Nieuws van politieke partijen over Gezond Burger Verstand inzichtelijk

47 documenten

Gezond Burger Verstand is trots op ...

Gezond Burger Verstand Gezond Burger Verstand Oosterhout 18-05-2019 11:06

Gezond Burger Verstand is trots op brandweer Den Hout, gisteren een waardige opening van de nieuwe kazerne. Vandaag een prachtige en drukbezochte open dag, nog tot 16.00 uur te bezoeken! Een prachtige collectie brandweerwagens, activiteiten voor jong en oud, demonstraties, muziek en ook voor de inwendige mens wordt goed gezorgd. Het bezoek is meer dan de moeite waard!

Gezond Burger Verstand was ...

Gezond Burger Verstand Gezond Burger Verstand Oosterhout 14-05-2019 05:21

Gezond Burger Verstand was gisteravond aanwezig bij de uitleg over de N629 in het Oostquatier in Oosteind. Zeer druk bezocht, veel zorgen bij inwoners van Oosteind en Oosterhout m.n. over fietsveiligheid, aanzuigende werking vrachtverkeer, bereikbaarheid, mogelijkheden voor landbouwverkeer en invloed( geluid, licht en fijnstof)op leefomgeving. Gezond Burger Verstand is er voor u! Henk van Ginneken, Peter Bogerd, Hannie Broekhoven en steunfractie.

Tienerpartij nomineert Hannie ...

Gezond Burger Verstand Gezond Burger Verstand Oosterhout 10-05-2019 08:44

Vandaag zijn de eindexamens ...

Gezond Burger Verstand Gezond Burger Verstand Oosterhout 09-05-2019 14:02

Vandaag zijn de eindexamens begonnen, we hopen dat het meegevallen is! We wensen jullie nog veel succes toe👍

Korte terugblik op de ...

Gezond Burger Verstand Gezond Burger Verstand Oosterhout 27-04-2019 15:29

Korte terugblik op de raadsvergadering van 23 april 2019; Tijdens het vragen halfuurtje hebben we de volgende vragen gesteld; - Hoe is de stand van zaken m.b.t.de realisatie van het lopende project open linie ? - Hoe is de stand van zaken van de deelprojecten open linie? - Wanneer gaan we de resterende doelen en projecten bereiken, waaronder waterplan Oosterheide? De wethouder kon de vragen niet beantwoorden, jammer want deze vragen waren van belang om motie groenfonds van vanavond juist te kunnen taxeren! De wethouder vraagt, als mosterd na de maaltijd, de vragen alsnog schriftelijk in te dienen. Dat gaan we doen. * raadsnota Re-integratie en activering Participatiewet 2019; Gezond Burger Verstand vindt het spijtig dat de adviesraad wederom de vragen te laat voorgelegd heeft gekregen en wil dat in het vervolg graag anders zien. Samen en Integraal zijn wat ons betreft de kernwoorden. Positief zijn we over het feit dat er meer maatwerk geleverd gaat worden. We hebben voor gestemd. * raadsnota ontsluiting Weststad; In principe zijn we akkoord met een extra ontsluiting, maar dat gaat ons niet ver genoeg. Gezond Burger Verstand wil een brug van Weststad naar Statendam, daarmee wordt de Bromtol ontzien en alle kosten( direct en indirect zoals bereikbaarheid zorgboerderij, doorkruising agrarisch veebedrijf). Tot slot komt hiermee een extra ontsluiting op de A 59. Gezond Burger Verstand wil Weststad opwaarderen, een duurzame oplossing! Deze oplossing zal er op langere termijn toch moeten komen, dus willen wij nu geen geld over de welbekende balk gooien. Wij hebben om deze reden dan ook niet in kunnen stemmen met het college voorstel. * raadsnota voorbereidingskrediet Arendsplein en ruimtelijke visie Arendshof; Gezond Burger Verstand heeft ingestemd met voornemen om dit te gaan onderzoeken. De motie om geld uit het groenfonds te halen d.m.v. het wijzigen van de spelregels vinden wij geen eerlijk spel. Hier is dit geld niet voor bestemd. Gezond Burger Verstand pleit voor groen in de binnenstad en wil dit bekostigen uit het verkochte & te verkopen snippergroen. Zo is het geheel meer dan de som der delen en zo maken we Oosterhout duurzaam groen en dat is de vraag van de inwoners en ondernemers. * Het woordelijke verslag van de raadsvergadering kunt u terug horen op de gemeentelijke website. Gezond Burger Verstand is er voor u! Henk van Ginneken, Peter Bogerd, Hannie Broekhoven & steunfractie.

https://www.bndestem.nl/oosterhout/ni ...

Gezond Burger Verstand Gezond Burger Verstand Oosterhout 25-04-2019 17:02

https://www.bndestem.nl/oosterhout/nieuwe-brug-van-weststad-naar-statendam-weinig-steun~abfb866f/ Henk in de krant, hij is nu druk aan het werk. Morgenavond zal hij aanvullende informatie geven over nut, noodzaak en betaalbaarheid. Over de brug voor de brug van Weststad naar Statendam! Gezond Burger Verstand is er voor u!

Henk in de Oosterhouter, goed ...

Gezond Burger Verstand Gezond Burger Verstand Oosterhout 05-04-2019 17:00

Henk in de Oosterhouter, goed verhaal en mooie foto! Gezond Burger Verstand is er voor u! Henk van Ginneken, Peter Bogerd en Hannie Broekhoven.

Korte terugblik op de ...

Gezond Burger Verstand Gezond Burger Verstand GroenLinks Oosterhout 29-03-2019 20:35

Korte terugblik op de raadsvergadering van maart. In het vragen halfuurtje zijn door Gezond Burger Verstand vragen gesteld over de communicatie tussen bewoners en aannemer over werkzaamheden Bredaseweg. Bewoners hebben grote zorgen, deze zijn uitgesproken naar de wethouder en deze zijn ook bevestigd. Communicatie van gemeente naar aannemer en bewoners wordt verbeterd. Bestemmingsplan Den Hout is door Gemeentebelangen, V.V.D, D’66, Groen Brabant, Groen Links en Gezond Burger Verstand middels een amendement onthouden van Houtse Heuvel 2. De verplichte omgevingsdialoog wordt alsnog gevoerd met alle Houtenaren. Zo snel als mogelijk zal er worden gebouwd, dit kost evenveel tijd als de procedure bij de Raad van State. Bij verwacht sneuvelen van het plan bij de Raad van State zouden we jaren achterop raken, nu kunnen we vooruit met respect voor verleden en heden. De amendementen betreft A.P.V., verbod lachgaspatronen en ballonnen oplaten hebben we niet gesteund omdat optreden hiertegen al geregeld is of kan worden en wij geen onnodige regelgeving willen. Het onderzoek van 2 miljoen euro voor het nieuwe gemeentehuis heeft Gezond Burger Verstand tegengestemd, als een bewoner uitgekeken is op zijn woning gaat hij deze ook niet slopen, maar renoveren naar beschikbare financiën. De gemeente heeft hier de voorbeeldfunctie! De 2 miljoen had Gezond Burger Verstand willen investeren in het renoveren van het bestaande gemeentehuis zodat het nog decennia langer mee kan. Nu gaat het tientallen miljoenen kosten. Gezond Burger Verstand is er voor u! Henk van Ginneken, Peter Bogerd en Hannie Broekhoven.

💚Handen aan de schop💚 Gezond Burger ...

Gezond Burger Verstand Gezond Burger Verstand GroenLinks Oosterhout 17-03-2019 21:40

💚Handen aan de schop💚 Gezond Burger heeft samen met Groen Brabant en Groen Links een motie ingediend. SAMEN STERK voor het behoud van het historisch en ruimtelijk karakter van het rijks beschermd dorpsgezicht en natuurwaarden Den Hout (4 hectare,Houtse Heuvel). We houden het college aan eerdere uitspraak zoals in 2015 schriftelijk werd medegedeeld: “aan het initiatief wordt geen medewerking verleend , omdat(intensievere) woningbouw op HH2 (met meer woningbouw dan nu op die locatie) en/of structureel parkeren op de betreffende locatie, afbreuk doet aan het karakter van het beschermende dorpsgezicht’. Wij houden het college aan eigen beleid en afspraken en om de roep om starters en senioren woningen te realiseren op de plaats die hiervoor bestemd is, de plaats nabij het voetbalveld waar direct gebouwd kan worden en HH2 met boerderijsplitsing te realiseren voor senioren.Er hoeven dan geen jarenlange procedures gevoerd te gaan worden. Wij vragen het college te laten zien waar zij voor staan. Jammer dat het college niet al in 2015 aan de slag is gegaan met de woningen voor Den Hout, zoals is voortgekomen uit het IDOP ( voortgekomen uit de Houtse bevolking) en ook is vastgelegd in het bestemmingsplan. We hebben het nu in de week staan, ”deze week” een nieuwe kans om SAMEN met nog meer partijen deze hoognodige bescherming te realiseren en ervoor te zorgen dat er per direct aan de slag gegaan wordt met betaalbare starterswoningen voor Houtenaren. De pijnlijke conclusie is dat zij veel te lang hebben moeten wachten. Handen aan de schop! Gezond Burger Verstand is er voor u! Henk van Ginneken, Peter Bogerd en Hannie Broekhoven.