Nieuws van politieke partijen over VVD inzichtelijk

76052 documenten

Energiestandpunt van VVD Ermelo

VVD VVD Ermelo 28-03-2020 12:29

Het aardgasnet ligt er. De leidingen kunnen in de toekomst ook worden gebruikt voor groen gas en waterstof. Aardgasvrij is iets anders dan gasloos, want op termijn zijn er veelbelovende ontwikkelingen, stelt de Ermelose VVD gemeenteraadfractie in haar visie die naar de Stuurgroep Regionale Energie Strategie (REG) is gezonden.

Een klimaatneutraal energiebeleid in 2050 met als tussendoel 49% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990, is de landelijke doelstelling. De VVD Ermelo steunt het voornemen in Ermelo om die landelijke doelstelling eerder te realiseren. Maar dan wel onder de voorwaarde dat het voor alle burgers betaalbaar is en blijft. Ambitie en realisme moeten hand in hand gaan. We weten immers nog niet wat het allemaal gaat kosten. Ondanks de snelle technologische ontwikkelingen, blijft aardgas nog geruime tijd een belangrijke rol vervullen. En in delen van Europa, waar nu bruinkool en steenkool wordt gestookt, zal aardgas tot in lengte van jaren een grote verbetering zijn.

Om de landelijke klimaatdoelen te halen, is Nederland opgesplitst in 30 regio’s, die elk een eigen taakstelling hebben gekregen. Ermelo is ingedeeld in de Regio Noord-Veluwe. Een Stuurgroep met een procesregisseur verzamelt alle visies en standpunten van gemeenteraden en hun fracties om komende zomer met een gemeenschappelijke visie te komen, waarover in gemeenteraden besluitvorming volgt.

De landelijke energiebehoefte bedraagt 120 TWh. In 2030 wil de regering 35 TWh duurzame energie op wekken. Ergo, in 2030 wordt nog steeds 70% door andere energiebronnen opgewekt, zoals aardgas en kernenergie. Kolen en biomassa van houtkap moet worden stopgezet als energiebronnen, vindt de VVD Ermelo.

Door de VVD Ermelo zijn uitgangspunten en prioriteiten geformuleerd.

1. De burger mee laten beslissen over concrete en duidelijke voorstellen. Regie houden.
2. Evenredige verdeling van grootschalige opwek over de regio
3. Compacte opwekking en clusteren. Dus niet elke boerderij een eigen windmolen.
4. Voor opwekking van zonenergie de stroken langs de A28 optimaal benutten
5. Voor windenergie de zoek-zone Horst en Telgt uitbreiden richting Puttens grondgebied. In ieder geval het Veluwe massief (bos en heide) ontzien van windmolens.
6. Kernenergie bespreekbaar maken en daarvoor draagvlak creëren  

De VVD Ermelo heeft bovenstaande visie afgelopen week via de griffie aangeboden aan de Stuurgroep RES Noord-Veluwe.

VVD fractie in gemeenteraad Ermelo

Herma van der Weide-van ’t Hof – fractievoorzitter

Monique van den Broek – raadslid

Piet Woltman – fractievertegenwoordiger

Gert Jan Brouwer – fractievertegenwoordiger

The post Energiestandpunt van VVD Ermelo appeared first on VVD Ermelo.

Nieuw systeem voor digitale meldingen openbare ruimte en BOA

VVD VVD Bunschoten 28-03-2020 09:27

De gemeente Bunschoten maakt gebruik van een nieuw systeem voor meldingen in de Openbare Ruimte.

Hierdoor kunnen inwoners eenvoudiger melden via de app van 'Fixi' of gewoon via de website van de gemeente Bunschoten. De melder wordt digitaal op de hoogte gehouden van de voorgang van zijn of haar melding.

Op de website: HIER

Download de Fixi-app:

App Store: klik hier

Android: klik hier

Even op adem komen voor ondernemers

VVD VVD Haarlemmermeer 28-03-2020 09:15

Direct na de eerste maatregelen om de uitbraak van het corona virus zoveel mogelijk te controleren, heeft raadslid Trudie van ’t Hull-Bettink van onze fractie er 2 weken terug bij het college op aangedrongen om ook lokale maatregelen te treffen om onze ondernemers te steunen in deze tijd.

https://haarlemmermeer.vvd.nl/nieuws/38867/even-op-adem-komen-voor-ondernemers

© Trudie van ‘t Hull-Bettink

“Onze ondernemers hebben altijd gezorgd voor een sterke lokale economie. Een economie die nu door de benodigde maatregelen die we samen moeten nemen voor onze gezondheid onder druk komt te staan.”

Door de verandering in ons levenspatroon en het verzoek zoveel mogelijk thuis te blijven, hebben deze maatregelen namelijk direct gevolgen voor onder andere onze winkeliers en horeca. 

“Vanuit de rijksoverheid is reeds een noodpakket ter ondersteuning bekendgemaakt en zoals we nu kunnen lezen in de beantwoording op de vragen die wij hebben gesteld, is er ook zeker een en ander mogelijk op gemeentelijk niveau.” Aldus van ’t Hull-Bettink. 

 

De vraag om “meer lucht voor onze ondernemers” te scheppen, is gehoord. Het zijn tijdelijke maatregelen en of het hier bij blijft, moeten we blijven monitoren.

 

Dit is wat er, mede naar aanleiding van onze vragen, op dit moment in ieder geval is geregeld.

Zie ook: Financiële ondersteuning ondernemers Gemeente Haarlemmermeer

Oude entree begraafplaats Memento Mori heeft nieuwe bestrating.

VVD VVD Bunschoten 28-03-2020 09:11

De oude entree van begraafplaats 'Memento Mori' heeft een nieuwe bestrating gekregen, hierdoor wordt het beter mogelijk om ook via de oude ingang de begraafplaats te betreden.

Overzicht noodmaatregelen (lokale) overheid en banken.

VVD VVD Arnhem 28-03-2020 08:02

De overheid helpt ondernemers, organisaties, stichtingen, en verenigingen die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn regelingen op gemeentelijk en landelijk niveau van kracht waar je als zzp’er, mkb’er, stichting of vereniging gebruik van kunt maken, op korte en langere termijn.

Bekijk onderstaand een overzicht van wat de mogelijkheden zijn:

Uitstel gemeentelijke belastingen in o.a. de gemeente Arnhem.Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).Regelingen betreffende subsidies op het gebied van evenementen, cultuur, sport, welzijn en zorg in o.a. de gemeente Arnhem.Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).Beleidsregel tegemoetkoming schade COVID-19: 4.000 euro voor direct getroffen ondernemers.Verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB via banken/kredietverstrekkers).Uitstel inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO via banken/kredietverstrekkers).Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits.Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven.Toeristenbelasting en cultuursector (via VNG).SET Covid19: Stimulering digitale zorg.Banken verlenen uitstel van rente en aflossing.

Via onderstaande links kun je meer informatie vinden over de genoemde regelingen, de gestelde voorwaarden en de  wijze van aanvragen:

https://www.arnhem.nl/Ondernemers/onderneming_starten/Vragen_over_ondernemen_en_coronavirus

https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#noodmaatregel

Dozendaal, de verdozing van Roosendaal

SP SP VVD Roosendaal 27-03-2020 13:03

Roosendaal haalt tegenwoordig het landelijke nieuws met ons vestigingsbeleid voor bedrijven. Zo stond in NRC Handelsblad van 4 maart een aardige column van journalist Freek Schravesande. Hij was op bezoek geweest bij de keet van Borchwerf 2, de organisatie die de kavels op dit bedrijventerrein verpatst, pardon verkoopt.

Schravesande was zich rot geschrokken en schrijft dan ook o.m.: “Nergens is de verdozing van het landschap zo zichtbaar als in Roosendaal. Hier vind je de XXL-gebouwen die in heel West Europa onze online-bestelhonger moeten stillen. Megadozen vol spul van Calvin Klein en de Lidl. Alleen al die van Primarkt is 18 voetbalvelden groot. Ze staan op het bedrijventerrein nabij de stad.”

We kennen het, wie met de trein er langs rijdt, ziet die eindeloze muren langschuiven. Het wordt dan gewoon donker in de trein. Maar kennelijk is het nog niet genoeg dat hiermee Borchwerf verpest is; het laatste plan is om ook aan de andere kant van de stad, op het oude Philipsterrein zo’n kolos te laten bouwen. Terecht zijn de bewoners in Kalsdonk in verzet gekomen. Ze tekenden bezwaar aan en maar liefst 327 Kalsdonkers ondersteunen al het bezwaar. De discussie spitste zich onlangs toe op de verwachte overlast van het verkeer. Door druk van dit verzet lukte het om de Bredaseweg tot 30 km weg te laten verklaren en ze af te sluiten voor vrachtverkeer. Een motie die daartoe opriep kreeg een meerderheid in de raad. Tegen de zin van verkeerwethouder Lok (VVD) die dit een onnodige beperking vond. Een klein winstpuntje voor de bewoners. Maar dat daarmee hun grootste bezwaar nog niet van de baan is, is wel duidelijk. Wie meer wil weten over de acties van de Kalsdonkers, op www.CA58.nl is alles te vinden. Onze SP fractie zal in de gemeenteraad zoveel mogelijk deze mensen blijven steunen. Wordt dus vervolgt.

Koop en bestel vooral lokaal

VVD VVD Deventer 27-03-2020 09:40

https://deventer.vvd.nl/nieuws/38851/koop-en-bestel-vooral-lokaal

Door de coronavirus hebben winkels en horeca in Deventer het zwaar. VVD-raadslid roept op vooral lokaal te kopen en bestellen.

‘Ik werk net als veel andere mensen thuis’, zegt Wuijster, ‘en zie iedere dag weer busjes pakketten bezorgen. Vaak zijn dat pakjes van de grote internetwinkels, terwijl de Deventer bedrijven juist nu al die omzet heel goed kunnen gebruiken. Net als de stad, want een vitale binnenstad kan niet zonder bruisende horeca en boeiende winkels. Daar bestellen wordt ook steeds eenvoudiger. Een initiatief als www.bezorgenindeventer.nl brengt de binnenstad naar je toe, maar vaak hebben individuele winkels en horeca zelf ook al bezorgservice in de aanbieding. Doe daarom net als ik, koop waar het even kan lokaal. Veel winkeliers houden hun zaak op een verantwoorde manier open. En wil je toch bestellen, doe het dan in Deventer.’

VVD Harderwijk Hierden blij met voorlopige maatregelen voor ondersteunen ondernemers

VVD VVD Harderwijk 27-03-2020 06:45

De coronacrisis raakt ons allemaal. Allereerst raakt het natuurlijk direct de gezondheid van getroffenen, en nabestaanden van slachtoffers van het corona virus. De VVD Harderwijk Hierden wenst iedereen wiens gezondheid het van henzelf of naasten treft veel sterkte en/of gezondheid toe voor de komende tijd. Daarnaast raakt het ook nog eens flink de economie. Daarmee dus óók onze lokale ondernemers en bedrijven in Harderwijk en Hierden. Direct nadat de extra beperkende maatregelen werden aangekondigd heeft de VVD Harderwijk-Hierden aandacht gevraagd voor wat we lokaal kunnen doen om onze ondernemers door deze moeilijke periode te helpen.

https://harderwijk.vvd.nl/nieuws/38863/vvd-harderwijk-hierden-blij-met-voorlopige-maatregelen-voor-ondersteunen-ondernemers

Het straatbeeld in Harderwijk en Hierden ziet er namelijk verlaten uit. Horecagelegenheden zijn gesloten, en daar hebben ook nabije winkels last van. Het advies houd afstand wordt door supermarken en winkels goed opgevolgd. Ookandere ondernemers in Harderwijk en Hierden ervaren de negatieve gevolgen van de Corona crisis, uiteindelijk is alles aan elkaar verbonden. De VVD Harderwijk Hierden is erg blij met de beantwoording van het College hoe zij lokale ondernemers met lokale maatregelen wil helpen om zo goed als mogelijk komende tijd door te komen. De maatregelen die zijn aangekondigd zijn de eerste voorlopige extra maatregelen, afhankelijk van de situatie kijkt het College eventueel naar nog aanvullende.

Kort samengevat heeft het College besloten de volgende hulp te bieden aan ondernemers (dit zijn de eerste voorlopige maatregelen):

- Lokale lasten hoeven in elk geval tot 31 augustus 2020 niet te worden voldaan;
- Indien ondernemers in liquiditeitsproblemen komen, wordt er verzocht tijdig contact op te nemen met het team Belastingen van Meerinzicht en zullen er gepaste maatregelingen genomen worden. Het College heeft een besluit genomen om de gemeenteraad te vragen de mogelijkheid van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor ZZP-ers en kleine zelfstandigen vast te stellen;
- Dwanginvorderingen worden stopgezet tot 31 augustus 2020. Er hoeft dus niet om uitstel gevraagd te worden. Als jouw aanslag eerder vervalt kun je de aanslag zonder kosten tot 31 augustus 2020 betalen;

Los hiervan heeft het College aangegeven nog een aantal andere maatregelen te nemen om ondernemers zoveel mogelijk tegemoet te komen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen publiekrechtelijke vorderingen en privaatrechtelijke vorderingen. Een overzicht daarvan tref je hieronder aan. De VVD Harderwijk-Hierden blijft de lokale situatie nauwlettend volgen en zal er samen met de andere partijen alles aan doen om zowel de gezondheid van onze inwoners, als de lokale economie, zoveel mogelijk te beschermen tegen de gevolgen van deze coronacrisis en wenst iedereen in deze tijd veel sterkte toe om de periode door te komen. Als er vragen zijn of je wilt iets kwijt, laat het ons dan weten.

De overige maatregelen:

Voor de publliekrechtelijke vorderingen (gemeentelijk belastingen) is in onderstaand overzicht te zien welke maatregelen er zijn genomen. 

1. Indien mensen en/of bedrijven moeten betalen aan de gemeente, dan worden deze aanslagen niet verzonden voor 31 augustus 2020; 

2. Indien mensen en/of bedrijven recht hebben op teruggaven van de gemeente, dan zullen deze zo spoedig mogelijk worden uitbetaald; 

3. Dwanginvorderingen worden stopgezet tot 31 augustus 2020. Je hoeft dus geen uitstel aan te vragen. Als jouw aanslag eerder vervalt kun je de aanslag zonder kosten tot 31 augustus 2020 betalen; 

4. Boeterente wordt tot 31 augustus 2020 niet in rekening gebracht (dit zijn 75 dagen). 

5. Indien je als belastingbetaler hebt gekozen voor betaling in maandelijkse termijn, zal deze gewoon doorlopen. Indien dit tot liquiditeitsproblemen leidt, wordt je verzocht zelf tijdig contact op te nemen met de afdeling Belastingen van Meerinzicht;

6. Indien je na 31 augustus 2020 gespreid wilt betalen (uitstel), kun je hier op de normale wijze om verzoeken 

 

Voor de privaatrechtelijke vorderingen gelden onderstaande maatregelen: 

1. Indien mensen of bedrijven moeten betalen aan de gemeente, dan worden deze facturen niet verzonden voor 31 augustus 2020; 

2. Indien mensen en/of bedrijven recht hebben op teruggaven van de gemeente, dan zullen deze zo spoedig mogelijk worden uitbetaald; 

3. Het versturen van betalingsherinneringen wordt stopgezet tot 31 augustus 2020. Je hoeft dus geen uitstel aan te vragen. Als jouw factuur eerder vervalt kun je deze zonder kosten tot 31 augustus 2020 betalen; 

4. Eventuele boeterente wordt tot 31 augustus 2020 niet in rekening gebracht (dit zijn 75 dagen). 

5. Indien je na 31 augustus gespreid wilt betalen (uitstel), kun je hier op de normale wijze om verzoeken 

Indien de omstandigheden daar aanleiding toegeven zal datum van 31 augustus 2020 zonodig heroverwogen worden