Nieuws van Gewoon Lokaal! over VVD inzichtelijk

3 documenten

René Mol informateur in ...

Gewoon Lokaal! Gewoon Lokaal! VVD Steenbergen 02-04-2019 08:08

Gewoon Lokaal! en CDA onderzoeken ...

Gewoon Lokaal! Gewoon Lokaal! VVD CDA Steenbergen 28-03-2019 18:30

Gewoon Lokaal! en CDA onderzoeken bestuurlijke opties Om de bestuurlijke continuïteit van de gemeente Steenbergen te borgen, zijn de fracties van Gewoon Lokaal! en CDA inmiddels begonnen met het onderzoeken van de diverse bestuurlijke opties die open liggen. De fracties reageren hiermee op het eenzijdig genomen besluit van de fractie van de Steenbergse VVD om geen deel meer uit te willen maken van de coalitie. Voorop staat Gewoon Lokaal! en coalitiepartner CDA de koers van het huidige raadsprogramma voort willen zetten en daarbij alle mogelijke opties openhouden. “We zijn volledig verrast door het plotselinge besluit van de VVD dat we uit een persbericht moesten vernemen,” aldus Maurice Remery, woordvoerder namens de coalitie. “Hoewel wij de mening van iedere fractie respecteren, herkennen wij ons geenszins in de onderbouwing van de argumenten. Alle coalitiegenoten waren zich er bij aanvang van de samenwerking van bewust dat er verschillen zijn in oorsprong, ideologie en samenstelling. Wij waren en zijn van mening dat juist deze diversiteit aan achtergronden tot inhoudelijke discussies en breed gedragen besluiten kan leiden. Ook relaties vergen een open en eerlijke communicatie. We betreuren het dan ook ten zeerste dat de VVD niet de moeite heeft genomen om met haar partners de dialoog aan te gaan. Het neemt niet weg dat wij voor de toekomst vertrouwen op een constructief overleg met alle partijen in de Steenbergse gemeenteraad.” Trots op ons fundament De fractie van Gewoon Lokaal! heeft geen behoefte om in te gaan op de aantijgingen van de VVD, aldus fractievoorzitter Remery: “Onze fractie is opgebouwd uit een waardevolle groep mensen, die afkomstig is uit alle kernen en met diverse achtergronden. Discussies vliegen wij aan vanuit meerdere invalshoeken en dat maakt dat wij steeds tot breed gedragen besluiten komen. Wij zouden het onze naam niet waardig zijn wanneer wij geluiden en input die we van onze inwoners krijgen, niet mee zouden wegen. Dat zullen en willen we niet veranderen. Juist daar ligt het fundament waar we trots op zijn. Het is precies die kracht waarvoor de kiezer ons tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 heeft beloond met een klinkende overwinning,” aldus Remery. Op koers Gewoon Lokaal! en CDA zullen snel duidelijkheid verschaffen over de bestuurlijke voortgang. Remery: “Voor dit moment verandert er niets. De basis van het huidige beleid is verankerd in een raadsprogramma dat in meerderheid is aangenomen, dus we blijven op koers. Onlangs is de gemeenteraad geïnformeerd over de nieuwe weg die de gemeentelijke organisatie is ingeslagen. Hiervoor klinkt over de hele linie waardering en instemming, dus er is geen enkele aanleiding om dit proces te pauzeren.” De coalitie, bestaande uit Gewoon Lokaal! en CDA, gaat vooralsnog dus gewoon samen verder en het huidige college gaat wat ons betreft door met het uitvoeren van haar taken. Het onderzoek naar de bestuurlijke opties wordt voortvarend en resultaatgericht opgepakt.

PERSBERICHT Nieuw coalitieakkoord ...

Gewoon Lokaal! Gewoon Lokaal! VVD CDA Steenbergen 24-05-2018 09:49

PERSBERICHT Nieuw coalitieakkoord bijna gereed, college bekend Afgelopen weken hebben Gewoon Lokaal!, VVD en CDA gewerkt aan een coalitieakkoord. Dit akkoord, met als titel “Gewoon Samen Doen!” is nu in concept gereed en wordt dinsdag 5 juni om 19 uur gepresenteerd aan de pers. Omdat de coalitiepartijen streven naar een breed draagvlak onder de gehele gemeenteraad, wordt het akkoord vandaag in concept naar de andere partijen verzonden. Daarnaast zijn de namen van de nieuwe wethoudersploeg bekend. Samen met de burgemeester vormen zij het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Gewoon Samen Doen! Gewoon Samen Doen! is de titel van het concept coalitieakkoord. In het akkoord staan de doelstellingen en activiteiten voor de komende bestuursperiode beschreven. Het coalitieakkoord is vandaag in concept naar de andere partijen van de gemeenteraad gestuurd. Deze krijgen de gelegenheid hun opmerkingen en suggesties bij de formateur naar voren te brengen. Waar mogelijk en wenselijk geven de coalitiepartijen Gewoon Lokaal!, VVD en CDA deze inbreng een plek. Kandidaat-wethouders De namen van de nieuwe wethoudersploeg zijn bekend. Dit zijn Wilma Baartmans (huidige fractievoorzitter Gewoon Lokaal!), Esther Prent (Gewoon Lokaal!), Petra Lepolder (huidige VVD-wethouder) en een nieuw gezicht binnen Steenbergen, Koos Krook (CDA). Hij woont in Made en is op dit moment wethouder in de gemeente Neerijnen. De verdeling van de portefeuilles is op dit moment nog niet bekend en wordt tijdens de eerste vergadering van het nieuwe college vastgelegd. Vervolg De datum waarop het nieuwe college van burgemeester en wethouders wordt geïnstalleerd is op dit moment nog niet bekend. Naar verwachting zal dit begin juni zijn.