Nieuws van politieke partijen over VVD inzichtelijk

80755 documenten

Puin ruimen op het stadhuis! (1)

VVD VVD Limburg 17-05-2021 10:03

https://roermond.vvd.nl/nieuws/44208/puin-ruimen-op-het-stadhuis-1

Eerder (16 april 2021) publiceerden wij op deze website al het bericht “Gemeente Roermond koerst af op een miljoenentekort”. Toen beperkte de informatie vanuit het college zich nog tot een toelichting van de wethouders Smitsmans en Pleyte en een tweetal sheetjes. Inmiddels heeft ons wat meer informatie bereikt. Het lijkt erop alsof het college het belangrijker vindt over de verkiezingen van volgend jaar heen te regeren dan de raad mee te nemen in het beleids- en besluitvormingsproces dat tot het huidige bestuurlijke dieptepunt heeft geleid. De problemen op het stadhuis blijken veel groter te zijn dan het maken van een eenvoudig rekensommetje dat moet leiden naar een sluitende meerjarenbegroting. Vooruitlopende op een ingelaste commissievergadering van 27 mei 2021 is afgesproken dat de raad in de gelegenheid wordt gesteld schriftelijke vragen te stellen over de informatie die is aangereikt. Via de rubriek “Puin ruimen op het stadhuis!” houden wij u zoveel mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen en de inbreng van de VVD-fractie. Uw belang staat hierbij vanzelfsprekend voorop! Bijgevoegd treft u onze schriftelijke vragen aan.

Bertus op weg naar Den Haag voor de Noord Hollandse lightrail

VVD VVD Heemskerk 17-05-2021 06:04

Initiatiefnemer Bertus Berghuis, VVD-raadslid in Heemskerk, heeft het mogelijke tracé uitgebreid en onder de aandacht gebracht van de Metropoolregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland.

Met het uitgebreidere traject kunnen ook Amstelveen, Aalsmeer, Hoofddorp, Spaarndam en Velserbroek stops krijgen. Haarlem, IJmuiden, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Zaanstad en Amsterdam-Sloterdijk lagen al op de route.

Lees het hele artikel via bijgevoegd krantenartikel.

VVD bezoekt digitaal SMOW: steunpunt voor 0 tot 100!

VVD VVD Wassenaar 16-05-2021 23:18

https://wassenaar.vvd.nl/nieuws/44214/vvd-bezoekt-digitaal-smow-steunpunt-voor-0-tot-100

Fysieke fractiebezoeken zijn nog niet mogelijk, maar digitaal lukt dit prima. Zo ook met de directeur van de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar (kortweg SMOW), mevrouw Mieke Ruigrok. Mieke is een bevlogen vrouw met hart voor haar werk, met duidelijke ambities voor SMOW.

De SMOW is niet alleen een belangrijk aanspreekpunt voor ouderen, maar voor alle inwoners die ergens niet meer zelf uit komen. Dit omvat vele onderwerpen; hulp bij het invullen van formulieren, hulp bij schulden, open eettafel, mantelzorg, boodschappenhulp, samen winkelen, administratieve hulp maar ook hulp bij problemen door corona, ook voor ondernemers. SMOW heeft ondernemers die de ToZo hebben aangevraagd benaderd met de vraag hoe het ervoor staat en gewezen op de mogelijkheid van hulpverlening. 

Eén van doelen van SMOW is het tijdig signaleren van problemen. De organisatie wil laagdrempelig zijn. Ze werkt er hard aan om ervoor te zorgen dat mensen de organisatie vertrouwen en zich er thuis voelen. Zo voorkom je dat mensen te lang wachten en de problemen alleen maar erger worden. Er is een groot netwerk van, veelal lokale, partners waar mee wordt samengewerkt. Doordat veel mensen snel en laagdrempelig geholpen worden bespaart dit op langere en duurdere zorg.  Het uiteindelijke doel is dat de inwoners zelfredzaam zijn. 

SMOW telt 170 Wassenaarse vrijwilligers.  Desondanks is de bekostiging wel een punt van zorg. Betaling geschiedt o.a. door subsidie vanuit de gemeente. Maar ook wordt aan fondsenwerving gedaan. 

 Mieke wil ruimere openingstijden bieden, zodat mensen nog makkelijker en sneller terecht kunnen. Door juiste en tijdige hulp kan SMOW de instroom in WMO helpen verminderen, resulterend in lagere kosten. Monique van Deursen, raadslid namens de Wassenaarse VVD: “We willen serieus de optie van één sociaal loket onderzoeken, omdat WMO kosten de pan uitrijzen en onbetaalbaar dreigen te worden. Overigens speelt dit bij alle gemeenten, maar dat ontslaat ons niet van de verplichting om met alle betrokken partijen naar een betaalbare WMO te zoeken. Degene voor wie de WMO bedoeld is moet er gebruik van kunnen maken. “

Heb jij een liberale blik en wil je mee beslissen over belangrijke zaken in ons dorp? Wordt lid en doe mee! Stuur een e-mail naar secretaris@vvdwassenaar.nl. Je kunt ook met vragen bij het bestuur of één van de raadsleden terecht. 

Een opening naar zondagsopenstelling

VVD VVD Veenendaal 16-05-2021 23:07

Onlangs heeft de vastgoedeigenaar van de Woonboulevard Veenendaal een brief gestuurd aan de gemeenteraad en het college. Hierin gaf deze aan, meer ruimte te wensen om ondernemers elke zondag open te laten gaan om hiermee de gevolgen van de Coronacrisis te beperken. Deze noodkreet van de Woonboulevard is ons als liberale ondernemerspartij niet in de koude kleren gaan zitten. Een aantal andere partijen kwam met een motie om het college de bevoegdheid te geven de Woonboulevard een volledige zondagsopenstelling te verlenen. Dat vonden wij niet de juiste route. De motie is ook niet aangenomen door de gemeenteraad.

https://veenendaal.vvd.nl/nieuws/44212/een-opening-naar-zondagsopenstelling

Uiteraard staan wij achter de gedachte ondernemers op zondag meer ruimte te bieden, maar in de zogeheten preambule bij het raadsprogramma hebben wij afgesproken dat de koopzondag na een periode van rust eerst geëvalueerd gaat worden, alvorens er een verder besluit over zal worden genomen. Deze evaluatie stond oorspronkelijk gepland voor het voorjaar van 2021, maar is vanwege de Coronacrisis uitgesteld. 

Gezien de gevoeligheid rondom dit onderwerp in het college, was het chiquer en sneller geweest om zondagsopenstelling te bereiken met een initiatiefvoorstel. Dit politiek gevoelige en belangrijke thema hoort thuis bij de raad, niet bij het college. Ook eerdere besluiten over de zondag zijn terecht door de raad genomen. En zou de motie zijn aangenomen, dan zou het college na juni eerst nog een besluit hebben moeten nemen. Het besluit zou dus langer op zich laten wachten en bovendien zou het de vraag zijn of dit besluit voor de ondernemers positief zou zijn. Wordt een initiatiefvoorstel aangenomen, dan kunnen de ondernemers gelijk in juni de deuren openen. 

Op voorstel van de VVD, Pro Veenendaal en de PvdA, heeft de raad er nu voor gekozen om de evaluatie van de koopzondag versneld uit te voeren. De evaluatie kan in juni aanstaande afgerond zijn en daarmee houden we ons wel aan de afspraken. Het gevolg hiervan is, dat alle partijen vanuit hun eigen politieke keuze over de koopzondag vrij zijn een besluit nemen. Dat betekent, dat als er dan wel een initiatiefvoorstel komt, wij als VVD vóór kunnen stemmen. Daarmee is de route niet alleen zuiverder, maar vooral ook sneller voor onze ondernemers. 

Als VVD Veenendaal geloven we dat we dankzij de versnelde evaluatie de ondernemers van Veenendaal kunnen helpen en tegelijkertijd tonen we een betrouwbare coalitiepartner te zijn en te blijven. We zien de evaluatie en het initiatiefvoorstel met vertrouwen tegemoet.

Ruben SchoemanRaadslid VVD Veenendaal

Blog 325: Water naar de boom dragen...

VVD VVD Lochem 16-05-2021 10:50

Afgelopen maandag. De raad besluit nieuw geplante bomen na kap, herplant, water te geven omdat ze verdrogen. Kosten voor dit jaar ongeveer € 6.500,-. De VVD stemde tegen. In dit blog lees je waarom.

https://lochem.vvd.nl/nieuws/44199/blog-325-water-naar-de-boom-dragen

Een korte historie. In 2013 stelde Gemeentebelangen voor om € 200.000 te besteden aan achterstallig onderhoud van onze laanbomen. De aanleiding? Veiligheid voor inwoners. Eén jaar later blijkt dat driekwart van dit budget besteedt wordt aan een plan: duurzaam bomenbeheer!

Het college presenteert in 2016 dat plan. Met vijf keer € 60.000 budget voor het uitvoeren van achterstallig onderhoud en daarnaast slechts iets meer dan € 20.000 structureel kan het. Duurzaam en bijna kosten neutraal. Hoe mooi is dat! Bijna te mooi om waar te zijn dus… 

Het jaar erna blijkt al snel dat de kosten veel hoger zijn en de opbrengsten van gekapt hout flink tegenvallen. Het onderhoud wordt stil gelegd, uiteraard worden risico’s weggenomen en er komt een nieuw plan. 

Zomer 2018 ligt dat er. De kosten bedragen structureel bijna twee ton! Het is het eerste echte voorstel van de GroenLinks wethouder waarbij flink wordt ingezet op hogere leeftijd en meer beeldbepalende bomen. Minder kap dus, daardoor meer onderhoud en kosten. De raad stemt morrend in…

Na twee jaar komt het college met een evaluatie. Deze is voorzien voor komende maand. De verwachting? Wederom tegenvallers, er is immers een voorschot genomen bij het vaststellen van de begroting van dit jaar waarbij al € 164.000 eenmalig is opgenomen. De oorzaak? Drie jaar van droogte waardoor er veel meer risicobomen gekapt zijn geworden… 

En dan is daar ineens LochemGroen!, de lokale Linksgroene dissident met een motie om nieuwe aanplant water te geven… Eén maand voor de evaluatie. Okay, het mag, de motie haalt het en de voorpagina omdat niemand graag dode pas aangeplante boompjes ziet, maar het is natuurlijk niet de weg. De afgelopen jaren zijn duizenden bomen vanwege de droogte in de Achterhoek doodgegaan. Een groot probleem waar gelukkig het Waterschap zich erg druk over maakt. Water opslaan en vasthouden. Dat is nodig. Dan verdroogt geen enkele boom meer. 

Wat de VVD betreft nemen we droogte graag mee in de evaluatie van het onderhoud van de laanbomen in Lochem. Daar zal nog menig woord over gewisseld worden! Water naar de boom dragen… Zucht… D’r an! 

Erik Haverkort, fractievoorzitter 

Ontwikkelperspectief Schapenweide aangenomen

VVD VVD De Bilt 16-05-2021 09:09

Ruim 1 week geleden heeft de Raad van de Bilt in meerderheid na een lange voorgeschiedenis met 14 stemmen tegen 12 stemmen het Ontwikkelperspectief Schapenweide aangenomen.

https://debilt.vvd.nl/nieuws/44202/ontwikkelperspectief-schapenweide-aangenomen

De schapenweide is al meer dan 60 jaar onderwerp van gesprek in Gemeente De Bilt. Na lange tijd is het 10 jaar geleden op de agenda gekomen.

In de afgelopen 10 jaar is er gepraat, zijn er voorbereidingen getroffen en zijn er standpunten uitgewisseld. Afgelopen week is het ontwikkelperspectief in de gemeenteraad van Gemeente De Bilt ter stemming aangeboden.

Tijdens de raadsvergadering vroeg de oppositie nog om verder uitstel, hoewel zij al 2 weken extra respijt had gekregen voor de behandeling.

Bekend was dat de 4 coalitiepartijen 3 jaar geleden al de afspraak hadden gemaakt dat er 5 hectare voor Life Science zou worden gereserveerd en minstens 150 woningen zouden worden gebouwd. Dit was al een stevig compromis want 3 coalitiepartijen waren al opgeschoven van 100 % Life Science naar 5 ha en GL verkreeg daarmee 7 ha woningbouw met thans 200! geplande woningen.

Hieraan viel dus niet meer te tornen. Te meer omdat de grond niet in het bezit is van de gemeente maar van het Rijks Vastgoed Bedrijf (RVB).

Dit is een mooi resultaat voor alle coalitiepartijen. Groenlinks ziet haar wens voor woningbouw in vervulling gaan (meer kon ook helemaal niet vw. de zg. milieucirkels aldaar). De andere coalitiepartijen met 5 hectare voor Life Science. Voor VVD De Bilt is dit ook een mooi resultaat omdat het de Biltse economie en de werkgelegenheid stimuleert en het goed is voor de  uitstraling op de gemeente.

De schapenweide wordt voorzien van een mooie met een groene rand omgeven duurzame woonwijk met 30 % sociale huur en 30% midden huur woningen. Dit is een resultaat dat er zijn mag. Het RVB was niet voornemens om aan een en ander voorstel mee te werken. Door het college is dit goed uit onderhandeld, meer zat er niet in! Het Ontwikkelperspectief Schapenweide is aangenomen en de betrokken (politieke) partijen kunnen tevreden zijn met het compromis.

Vrijheid met een zwarte rand

VVD VVD Groningen 16-05-2021 08:05

https://gemeentegroningen.vvd.nl/nieuws/44197/vrijheid-met-een-zwarte-rand

Vrijdag 7 mei hebben we met het lokale netwerk Groningen een mooie online activiteit georganiseerd in het teken van 4/5 mei. Geert Volders, historicus en betrokken bij de stichting Folkingestraat Synagoge, heeft onze leden meegenomen in de geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Groningen stad. Het thema ‘Vrijheid met een zwarte rand’ stond centraal. RTV Noord heeft hier afgelopen maand ook een programma aan gewijd. Dit is te bekijken via:

https://www.rtvnoord.nl/tv/programma/11604/Vrijheid-met-een-zwarte-rand/aflevering/39897 

Vrijheid met een zwarte rand

VVD VVD Haren 16-05-2021 08:05

https://gemeentegroningen.vvd.nl/nieuws/44197/vrijheid-met-een-zwarte-rand

Vrijdag 7 mei hebben we met het lokale netwerk Groningen een mooie online activiteit georganiseerd in het teken van 4/5 mei. Geert Volders, historicus en betrokken bij de stichting Folkingestraat Synagoge, heeft onze leden meegenomen in de geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Groningen stad. Het thema ‘Vrijheid met een zwarte rand’ stond centraal. RTV Noord heeft hier afgelopen maand ook een programma aan gewijd. Dit is te bekijken via:

https://www.rtvnoord.nl/tv/programma/11604/Vrijheid-met-een-zwarte-rand/aflevering/39897 

Gemeenteraad simulatiespel.

VVD VVD Zaanstad 16-05-2021 08:02

Heb je de basiskennis van de gemeenteraad in de smiezen? Dan is het tijd om te testen hoe dit in de praktijk werkt! Door een leuk simulatiespel word je in een fractie gezet, worstel je met verkiezingsprogramma's en portefeuilleverdelingen. Of word je misschien wel wethouder en moet je je staande houden in de wereld van agendapunten, amendementen en moties.

https://zaanstad.vvd.nl/nieuws/44198/gemeenteraad-simulatiespel

In de training gemeenteraad: een kennismaking leer je de basis van de werking van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Maar om de echte feeling te krijgen van de gemeenteraad, geven gecertificeerde Haya-trainers de training gemeenteraad: het simulatiespel.Een leuke en zéér interactieve training met praktische inslag, waarin deelnemers onderling fracties vormen, collegeleden en waarbij verbindingen moeten zorgen voor dualisme en constructivisme.Deze training gaat geheel online en er wordt gebruik gemaakt van o.a. de apps MentiMeter, Nearpod én WhatsApp.Werking van de simulatieTijdens de simulatie krijgen deelnemers de keuze uit vijf uiteenlopende partijen. Deze partijen hebben allemaal een eigen insteek, een politieke filosofie en speerpunten. Het is aan de fracties om dit uit te dragen tijdens de campagne en natuurlijk tijdens de raadsactiviteiten.De fracties hebben allemaal een wethouderskandidaat, maar moeten n.a.v. campagne voeren hopen op genoeg stemmen. Deze stemmen worden bepaald aan de hand van hoe goed je campagne hebt gevoerd. In de raad zijn een beperkt aantal zetels te verdelen: wie krijgt het er voor het zeggenElke fractie krijgt geheime doelen om te realiseren. Van een bepaalde agendapunten doorvoeren, tot het beschermen van wethouders. Wie verdient de meeste punten?ProgrammaDe training is verspreid over vier bijeenkomsten, te weten:Aftrap                             Zaterdag 12 juni 10:00 - 12:30 uur

Tweede bijeenkomst    Zaterdag 19 juni 10:00 - 12:30 uur

Derde bijeenkomst     Zaterdag 26 juni 10:00 - 12:30 uur

Grande finale             Zaterdag 3 juli 10:00 - 16:00 uur (incl. lunchpauze)

In deze bijeenkomsten zitten allerlei basiselementen van de werking van de gemeenteraad verwerkt: een verkiezingsprogramma, portefeuilleverdeling, zoals agendapunten, moties, amendementen, maar ook commissievergaderingen, insprekers, etc.Dag 1: start

- Partijvorming

- Verkiezingsprogramma opstellen

- Campagne & doelstellingen bepalen

- Portefeuilles verdelen

- Wethouderskandidaten bepalen

Tweede bijeenkomst

- Mysterie-casus

- Presidium

- Interview met de lokale krant

Derde bijeenkomst

- Mysterie-casus

- Commissie Bestuur & Sociaal

- Commissie Ruimte

- Interview met de lokale krant

Grande finale

- Mysterie-casus

- Raadsvergadering

- Moties & amendementen

- Gezamenlijke afsluiting

- Certificaat

DeelnameAan deze training kunnen maximaal 21 personen deelnemen. Opgave is natuurlijk vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Je bent gedurende deze vier bijeenkomsten afhankelijk van elkaar.

De kosten voor deze training bedragen € 140,- per persoon.

Voor meer informatie of inschrijving, neem contact op met Kevin Hauser:

06 487 30 771  |  k.hauser@vvd.opleidingen.nl

Leon Bastiaans lijsttrekker VVD Venlo

VVD VVD Venlo 16-05-2021 00:46

Tijdens de ledenvergadering van 20 maart jongstleden is Leon Bastiaans gepresenteerd als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

https://venlo.vvd.nl/nieuws/44201/leon-bastiaans-lijsttrekker-vvd-venlo

Check hieronder het persbericht.