Nieuws van politieke partijen over CDA inzichtelijk

75167 documenten

Oprichting CDJA Duin- en Bollenstreek

CDA CDA Lisse 16-12-2019 23:00

Op dinsdag 17 december wordt de CDJA-afdeling Duin- en Bollenstreek opgericht. Minister Wopke Hoekstra verricht de openingshandeling om 19.30 uur in het Koetshuis van het Keukenhof. Met de oprichting van de CDJA-afdeling Duin- en Bollenstreek worden de jongeren meer betrokken bij de (lokale) politiek en democratie. De afdelingen Katwijk, Hillegom, Lisse, Teylingen, Oegstgeest en Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk zijn actief betrokken bij het tot stand komen van de nieuwe CDJA-afdeling. Alle CDA-leden zijn uitgenodigd om deze feestelijke oprichtingsbijeenkomst bij te wonen.

Algemene Ledenvergadering

CDA CDA Emmen 20-11-2019 18:30

Het bestuur van CDA Emmen nodigt u van harte uit voor een ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) op Woensdag 20 november 2019 in Myskery (voorheen Garage Misker) Odoornerweg 4, 7815 TC Emmen om 19.30 uur Agenda: OpeningVaststelling agendaNotulen ALV dd 3 april 2019Mededelingen Bestuur: Aftredend en niet herkiesbaar: Zwaantje Huising en Fenna Ensing.Verkiezingen nieuwe bestuursleden. Vanuit het bestuur de voorgedragen kandidaten: Danny Smit, Jeanet Kroezen en Lennaert Rolloos Wilt u zich ook kandidaten stellen, dan verzoeken we u dit voor 15 november door te geven aan de secretaris via onderstaand adres. Het bestuur zoekt nog mensen.Toelichting bestuursactiviteiten.De fractie zal u bijpraten over de actuele financiële ontwikkelingen/begroting 2020PauzeRondvraagDe heer Gerrit Misker nodigt u uit om deel te nemen aan de rondleiding door Myskery. De ruimte met oldtimers, kunst en taxidermie (opgezette dieren).Sluiting U kunt tijdens de pauze bijpraten, onder het genot van een hapje en een drankje. Namens het bestuur Anne-Marie Veldhuijzen van Zanten - Eilering ( Voorz. a.i. / secretaris) Esweg 4, 7811 AS Emmen. mail: secretaris.cda.emmen@gmail.com

Volg CDA Westerwolde op Facebook

CDA CDA Westerwolde 15-11-2019 14:01

CDA Westerwolde is nu ook te volgen op Facebook https://www.facebook.com/cdawesterwolde/

CDA Bergen organiseert muzikale middag Maasduinen Staete

CDA CDA Bergen (L.) 15-11-2019 14:00

Voor de zesde keer organiseert het CDA een muzikale middag op zaterdag 4 maart in Maasduinen Staete. Daarmee is deze middag inmiddels een terugkerende traditie geworden. De muziek zal ook deze keer verzorgd worden door de Bergense accordeonisten Chris Tönnissen en Jos de Best. Hun bekende melodieën en meezingers staan garant voor een gezellige middag. De muzikale middag vindt plaats van 14.00 tot 16.00 uur in Staete Plaza. Entree, koffie, thee en vlaai is gratis. Iedereen is van harte welkom.

Cultuur in goede handen bij Anne-Marie Spierings.

D66 D66 CDA Noord-Brabant 15-11-2019 13:51

De vijf gedeputeerden nemen de verantwoordelijkheden over van de voormalige CDA gedeputeerden Marianne van der Sloot en Renze Bergsma. D66 gedeputeerde Anne-Marie Spierings neemt de portefeuilles cultuur en gebouwenbeheer over. Wij zijn blij dat de voor ons zo belangrijke cultuur portefeuille in goede handen is bij Anne-Marie en wensen haar veel succes.

Lees meer over de verdeling van taken in dit bericht van de provincie: https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/bestuur/2019/gs-nemen-tijdelijk-taken-waar-van-afgetreden-cdagedeputeerden

Reactie op de provinciale begroting 2020

PvdA PvdA VVD SGP Partij voor de Dieren CDA Zeeland 15-11-2019 10:43

“Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen.” Een zin uit een bekend Nederlandstalig lied van The Scene. Een songtekst die aansluit bij onze uitgangspunten: samen, gelijkheid, solidariteit en mogen zijn wie we zijn. De provincie Zeeland is maar een klein onderdeel van de hele wereld, maar ook wij kunnen Samen Verschil Maken.

Verschil maken door bijvoorbeeld eenvoudige taal te gebruiken. Dat vinden wij belangrijk en ook nodig als we anderen bij het voorbereiden van besluiten betrekken. We vragen immers inwoners, andere overheden, organisaties en bedrijven om mee te denken. Als PvdA zijn wij daar sterk voorstander van. De ruimte van dit meedenken en meedoen dient vooraf duidelijk te zijn. Dat voorkomt teleurstellingen.

Inspraak en meedenken vanuit onze Zeeuwse jeugd heeft bij ons extra aandacht. Wij hebben hierover de volgende vragen: Wanneer komt het college met de uitwerking van de betrokkenheid van jongeren? Wordt in dit voorstel uitgegaan van échte deelname van jongeren? Dat het meer is dan een debat of een gesprek? Wij willen dat jongeren een adviesfunctie krijgen. Is het college van gedeputeerde staten het met ons eens?

“Hier aan de kust, de Zeeuwse kust”, zingt BLØF. De kust die zo belangrijk is. Dat natuur en recreatie samen gaan blijkt uit de Kustvisie. Het is onze aanbeveling en grote wens dat dit ook gebeurt bij het opstellen van de Visie Veerse Meer. We moeten ons niet blind staren op het grote geld van bedrijven die vakantieparken willen bouwen. Zorgen dat de kust en oeverranden niet volgebouwd worden. De kracht van Zeeland is rust en ruimte

Is die toerist dan niet welkom? Tuurlijk wel! Of zoals een bekend kinderliedje: “Welkom, welkom, welkom iedereen. Fijn dat jij hier bent, doe je met ons mee?” Voor ons als PvdA is iedereen welkom in Zeeland. Wij maken ons wel zorgen om de toerist met de iets minder gevulde portemonnee. Kunnen ook zij nog een betaalbare slaapplek vinden? Wat gaat en kan het college van Gedeputeerde Staten doen om ervoor te zorgen dat het mogelijk blijft om op verschillende manieren in Zeeland te overnachten? Dat er een betaalbaar aanbod is voor iedereen?

“Lucht in je banden, lekker fietsen in de zon, wie doet mij wat vandaag”, zingt de Drentse band Skik. Deze fietsende mensen genieten vast van de groene omgeving. In een groene omgeving zijn mensen gelukkiger, gezonder en meer ontspannen. Bossen aanleggen, hagen planten. Samen met de SGP-fractie hebben wij hierover een motie opgesteld.

Voor goed insectenvriendelijk maaibeheer van groenstroken en wegbermen is door de Vlinderstichting het landelijk keurmerk Kleurkeur ontwikkeld. Bedrijven ontvangen, door deel te nemen aan een korte training, dit certificaat. Wij dienen met de PvdD een motie in waarin wij het college verzoeken bij de aanbesteding van het maaien voor 2021 en volgende jaren voorkeur te geven aan het maaien via de Kleurkeur-methode. Toekomstige aannemers hebben dan in 2020 de tijd om zich de Kleurkeur-methode eigen te maken. Overigens hopen wij dat, als wij als provincie het voorbeeld geven, andere partijen zoals Rijkswaterstaat en het Waterschap Scheldestromen gaan volgen.

De mensen in het vorige stukje tekst gingen op de fiets. Maar, veel mensen pakken ook de auto. Het is, op bepaalde momenten op de dag, druk op onze Zeeuwse wegen. Hoe kunnen we deze wegen veilig houden? Naar onze mening niet door meer asfalt. Een vierbaansweg tussen Goes en de Zeelandbrug betekent niet dat de Deltaweg veiliger wordt. Wij zijn wel voor betaalbare aanpassingen die de veiligheid vergroten. Het is goed dat in de begroting wordt gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van de bestuurder.

Het openbaar vervoer verandert naar slimme mobiliteit. Verschillende vormen van vervoer aan elkaar koppelen. De trein, de bus, de veerdiensten, buurtbussen, deelauto’s, deelfietsen. Het is een hele puzzel om dit goed voor elkaar te krijgen. Wij willen positief meedenken en onze ideeën inbrengen. Wij blijven kritisch de betaalbaarheid van de slimme mobiliteit bewaken.

“T’is weer voorbij die mooie zomer”, een bekend lied van Gerard Cox. En het klopt: het was zeker weer een mooie zomer. Met hoge temperaturen. Records zijn verbroken. Meer tropische dagen en hoosbuien. We moeten echt actie ondernemen. Op een goede manier met onze aarde omgaan zodat ook onze kinderen en kleinkinderen hier op een fijne manier kunnen leven. Mensen, natuur en economie in balans.

Het verlagen van de uitstoot van stikstof staat hoog op de agenda. De landbouw speelt hierbij een grote rol. Onze provincie heeft gekozen om het gesprek met de landbouw aan te gaan. Wat ons betreft de enige juiste keuze. Luisteren naar elkaar. We weten dat de landbouw zelf ook actief mee denkt en mee doet. Boeren in balans met de natuur.

Beschikbaarheid van zoetwater is niet vanzelfsprekend. Het beschikken over zoetwater is van levensbelang. Hoe kunnen we de watervoorraad vergroten, de vraag naar zoet water verminderen, zoet water beter vasthouden en de aanvoer verbeteren? Ga er maar aan staan! Een pittige maar zeker ook interessante opgave. Wij zijn akkoord met het benoemen van het Deltaplan Zoetwater als groot project. Hierdoor krijgt het de waarde en de erkenning die nodig is.

In een lange volzin staat dat de culturele infrastructuur toegankelijk is voor een breed publiek. Geen eenvoudig taalgebruik, maar wel een tekst die onze aandacht trekt. Verstaat het college onder ‘toegankelijkheid voor een breed publiek’ ook de financiële toegankelijkheid? Dat cultuur bereikbaar is voor iedereen, ook voor mensen met minder financiële mogelijkheden?

“15 miljoen mensen, op dat hele kleine stukje aarde”, van Fluitsma en Van Tijn. Een liedje van zo’n ruime 20 jaar geleden. Inmiddels wonen er ruim 17 miljoen mensen in Nederland. Deze mensen willen een dak boven hun hoofd. Ook in Zeeland. De huurprijzen en koopprijzen stijgen snel. Niet alleen in onze steden maar ook in kleine kernen is het steeds moeilijker om iets betaalbaars te vinden. En wij willen juist betaalbare woningen! Woningen die passen bij de wensen van onze inwoners.

We lezen dat gewerkt wordt aan een Kwalitatief Woononderzoek Zeeland en dat er een grote uitdaging ligt. Samenwerking is ook hier belangrijk. Over eigen grenzen heen kijken om te komen tot het beste gezamenlijke resultaat. Wij willen dat, samen met gemeenten, woningbouwcorporaties en particuliere initiatiefnemers een plan van aanpak voor de (sociale) huursector wordt opgesteld. Dit met als doel dat er binnen vier jaar, verspreid over Zeeland, voldoende (sociale) huurwoningen zijn gerealiseerd. Samen met 50PLUS en de PvdD dienen wij hierover een motie in.

We stappen over naar het onderwijs. Elke jongere heeft recht op kwalitatief goed onderwijs. Gegevens over het (verwachte) tekort aan leraren zijn bekend. Ook weten we dat al maatregelen zijn opgepakt. Maar, wij zijn, samen met het CDA en de VVD, benieuwd welke aanvullende maatregelen er genomen kunnen worden. Daarbij willen wij dat de provincie een coördinerende en faciliterende rol oppakt. Wij dienen, samen met het CDA en de VVD, hierover een motie in.

“It’s all about the money, money, money”, zingt Meja. Maar is dat wel zo? Volgens ons gaat het om het maken van inhoudelijke keuzes en dan is het geld volgend. In de begroting en de Zomernota is sprake van een gunstiger financieel perspectief dan aan het begin van de vorige bestuursperiode. Maar, niet alles kan. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden, de vrije financiële ruimte is beperkt. Wij vinden de financiële documenten er degelijk en gezond uitzien. Alertheid blijft gevraagd, maar we gaan niet klagen.

We willen iedereen die gewerkt heeft aan het opstellen van de Zomernota en de Begroting 2020 bedanken voor hun inzet.

Fractievoorzitter Corina van der Vliet

Motie ‘Wonen’ (15-11-2019) Motie ‘Samen voor biodiversiteit’ (15-11-2019) Motie ‘Onderwijs’ (15-11-2019)

Het bericht Reactie op de provinciale begroting 2020 verscheen eerst op PvdA Zeeland.

CDA-motie windmolens aangenomen

CDA CDA D66 VVD PvdA Ooststellingwerf 15-11-2019 10:19

In de Raad van 12 november 2019 hebben wij als CDA een motie Vreemd ingediend over windmolens. Deze motie werd mede ingediend door Ooststellingwerfs Belang, VVD, PvdA en D66. Nu de provincie ruimte biedt om kleine windmolens (tot 15 m.) toe te staan, vinden wij het ook tijd dat eraan gewerkt wordt in onze gemeente. We hebben het College opgeroepen in het eerste kwartaal van 2020 te komen met een stappenplan ter voorbereiding op het plaatsen van kleine windmolens in onze gemeente. Ten tweede om druk uit te oefenen op de provincie om het beleid ruimer te maken en windmolens ook elders (bij niet-agrarische bedrijven) toe te staan. Ten derde om het windmolenbeleid in te passen in de Omgevingsvisie. Deze motie is bijna unaniem aangenomen; alleen StellingwerfPLUS was tegen.

Begroting 2020

CDA CDA Ooststellingwerf 15-11-2019 10:16

In de Raad van 12 november 2019 is de begroting 2020 behandeld. We zijn een financieel gezonde gemeente, maar om structureel in evenwicht te blijven moet de broekriem worden aangetrokken. Anders zitten we in 2023 met een tekort van 3 miljoen euro. Uit de lopende organisatie is al voor € 800.000,- aan besparende maatregelen gevonden. Het andere moet komen uit lastenverzwaringen. Het uitvoeringsprogramma van het College (met hoge ambities) kan wel gewoon doorgaan. CDA is tevredenAls CDA zijn wij heel tevreden met het resultaat van de uitkomst van de begrotingsvergadering. Onze amendementen, die we samen met andere partijen hadden ingediend, zijn aangenomen. Deze betroffen met name de formatieuitbreiding en de OZB-verhoging. FormatieuitbreidingBesloten is dat het College voor formatieuitbreiding maximaal € 200.000,- mag uitgeven (voorstel College was € 325.000,-). Daarnaast mag ze tot maximaal € 125.000.- extra budget vragen, maar dat moet terug naar de Raad en goed onderbouwd zijn. Reden voor de formatieuitbreiding is dat er forse ambities liggen waarvoor extra personeel nodig is. OZB-verhogingDe OZB op woningen en niet-woningen gaat in 2020 omhoog met 3% (voorstel College was 6%) en een indexatie van 1,5%. Alle partijen vonden een verhoging van 6% onacceptabel. Ook was er vanuit de samenleving veel kritiek op. Dat er verhoogd moest worden was wel duidelijk. Er is de afgelopen vier jaar niet geïndexeerd en hier is het tarief beduidend lager dan in omliggende gemeenten. De partijen hebben nog stevig onderhandeld over welk tarief dan wel acceptabel zou zijn. Uiteindelijk werd dat 3% + 1,5% indexatie. Toeristenbelasting niet voor kinderen t/m 4 jaarVan Wij Lokaal, ChristenUnie en StellingwerfPLUS lag er een amendement over de toeristenbelasting voor kinderen. Dit is aangenomen. Kinderen t/m 4 jaar worden vrijgesteld van toeristenbelasting. ForensenbelastingVan de VVD lag er een amendement om de forensenbelasting stapsgewijs te verhogen van € 15.000,- in 2020 tot € 60.000,- in 2023. Dit voorstel is aangenomen. SeptembercirculaireDe circulaire van afgelopen september zorgde voor een onverwacht voordeel van € 700.000,-. De oppositie had hier meteen al plannen voor, maar wij zien het niet als antwoord op de vraag hoe we voor de langere termijn de onbalans tussen uitgaven en inkomsten eruit krijgen. We weten inmiddels dat een dergelijke circulaire verre van consistent is en dat je er niet op kunt varen. Er komen ongetwijfeld ook weer teleurstellende circulaires in de toekomst. Als CDA staan wij voor robuust en toekomstbestendig financieel beleid.De verminderde inkomsten door de lagere OZB-verhoging (3% i.p.v. 6%) geven een gat van € 265.000,-. We gebruiken nu daarvoor een deel van de septembercirculaire om daarna een koers uit te zetten voor de langere termijn. Dat vraagt nog raadsbrede afstemming en wij zijn van mening dat die niet onder tijdsdruk moet plaatsvinden.