  Als VVD zullen we ons uiterste best doen om de belangen van onze inwoners en ondernemers zo goed mogelijk te behartigen.

 

Namens het bestuur van de VVD en onze gehele (steun) fractie wens ik U allen een mooi 2023, waarin de wereld tot rust komt en we voor onze inwoners een mooi, betaalbaar Lisse kunnen behouden; een gemeente waar het goed vertoeven is.

 

De  fractievoorzitter,

Cobi van der Wiel

 

VVD Hillegom - Een terugblik op 2022 door de fractievoorzitter.

VVD VVD Lisse 31-12-2022 02:40

https://hillegom-lisse.vvd.nl/nieuws/51662/vvd-hillegom-een-terugblik-op-2022-door-de-fractievoorzitter

Een terugblik op 2022 door de fractievoorzitter VVD Hillegom.

We sluiten 2022 weer af en kijken terug op een enerverend jaar. We hebben als kleine Hillegomse partij weer onze plek moeten verkennen in de oppositie. Dit doen we door kritisch te zijn, vragen te stellen maar ook positief te zijn als het gaat om mooie resultaten. We mogen gerust stellen dat het over het algemeen best goed gaat in Hillegom. We zijn financieel gezond maar we hebben ook nog wel de nodige uitdagingen te gaan. Zoals bijv het wonen, we komen huizen tekort en daar zal in 2023 flink over gesproken gaan worden. Niet alleen het bouwen voor onze eigen inwoners maar ook de taak als het gaat om opvangen van vluchtelingen.

 

De afgelopen periode is het ook vaak gegaan over de mobiliteit, de verkeerssituatie in de Bollenstreek. De provincie ZH, die voornemens was 20 miljoen te korten op de Bollenstreek. We hebben ons regiobreed ingezet om dit te voorkomen, ik mocht namens de gemeenteraden ook inspreken bij de Provincie. Wat een opluchting was het dat de voorgenomen bezuiniging uiteindelijk niet doorging. Nu moeten we aan de slag met de uitvoering! Dit is ook een behoorlijke opgave waarin we niet alleen voor onze gemeente kijken maar ook als regio. Mooi om te ervaren dat we daarin ook afstemming zoeken met de VVD partijen in de andere gemeentes. Zo kunnen we een sterker, breder gedragen signaal als VVD afgeven. 

 

Ik zou hier nog meer punten kunnen noemen waar we de komende tijd weer mee aan de slag gaan maar dan zou het wellicht een langdradig verhaal worden. We zullen de komende tijd u weer wat vaker tussentijds informeren middels nieuwsberichten, zo ook op social media.  Mocht u echter zelf een keer de behoefte hebben om met ons in gesprek te gaan dan bent u uiteraard ook van harte welkom. We kunnen als team ook altijd versterking gebruiken, dus mocht er interesse zijn om met ons mee te denken in de fractie of om evt aan de slag te gaan als burgerlid, neem vooral contact op (ook bij vragen)…

 

Voor nu wens ik u namens de fractie van VVD Hillegom vooral een mooi, liberaal en gezond 2023 toe. 

 

Hartelijke groet, 

 

Louise Pijnacker 

Fractievoorzitter VVD Hillegom 

mail naar Louise

Van het Bestuur.

VVD VVD Lisse 31-12-2022 02:12

Hierbij een uitnodiging namens de VVD-Statenfractie, het VVD-Regiobestuur en de VVD-Bestuurdersvereniging Zuid-Holland .

https://hillegom-lisse.vvd.nl/nieuws/51664/van-het-bestuur

Uitnodiging "De Boer Op met de kansen en uitdagingen van stikstof"

 

Namens de VVD-Statenfractie, het VVD-Regiobestuur en de VVD-Bestuurdersvereniging Zuid-Holland nodigen we u graag uit voor een werkbezoek op vrijdag 27 januari. We gaan "De Boer Op met de kansen en uitdagingen van stikstof". In de bijlage vindt u de uitnodiging en een link om u aan te melden. 

 

Mocht u in de toekomst mails van mij willen blijven ontvangen, meld u zich dan aan voor de mailinglijst via onderstaande link:

zet mij op de mailinglijst

Mocht u ook lid zijn van de VVD bestuurdersvereniging, dan kan het zijn dat u de uitnodiging tweemaal ontvangt. In verband met de AVG maken we gebruik van gescheiden adressenbestanden. Mijn excuses daarvoor, beschouwt u deze uitnodiging dan graag als een "friendly reminder"! 

 

Ik hoop u te zien op 27 januari aanstaande! 

 

Met vriendelijke groet,

 

ir. Mirjam Nelisse

Lid Provinciale Staten Zuid-Holland (VVD) 

aanmelden voor event