Nieuws van politieke partijen over VVD inzichtelijk

73486 documenten

Woerdense beleid voor hondenbelasting niet in lijn met het afvalbeleid

SP SP VVD Woerden 18-10-2019 23:18

De SP wil dat beleid voor hondenbelasting geschrapt wordt uit de begroting 2020-2023 en vervolgens structureel. De fractie vindt het onbegrijpelijk dat de heffing opgenomen is in de begroting terwijl er al zoveel en door verschillende partijen in de Raad tegen geknokt is. En ook landelijk steeds meer gemeenten geen hondenbelasting meer heffen. 


Dit jaar nog werd in Woerden met een zeer ruime meerderheid (21 stemmen voor) een motie aangenomen waarin het college werd gevraagd om andere dekking te vinden voor de heffing. Met name STERK, VVD en InwonersBelangen hebben er veel al flink veel moeite voor gedaan zegt De Mooij. Zij hoopt samen met een meerderheid van de Raad een amendement in te dienen bij de begrotingsraad die voor eens en altijd een einde maakt aan de hondenbelasting. De Mooij: ’’Het beleid voor de hondenbelasting is niet in lijn met het Woerdense afvalbeleid, dat inwoners beloont voor goed gedrag. Deze lijn doortrekkend past het de gemeente niet om een groep inwoners die met hun inspanningen verantwoordelijkheid tonen voor het schoonhouden van de leefomgeving, te belasten. De hondenvelden hebben algemeen nut, zij werken in het voordeel van alle inwoners, een gezelliger en schoner Woerden. Derhalve dienen deze niet te worden doorberekend aan uitsluitend een groep van inwoners. De heffing voor hondenbezit wordt bovendien ervaren als zeer onrechtvaardig ten opzichte van het bezit van katten die kosteloos hun uitwerpselen kunnen deponeren in de wijk.”

Gert Jan Brouwer

VVD VVD Ermelo 18-10-2019 18:16

https://vvdermelo.nl/gert-jan-brouwer/Gert Jan Brouwer

Gert Jan Brouwer

Gert Jan Brouwer is CEO van Frontline Rigging Consults B.V., een bedrijf tot overal in de wereld grote evenementen faciliteert. Het hoofdkantoor bevindt zich in De Meern. Gert Jan Brouwer is geboren en getogen in Ermelo, woonachtig aan de Zeeweg. Daarnaast is hij secretaris van de Vereniging van Evenementen Makers VVEM. Sinds najaar 2017 ondersteunt Gert Jan Brouwer de VVD-fractie. Hij zal vooral op duurzaamheid en klimaat zijn bijdrage leveren, maar is daarnaast ook op andere dossiers inzetbaar.

Gert Jan Brouwer noemt zichzelf vooral een buitenmens, natuurliefhebber, amateurfotograaf, wereldburger en ook nog ondernemer. Zijn persoonlijk statement luidt: “Ik vorm mij graag een mening over uiteenlopende zaken die belangrijk zijn voor mijzelf en mijn omgeving. En de omgeving waar ik (buiten mijn reguliere werk) de meeste tijd doorbreng is onze gemeente Ermelo. Juist daarom wil ik actief zijn in de gemeentepolitiek. Omdat ik wil meedenken en meedoen met wat er in onze gemeente speelt. Zodat ons liberale gedachtengoed gaat leiden tot gelijkwaardigheid en gelijke kansen voor iedereen. Zonder overdreven regels voor burgers en ondernemers. Maar wel door het nemen van de eigen verantwoordelijkheid.”

E-mail: gertjanbrouwer@me.com

The post Gert Jan Brouwer appeared first on VVD Ermelo.

Tegen Verordening duurzaamheidslening gestemd

Gemeentebelangen Gemeentebelangen VVD Pijnacker-Nootdorp 18-10-2019 16:16

Tegen Verordening duurzaamheidslening gestemd

Posted on

De verordening duurzaamheidslening werd in de raad aangenomen. Alleen Gemeentebelangen en VVD stemden tegen. Ook hier is Gemeentebelangen wederom van mening dat de gemeente geen bank is. Fractielid Bernard Minderhoud gaf een stemverklaring waarbij hij aangaf tegen het voorstel te zijn, we zijn ook tegen een starterslening, de gemeente is geen bank en de fractie vindt dit geen overheidstaak. Tevens merkte hij op dat de gemeente slechtere voorwaarden biedt dan een bank.

Dit bericht is gepost in Laatste nieuws. Bookmark de link.

Kom 29 oktober naar de begrotingsmarkt!

Geen steun Gemeentebelangen voor starterslening

Inbreng Begroting commissie Algemeen.

Stadsbelangen Stadsbelangen GroenLinks VVD PvdA Delft 18-10-2019 15:49

De grote vraag van een Delftse inwoner vanavond is: woon ik nu in Nieuw Delft of Oud Delft of gewoon Delft. Uit het landelijke gemeente register blijkt dat er maar één stad onder de naam Delft bestaat. Ja, er is een nieuwe wijk bij gekomen, dat onderdeel uitmaakt van onze stad die Delft heet. Of het Spoorzonegebied nu een wijk is die Nieuw Delft heet, is de vraag. Het is weer de aloude truc. Er wordt ooit een keer in een beleidsstuk de kreet Nieuw Delft genoemd, vervolgens blijven we dat vrolijk herhalen alsof de naam Nieuw Delft een feit is.

Net als bij het streven naar 15.000 nieuwe woningen richting 2040. Stadsbelangen Delft blijft erbij dat de gemeenteraad daar nooit een definitieve uitspraak over heeft gedaan. Toch wordt dit getal in elk beleidsstuk standaard genoemd. Nog steeds blijft het college volharden in het streven naar 15.000 extra woningen. Onverstandig en dom. 15.000 woningen betekent minimaal 30.000 inwoners extra met allerlei bijkomende problemen. Of je moet de woontorens zo dicht tegen elkaar zetten, zoals nu in de buurt van de oude Irene tunnel. Zowat op het balkon van de buren. Dat kun je toch niet meer leefbaar noemen? Stadsbelangen Delft wil Delft leefbaar houden en vindt 15.000 extra nieuwe woningen niet oké. We hadden liever gelezen dat er extra in onze bestaande woningvoorraad werd geïnvesteerd. Vraag het bijvoorbeeld eens aan de bewoners in het Poptahof.

We zien alweer plannen om de voetbalvelden bij Kerkpolder te verplaatsen. Is het de bedoeling dat daar dan groen wordt weggehaald om nieuwe woningen te bouwen? Stadsbelangen kan zich niet voorstellen dat Groen Links dat een goed plan zou vinden.

Er wordt alvast aangegeven dat de Eneco opbrengsten in eerste instantie worden ingezet om Duurzaamheids doelstellingen te halen. Daar is Stadsbelangen Delft het niet mee eens. Dat een gedeelte daarvoor wordt ingezet is niet verkeerd, maar zeker niet alles. Delft heeft nog meer wensen en dat zijn niet alleen linkse speeltjes. Delft energie neutraal is weer zo’n bühnekreet. Er staat geen muur om Delft heen of een dak boven Delft.

Je kunt de Delftenaar er wellicht van overtuigen dat Delft aardgasvrij moet worden, maar wie moet de kosten dan betalen? Stadsbelangen heeft eerder aangegeven dat als deze aandelen verkocht worden er onder andere ook een gedeelte aan het sociaal domein moet worden besteed. Voor onze inwoners dus. Daar legt Stadsbelangen Delft ook prioriteit en dat zou het college ook moeten doen.

Wij blijven het oneens met de Schieoeversplannen, zolang er geen garanties worden afgegeven aan de huidige ondernemers dat zij hun bedrijf daar kunnen voortzetten.

Parkeertarieven zijn een doorn in het oog voor onze fractie. Waarom verleidt het college de automobilist niet om naar de parkeergarage te gaan door tarieven goedkoper te maken, waardoor de bezetting van de garages hoger wordt en uiteindelijk leidt tot meer inkomsten. En belangrijker daardoor meer ruimte op straat voor fiets parkeren. Dit moet natuurlijk niet op de manier die STIP aangeeft als het gaat om het Achterom. Lak hebben aan verkeersregels en als er dan terecht gehandhaafd wordt, de verkeersregels maar afschaffen zodat er niet meer gehandhaafd hoeft te worden. Maar ja, we weten inmiddels dat STIP niet aanspreekbaar is op het ongewenste gedrag van fietsers.

Het vergelijken van de begroting 2020 met de begroting 2019 is een lastig verhaal. De programma ’s in 2020 zijn anders en het vergelijken met de jaarrekening van bijvoorbeeld 2018 is weer niet gemakkelijk als gevolg van incidentele baten en lasten in dat jaar. Het college spreekt van een sluitende begroting maar als je puur naar de cijfers kijkt geven wij meer uit € 375 miljoen dan de gemeente als baten binnenkrijgt € 371 miljoen. Al met al een “verlies “van bijna € 5 miljoen euro. Dit betekent dus gewoon dat wij onze reserves (spaarpot) moeten inzetten om de Begroting sluitend te krijgen.Is dat rijk rekenen?

Toch nog even kijken naar de lasten 2020 versus begroting 2019 zien wij de uitgaven rond sterk en sociaal flink stijgen van € 77,7 miljoen naar € 85,5 miljoen. Meer inzet voor wijkteams en de geëscaleerde zorg. Voor wat betreft de baten is ons opgevallen dat de inkomsten OZB flink stijgen ten opzichte van de rekening 2018 namelijk van € 13,5 miljoen naar € 21,7 miljoen in 2020. De OZB niet woningen daalt van € 12,7 in 2018 naar € 5,5 miljoen in 2020.

Waar zouden wij eventueel op kunnen bezuinigen zonder dat onze inwoners daar last van hebben in hun woonomgeving voor wat betreft het onderhoud en veiligheid? Bezuinigd kan worden bij eventueel de externe dienstverlening. Deze kosten vinden wij terug binnen het ambtelijk apparaat maar ook in allerlei opdrachten aan derden voor onderzoek en project begeleiding.

In de stukken staat dat het goed gaat met de stad, maar dat we zeker voorzichtig moeten zijn met het uitgeven van ons geld. Kreten waar we niks mee kunnen en onze inwoners al helemaal niet. De woonlasten gaan niet omhoog stelt het college vol trots, maar deze lasten gaan ook niet omlaag. Delft is nog steeds één van de duurste gemeente van ons land en dat komt omdat we extra gevraagd hebben van onze inwoners tijdens de financiële crisis.

En nu het wat beter gaat krijgen onze inwoners de extra bijdrage die zij moesten leveren niet terug. Dat lijkt op ‘legale diefstal.’ En bovendien zijn ouderen in onze stad zo wie zo de dupe, die afhankelijk zijn van een pensioen. Hoewel de gemeente niet gaat over het pensioen, hebben deze inwoners al jaren geen inflatiecorrectie erbij gekregen, maar zijn wel geconfronteerd met hogere lokale lasten.

Het college blinkt wel uit in allerlei dure investeringen. Wel 22 miljoen investeringen van de voorgenomen 45 miljoen opnemen, even 15 miljoen voor het Prinsenhof reserveren, tonnen voor aankoop panden en het kan niet op en dan hebben we ook nog de brug over de Schie van 13 miljoen zodat onze studenten niet honderd meter hoeven om te rijden.

Het college wil nog steeds geen lessen trekken vanuit het verleden en gaat weer vrolijk voort met geld uitgeven alsof er nooit een financiële crisis is geweest. Dat is ook niet zo verwonderlijk met partijen als de PvdA en Groen Links in dit college en STIP. Dat de VVD dit allemaal accepteert, verbaast onze fractie. Kennelijk zit de bestuurszetel heerlijk genoeg om over principes heen te stappen.

Tot slot. Stadsbelangen Delft zal wellicht nog met één of meerdere moties komen tijdens de Begrotingsraadsvergadering van 7 november. Hier gaan we vanavond inhoudelijk nog niet op in omdat we dit eerst af willen stemmen met Onafhankelijk Delft. Zoals u weet willen beide partijen een grote stadspartij gaan vormen. Elkaar goed infomeren en goed afstemmen is van eminent belang voor goede onderlinge verhoudingen en samenwerking. Dat gaan we dus ook doen.

Fractie Stadsbelangen Delft

Boeren verzet

SP SP VVD CDA Nederland 18-10-2019 13:51

Frank Futselaar (SP-woordvoerder landbouw)

Duizenden boeren zijn in verzet gekomen tegen de stikstofmaatregelen van de overheid. Het boerenverzet richt zich tegen beperkende maatregelen om de uitstoot aan te pakken. Ze vinden dat ze te eenzijdig de schuld krijgen. Daar hebben ze gelijk in.

Er zijn te veel varkens, kippen en koeien, maar dat is niet de schuld van de individuele boeren. In 1997 en 1998 was er een uitbraak van de varkenspest. Er werden ruim 11 miljoen varkens 'geruimd'. Nadat de varkenspest was ingedamd maakte Remi Poppe, als toenmalig SP-landbouwwoordvoerder, een afspraak met een varkensboer om inzicht in de gevolgen te krijgen. Aan de keukentafel bij de boer zaten nog twee mensen. Een man van de Rabobank en iemand van de Dienst Landbouwvoorlichting van de overheid. De boer moest zijn stallen aanpassen aan nieuwe wettelijke regels. Hij moest daarom een lening aangaan bij de bank. Na wat heen en weer gepraat en rekenen, was de uitkomst dat de boer meer varkens moest nemen om kredietwaardig te zijn. 'Kijk heer Poppe, zo worden wij nu gedwongen om te groeien', riep hij vertwijfeld. En zo is het gegaan met veel boerenbedrijven. Groeien om het hoofd boven water te houden.

De economische druk om te groeien is groot.

In 2018 is voor 90,3 miljard euro geëxporteerd aan landbouwgoederen. Nederland is de op één na grootste landbouwexporteur van de wereld, na de Verenigde Staten. Iedereen kan snappen dat dit een geweldige negatieve druk geeft op ons kleine land, onze vruchtbare bodem en de laatste resten van onze natuur. Veel boeren moeten zich als voedselproducent de pleuris werken om met de huidige wereldmarktprijzen het hoofd boven water te houden. De opbrengsten voor de boer op de wereldmarkt zijn te laag om aan de terechte eisen voor beter dierenwelzijn, fosfaatrechten, mestregels en stikstofnormen te voldoen. Veel boeren hebben al investeringen gedaan om schonere stallen te bouwen. Waarvoor natuurlijk weer leningen nodig waren.

Remi Poppe (voormalig SP-woordvoerder landbouw)

Boerenbelangenorganisatie LTO, de VVD en het CDA hebben deze groei steeds maar weer bevorderd. Niet de boeren, maar de grote mondiale handelaren in veevoer en agrarische producten strijken het grootste deel van de 90 miljard euro aan export op. Als het gaat om het besteedbaar inkomen, dan is er bij veel boerengezinsbedrijven juist sprake van armoede.

Jammer dat het boerenverzet door de organisatoren vooral gericht is tegen milieumaatregelen, omdat 'we door deze maatregelen niet meer kunnen groeien'. Dat kan kloppen. Maar heel veel boeren die we gesproken hebben zeiden: 'als ik met minder dieren ook rond kan komen doe ik dat meteen'. En daar zit hem de kneep. De economische druk om te groeien is groot. Uitkopen van boeren die willen stoppen zou er best wel eens toe kunnen leiden dat juist de boerengezinsbedrijven gaan stoppen. Dan blijven de meer industriële, aan de tiet van de banken en exporteurs hangende landbouwbedrijven over. Een ontwikkeling die precies de verkeerde kant op gaat. Verder weg van de boerenlandbouw.

Het is dan ook bedenkelijk dat de financiële en organisatorische steun voor de tractorenmanifestaties van de agrarische zakensector komt. Het heeft er veel van weg dat de tractoren de verkeerde kant op rijden. Willen we dat de boeren een eerlijke prijs voor een eerlijk product krijgen en niet gedwongen moeten blijven groeien, dan zal het verzet tegen de macht van de internationaal opererende grootgrutters en handelaren gericht moeten worden. Dat is de echte bedreiging. Zij zijn de feitelijke uitbuiters van onze boeren, grond en natuur.

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en mis nooit belangrijk SP-Nieuws!

You must have JavaScript enabled to use this form.

Ja, ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en acties van de SP en Lilian Marijnissen.

Boerenverzet

SP SP VVD CDA Nederland 18-10-2019 13:51

Frank Futselaar (SP-woordvoerder landbouw)

Duizenden boeren zijn in verzet gekomen tegen de stikstofmaatregelen van de overheid. Het boerenverzet richt zich tegen beperkende maatregelen om de uitstoot aan te pakken. Ze vinden dat ze te eenzijdig de schuld krijgen. Daar hebben ze gelijk in.

Er zijn te veel varkens, kippen en koeien, maar dat is niet de schuld van de individuele boeren. In 1997 en 1998 was er een uitbraak van de varkenspest. Er werden ruim 11 miljoen varkens 'geruimd'. Nadat de varkenspest was ingedamd maakte Remi Poppe, als toenmalig SP-landbouwwoordvoerder, een afspraak met een varkensboer om inzicht in de gevolgen te krijgen. Aan de keukentafel bij de boer zaten nog twee mensen. Een man van de Rabobank en iemand van de Dienst Landbouwvoorlichting van de overheid. De boer moest zijn stallen aanpassen aan nieuwe wettelijke regels. Hij moest daarom een lening aangaan bij de bank. Na wat heen en weer gepraat en rekenen, was de uitkomst dat de boer meer varkens moest nemen om kredietwaardig te zijn. 'Kijk heer Poppe, zo worden wij nu gedwongen om te groeien', riep hij vertwijfeld. En zo is het gegaan met veel boerenbedrijven. Groeien om het hoofd boven water te houden.

De economische druk om te groeien is groot.

In 2018 is voor 90,3 miljard euro geëxporteerd aan landbouwgoederen. Nederland is de op één na grootste landbouwexporteur van de wereld, na de Verenigde Staten. Iedereen kan snappen dat dit een geweldige negatieve druk geeft op ons kleine land, onze vruchtbare bodem en de laatste resten van onze natuur. Veel boeren moeten zich als voedselproducent de pleuris werken om met de huidige wereldmarktprijzen het hoofd boven water te houden. De opbrengsten voor de boer op de wereldmarkt zijn te laag om aan de terechte eisen voor beter dierenwelzijn, fosfaatrechten, mestregels en stikstofnormen te voldoen. Veel boeren hebben al investeringen gedaan om schonere stallen te bouwen. Waarvoor natuurlijk weer leningen nodig waren.

Remi Poppe (voormalig SP-woordvoerder landbouw)

Boerenbelangenorganisatie LTO, de VVD en het CDA hebben deze groei steeds maar weer bevorderd. Niet de boeren, maar de grote mondiale handelaren in veevoer en agrarische producten strijken het grootste deel van de 90 miljard euro aan export op. Als het gaat om het besteedbaar inkomen, dan is er bij veel boerengezinsbedrijven juist sprake van armoede.

Jammer dat het boerenverzet door de organisatoren vooral gericht is tegen milieumaatregelen, omdat 'we door deze maatregelen niet meer kunnen groeien'. Dat kan kloppen. Maar heel veel boeren die we gesproken hebben zeiden: 'als ik met minder dieren ook rond kan komen doe ik dat meteen'. En daar zit hem de kneep. De economische druk om te groeien is groot. Uitkopen van boeren die willen stoppen zou er best wel eens toe kunnen leiden dat juist de boerengezinsbedrijven gaan stoppen. Dan blijven de meer industriële, aan de tiet van de banken en exporteurs hangende landbouwbedrijven over. Een ontwikkeling die precies de verkeerde kant op gaat. Verder weg van de boerenlandbouw.

Het is dan ook bedenkelijk dat de financiële en organisatorische steun voor de tractorenmanifestaties van de agrarische zakensector komt. Het heeft er veel van weg dat de tractoren de verkeerde kant op rijden. Willen we dat de boeren een eerlijke prijs voor een eerlijk product krijgen en niet gedwongen moeten blijven groeien, dan zal het verzet tegen de macht van de internationaal opererende grootgrutters en handelaren gericht moeten worden. Dat is de echte bedreiging. Zij zijn de feitelijke uitbuiters van onze boeren, grond en natuur.

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en mis nooit belangrijk SP-Nieuws!

You must have JavaScript enabled to use this form.

Ja, ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en acties van de SP en Lilian Marijnissen.

CDA steunt motie - tegengaan verkeersoverlast Toldijk

CDA CDA VVD PvdA Nissewaard 18-10-2019 13:02

Het CDA heeft de motie van LOB mede ingediend om meer aandacht te vragen voor de verkeerssituatie op de Toldijk tussen Geervliet en Heenvliet. Al vele jaren is er discussie over dit stukje weg, en ondanks de vorige unaniem aangenomen motie om de situatie te verbeteren, hebben de tussentijdse aanpassingen nog niet tot tevredenheid gestemd. Hoewel deze nieuw ingediende motie werd gesteund door de volledige oppositie was dit niet voldoende, en werd de motie verworpen omdat de coalitiepartijen (PvdA, VVD en ONS) van mening waren dat er op dit moment al voldoende ondernomen werd. Wel gaf ONS in een stemverklaring aan dat de wethouder meer haast moest maken om de situatie op te lossen. Ondanks dat de motie verworpen werd, waren we als mede-indiener wel tevreden dat dit onderwerp nu uitvoerig besproken is en we duidelijk hebben kunnen maken dat de wethouder voortvarender dient op te treden. CDA zal samen met de mede-indieners van de motie dit thema kritisch blijven volgen. De wethouder heeft toegezegd uiterlijk december dit jaar (nadat de tellingen hebben plaatsgevonden) in gesprek te gaan met de bewoners van zowel Heenvliet als Geervliet om tot een oplossing te komen. Wij stellen het op prijs om reacties van inwoners te blijven ontvangen over de verkeerssituatie. foto: Google Earth

Statendebat over stikstof legt coalitieverschillen bloot

D66 D66 CDA PvdA SGP Partij voor de Vrijheid VVD Partij voor de Dieren Overijssel 18-10-2019 12:30

Woensdag 16 oktober is een bijna 5 uur durend debat gevoerd in onze Staten, met 150 boeren op de tribune en veel trekkers buiten. Het ging natuurlijk over stikstof, de toekomst van de landbouw, de bestuurlijke koerswijzigingen en de emoties die hierbij vrij zijn gekomen. Het resultaat? De onduidelijkheid over wat er in een half uur overleg tussen de gedeputeerde en de afvaardiging van de boeren is gebeurd blijft bestaan. Of het college zich zal voegen in nieuwe, landelijk te maken afspraken tussen kabinet en alle provincies? De gedeputeerde zegt geen volmondig ja; hij sprak wel de intentie uit maar ook de optie om zelf Overijsselse regels uit te vaardigen blijft bestaan. Inmiddels is op 17 oktober door de minister duidelijk gemaakt dat er tot 1 december nieuwe afspraken tussen Rijk en Provincies zullen komen.

Verschillen

Opvallend waren de verschillen tussen CU ten opzichte van CDA en VVD  enerzijds en anderzijds ook de uitzonderlijke pro-boeren opstelling van PVV en Forum. Die ontkennen volstrekt dat er een probleem is, geheel passend bij hun landelijke koers. Tenslotte viel ook de gehele afwezigheid van de PvdA in het debat op. Het leek erop dat men in de PvdA fractie ook ongelukkig was met hoe het allemaal was verlopen. CU en PvdA leken tegenover de CDA en VVD fracties te staan. En de ooit zo nette SGP fractie trok, sinds ze een gedeputeerde hebben die over landbouw gaat, fel van leer door onbehoorlijke opmerkingen naar D66, SP, de PvdD en GL . De verdeeldheid was groot. De emoties waren voelbaar.

Als fractie hebben we in het debat verschillen bloot gelegd. De bestuurlijke koerswijziging van de SGP gedeputeerde en het voltallige College hebben we publiek verwoord en zo voor iedereen zichtbaar gemaakt. We hebben vastgehouden aan de ambitie de stikstofdepositie fors te beperken en ook de reductie van de veestapel als middel benoemd. En we hebben in onze bijdragen in de Staten een krachtige stem gegeven aan kwetsbare natuur. Onze koers voor de toekomst van de landbouw in Nederland blijft: we willen de staat van de natuur versterken en de landbouw zal haar uitstoot van stikstof (die neerslaat in kwetsbare natuur) fors moeten beperken. Er is geen keus!

Onduidelijkheid blijft

Op het einde van het debat hebben we samen met andere partijen een motie van treurnis ingediend. Die haalde het uiteraard niet. De coalitie sloot de rijen. Maar ik voorzie dat het in de coalitie met dit dossier nog stevig kan botsen. De PvdA lijkt vleugellam. De CU staat achter haar minister van Landbouw en verwacht dan ook een wijziging van het landbouwbeleid in de provincie. De CDA fractie is verdeeld (maar zit gevangen in decennia boerensteun) en de VVD  babbelt mee. En ondertussen ontstaat het beeld dat de SGP alles uit de kast haalt om haar gedeputeerde vooral te steunen. Want die had het zichtbaar moeilijk.

Wij dienen naar aanleiding van de technische sessie en het debat een nieuwe serie schriftelijke vragen in. Er is en blijft nog veel mist bestaan dat het debat niet ten goede komt en geen recht doet aan transparant democratisch bestuur. We zullen als oppositiepartij blijvend opkomen voor de Tuin van Nederland waar het voor iedereen goed recreëren, ondernemen, wonen en werken blijft. Maar dan wel in een Tuin die veel beter in balans is!

Wil je het debat terugkijken? Klik dan hier!

Wybren Bakker,

Fractievoorzitter en woordvoerder natuur & landbouw

UPDATE: verkoop van vastgoed voor weggeefprijs in #Bloemendaal

Hart voor Bloemendaal Hart voor Bloemendaal VVD Bloemendaal 18-10-2019 12:25

Wij hebben het al eerder gezegd: er klopt niets van die vastgoed transactie waarbij de gemeente in de historische kern van #Bennebroek een voormalige gymzaal verkocht voor EUR 20.000. De deal werd gesloten in 2018. Toen wij ervan hoorden konden we onze oren en ogen niet geloven en stelden vragen. Even een beetje achtergrondinformatie voor zover u nog niet op de hoogte bent.

#VVD wethouder Nico Heijink nam onze vragen niet serieus maar vertelde het ene kulverhaal na het andere. Wij lieten ons niet ontmoedigen en steeds maar weer bleven we vragen stellen. Dit leidde tot grote irritatie bij de burgemeester en onze collega raadsleden. De burgemeester vroeg de raad om EUR 200.000 extra budget teneinde onze vragen te kunnen beantwoorden. Daarmee zette hij ons voor schut en kregen we kwade gezichten van de collega’s. De waarheid is dat wij iedere keer worden opgezadeld met flauwekul antwoorden. En wat zeer kwalijk is: telkens rijden onze raadsleden voor niets naar het gemeentehuis om daar op afspraak dossiers in te zien terwijl die dossiers er vervolgens niet liggen of de informatie waar wij naar op zoek zijn, ontbreekt. De nieuw ingehuurde juristen zijn intussen hard aan het werk om de fractie van Hart voor Bloemendaal ‘van het lijf’ te houden. Wij worden overladen met brieven waar helemaal niets in staat. Weggegooid geld dus en de inwoners mogen het allemaal weer betalen. Nu terug naar de verkoop van de gymzaal.

Deze uiterst schimmige deal is dus toch doorgezet. De notaris heeft maanden na ons protest de transportakte verleden. Wij waren verbijsterd. Inwoners beklaagden intussen zich bij de gemeente. De gemeente wierp de klachten zoals te doen gebruikelijk verre van zich.

De VVD bleef volhouden dat er helemaal niets mis was met de verkoop. De heer Harder laat in het fragment dat direct hierna volgt, zijn expertise zien.

Nu is dus eindelijk uitgekomen wat wij al die tijd hebben gezegd: de deal is fout. Hierover gisterenavond in de commissie bestuur en middeleneen mededeling van de burgemeester. De heer Roest komt amper uit zijn woorden en veinst pas deze week te zijn geinformeerd. Dat zal wel, denken wij dan. Na alle publicaties hierover en onze aanhoudendheid tav dit onderwerp, is het verbazingwekkend dat de burgemeester dit nog durft te zeggen. Onlangs kregen we te horen dat klachten niet werden behandeld en dat de inwoners hun verhaal maar moeten doen bij de Ombudsman.

Wij zeggen: deze deal terugdraaien en dit object opnieuw in de markt zetten! Beter zou het zijn als dit college, dat op zo veel vlakken heeft laten zien totaal incompetent te zijn, opstapt. Hoe langer dit college aanblijft, hoe meer het de gemeenschap kost en hoe meer schade dit onze gemeente berokkent.

Martijn Blogt: De herfstvakantie staat voor de deur

PvdA PvdA GroenLinks VVD D66 CDA 's-Gravenhage 18-10-2019 11:48

Beste lezer,

De herfstvakantie staat voor de deur. De regen slaat tegen het huis. Ik verheug me op een rondje hardlopen door het Haagse Bos tussen de buien door. Genieten van de kleurenpracht, het is herfst. 

Ook even van genieten na alle politieke hectiek van de afgelopen weken. Je leest erover in mijn blog van deze week: over de vorming van een nieuw stadsbestuur, de vreugdevuren en een belangrijke stap naar een fijn Sinterklaas voor alle Haagse kinderen.

De PvdA spreekt mee over vorming nieuw stadsbestuur

Deze week zijn de gesprekken gestart voor een nieuw stadsbestuur. De Haagse PvdA is in gesprek met GroenLinks, D66, CDA en VVD om te kijken of we tot een coalitieakkoord kunnen komen. Maandag reageerden we op de uitkomst van verkenner Tom de Bruijn: de PvdA is bereid mee te praten. Maar we doen niet zonder meer mee. Je leest hier onze reactie.

Vreugdevuren

Gisteren vond het langverwachte debat plaats over de vreugdevuren en de bijna ramp op Scheveningen de afgelopen jaarwisseling. De Onderzoeksraad voor Veiligheid was buitengewoon kritisch in het rapport. De PvdA deelt de conclusies volledig: er was niemand de baas, er zijn onaanvaardbare risico’s genomen met te hoge brandstapels en een slecht doordachte veiligheidsorganisaties. Je leest onze inzet in het debat gisteren hier

Wat betekent dit nu voor de komende jaarwisseling? Kan dan wel aan alle nodige eisen worden voldaan? Is de veiligheidsorganisatie dan wel op orde? De PvdA houdt er grote twijfels bij. Wij vonden het te ver gaan om gisteren al te besluiten om een beperkt vuur (zoals door burgemeester Remkes voorgesteld) komend jaar niet toe te staan, maar pas in november – als de gemeenteraad het veiligheidsplan ter beoordeling langs krijgt – zullen wij besluiten of we het verantwoord vinden.

Ook in Den Haag wordt Sinterklaas een leuk feest voor alle kinderen

Het is dan toch eindelijk gelukt. Mikal slaagde er gisteren in een meerderheid te krijgen in de gemeenteraad om bij de intocht af te stappen van zwarte piet. Alle aan slavernij te relateren symbolen zijn dan niet meer toegestaan. Tot een paar weken geleden leek hiervoor geen meerderheid in de Haagse raad. Mikal wist de handen op elkaar te krijgen. Omdat het Sinterklaasfeest een fijn feest moet zijn voor ieder kind. Lees erover op Omroep West en in de Telegraaf.

https://denhaag.pvda.nl/nieuws/martijn-blogt-de-herfstvakantie-is-begonnen-2/

Iedereen tijdens de winter een dak boven het hoofd

Er is meer geld voor de daklozenopvang. Maar het aantal mensen zonder dak boven het hoofd blijft maar groeien. Een grote zorg. Een tekort aan slaapplekken dreigt de komende winter. Daarom diende Janneke een motie in de gemeenteraad om het stadsbestuur aan te sporen alles te doen om te voorkomen dat mensen op straat moeten slapen. En met succes, want de motie werd met brede steun aangenomen! We gaan aan de slag, zodat niemand tijdens de komende winter op straat hoeft te slapen.

Sorghvlietpark & gratis drinkwater op fetivals

Pogingen van ons om het Park Sorgvliet gratis toegankelijk te maken voor mensen met een Ooievaarspas en goedkoper te maken voor dagjesmensen strandde helaas. Dat gold ook voor ons pleidooi voor gratis drinkwater op festivals, waar Janneke zich al een tijdje voor inzet.

Mikal en Kirsten praten over vrouwen in de politiek

Vorig weekend ging Mikal met Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul tijdens Movies That Matter on Tour in het Filmhuis in gesprek over vrouwen in de politiek. Dit deden ze naar aanleiding van een screening van de documentaire The Feminister, over de Zweedse Minister van Buitenlandse Zaken Margot Wallström. Een mooie en interessante middag, waarin Mikal en Kirsten ook vertelden over hun eigen ervaringen als vrouwen in de politiek. En dan stond het gesprek ook nog eens onder de bezielende leiding van onze eigen fractiemedewerker Gilles!

https://denhaag.pvda.nl/nieuws/martijn-blogt-de-herfstvakantie-is-begonnen-2/

Janneke spreekt tijdens “In strijd met de roeping van de vrouw”

En ook Janneke maakte haar opwachting deze week, bij een avond met de titel ‘In strijd met de roeping der vrouw!’ in de Koninklijke Bibliotheek! Janneke ging samen met hoogleraar politicologie Monique Leyenaar in gesprek over vrouwenkiesrecht en feminisme, en over alle voorvechters voor vrouwenrechten, uit het verleden en het heden. Zoals Mathilde Wibaut. En Janneke kennende kwam ook Aletta Jacobs weer om de hoek kijken. En terecht!

https://denhaag.pvda.nl/nieuws/martijn-blogt-de-herfstvakantie-is-begonnen-2/

Een heerlijke herfstvakantie gewenst!

Martijn

Het bericht Martijn Blogt: De herfstvakantie staat voor de deur verscheen eerst op PvdA Den Haag.