Nieuws van politieke partijen over CDA inzichtelijk

94329 documenten

CDA: Echte discussie over vaste of beweegbare brug in N201?

CDA CDA De Ronde Venen 23-02-2024 14:50

De provincie Utrecht wil duidelijkheid verschaffen over de brug in de N201 die de Zuidplas van de Vinkeveense Plassen verbindt met de rest van het plassengebied. De Provincie is er nog niet uit of het een beweegbare brug moet worden of een vaste brug. In 2029 moet er een nieuwe brug zijn geplaatst. Fractievoorzitter van het CDA Jan Rouwenhorst is hier heel duidelijk over: "Ik snap niet dat bij de provincie Utrecht de gedachte opkomt om er een vaste brug van te maken. Dat zou betekenen dat de Vinkeveense Plassen nagenoeg onbereikbaar worden voor veel recreatieschepen, maar ook voor de beroepsvaart." In 2029 moet de nieuwe brug er liggen. De provincie houdt informatieavonden, maar wat Jan Rouwenhorst betreft is zo;n informatiebijeenkomst overbodig. "We hebben als gemeente heel veel geld vrijgemaakt om de doorvaart "De Heul" in Vinkeveen te gaan verbeteren. Daar wordt al jaren over gepraat en we naderen het beslissingsmoment. De waterrecreatie zou hierdoor de nodige oppepper moeten krijgen. Ook de provincie is betrokken bij het verbeteren van die doorvaart. Wat voor gekkigheid haalt de provincie dan uit om de Zuidplas voor veel recreanten een doodlopende weg te maken. Weer een proefballonVoor mij is dit hele plan van de provincie nieuw. Is dit de zoveelste proefballon rond het tracé van de N201? Een vaste brug met een fatsoenlijke mogelijkheid tot doorvaart zou minstens diverse meters hoger in het landschap moeten komen dan nu. Ik hoorde zelfs dat het wel om vier meter zou kunnen gaan. Is dat echt noodzakelijk en is een soortgelijke beweegbare brug als nu echt zo'n groot probleem? Over de ophoging van de N201 voor het auto- en fietsverkeer heb ik nog niets vernomen. Wat mij betreft heeft een verhoging van het viaduct in eVinkeveen zelf een veel hogere prioriteit. Het lijkt of er allemaal plannen naast of door elkaar lopen." Rouwenhorst heeft al diverse ondernemers gesproken die niet alleen verrast, maar ook geschrokken reageerden. "De algehele lijn van die gesprekken was dat een vaste brug de doodsteek voor de recreatie betekent. En ik vind dat die ondernemers tot op zekere hoogte ook gelijk hebben." De Groene Venen

05 september 2021

CDA CDA Wierden 23-02-2024 14:49

Aanstaande zaterdag 11 september vindt het bijzonder partijcongres plaats in Den Bosch. Samen met veertien CDA-afdelingen hebben we een brief naar het partijbestuur gestuurd. Met deze brief willen we bouwstenen aandragen voor het CDA-verhaal, de veranderingen die wat ons betreft noodzakelijk zijn om het CDA bijeen te houden en het vertrouwen van CDA-leden en stemmers te herwinnen. We geven hiermee gehoor aan de oproep van het partijbestuur. Bepaal een heldere christendemocratische koers Ten eerste moet het CDA weer duidelijk staan voor een heldere christendemocratische koers. Deze uitgangspunten zijn nu voor de kiezer niet meer herkenbaar. Geef duidelijk invulling aan onze CDA-kernwaarden: rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en solidariteit. Ga verder met het toekomstperspectief voor 2030 ‘Zij aan Zij’en kom met concrete plannen. Nederland heeft onze kernwaarden nu meer dan ooit nodig. We komen als christendemocraten op voor gezinnen, familiebedrijven, het verenigingsleven en sociale cohesie. Hier moeten we met overtuiging voor staan en dit ook duidelijk uitdragen in onze politieke koers en in de organisatie van het CDA. Toon het sociale gezicht Ten tweede moet het CDA in haar beleid haar sociale gezicht tonen en uitdragen. Inwoners en ondernemers komen steeds vaker tussen de wielen van de overheid terecht en worden daar vermorzeld. Er ontstaat een tweedeling in de maatschappij. Mensen met wie het goed gaat en die zichzelf goed redden en mensen die aan hun lot worden overgelaten. We hebben een overheid nodig die benaderbaar is en een menselijk gezicht heeft en toont, zeker aan inwoners die van de overheid afhankelijk zijn. Stel mensen en hun rechtsbescherming weer centraal, in plaats van planbureaus en modellen leidend te laten zijn. Pak met concrete voorstellen de tweedeling in de maatschappij aan op het gebied van wonen, inkomen, onderwijs en zorg. Maak zo snel mogelijk werk van haalbare en betaalbare oplossingen voor het klimaatprobleem en maak wetgeving, EU-richtlijnen en internationale verdragen juridisch ondergeschikt aan het klimaatdoel. Kies voor Europese samenwerking en sta daarbij pal voor de rechtsstaat. Bied perspectief voor de boeren en het platteland, de natuur én iedereen die daarin woont en werkt. Pleit voor duurzame leefbaarheid van (kleine) kernen en het ommeland, nu en in de toekomst. Doe dit in een tempo dat de samenleving kan volgen. Voer ook het regionale kiesstelsel in om de band tussen kiezer en gekozene te versterken. Doorbreek de huidige bestuurscultuur Ten derde moet de huidige bestuurscultuur doorbroken worden. Als CDA moeten we bijdragen aan transparantie en actief zorgen dat tegenmacht de ruimte krijgt in het openbaar bestuur. Blijf weg van de achterkamertjes en de daaruit voortvloeiende akkoorden. Blijf open staan voor kritische geluiden. De Haagse ‘ons-kent-ons’ bubbel moet plaats maken voor een open beleid dat recht doet aan allen, zowel binnen als buiten het CDA. Zorg ervoor dat politiek Den Haag het goede voorbeeld geeft en wet- en regelgeving niet alleen voor inwoners en ondernemers geldt maar ook voor de bewindspersonen en hun organisaties. Het is essentieel dat de impact en effectiviteit van nieuwe wet- en regelgeving vooraf aan introductie wordt getoetst in een pilotproject waarin doelgroep, stakeholders en testregio deelnemen. Verenig de partij Ten vierde moet de partij verenigd worden. Maak van het CDA weer de brede volkspartij die het altijd is geweest, voor jong én oud, stad én platteland. Doe dit door het mogelijk te maken dat iedereen kan meepraten en zich gehoord voelt in de partij. Versterk daarvoor het democratische gehalte van het CDA. Concreet betekent dit dat een conceptregeerakkoord voorgelegd moet worden aan het congres. Daarnaast moet het CDA openlijk afstand nemen van de gevoerde praktijken in het CDA rond donaties, omgangsvormen, bestuursamendementen en andere parallelle circuits die voor het gewone lid ongrijpbaar en onbegrijpbaar zijn en waarop bestuurders en politici moeilijk aangesproken kunnen worden. Zorg voor transparante en controleerbare procedures waar iedereen weer vertrouwen in kan hebben. Herstel de verbroken verbinding Ten vijfde moet het CDA als partij, gelet op alle commotie, de geconstateerde afdwaling van de oorspronkelijke beginselen, en de grote afstand tussen partij en haar leden gereorganiseerd worden. Herstel de verbroken verbinding tussen lokale en provinciale afdelingen en de landelijke partij. Het CDA wordt in de eerste plaats gedragen door de vele leden die lokaal actief zijn en hun steentje bijdragen aan hun afdeling. Zij vormen de basis van het CDA en de partij moet dan ook meer van onderop georganiseerd worden, in plaats van door een kleine selecte groep in Den Haag. Maak dankbaar gebruik van de eigen identiteit en authenticiteit van lokale CDA’ers en afdelingen. Denk nog eens kritisch na over de manier waarop leden van de verenigingsraad en het landelijk bestuur worden voorgedragen. Het rechtstreeks laten verkiezen van leden van de verenigingsraad door de leden in de provincies dient serieus onderzocht te worden om een betere binding tussen de landelijke partij en lokale en provinciale afdelingen te krijgen. Reorganiseer op basis van deze punten de partijorganisatie. Wat ons betreft vormt het partijcongres van 11 september 2021 de start van een nieuwe fase in het CDA waarin we aan de slag gaan met de noodzakelijke veranderingen zodat we onze christendemocratische waarden geloofwaardig kunnen uitdragen. Hartelijke groet, CDA Dinkelland CDA Enschede CDA Losser CDA Oldenzaal CDA Tubbergen CDA Deventer CDA Raalte CDA Almelo CDA Hardenberg CDA Berkelland CDA Borne CDA Wierden CDA Haaksbergen CDA Twenterand CDA Bronckhorst