Nieuws van politieke partijen over VVD inzichtelijk

75056 documenten

Waardeer Joods erfgoed, weer antisemitisme - ChristenUnie/SGP en Haagse VVD presenteren initiatiefvoorstel

ChristenUnie ChristenUnie SGP VVD 's-Gravenhage 27-01-2020 17:00

https://denhaag.christenunie.nl/k/n11246/news/view/1310270/487158/joods monument by night.JPGVandaag 75 jaar geleden werd vernietigingskamp Auschwitz bevrijd. Daarom is het vandaag de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust. We denken terug aan de zonder twijfel zwartste bladzijde in de Europese en ook Haagse geschiedenis. Tegelijk vieren we 75 jaar bevrijding. Die vrijheid ervaren Joodse Hagenaars niet altijd. Helaas is Jodenhaat vandaag de dag namelijk nog springlevend, ook in Den Haag. Judith Oudshoorn-van Ginderen (Haagse VVD) en Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP) dienen daarom vandaag een initiatiefvoorstel in om enerzijds het Joodse erfgoed in Den Haag te herwaarderen - Joden maken immers al 4 eeuwen een onmisbaar onderdeel uit van onze stad - en anderzijds om antisemitisme stevig en effectiever aan te pakken.

Judith Oudshoorn-van Ginderen: “De Joodse gemeenschap maakt al eeuwenlang onderdeel uit van Den Haag. Wie een wandeling maakt door het tegenwoordige Chinatown zal hier veel Joodse invloeden terug zien en bijvoorbeeld ook het mooie pand van Maison de Bonneterie is ooit gebouwd voor een Joodse ondernemer. Het is belangrijk dat we dit deel van de Joodse geschiedenis niet vergeten. Bovendien, zoals universitair docent Bart Wallet al zei tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer: ‘Wie Joden louter tot slachtoffer maakt, geeft antisemitisme ruim baan.’ Wij roepen de gemeente daarom ook op om bestaande Joodse activiteiten, zoals de digitale Joodse stadswandeling van Stichting Joods Erfgoed veel meer te promoten.” Ook zien de fracties kansen voor een Joods bezoekerscentrum, waarin de geschiedenis van Joodse Hagenaars belicht kan worden.

Daarnaast doen de fracties een aantal voorstellen om antisemitisme steviger en effectiever aan te pakken. Pieter Grinwis: “De wegvoering van en moord op meer dan 12.000 Joodse Hagenaars in vooral 1942 en 1943 is zonder twijfel de zwartste bladzijde uit de Haagse geschiedenis. De excuses van de minister-president gisteren voor het overheidshandelen van toen waren dan ook zeer terecht. We mogen dit nooit vergeten. Tegelijk hebben we een grote verantwoordelijkheid richting onze Joodse stadgenoten. Joodse Hagenaars moeten zich in Den Haag te allen tijde veilig en geaccepteerd weten. Helaas is de realiteit anders.” De fracties pleiten daarom ook voor meer kennis, bij de jonge generatie, bij nieuwkomers over de geschiedenis van Joodse Hagenaars, maar ook bij de politie. Deze moet met meer kennis van zaken kunnen optreden bij aangiftes van antisemitisme en bij haatdragende teksten bij demonstraties. “De burgemeester dient de politie te steunen om bijvoorbeeld bij uitingen van Jodenhaat tijdens een demonstratie op te treden en deze te beëindigen. Op zo’n moment moet niet het devies ‘zolang het maar rustig blijft qua openbare orde’ gelden, terwijl een hele bevolkingsgroep haatdragend wordt bejegend.”

Het initiatiefvoorstel bevat de volgende 15 voorstellen.

Meer aandacht voor de Joods-Haagse geschiedenis Een keer per jaar een tentoonstelling in het Atrium van het stadhuis over het Joodse leven in Den Haag. Bevorderen van de komst van een Joods bezoekerscentrum. Aanwezigheid van stadsbestuur bij herdenkingsplechtigheden en joodse hoogtijdagen. Voorkom verwatering van herdenkingsgelegenheden in het kader van de Tweede Wereldoorlog. Alle scholen in 2020 naar een Haagse synagoge of de Joodse stadswandeling. Meer adoptie van Joodse- en oorlogsmonumenten door scholen. Hulp voor leerkracht om Holocaust te bespreken. Joods-Haagse geschiedenis in inburgering. Harde aanpak antisemitisme in de sport. Vergroten kennis over het jodendom en antisemitisme bij het politiekorps. De burgemeester dient de politie te steunen om op te treden tegen Jodenhaat bij demonstraties.  Lobby bij het Rijk voor toegankelijke registratie van antisemitische incidenten. Schakel bij een melding van antisemitisme ook altijd de lokale antidiscriminatievoorziening in. Stel een stedelijk coördinator antisemitisme aan.

Weerter VVD wil iconisch ontwerp op Stadsbruglocatie

VVD VVD Weert 27-01-2020 10:28

In februari 2019 riep de VVD het college op de mogelijkheden te onderzoeken voor woningbouw op de Stadsbruglocatie (hoek Eindhovenseweg-Suffolkweg). Het college is voortvarend met deze wens aan de slag gegaan, en inmiddels is de 'Stedenbouwkundige Visie Beekpoort-Noord' aan de raad gepresenteerd, met daarin de beoogde woningbouw op de Stadsbruglocatie. Het college is voornemens om voor de Stadsburglocatie een open tender uit te schrijven, zodat er gekomen kan worden tot een definitief ontwerp. De Weerter VVD-fractie wil dat het college bij de randvoorwaarden voor deze tender opneemt dat er gekozen moet worden voor een iconisch ontwerp.

https://weert.vvd.nl/nieuws/38103/weerter-vvd-wil-iconisch-ontwerp-op-stadsbruglocatie

VVD-raadslid Joost Wiezer: "De deelnemers aan de open tender voor de Stadsbruglocatie moet worden opgedragen voor iconische en gedurfde ontwerpen te kiezen, waarbij de bouwmassa’s uit de stedenbouwkundige visie wat ons betreft niet leidend hoeven te zijn. Ook met de molenbiotoop hoeft wat ons betreft niet noodzakelijk rekening gehouden te worden".

De Weerter VVD dient daarom bij de komende raadsvergadering een motie om in de randvoorwaarden van de tender voor de Stadsbruglocatie op te nemen dat op deze locatie markante gebouwen beoogd worden van iconisch ontwerp, die zo duurzaam en natuurinclusief mogelijk zijn. Verder draagt de VVD het college op om de raad op een gepast moment mee te nemen in de keuze tussen de diverse ontwerpen die uit de tender naar voren komen.

Bouw Theaterkwartier kan beginnen!

VVD VVD Lelystad 27-01-2020 09:00

Janneke is zeer gelukkig met de laatste ontwikkelingen. “Met de bouw van het Theaterkwartier wordt een belangrijke ambitie uit het raadsprogramma waargemaakt”, zegt ze. Daarin staat: "In het Theaterkwartier heeft de komst van een bioscoop prioriteit. De nieuwe bioscoop wordt gebouwd in het Stadshart”.

https://lelystad.vvd.nl/nieuws/38100/bouw-theaterkwartier-kan-beginnen

Waarom is de bouw van het Theaterkwartier zo belangrijk voor het Stadshart?“Onze stad groeit, meer mensen komen hier wonen, meer bedrijven vestigen zich en er komen banen bij. De werkloosheid is substantieel afgenomen. We zijn meer in trek bij toeristen, onze natuur en de kust zijn daarbij een sterke troef. Voor Lelystad is het belangrijk dat het centrum meegroeit met de stad, in kwaliteit en kwantiteit. Het Theaterkwartier levert daaraan een belangrijke bijdrage.”

Hoe zie je het Stadshart in zijn huidige vorm? Het Stadshart is ook nu al een belangrijk knooppunt van voorzieningen, zegt Janneke: “Snelle verbindingen worden steeds belangrijker. Het centrum is het OV-knooppunt van de stad. Ook culturele voorzieningen, zoals het Agora theater en de bibliotheek, zijn er al gehuisvest. Er wordt gewinkeld en er wordt gewerkt. Het ziekenhuis vind je er en meerdere verpleeghuizen, kantoren, het gemeentehuis, het provinciehuis, het waterschapshuis en de Rechtbank.”

Wat gebeurt er de komende tijd verder nog in het Stadshart, naast de ontwikkeling van het Theaterkwartier?“De plannen voor de verdere ontwikkeling van het Stadshart - met accent op wonen, uitgaan en verfraaiing en vergroening van de openbare ruimte - werden in 2018 vastgesteld,” zegt Janneke. “De bouw van woningen in Parkwijk is inmiddels in volle gang. De vergroening en verfraaiing van de Promesse/De Waag wordt in 2020 afgerond en groot onderhoud van het ABC-parkeerterrein gaat plaatsvinden. Ook de Agorahof zal een metamorfose ondergaan. Daarnaast werken we aan de visie voor het stationsgebied. De eerste reacties op die plannen waren heel positief. De visie zal in de loop van 2020 worden vastgesteld.”

Schot in de zaak!Janneke constateert tevreden: “Er komt schot in de zaak. Lelystad is een aantrekkelijke stad, hoofdstad van de nieuwe natuur. Daarbij past een aantrekkelijk centrum. De realisatie van het Theaterkwartier is daarom een grote en belangrijke ontwikkeling waar we trots op mogen zijn!”

Reactie VVD op instemmen burgemeester Berkelland VNOG

VVD VVD Berkelland 27-01-2020 07:31

Vorige week woensdag 15 januari is de toekomstvisie door het AB van het VNOG vastgesteld. Deze visie voldoet volgens het VNOG aan de wettelijke eisen wat bestreden wordt door de vakvereniging brandweer vrijwilligers. In hun brief van 18-12-2019 aan het VNOG hebben zijn dit, samen met nog een vijftal andere opmerkingen, kenbaar gemaakt. De VNOG heeft met een summiere beantwoording dit afgedaan, maar met de toezegging om het VNOG-standpunt toe te lichten.

https://berkelland.vvd.nl/nieuws/38115/reactie-vvd-op-instemmen-burgemeester-berkelland-vnog

Het was vorige week al direct bij de inleiding van de Voorzitter van het VNOG duidelijk: er moet een besluit vallen. De plannen voldoen aan de wettelijke eisen en de veiligheid in de regio is gewaarborgd. Kortom, het plan dat voorlag moest onverkort vastgesteld worden.

 

In de plannen heeft de VNOG de 22 gemeenteraden de ruimte voor lokaal maatwerk onthouden. Alle 22 individuele gemeentes stemmen, zonder enige kennis van de lokale situatie van een ander, mee over elkaars inbreng. Denk aan het duikteam en wel of geen extra Tankautospuit (TAS).

 

Vaak vanwege kosten wordt er tegen gestemd. Het is de verdienste van onze burgemeester, die zich niet zomaar de mond liet snoeren, dat er twee punten nader worden bekeken. Dat is het Oppervlakte Reddingsteam (ORT) van Eibergen en een nader onderzoek naar de witte vlekken in de Achterhoek. Iets wat onze gemeente ten (belangrijke!) dele raakt.

 

De grootste pijn in deze toekomstvisie zit hem in de situaties van gelijktijdigheid. Een groter beroep op de lokale vrijwillige brandweer om ook buiten de gemeente te assisteren of paraat te staan in de kazerne of ergens in de regio. Wat de VVD betreft is dit de doodsteek voor de vrijwillige brandweer!

De bezuinigingen van nu krijgen we op deze manier als een boemerang terug door de kostenstijging. Omdat er vrijwilligers zullen stoppen en moeizamer kunnen worden gerekruteerd en aldus worden vervangen door beroepskrachten.

Onze kernvraag is en blijft: Wie bepaalt de veiligheid van de gemeente Berkelland. Wie gaat daar nu eigenlijk écht over?

 

Burgemeester Van Oostrum gaf te kennen deels met tegenzin te hebben voorgestemd, maar achtte dit als enige kans om er ook voordeel uit te halen. Zo heeft hij zijn punten (eerder in deze tekst toegelicht) 'binnengesleept', maar kan onze gemeente ook met een goed gevoel deel blijven uitmaken van de verdere beslissingsprocedure. Het lijkt erop dat de gemeente Berkelland wel doelen mag vaststellen betreffende brandveiligheid en de werkwijze en kwaliteit die zij nastreeft. Wij blijven hierop kritisch.

In februari volgt een evaluatie met minister Grapperhaus. Ook die volgen wij kritisch.

 

Rommelige uitvoering afvalplan

PvdA PvdA VVD CDA GroenLinks SGP D66 Ridderkerk 27-01-2020 06:59

Voor de beste wensen is het nooit te laat. Namens de PvdA Ridderkerk wens ik u een goed, gezond en liefdevol 2020. Ook dit jaar gaan wij weer hard aan de slag voor goed wonen, goed werk en goede zorg in ons mooie Ridderkerk. Voor een betere lucht- en geluidkwaliteit en aantrekkelijke winkelcentra. Uw steun is daarbij onmisbaar.

Afvalstoffenheffing fors omhoog

Een nieuw jaar biedt nieuwe kansen, maar betekent ook dat veel dingen duurder worden. De afvalstoffenheffing gaat dit jaar met 16% (!) omhoog in Ridderkerk. Concreet betekent dit dat de afvalstoffenheffing voor eenpersoonshuishoudens met € 29 en voor meerpersoonshuishoudens met € 45 stijgt. Dat is veel geld in één keer. Geld dat niet iedereen er op 1 januari van zijn baas heeft bijgekregen. Deze tariefstijging wordt veroorzaakt door landelijk én lokaal beleid. Eind vorig jaar heeft de PvdA Ridderkerk samen met de VVD een voorstel ingediend om de afvalstoffenheffing minder snel te laten stijgen teneinde uw portemonnee te ontzien. Helaas kon dit voorstel niet op een meerderheid in de gemeenteraad rekenen: GroenLinks en Burger op 1 stemden voor, Partij 18Plus, SGP, EVR, CDA, CU, Leefbaar Ridderkerk en D66 tegen.

Inwoners serieus nemen

Het is zacht uitgedrukt dat de uitrol van het nieuwe afvalplan in Ridderkerk niet vlekkeloos verloopt: afvalpasjes werken niet (goed), op tal van plekken staan nog geen containers, ondergrondse containers zijn geregeld overvol, veel bewoners van appartementengebouwen weten nog niet waar zij aan toe zijn en de gft-cocons op straat zijn zo hoog dat mensen met een beperking er niet of nauwelijks bij kunnen. Iedereen weet: ‘waar gehakt wordt, vallen spaanders’, maar hier gaat te veel mis. Het college heeft 2020 bestempeld als overgangsjaar voor het inzamelen van afval. Juist dan zou je verwachten dat meldingen van inwoners snel worden opgepakt. De praktijk is echter anders. Zo heeft de gemeente, ondanks diverse waarschuwingen, een betonnen fundering voor een gft-cocon aangelegd op privéterrein van een Vereniging van Eigenaren (VvE) in het Vondelpark. Pas na aandringen van de VvE zelf én vragen in de gemeenteraad van de PvdA Ridderkerk is de fundering verwijderd.

 Hebt u vragen of opmerkingen over de uitvoering van het afvalplan? Laat het ons weten via e-mail, telefoon of sociale media. Of spreek ons aan op straat. Wij blijven ons inzetten voor een inwonervriendelijke afvalinzameling.

 Jeroen Rijsdijk

PvdA Ridderkerk

fractie.ridderkerk@pvda.nl

 

 

 

Het bericht Rommelige uitvoering afvalplan verscheen eerst op PvdA Ridderkerk.

Burgerparticipatie moet je doen!

VVD VVD Soest 27-01-2020 06:59

Als docent geschiedenis en maatschappijleer ben ik al lang geïnteresseerd in onze rechtsstaat en democratie.

https://soest.vvd.nl/nieuws/38114/burgerparticipatie-moet-je-doen

Vroeger op school had ik daar al grote belangstelling voor. Op dit moment is de afstand tussen de burger en de politiek een belangrijk thema in de media. Burgerparticipatie staat bij veel gemeenten op de agenda. Naar mijn idee is het denkbeeld dat de afstand tussen burger en politiek groter is dan 18 jaar geleden niet juist. In 2002 zat ik voor het eerst in de gemeenteraad van Soest. Toen was er ook al sprake van deze grote afstand. Er werd destijds van alles uit de kast getrokken om de burger naar de raadszaal te lokken. In 2018 kwam ik na een pauze van 8 jaar terug in de raad. Het eerste wat mij opviel was dat de burger veel beter bediend wordt dan 16 jaar daarvoor.

De Soester burgers moesten vroeger zelf de gang naar het gemeentehuis maken om de raadsagenda en de achterliggende stukken te bemachtigen. Internet is een belangrijke rol gaan spelen: tegenwoordig kan iedereen via www.gemeenteraad.soest.nl de agenda en de achterliggende stukken in huis krijgen. Verder is er via internet, Twitter en Facebook ] zeer veel informatie over Soest en de raadsbesluiten te vinden. 

Wat mij ook opviel, na 8 jaar afwezigheid, was dat het aantal avonden dat wordt besteed aan participatie van burgers enorm gegroeid is. In bijna elke cyclus van raadsvergaderingen is een ‘avond samenleving’ opgenomen. Ook gaan de raadsleden een aantal maal per jaar op tour in Soest om instellingen, organisaties, plekken, enz. te bezoeken. Er bestaat de mogelijkheid een burgerinitiatief in te dienen. Het nieuwste fenomeen is ‘the right to challenge’: als inwoners denken dat ze een taak beter kunnen uitvoeren dan de gemeente, kunnen ze de gemeente uitdagen. Toch weten nog steeds weinig burgers de weg naar de raadszaal te vinden. 

In dit raadsjaar is burgerparticipatie een van de thema’s voor de raad. De aftrap werd in november gegeven door Ferenc van Damme, een interessante gastspreker, tijdens een inspiratie-avond. Hij schetste een toekomstbeeld met vele technologische ontwikkelingen en hun mogelijke invloed op onze democratie. Het zal voorlopig allemaal zo’n vaart nog niet lopen, dus wil ik iedereen oproepen gebruik te maken van de huidige middelen. Mijn raad is dan ook: Wacht niet af wanneer u een probleem, een plan, een voorstel of iets dergelijks heeft. Bel eens raadslid, benader een politieke partij, bezoek een raadsvergadering of spreek daar in, start een burgerinitiatief of daag de gemeente uit. Burgerparticipatie moet je doen!

Bart, bedankt voor je inzet!

VVD VVD CDA Leiderdorp 27-01-2020 05:57

https://leiderdorp.vvd.nl/nieuws/38113/bart-bedankt-voor-je-inzet

Ondernemers en ondernemende mensen zorgen voor nieuwe impulsen en energie. In de lokale gemeenschap én in de lokale politiek. Bart was gedurende 12 jaar (waarvan 2 jaar als commissielid, 8 jaar als raadslid en 2 jaar als raadslid en fractievoorzitter) de verpersoonlijking van dit adagium.  Hij ondersteunde inwoners, verenigingen en ondernemers door hen ruimte te geven hun initiatieven te vervullen. In vertrouwen en met zo weinig mogelijk regels. Hij was aanspreekbaar voor bewoners en ondernemers die benadeeld werden door regels of beleid en stelde het (te) trage optreden van de gemeente om te zoeken naar oplossingen keer op keer aan de orde. Als fractielid permitteerde hij zich soms de rol van enfant terrible. Als jonge fractievoorzitter groeide hij snel in zijn rol van leider die zijn mensen fractie ruimte en vertrouwen gaf en steun waar nodig.

Bart initieerde de coalitie in 2017 de coalitie met de Lokale Partij Leiderdorp en het CDA. Toen deze samenwerking eind 2019 door de Lokale Partij werd beëindigd, pakte hij de handschoen opnieuw op. Zo ontstond het draagvlak voor een nieuwe coalitie (zonder de lokale partij dit keer) en werd het college weer in staat gesteld haar werk te doen.

Bart zet zijn werkzaamheden voor Leiderdorp en de Leidse regio voort buiten de raad. We gaan hem missen in de fractie maar zullen nog vaak van hem horen. 

Fractie VVD Leiderdorp

Martine BreedveldBrigitte van ElburgTom MentinkFrank van NoortNiels Verwers

 

Vertrekkend fractievoorzitter Bart Hoenen: ‘Ik heb het raadswerk altijd geweldig gevonden’

VVD VVD Leiderdorp 27-01-2020 05:35

https://leiderdorp.vvd.nl/nieuws/38112/vertrekkend-fractievoorzitter-bart-hoenen-ik-heb-het-raadswerk-altijd-geweldig-gevonden

Twaalf jaar historie in de raad Leiderdorp; kijk eens terug? Hoe heb jij die tijd beleefd? Wanneer/waarmee startte je je politieke loopbaan?‘Ik ben gestart in 2008. Als commissielid/burgerraadslid. Toen ik net ondernemer was wilde ik mij graag ook inzetten voor Leiderdorp. Daarvoor werkte ik al in Leiderdorp en ben er ook gaan wonen. In 2010 kwam ik als tweede restzetel en als 7e zetel in de gemeenteraad toen de VVD een reusachtige overwinning boekte.

Het raadswerk heb ik altijd geweldig gevonden. Ik heb daar heel veel energie van gekregen. Het is leuk om aan jouw eigen dorp of woonomgeving te werken en inzicht te krijgen hoe het aan de gemeente kant is geregeld. Of niet natuurlijk ;-) Dingen blijken vaak net iets anders te zijn dan je zou verwachten. Natuurlijk zijn er ook lastige zaken, vooral onderwerpen waar veel emotie bij inwoners heerst. Je kunt niet iedereen bedienen en er moet een gewogen besluit in het algemeen belang worden genomen. Dat is dan aan jou.In het begin is het ontzettend wennen aan de procedures en processen. Maar als je een tijdje actief bent leer je die en ook de inhoud van dossiers beter kennen en kun je je eigen weg vinden om jouw doelen te realiseren.’

Het is bekend dat voor jou de algemene beschouwingen een van de hoogtepunten zijn van het politieke seizoen. Hoe bereid je je daarop voor? Wanneer was voor jou je bijdrage geslaagd? ‘Algemene beschouwingen zijn leuk omdat je daarin idealisme en visie kunt uitspreken. In de dagelijkse werkelijkheid van gemeentepolitiek zien we vaak een wat meer praktische benadering. Een afvalcontainer is een afvalcontainer, of je nu socialist of liberaal bent. Het is dus heel fijn om te proberen een mooi, samenhangend en compleet verhaal te produceren en dat ook nog op prettige wijze voor te dragen. Bovendien hou ik ervan om als politicus een statement te maken en wat te prikkelen. Nietszeggendheid bij politici is een van mijn grootste ergernissen. Bijdragen zijn geslaagd als het effect sorteert. Een fel debat en/of goede quotes in de media. Helaas is een algemene beschouwing in Leiderdorp voor de inwoners niet het meest spannende dus je moet ook realistisch zijn in het bereik ervan. Dat maakt het natuurlijk niet minder leuk.’

Andere hoogtepunten?‘Dat zijn de behandelingen van onderwerpen waar echt flinke druk op zit. Waar die in de aanloop wordt opgebouwd in de media, waar inwoners ineens ieder raadslid weten te vinden en waar bij de behandeling zelf de raadszaal te klein is. Bijvoorbeeld de voorgestelde 40% OZB-verhoging in 2008 (waarop de VVD wethouder Wassenaar terugtrok uit het College), de nieuwe accommodatie van RCL en natuurlijk de Noodopvang voor vluchtelingen. Maar ook zaken als de Leidse Ring Noord, grote infra- of bouwprojecten of bepaalde subsidieaanvragen. In die gevallen komt die druk ook bij politici te liggen en dan kun je je rug rechthouden of buigen.'

Welke gouden tips geef je mee aan Martine, je opvolgster?‘Blijf jezelf en dichtbij jezelf. Spreek helder en in begrijpelijke woorden. En zorg voor goede en vooral scherpe quotes om je standpunten en argumenten breder dan in de raadszaal te verspreiden. Je kan briljant zijn in de beslotenheid van de raad maar daar merkt buiten niemand wat van. Laatste tip is dat je nooit moet liegen. Mensen die niet liegen komen ook niet in de problemen.’

Wat en wie ga je missen. En wat en wie niet?‘Het raadswerk is alom. Altijd en overal. Die continue stroom ga ik missen. Net als sommige mensen uit de politiek. De mensen uit de fractie, Willem Joosten en het grootste gedeelte van de gemeenteraad. Dat zijn mensen die op hun eigen manier het beste met Leiderdorp voor hebben en zich daar ook maximaal voor inzetten. Ook de contacten met inwoners, instellingen en ondernemers zijn erg waardevol en zal ik op die manier ook missen.Wat ik niet ga missen zijn enkele andere mensen uit de politiek. Die staan echt heel ver van mijn persoon af. En na 10 jaar ga ik ook de vele avonden en weekend inzet niet missen.’

Bouwen, Bouwen, Bouwen

VVD VVD Bernheze 27-01-2020 04:05

Er moet flink gebouwd gaan worden. Maar wat gaan we bouwen? 

Huizen die nu echt nodig zijn, spraken we vorig jaar met elkaar af. Vooral voor starters, alleenstaanden en ouderen. En wat bouwen we? Huizen boven € 262.500.

 

Of gaan we windmolens bouwen, die schijnbaar echt nodig zijn voor de energietransitie? Na de bezichtiging in de Hoeksche Waard weet ieder raadslid, dat we deze ook niet zomaar even ergens kunnen gaan bouwen.

 

Of bouwen we een 5G-netwerk? De straling lijkt binnen de normen te blijven, maar niemand kent de consequenties voor de lange termijn.

 

Betaalbare huur- en koopappartementen bouwen en een tankstation midden in het dorp saneren klinkt dan weer wél aantrekkelijk. Precies wat we nodig hebben! Maar laat de directe omgeving daar dan wel over meepraten, zodat er voor iedereen woongenot overblijft!

Laten we dan maar alvast een tennispark realiseren in Loosbroek. We zijn weer 3 maanden verder en nog geen meter opgeschoten. Ook hier blijkt het lastig om iedereen tevreden te krijgen en te houden.

 

Daarentegen gaat de bouw van de snelfietsroute in Nistelrode wel aardig de goede kant op. Niet alleen sneller, maar ook een stuk veiliger dan door de kom van Nistelrode! Een voorbeeld van een goed plan, dat geroemd mag worden.

 

Het is dus makkelijk roepen dat er gebouwd moet worden, maar de keuzes die hierbij gemaakt moeten worden, zijn minder makkelijk.

 

De VVD-Bernheze steunt graag goede initiatieven. Maar altijd iedereen voor 100% tevreden? Dat is en blijft helaas een illusie.

 

Reageren: info@vvdbernheze.nl

 

Mark van de Ven

Raadslid VVD Bernheze

Nachtelijke sluiting HAP bittere pil voor Alphen

SP SP GroenLinks VVD CDA Alphen aan den Rijn 26-01-2020 19:33

Pal voor de Alphense Zorg en Zekerheid winkel hebben wij samen met andere Alphense partijen actie gevoerd voor het behoud van de huisartsenpost in de nacht. Onder andere CDA, GroenLinks, RijnGouwelokaal, VVD en NieuwElan ondersteunden de actie. De eerste twee handtekeningen werden om klokslag 14:00 uur gezet door CDA wethouder Han de Jager en SP raadslid Ginet Groep-Eijsackers op de daarvoor ontworpen reuze paracetamol. Groep-Eijsackers: 'De SHR en Zorg en Zekerheid willen per 2021 dat alle Alphenaren in de nacht naar Leiderdorp gaan, wat inhoudt dat er 560.000 mensen afhankelijk zullen zijn van één HAP. Een hele bittere pil voor de regio én Alphen, wat toch een 100.000+ gemeente is.'

Het is vooralsnog niet bekend welke uren de huisartsenpost precies gesloten zal zijn, maar de verwachting is dat het van 23:00 tot 08:00 uur is. Groep-Eijsackers: 'De afstand naar Leiderdorp is voor veel mensen een groot probleem, een consult aan huis kost de patiënten extra geld en ons is al verteld dat de Alphense triagisten hierdoor op straat komen te staan. Deze maatregel is dus gewoon een ordinaire bezuiniging.' Dit alles bij elkaar maakt dat wij op alle mogelijke manieren ons tegen deze nachtelijke sluiting zullen verzetten. Zorg is een recht, geen markt. Het wordt tijd dat zorgverzekeraars dat gaan voelen en begrijpen!