Nieuws van politieke partijen over VVD inzichtelijk

85722 documenten

Dankjewel HP en welkom Gert-Jan!

VVD VVD Pijnacker-Nootdorp 20-06-2022 09:02

De plaats in de fractie die door de benoeming van Ilona is ontstaan, is opgevolgd door Gert-Jan Klapwijk. Gert-Jan was sedert de verkiezingen al buitenraadslid en we wensen hem alle genoegen en succes toe in de komende vier jaar.

https://pijnackernootdorp.vvd.nl/nieuws/50138/dankjewel-hp-en-welkom-gert-jan

Volgens de Kieswet was het eerst aan Herman-Pieter Nijhof om te bewilligen. Hij was door de verkiezingsuitslag in eerste instantie namelijk op plaats drie van de kandidatenlijst buiten de boot gevallen. HP is woonachtig in Delfgauw en heeft met verve in de afgelopen jaren zich in de fractie ingezet voor een breed scala van onderwerpen in Pijnacker-Nootdorp. In de fractie had hij een duidelijke mening en ideeën over teamvorming, communicatie en het liberale geluid. Hij was daarnaast een zeer verdienstelijk ondervoorzitter van de Raad.

 

Graag ging hij op bezoek bij mensen in de buurt, bij wijkbesturen en ondernemers. “Gemeentepolitiek gaat vooral over stoeptegels” zei hij, “en dát vind ik erg leuk!” en “Ik wil ook dat we zichtbaar zijn en veel en vaak communiceren op social media”. Mede daarom was hij ook bereid om de VVD-website te onderhouden.

 

De ruimte die HP, liberaal in hart en nieren, nu heeft gegeven aan Gert-Jan als jong nieuw talent in de fractie, dwingt ons respect af. Graag zie we hem terug in onze gelederen, nadat hij eerst even weer de tijd heeft gehad voor al die belangrijke zaken die bleven liggen omdat de VVD zijn energie opeiste.

Eric Wetzels kandidaat-voorzitter landelijke VVD

VVD VVD Oosterhout 20-06-2022 08:39

https://oosterhout.vvd.nl/nieuws/50136/eric-wetzels-kandidaat-voorzitter-landelijke-vvd

© ANP

Het VVD netwerk Oosterhout is verheugd met het feit dat Eric Wetzels zich kandidaat stelt als partijvoorzitter van de landelijke VVD.

Eric (62) is geen onbekende binnen de VVD. Hij was in 2017 al een half jaar waarnemend VVD-voorzitter na het aftreden van Henry Keizer.

Eric studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Twente, is ondernemer en onder meer directeur-eigenaar van Polyfluor Plastics in Breda.

Sinds 1976 is hij lid van de VVD waar hij al meerdere organisatorische functies vervulde zoals voorzitter van de VVD Brabant. Hij is bestuurslid van de Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD. Ook was hij lid van de commissie die de kandidaten selecteerde voor de Tweede Kamer, de zogeheten permanente scoutingscommissie.

In juli maakt het hoofdbestuur van de VVD bekend wie het als belangrijkste kandidaat voordraagt voor de vacante functie.

Daarna kunnen de VVD-leden zich in oktober over de kandidaat uitspreken.

Reactie bestuursakkoord

VVD VVD Eindhoven 20-06-2022 08:35

VVD Eindhoven: samen morgen beter maken

 

In de bijzondere raadsvergadering van dinsdag 14 juni 2022 is door de nieuwe coalitie, bestaande uit GroenLinks, CDA, D’66 en PvdA het bestuursakkoord 2022-2026 gepresenteerd. Fractievoorzitter Lex Janssen zette namens de fractie de liberale toon.

Alles digitaal terug te kijken via de volgende hyperlink: @@@

 

Wethouder light

Vier links-progressieve partijen hebben een akkoord geschreven dat door negen (!) wethouders moet worden uitgevoerd. Zeven echte en twee light-varianten. De discussie in de gemeenteraad had een duidelijke focus op de light-wethouders, in het akkoord stadsgezanten genoemd. De stadsgezanten zijn ambtelijk benoemd maar zonder een formeel functieprofiel en een sollicitatieprocedure. Inwoners en ambtenaren zullen zich ongetwijfeld achter de oren krabben. Stadsgezanten krijgen zo een andere behandeling dan iedere andere ambtenaar.

 

Ten tweede is door deze keuze de democratisch gekozen gemeenteraad buitenspel gezet. Wethouder Verhees deed een verwoede poging om het allemaal aan ons uit te leggen. Het blijft bijzonder dat de stadsgezanten politiek niet aan te spreken zijn: de wethouder is verantwoordelijk en bij gedoe aan te pakken door de gemeenteraad, de stadsgezant niet. Uiteraard gaat het ons hierbij niet om de kwaliteiten van beide stadsgezanten.

 

De Eindhovense VVD heeft nog een poging gedaan door een motie in te dienen om het nieuwe college een raadsvoorstel te laten schrijven voor de benoeming van twee deeltijd wethouders (0,6 fte) met dezelfde sollicitatieprocedure als een reguliere wethouder. Lex Janssen zegt het zonneklaar: ‘Als iets eruitziet als een eend, zwemt als een eend en kwaakt als een eend, dan is het waarschijnlijk een eend.’

 

In de motie werd ook de formatie benoemd: het team van ondersteuning voor zes wethouders en de burgemeester hetzelfde laten door te verdelen over de negen wethouders en de burgemeester.

Helaas werd de motie niet aangenomen. De voltallige oppositie van de nieuwe gemeenteraad stemde voor onze motie. Een duidelijk signaal aan de coalitie dat zonder blikken of blozen is weggestemd.

 

Continuering beleid vanuit vorige coalitie

Het bestuursakkoord spreekt van ‘scherpe en duidelijke keuzes’. De VVD-fractie ziet dat niet terug in het akkoord. Het is even zoeken, want als je aan het lezen bent ziet het er eigenlijk allemaal wel goed uit. Er staat nergens waar deze coalitie mee gaat stoppen, we zien vooral continuering van het beleid vanuit de vorige coalitie, met de VVD.

 

Alle leuke dingen zijn verdeeld, maar alle pijnpunten zijn vakkundig uit de weg gegaan of doorgeschoven. En dit is een gemiste kans, want dit zorgt ervoor dat ambities niet gerealiseerd kunnen worden en dan uiteindelijk de inwoners teleurgesteld zullen worden.

 

 

Dat vraagt van de VVD dat wij kritisch zijn op de plannen die ten uitvoer gebracht gaan worden. Wij zullen de open eindjes blijven benoemen, de haalbaarheid en betaalbaarheid toetsen aan wat reëel is en vervolgens onze afweging maken. Wij zullen de samenwerking blijven zoeken, maar daar verwachten we ook wat voor terug: in de begroting en de concrete plannen. ‘Samen morgen mooier maken’: in dit bestuursakkoord kan de nieuwe coalitie laten zien of samenwerking echt de kern van hun aanpak is, of dat het alleen een leuke leus is. De Eindhovense VVD gaat graag met iedere wethouder op pad naar zijn of haar favoriete plek in Eindhoven. De Eindhovense VVD staat voor ‘samen morgen beter maken’.

 

 

Fietsparkeren vraagt om een beter plan!

VVD VVD Middelburg 20-06-2022 08:30

Hierover is met de ondernemers aan het plein, met de VOM (Vereniging Ondernemers Middelburg) en de KHN (Koninklijke Horeca Nederland) en overige belanghebbende géén overleg geweest. De VVD vindt dat het fietsparkeren in de binnenstad een beter plan vraagt in samenwerking met de betrokkenen!

Daarom hebben schriftelijke vragen aan het college gesteld. De VVD is van mening dat Plein 1940 een aantrekkelijk en sfeervol plein is en kan blijven met terrassen en activiteiten, maar om dit tot zijn recht te laten komen het wel noodzakelijk is om de ruimtelijk inrichting breder in de omgeving (o.a. Zusterstraat/Zusterplein) te bezien. Een herinrichting van Plein 1940 in samenspraak met de ondernemers is daarvoor nodig. 

PZC, 16 juni 2022: Fietsen terug op Plein 1940? ‘Dan heb je oorlog met de ondernemers’

PZC, 17 juni 2022: VVD: ‘Probleem geparkeerde fietsen vraagt om breder plan dan alleen Plein 1940'

Werkbezoek bij H20

VVD VVD Beemster 20-06-2022 08:15

De fractie en het bestuur van VVD Purmerend gingen op werkbezoek bij H20. Een impressie in deze video.

Bekijk de video. 

Zet cookies aan om de video te tonen.

Werkbezoek bij H20

VVD VVD Purmerend 20-06-2022 08:15

De fractie en het bestuur van VVD Purmerend gingen op werkbezoek bij H20. Een impressie in deze video.

Bekijk de video. 

Zet cookies aan om de video te tonen.

Rondetafelgesprekken over zonnevelden, nieuwbouw scholen en meer

VVD VVD Houten 19-06-2022 07:44

Dinsdag 21 juni zijn er weer rondetafelgesprekken, op de agenda staan twee zonnevelden, de nieuwbouw van scholen, de Jaarstukken van de GGDrU en het overdrachtsdocument van de Commissie Verbonden Partijen.

https://houten.vvd.nl/nieuws/50129/rondetafelgesprekken-over-zonnevelden-nieuwbouw-scholen-en-meer

Onder de tabel kun je samenvattingen lezen waar de raadsvoorstellen over gaan en wie van de Houtense VVD het woord voert in het rondetafelgesprek en in de raadsvergadering.

De rondetafelgesprekken kunnen weer live bijgewoond worden, maar belangstellenden van RTG 1 kunnen de vergadering ook live volgen via Notubiz. RTG 2 wordt niet live uitgezonden. 

De stukken zijn terug te lezen via deze link.

Agenda

RTGTijdLocatieWieOnderwerp  120:00uRaadszaal / Notubiz

Eef Stiekema

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen “Zonneweide De Heul”, Kanaaldijk Oost, Eiland van Schalkwijk

Eef Stiekema

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Stroomveld De Knoest - Kanaaldijk Zuid - Eiland van Schalkwijk

  

Robert Paling

Nieuwbouw van scholen: voortgang en kredieten

220:00Kamer 0.46/0.47

Mathieu Cox

Jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023 GGDrU

  

Mathieu Cox

Overdrachtsdocument Commissie Verbonden Partijen

Vragen of opmerkingen over deze en andere onderwerpen kunnen gesteld worden aan: fractie@vvd-houten.nl Meer informatie over de agenda van de rondetafelgesprekken, deze of eerder besproken raadsvoorstellen zijn te vinden via de website van de gemeente

Tijdens het rondetafelgesprek worden de raads- en commissieleden ook bijgepraat over actuele regionale onderwerpen. In RTG 2 staat daarnaast het spreekrecht voor inwoners en instellingen op de agenda. Het raadsvoorstel van deze rondetafelgesprekken worden in de gemeenteraadsvergadering van 5 juli besproken.

Samenvatting Raadsinformatiebrieven en Raadsvoorstel

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen “Zonneweide De Heul”, Kanaaldijk Oost, Eiland van Schalkwijk

Op 5 april 2022 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van een zonneveld op de locatie De Heul, gelegen tussen het dorpslint van Schalkwijk, Provincialeweg en het Amsterdam-Rijnkanaal, Kanaaldijk Oost. Het te realiseren zonneveld past niet in het ter plaatse geldende bestemmingsplan. 

Om medewerking te kunnen verlenen aan de aanvraag, is een planologische afwijking van het bestemmingsplan nodig. Het college is bevoegd om te besluiten op de aanvraag omgevingsvergunning. Voorafgaand hieraan is echter een ontwerp Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) van de gemeenteraad vereist, waarin deze aangeeft dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening. De raad wordt nu gevraagd hiertoe over te gaan.

VVD Fractievoorzitter Eef Stiekema is woordvoerder bij dit onderwerp.

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Stroomveld De Knoest - Kanaaldijk Zuid - Eiland van Schalkwijk

Op 5 april 2022 is een ook aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van een zonneveld op de locatie De Knoest. Het gebied wordt aan de noordzijde ingesloten door het Amsterdam-Rijnkanaal en aan de westzijde door de rijksweg A27. Het te realiseren zonneveld past niet in het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Ook hier is nu een ontwerp Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) van de gemeenteraad nodig.

VVD Fractievoorzitter Eef Stiekema is woordvoerder bij dit onderwerp.

Nieuwbouw van scholen: voortgang en kredieten

Na het raadsbesluit van 12 januari 2021 waarin de middelen beschikbaar zijn gesteld voor de nieuwbouw van de scholen Montessori, De Velduil en Van Harte School hebben de schoolbesturen de ontwerpen voor de nieuwbouw van de scholen afgerond.

De nieuwbouw van de Montessorischool wordt in de zomervakantie 2022 opgeleverd. Naar verwachting is de bouw binnen het beschikbare budget mogelijk.

De nieuwbouw van De Velduil loop vertraging op door een ingesteld beroep tegen de afgegeven verklaring van geen bedenkingen voor het planologisch mogelijk maken van de nieuwbouw.

Door de excessief gestegen bouwkosten in de afgelopen periode, is het eerder beschikbaar gestelde krediet niet meer voldoende om de nieuwbouw van de Van Harte School te realiseren. Om de noodzakelijke vervanging van het gebouw van de Van Harte School mogelijk te maken is aanpassing van het krediet onvermijdelijk.

VVD commissielid Robert Paling behandelt dit onderwerp in het rondetafelgesprek, in de raadsvergadering is fractievoorzitter Eef Stiekema woordvoerder bij dit onderwerp.

Jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023 GGDrU

GGD regio Utrecht (GGDrU) voert als gemeenschappelijke regeling voor 26 deelnemende gemeenten in de regio een aantal taken uit op het gebied van publieke volksgezondheid. Op basis van deze regeling kan de gemeenteraad een zienswijze geven op de ontwerpbegroting 2023 van de GGDrU.

De jaarstukken 2021 zijn ter informatie aan de raad toegezonden. De jaarrekening laat zien dat GGDrU 2021 afsluit met een positief saldo van €565.000 inclusief mutaties in reserves. De financiële risico’s zijn voldoende afgedekt.

De ontwerpbegroting 2023 is een uitwerking van de kaderbrief 2023 en is evenals de kaderbrief beleidsarm gelet op onder andere het ontbreken van een nieuwe bestuursagenda. Het college geeft aan tevreden te zijn over de ontwerpbegroting 2023 die is opgesteld en stellen voor geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de ontwerpbegroting 2023 van de GGDrU.

VVD commissielid Mathieu Cox behandelt dit onderwerp in het rondetafelgesprek, in de raadsvergadering is fractievoorzitter Eef Stiekema woordvoerder bij dit onderwerp.

Overdrachtsdocument Commissie Verbonden Partijen

De Commissie Verbonden Partijen (CVP) is een commissie van de raad die advies uitbrengt aan de gemeenteraad over de Planning & Controle stukken van de verbonden partijen. Dat zijn de samenwerkingsverbanden waar de gemeente Houten op regionaal niveau samenwerkt met andere gemeenten. De commissie spreekt zich uit over de zienswijze die het college van B&W voorstelt bij de stukken. Indien noodzakelijk wordt geadviseerd aan de raad om de zienswijze van het college te wijzigen.

De commissie heeft haar werkwijze over de afgelopen raadsperiode 2018-2022 geëvalueerd en een Overdrachtsdocument opgesteld. De raad kan zich op deze wijze uitspreken over de werkwijze van de CVP in de nieuwe raadsperiode.

VVD commissielid Mathieu Cox behandelt dit onderwerp in het rondetafelgesprek, in de raadsvergadering is fractievoorzitter Eef Stiekema woordvoerder bij dit onderwerp.

De Gemeenteraad van 9 juni - een begroting zonder kaders?

VVD VVD Montferland 19-06-2022 07:00

De Gemeenteraad van 9 juni Na de installatie van de nieuwe Gemeenteraad op 30 maart jl en de verkenningen en onderhandelingen voor een nieuwe coalitie, was op 9 juni de raadsvergadering waarin afscheid is genomen van het College van B&W.

Vervolgens behandelde de Gemeenteraad een aantal raadsvoorstellen waaronder de Jaarrekening 2021, het Meer Jaren Onderhoudsplan (MJOP) gemeentelijk vastgoed, de begrotingen 2023 van de Gemeenschappelijke Regelingen en de Kadernota 2023. Tot slot werd het coalitieakkoord van de nieuwe coalitie kort besproken door de verschillende fracties.

Na behandeling hiervan is het nieuwe College van B&W geïnstalleerd.

Afscheid van het oude College

De fractievoorzitters kregen allen de mogelijkheid om kort het woord te richten tot het vertrekkend College en de eigen wethouders. De VVD fractie deed dit bij monde van Jos Berntsen richting wethouder Martin Som. Na het afscheid nam Martin Som zitting in de Gemeenteraad voor de VVD fractie en in de rol van fractievoorzitter.

Bij de behandeling van de raadsvoorstellen werd door de VVD fractie speciale aandacht gevraagd voor de jaarrekening 2021 en de kadernota2023.

Jaarrekening 2021De jaarrekening 2021 sluit af met een positief resultaat van ca € 1 miljoen ten opzichte van de begroting 2021 (omvang begroting ca €100 miljoen). Door het oude College werd voorgesteld en door de Gemeenteraad overgenomen om ca € 760.000 aan de algemene reserve toe te voegen en ca €240.000 aan bestemmingsreserves; volgens de VVD fractie een goed raadsvoorstel in lijn met het financieel gedegen beleid dat de afgelopen jaren is gevoerd en mede waardoor de financiële positie van de gemeente, en dus van ons allen als inwoners, op gebied van bedrijfsvoering als ook de reservepositie als redelijk tot goed beoordeeld kan worden. 

De VVD fractie sprak tevens de hoop en wens uit dat de nieuwe coalitie goede zorg zal dragen voor de thans gezonde financiële positie, met name omdat het huidige coalitieakkoord geen financiële paragraaf kent en nog geen doorrekening van de nieuwe plannen heeft plaatsgevonden…  

De kadernota 2023De kadernota is het document waarin de Gemeenteraad de kaders vastlegt voor de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026. Bij behandeling van de kadernota hebben fracties de mogelijkheid aan te geven wat zijn belangrijk vinden voor het volgende jaar en bepaalt de gemeenteraad welke (financiële) kaders het College meekrijgt voor de begroting.De afgelopen jaren is de behandeling van de kadernota door de gehele Gemeenteraad dan ook als een belangrijk moment beschouwd omdat bij vaststellen van de kadernota min of meer bepaald wordt hoe de gemeente de komende periode beleid gaat voeren en welke financiële kaders daarbij gelden. De VVD fractie vindt het jammer dat met name de nieuwe coalitie het belang van de kadernota dit jaar nogal afgezwakt heeft door er inhoudelijk vrijwel niets over te zeggen en voorgestelde amendementen niet over te willen nemen. De eerste vraag die dan op komt is, waarom behandelen we als Gemeenteraad dan een kadernota …

Omdat het coalitieprogramma nog niet doorgerekend was, is het ook voor de VVD fractie begrijpelijk dat de kadernota dit keer op een aantal onderdelen nog niet volledig ingevuld kan zijn. Het coalitieprogramma was ook pas één week bekend. Voor nadere invulling zal de periode van nu tot november 2022, als de begroting vastgesteld moet worden, door het nieuwe College nog wel wat werk moeten worden verzet; we wachten de stukken inclusief de financiële uitwerking van het coalitieprogramma dus met grote belangstelling tegemoet.

Naast de nieuwe zaken biedt de kadernota echter ook de mogelijkheid alvast te anticiperen op aankomende ontwikkelingen op regionaal, nationaal of internationaal niveau.

De VVD fractie had daarom samen met het CDA twee amendementen voorbereid om als kaders mee te nemen richting de begroting 2023: het Amendement bevriezen OZB woningen en het Amendement behoedzaamheid richting 2026.

Deze amendementen zijn voorgestelde aanpassingen/aanvullingen met belangrijke uitgangspunten voor het te nemen raadsbesluit kadernota 2023.

Amendement Bevriezen OZB woningen (bijlage 1)

Toelichting:Vorig jaar is bij de kadernota door 6 hier aanwezige partijen een amendement bevriezing OZB woningen aangenomen obv de voorwaarden:

3 van de 4 jaren een positief saldo en totaal saldo meer dan 1,5 miljoen euro is de OZB woningen 2022 bevroren om daarmee de belastingcapaciteit van 109% te verlagen en op termijn op of onder het landelijk gemiddelde (100%) te kunnen brengen. Voor 2022 verwachten we daardoor op 105% te komen, een goed eerste stap.

De VVD stelt voor om in deze kadernota obv dezelfde argumenten als vorig jaar opnieuw de OZB woningen te bevriezen zodat we in 2023 verder naar de 100% kunnen komen. Aangezien de indieners dezelfde 6 partijen hier aanwezig zijn en de situatie niet gewijzigd is kan de VVD zich niet voorstellen dat dit niet unaniem aangenomen wordt. Zeker nu we er financieel ook nog eens beter voorstaan en de uitgaven obv het coalitieakkoord nog helemaal bepaald moeten worden.

Bijkomend argument is dat woningbezitters in de regel niet gecompenseerd worden voor hogere energielasten en de sterk gestegen inflatie. Door de OZB te bevriezen neemt deze last in ieder geval komend jaar niet toe zodat er meer te besteden valt in de ook duurder geworden lokale economie, waar we ook zorg voor moeten dragen.

Amendement behoedzaamheid 2026 (bijlage 2).

Toelichting:Het betreft de situatie vanaf 2026. Dat is nog ver weg zult u denken, en sommigen denken misschien wel, wie dan leeft, wie dan zorgt… maar de VVD zit daar anders in.

Het betreft namelijk de situatie in deze gemeente over 4 jaar en mogelijk ook hoe het structureel, dus jaarlijks terugkomend, daarna zal gaan.

De rijksoverheid heeft voor de komende jaren de zgn opschalingskorting van 1 miljard voor alle gemeenten in naderland samen, bevroren. Gemeentes worden dus de komende jaren tm 2025 niet gekort ivm ‘te kleine’ omvang. (de norm was 100.000+ inwoners)

Vanaf 2026 gaat deze korting echter weer in. Er is geenduidelijkheid dat het rijk deze langer bevriest of gaat afschaffen in 2026. Zolang dit niet duidelijk is hangt Montferland een verlaging in de uitkering GF boven het hoofd van 2 miljoen euro vanaf 2026…

De VVD wil graag via een amendement het college meegeven bij de begroting en MJR dat er tot 2026 een extra reserve wordt opgebouwd zodat deze kan worden ingezet na 2025 zodat er niet opeens een groot gat in de begroting valt. Mochten de overheid eerder besluiten de korting weg te strepen dan valt de tot dan opgebouwde extra reserve vrij en hebben we een mooie meevaller. Uiteraard zal het nieuwe College ook richting Den Haag / via VNG de lobby moeten voortzetten om het opheffen van deze korting voor elkaar te krijgen. Wend uw contacten en lijntjes met de politieke partijen in den Haag hiervoor gerust aan.  

Helaas zijn beide amendementen zonder opgave van reden door de nieuwe coalitie weggestemd. 

---

Zet cookies aan om de video te tonen.

Excursie met het seniorennetwerk

VVD VVD Rheden 19-06-2022 01:45

EXCURSIE BUITENGOED DE PANOVEN THEMA “BOUWEN TOEN EN NU” Uw seniorennetwerk Regio oost nodigt u van harte uit! 15 juli wordt een gezellige én informatieve thema middag. De middag starten we met een discussie uurtje gevolgd door een interessante excursie en sluiten af met een drankje. Wij bieden u de mogelijkheid om vooraf samen te lunchen (optioneel)

https://rheden.vvd.nl/nieuws/50131/excursie-met-het-seniorennetwerk

TOEN: We zijn te gast bij Buitengoed de Panoven, een voormalig dakpan- en steenfabriek uit 1850, een goed bewaard industrieel erfgoed. De voormalige fabriek kent een unieke zigzagoven, de laatste van West-Europa die nog intact is. We gaan het verhaal ontdekken van klei tot baksteen.

NU: Nieuwe bouwprojecten komen nauwelijks nog van de grond. Wat is er nu werkelijk aan de hand? In één van de voormalige droogloodsen gaan we tijdens het thema-uurtje onder leiding van Peter Hendriks, provinciale Statenlid VVD Gelderland en Arthur Boone, wethouder VVD gemeente Zevenaar in discussie. Zijn er oplossingen? Innovatief of traditioneel? Of bouwen voor specifieke doelgroepen?

Ga mee op excursie en meld u aan!

o Ja, thema excursie €10,- pp incl. koffie/thee & drankje

o Ja, ik lunch gezellig mee €17,50 pp (buffet)

o Geef ook aan met hoeveel personen u komt Aanmelding is definitief na onderstaande acties 1 én 2:

1 Meld u aan per mail bij: bartsipma55@gmail.com

2 Maak uw te betalen bedrag over naar: NL03ABNA0539838195 tnv Bart Sipma met vermelding van “bijdrage VVD 15 juli 2022”

Thorbecke café - 5 juli 20:00

VVD VVD Haarlem 18-06-2022 04:08

https://haarlem.vvd.nl/nieuws/50127/thorbecke-cafe-5-juli-20-00

Op 5 juli is het weer zover!

Het Thorbecke café wordt weer georganiseerd met een belangrijk debatonderwerp. Er gaat namelijk gedebatteerd worden over het coalitie akkoord. 

Aanwezig zullen zijn:

- Maarten Wiedemeijer (PvdA)

- Jasper Drost (GL)

- Peter van Kessel (VVD)

Locatie en tijd:

- Proeflokaal In Den Uiver, 5 juli 2022 om 20:00

Aanmelden:

- Vrije inloop