Nieuws van politieke partijen over CDA inzichtelijk

81729 documenten

Thema-avond Brug Woerden-West

CDA CDA Woerden 29-09-2020 07:00

29 SEPTEMBER 2020 : THEMA-AVOND BRUG WOERDEN-WEST De gemeenteraad van Woerden spreekt de komende maand over het voorstel van het College van B&W om een extra brug in Woerden-West aan te leggen. Het College stelt de raad daarbij voor te kiezen voor de Rembrandtbrug-variant. Op deze website heeft de fractie van het CDA Woerden al aangegeven dat zij deze voorkeur van het college zal steunen (KLIK HIER). Op 29 september 2020 willen we tevens over dit onderwerp een thema-avond organiseren voor CDA-leden en overige belangstellenden. In 2018 hebben we ook een bijeenkomst georganiseerd over dit onderwerp, toen in wijkcentrum De Plint. Destijds hebben we aangegeven hier opnieuw aandacht aan te zullen besteden als er een keuze voor ligt. Nu is dat moment gekomen. De bijeenkomst wordt (gezien de actuele omstandigheden) deels fysiek en deels digitaal georganiseerd. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de onderstaande link. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een bevestiging van uw aanmelding en het bericht of er op de locatie (die u dan zal worden doorgegeven) nog zitplaatsen beschikbaar zijn. De avond is ook via een livestream te volgen. De avond vindt plaats op 29 september 2020 en begint om 20.00 uur. Inloop is mogelijk vanaf 19.30 uur. U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst via de volgende link : Klik-->HIER<--om u aan te melden.

CDA in bestuur van nieuwe Haarlemmermeer

CDA CDA Haarlemmermeer 21-09-2020 06:42

Met de installatie van het College op 10 januari 2018 heeft de nieuwe gemeente Haarlemmermeer weer een volwaardig bestuur. Het CDA is er trots op om deel uit te maken van dit bestuur. Mariette Sedee was namens het CDA lijsttrekker bij de verkiezingen en is benoemd tot wethouder Ruimtelijke Ordening & Milieu. Het CDA is zeer tevreden met de portefeuilleverdeling, het geeft volop mogelijkheden om belangrijke onderwerpen CDA groen te kleuren. In het coalitieakkoord heeft het CDA een aantal belangrijke onderdelen vanuit het verkiezingsprogramma kunnen realiseren: Park 21: Een herijking van Park21 volgt nadat de Milieu Effecten Rapportage (MER) van Park21 is afgerond.Veiligheid: Haarlemmermeer krijgt meer BOA’s en de bevoegdheden worden uitgebreid zodat de politie beter kan worden ondersteund.Openbare buitenruimte: de bezuiniging op het maaibeleid zijn teruggedraaid en de achterstanden op onderhoud van fiets- en voetpaden worden aangepakt. In de periode tot 2040 worden in Haarlemmermeer veel nieuwe woningen gebouwd. “Wij zijn er blij mee dat hierbij het principe “Eerst bewegen dan bouwen” onverkort blijft gelden. Daarbij wordt de bereikbaarheid integraal per gebied benaderd en niet langer per plan (bijvoorbeeld bij Lisserbroek en Cruquius). Haarlemmermeer gaat tegelijkertijd de eerste stappen zetten met betrekking tot de energietransitie. Het betreft één van de grote maatschappelijke opgaves van de komende jaren. Wij zijn blij dat de agrariërs in onze gemeente beter worden betrokken bij ontwikkelingen (bijvoorbeeld Park21) en meer ruimte krijgen om te kunnen blijven ondernemen in Haarlemmermeer. Het toepassen van industriegrond mag geen risico’s opleveren voor mens en ecologie volgens het bestaand beleid. Het CDA heeft hieraan toe kunnen voegen dat dit ook het uitgangspunt geldt voor risico’s voor de voedselproductie (landbouw) en voedselconsumptie en dat moet worden voldaan aan de vigerende wet- en regelgeving. Voor de volledige inhoud van het coalitieakkoord verwijzen wij graag naar het coalitieakkoord dat kan worden nagelezen op de website van het CDA. De komende 3 jaar zal het CDA zowel vanuit het College als vanuit de Raad zich met veel energie inzetten voor alle dorpen en wijken!

Volg CDA Westerwolde op Facebook

CDA CDA Westerwolde 21-09-2020 06:23

CDA Westerwolde is nu ook te volgen op Facebook https://www.facebook.com/cdawesterwolde/

Verbeelding in cultuur – bijdrage PvdA aan Cultuurdebat

PvdA PvdA D66 CDA Tilburg 20-09-2020 20:34

In de gemeenteraad is gedebatteerd over cultuur in onze stad. Namens de PvdA heeft Hans Rube de volgende bijdrage geleverd:

 

VERBEELDING IN CULTUUR

‘Verbeeldingskracht vormt in de verbinding van onze stedelijke samenleving een wezenlijk rol. Kunst en cultuur zijn daarin onmisbaar.’

Woorden uit de recente hoofdlijnenbrief van dit college.

Niks mis mee. Een florerend kunst- en cultuurklimaat zijn inderdaad voorwaarden voor een levendige stad.

Daarom was de PvdA benieuwd hoeveel we van deze verbeeldingskracht terug zouden vinden in de cultuurnota waarin het Tilburgse beleid voor de komende jaren wordt geschetst.

Hoewel we een aantal positieve elementen in de nota terugvinden, is het voor de PvdA vooral proza met een teleurstellend gebrek aan creativiteit.

Tilburg koestert als stad zijn makers, houdt de nota ons voor.

Diezelfde makers, kunstenaars, artiesten, organisaties en instellingen worden echter karig beloond voor al hun verbeeldingskracht. Waar blijft het makersfonds extra?

In totaal heeft onze stad van makers een dikke 25 miljoen euro op de begroting staan voor cultuur. Voor die makers blijft het echter gerommel in de marge als we de bestemming van de grote bedragen tegen het licht houden.

Het cultuurgeld moet immers ook de komende jaren weer vooral gestoken in de huur van vastgoed. We pompen euro’s rond in de eigen gemeentelijke organisatie: cultuur geeft de bekende instellingen in de stad subsidie voor de huur van een gemeentelijk gebouw, diezelfde penningen vloeien vervolgens terug in de gemeentekas.

Van het resterende bedrag op de cultuurbegroting gaat voortaan structureel geld naar cultuureducatie, het erfgoedprogramma, het Makersfonds, de samenwerking in BrabantStad en Cupudo.

………..

CiST , Hall of Fame, Het Zuidelijk Toneel, Theaters Tilburg, Paradox, De NWE Vorst, 013, Bibliotheek, Natuurmuseum, Textielmuseum, Factorium, Art-Fact en Stichting Ateliers horen in het nieuwe Cultuurplan tot de basisvoorzieningen van de stad.

Waarom noemt de PvdA dit ‘rommelen in de marge?’

Zes Tilburgse innovatieve culturele organisaties worden ondanks een positief advies van de cultuurcommissie BrabantStad de komende 4 jaar niet meer financieel ondersteund door provincie noch gemeente.

Geen subsidie, omdat het plafond is bereikt.

Het budget van de Professionele Kunsten 2021-2024 is uitgeput, laat de wethouder zelfs weten op vragen van de PvdA en D66.

Zo dreigt een belangrijk onderdeel van de door iedereen geprezen Tilburgse culturele infrastructuur te verdwijnen. Ook zullen er minder gelden uit landelijke fondsen naar gemeente en provincie vloeien, waarschuwen de zes organisaties.

Landelijke sponsoren en fondsen stellen bij het toekennen van extra ondersteunende budgetten lokale ondersteuning als absolute voorwaarde.

Geen geld van de gemeente en/of Brabant betekent geen geld uit die potten.

Gevolg: einde verhaal voor evenementen die Tilburg nationaal en internationaal positieve publiciteit opleveren. Nog steeds spreken kunstliefhebbers over de Lust Warande uit 2000, de editie waarbij de beroemde kunstenares Berlinde De Bryuckere 20 jaar geleden een paard in een boom in het park ophing.

Tilburg maakt zich bij de subsidietoekenning er wel erg gemakkelijk vanaf door te wijzen naar de adviezen van de Brabantse commissie. Een negatief Brabants advies betekent dat stedelijke initiatieven, die hier gewaardeerd worden en geworteld zijn, van de ene op de andere dag geen subsidie ontvangen.

De PvdA vraagt de raad voor alle 6 instellingen die nu dreigen te sneuvelen een oplossing te vinden. Niet, zoals de wethouder antwoordt op onze vragen, door daarvoor alleen maar een beroep te doen op het toch al krappe budget voor Kunstenaarsinitiatieven uit het Cultuurplan, maar door veel breder te kijken naar middelen, bijvoorbeeld daarvoor ook te kijken naar het co-financieringsfonds.

En misschien kunnen we samen met andere partijen en met verbeeldingskracht kijken of van de ‘grote culturele hoop’ een bedragje geschoven kan worden naar ‘de marge’.

Door het kwijtschelden van huren, of die over 30 jaar te spreiden zoals we vanmiddag hoorden, kan ruimte voor alle makers ontstaan.

Wellicht kunnen raad en college, daar sluit de PvdA zich aan bij de oproep van D66,  zoeken naar mogelijke ruimte binnen andere velden, als willekeurig voorbeeld zou CIST bekostigt kunnen worden uit het potje voor Onderwijs en andere initiatieven uit het economische veld.

De raad mag immers ‘meedenken’ over eventuele alternatieven.

Daarom vraagt PvdA extra ondersteuning voor ZZP’ers die werkzaam zijn in de kunstensector, van geluids- en lichttechnici, decorbouwers, muzikanten en artiesten met losse contracten. Wij zien net als het CDA ook nog een groot vraagteken staan bij de WAT-hal. Wat gebeurt er voor deze Werkplaats voor Amateurkunst?

Onze stad heeft inmiddels van de rijksoverheid extra gelden toegezegd gekregen als steun voor de kunstensector. In onze optiek moet dat geld niet wegvloeien in de exploitatietekorten van de grote instellingen.

Wij zien namelijk grote problemen bij de ZZP’ers door weggevallen inkomsten door corona.

Tilburg moet in de ogen van de PvdA daarom het extra toegekende rijksgeld inzetten voor steun aan kleinere gezelschappen en lokale artiesten en kunstenaars en ZZP’ers die met de handen in het haar zitten en hun installaties en instrumenten moeten verkopen om rond te komen. De extra gelden die we als gemeente ter beschikking hebben moeten terecht komen bij de makers, de individuele artiesten.

Wij roepen onze collega’s in de raad met elkaar en deze wethouder op om daarover met veel verbeeldingskracht in gesprek te gaan met de andere wethouders in het  college en met het veld. Wij zullen daartoe een motie indienen.

Het bericht Verbeelding in cultuur – bijdrage PvdA aan Cultuurdebat verscheen eerst op PvdA Tilburg.

Een barmhartige Samaritaan of een Farizeeër

PvdA PvdA CDA Dronten 20-09-2020 20:26

Al wekenlang rommelt het in de Drontense politiek. Rommelt zeg ik met nadruk, want pas op zaterdagavond brak de bui los en kwam het CDA met een persbericht naar buiten over de positie van mevr. Berghorst binnen de fractie van het CDA in de gemeenteraad van Dronten. Bij mij sloeg de bliksem in ieder geval in. Hoe kan je als raadslid aanblijven als je kilo ’s boter op je hoofd hebt en hoe zo’n slangenmens moet je wezen als de fractievoorzitter van het CDA, de heer Siert Jan Lap, om je in zoveel bochten te kunnen wringen om dit goed te praten?

Waar gaat het om? Mevr. Berghorst heeft illegaal arbeidsmigranten gehuisvest op haar erf, beter gezegd gehuisvest in caravans in een schuur op haar erf. Zij had daarvoor een vergunning moeten aanvragen bij de gemeente. Daarnaast voldeed de huisvesting niet aan de voorwaarden. Dit alles wordt goedgepraat met een beroep op Corona. Mevr. Berghorst zag geen andere uitweg voor de arme arbeidsmigranten dan hen onderdak te verlenen. Als we de verklaring van de fractievoorzitter lezen dan kun je bijna geen andere conclusie trekken dan dat mevr. Berghorst een “Barmhartige Samaritaan” is uit een van de gelijkenissen in de bijbel.

Maar we moeten ons even afvragen hoe komen die arme arbeidsmigranten in de schuur van mevr. Berghorst? Volgens het CDA was dit niet om haarzelf te verrijken. De situatie lag buiten de familie Berghorst zelf. Ja, aan mijn hoela. Wat u namelijk moet weten is dat mevr. Berghorst een arbeidsbemiddelingsbureau runt. Niet één maar zelfs twee. En u raadt het al, waarin mevr. Berghorst bemiddelt in buitenlandse arbeidsmigranten. Hoezo niet verrijken, dubbel verrijken. Namelijk niet alleen de fee opstrijken van de bemiddeling, maar ook nog eens huur in rekening kunnen brengen bij dezelfde migranten. Dat wordt ook wel verrijking ten koste van een ander genoemd. En dan nog durven te zeggen dat er geen sprake is van opzet. Het is een zeer berekende actie geweest van mevr. Berghorst. Dus mevr. Berghorst is helemaal geen barmhartige Samaritaan, maar een Farizeeër.

In de bijbel staat het volgende geschreven over wat Jezus ons voorhoudt over de Farizeeërs: “Blinde leiders zijn jullie, die uit hun drank de muggen ziften, maar een kameel wegslikken”.

En dat is nu precies wat hier gebeurd. Recht praten wat krom is en je voordoen als een barmhartige Samaritaan, maar in feite doe je niets anders dan arbeidsmigranten uitmelken. Dat laatste is mevrouw Berghorst goed in, want ze runt per slot van rekening een melkveebedrijf, samen met haar man.

In hoe zo’n schril contrast staat dat als je in raad als CDA ook nog voor een motie stemt om de slechte huisvestingomstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren?

Oh ja, nog niet alles gezegd hebbende. Het CDA heeft ook de burgemeester om advies gevraagd aangaande deze materie. De burgermeester zelf, brengt niets naar buiten over de inhoud van dit gesprek. Maar als we de heer Lap mogen geloven, dan heeft het advies van de burgemeester wel meegewogen. In de raad ontstond daarover een debat tussen mevr. Stoop en de burgemeester. Hoe zich het debat ontspon heeft u allemaal kunnen volgen in de plaatselijke pers. Mij is in ieder geval duidelijk geworden dat integriteit op nummer 1 staat bij de burgemeester. Dan kan het dus in mijn ogen niet anders zijn, dan dat de heer Lap en mevr. Berghorst de burgemeester niet goed hebben begrepen. Jammer dat ik niet de vlieg op de muur was in de kamer van de burgermeester. Maar door wat deductie en interpretatie kom ik niet verder dan dat mevr. Berghorst willens en wetens de voorschriften naast zich heeft neergelegd en daarmee kwalijke overtredingen heeft begaan. En dat zij in strijd met de ambtseed die een raadslid aflegt bij de toelating als raadslid heeft gehandeld.

Aan het einde van het raadsdebat kreeg mevr. Berghorst een motie van afkeuring aan haar broek. Het CDA stemde voor deze motie. Hoe kan het dan zo zijn dat mevr. Berghorst nog steeds vastklampt aan haar raadszetel? Eén ding voor mij is zeker: de geloofwaardigheid van mevr. Berghorst en van het CDA is bij mij tot het vriespunt gedaald. Soms moet je niet willen dat je alle kikkers in de kruiwagen houdt, dat komt de geloofwaardigheid in de politiek niet ten goede.

Roelf Raterink Voorzitter PvdA afdeling Dronten

Het bericht Een barmhartige Samaritaan of een Farizeeër verscheen eerst op PvdA Dronten.

Wateroverlast in Harderweide

CDA CDA Harderwijk 20-09-2020 18:16

In het voorjaar werd ik (Andrea) op het schoolplein aangesproken door een ouder. Zij en haar buren hadden wateroverlast. Met name wanneer het veel en hard had geregend ontstonden er grote plassen water, in achtertuinen en op terrassen, die nauwelijks hun weg de grond in wisten te vinden. Zelfs in de kruipruimtes was water te vinden. Het was onduidelijk waar de verantwoordelijkheid nu lag: bij de gemeente of de aannemer. Samen met Ida hebben we de foto’s bekeken en hebben we schriftelijke vragen gesteld aan het college. In deze vragen hebben wij aandacht gevraagd voor de wateroverlast en verzocht om te onderzoeken waar het probleem ligt. Waarom stroomt het water niet weg? Meerdere oorzaken leiden tot de overlast Adviesbureau BOOT heeft in opdracht van de gemeente onderzoek gedaan en concludeert dat de toplaag van de bodem sterk verdicht is. Waardoor het regenwater vanuit de tuin de kruipruimte in loopt. Tegelijkertijd concludeert het adviesbureau dat de hemelwaterafvoer niet overal optimaal functioneert. Dat kan komen door ongunstig hoogteverloop van de tuin naar de straat of achterpad. Hierop heeft de gemeente aan de bewoners een aanbod gedaan om zand te leveren om de kruipruimte te verhogen (deze moest zelf de kruipruimte in gebracht worden) en/ of door middel van ploftechniek de doorlaatbaarheid van de bodem te verbeteren. Dit kosst de bewoner €150,- en de eventuele gevolgschade is voor eigen rekening. Met eigen ogen bekeken wat de problemen zijn De bewoners zijn nog niet af van plassen in hun tuinen en op hun terrassen. Hoe het wordt opgelost is nog steeds onduidelijk. Ida en ik zijn eind augustus bij een aantal bewoners langs geweest om met eigen ogen te zien wat de problemen zijn. Deze waren, ondanks het mooie zomerweer, nog steeds zichtbaar. Het CDA heeft een motie ingediend: college schep duidelijkheid en maak duidelijke afspraken We hebben besloten een motie in te dienen, in deze motie vragen wij aan het college om duidelijkheid te scheppen richting de gedupeerde bewoners waarom hemelwaterafvoer niet overal optimaal functioneert en wie daarvoor verantwoordelijk is. We vragen om in gesprek te gaan met de projectontwikkelaar/ aannemer tot een oplossing te komen. Eventuele financiële consequenties voor de gemeente, die niet binnen bestaande budgetten verwerkt kunnen worden, voor te leggen aan de raad. En als laatst om bij toekomstige projecten duidelijke afspraken te maken met projectontwikkelaars/ aannemers voor het afvoeren van regenwater, om herhaling te voorkomen. Unaniem aangenomen Deze motie is in de raad van september unaniem aangenomen, daar zijn wij erg blij om. Wij zijn benieuwd met wat voor voorstel het college richting de gedupeerde bewoners gaat komen. Wij zijn erg blij dat wij als CDA deze bewoners hebben kunnen ondersteunen en hopen dat er snel een gepaste oplossing komt. Door: Andrea Oosting-Klock, Raadsvolger

De kop is eraf…

CDA CDA Harderwijk 20-09-2020 07:23

Voor de zomer heb ik mijzelf aan u geïntroduceerd en verteld waar ik naar toe wil met onze fractie. Als fractievoorzitter ben ik alweer 4 maanden onderweg en daarom wil ik u graag op de hoogte brengen van wat er allemaal speelt in de politiek, maar in onze fractie en ook voor mij als fractievoorzitter. De kop is eraf! Fractievoorzitterschap bevalt goed. Tegelijkertijd speelt er veel. Laat ik beginnen u te vertellen dat, ondanks de extra vergaderingen en werkzaamheden, het erg leuk is om fractievoorzitter te zijn. Het is schaken op meerdere borden tegelijk en daarbij ook het overzicht zien te behouden. Op dit moment speelt er namelijk een hoop in de politiek in Harderwijk. Onderwerpen die nu spelen zijn: het Sinterklaasfeest, het regenboogbeleid, verlenging van het AZC voor opnieuw 5 jaar, plaatsing van windmolens, de komende begroting en nog veel meer. Onderwerpen genoeg om ons als CDA te laten gelden. Ook als fractie zijn we goed op stoom Als fractie zijn we lekker bezig. Zo hebben we al meerdere schriftelijke vragen ingediend, waaronder over: fietsgebruik boulevard, herbouw Randmeer en inbraak en diefstal Watertorenweg (trimbaan). Daarnaast vinden er ook verschillende gesprekken plaats, zoals bijvoorbeeld met vertegenwoordigers van de woonwagenbewoners over het tekort aan plekken, de voedselbank over het nieuw te bouwen pand en de boulevardondernemers over het verkeer op de boulevard. Binnenkort gaan we ook nog het gesprek aan met Daisy Vliegenthart, statenlid CDA Gelderland. Met haar gaan we het gesprek aan over de verschillende verkeersproblemen rondom en op de N302. Ook zullen we met haar praten over de maatregelen die de provincie neemt ten aanzien van Covid-19. We vervelen ons niet Ondertussen kaarten wel zelf ook nog allerlei onderwerpen aan zoals de wateroverlast in de wijk Drielanden. Ida heeft zich samen met Andrea sterk gemaakt voor een goede oplossing voor de bewoners in het nieuwgebouwde gedeelte Harderweide. Daarnaast speelt ook het een en ander rondom de camperplaatsen in Harderwijk waar we ook in duiken. Zoals u kunt lezen vervelen we ons niet. Dat willen we graag zo houden. Heeft u dus ideeën of wilt u graag met ons over een onderwerp van gedachten wisselen dan horen we dat graag. Door: Wilco Mazier, Fractievoorzitter