Nieuws van politieke partijen over CDA inzichtelijk

81756 documenten

Thema-avond Brug Woerden-West

CDA CDA Woerden 29-09-2020 07:00

29 SEPTEMBER 2020 : THEMA-AVOND BRUG WOERDEN-WEST De gemeenteraad van Woerden spreekt de komende maand over het voorstel van het College van B&W om een extra brug in Woerden-West aan te leggen. Het College stelt de raad daarbij voor te kiezen voor de Rembrandtbrug-variant. Op deze website heeft de fractie van het CDA Woerden al aangegeven dat zij deze voorkeur van het college zal steunen (KLIK HIER). Op 29 september 2020 willen we tevens over dit onderwerp een thema-avond organiseren voor CDA-leden en overige belangstellenden. In 2018 hebben we ook een bijeenkomst georganiseerd over dit onderwerp, toen in wijkcentrum De Plint. Destijds hebben we aangegeven hier opnieuw aandacht aan te zullen besteden als er een keuze voor ligt. Nu is dat moment gekomen. De bijeenkomst wordt (gezien de actuele omstandigheden) deels fysiek en deels digitaal georganiseerd. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de onderstaande link. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een bevestiging van uw aanmelding en het bericht of er op de locatie (die u dan zal worden doorgegeven) nog zitplaatsen beschikbaar zijn. De avond is ook via een livestream te volgen. De avond vindt plaats op 29 september 2020 en begint om 20.00 uur. Inloop is mogelijk vanaf 19.30 uur. U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst via de volgende link : Klik-->HIER<--om u aan te melden.

CDA in bestuur van nieuwe Haarlemmermeer

CDA CDA Haarlemmermeer 23-09-2020 00:33

Met de installatie van het College op 10 januari 2018 heeft de nieuwe gemeente Haarlemmermeer weer een volwaardig bestuur. Het CDA is er trots op om deel uit te maken van dit bestuur. Mariette Sedee was namens het CDA lijsttrekker bij de verkiezingen en is benoemd tot wethouder Ruimtelijke Ordening & Milieu. Het CDA is zeer tevreden met de portefeuilleverdeling, het geeft volop mogelijkheden om belangrijke onderwerpen CDA groen te kleuren. In het coalitieakkoord heeft het CDA een aantal belangrijke onderdelen vanuit het verkiezingsprogramma kunnen realiseren: Park 21: Een herijking van Park21 volgt nadat de Milieu Effecten Rapportage (MER) van Park21 is afgerond.Veiligheid: Haarlemmermeer krijgt meer BOA’s en de bevoegdheden worden uitgebreid zodat de politie beter kan worden ondersteund.Openbare buitenruimte: de bezuiniging op het maaibeleid zijn teruggedraaid en de achterstanden op onderhoud van fiets- en voetpaden worden aangepakt. In de periode tot 2040 worden in Haarlemmermeer veel nieuwe woningen gebouwd. “Wij zijn er blij mee dat hierbij het principe “Eerst bewegen dan bouwen” onverkort blijft gelden. Daarbij wordt de bereikbaarheid integraal per gebied benaderd en niet langer per plan (bijvoorbeeld bij Lisserbroek en Cruquius). Haarlemmermeer gaat tegelijkertijd de eerste stappen zetten met betrekking tot de energietransitie. Het betreft één van de grote maatschappelijke opgaves van de komende jaren. Wij zijn blij dat de agrariërs in onze gemeente beter worden betrokken bij ontwikkelingen (bijvoorbeeld Park21) en meer ruimte krijgen om te kunnen blijven ondernemen in Haarlemmermeer. Het toepassen van industriegrond mag geen risico’s opleveren voor mens en ecologie volgens het bestaand beleid. Het CDA heeft hieraan toe kunnen voegen dat dit ook het uitgangspunt geldt voor risico’s voor de voedselproductie (landbouw) en voedselconsumptie en dat moet worden voldaan aan de vigerende wet- en regelgeving. Voor de volledige inhoud van het coalitieakkoord verwijzen wij graag naar het coalitieakkoord dat kan worden nagelezen op de website van het CDA. De komende 3 jaar zal het CDA zowel vanuit het College als vanuit de Raad zich met veel energie inzetten voor alle dorpen en wijken!

Volg CDA Westerwolde op Facebook

CDA CDA Westerwolde 23-09-2020 00:16

CDA Westerwolde is nu ook te volgen op Facebook https://www.facebook.com/cdawesterwolde/

Rotondes Brabantweg

CDA CDA Gennep 22-09-2020 17:07

Als CDA vragen wij al enige tijd aandacht voor de slechte staat van onderhoud van de rotondes op de Brabantweg in Gennep. Beide rotondes vormen geen visitekaartje voor Gennep. Op 3 juli 2018 hebben wij hierover schriftelijke vragen gesteld.Daarop is op 28 augustus 2018 een antwoordbrief gekomen.(Zie:https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=gennep&id=100045279) In deze antwoordbrief is aangegeven dat het omwille van de aanleg van een tunnel onder de Weverstraat nog niet zinvol is om de rotondes opnieuw in te richten. Tevens moest er nog eengasleiding verwijderdworden. Het college zouwel alvastgaan bestuderen op welke wijze de rotondes na aanleg van de tunnel en verwijdering van de leiding ingericht zouden gaan worden en op welke wijze het onderhoud georganiseerd zou gaan worden.Bekend is dat detunnel inmiddels gereed is en de gasleidingverwijderdis. In juli jl. hebben wij als CDA tijdens de behandeling van de voorjaarsnota opnieuw aandacht gevraagd voor de rotondes op de Brabantweg. Toen kregen we als antwoord dat we daarover op korte termijn meer zouden horen. Inmiddels zijn we weer twee maanden verder. Het onkruid op de rotondes isafgelopen weekgemaaid, maar daarmee vormen derotondes op de Brabantwegnog altijd geenvisitekaartje voor Gennep. Weinvesteren fors om onze gemeente toeristisch/recreatief nog aantrekkelijker te maken. Ook hebben weinmiddels de gewaardeerde 'Groeters' in Gennep. Maar helaas lukt het maar niet om de rotondesop de Brabantwegmooi, kleurrijk ingericht te krijgen.En dat terwijldeze rotondes zeven dagen per weekeeneerste visitekaartjezijnals mensen Gennep binnenkomen. Het CDA wil dat daar nuechtsnel verandering in gaat komenen de rotondes aangepakt gaan worden.Het geeft nu lang genoeg geduurd. Vandaar dat wij hierover opnieuw vragen hebben gesteld aan het college tijdens de raadsvergadering van 14 september 2020. Het college heeft daarop aangegeven dat de rotondes uiterlijk in het voorjaar van 2021 ingericht gaan worden. Bedrijven worden de komende maanden in de gelegenheid gesteld om de rotondes te adopteren. Het CDA heeft aangedrongen op het maken van goede afspraken over onderhoud en beheer, zodat vanaf het voorjaar van 2021 de rotondes weer een visitekaartje vormen.

CDA-fractie bezoekt bouwbedrijf U. Veenstra

CDA CDA Achtkarspelen 22-09-2020 16:30

Afgelopen week heeft de CDA fractie een werkbezoek gebracht aan Bouwbedrijf U. Veenstra in Harkema. Een bouwbedrijf begonnen in de tachtiger jaren en uitgegroeid tot een gerenommeerd bouwbedrijf in onze gemeente. Jaarlijks bouwt het bedrijf circa zeventig houtskelet nieuwbouw woningen in een Nederland. Naast een vast groep van zeventig medewerkers maakt het bedrijf gebruik van diverse onderaannemers uit onze gemeente. De CDA-fractie liet zich ter voor bereiding op de woonvisie en de omgevingswet, die binnenkort in de raad komt, informeren door de heer De Booij en vroeg hem naar hun visie. De Booij is tevreden over de samenwerking met de gemeente Achtkarspelen. Hij kent wel andere gemeenten waar het lastiger is om mee samen te werken. Het bedrijf is al aan het bouwen in Surhuisterveen en Harkema maar heeft ook gronden in bezit in Surhuisterveen, Twijzelerheide en Buitenpost. Wanneer de nieuwe woonvisie straks is vastgesteld ziet het bedrijf wel kansen bij met name de grote dorpen in de gemeente en wil daarbij graag samenwerken met de gemeente zodat er gezamenlijk nieuwe woningbouwlocaties kunnen worden ontwikkeld. De CDA-fractie kan terug zien op een inspirerend werkbezoek bij een mooi bedrijf welke van grote betekenis is voor onze gemeente. In de toekomst kunnen ze een belangrijke rol vervullen hebben bij het ontwikkelen van nieuwbouw locaties.

Vacatures bestuur CDA

CDA CDA Leiden 22-09-2020 15:21

Vacature: voorzitter CDA Leiden is op zoek naar een nieuwe afdelingsvoorzitter. We willen u van harte uitnodigen om te solliciteren. De functieomschrijving is als volgt opgesteld: Functieomschrijving afdelingsvoorzitter m/v De voorzitter: ·beschikt over leidinggevende capaciteiten; ·is in staat om andere (bestuurs)leden te enthousiastmeren; ·kent de statuten en het huishoudelijk reglement van het CDA; ·is in de eerste plaats gericht op het opbouwen en onderhouden van een bloeiende CDA-afdeling; ·is geïnteresseerd in het reilen en zeilen van gemeentelijke politiek; ·is initiatiefrijk en staat open voor nieuwe ideeën; ·is in staat in het openbaar het woord te voeren; ·moedigt anderen aan hun mening te laten horen; ·is gericht op samenwerken met andere bestuursleden, met de fractie, met andere partijen en organisaties; ·is in staat functioneringsgesprekken te voeren met raads- en bestuursleden. Verantwoordelijkheden van de voorzitter De voorzitter is een belangrijke schakel in de gemeentelijke afdeling. Hij is het gezicht van de afdeling binnen en buiten de partij. Maar vooral moet de voorzitter de afdeling goed laten functioneren. De voorzitter van de afdeling wordt als enig bestuurslid door de leden ‘in functie’ verkozen. Dat betekent dat de ALV moet stemmen over een nieuwe voorzitter. In de statuten van het CDA wordt vermeld dat de voorzitter bij voorkeur wordt gekozen uit een meervoudige voordracht, dat geeft de leden ook echt iets te kiezen. In het standaardreglement gemeentelijke afdeling worden de taken van de voorzitter kort beschreven: “De voorzitter leidt de vergaderingen, regelt de werkzaamheden en zorgt voor de juiste uitvoering van de genomen besluiten, voor zover niet aan anderen opgedragen.” Daarnaast is de voorzitter het gezicht van het CDA en vertegenwoordigt de afdeling naar buiten toe. Ook neemt de voorzitter het initiatief tot het voeren van functionerings-gesprekken met de fractieleden en de wethouder(s). De voorzitter heeft de volgende concrete taken: ·De voorzitter bereidt vergaderingen voor en leidt deze, is inhoudelijk op de hoogte van de agendapunten en heeft voor ogen heeft wat het doel is van de bespreking: is er sprake van besluitvorming, opiniering of een eerste verkenning? De voorzitter introduceert onderwerpen en geeft helder de lijnen aan; ·De voorzitter zorgt dat iedereen aan het woord komt. Ook van leden die minder spraakzaam zijn mag een inbreng worden verwacht. De voorzitter schept ruimte voor inbreng en moedigt inbreng aan; ·De voorzitter vat samen wat er besloten is en aan het eind van het agendapunt controleert hij of de aanwezigen het met de conclusies eens zijn. ·Het regelen van de werkzaamheden ·De voorzitter stelt in aanloop naar vergaderingen samen met de secretaris de agenda op. Gezamenlijk houden zij in de gaten welke onderwerpen besproken moeten worden en welke nieuwe ontwikkelingen op de agenda moeten komen te staan. ·Alle bestuursleden zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering van genomen besluiten, daarvoor zijn ze samen bestuur. Niettemin is de voorzitter de eindverantwoordelijke, die tijdens de vergadering samenvat wat besloten is en nagaat of dit besluit voldoende duidelijk is voor iedereen. Functioneringsgesprekken: zorg voor fractie- en bestuursleden De voorzitter houdt functioneringsgesprekken met de fractieleden. Het is daarom van belang dat de voorzitter de fractieleden regelmatig aan het werk ziet en dus fractie- en raadsvergaderingen bezoekt. Functioneringsgesprekken zijn in de eerste plaats bedoeld om wederzijds op de hoogte te blijven hoe men het optreden van beide partijen ervaart. De voorzitter voert ook gesprekken met de bestuursleden: dit kan door middel van het functioneringsgesprek, maar ook informeler door af en toe eens te vragen of bestuursleden het nog naar hun zin hebben, of zij zich thuis voelen in hun taak en dergelijke. Naast informeren kan het nodig zijn bestuursleden te vragen voldoende tijd aan hun taak te besteden en toezeggingen na te komen. Reageren? Heeft u belangstelling voor deze vacature? Stuurt u dan een mail naar secretaris@cdaleiden.nl. Vermeld in het onderwerp dat het om de vacature 'voorzitter bestuur CDA Leiden' gaat. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Raadsvergadering 22-09-2020 "Kaderstellend debat"

CDA CDA Borne 22-09-2020 13:42

Tijdens de raadsvergadering van 22 september zijn er verschillende zaken de revu gepasseerd. Als CDA mochten wij de eerste 12 minuten "aftrappen" Klik "hier" voor de raadsbijdrage van onze voorzitter, Bert oude Lansink.