Nieuws van politieke partijen in Nederland over SP inzichtelijk

667 documenten

‘Is het nu duidelijk meneer Baudet?’

SP SP Nederland 29-05-2020 14:53

Waar de neoliberalen alle heil verwachten van de markt, blijven socialisten zich inzetten voor een samenleving waar we naar elkaar omkijken: niet een kapitalistische samenleving die per definitie extreme ongelijkheid voortbrengt, maar een samenleving waarin we solidariteit tussen mensen organiseren.

Gisteren kon ik in de Tweede Kamer aan Thierry Baudet uitleggen wat ik hier precies mee bedoel. Hij ging er ‘nog eens over nadenken’ mompelde hij...

Nu verwacht ik daar niet veel van, maar het fundamentele debat en de strijd om ideeën is helemaal terug! En dat is mooi en keihard nodig. Want in deze tijd van grote crisis is het tijd voor grote verandering.

D66 buigt de Grondwet voor het partijbelang

SP SP D66 Nederland 29-05-2020 09:03

Het is een kleine maar hardnekkige lobby, van Nederlanders in het buitenland die 'stemrecht' willen voor de Eerste Kamer. Een vreemde eis, omdat geen enkele Nederlander 'stemrecht' heeft voor de senaat. Bewoners van de provincies stemmen voor de Provinciale Staten en die kiezen vervolgens de leden van de Eerste Kamer. Expats in het buitenland wonen niet in een provincie en kunnen dus ook niet voor een provincie stemmen. Dat willen ze ook helemaal niet, maar ze willen wél invloed op de Eerste Kamer. D66 zag de kans schoon en deed een voorstel. De partij vindt dit zelfs zó belangrijk dat ze het liet opnemen in het regeerakkoord. Om 'stemrecht' voor de Eerste Kamer voor Nederlanders in het buitenland mogelijk te maken moet de Grondwet worden veranderd. Maandag behandelende de Tweede Kamer deze wet. Dat werd een regelrechte vertoning. D66 buigt de Grondwet voor het partijbelang.

Voor de Tweede Kamer kunnen Nederlanders in het buitenland hun stem uitbrengen. Dit kiesrecht is gebaseerd op je paspoort, voor iedereen die Nederlander is. De verkiezingen voor de provincies zijn bedoeld voor mensen die in een provincie wonen. Hier is je woonplaats van belang. Natuurlijk kun je dit gelijk trekken. Dat kan op twee manieren: 1. Je kunt van de rest van de wereld een Nederlandse provincie maken. Wetstechnisch kan dat, maar ik voorzie wel uitvoeringsproblemen. 2. Je kunt ook de Eerste Kamer opheffen, dan hebben 'ingezetenen' ook geen voordeel meer boven 'niet-ingezetenen'. Maar daar heeft D66 niet voor gekozen. De partij wil een speciaal 'kiescollege' in het leven roepen, gekozen door Nederlanders in het buitenland. De leden van dit college kiezen (net zoals de Provinciale Staten) de leden van de Eerste Kamer. Een nogal omslachtig idee, dat D66 heeft overgenomen uit de Caraïben.

In 2010 werden de eilandjes Saba, Sint Eustatius en Bonaire onderdeel van Nederland. De mensen die hier wonen zijn sindsdien ook ingezetenen van ons land, maar zij liggen niet in een provincie. Om hen tóch invloed te geven op de samenstelling van de senaat is toen gekozen voor een 'kiescollege', dat als enige taak heeft om een stem uit te brengen voor de Eerste Kamer. Iemand bij D66 moet hebben gedacht: 'Hé, dat is handig, zo'n kiescollege kunnen we ook wel instellen voor Nederlanders in het buitenland'. Maar dat kan dus niet. De mensen op Saba, Sint Eustatius en Bonaire zijn 'ingezetenen' van Nederland, die hebben evenveel recht op een indirecte stem in de senaat dan ingezetenen van Noord-Holland of Groningen of Limburg. Het probleem met Nederlanders in het buitenland is echter dat ze 'niet-ingezetenen' zijn. Ik kan er ook niets aan doen, ik heb het niet bedacht, maar zo zit de Grondwet in elkaar.

Succes SP: Regering gaat werk maken van terugdringen kinderarmoede

SP SP Nederland 29-05-2020 07:12

Het kabinet komt nog dit jaar met concrete plannen om de armoede onder kinderen terug te dringen. Daarmee voert de regering eindelijk een al in 2017 door de Eerste Kamer aangenomen SP-motie uit. Fractievoorzitter Tiny Kox: 'Vanaf nu gaat de regering concrete percentages in haar beleidsplannen en -begrotingen gebruiken voor het stelselmatig terugdringen van het aantal kinderen dat in ons land in armoede opgroeit. Sinds de Eerste Kamer in 2017 een SP-motie daarover aannam, zijn we, namens een groot aantal fracties in de Senaat, erop blijven aandringen dat de regering niet alleen goede bedoelingen presenteert maar zichzelf ook meetbare doelen stelt. Zo kan het parlement de plannen en prestaties beter beoordelen - en zo nodig aanpassen.'

De doelstelling waar de regering nu mee komt is een afname van het aantal kinderen in armoede van 9,2 procent in 2015 naar 4,6 procent in 2030. De SP is verheugd met het behaalde succes en ziet de rapportages en begrotingsvoorstellen van de regering met grote belangstelling tegemoet. Kox: 'Heel goed - maar daarmee zijn we er nog lang niet. De regering zegt dat het aantal kinderen dat opgroeit in armoede in 2030 gehalveerd moet zijn. De brede Alliantie Kinderarmoede, waarin enkele honderden organisaties samenwerken, wil echter dat in 2030 de kinderarmoede niet gehalveerd is maar verdwenen. Het is nu in eerste instantie aan de Tweede Kamer om de door de regering geformuleerde, meetbare doelstelling stevig aan te scherpen. Dat kan al bij behandeling van de begroting voor 2021. Ik weet zeker dan mijn SP-collega’s er alles aan zullen doen om de regeringsplannen een stuk ambitieuzer en sneller te maken. Op die verplichting mogen wij allen worden afgerekend. In het belang van de betreffende kinderen én in het belang van de samenleving in zijn geheel.'

You must have JavaScript enabled to use this form.

Ja, ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en acties van de SP en Lilian Marijnissen.

Leijten woest om ongelijke compensatie voor ouders toeslagenaffaire

SP SP Nederland 27-05-2020 16:58

Eerder kregen de duizenden ouders die door de Belastingdienst onterecht beschuldigd zijn van fraude met kinderopvangtoeslag nog te horen dat ze allemaal gecompenseerd zouden worden, nu trekt de staatssecretaris dat toch nog in. Een deel van de ouders gaat toch geen compensatie krijgen en moet weer van voor af aan beginnen met hun ongelijke strijd tegen de Belastingdienst. SP-Kamerlid Renske Leijten was daarom woest op staatssecretaris Van Huffelen bij het debat in de Tweede Kamer over de toeslagenaffaire. Leijten: ‘Weer moeten een deel van de ouders, die al moe gestreden zijn na jaren van angst en de eindjes aan elkaar knopen, het opnemen tegen de Belastingdienst in de rechtszaal. Zij laten zich niet tegen elkaar uitspelen. Iedereen moet gelijk gecompenseerd worden. Dat is niet meer dan logisch na al het leed dat hen is aangedaan. Het is een absolute schande dat zij nog dieper in de ellende worden geduwd door deze staatssecretaris.’

Bijna wekelijks komt er meer informatie bovendrijven over de toeslagenaffaire. De bodem van de beerput is nog steeds niet bereikt. Naast een gelijke compensatie voor alle ouders moet er daarom volgens Leijten ook een parlementaire enquête komen naar de affaire. ‘Er is aangifte gedaan tegen een aantal foute ambtenaren. De politiek verantwoordelijken worden nog niet aangepakt. Ondertussen wordt er nog van alles onder de pet gehouden. De onderste steen moet boven en dat kan alleen met een parlementaire enquête.’

Een voorstel van Leijten om alle ouders die onterecht beschuldigd zijn duidelijkheid te geven waarom zij beschuldigd worden, zodat zij zich kunnen verweren, kon tijdens het debat in de Tweede Kamer rekenen op brede steun.

Situatie arbeidsmigranten moet snel beter

SP SP ChristenUnie Nederland 24-05-2020 10:39

De SP roept samen met de ChristenUnie het kabinet op om de situatie van arbeidsmigranten te verbeteren. Juist nu, in de coronacrisis, wordt pijnlijk zichtbaar hoe kwetsbaar die positie van veel arbeidsmigranten is. Hun woon- en werkomstandigheden zijn vaak belabberd, wat nu een extra gevaar voor de (volks)gezondheid oplevert. Daarom roepen we met een initiatiefnota Actieplan Arbeidsmigratie samen met de ChristenUnie het kabinet op om de misstanden rond arbeidsmigratie snel aan te pakken.

‘Onveilig werken vanwege corona, slechte huisvesting en uitbuiting. Dat zijn mensonterende misstanden die we niet mogen accepteren. Arbeidsmigranten zijn op deze manier een verdienmodel voor bedrijven, die hier veel geld mee verdienen. Zonder bescherming blijven arbeidsmigranten hier en elders kwetsbaar. Zelf heb ik in Polen de gevolgen van massale arbeidsmigratie bekeken en ik heb gezien wat de gevolgen zijn als zoveel mensen vertrekken om ergens anders ver weg te gaan werken. En hier worden op deze manier de lonen kunstmatig laag gehouden. We willen een einde maken aan de negatieve gevolgen en uitbuiting keihard aanpakken,’ zegt Lilian Marijnissen.

Om de afhankelijkheidsrelatie van de arbeidsmigrant met de werkgever, die vaak ook de huisbaas is, te doorbreken, willen we dat er een eind komt aan de mogelijkheid om een deel van het loon in te houden voor huisvesting. Bovendien willen we regulering van de uitzendbranche en afdwingbare kwaliteitseisen om malafide bureaus aan te pakken. Dit verbetert de positie van arbeidsmigranten én is eerlijk voor uitzendbureaus die wel goede intenties hebben. Arbeidsmigratie is nu een verdienmodel geworden voor werkgevers en uitzendbureaus die voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten.

We moeten massaontslag voorkomen

SP SP Nederland 22-05-2020 07:54

Het kabinet dreigt een grote fout te maken. In het aangekondigde tweede steunpakket gaat er voor 13 miljard euro extra naar steun aan bedrijven, maar ze mogen toch mensen ontslaan. Dat is toch raar? Een regeling die bedoeld is om banen te redden kan gebruikt worden om mensen juist op straat te zetten.

De afgelopen weken zijn al tienduizenden mensen werkloos geworden, terwijl werkgevers hier tot nu toe nog een boete voor kregen. Deze boete wil het kabinet nu schrappen. Dus één ding weten we zeker: als bedrijven met steun toch mensen mogen ontslaan dan dreigt een nog grotere ontslaggolf.

Natuurlijk moeten we bedrijven helpen. In bijvoorbeeld de horeca, cultuur- en de evenementenbranche lopen de kosten door maar zijn de inkomsten nihil. Laten we bedrijven die het echt moeilijk hebben meer steun geven en een banenplan voor de toekomst maken met banen van waarde voor de samenleving, voor het werk dat ook op de langere termijn niet terug zal komen.

Maar een regeling die banen moet redden mag geen banen vernietigen. Daarom moet de ontslagboete blijven, in het belang van alle mensen die het werk doen.

Kox: Huren verhogen in coronatijd is erg onverstandig

SP SP GroenLinks D66 PvdA Nederland 20-05-2020 20:40

SP-senator Tiny Kox waarschuwt minister Ollongren (Wonen, D66) dat ze zijn breed aangenomen huurstop-motie niet zomaar naast zich neer kan leggen: 'Een minister die de Eerste Kamer negeert, kan van een kouwe kermis thuiskomen!'

Kox is ernstig teleurgesteld in de reactie van de minister aan Eerste en Tweede Kamer op zijn motie: 'Uit niets blijkt dat de minister gedaan heeft wat ze de Eerste Kamer beloofde: te overleggen met woningcorporaties, verhuurderorganisaties en andere ministeries over hoe de motie wel uit te voeren zou kunnen zijn. Ze volhardt gewoon in haar opvatting dat 'maatwerk' per individuele huurder beter is dan een generieke huurbevriezing per 1 juli voor alle drie miljoen huurders. Maar die mening kenden we al toen we in de Eerste Kamer mijn motie aannamen. Daarmee zeiden we: wij willen wél zo'n huurbevriezing, want die is snel en eenvoudig uit te voeren en biedt onmiddellijk wat lucht aan huurders, die toch al bovengemiddeld veel in de hoek zitten waar de klappen vallen en in deze coronacrisis nog meer risico's lopen.'

De SP-senator - nestor van de Eerste Kamer - denkt dat minister niet beseft dat er in de Eerste Kamer (anders dan in de Tweede Kamer) slechts weinig moties worden aangenomen - maar dat juist daarom aangenomen moties ook uitgevoerd dienen te worden. Kox: 'Een minister die zonder argumenten een motie naast zich neerlegt, vraagt om politieke problemen. Komende dinsdag zullen we kijken wat de Eerste Kamer nu te doen staat. Ik heb alle fracties die de motie hebben gesteund om advies gevraagd. Mocht de minister hopen dat ze hier zomaar mee wegkomt, dan zeg ik haar: vergeet het maar. Zo ga je niet met de volksvertegenwoordiging om. En al helemaal niet met drie miljoen huurders. Wordt vervolgd. Ook in de Tweede Kamer trouwens, waar mijn collega Sandra Beckerman samen met de PvdA en GroenLinks probeert ook daar een vergelijkbare motie aangenomen te krijgen. In beide Kamers van het parlement groeit het besef dat huren verhogen in tijden van corona erg onverstandig is.'

Verantwoordingsdag maakt verkeerde keuzes pijnlijk duidelijk

SP SP Nederland 20-05-2020 12:00

2019 was weer een jaar waarin de grote verschillen in onze samenleving duidelijk werden. Met de overheidsfinanciën en de grote bedrijven ging het goed, maar de koopkracht van gewone mensen bleef alweer flink achter op de beloften van het kabinet. Belangrijkste oorzaak: de prijzen stegen harder dan de inkomens, juist vanwege het kabinetsbeleid. Bovendien is de stijging van de koopkracht oneerlijk verdeeld: Opnieuw gaan degenen die al een laag inkomen hebben er het minst op vooruit. Ook gepensioneerden zien amper iets van de economische groei van vorig jaar.

SP-Kamerlid Mahir Alkaya is niet te spreken over de keuzes van het kabinet: 'Terwijl het kabinet nog eens 14 miljard afloste op de al bijzonder lage staatsschuld, blijkt dat de schuld van Nederlandse huishoudens onveranderd een van de hoogste in Europa blijft. We kunnen dan wel met een beschuldigende vinger wijzen richting landen met een hoge staatsschuld, maar je kunt je afvragen hoe terecht dat is als wij Nederlanders met torenhoge schulden opzadelen. Het is immers een politieke keuze of je bijvoorbeeld jongeren opzadelt met een studieschuld, of dat je het onderwijs bekostigt via eerlijke belastingen, waar ook grote bedrijven en miljonairs hun eerlijke deel aan bijdragen.'

De Algemene Rekenkamer, die de overheidsuitgaven beoordeelt, ziet veel onvolkomenheden en onrechtmatigheden, in het bijzonder bij het overmaken van gemeenschapsgeld door het kabinet aan grote bedrijven als de NAM en KLM. Volgens de Rekenkamer heeft het kabinet onrechtmatig gehandeld met de aankoop van aandelen Air France-KLM. Volksvertegenwoordigers zijn niet op de juiste manier geïnformeerd. Alkaya: 'Het is veelzeggend dat de minister van Financiën advocatenkantoren zonder geheimhoudingsverklaring vooraf informeerde, maar bij het parlement zulke steken heeft laten vallen. Hier tekent zich een beeld af van een minister die terughoudend is bij zijn grondwettelijke plichten aan de volksvertegenwoordiging vanwege een gebrek aan vertrouwen, wat leidt tot onrechtmatig uitgeven van gemeenschapsgeld. Dit is ontoelaatbaar.'

De Rekenkamer zet ook vraagtekens bij de 90 miljoen die werden overgeboekt aan de NAM. De SP-fractie was van meet af aan tegen deze deal tussen het kabinet en Shell en Exxon. Nu blijkt deze deal mogelijk ook niet in de haak te zijn.

Het is sinds 2008 niet meer voorgekomen dat de onrechtmatigheden van de overheidsuitgaven boven de 1% uitkwamen. Dat klinkt als weinig, maar het gaat om miljarden. 'Dit kabinet lijkt veel te makkelijk geld over te maken aan grote bedrijven, in goede en slechte tijden, terwijl de mensen ongeacht de economische toestand altijd achterblijven. De Minister heeft veel uit te leggen in het verantwoordingsdebat volgende week', aldus Alkaya.

Huurders voeren actie bij Vestia

SP SP Nederland 20-05-2020 10:11

Huurders van Vestia voerden actie bij het hoofdkantoor van Vestia. Ruim 1.600 huurders stuurden afgelopen tijd hun verhaal op, over achterstallig onderhoud, schimmel, en hoge huren. Deze verhalen zijn gebundeld in een zwartboek dat door een groep huurders en de SP is aangeboden aan de directie van Vestia.

Wij willen voor alle huurders veilige, gezonde en betaalbare woningen. We ondersteunen de huurders in hun eisen om de huurverhoging stoppen, want 0% is genoeg! Ook willen we dat al het achterstallig onderhoud direct uitgevoerd wordt.

Op dit moment krijgen veel huishoudens in Nederland door de coronacrisis te maken met een terugval in inkomsten. Maar ondertussen gaan de huren per 1 juli voor velen nog verder omhoog. De SP start daarom de actie '0 is genoeg' en roept iedereen op om in actie te komen voor het bevriezen van de huren.

Bouw betaalbare woningen, bevries de huren

SP SP GroenLinks PvdA Nederland 20-05-2020 07:57

Huurders dreigen opnieuw de rekening van de crisis te moeten betalen. CBS-cijfers laten zien dat jongeren en mensen met een laag inkomen nu de hardste economische klappen krijgen. Tegelijkertijd gaan de huren per 1 juli nog steeds omhoog en wil het kabinet op diezelfde datum de regeling om betaalbare huurwoningen te bouwen stopzetten. Onbestaanbaar vindt de SP. De partij pleit ervoor alle huren te bevriezen en 5 miljard te investeren in de bouw van betaalbare woningen.

SP-Kamerlid Sandra Beckerman: 'Terwijl belastingontwijkende verhuurders als Booking.com steun krijgen van het kabinet, krijgen huurders nieuwe klappen. Het is de omgekeerde wereld. Wij strijden ervoor dat huurders niet opnieuw de rekening van de crisis moeten betalen.' De partij komt daarom samen met GroenLinks en de PvdA met een pakket aan maatregelen om huurders te steunen. Beckerman: '83% van de mensen vind het asociaal dat de huren worden verhoogd tijdens de Coronacrisis. Een SP-motie in de Eerste Kamer om de huren in de sociale en de vrije sector te bevriezen kreeg al een meerderheid. De minister moet deze motie direct uitvoeren, dat is het minste wat zij kan doen.'

Daarnaast willen de drie partijen dat er nu miljarden geïnvesteerd worden in de bouw van betaalbare huurwoningen. 'Er is een tekort van ten minste 300.000 betaalbare woningen. En nu wil de regering stoppen met de regeling die er eindelijk voor zorgt dat er meer gebouwd kan worden. Dat is slecht voor huurders, slecht voor de bouw en slecht voor de economie.' De partijen willen daarom 5 miljard vrijmaken, onder andere door geen verhuurderheffing meer te innen, om betaalbare woningen te bouwen voor mensen met en laag en gemiddeld inkomen.

Tijdens de vorige economische crisis moest met veel publiek geld de banken worden gered. Om die rekening te kunnen betalen voerde kabinet Rutte II een extra belasting voor huurders in: de verhuurderheffing. Sociale huurders betalen deze belasting nog steeds en inmiddels gaan drie maanden huur rechtstreeks naar de staatskas. Beckerman: 'Sociale huurders betalen nog steeds voor de vorige crisis. Door de verhuurderheffing zijn de helft minder betaalbare woningen gebouwd, zijn de huren veel harder gestegen dan de lonen en uitkeringen en is er veel achterstallig onderhoud waaronder ongezonde schimmels. De verhuurderheffing moet worden afgeschaft en er moet fors worden geïnvesteerd om de wooncrisis te stoppen.'