Nieuws van politieke partijen over VVD inzichtelijk

89639 documenten

D’n Toomp in nieuw jasje!

VVD VVD Gennep 03-03-2024 11:49

Eindelijk was het zover: d’n Toomp in Heijen werd door onze wethouder Janine van Hulsteijn op vrijdag 23 februari geopend. Na de verbouwing, waar veel Heijenaren al jaren naar snakten, heeft het dorp nu echt weer een mooi gemeenschapshuis.

https://gennep.vvd.nl/nieuws/54982/d-n-toomp-in-nieuw-jasje
Als VVD zetten we ons al jaren in voor toekomstbestendige dorpshuizen, daarom hebben we sinds 2018 ook aangedrongen bij de gemeente om de plannen die er vanuit het dorp Heijen lagen voor d’n Toomp op te pakken. Nadat de seinen op groen stonden, kon in 2023 het startschot worden gegeven voor de verbouwing. 
Janine van Hulsteijn: “De afgelopen maanden heeft er een echte transformatie plaatsgevonden: naast allerlei duurzaamheidsmaatregelen hebben de ‘bewoners’ van het gemeenschapshuis nu ook echt een gemeenschappelijk thuis. D’n Toomp, gymzaal, basisschool en kinderopvang zijn een eenheid geworden. Daar zijn we als gemeente ontzettend blij mee, en we zijn bovenal trots op alle betrokken Heijenaren die zich al jaren sterk hebben gemaakt voor deze verbouwing!”

Veel externe inhuur bij gemeenten

VVD VVD Sint-Michielsgestel 03-03-2024 01:52

Er is veel externe inhuur bij gemeenten. Als raadsleden hebben wij daar weinig zicht op, blijkt uit een enquête van Dtv-nieuws.

https://sintmichielsgestel.vvd.nl/nieuws/54984/veel-externe-inhuur-bij-gemeenten

In december 2023 kregen partijen, waaronder ook de VVD in Sint-Michielsgestel, een enquête van DTV-nieuws. DTV was bezig met een onderzoek naar externe inhuur bij gemeenten. Als VVD Sint-Michielsgestel hebben wij daar een beeld bij.Naar aanleiding van de ingevulde enquête, volgde een interview met raadslid Johan Vorstenbosch. Zie hieronder de link naar het interview en naar het artikel. 

https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/veel-externe-inhuur-bij-gemeenten-maar-raadsleden-missen-toezicht-en-evaluatie-daarop

Winkeluitstalling? Gezellig maar verantwoord!

VVD VVD Haarlem 03-03-2024 00:33

Recent ontstond er ophef over de handhaving van het uitstallingsverbod, met name in de Gierstraat.

https://haarlem.vvd.nl/nieuws/54983/winkeluitstalling-gezellig-maar-verantwoord

Waar het wel is toegestaan een bank of enkele bloempotten voor de gevel te zetten, mogen winkeliers geen handelswaar uitstallen, ook niet als dat dezelfde of minder ruimte in beslag neemt. Je mag dus wel een bank van 50cm diep neerzetten, maar geen krat met boeken.En wel weer bloemen en planten en dagbladen. Daarbij komt ook nog dat de regels per straat verschillen. De regels dateren al uit 2013, maar pas recent werd er streng opgetreden.Al die tijd werd uitstalling gedoogd zolang voorbijgangers geen hinder ondervonden.Wij vinden dat hier best eens opnieuw naar kan worden gekeken, het kan eenvoudiger en duidelijker lijkt het. Iets dus voor de gemeenteraad om over te praten.

Om het onderwerp op de agenda te zetten diende Alexander Bruch namens de VVD daarom samen met de Actiepartij en later gesteund door diverse andere fracties de motie “Winkeluitstalling? Gezellig maar verantwoord” in.In de raadsvergadering van 29 februari bleek er brede steun te zijn, dus later dit jaar kan de discussie over mogelijke verruiming -en vooral versimpeling- van de regels daadwerkelijk plaatsvinden. Een mooi resultaat.

Inbreng VVD woningbouwimpuls Geldrop

VVD VVD Geldrop-Mierlo 02-03-2024 08:36

https://geldrop-mierlo.vvd.nl/nieuws/54976/inbreng-vvd-woningbouwimpuls-geldrop

Het college van B&W staat voor een aantal keuzes die invloed hebben op de woningbouwimpuls in centrum Geldrop. Gaan we meer of minder woningen realiseren? Waar gaan bewoners en bezoekers parkeren? Gaat snelheid voor aantal woningen?

 

Aan de hand van stellingen hebben college en gemeenteraad met elkaar van gedachten gewisseld. Als VVD hebben we de nadruk gelegd op het realiseren van zoveel mogelijk woningen, en er voor zorgen dat we snel gaan starten. Projecten die moeilijker zijn te realiseren, bijv. door de ligging of doordat er meerdere eigenaren zijn, moeten we niet vergeten. We moeten in gesprek blijven. Maar op de korte termijn willen we vooral die schop in de grond zien gaan daar waar het kan.

 

VVD Geldrop-Mierlo heeft ingebracht dat wat ons betreft op het Bezorgershof hoger mag worden gebouwd dan we vooraf voorzagen. Ook zijn we bereid (op geschikte locaties) kleine wooneenheden te bouwen die geschikt zijn voor eenpersoonshuishoudens. Op locaties op loopafstand van het OV mag ook de parkeernorm voor ons niet in de weg staan om meer woningen te realiseren. Dit is een mooie locatie om met name te bouwen voor jongeren om een eerste stap op de woningbouw te maken.

 

We zouden graag zien dat Centrum-West in zijn geheel wordt bezien en niet per deelproject omdat de projecten onderling ook moeten aansluiten. Dit is bij uitstek een mooie locatie waar we de hoogte in kunnen. Hier ligt ook een kans om het gehele project woningbouwimpuls financieel sluitend te houden. Daarbij willen we graag vernieuwing zien bij zowel Stationsstraat 33 als 66 zodat er een mooie entree ontstaat richting Geldrop vanaf het Station. Het zou mooi zijn als elementen van het GGD-gebouw terugkomen in de nieuwbouw, maar dat is geen must. Bij Centrum-West zouden we gezien de ligging graag focus zien op woningen voor senioren.

 

De bibliotheekfunctie mag van ons worden verplaatst naar een locatie waar we de doorstroming er in willen houden. Wij denken aan gemeentehuis, Weeffabriek of het kasteel. En we zouden het een kans vinden om het huidige gebouw waar de bibliotheek is gevestigd te herontwikkelen op een manier zodat in Marktplein en Horecaplein in de toekomst beter op elkaar kunnen aansluiten.

 

VVD Geldrop-Mierlo vindt een levendig, toekomstbestendig en groen centrum belangrijk. Daarom willen we de Langstraat afsluiten voor doorgaand verkeer en voor vergroening zorgen. Parkeren moet ondergronds worden gebracht, liefst ook bij de supermarkten (denk aan voorbeeld Brandevoort). En bij de Meent (gemeentehuis) willen we graag een halfverdiept parkeerdek zien zodat er meer plekken beschikbaar komen met in totaal 2 parkeerdekken zonder dat het veel hoger wordt dan de weg. Het geeft ook mogelijkheden voor vergroening van het plein. Dit geeft de ruimte om Marktplein autovrij te maken en Bezorgershof autoluw.

 

We vinden het een kans om evenementen onder te brengen op Marktplein, Horecaplein, Kasteeltuinen en voor de kermis bijv. uit te wijken naar de Dommeldalseweg.

 

In ieder geval is het belangrijk om het doel van de Woningbouwimpuls in het oog te houden: een kans om centrum Geldrop een boost te geven en tegelijkertijd woningen toe te voegen. Deze boost moet kwalitatief zijn, met oog voor goede inpassing in de omgeving en architectuur. Voor ons ligt de focus op starters en senioren.

 

Hiermee denken we het college een duidelijke richting mee te kunnen geven: VVD gaat voor een groen, bereikbaar en toekomstbestendig centrum dat bruist!

 

Wilt u meedenken over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op!

 

VVD Geldrop-Mierlo fractie

De fietsverbinding tussen Delft en Rotterdam komt er!

VVD VVD Pijnacker-Nootdorp 02-03-2024 08:22

En dat is goed nieuws voor onze inwoners, vinden de fracties van D66, VVD, Progressief PN, PvdD, FG, CU/SGP. Als de fiets pakken om naar het werk te gaan aantrekkelijk is, betekent dat meer keuze voor de inwoners. Bovendien willen we af van de schadelijke uitstoot en investeren we zo flink in de natuur.

https://pijnackernootdorp.vvd.nl/nieuws/54975/de-fietsverbinding-tussen-delft-en-rotterdam-komt-er

© Paul Turion

Fiets, Openbaar vervoer of auto?

VVD ziet dat de autowegen nu al vol zijn. Gert-Jan Klapwijk waarschuwt: “De drukte van het verkeer neemt steeds toe, er wonen steeds meer mensen in onze directe omgeving en met elektrische fietsen en speed pedelecs wordt het steeds makkelijker om grotere afstanden te overbruggen met de fiets.” Jaap Koole (D66) noemt het succes van de metroverbinding tussen Rotterdam en Den-Haag. Hetzelfde verwacht D66 van deze fietsroute: “Snelle en veilige fietsroutes bevorderen het gebruik van de fiets in plaats van het autogebruik voor het woon-werkverkeer. Bovendien staat de luchtkwaliteit en de natuur staat al onder druk in onze regio en op de fiets stappen is ook beter voor de mens zelf.” Het stimuleren van fiets en openbaar vervoer is een van de speerpunten van het verkiezingsprogramma van Progressief PN. Kavita Hira neemt het op voor de vele inwoners die gebruik zullen gaan maken van deze fietsroute. Bovendien investeren we zo in een leefbare gemeente. Dat gaat niet alleen over klimaatverandering, maar ook over het beschermen van onze natuur en het bevorderen van biodiversiteit.

Aandacht voor de natuur en bewonersparticipatie

Op het voorstel van het College kwam veel kritiek vanwege de ligging naast een natuurgebied en de bezwaren van omwonenden. Enkele partijen waren toen het voorstel in november besproken werd ook nog niet helemaal overtuigd. Inmiddels is PvdD overtuigd. Carla van Viegen: “Het verbinden van natuurgebieden is van essentieel belang om een robuust netwerk te krijgen in een verstedelijkt gebied als de onze en er dus ruimte wordt geboden dat dieren zich kunnen verplaatsen.” Inmiddels is er meer duidelijkheid over de ecologische gevolgen voor de Ackerdijkse Plassen en ziet PvdD mogelijkheden om met diervriendelijke verlichting en inzaaien van bloemen en kruiden ter bevordering en de insectenstand het plan nog beter te maken. Voor de fractie CU/SGP is naast de ecologische meerwaarde van het ecoduct de verdere participatie van de belanghebbenden over de inpassing van de fietsroute nog van belang. Voorts heeft het college toegezegd, op verzoek van Rob van der Welle, om de vervolgstappen actief te delen met de raad. Ook riep hij het College verder op de mogelijke schade aan woningen goed op te vangen. Nita Graafland (FG) ging een stap verder. Zij diende, samen met de fracties van D66, VVD, Progressief PN en Partij voor de Dieren, een amendement in om omwonenden een stem te geven de route zodanig te verschuiven dat de overlast voor hen beperkt wordt.

Zero-Emissie zone voor Vracht- en bestelwagens komt er definitief

VVD VVD Haarlem 02-03-2024 07:37

De milieu-zone voor vracht- en bestelwagens rondom het Haarlemse centrum, Haarlem Noord en de N200 gaat er definitief komen, hoewel de maatregelen voor uitzonderingen nog niet zijn uitgewerkt. De onzekerheid voor ondernemers blijft. 

De Haarlemse ondernemers gaan een onzekere tijd te gemoed nu de gemeenteraad, minus de VVD en een groot deel van de Haarlemse oppositie, de plannen rondom de zero emissiezone heeft goedgekeurd. Een groot probleem hierbij is dat de uitzonderingen nog niet zijn uitgewerkt. Zonder uitzonderingen op dit beleid is de bestaanszekerheid, zeker voor kleine ondernemers, ineens volledig weg. Want voor bedrijfseigenaren die in het gebied wonen en er vanuit werken, of die juist in het gebied moeten werken, is er nog geen definitief plan. 

De VVD heeft daarom diverse moties en amendementen ingediend om het plan te verzachten en ook een poging gegaan om eerst de uitzonderingen in kaart te brengen alvorens we het beleid gaan invoeren. Dat de zone er nu komt is een feit, echter heeft de wethouder een flink pakket aan opdrachten gekregen om de uitzonderingen vorm te geven. 

Zo hebben we geregeld dat de kleine Haarlemse ondernemer een uitzondering mag aanvragen op de zero emissie zone, en dat de financiën van een ondernemer aangevoerd mogen worden als reden om niet over te stappen. De regels zijn er immers niet voor bedoeld om de Haarlemse ondernemer de nek om te draaien. 

Ook heeft de VVD opnieuw aandacht gevraagd voor de regio. Als Haarlem zijn we een knooppunt voor de regio, zeker omdat de N200 in de plannen van de zero emissie zone ligt. Het is daarom van belang dat we ook rekening houden mét onze partners en buurgemeenten in de regio. Hier was weinig animo voor bij de gemeenteraad terwijl er al wel een toezegging door de wethouder op gedaan was naar de buurgemeenten toe. 

VVD Haarlem heeft in ieder geval de wethouder verzocht om toch écht goed te kijken naar de uitzondering voor de regio om ervoor te zorgen dat we als Haarlem niet de ondernemers rondom Haarlem gaan beknellen. 

Over niet al te lange tijd komen de uitzonderingsregels naar de commissie beheer toe, en dan zal er over gesproken worden hoe de uitzonderingen precies vormgegeven gaan worden. 

Rioolheffing gaat in Haarlem fors stijgen

VVD VVD Haarlem 02-03-2024 07:20

Alles doen, of helemaal niets en dan het Haarlemse rioolwater door de afvoeren en wc's van huizen terug naar boven laten komen. Dat was het bericht waarmee het college naar de gemeenteraad kwam onder groot gejuich van GroenLinks. Een woonlastenstijging voor de Haarlemse bewoners van 150,- euro per jaar in de komende jaren is het gevolg. 

Haarlem is zoals een ieder weet, niet een goedkope stad om in te wonen. De Haarlemse huishoudens hebben het zwaar met steeds meer belastende maatregelen. Zo komen er voor huishoudens in 11 wijken ook al véél extra lasten bij voor het parkeren van een auto, en nu dus ook 150,- euro meer voor de rioolheffing. 

In Nederland is de rioolheffing op een bijzondere manier geregeld. Net als de afvalstoffenheffing, ook al zijn daar uitzonderingen voor, is de rioolheffing een gesloten systeem. Dat wil zeggen dat de rioolheffing kostendekkend moet zijn, en daarmee de kosten van het riool volledig moet dekken. Er kan dus geen winst óf verlies op gemaakt worden. Extra kosten en baten moeten direct goedgemaakt worden. 

Het Haarlemse riool is aan vervanging toe, en dat er iets moet gebeuren staat ook voor de VVD buiten kijf. Het Haarlemse riool is voor het laatst vervangen net na de tweede wereldoorlog en is daarmee volledig afgeschreven. Het riool langer in huidige staat behouden verhoogt het risico op lekken en problemen. 

Echter is er ook een andere kant. De investeringen worden, voor een riool wat minstens 80 jaar mee kan, over 40 jaar afgeschreven in de nieuwe plannen. En ook worden er veel aanvullende duurzame maatregelen voorgesteld in de plannen die ongeveer 85 miljoen euro kosten. Het zijn maatregelen waarvan de keuze aan de raad moet worden voorgelegd zodat zij een goede afweging kan maken óf die 150,- euro extra nu echt noodzakelijk is, of dat het ook wel iets minder kan. Want een verdubbeling van de rioolheffing is voor de VVD niet acceptabel. 

Minimaal vind de VVD het van belang dat de afschrijvingstermijnen veranderd worden, een technische wijziging die geen extra kosten of risico met zich mee brengt, anders dan dat we de realistische in plaats van de economische levensduur aanhouden. Ook vind de VVD dat er beter gekeken moet worden naar de maatregelen die nu heel makkelijk weg worden gezet in de rioolheffing. Er zijn onderdelen van het plan die prima in de duurzaamheidsagenda kunnen passen en ook daaruit betaald kunnen worden. 

Ook zou het mogelijk zijn om vanuit bijvoorbeeld de algemene middelen een deel van de investeringen te dekken, zodat niet de volledige investering betaald hoeft te worden vanuit een jaarlijkse extra last voor de Haarlemmers. 

Zo zijn er dus vele mogelijkheden waar het college niet naar heeft gekeken, of in ieder geval niet heeft voorgesteld aan de raad. Dit kwam GroenLinks wethouder Berkhout op veel kritiek te staan. De trechter waar hij dit plan in werpt, en daarmee zegt, het is alles of helemaal niets is niet een acceptabele wijze van bestuur. 

De wethouder heeft na de hevige kritiek toegezegd om met een nadere uitwerking te komen. Helaas heeft de gemeenteraad nu al wel ingestemd met de plannen zonder dat zij de financiële onderbouwing al weten. Bij de kadernota word dit dossier vervolgd. 

De inzet van de VVD is helder: wees realistisch in de uitgaven en termijnen voor afschrijving. Let op de portemonnee van de Haarlemmers en vooral op de maandelijkse en jaarlijkse belasting van de Haarlemmer. 

Rondetafelgesprekken op 5 maart over verbeteren Piazza in Castellum en meer

VVD VVD Houten 02-03-2024 04:53

Op dinsdagavond 5 maart zijn er weer rondetafelgesprekken, op de agenda staan veel verschillende onderwerpen. Van het herinrichten van het Piazza in Castellum, de aankoop van aandelen Stedin en veel meer. Rondetafelgesprek 1 wordt gestart met het aanbieden van de Routekaart Energieneutraal 2040 door het Burgerberaad.

https://houten.vvd.nl/nieuws/54980/rondetafelgesprekken-op-5-maart-over-verbeteren-piazza-in-castellum-en-meer

Onder de tabel kun je samenvattingen lezen waar de raadsvoorstellen over gaan en wie van de Houtense VVD het woord voert in het rondetafelgesprek en in de raadsvergadering.

De rondetafelgesprekken kunnen live bijgewoond worden, de rondetafelgesprekken kunnen ook live gevolgd worden via Notubiz

De stukken zijn terug te lezen via deze link.

Agenda

RTGDatum & TijdLocatieWieOnderwerp  105/03 20:00uRaadszaal / NotubizBibi Verbeek

Raadsvoorstel Herinrichting Piazza

Jan Rinkel

Raadsvoorstel Afvalstoffenverordening gemeente Houten 2024

  

Robert Paling

Raadsvoorstel Nota bodembeheer 2023, regionale Beleidsnota PFAS en bijbehorende kaarten

 Bibi Verbeek

Raadsvoorstel Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht Gemeente Houten 2024

  Robert Paling

Raadsinformatiebrief uitvoering Zonneveldenbeleid

205/03 20:05uKamer 0.46/0.47

Mathieu Cox

Raadsvoorstel Aanschaf aandelen Stedin

  

Mathieu Cox

Raadsvoorstel Kaders begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 Veiligheidsregio Utrecht

Mathieu Cox

Raadsvoorstel Normenkader 2024

  

Mathieu Cox

Raadsvoorstel GGDrU concept Kaderbrief 2025 en wijziging Gemeenschappelijke Regeling

Mathieu Cox

Raadsinformatiebrief vertraging nieuwbouw OBS De Velduil

Vragen of opmerkingen over deze en andere onderwerpen kunnen gesteld worden aan: fractie@vvd-houten.nl Meer informatie over de agenda van de rondetafelgesprekken, deze of eerder besproken raadsvoorstellen zijn te vinden via de website van de gemeente

Tijdens het rondetafelgesprek worden de raads- en commissieleden ook bijgepraat over actuele regionale onderwerpen. De raadsvoorstellen van deze rondetafelgesprekken worden in de gemeenteraadsvergaderingen van 19 maart besproken. De geagendeerde Raadsinformatiebrieven worden normaal gesproken niet geagendeerd voor een raadsvergadering.

Samenvatting  Raadsvoorstellen en Raadsinformatiebrieven

Raadsvoorstel Herinrichting Piazza

Sinds 2019 wil het college van Burgemeester en Wethouders de overlast die veroorzaakt wordt door de vele fietsen op het plein Piazza aanpakken. In de achterliggende periode is door een aantal omwonenden en ondernemers / a.s.r. real estate initiatieven ingediend om het plein te vergroenen. Omdat er zoveel verschillende belanghebbenden in dit gebied zijn is gekozen voor een aanpak waarbij alles bekeken is met een zorgvuldig participatietraject. Door corona heeft dit traject een tijdje stilgelegen. Eind 2021 is het weer opgepakt omdat de fietsparkeeroverlast weer vergelijkbaar was met de periode voor 2020. A.s.r. en de gemeente zijn daarna een gezamenlijk traject gestart om te komen om de inrichting van de openbare ruimte op Piazza te verbeteren zodat overlast wordt verminderd. De herinrichting wordt betaald vanuit reserves en het verschuiven van budget naar 2024.

Voor de VVD is Bibi Verbeek woordvoerder bij dit onderwerp in het rondetafelgesprek en raadsvergadering.

Raadsvoorstel Afvalstoffenverordening gemeente Houten 2024

De Vereniging Nederlands Gemeenten (VNG) heeft een nieuwe modelverordening afvalstoffen opgesteld, die met dit besluit in Houten wordt ingevoerd. De verordening wordt daarmee aangepast aan nieuwe of gewijzigde wetgeving. Nieuw in de verordening is een verbod op het bezorgen van ongeadresseerd reclamedrukwerk, tenzij inwoners een ja-sticker op hun brievenbus hebben geplakt. Dat verbod treedt drie maanden na publicatie van de verordening in werking. Huis-aan-huisbladen zijn nadrukkelijk niet in deze nieuwe regeling inbegrepen en mogen nog steeds huis aan huis bezorgd worden, tenzij een bewoner of gebruiker een nee/nee sticker op de brievenbus heeft. Hetzelfde geldt voor informatie over werkzaamheden of activiteiten in de buurt die voor de bewoners van belang zijn om te weten en drukwerk van vrijwilligers of niet-commerciële organisaties.

Voor de VVD is Jan Rinkel woordvoerder bij dit onderwerp in het rondetafelgesprek en raadsvergadering.

Raadsvoorstel Nota bodembeheer 2023, regionale Beleidsnota PFAS en bijbehorende kaarten 

De Nota Bodembeheer en de bodemkwaliteitskaart zijn vernieuwd. Tijdens het opstellen van de nieuwe nota is rekening gehouden met de nieuwe Omgevingswet. Voor alle gemeenten in de provincie Utrecht is daarnaast ook bodembeleid voor PFAS opgesteld. Om ervoor te zorgen dat de gemeenten van de provincie Utrecht dit op dezelfde manier doen, wordt voorgesteld ook de regionale Beleidsnota PFAS (Per- en polyfluoralkylstoffen) en kaart vast te stellen.

Na vaststelling van de nota bodembeheer, regionale Beleidsnota PFAS en kaarten wordt het weer mogelijk om onder voorwaarden grond te verzetten met de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart zonder dat aanvullend onderzoek noodzakelijk is. De nota voorziet in een duurzaam bodembeheer. Dit effect wordt met name gerealiseerd door binnen het beheergebied een verantwoorde verruiming toe te staan van het lokale grondverzet. 

Het stimuleren en onder voorwaarden mogelijk maken van grondverzet binnen de gemeente Houten levert minder transportbewegingen op ten aanzien van afvoer naar externe verwerkers of toepassingslocaties op grotere afstand.

Daarmee streeft de gemeente een duurzaam bodembeleid na als onderdeel van een circulaire economie. De financiële voordelen gelden voor zowel de gemeente als de ondernemers/initiatiefnemers.

De stukken (Nota bodembeheer, beleidsnota PFAS en bijbehorende kaarten) hebben zes weken ter inzage gelegen. De terinzagelegging heeft niet geleid tot inhoudelijke wijzigingen. 

Voor de VVD is Robert Paling woordvoerder bij dit onderwerp in het rondetafelgesprek. In de raadsvergadering voert Eef Stiekema het woord.

Raadsvoorstel Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht Gemeente Houten 2024 

Door de invoering van de Omgevingswet (Ow) per 1 januari 2024 vervalt de huidige Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) als grondslag van de huidige Verordening kwaliteit, vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Gemeente Houten 2017. Om de werking van de verordening onder de Omgevingswet te behouden moet de bestaande VTH-verordening dan ook worden vervangen. De verordening vormt het kader voor de kwaliteit van de uitvoerings- en handhavingstaken op het terrein van de Ow door de gemeente en in opdracht daarvan handelende (omgevings-)diensten en drukt commitment uit van de raad aan de landelijk geldende kwaliteitscriteria voor de uitvoering van uitvoerings- en handhavingstaken.

Na vaststelling door de raad, treedt de Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Houten 2024 met terugwerkende kracht per 1 januari 2024 in werking middels een publicatie in het gemeenteblad en op www.overheid.nl

De raad wordt jaarlijks geïnformeerd over de uitvoering van deze verordening via het jaarlijkse U&H-Jaarverslag en -uitvoeringsprogramma. Hiernaast wordt er jaarlijks geëvalueerd vanuit het Rijk. Het Interbestuurlijk toezicht (IbT) van de Provincie Utrecht ziet namelijk jaarlijks toe op de (kwaliteit van de) uitvoering van de verordening.

Voor de VVD is Bibi Verbeek woordvoerder bij dit onderwerp in het rondetafelgesprek en de raadsvergadering.

Raadsinformatiebrief uitvoering Zonneveldenbeleid

Op 8 juli 2021 heeft de gemeenteraad het beleidskader zonnevelden vastgesteld. Het beleid biedt een kader voor de realisatie van 55 hectare aan zonnevelden. De gemeenteraad heeft in november 2017 goedkeuring gegeven voor de realisatie van totaal 100 hectare aan zonnevelden tot 2025.

Het afgeven van een omgevingsvergunning betekent niet automatisch dat een zonneveld ook (snel) gebouwd kan worden. Voor zonnevelden De Knoest en De Heul geldt dat de lokale energiecoöperaties mede-eigenaar zijn. Lokaal eigendom betekent ook dat de bouw van het zonneveld met lokaal geld, opgebracht door leden van de coöperaties, gefinancierd moet worden. Dit blijkt in de praktijk moeilijk. Het gaat om grote sommen geld en naast eigen geld is ook een banklening aan de orde.

De energiecoöperaties willen graag met de gemeente in gesprek over hoe definitieve realisatie mogelijk kan worden gemaakt. Door in het financieringstraject de overheid een rol toe te bedelen, ontstaat voor de bank meer zekerheid. De te onderzoeken mogelijkheden zijn onder meer: garantstelling, afsluiten van een energiecontract door de gemeente of medefinanciering. Daarnaast is een mogelijke optie om als overheid deel te nemen aan een rechtsvorm (bijvoorbeeld een stichting). Zo wordt voor de bank (BNG) zichtbaar dat er sprake is van betrokkenheid van de gemeente, een voorwaarde voor financiering door de BNG.

Als de gemeente een rol in de financiering zou willen vervullen moet dit worden afgewogen tegen de risico’s. Bovendien neemt de gemeente dan een extra rol naast de al bestaande rol van verlener en handhaver van de omgevingsvergunning. Dit kan in bepaalde situaties leiden tot de schijn van belangenverstrengeling.

Medio 2024 zal een start worden gemaakt met de evaluatie van het zonneveldenbeleid.

Voor de VVD is Robert Paling woordvoerder bij dit onderwerp in het rondetafelgesprek, een raadsinformatiebrief wordt normaal gesproken niet geagendeerd in een raadsvergadering.

Raadsvoorstel Aanschaf aandelen Stedin

Stedin is als netwerkbeheerder voor de gemeente, de inwoners en bedrijven een belangrijke partner in de energietransitie. In de komende jaren zal door Stedin ongeveer 8 miljard euro geïnvesteerd moeten worden in het netwerk om de energietransitie mogelijk te maken. In april 2022 vraagt Stedin Holding N.V. de niet aandeelhoudende provincies en gemeenten in haar verzorgingsgebied om aandeelhouder te worden, ook de gemeente Houten is gevraagd.

Het Rijk heeft in deze periode met de zittende aandeelhouders onderhandeld over zeggenschap, dividenduitkering en de prijs per aandeel. Stedin heeft in december 2023 potentiële aandeelhouders een nieuw verzoek gedaan, met als aanbod dat voor dezelfde prijs per aandeel en voorwaarden kan worden ingestapt als het Rijk, indien voor 31 maart 2024 wordt toegetreden. Dit zijn gunstige voorwaarden, die zijn verwoord in een verantwoord voorstel en de prijs per aandeel is bepaald per 31-12-2022.

Na deze periode van onderhandeling, vooroverleg en onderzoek, en na afweging van de consequenties die hieraan verbonden zijn, is nu het moment om te bepalen of de gemeente Houten, en zo ja op welk moment, aandeelhouder wordt van Stedin Holding N.V. In dit voorstel worden de consequenties beschreven van de optie om op korte termijn toe te treden als aandeelhouder.

Voor de VVD is Mathieu Cox woordvoerder bij dit onderwerp in het rondetafelgesprek, tijdens de raadsvergadering voert Eef Stiekema het woord.

Raadsvoorstel Kaders begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 Veiligheidsregio Utrecht

De raad is verzocht om een zienswijze te geven op de door de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) aangeboden Kaders begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024. Het college adviseert om in te stemmen met de voorliggende kaders en daarnaast een waarschuwing voor de toekomst mee te geven. De zienswijzen worden besproken in het algemeen bestuur op 25 maart 2024.

Voor de VVD is Mathieu Cox woordvoerder bij dit onderwerp in het rondetafelgesprek, tijdens de raadsvergadering voert Jan Rinkel het woord.

Raadsvoorstel Normenkader 2024

Het normenkader bevat de wet- en regelgeving en vormt het toetsingskader voor het uitvoeren van interne controles. Gecontroleerd wordt in hoeverre de organisatie voor de financiële rechtmatigheid voldoet aan de geldende externe wet- en regelgeving en de regelgeving die door de raad is vastgesteld. Het normenkader is ook de basis voor de accountantscontrole. Met ingang van verslagjaar 2023 wordt het normenkader vastgesteld door de raad.

Voor de VVD is Mathieu Cox woordvoerder bij dit onderwerp in het rondetafelgesprek, tijdens de raadsvergadering voert Jan Rinkel het woord.

Raadsvoorstel GGD regio Utrecht Kaderbrief en wijziging Gemeenschappelijke regeling

De GGD regio Utrecht (GGDrU) heeft een concept Kaderbrief 2025 opgesteld, die momenteel voor zienswijze wordt aangeboden aan de gemeenteraden. Daarnaast is er een concept wijzigingsbesluit gepresenteerd over de Gemeenschappelijke Regeling waar de GGDrU onderdeel van is, naar aanleiding van de wijziging in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). In deze wijziging worden de termijnen voor beoordeling van de begroting en jaarstukken verlengd en is een periodieke evaluatie toegezegd. Ook dit concept wijzigingsbesluit is aangeboden aan de gemeenteraden voor een zienswijze. De Commissie Verbonden Partijen heeft zich over de thema's gebogen in samenwerking met de betrokken ambtenaren en bestuurlijke portefeuillehouder en het voorstel is door middel van bijgaande brief de zienswijzen op beide thema's kenbaar te maken.

Voor de VVD is Mathieu Cox woordvoerder bij dit onderwerp in het rondetafelgesprek, tijdens de raadsvergadering voert Eef Stiekema het woord.

Raadsinformatiebrief vertraging nieuwbouw OBS De Velduil

De openbare basisschool De Velduil krijgt een nieuw schoolgebouw aan het Eggeveld. De uitvoering start echter 7 maanden later dan was gepland. Door de hogere bouwkosten is een wijziging in materiaalkeuze en een nieuwe Europese aanbesteding van het werk nodig. Het nieuwe schoolgebouw en de gymzaal zullen hierdoor niet in april, maar op z’n vroegst in november 2024 klaar zijn.

Voor de VVD is Mathieu Cox woordvoerder bij dit onderwerp in het rondetafelgesprek, een raadsinformatiebrief wordt normaal gesproken niet geagendeerd in een raadsvergadering.

Samenwerken aan een robuuste N279

VVD VVD Meierijstad 02-03-2024 00:14

https://meierijstad.vvd.nl/nieuws/54979/samenwerken-aan-een-robuuste-n279

Vrijdagochtend 1 maart ondertekenden wij samen een manifest. Ons manifest roept op om samen met lokale ondernemers en VVD-fracties aan de slag te gaan voor robuuste 4-baansoplossing voor de N279. Om dit extra kracht bij te zetten hebben we een petitie, om deze petitie succesvol te laten zijn vragen wij eenieder die zijn/haar stem hier ook voor wilt laten gelden om dit te ondertekenen via: https://petities.nl/petitions/kom-samen-met-een-oplossing-voor-de-n279-voor-2030?locale=nl

De N279 is de belangrijkste verkeersader in het oosten van Brabant. Om de krachtige positie van deze regio te behouden, is het belangrijk om de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid op en rondom de N279 tussen Veghel en Asten te verbeteren. 

Al vele jaren wordt er gepraat over deze weg, die voor zowel bewoners als ondernemers erg belangrijk is om van huis naar werk te komen. 

Onderstaande ondernemers en VVD-Fracties willen dat bij elk overleg het realiseren van een robuuste 4 baansoplossing voor de N279 voorop komt te staan. 

Daarom roepen wij op:

1. Ga en blijf met elkaar in gesprek over de invulling van de N279

2. Kom met een gedragen robuust plan voor een N279 op een zo kort mogelijk termijn.

3. Kijk verder dan alleen de eigen gemeentegrenzen. Onderstaande fracties zullen bij elke gelegenheid het belang van doorpakken ter realisatie van de N279 benadrukken.

4. Om samen met ondernemers van de gemeenten grenzend aan de N279 op te trekken voor de realisatie van een robuuste N279.

5. Draag zorg voor een volledige realisatie voor 2030, pak door zodat op korte termijn de schop in de grond kan voor minimaal korte termijn maatregelen die de doorstroming bevorderen. 

VNO/NCW Brabant Zeeland

Platform Ondernemend Meierijstad

Bedrijven Kontakt Gemert-Bakel

Ondernemersvereniging Boekel

VVD fracties:

Meierijstad

Helmond

Asten

Gemert-Bakel

Deurne

Helmond

Boekel

Landelijke doorontwikkeling van het modeluniform van de boa afwachten

VVD VVD Arnhem 01-03-2024 10:09

https://arnhem.vvd.nl/nieuws/54962/landelijke-doorontwikkeling-van-het-modeluniform-van-de-boa-afwachten

Woensdagavond is de neutraliteit van de BOA aan bod gekomen in de Arnhemse gemeenteraad. Een onderwerp waar maatschappelijk, zowel lokaal als landelijk de laatste tijd veel over te doen was. Twee jaar geleden is in Arnhem een motie aangenomen, waarin het voor de handhavers mogelijk wordt om godsdienstige of levensbeschouwelijke uitingen te dragen. Dit vond en vindt de VVD Arnhem onwenselijk, omdat dit de neutrale uitstraling van onze handhavers aantast. 

De boa, als vertegenwoordiger van handhaving in onze samenleving, draagt een uniform dat staat voor eenheid en neutraliteit. We geloven dat handhavers, net als politieagenten en defensiemedewerkers, eenheid moeten uitstralen, juist in een maatschappij met verschillende opvattingen en overtuigingen.

Daarnaast lijkt het tijdstip van uitvoering van deze motie sterk op symboolpolitiek bedrijven, vooral gezien het feit dat er landelijke doorontwikkeling gaande is omtrent het boa uniform. Daarom hebben wij onder andere vragen gesteld over het momentum en het negeren van adviezen van de Tweede Kamer en de minister van J&V en de signalen van de VNG en de BOA bond, betreffende het aanpassen van het boa-uniform.