Nieuws van politieke partijen over VVD inzichtelijk

87985 documenten

Rondetafelgesprek over financiële situatie gemeente Houten

VVD VVD Houten 10-06-2023 07:36

Donderdag 15 juni is er weer een rondetafelgesprek. Op de agenda staan de financiële stukken van de gemeente Houten: het jaarverslag over 2022 (resultaatbepaling en resultaatbestemming) en de eerste Bestuursrapportage 2023. In dit laatste document wordt toegelicht hoe de gemeente er dit jaar tot nu toe financieel voorstaat.

https://houten.vvd.nl/nieuws/53064/rondetafelgesprek-over-financiele-situatie-gemeente-houten

De gemeente Houten hield in 2022 veel geld over (€7,5 miljoen). Je zou kunnen denken dat de toekomst er daardoor ook heel erg positief uitziet. Dat is helaas niet het geval. Door een aantal ontwikkelingen eind vorig en begin van dit jaar ziet de verwachting voor de komende jaren er niet goed uit. Het lijkt erop dat de gemeente voor 2023 €2,8 miljoen tekort gaat komen. De komende jaren loopt dat tekort op tot €7 miljoen per jaar als er niet ingegrepen wordt! In de komende weken wordt duidelijker hoeveel geld de gemeente de komende jaren ontvangt en hoe hoog de tekorten echt worden. Bezuinigingen lijken nu al in ieder geval hard nodig!

Onder de tabel kun je samenvattingen lezen van de raadsvoorstellen. VVD raadslid Jan Rinkel voert het woord bij deze onderwerpen.

De rondetafelgesprekken kunnen live bijgewoond worden maar ook live gevolgd worden via Notubiz

De stukken zijn terug te lezen via deze link.

Agenda

RTGDatum & TijdLocatieWieOnderwerp  115/06 20:00uRaadszaal / Notubiz

Jan Rinkel

Jaarstukken 2022 - resultaatbepaling

Jan Rinkel

Jaarstukken 2022 - resultaatbestemming

  

Jan Rinkel

Eerste Bestuursrapportage 2023

Vragen of opmerkingen over deze en andere onderwerpen kunnen gesteld worden aan: fractie@vvd-houten.nl Meer informatie over de agenda van de rondetafelgesprekken, deze of eerder besproken raadsvoorstellen zijn te vinden via de website van de gemeente

Tijdens het rondetafelgesprek worden de raads- en commissieleden ook bijgepraat over actuele regionale onderwerpen. De raadsvoorstellen van deze rondetafelgesprekken worden in de gemeenteraadsvergaderingen van 20 juni besproken.

Samenvatting Raadsvoorstellen

Jaarstukken 2022 - resultaatbepaling

De gemeente Houten heeft in 2022 €7,6 miljoen overgehouden. Dat was meer dan eind vorig jaar werd verwacht, toen werd nog rekening gehouden met €3,3 miljoen.

Dit komt door een aantal lastig te voorspellen oorzaken. Zo kreeg de gemeente aan het eind van het jaar meer geld van de Rijksoverheid dan verwacht (€1,5 miljoen), waren er wat meevallers (bijvoorbeeld €0,44 miljoen vanwege hogere BTW op afvalstoffen- en rioolheffing en €0,6 miljoen aan verstrekte omgevingsvergunningen), maar werd bijvoorbeeld ook minder personeel ingehuurd (€0,7 miljoen). Dat laatste houdt dus ook in dat niet alles wat gepland was is uitgevoerd. Het budget daarvoor wordt dan ook meegenomen naar 2023 zodat het alsnog gedaan kan worden.

Helaas is door ziekte van een aantal medewerkers bij de gemeente de accountantscontrole nog niet volledig uitgevoerd waardoor er nog geen besluit genomen kan worden over deze Jaarstukken. Het rondetafelgesprek en het debat zal wel vast plaatsvinden zodat, na verwachting, het besluit erover na de vakantieperiode genomen kan worden.

VVD raadslid Jan Rinkel is woordvoerder bij dit onderwerp.

Jaarstukken 2022 - resultaatbestemming

Na twee intensieve Covid-19 jaren was de verwachting dat 2022 in het teken zou staan van het herstel na corona en rustiger vaarwater. De werkelijkheid bleek anders, de laatste Covid-19 maatregelen waren nog niet afgeschaald of er stond een nieuwe crisis voor de deur. Op 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen. Een periode van grote migratiestromen, onzekerheid en stijgende prijzen volgen in Europa en in Nederland.

Gemeenten moesten per direct de opvang, het leefgeld en ondersteuning van Oekraïense ontheemden coördineren. Naast de al bestaande woningtekorten en problematiek rondom het opvangen van starters, senioren en asielzoekers een flinke uitdaging. Inwoners, maatschappelijke organisaties en het college van Burgemeester en Wethouders hebben ook in 2022 de schouders eronder gezet. De oorlog zorgde niet alleen voor een vluchtelingenstroom, maar het leidde ook tot onzekerheid in de samenleving. Ondanks de opstapeling van de uitdagingen, bereikten we ook in 2022 samen met de samenleving resultaten:

We zijn gestart met het bevragen van inwoners naar het Houtens DNA en zetten stappen op het gebied van duurzame energie. Dit leidde tot vergunningen voor windpark Goyerbrug en twee zonnevelden en nieuwe geluidsnormen voor windpark Houten. Daarnaast is actief gestart met een aanpak voor energiebesparende maatregelen voor inwoners met een laag inkomen. Het initiatief van ondernemers en de raad voor het instellen van het ondernemersfonds is omarmd in 2022 en voeren we nu verder uit.In het sociaal domein zijn ook in 2022 stappen gezet, bijvoorbeeld rondom inclusiviteit, Healthy Houten en de mantelzorgwaardering. We konden maar liefst 1298 mantelzorgers blij maken met een waardering, 463 meer dan het jaar ervoor.De opening van twee opvanglocaties voor Oekraïners in juli 2022.Het gevoel van veiligheid bleef hoog en de totale geregistreerde criminaliteit daalde in 2022 in Houten.Daarnaast startte in 2022 ook de nieuwe exploitant van de Speelboerderij Houten. ZOMO dagbesteding nam het beheer op 1 mei over, waarbij zij een mooie en veilige werkplek creëren voor (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking.

Hoewel 2022 opnieuw in veel opzichten anders is verlopen dan dat we vooraf hadden kunnen verwachten, wordt er met trots terug op de resultaten die er met en voor de samenleving bereikt zijn.

In 2022 is €7,5 miljoen minder uitgegeven dan verwacht. Voorgesteld wordt om €2,5 miljoen toe te voegen aan de algemene beklemde reserve en €5 miljoen aan de algemene vrije reserve. Van de vrije algemene reserve wordt vervolgens €0,6 miljoen bestemd voor het uitvoeren van projecten die in 2022 niet uitgevoerd zijn.

VVD raadslid Jan Rinkel is woordvoerder bij dit onderwerp.

Eerste Bestuursrapportage 2023

Bij het vaststellen van de begroting 2023 en het collegeprogramma in het najaar 2022 konden we een positief meerjarig begrotingssaldo presenteren (met uitzondering 2026). In de laatste maanden van 2022 en de eerste drie maanden van 2023 hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan en een ander beeld laten zien.

Het effect van deze 1e bestuursrapportage 2023 is €2,8 mln. negatief. Met de andere inmiddels vastgestelde en voor te stellen raadsbesluiten wordt het actuele begrotingssaldo 2023 hierdoor €2,5 mln. negatief. De bijstellingen met de grootste effecten in deze bestuursrapportage betreffen jeugd, Wmo, CAO gemeenteambtenaren en de septembercirculaire 2022.

Deze ontwikkelingen worden mogelijk  deels gecompenseerd door de meicirculaire 2023. Hierin beschrijft de Rijksoverheid hoeveel geld de gemeenten krijgen. Bij het opstellen van deze eerste bestuursrapportage was de meicirculaire 2023 nog niet beschikbaar. Deze wordt eind mei/begin juni gepubliceerd, waarna de impact op de ambities van de gemeente nader worden geduid en meegenomen bij de bespreking van de perspectiefnota 2024. 

Het financieel effect van de meicirculaire wordt, zoals gebruikelijk, via een raadsinformatiebrief met de raad gedeeld.

VVD raadslid Jan Rinkel is woordvoerder bij dit onderwerp.

Kamers met aandacht voor jongeren in Soest en Soesterberg

VVD VVD Soest 09-06-2023 09:08

De gemeente is gestart met een samenwerking met 'Kamers met Aandacht': een nieuwe woonoplossing voor jongeren van 18 tot 23 jaar die een zorgorganisatie of het huis verlaten maar nog niet helemaal zelfstandig kunnen wonen. Het gaat vooralsnog om een proef van twee jaar.

https://soest.vvd.nl/nieuws/53059/kamers-met-aandacht-voor-jongeren-in-soest-en-soesterberg

Kamers met Aandacht koppelt jongeren aan mensen die een kamer over hebben en deze willen verhuren aan een jongere. Bijna iedere woonruimte is geschikt. Zoals een zolderkamer bij een gezin, een kamer bij een alleenstaande of bij een ouder echtpaar. Maar ook een kamer in een studentenhuis. Voorwaarde is dat de kamer minimaal één jaar wordt verhuurd en dat de huurprijs niet hoger is dan het bedrag dat de landelijke huurcommissie adviseert.

 

Woonruimte voor deze jongeren hard nodig

Onze wethouder Liesa van Aalst is hiervoor verantwoordelijk in het college en is hiermee gestart omdat er zo een extra mogelijkheid is voor jongeren om woonruimte te vinden in Soest en Soesterberg. En die woonruimte is hard nodig. “We hebben momenteel al een eerste inwoner van Soest die een kamer gaat verhuren in de eigen woning voor een jongere via Kamers met Aandacht. Dat is echt fantastisch! Via de website kamersmetaandacht.nl kunnen geïnteresseerde inwoners meer informatie vinden en oriënteren of het ook iets voor hen is.”.

 

Persoonlijke AandachtDe jongeren krijgen begeleiding van hun eigen hulpverlener. En met een beetje persoonlijke aandacht bouwen ze een eigen netwerk op om op terug te vallen. Totdat ze uiteindelijk helemaal op eigen benen kunnen staan. Deze persoonlijke aandacht kunnen verhuurders geven.De verhuurders en jongeren worden zorgvuldig gematcht. Verhuurders bepalen zelf hoeveel ‘aandacht’ zij bieden en op welke manier. De jongeren betalen de maandelijkse huur, hebben een dagbesteding en geen problematiek die het dagelijks functioneren in de weg staat.

 

Nieuwsgierig geworden?

Kamers met Aandacht is als initiatief eerder in andere steden gestart en heeft inmiddels 100 jongeren gekoppeld aan verhuurders. Heeft u een kamer vrij die u wilt verhuren? Neem dan contact op via info@kamersmetaandacht.nl of tel. 06-11134685. Meer informatie leest u op https://www.kamersmetaandacht.nl

 

Commissielid Edwin Gels stelt vragen over school Klazienaveen.

VVD VVD Emmen 09-06-2023 09:03

https://emmen.vvd.nl/nieuws/53063/commissielid-edwin-gels-stelt-vragen-over-school-klazienaveen

Emmen, 6 juni 2023 - De VVD-fractie van de gemeente Emmen heeft signalen ontvangen dat het proces voor de totstandkoming van een nieuw schoolgebouw in Klazienaveen stroef verloopt. Het plan om de RKBS Pastoor Middelkoopschool en CB de Kap onder één dak te brengen met behulp van Linthorst huisvestingadviseurs vereist dringende actie van het college van B&W.

De VVD-fractie heeft tijdens de rondvraag in de Commissie Samenleving van de gemeente Emmen twee specifieke problemen aangekaart die het proces vertragen. Allereerst blijkt dat de bepaling van de oppervlakte van de school gebaseerd is op verouderde prognoses van leerlingenaantallen. Deze prognoses sluiten niet altijd aan bij de realiteit en de verwachte/gerealiseerde groei van de afgelopen jaren. De gemeente Emmen dient hierin, volgens de VVD, invloed uit te oefenen, zowel op de prognoses zelf als op de snelheid waarmee ze worden aangeleverd.

Daarnaast is er een kwestie met betrekking tot de bouwkosten. De huidige berekening is gebaseerd op verouderde bouwkosten, en het is aan de gemeente om deze berekening snel te actualiseren. Het niet tijdig bijwerken van deze kosten kan leiden tot vertraging in het bouwproces en een schoolgebouw dat bij opening al niet meer voldoet aan de realiteit.

De VVD-fractie benadrukt dat de huidige situatie precair is op middellange termijn, aangezien de bestaande schoolgebouwen sterk verouderd zijn en één van de scholen sterk uit z'n jasje groeit en al is voorzien van een noodunit.

Bekijk de video hier :

Commissie Samenleving

Vragen Bossche VVD over openbare ruimte Lokerenpassage

VVD VVD 's-Hertogenbosch 09-06-2023 07:20

https://denbosch.vvd.nl/nieuws/53058/vragen-bossche-vvd-over-openbare-ruimte-lokerenpassage

Vragen Bossche VVD over openbare ruimte Lokerenpassage

 

Goede voorzieningen zijn cruciaal om een sterke wijk te behouden. Een voorbeeld daarvan zijn de wijkwinkelcentra. Deze wijkwinkelcentra zijn vaak eigendom van een private partij, terwijl de gemeente verantwoordelijk is voor de omliggende openbare ruimte. Het op peil houden van deze voorzieningen vraagt om regelmatige investeringen, anders gaat dit ten koste van de kwaliteit en dat heeft een negatief effect op de omgeving en uitstraling. Daarom hebben we ook met elkaar de komende jaren extra geld voor de omgeving van wijkwinkelcentra beschikbaar gesteld in de detailhandelsvisie 2023. 

 

De Bossche VVD is dan ook zeer verheugd met de beslissing van de eigenaar van de Lokerenpassage om het winkelcentrum een upgrade te geven. Het wijkwinkelcentrum heeft een belangrijke functie voor de grote wijk en haar vele inwoners. De investeringen bieden dan ook kansen voor de openbare ruimte, want die kan ook zeker een inhaalslag gebruiken. De Bossche VVD heeft daarom dan ook vragen gesteld aan het college, met het oog op investeringen in de openbare ruimte rondom de Lokerenpassage. De vragen vindt u terug in de bijlage. 

Ambachtse VVD: de raad moet beslissen over opvang asielzoekers

VVD VVD Hendrik-Ido-Ambacht 09-06-2023 06:00

Maandagavond diende VVD-fractievoorzitter Daan van den Wollenberg mede namens Gemeente Belangen, PvdA, D66, Realistisch Ambacht, en EVA een motie in die uitsprak dat de gemeenteraadsleden dienen te beslissen over de mogelijke opvang van asielzoekers in Ambacht. Voorheen nam het College dergelijke beslissingen. "De beslissing om asielzoekers op te vangen, ligt vaak gevoelig en kan een grote impact hebben op ons dorp en haar inwoners. Dat maakt het essentieel dat juist raadsleden die beslissing nemen," licht Daan toe.

https://hiambacht.vvd.nl/nieuws/53057/ambachtse-vvd-de-raad-moet-beslissen-over-opvang-asielzoekers

© VVD HIA

Openbaarheid en transparantie

De indienende partijen riepen tegelijkertijd op tot openbaarheid van de besluitvorming en een actieve houding om de inwoners van Ambacht te informeren. "Draagvlak onder de inwoners is noodzakelijk bij asielopvang," vervolgt Daan. "Dat betekent dat inwoners in een vroegtijdig stadium moeten weten wat er speelt. Bovendien is het belangrijk dat inwoners de raadsvergadering kunnen volgen, zodat ze weten dat eventuele zorgen die zij hebben daar ook gedeeld worden."

Vrijwillig of dwang

De Rijksoverheid werkt momenteel aan een wet om gemeentes op termijn te kunnen dwingen om asielzoekers op te vangen. Op dit moment is dat nog niet het geval, waardoor het om een vrijwillige opvang zou gaan. "Op het moment dat die wet aangenomen wordt, dan staan de Raad en het College in feite buitenspel. Hoewel we er dan formeel niet meer over beslissen, blijft het belangrijk om er in de openbaarheid over te kunnen spreken en onze inwoners zorgvuldig te informeren."

Ongebruikelijke situatie

Dat twee coalitiepartijen haar eigen College niet steunen gebeurt zelden in Ambacht. Volgens de Ambachtse VVD is dat niet onwenselijk. "Iedere raadsfractie heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van het College. Dat geldt ook voor coalitiepartijen. Op dit onderwerp vonden we toch een meerderheid van de raad." Inmiddels is op donderdag 15 juni een extra raadsvergadering gepland om te beslissen over eventuele opvang in Ambacht.

Grondbeleid gemeente kost Zutphen klauwen met geld: "Beleid waar wij niet achter staan"

VVD VVD Zutphen 09-06-2023 00:00

Tijdens de raad van 5 juni werd de meerjarenprognose grondexploitaties vastgesteld. In deze prognose staan de plannen welke stukken grond de gemeente wil kopen en verkopen en met welke doelen. 

Al sinds een aantal jaar ging dit goed. De gemeente hield geld over aan de grondexploitaties en kon dit geld naar de algemene reserve overhevelen. Zeker nu zou dat logisch zijn. Grond is immers zeer gewild vanwege alle ambities rondom bijvoorbeeld huizen bouwen. Het beleid en de praktijk van het huidige college is echter anders. Volgens de nieuwe prognose gaat de gemeente komende jaren flink verlies draaien. De reserve die er is op grondexploitaties van 2,5 miljoen wordt opgemaakt en er zal waarschijnlijk een bedrag uit de algemene reserve moeten komen.

Het grondbeleid van de gemeente kost Zutphen dus klauwen met geld. Variërend van tonnen tot mogelijk miljoenen. Duidelijk wordt ook dat de ambitie om maar zo goedkoop mogelijk te bouwen en het vergroten van de hoeveelheid zonenergie hieraan bijdragen. Het droombeeld dat er meteen goedkope woningen komen als grond maar goedkoop verkocht wordt, kost de Zutphense kas straks een vermogen.

VVD-raadslid René Hissink was hier duidelijk over in de raad: "Wat wij hier zien zijn de eerste contouren van beleid waar wij als VVD niet achter staan. Dit beleid is niet effectief en is niet uit te leggen naar onze inwoners."

Dit beleid geniet geen steun van de VVD en daarom heeft de fractie tegen het voorstel gestemd.

Zutphense raad stemt in met onhaalbaar vuurwerkverbod

VVD VVD Zutphen 08-06-2023 23:45

Tijdens de raad van 5 juni heeft de gemeenteraad van Zutphen ingestemd met een lokaal vuurwerkverbod. Op voorhand hadden de indieners van GroenLinks, PvdA, D66, Stadspartij en Partij voor de Dieren al de meerderheid, dus het instemmen was een formaliteit. 

De VVD had al vooraf aangegeven geen voorstander te zijn van een vuurwerkverbod op lokaal niveau en herhaalde dat ook in de gemeenteraad. VVD-fractievoorzitter Jorn Lok: "Niemand in deze samenleving vind het normaal om prullenbakken op te blazen of dieren aan te vallen met rotjes. Maar deze zorgen moeten tegemoet getreden worden met haalbare daden. Niet met schijnveiligheden en symboolpolitiek."

Een lokaal vuurwerkverbod is niet te handhaven, zorgt voor het waterbedeffect en zal geen verschil maken. Lok vervolgt: "Dit voorstel is ook nog eens slecht voor het vertrouwen in de politiek. Je zegt als overheid iets te gaan doen maar dat je het niet kan waarmaken. Hoe kan een raad dat verkopen."

De VVD staat voor echte daden. Meer blauw op straat en het invoeren van cameratoezicht. Dat zorgt voor meer veiligheid en daar zal de VVD zich dan ook op richten.

Nieuwe weg naar goedkopere parkeerplaatsen

VVD VVD Katwijk 08-06-2023 23:06

https://katwijk.vvd.nl/nieuws/53060/nieuwe-weg-naar-goedkopere-parkeerplaatsen

Samen met verkeerswethouder Gerard Mostert 'onthulde' onze fractievoorzitter Lennart van der Plas deze week dit bord op de Zeeweg in Katwijk aan Zee. Ook op een aantal andere toegangswegen richting de kust is dit bord vanaf nu te vinden.Doel? Bezoekers van buiten de gemeente verleiden om te parkeren op plaatsen waar het goedkoper is, namelijk in garages en op grote parkeerterreinen. Dit bespaart bezoekers geld én zorgt ervoor dat er wat minder druk is op de parkeerplaatsen op straat, waar dan plek over blijft voor onze eigen inwoners. Win-win!

Fidel spreekt namens de Zaanse VVD de algemene beschouwingen naar aanleiding van de voorjaarsnota uit

VVD VVD Zaanstad 08-06-2023 09:28

Voorzitter, Zoals u wellicht wel bekend is, was de titel van ons verkiezingsprogramma: Zaanse Trots. Wij als VVD’ers zijn trots, trots op deze stad, trots op de mensen in deze zaal, trots op de ondernemers in de stad en zo kan ik nog wel even doorgaan. MAAR toen wij dit jaar de voorjaarsnota zagen moet ik eerlijk zeggen dat wij daar niet trots op waren. Wij kijken tegen een niet sluitende meerjarenbegroting aan, wij gaan als stad dus meer geld uitgeven dan dat we hebben. In ons verkiezingsprogramma hebben wij duidelijk aangegeven dat wij hier geen voorstander van zijn. We dekken structurele uitgaven met incidentele middelen. We nemen een grote gok en we kunnen niet investeren in onze mooie stad zoals wij graag zouden willen. Daar baalt de VVD van…

https://zaanstad.vvd.nl/nieuws/53052/fidel-spreekt-namens-de-zaanse-vvd-de-algemene-beschouwingen-naar-aanleiding-van-de-voorjaarsnota-uit

Ook dit  jaar liggen er grote opgaven. Door bijvoorbeeld de gestegen rente, hogere kosten en loonstijgingen, loopt het begrotingstekort de komende jaren op. Het is daarom goed dat het college zijn verantwoordelijkheid neemt en ingrijpt in de uitgaven en de lasten zo minmogelijk bij de inwoners van Zaanstad legt.

Wij willen vandaag en al die dagen en maanden die we met deze raad nog gaan hebben, werken aan de Zaanstad van de toekomst. Werken aan deze stad, die onverminderd doorgaat en zijn eigen plan trekt. Ik wil dat onze kinderen, neefjes, nichtjes of buurkinderen over 30 jaar wakker worden in een stad waar zij trots op zijn!

Maar die stad komt er niet vanzelf. Als wij in 2050 iets willen bereiken betekent dit gisteren beginnen. Slagen maken! Daarom vragen wij volgende week bij de behandeling van deze nota het college onder andere het volgende:

Wat is de status van de opstelling van de busbrug, gaan wij dat dit jaar nog meemaken?Wat is de status van de verhuizing van de Kraaien?In 2021 zijn er nog maar 145meldingen binnengekomen bij Meld Misdaad anoniem, is de stad veiliger geworden of zijn de inwoners bang om te melden?Hogere uitgave voor beleid, maar het aantal jeugdhulpvragen neemt toe. Werkt het beleid wel? Wij kijken met smart uit naar de behandeling van de hervormingsagenda jeugd waarin we dit kunnen bespreken met elkaar.  In het recent uitgekomen rapportleefomgeving wordt specifiek genoemd dat Krommenie gezonder kan. Wat doet de portefeuillehouder eraan om niet elk jaar een kasschuif voor de a8-a9 te presenteren want deze weg is een oplossing voor dit probleem.Wij vragen het college ook om goed na te blijven denken over huisvesting van aan ons gelieerde partijen. Een voorbeeld: Sportbedrijf in het gemeentehuis kantoor laten houden waardoor deze hoge kostenwegvallen bij realisatie van nieuwe zwembaden.

Maar u kent de VVD als positief kritische denker dus wij hebben ook veel goede dingen gelezen in deze nota;

Zaanstad krijgt meer vertrouwen in zijn inwoners en ondernemers, hierdoor zullen er aan de voorkant mindercontroles zijn. Dit vinden wij een goede tendens. Maar van de VVD mogen de straffen bij een geconstateerde bewuste fout dan wel omhoog. Fraudeurs kan je goed opsporen door bijvoorbeeld het inzetten van de beschikbare data waar wij een paar weken geleden nog met elkaar over in gesprek zijn gegaan.Zaanstad gaat verstandige keuzesmaken met het geld van de inwoners en wil gaan investeren in projecten die de stadverfraaien en bereikbaar houden. Hier lezen wij dus de opstelling van de busbrug, de derde ontsluiting van de Westerwatering en het koppelen van de A8aan de A9.Het plan Figaro naast het stadhuis is eerder gestart dan we vorig jaar dachten, dit helpt onze woningbouwopgave te realiseren.Het gevoel van verkeersveiligheid inde stad is gegroeid met 10% naar 50%.Er zijn afgelopen jaar meer banen beschikbaar gekomen in Zaanstad en ondernemers geven de gemeente gemiddeld een6,1. Dit was vorig jaar nog een 5,9, elk jaar een stap vooruit.Ook lezen wij dat het collegeprojecten die niet voldoende werken gaat stopzetten, dit is daadkracht waar wij gelukkig van worden. Dit college durft keuzes te maken ook al weten het college dat niet iedereen dat leuk vindt.

Voorzitter, de stad van de toekomst die wij voor ogen hebben wordt niet alleen bepaald door hoe de fysieke ruimte er uitziet. Het gaat ook om de mensen die in die stad wonen. Zaanstad, stad van ruim 160.000 mensen met 180 verschillende nationaliteiten. Een mooi mozaïek van mensen, culturen en ideeën. Die stad kan in de toekomst alleen vorm krijgen als iedereen in deze stad de kans krijgt zichzelf te zijn. Diens eigen ‘ik’ mag bloeien en in alle veelkleurigheid en diversiteit mag zijn wie die is. Speciaal in deze week waarin we belachelijke acties zoals regenboogvlaggen die in de brand worden gestoken moeten meemaken, vindt de VVD het belangrijk om hier stil bij te staan. Wij hopen dat wij Roze Zaterdag naar Zaanstad mogen halen om met elkaar te laten zien hoe tolerant Zaanstad is.

Het is goed dat het college juist in onzekere tijden verantwoordelijkheid neemt. Wij roepen vanaf deze plek het college nogmaals op om een harde lobby te voeren in Den Haag en hen duidelijk te maken dat als wij meer taken krijgen, wij ook meer knaken nodig hebben. Mocht dit nog steeds niet bij hen doordringen dan moeten we misschien maar eens aan acties gaan denken; bij de bonden werkt een staking, waarom doen wij dat niet en voeren wij enkele taken gewoon niet meer uit?

Tot slotvoorzitter. Voor de VVD is het belangrijk dat tekorten worden aangepakt doorminder uit te geven én nadrukkelijk niet door de belastingen te verhogen. Hier zitten ook maatregelen tussen die vervelend, maar wel noodzakelijk zijn om te voorkomen dat de financiële problemen groter worden. We moedigen het college aan om toe te werken naar een sluitende begroting voor 2024. Dat is namelijk wat de VVD verwacht.

Zet cookies aan om de video te tonen.