Nieuws van politieke partijen over Gezond Burger Verstand inzichtelijk

77 documenten

Gemeente Oosterhout was doof ; ...

Gezond Burger Verstand Gezond Burger Verstand Oosterhout 26-08-2019 17:25

Gemeente Oosterhout was doof ; “Vijftaks rotonde weer in beeld!”

Beter ten halve gekeerd dan ten hele ...

Gezond Burger Verstand Gezond Burger Verstand Oosterhout 24-08-2019 16:46

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald! SAMEN STERK

Een eerste stap in de goede ...

Gezond Burger Verstand Gezond Burger Verstand Oosterhout 24-08-2019 07:51

Een eerste stap in de goede richting, eindelijk! Raadsnota Zaak : Reservering van € 1,1 miljoen uit de investeringsplanning openbare ruimte 2019 voor het project rotonde-Bromtol Zaaknummer : 190851 Datum: 23 augustus 2019 Nummer raadsnota: Onderwerp: Reservering bedrag ad € 1,1 miljoen uit de investeringsplanning openbare ruimte 2019 voor het project rotonde-Bromtol Portefeuillehouder: Piena Bijlagen vertrouwelijk ter inzage bij de griffie 1. Vergelijking kostenraming 2016 vs 2019 2. Kostenraming groot onderhoud rotonde Voorstel: 1. € 1,1 miljoen uit de investeringsplanning openbare ruimte 2019 te reserveren voor het project rotonde-Bromtol en deze door te schuiven naar 2020. Samenvatting Het verwachte tekort op de uitvoering van het project-Bromtol, waarover wij uw raad per brief (ZN185002) op 10 juli 2019 hebben geïnformeerd, en de reacties die wij daarop vanuit uw raad hebben ontvangen, zijn voor ons aanleiding geweest voor een bredere herbezinning op de vormgeving van het project-Bromtol. Wij constateren dat de kostenstijging die verbonden is aan de aanvullende maatregelen (voornamelijk “omleggen” Stelvenseweg, inclusief aanpassing kruising Logistiekweg-Weststadweg) resulteert in een ons inziens onwenselijke verhouding tussen de kosten en de verkeerskundige effecten. Deze situatie vraagt een stap terug, waarbij wij gaan kijken naar mogelijke alternatieven. Deze herbezinning heeft bij ons college tot de volgende (deels nieuwe) inzichten geleid: 1. De aanleg van een turbo-rotonde ter plaatse staat niet ter discussie, gezien de noodzaak – nu en in de toekomst – om de bereikbaarheid van Oosterhout te garanderen en de doorstroming van en naar bedrijventerrein Weststad te verbeteren. 2. De wijze waarop nu invulling wordt gegeven aan enkele aanvullende opgaven, met name de aansluiting aan de noordzijde van Den Hout, leidt tot een buitenproportionele kostenstijging. 3. Er zijn in het verleden en bij recente raadsbehandelingen varianten aan bod gekomen die in de huidige omstandigheden wellicht een beter alternatief vormen. 4. Wij willen vanuit de huidige situatie deze alternatieven, eventueel aangevuld met nieuwe inzichten, herzien. 5. Wij gaan hiermee, zonder een onwenselijke vertraging van uiteindelijke realisatie, op zoek naar een alternatieve oplossing voor een goede en veilige ontsluiting aan de noordzijde van Den Hout, in de vorm van een vijftaks-turborotonde, op een zodanige wijze vormgegeven dat de veiligheid van langzaam verkeer kan worden gegarandeerd. Onze zoektocht zal zich dan ook met name op dat laatste aspect toespitsen. Beide standpunten zullen wij in deze nota nader toelichten. Op basis van de uitkomsten van het onder 4 en 5. genoemde onderzoek zullen wij uw raad uiterlijk januari 2020 een voorstel doen waarmee de noodzakelijke aanpassing van de rotonde op haalbare wijze samengaat met een goede ontsluiting aan de noordzijde van Den Hout. Tot op dat moment is dus overigens nog steeds puur formeel het raadsbesluit van 2016 van kracht, waarin gekozen is voor een omlegging van de Stelvenseweg en aansluiting op de Weststadweg. Omdat de kosten van deze variant hoger zijn dan het door uw raad gevoteerde krediet, vragen wij uw raad € 1,1 miljoen uit de investeringsplanning openbare ruimte 2019 te reserveren voor het project rotonde-Bromtol en deze door te schuiven naar 2020 en latere jaren. Bovendien is onze verwachting dat ook de kosten van een nieuw te kiezen variant, gezien de prijsontwikkeling in de sector, zullen uitstijgen boven het oorspronkelijk door uw raad ter beschikking gestelde krediet. Ook om die reden is het verstandig een extra bedrag van € 1,1 miljoen te reserveren. Wat willen we bereiken? De bestaande rotonde en de toeleidende wegen hebben een zeer grote behoefte aan onderhoud. Daarnaast kan de rotonde in de huidige vormgeving het verkeer nu en in de toekomst niet voldoende afwikkelen. Door de reconstructie van de rotonde naar een turborotonde en de maatregelen op de toeleidende wegen wordt voorkomen dat op deze belangrijke toegangsweg naar Oosterhout een “bottleneck” ontstaat die de stedelijke mobiliteit en het economisch functioneren van een groot deel van de stad belemmert. Wat gaan we daarvoor doen? Noodzaak reconstructie In eerdere voorstellen aan uw raad is de noodzaak om de rotonde bromtol te reconstrueren beschreven. Wij hebben geen redenen om aan te nemen dat die noodzaak inmiddels is verminderd. Overigens zullen wij in het kader van het in de samenvatting genoemde scenario-onderzoek verkeerstellingen gaan houden, die niet alleen inzicht geven in de effecten van de onderzochte scenario’s, maar tevens een beeld algemeen schetsen van intensiteit en wachttijden op de rotonde en aanliggende wegen. Verkeerskundig heeft de reconstructie, vanwege de stedelijke en economische ambities zoals verwoord in onze Toekomstvisie en de toenemende verkeersdruk, een grote urgentie. De noodzakelijke onderzoeken voor de bestemmingsplanwijziging en de verdere uitwerking van te ontwerpen hebben meer tijd gevraagd dan vooraf was ingeschat. Ook de overleggen met Waterschap Brabantse Delta en de Provincie Noord Brabant over de aanwezige watergangen en de ecologische waarden daarvan hebben meer tijd gevraagd. De onderhoudsbehoefte is hierdoor alleen maar toegenomen. Ons college wil dan ook zo snel mogelijk de noodzakelijk procedures doorlopen en starten met de uitvoering. Momenteel worden jaarlijks delen van de rotonde en toeleidende wegen gerepareerd, dit zorgt steeds voor verkeershinder en jaarlijks oplopende kosten. Ons college heeft daarbij nogmaals de optie “alleen groot onderhoud” overwogen, maar geconcludeerd dat het prijsverschil met de reconstructie minimaal is. De kosten van de voor groot onderhoud noodzakelijke vervanging van het hele asfaltpakket naar beton zijn min of meer vergelijkbaar met de kosten van een totale reconstructie naar een turborotonde (€ 2,01 versus € 2,24 miljoen) (bijlage 2, ter inzage bij de raadsgriffie). Met de reconstructie brengen we niet alleen het onderhoud op orde, maar borgen we ook de bereikbaarheid van Oosterhout. Alternatieve ontsluiting Stelvenseweg Wij constateren dat de kosten van het nu gekozen alternatief voor het wegvallen van de aanhaking van de Stelvenseweg op de rotonde (inclusief aanpassing kruising Logistiekweg-Weststadweg) volgens de nieuwe berekeningen circa € 3 miljoen gaan bedragen. Mede op basis van deze constatering hebben wij het volgende overwogen: - het bedrag van € 3 miljoen vinden wij niet in verhouding staan tot de intensiteit waarmee momenteel van de Stelvenseweg – en dus naar alle waarschijnlijkheid ook van de alternatieve ontsluiting – gebruik wordt gemaakt; - de in het verleden gekozen oplossing kan op weinig draagvlak rekenen in de gemeenschap van het kerkdorp Den Hout, terwijl ook in uw raad in het verleden aanzienlijke vraagtekens zijn geplaatst bij dit alternatief; - het realiseren van deze alternatieve ontsluiting is niet zonder praktische problemen. Het vereist grondaankopen en bestemmingsplanwijzigingen, die een potentiële belemmering vormen voor de voortgang van de realisatie. Uiteraard hebben bovenstaande overwegingen ook (deels) een rol gespeeld bij ons eerdere besluit met betrekking tot de omlegging van de Stelvenseweg. De geschetste financiële ontwikkelingen hebben er echter toe geleid dat de afweging die wij oorspronkelijk hebben gemaakt, met de kennis van nu anders uitpakt. Vandaar dat wij hebben besloten vooralsnog geen uitvoering te geven aan het raadsbesluit over de omlegging van de Stelvenseweg en opdracht hebben gegeven tot een onderzoek naar alternatieve mogelijkheden voor een meer optimale en verkeersveilige ontsluiting van het kerkdorp Den Hout aan de noordzijde. Zoals in de samenvatting al gemeld, richten wij daarbij onze blik vooral op een vijftaks-turborotonde met aanvullende maatregelen voor het langzaam verkeer. Verder te ondernemen stappen (op hoofdlijnen) Wij zullen opdracht geven de voor- en nadelen van een aantal varianten tegen het licht te laten houden. Deze varianten zullen wij op een aantal criteria beoordelen, zoals: verkeersveiligheid, oplossend vermogen, inpasbaarheid/ruimtelijke consequenties, kosten en robuustheid. Onze intentie is om de definitieve keuze, samen met een (eventueel) aanvullend krediet, in uw raad van uiterlijk januari 2020 voor te leggen. Wij zullen in ons onderzoek uitdrukkelijk ook kijken naar de opvattingen die in het verleden, ook door uw gemeenteraad, over dit onderwerp zijn ingebracht. In dit proces zien wij nadrukkelijk ook een rol voor uw raad weggelegd; in samenspraak met de griffie zullen wij dit nader uitwerken. Aangezien het te kiezen scenario van invloed kan zijn op de vormgeving van de turborotonde, zal met de voorbereiding van de reconstructie van de rotonde pas kunnen worden begonnen nádat uw raad een uitspraak heeft gedaan over de te kiezen variant. Wat mag het kosten? Omdat het raadsbesluit van 2016 nog steeds van kracht is – een voorstel tot intrekking van dit raadsbesluit is pas formeel aan de orde op het moment dat wij u een alternatief voorleggen - en de kosten van deze variant hoger zijn dan het door uw raad gevoteerde krediet, vragen wij uw raad € 1,1 miljoen uit de investeringsplanning openbare ruimte 2019 te reserveren voor het project rotonde- Bromtol en deze door te schuiven naar 2020 en latere jaren. Op deze manier wordt bovendien een buffer gecreëerd om de eventuele meerkosten van een nieuw alternatief te kunnen opvangen. Door gewijzigde ontwerpuitgangspunten, gewijzigde uitvoering en aanbestedingsvoordelen op diverse projecten is binnen het investeringsplafond voor openbare ruimte 2019 € 1,1 miljoen aan ruimte ontstaan. In het kader van het budgetrecht van de raad wordt voorgesteld om deze financiële ruimte door te schuiven naar 2020 e.v. Als het onderzoek ertoe leidt dat de raad uiterlijk januari 2020 kiest voor een alternatie variant, dan kunnen deze investeringsgelden gebruikt worden om de (eventuele) extra kosten – bovenop het reeds gevoteerde krediet – te dekken. De votering van dit extra krediet zal te zijner tijd – samen met het gekozen variant voor de ontsluiting aan de noordzijde van Den Hout – aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Op welke manier is/wordt vormgegeven aan burgerparticipatie? Bij de uitwerking van de oplossingsrichtingen zullen wij gebruik maken van de inbreng die wij eerder in het brede participatieproces rondom de rotonde-Bromtol hebben ontvangen. Belanghebbenden zullen verder in de gelegenheid worden gesteld hun opvatting over het nieuwe alternatief kenbaar te maken. Nummer: DE RAAD VAN DE GEMEENTE OOSTERHOUT; Gelezen het voorstel van het college van 22 augustus 2019 BESLUIT: 1. € 1,1 miljoen uit de investeringsplanning openbare ruimte 2019 te reserveren voor het project rotonde-Bromtol en deze door te schuiven naar 2020. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 september 2019. DE RAAD VOORNOEMD, , voorzitter , griffier BESLUIT VAN DE RAAD

Festival onder de Bomen; “ Hoe een ...

Gezond Burger Verstand Gezond Burger Verstand Oosterhout 22-08-2019 13:48

Festival onder de Bomen; “ Hoe een klein dorpje dapper weerstand blijft bieden tegen de overheersing!”😉

Gezond Burger Verstand is trots op ...

Gezond Burger Verstand Gezond Burger Verstand Oosterhout 20-08-2019 17:31

Gezond Burger Verstand is trots op de boeren in Oosterhout en haar kerkdorpen, wij pleiten voor het behoud van de land- en tuinbouw!

SAMEN STERK voor OOSTEIND!Afsluiting ...

Gezond Burger Verstand Gezond Burger Verstand Oosterhout 19-08-2019 17:35

SAMEN STERK voor OOSTEIND!

Gezond Burger Verstand timmert aan ...

Gezond Burger Verstand Gezond Burger Verstand Oosterhout 19-08-2019 10:23

Gezond Burger Verstand timmert aan de weg ( Bovenste weg,Bredase weg, Bromtol en Hoogstraat)!

Henk heeft inmiddels contact gehad ...

Gezond Burger Verstand Gezond Burger Verstand Oosterhout 19-08-2019 10:15

Henk heeft inmiddels contact gehad met wethouder Witte en er op aangedrongen de Hoogstraat open te houden. De wethouder heeft toegezegd dat de gemeente er alles aan gaat doen om Oosteind bereikbaar te houden. Verdere informatie van de gemeente Oosterhout volgt vandaag!

Henk is vanochtend met een ...

Gezond Burger Verstand Gezond Burger Verstand Oosterhout 14-08-2019 15:46

Henk is vanochtend met een vertegenwoordiger van de Bredaseweg en een vertegenwoordiger van de wijk Houthaven, een ambtenaar van verkeer en de wethouder gaan kijken naar de zorgelijke toestand op de Bredaseweg. Deze bijeenkomst vond plaats op uitdrukkelijke wens van Henk. De wethouder van verkeer had beloftes hiertoe gedaan tijdens de raadsvergadering, ze is deze belofte niet nagekomen. Wethouder Willemse heeft dit nu gelukkig opgepakt, we hopen dat er nu eindelijk een fietsoversteek gerealiseerd gaat worden, zodat er geen ongelukken meer hoeven te gebeuren met fietsers als gevolg van het ontbreken van een fietsoversteek plaats.

Je leent het land van je kinderen en ...

Gezond Burger Verstand Gezond Burger Verstand Oosterhout 09-08-2019 10:58

Je leent het land van je kinderen en zo is het ook met politiek wat Gezond Burger Verstand betreft! Duurzaam omgaan met Oosterhouts grondgebied, groene gemeente voor nu en toekomstige generaties! Nieuw Boeren = Vooruit Boeren ....... En daar hoef je geen boer voor te zijn! Gewoon een kwestie van Gezond Verstand gebruiken.