Nieuws van politieke partijen over CDA inzichtelijk

76289 documenten

Volg CDA Westerwolde op Facebook

CDA CDA Westerwolde 27-01-2020 21:32

CDA Westerwolde is nu ook te volgen op Facebook https://www.facebook.com/cdawesterwolde/

CDA Bergen organiseert muzikale middag Maasduinen Staete

CDA CDA Bergen (L.) 27-01-2020 21:32

Voor de zesde keer organiseert het CDA een muzikale middag op zaterdag 4 maart in Maasduinen Staete. Daarmee is deze middag inmiddels een terugkerende traditie geworden. De muziek zal ook deze keer verzorgd worden door de Bergense accordeonisten Chris Tönnissen en Jos de Best. Hun bekende melodieën en meezingers staan garant voor een gezellige middag. De muzikale middag vindt plaats van 14.00 tot 16.00 uur in Staete Plaza. Entree, koffie, thee en vlaai is gratis. Iedereen is van harte welkom.

CDA fractie vergadert 19 februari in Hippolytushoef.

CDA CDA Hollands Kroon 27-01-2020 20:06

De fractie van het CDA vergadert opwoensdag 19 februari a.s.De vergadering is openbaar en vindt plaats in de Hippolytuskerk te Hippolytushoef, Kerkplein 17.De vergadering begint om 20.00 uur. Aan de orde komt o.a. de agendavoor de raadsvergadering van donderdag 27 februari a.s.De stukken voor de raadsvergadering staan (binnenkort) op de website van de gemeente. Op het moment van verspreiding van dit bericht is de raadsagenda nog niet bekend. De verwachting is dat in ieder geval enkele principe verzoeken voor de huisvesting van tijdelijke medewerkers aan de orde komen. Ook als u met de fractie wilt spreken over andere onderwerpen bent u van harte welkom.

Nieuwsbrief fractie CDA Hollands Kroon januari 2020

CDA CDA Hollands Kroon 27-01-2020 20:04

Raad 23 januari 2020 Strategische aankopen herstructurering Wieringerwerf Het college stelde voor de Lidl en de ambulancepost aan te kopen. Aankoop van de Lidl maakt bevoorrading van de winkels aan de Terpstraat aan de achterzijde mogelijk. Omdat de ondernemers hebben aangegeven binnen hun eigen pand daarvoor aanpassingen te doen en het college een raming gaf van de mogelijke opbrengst (na verkoop van de m2 die niet nodig zijn voor de bevoorradingsweg), is onze fractie/de raad akkoord gegaan met het voorstel. De bevoorrading van de winkels aan de voorzijde is al jaren een bron van overlast; het zou in het kader van de herstructurering van Wieringerwerf een gemiste kans zijn om de Lidl niet aan te kopen. Ook de ambulancepost (Dr. Talsmalaan) ligt binnen het gebied van de herstructurering en maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van Campus De Terp. Verkoop voormalige basisschool De Meerpaal in Anna Paulowna Het college stelde voor de school te verkopen aan de woningstichting Anna Paulowna voor de bouw van in totaal 30 appartementen in de sociale huursector. Omdat sociale woningbouw leidt tot een lagere grondprijs, het pand nog een hogere boekwaarde kent en het pand nog moet worden gesloopt, moet per saldo € 67.000 van gemeentewege worden bijgelegd. Verkoop van vrijgekomen gemeentelijke opstallen past binnen het gemeentelijk beleid. De gemeenteraad heeft de afgelopen periode meerdere keren aangedrongen op meer bouwen in de sociale huursector. Onze fractie/de raad kon dan ook instemmen met dit voorstel. Diversen Aan de orde waren een aantal zogenaamde hamerstukken. Deze zijn conform besloten. Ingestemd is met de sloop van de Terpgymzalen en het beschikbaar stellen van een budget van 2,5 ton om de Zuiderzeehal aan te passen. De gemeente is verplicht het bewegingsonderwijs te faciliteren; de gymzalen zijn inmiddels sterk verouderd. Vanwege de plannen voor de sportcampus De Terp is noodzakelijk onderhoud uitgebleven. Omdat die plannen langer op zich laten wachten, moet er wel iets gebeuren. Het is goedkoper de Zuiderzeehal hiervoor aan te passen dan de gymzalen op te knappen. Voor de percelen Hollebalgweg 4a en 4b te Westerland is ingestemd met een herziening van het bestemmingsplan om twee woningen in de vorm van Wieringer woonboerderijen toe te staan. Planologisch zijn nu drie bedrijfsgebouwen in die vorm toegestaan. De bestemming bedrijf wordt dus gewijzigd in wonen en het aantal gebouwen wordt teruggebracht van 3 naar 2. Voor het regelstation in Wieringerwerf is het bestemmingsplan vastgesteld voor een uitbreiding/aanpassing van dit station. De ingekomen zienswijze gaf geen aanleiding om hiervan af te zien gelet op de afstand van de woning tot de uitbreiding/aanpassing van het gasregelstation. Moties verbod knalvuurwerk, vuurpijlen (GL, CU, LADA) en oproep landelijk verbod consumentenvuurwerk (GL, CU) Met ons gaven meerdere partijen aan eerst af te willen wachten welke besluiten de landelijke overheid op dit gebied binnenkort gaat nemen. Nadat de burgemeester aangaf bereid te zijn in gesprek te gaan met inwoners, zijn de moties ingetrokken. Motie openbare toiletten (GL) In de raad van december 2019 is een mede door ons ingediende motie aangenomen, waarin het college werd opgeroepen in overleg te treden met ondernemers- en winkeliersverenigingen om na te gaan of er al dan niet sprake is van een redelijke beschikbaarheid van “openbare” toiletvoorzieningen (uiteraard geldt dit ook voor de gemeentelijke gebouwen). In deze vergadering kwam GL met een aanvullende motie, waarbij het college opgedragen werd te onderzoeken of door de gemeente openbare toiletvoorzieningen kunnen worden geplaatst en onderhouden in kernen waar geen winkels e.d. aanwezig zijn. Daarnaast was de opdracht om te bezien of het mogelijk was de toiletvoorzieningen in winkels e.d. ook buiten openingstijden toegankelijk te laten zijn. Onze fractie gaf aan dat wat ons betreft de motie van december 2019 eerst moet worden uitgevoerd alvorens eventuele aanvullende opdrachten te verstrekken. Daarbij komt dat het bouwen en beheren van dergelijke voorzieningen door de gemeente kostbaar is. Ons voorstel is om dergelijke wensen te betrekken bij de behandeling van alle in het kader van de komende begroting bestaande wensen. Dat maakt een integrale afweging mogelijk. De motie werd alleen door de indieners gesteund. Subsidiëring 4 mei comités Onze fractie heeft hierover vragen gesteld aan het college. Volgens de beleidsregels voor subsidies worden de comités slechts voor 50% gesubsidieerd (althans daar lijkt het op), daar waar wij uitgaan van 100% financiering. Wij hebben het college gevraagd uit te gaan van 100% en de beleidsregels op dit punt t.z.t. aan te passen. Namens de fractie CDA Hollands Kroon Sjaak Vriend, fractievoorzitter

"Inspraak busvervoer Amersfoort"

CDA CDA Amersfoort 27-01-2020 17:11

Politiek wil meer inspraak voor Amersfoorter in busvervoer Amersfoorters moeten meer te zeggen krijgen over de busverbindingen in hun stad. Ook de gemeenteraadsleden moeten, als volksvertegenwoordigers, beter worden geïnformeerd over op handen zijnde wijzigingen in de lijnvoering. Overgenomen uit het AD, geschreven door Artwin Kreekel27-01-20, 17:00 FOTO: Saskia Berdens van Berlekom Dat is de strekking van een voorstel waarvoor vijf partijen morgenavond in de raadsvergadering een meerderheid proberen te vergaren. De SP, het CDA, GroenLinks en de eenmansfracties Lijst Molenkamp en Lijst Sanders (samen 16 van de 39 zetels) vinden het onlogisch dat de verkeerswethouder nu ieder jaar een reactie geeft op de voorgenomen nieuwe dienstregeling van vervoerder Syntus, en daarna pas de raad informeert.

Stilstand is achteruitgang

CDA CDA Bernheze 27-01-2020 13:40

Stilstand is achteruitgang Op de nieuwjaarsbijeenkomst van ‘Actief burgerschap’ werd het al genoemd. Er was in 2019 in Heeswijk-Dinther weer een groei van het aantal inwoners. In het Brabants dagblad stond een overzicht van de inwonersaantallen in de regio. Het goede nieuws is dat we in onze regio de grootste inwonersstijging hadden. Maar het overzicht legde ook bloot, dat er juist in onze mooie kleinere kernen een kleine afname van het inwonersaantal is. Het bouwen, zeer zeker ook in onze kleine kernen heeft vanuit CDA Bernheze altijd aandacht gehad, en er zijn gelukkig stappen gezet. Het is frustrerend voor onze inwoners dat het zo lang duurt om vanuit de gemaakte plannen te komen tot de daadwerkelijke uitvoering. Voor zowel Loosbroek als Vorstenbosch zijn al plannen in de maak, voor Vorstenbosch ligt het plan nu bij de Raad van State en voor Loosbroek heeft er een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Wonen is voor iedereen belangrijk, maar met name is het van belang om ook onze jeugd en senioren een huis te kunnen bieden. Regelmatig staat dit dan ook op de gemeentelijke agenda. Een mooi voorbeeld hiervan is de starterslening, een mooie initiatief, maar zeker geen totaaloplossing. Er is meer nodig. We bekijken dan ook andere initiatieven en vormen. Maar wellicht heeft u hierover ook nog goede ideeën. Laat ons dit vooral weten! Erwin van Kessel Raadslid CDA Bernheze CDA Bernheze: altijd in de buurt! www.cda.nl/bernheze

CDA-avond over jeugdzorg goed bezocht

CDA CDA Ommen 27-01-2020 13:38

Jeugdzorg was het thema van de CDA-avond dinsdag 21 januari in De Kern. Wethouder Ko Scheele, huisarts Astrid Jansen Holleboom en Gerda Bruggeman en Petra Dijkstra van het Samen Doen team gingen hier op in. Jansen Holleboom benadrukte de positieve en ook unieke situatie in Ommen: de goede samenwerking tussen huisartsen en het Samen Doen-team. De aanwezigen schrokken van de aantallen in Ommen dei met jeugdzorg te maken hebben. Tijdens de ledenvergadering werd na 5 jaar afscheid genomen van bestuurslid Jorinda Wermink en werd nieuw bestuurslid Willem Ruijs welkom geheten. De CDA-raadsleden namen de aanwezigen in een vogelvlucht mee door 2019 en keken alvast vooruit naar 2020. Statenlid Moniek Kleinsma liet de aanwezigen weten wat het CDA in de provincie op het programma heeft staan.