Nieuws van politieke partijen over CDA inzichtelijk

77169 documenten

CDA Bergen organiseert muzikale middag Maasduinen Staete

CDA CDA Bergen (L.) 28-03-2020 21:33

Voor de zesde keer organiseert het CDA een muzikale middag op zaterdag 4 maart in Maasduinen Staete. Daarmee is deze middag inmiddels een terugkerende traditie geworden. De muziek zal ook deze keer verzorgd worden door de Bergense accordeonisten Chris Tönnissen en Jos de Best. Hun bekende melodieën en meezingers staan garant voor een gezellige middag. De muzikale middag vindt plaats van 14.00 tot 16.00 uur in Staete Plaza. Entree, koffie, thee en vlaai is gratis. Iedereen is van harte welkom.

Volg CDA Westerwolde op Facebook

CDA CDA Westerwolde 28-03-2020 21:33

CDA Westerwolde is nu ook te volgen op Facebook https://www.facebook.com/cdawesterwolde/

Orionzone niet in beton gegoten

ChristenUnie ChristenUnie CDA Heemstede 28-03-2020 19:42

https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1312148/48317/WP_20160528_10_26_54_Pro.jpgDe meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd met de ontwikkelvisie Orionzone. De ChristenUnie heeft voor gestemd. Wel hebben wij onze zorgen uitgesproken over de toenemende parkeerdruk. Volgens onze fractie is het beste om het parkeren in het gebied te reguleren. Door dit te regelen voordat de bouw begint kan worden voorkomen dat bewoners in de omliggende wijken overlast krijgen.

De ontwikkelvisie is een eerste stap in het bouwen van circa 600 woningen in het gebied ten westen van de Planetenlaan. De meeste woningen komen aan de noordkant van het gebied rond scholengemeenschap Het Schoter. Ook een nieuw zwembad is onderdeel van de plannen. Veel omwonnenden maken zich zorgen over de gevolgen voor de bereikbaarheid van het gebied, de parkeerdruk en de mogelijke komst van een supermarkt. Het debat in de raad ging dan ook vooral over deze drie onderwerpen.

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft aangegeven een nieuwe supermarkt niet te zien zitten. Voor de Planetenlaan liggen er voorstellen voor een nieuwe inrichting met een park aan de zuidzijde. Het autoverkeer zou daarbij in beide richtingen gebruik maken van de noordelijke rijbaan. De meningen over dit ontwerp zijn verdeeld. Het college heeft aangegeven dat dit plan niet in beton is gegoten. De ChristenUnie vindt dat de positie van fietsers in het gebied moet worden versterkt. Welke inrichting ook wordt gekozen: volgens ons zijn gezien het drukke verkeer vrijliggende fietspaden noodzakelijk. Datzelfde geldt voor de Orionweg. Hier zal meer verkeer komen, fietspaden liggen daarom voor de hand.

De ChristenUnie heeft twee moties ingediend. In de motie “Hub met de mobiliteitshub” vragen wij meer aandacht voor mogelijkheden voor mobiliteitshubs in het gebied. Dit zijn plekken waar voor buurtbewoners deelauto’s en deel(bak)fietsen beschikbaar zijn en ook eigen auto’s geparkeerd kunnen worden. Door dit te concentreren op een aantal plekken in de wijk worden bewoners gestimuleerd vaker te kiezen voor het OV, fietsen en deelmobiliteit in plaats van voor de eigen auto. Deze motie is met een ruime meerderheid aangenomen. Alleen Trots Haarlem en CDA stemden tegen.

In de tweede motie hebben wij voorgesteld om in het gebied waar de nieuwe woningen worden gebouwd parkeerregulering in te voeren. Zo kunnen alle nieuwe bewoners daar alleen parkeren met een vergunning. Ook kan zo parkeeroverlast in de omliggende wijken worden voorkomen. Zolang daar geen vergunningparkeren geldt kunnen ook nieuwe bewoners daar parkeren zonder vergunning. Maar zodra gereguleerd parkeren wordt ingevoerd in deze omliggende wijken kunnen deze nieuwe bewoners daar hun auto niet meer kwijt. Raadslid Frank Visser: “Door duidelijkheid te geven over de parkeermogelijkheden voor de start van de bouw kunnen we de Planetenbuurt optimaal beschermen tegen overlast. De nieuwe bewoners van de Orionzone die toch zonder parkeervergunning een auto aanschaffen nemen zelf een risico want ze kunnen hun auto niet meer kwijt zodra ook Planetenbuurt een parkeervergunningensysteem krijgt. Als we parkeerregulering pas invoeren nadat de woningen zijn opgeleverd dan moet je de nieuwe bewoners even veel recht geven op een parkeervergunning als de huidige bewoners.”

Een raadsmeerderheid steunde de motie niet. Veel partijen willen wel parkeerregulering maar willen dit eigenlijk regelen voor de hele stad. Het debat over parkeerregulering wordt waarschijnlijk over enkele maanden opnieuw gevoerd.

 

MOTIE Hup met de mobiliteitshub!

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 27 februari 2020,

In beraadslaging over de Ontwikkelvisie Orionweg-Planetenlaan,

Constaterende dat:

De ontwikkelvisie stelt dat de groeiende vraag naar mobiliteit en de inherent beperkte ruimte en investeringscapaciteit om aan die vraag tegemoet te komen ertoe leidt dat de ontwikkelzone goede kansen biedt voor alternatieve vormen van mobiliteit en stelt dat een mobiliteitshub een waardevolle toevoeging zou zijn (blz. 22) Met een mobiliteitshub bewoners de mogelijkheid hebben per vervoervraag de meest geëigende vorm van mobiliteit te kiezen: de (deel)fiets, (deel)bakfiets, het OV, of de (deel)auto; Daarom het ondersteunen van mobiliteitsconcepten zoals mobiliteitshubs die duurzaam zijn en efficiënt gebruik van parkeerplaatsen stimuleren een uitgangspunt is van de ontwikkelvisie (blz. 27) Desondanks in de ontwikkelvisie geen locatie voor een mobiliteitshub is aangewezen, maar dat het parkeren verspreid is over het gebied, veelal onder geplande bebouwing; In de ontwikkelvisie Haarlem Zuidwest wel een locatie is aangewezen voor een mobiliteitshub;

Overwegende dat:

Verspreide parkeeroplossingen leiden tot veel uitritten wat mogelijk leidt tot een onrustiger verkeersbeeld op de Planetenlaan; Op een beperkt aantal locaties geconcentreerde parkeeroplossingen gecombineerd met deelmobiliteit mogelijke goedkoper en ruimtelijk efficiënter zijn; De geplande openbare parkeergarage mogelijk zou kunnen functioneren als mobiliteitshub voor het noordelijke deel van de ontwikkelzone;

Verzoekt het college:

Bij de verdere uitwerking van de ontwikkelvisie in stedenbouwkundige plannen te onderzoeken in hoeverre in de ontwikkelzone de parkeeroplossingen geheel of gedeeltelijk kunnen worden geconcentreerd in mobiliteitshubs.

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

 

 

 

MOTIE Parkeerregulering Orionzone

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 27 februari 2020,

In beraadslaging over de Ontwikkelvisie Orionweg-Planetenlaan,

Overwegende dat:

De inzet van de Ontwikkelvisie is dat parkeren van de nieuwe bewoners opgelost wordt binnen het gebied en dit niet ten koste mag gaan van de huidige bewoners van de omliggende wijken; Er desondanks zorgen zijn in de wijken rondom de Orionzone dat de parkeeroverlast in deze wijken zal toenemen als gevolg van de nieuwbouw in de Orionzone; Overlast kan worden voorkomen door parkeerregulering; In dit deel van Haarlem er nog geen parkeerregulering is en dit afzonderlijke besluitvorming vraagt; Parkeerregulering niet is opgenomen in de ontwikkelvisie maar dat hier volgens de ontwikkelvisie wel een besluit over genomen moet worden; Indien op een later moment, als de woningen in de Orionzone gerealiseerd zijn, besloten wordt tot parkeerregulering in het gebied (bijvoorbeeld op basis van parkeeroverlast), het niet meer mogelijk is het aantal vergunningen voor de inwoners uit de Orionzone te beperken ten gunste van de huidige bewoners van de omliggende wijken; Het daarom noodzakelijk is om nu helderheid te scheppen voor de ontwikkelaars en de nieuwe bewoners over de maximale parkeerruimte voordat huizen worden gebouwd;

Verzoekt het college:

Met een voorstel te komen voor gereguleerd parkeren in de Orionzone, te weten voor de nieuw te bouwen woningen en voorzieningen en eventueel, in overleg met de buurt, voor aangrenzende straten; In alle overeenkomsten voor de Orionzone zoals anterieure overeenkomsten en koop- en huurovereenkomsten vast te leggen dat het aantal parkeervergunningen voor het gebied gelimiteerd is en dat parkeren in omliggende wijken zonder vergunning alleen mogelijk is zolang in deze wijken geen gereguleerd parkeren is ingevoerd;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

 

Ongerustheid onder inwoners De Stolpen (vragen hierover aan het college van B&W)

CDA CDA Schagen 28-03-2020 14:12

Naar aanleiding van een verontrustend artikel in het Schager Nieuwsblad van 19 Februari jl. zijn we in gesprek gegaan met inwoners van het buurtschap De Stolpen. Na de reconstructie van de N9 is het onderhoud van de huizen en omgeving van het buurtschap sterk verwaarloosd. Wanneer door de inwoners werd geprobeerd hier verandering in te brengen werden zij van het bekende kastje naar de nog bekendere muur gestuurd. Om verbetering in hun leefomgeving te bewerkstelligen hebben zij ook een aantal verbeterpunten aangedragen te weten:1. Allereerst duidelijkheid over verkoop van de huizen in de buurt om snel buren te krijgen die hun huizen en de buurt onderhouden. De huizen, nu nog in bezit van Rijkswaterstaat, verloederen steeds meer en één is er inmiddels zelfs onbewoonbaar.2. Men vindt het een schande dat er zo met publiek geld wordt omgegaan.3. Wilt u toezien op de bewoning van deze huizen en controleren of daar onbedoeld geen arbeidsmigranten worden gehuisvest?4. De parkeerplaatsen langs de weg zorgen niet alleen voor overlast maar ook voor gevaarlijke situaties. Kunt u met een ‘rug’ zand en beplanting dit afschermen, zodat de klanten van het restaurant gedwongen worden hun auto op de grote parkeerplaats neer te zetten?5. In de walkant tussen het kanaal en de weggroeit nu hoog struikgewas dat niet wordt gesnoeid. Hierdoor is het uitzicht van de bewoners nihil.6. Kan het struikgewas langs het kanaal 1 of 2 maal per jaar gesnoeid worden?7. Van de 4 verlichtingspalen op de grote parkeerplaats is er 1 nog in werking.8. Kan de verlichting op de grote parkeerplaats spoedig hersteld worden?9. De afslag van de N9 naar de Stolpen is een 90 graden bocht, met tekort ruimte voor lange vrachtwagens, die daardoor veel schade aanrichten.Kan deze ruimer gemaakt worden?10. Kan er op de grote parkeerplaats een aparte plek voor vrachtwagens gemaakt worden?11. Bij de vijver achter de huizen wordt regelmatig gezwommen en gerecreëerd, door deze mensen wordt ook afval achter gelaten. Kan hier een afvalbak geplaatst worden?Al deze punten lijken ons niet onoverkomelijk alleen is de vraag wie dit moet of kan uitvoeren?Hierbij verzoeken we de gemeente om contact te zoeken met Rijkswaterstaat, het hoogheemraadschap HHNK en andere overheden om bovengenoemde beantwoord dan wel gerealiseerd te krijgen.Reactie college:Wij delen uw ongerustheid en zenden uw vragen ter afdoening integraal door naar de grondeigenaren provincie Noord-Holland.Wordt vervolgd!

Petje af!

CDA CDA Gilze en Rijen 28-03-2020 10:33

Petje af voor alle mensen die nu ons land draaiende houden. Zoals bijvoorbeeld de mensen in de zorg, transport, gemeentereiniging, winkels, onderwijs, kinderopvang, huishoudelijke diensten, politie en brandweer. Zonder hen kunnen we niet We willen alle zorgmedewerkers danken. De zorg voor de vele zieken, ouderen en kwetsbare mensen is intensief. Nu ook nog eens alle bezoeken wegvallen is hun taak nog intensiever geworden. We wensen hen heel veel sterkte toe. Onze leerkrachten hebben met man een macht gewerkt om onderwijs op afstand mogelijk te maken, dat is geen kleine klus. Ook opvang voor kinderen van ouders die werken in de vitale beroepen moest goed geregeld worden, de besturen hebben hier gezamenlijk hard aan gewerkt. Onze winkeliers en winkelmedewerkers zetten alles op alles om hun winkels goed gevuld te houden zodat iedereen zijn dagelijkse boodschappen kan doen. Vrachtwagenchauffeurs rijden af en aan om de lege schappen te vullen. Er is genoeg voor iedereen als we niet hamsteren. Hygiëne is in deze tijd belangrijker dan ooit. Schoonmakers zijn onmisbaar op al die vitale plekken zoals de zieken- en verzorgingshuizen. De vuilophaaldiensten zorgen voor een gezonde leefomgeving. Uiteraard ook petje af voor alle beroepsgroepen die we niet specifiek hebben genoemd maar die ook hun onmisbare steentje bijdragen. De vrijwilligersorganisaties hebben in onze gemeente razendsnel de handen ineengeslagen. Om iedereen die dat nodig heeft de helpende hand te kunnen bieden is er een gezamenlijk telefoonnummer onder de naam “Gilze en Rijen helpt” beschikbaar. Hebt u hulp nodig of wilt u hulp bieden dan kunt u bellen naar 06 57 34 51 82, bereikbaar van 8 uur in de ochtend tot 8 uur in de avond. Het kan gaan om boodschappen doen, medicijnen ophalen, de hond uitlaten, een luisterend oor en ga zo maar verder. Hulpvrager en hulpaanbieder worden snel gekoppeld. Ook voor dit prachtige initiatief, petje af! Janet Frankemölle, raadslid

Noodzakelijke economische maatregelen: een pakket van ongekende omvang

CDA CDA Duiven 28-03-2020 09:17

Afgelopen week werd er in de Tweede Kamer gesproken over het economische noodpakket aan maatregelen om ondernemers, zzp’ers en werkgevers te ondersteunen. Het is een pakket van ongekende omvang. Het CDA vindt het van groot belang dat dit pakket zo snel mogelijk wordt uitgevoerd om ons land zo goed mogelijk draaiende te houden. Want de negatieve effecten van het coronavirus zien we in alle haarvaten van onze samenleving. Het CDA is daaromblij met de daadkracht van het kabinet. CDA-woordvoerder Evert Jan Slootweg: ‘Maar tegelijkertijd weten we dat niet al het heil van de overheid kan komen. Ieder van ons moet zijn persoonlijke verantwoordelijkheid nemen, en dat gebeurt volop. Zo ben ik onder de indruk van de actie van NU'91. Dat is de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden die ex-medewerkers uit de zorg die nu thuiszitten en hulp willen bieden, koppelen aan ziekenhuizen en verpleeghuizen.’ Ondanks het enorme pakket aan maatregelen moeten we reëel zijn: we krijgen een economische recessie. Het noodpakket moet de juiste maatregelen bevatten om de negatieve economische gevolgen zo klein mogelijk te houden. Om dat te bereiken moeten de maatregelen ervoor zorgen dat gezinnen en ondernemers hun rekeningen kunnen betalen. Het CDA ziet die maatregelen terug in het noodpakket van het kabinet. Daarnaast is het belangrijk dat de uitvoeringsinstanties, de belastingdienst, UWV en de gemeenten voldoende personeel en ruimte krijgen om de regelingen snel en effectief uit te voeren. Om deze crisis te boven te komen zal de overheid, eigenlijk wij allemaal, een andere houding moeten aannemen, een meer dienstbare houding. Meer creativiteit en meer solidariteit. Slootweg:‘ “Ik zie dat terug in de maatregelen rond de restaurants. Velen hadden geen vergunning om diners te laten afhalen, maar eigenlijk werd in één dag een uitzondering geregeld voor deze groep. Het is dus niet alleen geld, maar ook de creativiteit om elkaar te ondersteunen.” Daarnaast is het belangrijk dat iedereen zijn rekeningen op tijd betaalt. Het gaat hier niet alleen om mensen die nog wel hun belasting kunnen betalen. Het geldt ook voor de overheid, het Rijk, de gemeenten en grote bedrijven richting kleine leveranciers: betaal de rekeningen zo spoedig mogelijk. Want dat kan een enorm verschil maken. De overheid kan daarbij zelf als voorbeeld dienen door zelf haar rekeningen binnen 7 dagen te voldoen.

Inbreng van Pieter Heerma tijdens het debat over het coronavirus

CDA CDA Zuid-Holland 27-03-2020 16:37

We kennen allemaal het gevoel dat je wakker schrikt uit een nachtmerrie en doordringt dat het gelukkig maar een droom was. Ik heb deze weken het omgekeerde. Het besef dat de nachtmerrie realiteit is geworden.Mensen die op dit moment vechten voor hun leven. Zieken thuis, in onzekerheid bij elk kuchje. Ouderen uit veiligheid afgesloten van hun dierbaren die het leven waardevol maken. Velen in ziekenhuizen, onderwijs, kinderopvang, thuiszorg, supermarkten die dag in dag uit alles geven om voor mensen te zorgen én om het land draaiende te houden. Ouders die worstelen om thuis te werken én thuis les te geven. Mantelzorgers van wie steeds meer wordt gevraagd. Het is voor ons allen een zware onzekere tijd.En in zware tijden is communicatie essentieel. Dat kan én moet beter. De aanscherpingen maandag waren goed en nodig. Maar de presentatie leidde ook tot onduidelijkheid. Ik wil het kabinet vragen, minder ministers en meer voorbereidingstijd. Als je er staat dan moet de boodschap kloppen en duidelijk zijn.Tijdens de technische briefing in de Tweede Kamer deze week was het RIVM voor het eerst voorzichtig positief over het beperken van het aantal nieuwe zieken. Tegelijkertijd is er grote zorg over dreigend tekort aan IC capaciteit. Het CDA zou graag zien dat er landelijke militaire regie wordt genomen en vraagt het Kabinet dit af te dwingen. Ook is het van groot belang dat Nederland snel zelf beademingsapparaten gaat maken. En als de nood echt aan de man is kunnen IC artsen 2 personen op 1 beademingsapparaat overwegen als noodmaatregel.Er is nog steeds een groot tekort aan testmateriaal. We moeten snel zelf produceren wat nodig is. Ik begrijp dat de minister een speciaal gezant heeft aangesteld om de eigen productie van testen op te schalen. Het CDA zou graag willen weten wat die gezant precies gaat doen, en op welke termijn er resultaat te behalen is. De minister zou moeten overwegen een dwanglicentie te gebruiken als het echt niet anders kan. Daarnaast lees ik dat we beschikken over een groot aantal sneltesten. Deze moeten zodra de betrouwbaarheid ervan duidelijk is snel worden ingezet. Testen is niet alleen cruciaal in de strijd tegen de ziekte, maar straks ook om onze economie tijdig én veilig weer aan de praat krijgen.Het zijn loodzware tijden. Maar ook zien we tienduizenden mensen die zich spontaan melden als zorgmedewerker of als vrijwilliger bij het Rode Kruis. En veel mensen die elkaar geduldig ruim baan geven op straat. Elkaar vriendelijk groeten, omdat we elkaar weer zien staan. In zware tijden komt het beste in mensen naar boven en zien we een warmere samenleving. Die moeten we met elkaar vasthouden, ook als we deze crisis hebben doorstaan.Pieter HeermaFractievoorzitter CDA