Nieuws van politieke partijen over VVD inzichtelijk

86197 documenten

Opkoopbescherming moet leiden tot meer beschikbare woningen: niet minder

VVD VVD Haarlemmermeer 04-10-2022 10:00

Toen vorig jaar een groot deel van de gemeenten om ons heen overging tot het invoeren van een opkoopbescherming en zelfbewoningsplicht, heeft een meerderheid in de Haarlemmermeerse raad het college opgeroepen hier ook mee aan de slag te gaan. Hoewel er geen duidelijke signalen waren dat in onze gemeente grote beleggers grote hoeveelheden panden opkochten, was de gedachte achter de oproep duidelijk: wij willen dat betaalbare woningen voor inwoners beschikbaar blijven en niet door grote beleggers worden opgekocht.

https://haarlemmermeer.vvd.nl/nieuws/50797/opkoopbescherming-moet-leiden-tot-meer-beschikbare-woningen-niet-minder

Sinds die oproep is door het college een nota opgesteld waarin wordt beschreven hoe het college die opkoopbescherming en zelfbewoningsplicht wil regelen. Op die nota kan iedereen reageren en op basis van die reacties wordt vervolgens een definitieve nota opgemaakt om tenslotte de gemeentelijke huisvestingsverordening aan te passen. Inmiddels hebben inwoners, ondernemers en projectontwikkelaars ons weten te vinden en hun zorgen geuit. De wereld is sinds de oproep van de raad namelijk ingrijpend veranderd. Waarbij de belangrijkste verandering de stijging van de hypotheekrente is. Bovendien heeft het Rijk ook niet stilgezeten met het maken van plannen om de woningmarkt vlot te trekken en om voor midden- en lage inkomens in het recht op een woning te kunnen voorzien. De regels stapelen zich in sneltreinvaart op.

 

De reacties van inwoners, ondernemers en ontwikkelaars geven voor de lokale VVD en HAP aanleiding om nog eens kritisch te kijken naar die opkoopbescherming en zelfbewoningsplicht. Wij staan achter de gedachte van deze regeling, maar de geluiden die ons bereiken, wijzen erop dat we met de voorgestelde regeling niet onze bedoeling gaan bereiken, maar wellicht zelfs het tegenovergestelde: er zal minder gebouwd worden en het eigendomsrecht van ZZP’ers wordt zodanig ingeperkt dat hen de mogelijkheid wordt ontnomen om als zelfstandig ondernemer te zorgen voor een oudedagvoorziening of voor het spreiden van ondernemersrisico. “Wij zijn door veel ZZP’ers benaderd die voor hun oudedagvoorziening nu een appartementje willen kopen en verhuren. Daar is niks mis mee” aldus fractievoorzitter Johan Rip van de HAP. “En wanneer ben je volgens onze opkoopbescherming een grote belegger in Haarlemmermeer?”

 

Dat er minder gebouwd gaat worden en dat ZZP’ers niet meer voor zichzelf kunnen zorgen, kan niet de bedoeling zijn van de voorgestelde regels, volgens de lokale VVD en HAP. Met de huidige inflatieontwikkelingen dreigt “betaalbaar wonen” steeds verder weg te geraken. Je moet altijd over dit onderwerp willen praten. Wonen is onze grootste prioriteit.   

 

De lokale VVD en HAP vragen daarom donderdag a.s. een sessie aan om dit met collega raadsleden te bespreken en het college te vragen of zij dezelfde signalen krijgen en hoe we de intentie van de verordening overeind kunnen houden maar dat we de actualiteit en negatieve gevolgen wel beperken. We hopen op voldoende steun van collega raadsleden voor een gesprek hierover. “Ik kan me haast niet voorstellen dat raadsleden hun oren sluiten voor signalen van inwoners, ondernemers en ontwikkelaars” aldus fractievoorzitter van de lokale VVD, Beryl van Straten, maar we gaan het zien.

 

College erkent problemen omwisselen afvalbakken

VVD VVD Katwijk 04-10-2022 08:15

https://katwijk.vvd.nl/nieuws/50812/college-erkent-problemen-omwisselen-afvalbakken

Afgelopen week is de gemeente begonnen met het omwisselen van de afvalbakken. De gemeenteraad heeft voor de verkiezingen besloten om elk (laagbouw-)huishouden één extra afvalbak te geven, om te zorgen voor een betere scheiding van restafval en pmd-afval. De VVD is voorstander van nascheiding van afval en géén extra bakken, maar dat is op dit moment nog niet goed mogelijk. Het leveren van de nieuwe bakken en vervangen van de huidige bakken is een flinke operatie, die afgelopen week bepaald niet soepel verliep.Social media stroomden over met reacties: oude afvalbakken bleven dagenlang op straat staan en nieuwe bakken werden niet of te laat geleverd. Wethouder Soetendal (Durf) erkende de problemen en stuurde een persbericht: de leverancier had ‘de grootte van de buurten overschat’ en had last van de regen. Nou viel de regen afgelopen week soms met bakken uit de lucht, maar gezien de tijd van het jaar is dat toch weinig verrassend.De wethouder belooft na vragen van de VVD beterschap. Vanaf deze week moet de wisseling – t/m november worden in totaal 40.000 nieuwe bakken bezorgd – beter verlopen. Waar nodig wordt extra personeel ingezet, en eventueel zal ook personeel vanuit de gemeente bijspringen indien nodig. De VVD is content dat de wethouder nu aan de slag gaat en houdt de vinger aan de pols.

VVD Gilze en Rijen: Voortbestaan VIPvoorElkaar hangt aan een zijde draadje

VVD VVD Gilze en Rijen 04-10-2022 05:40

De VVD Gilze en Rijen is aan het werk voor onze 4 dorpen. Zo hebben VVD Gilze en Rijen Commissie leden Paul Houtepen en Sander Hofman tijdens de commissie Samenleving van 28 september met verve en veel passie betoogd dat: “de vrijwilligers van ViPvoorElkaar zich in te steek gelaten voelen door dit college. Niet alleen de vrijwilligers maar vooral onze inwoners voelen zich in de kou gezet en er heerst veel onrust”.

https://gilzerijen.vvd.nl/nieuws/50805/vvd-gilze-en-rijen-voortbestaan-vipvoorelkaar-hangt-aan-een-zijde-draadje

Ook heeft VVD-commissielid Paul Houtepen extra vragen gesteld aan de verantwoordelijk wethouder vooral met betrekking tot de beweegredenen voor dit ingrijpende besluit om alle subsidie voor de basisondersteuning per ingang van 2023 toe te kennen aan Contour de Twern. Een organisatie die al heeft laten weten in 2023 niet aan de vraag voor basisondersteuning te kunnen voldoen en tot nog toe ook nooit heeft laten zien dat ze dat wel kunnen. Kortom de wethouder neemt hier een onverantwoord en slecht onderbouwd besluit.

De VVD Gilze Rijen vindt het onverstandig maar vooral onbegrijpelijk dat een organisatie als VipvoorElkaar, dat met meer dan 400 vrijwilligers voorziet in de basisondersteuning waar veel van onze inwoners plezier van hebben en baat bij hebben, opgeofferd dreigt te worden aan veronderstelde efficiency via Contour de Twern.

Fractievoorzitter Hans van Nistelrooij hierover: “Het is inmiddels genoegzaam bekend dat schaalvergroting in het Sociaal Domein alleen maar leidt tot een grotere afstand tot onze inwoners die hulp nodig hebben of gewoon een beetje aandacht tegen eenzaamheid. Dat is nou precies wat het VIP tot zo’n succesvolle organisatie maakt en dat wil dit college opofferen”. 

De VVD Gilze en Rijen zal zich de komende tijd, samen met andere partijen die het VIP een warm hart toe dragen, blijven inzetten voor het behoud van het VIP en daarmee de basisondersteuning die door hen zo succesvol ingezet wordt.

Doe ook mee met ons!

Je kunt ons bereiken via vvdgilzerijen@outlook.com en via Facebook en Instagram.

Gemeenteraad 3 oktober 2022

VVD VVD Heerde 04-10-2022 04:20

MFA Hof van Cramer: De gemeenteraad heeft geld beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw MFA Hof van Cramer in Wapenveld. Dit betekent een nieuwe brandweerkazerne, huisartsenpost, sporthal en woningen. Iets waar de VVD zich al jaren hard voor maakt. Na de verkiezingen leek het even spannend te worden. Gezien de verkiezingsprogramma's van de andere partijen, waren sommige partijen wat terughoudender dan we zelf als VVD hadden gedacht. Wel is er nog veel werk aan de winkel. Er zit geen horecavoorzieningen in het projectplan en daardoor geen mogelijkheid voor bezoekers en sporters om iets te drinken. Op initiatief van de VVD heeft de wethouder de toezegging gegeven om in samenwerking met de gebruikers een plan te bedenken hoe er toch in de behoefte voor een horecavoorzieningen kan worden voorzien. Motie woningbouw: Ook Heerde zit al jaren in een wooncrisis. De VVD kijkt al jaren met pijn in de buik naar hoe de gemeente boekt weinig tot geen vooruitgang ten aanzien van woningbouw. Daarom diende de VVD gister een motie in om het college op te roepen om eindelijk eens vaart te gaan maken en voor 31 oktober met een plan te komen voor woningbouw. Andere politieke partijen en de wethouder waren tegen deze motie. Ze vinden 31 oktober onrealistisch en een te kort termijn om met een bouwplan voor meer woningen te komen. De VVD vindt het onbegrijpelijk onfatsoenlijk dat we onze eigen jeugd niet kunnen voorzien van woningen.

Energieleverende geluidswal langs de A9 in Heiloo.

VVD VVD Heiloo 04-10-2022 01:18

Aan: college B&W gemeente Heiloo

Van: Arjen Vroegop, raadslid VVD

Dd: 3 oktober 2022

Re: schriftelijke vragen energieleverende geluidswal (ogv artikel 51 RvO )

Geacht College,

De gemeente Alkmaar gaat oktober 2022 starten met bouw en aanleg van een energieleverende geluidswal langs de Schagerweg (N245), Huiswaarderweg (N245) en Nollenweg (N508). Dinsdag 27 september vond een bijeenkomst plaats voor belangstellenden waarin de plannen door oa. de voorzitter van de bewonersvereniging en wethouder Mulder van Alkmaar werden toegelicht (zie: https://www.alkmaar.nl/duurzaamheid/energieleverend-geluidsscherm/) .

Het scherm is ongeveer 2,5 kilometer lang en 5 meter hoog. Het Energieleverend Geluidsscherm bestaat uit een frame met 4.300 zonnepanelen aan de wegkant. Een deel van het scherm langs de Huiswaarderweg en de Nollenweg wordt voorzien van een groenscherm met zonnepanelen op de top. Met de duurzame energie kunnen ongeveer 400 huishoudens van stroom worden voorzien. De zonnepanelen zijn in de toekomst eenvoudig te vervangen voor exemplaren met een hogere energiewinst of andere technische mogelijkheden die bijdragen aan de duurzaamheid van de stad. Het geluidsscherm kost ongeveer 7,3 miljoen euro. De gemeente Alkmaar financiert om en nabij de helft. Resterende financiering via de Provincie Noord-Holland, en SWDE en EFRO-subsidie. Het geluidsscherm kost ongeveer 60% van de markconforme marktprijs.

In het collegeakkoord 2022-2026 is in par. 3.1 opgenomen dat het college een plan moet ontwikkelen om een geluidswal langs de A9 aan te leggen. De VVD is van mening dat dit initiatief van Alkmaar heel goed kan aansluiten op het collegeprogramma van Heiloo. Het is belangrijk om nu werk te maken van een energieleverend geluidscherm langs de A9, vanaf de golfbaan tot en met plan Oost (lengte +/- 2.8km). Het scherm vormt een belangrijke bijdrage aan de opwekking van duurzame zonne-energie, maar vooral ook aan reductie van geluidsoverlast voor de wijken dichtbij de A9. Continue 60dB is gewoon te veel.

De VVD realiseert zich dat er hobbels te nemen zijn. Onder meer omdat de grond langs de A9 geen eigen grond is maar van Rijkswaterstaat. Ook dient er financiële dekking komen.

VVD Heiloo heeft de volgende vragen:

1. Heeft het college kennis genomen van het project in Alkmaar aan de noordelijke ringweg waardoor een energieleverende geluidswal wordt aangelegd?

2. Heeft het college actie ondernomen om een soortgelijke geluidswal ook aan te gaan leggen langs de A9-westzijde, vanaf de golfbaan tot en met plan Oost? Bijvoorbeeld door het op te nemen in het Uitvoeringsprogramma dat volgt op het College akkoord. Zo ja, wat is de stand van zaken? Zo nee, waarom niet, en wanneer gaat het dat dan wel doen?

3. Realiseert het college dat de geluidswal in Alkmaar-noord een perspectiefvol initiatief is waarbij tegen 50% van de aanlegkosten en met stroomproductie voor 400

huishoudens de leefbaarheid in de wijk aanzienlijk toeneemt? Zo ja, hoe pakt het college samen met betrokken burgers dit initiatief op en per wanneer?

Dank voor de antwoorden.

Mvrgr,

Arjen Vroegop

Raadslid

VVD Heiloo

VVD Delft rekent af met beleid dat niet werkt.

VVD VVD Delft 03-10-2022 10:00

Het door de Delftenaar afgedragen belastinggeld moet door de gemeente goed worden besteed. Daarom moeten de doelen en prestaties die bij verstrekking van een (meer)jaarlijkse subsidie worden gerealiseerd inzichtelijk en kenbaar zijn voor stad en raad. Het op de gemeentelijke website gepresenteerde subsidieregister biedt nu niet dat inzicht. Daarom heeft de VVD het college de opdracht gegeven om een subsidie-overzicht op de website van de gemeente te zetten met daarop alle meerjarige subsidies die zijn verstrekt en inzichtelijk te maken wat de door de subsidieontvanger uit te voeren activiteiten opleveren voor de stad en op welke wijze de subsidie bijdraagt aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente. Zo kan de stad zien wat subsidies opleveren en wordt de raad in positie gebracht om haar controlerende taak goed uit te voeren. De oproep van de VVD werd gesteund door een meerderheid van de raad.

https://delft.vvd.nl/nieuws/50815/vvd-delft-rekent-af-met-beleid-dat-niet-werkt

Als VVD onderkennen wij de noodzaak om als gemeente subsidies te verstrekken. Wel hebben wij daarbij vier duidelijke uitgangspunten:

Wij willen dat subsidies ten goede komen aan zoveel mogelijk Delftenaren. Wij subsidiëren geen organisaties of instellingen die diensten leveren waar geen Delftenaar op zit te wachten;Subsidies moeten zoveel als mogelijk een tijdelijk karakter hebben. We moeten organisaties en instellingen helpen om zoveel als mogelijk zelfvoorzienend te zijn en uiteraard stimuleren we slim ondernemerschap;Wij willen dat er een duidelijke koppeling is tussen subsidies en de doelstellingen zoals verwoord in het coalitieakkoord en het vijf puntenplan van de oppositie;Tot slot willen wij beleid dat werkt en daarom moeten er bij verstrekking van een subsidie heldere prestaties en doelstellingen worden vastgelegd, zodat toetsing achteraf kan plaatsvinden op de doelmatigheid van de verstrekte subsidies.

Wat de Delftse VVD betreft is er werk aan de winkel voor het college. Wij zien onze breed gesteunde motie: Naar een open en transparant subsidieregister dan ook als eerste stap op weg naar het afrekenen met beleid dat niet werkt.

Motie - Naar een open en transparant subsidieregisterVerkiezingsprogramma

De gemeente moet inwoners informeren over de gegevens die belangijk zijn om een oordeel te kunnen vormen over het lokaal bestuur, zoals de besteding van subsidies.Het subsidieoverzicht wordt uitgebreid met informatie over het doel van de subsidie en of dit wel/niet is bereikt. Delft kan hierbij een voorbeeld nemen aan het subsidieregister van de provincie.

Motie

Vanaf 2023 een open en transparant subsidieregister te publiceren op de website en hierbij te vermelden naar welke doelen en programma’s de subsidie bijdraagt en wat de verwachtte tegensprestatie/resultaat is.Zich hierbij te laten inspireren door een subsidiregister uit Den Haag.

€6 miljoen uitgeven? Niet zonder goede spelregels!

VVD VVD Delft 03-10-2022 09:45

Gevel-tot-gevel aanpakken van de openbare ruimte: klinkt fantastisch toch? Dat is het op papier zeker ook. Deze aanpak draag er aan bij dat wanneer de straat open komt te liggen door rioleringsprojecten, er daarna beter wordt nagedacht over hoe we die straten weer groener en klimaatadaptiever kunnen inrichten. In de begroting voor 2022 en verder hebben we er als raad €6,- miljoen voor vrijgemaakt. De focus ligt op een aantal grote rioleringsprojecten in Tanthof, Buitenhof en Voorhof.

Toch waren we in zowel de commissie- als raadsvergadering kritisch op het voorstel. Niet zozeer vanwege de doelstelling, wel vanwege de zeer beperkte spelregels die ons college verbond aan die €6,- miljoen. Namelijk: vrijwel geen enkele. Daar hebben we uiteindelijk samen met D66 en CDA een stokje voor gestoken, via twee mooie moties.

Met D66 hebben we gevraagd om een concrete visie op de inrichting van de straat, zodat we veel duidelijker kunnen prioriteren in hoe we die straat het beste kunnen opknappen. Want wat moet er voor gaan: inderdaad meer groen, of toch liever een verkeersveilig kruispunt? Of meer ruimte voor sport? Of meer ruimte en toegankelijkheid voor mindervaliden? Of…? Nou, u ziet het al: voer voor discussie.

Met het CDA hebben we een motie ingediend om vooral de inwoners van de straten de ruimte te geven mee te denken over de nieuwe inrichting van hun straat. Zij weten uiteindelijk het beste waar hun straat echt fijner van wordt.

Beide moties zijn unaniem aangenomen, daar waren we natuurlijk heel blij mee. Zelfs in onze nieuwe rol van oppositiepartij kunnen we impact maken!

Vacature!

VVD VVD Maastricht 03-10-2022 07:25

De Maastrichtse VVD is op zoek naar een nieuw enthousiast Burgerraadslid om het liberale geluid in de stad Maastricht te vertegenwoordigen.

Kom jij onze fractie versterken? Binnen de Maastrichtse VVD is een leuke vacature ontstaan voor Burgerraadslid. Kijk in de bijlage voor de volledige vacaturetekst. Reageren kan tot uiterlijk 7 november 2022. 

Terugblik Politiek Live Café VVDOp1 Stikstof: Voeding voor discussie

VVD VVD Haarlemmermeer 03-10-2022 02:42

Naar aanleiding van het politiek live café Stikstof: voeding voor discussie is nog veel gesproken.

Nu we een week verder zijn kijken we terug met een artikel van het Haarlems Dagblad die daar een verslag van heeft geschreven.

Lees je mee? Klik hier voor het artikel.

Het hele politiek cafe terugkijken kan via Facebook.

Zet cookies aan om de video te tonen.

Liselot Raat presenteert Kindercoalitie akkoord

VVD VVD Meppel 02-10-2022 23:05

Even was raadslid Liselot Raat weer terug op haar basisschool Het Stadskwartier. Niet om les te krijgen, maar ditmaal om les te geven.

https://meppel.vvd.nl/nieuws/50794/liselot-raat-presenteert-kindercoalitie-akkoord

In groep 8 van meester Jorrit overhandigde ze onlangs samen met raadslid Robert van Leeuwen van Sterk Meppel het Kinder Coalitieakkoord aan twee leerlingen. Daarna gaven de twee een interactieve presentatie over het werk van de Meppeler gemeenteraad, waar beiden sinds maart in gekozen zijn. Helaas kon Raoul Klunder van D66 niet aanwezig zijn bij de presentatie van het stuk dat ze met z’n drieën opstelden.

Het is de eerste keer dat een coalitieakkoord van de gemeente Meppel wordt samengevat voor kinderen. In begrijpelijke taal, met kortere zinnen en zonder moeilijke woorden. Volgens Liselot is het belangrijk dat juist kinderen snappen wat er in hun gemeente gebeurt. “Zij zijn ook gewoon inwoners die geïnformeerd moeten worden. Niet alle onderwerpen zijn natuurlijk interessant voor ze, maar over zaken als veiligheid, onderwijs en sport hebben ze best een mening. Daarom hebben we eerst uit het ‘gewone’ coalitieakkoord de zaken gehaald die belangrijk zijn voor kinderen. Daarna hebben we de belangrijkste informatie samengevat en herschreven. Tenslotte heeft Kirsten Mussche, een jonge vormgeefster van achttien het coalitieakkoord vormgegeven.”

Na de officiële overhandiging van het Kinder Coalitieakkoord hielden Liselot en Robert nog een korte presentatie voor de leerlingen uit groep 8. Ze vertelden wat de gemeenteraad doet, hoe vaak ze vergadert, welke onderwerpen worden besproken en waarom het belangrijk is dat mensen zich aanmelden om iets in de politiek te gaan doen. Maar ze stelden de kinderen ook vragen en beantwoordden vele vragen uit de klas. Meester Jorrit vond de gastles meer dan geslaagd en Liselot en Robert gaven aan de komende tijd op uitnodiging graag meer klassen in de gemeente Meppel te willen bezoeken.