Nieuws van politieke partijen over ONS Noordoostpolder inzichtelijk

44 documenten

Toekomst rapport zorg in ...

ONS Noordoostpolder ONS Noordoostpolder Noordoostpolder 19-07-2019 14:53

Toekomst rapport zorg in Flevoland ONS fractie: Oude wijn in nieuwe zakken Vrijdag jl. heeft de heer Leerink van bureau IG&H het rapport Toekomstvisie voor de Zorg in Flevoland aan Minister Bruins aangeboden. De belangrijkste conclusies zijn dat de acute verloskunde en spoedeisende hulp in Lelystad noch in Emmeloord terugkomen. Verder bevat het rapport, van meer dan 100 pagina’s, een stortvloed aan gegevens die al bekend waren, veel mooie plaatjes en aanbevelingen om toch vooral met elkaar in gesprek te blijven. Oude wijn in nieuwe zakken. Het rapport bevat geen enkele suggestie voor (her) inrichting van welke vorm van 2de lijnszorg dan ook in Emmeloord of Lelystad. Saillant detail is dat de auteur, Leerink (oud bestuurder van zorgverzekeraar Menzis), enkele jaren geleden al pleitte voor halvering van de Spoedeisende Hulpposten in Nederland. De conclusies zijn geheel in lijn met het standpunt dat de wethouder die over de zorg gaat in de Noordoostpolder, al eerder heeft ingenomen. Dat is dus niets nieuws. Het verbaast ONS dat het College, in een reactie die gelijktijdig met het rapport verscheen, zich geheel in de conclusies van het rapport kan vinden. Urk is kritisch, Lelystad eveneens. Het lijkt ONS dat de conclusies al vaststonden voordat het rapport werd geschreven. Temeer daar ook de verzekeraars belangrijke input hebben gegeven. En hun standpunt is (al jaren) bekend. ONS vraagt zich af wat de input van de gemeente Noordoostpolder is geweest. In het rapport is daarvan nauwelijks iets terug te vinden. Het rapport heeft vele 1000en Euro’s gekost en bevat eigenlijk niets dat we niet al wisten. De ONS fractie betreurt dat en zal daarover kritische vragen stellen aan het college. Als het college inderdaad meegaat in de conclusies van het rapport is de kans op enige verdieping en verbreding van het zorg aanbod in onze gemeente voor altijd verkeken. Voor de mensen die op ziekenhuiszorg zijn aangewezen, of hun naasten die op bezoek willen komen, hopen we dat er tenminste een sterk verbeterde oplossing wordt aangeboden om de afstand naar het ziekenhuis met het openbaar vervoer te overbruggen. Martin Mulder ONS Noordoostpolder

Berthoo Lammers, fractievoorzitter ...

ONS Noordoostpolder ONS Noordoostpolder Noordoostpolder 09-07-2019 05:32

Berthoo Lammers, fractievoorzitter van ONS Noordoostpolder onderscheiden. Op de dag dat Berthoo Lammers tijdelijk afscheid heeft genomen van de raad bleek er een ware verrassing op hem te wachten. Het heeft Zijne Majesteit, de Koning behaagd om Berthoo Lammers te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau voor zijn werkzaamheden en hetgeen hij allemaal heeft betekend in de maatschappij. Berthoo is een zeer veelzijdig mens als politicus, schrijver van 5 boeken en kunstschilder. Als oprichter van ONS was tot heden de drijvende kracht achter deze politieke beweging in de Noordoostpolder. Berthoo is oprichter van ONS Noordoostpolder en woont sinds 1978 in Emmeloord. Als Klinisch Chemisch analist van beroep heeft hij ruim 14 jaar in het laboratorium van het dokter J.H. Jansenziekenhuis gewerkt en kent hij de gezondheidzorg goed. Van 1996 – 2010 was hij directeur van ACF Software bv te Emmeloord. Na de dood van Professor Dr. W.S.P. Fortuyn is hij gevraagd om zich in te zetten in de Provinciale Staten van Flevoland om het gedachtegoed van Fortuyn in praktische zin vorm te geven. Berthoo heeft dat vier jaar met volle overtuiging gedaan. Sinds 2006 is hij fractievoorzitter van ONS Noordoostpolder in onze gemeenteraad. Sinds 2012 is Berthoo naast oprichter ook als adviseur toegevoegd aan de Stichting Canon de Noordoostpolder. In 2007 heeft Berthoo namens de gemeenteraad Noordoostpolder en Urk mede op zijn initiatief leiding gegeven aan een groot onderzoek i.s.m. KPMG om het Dokter J.H. Jansenziekenhuis Emmeloord te verzelfstandigen. In de lokale politiek zet hij zich naast diverse voorzitterschappen ook in voor Zorg, Transparantie van het Openbaar Bestuur en leidt hij de fractie van ONS die constructief/kritisch is op de voorstellen van het college. De controle op transparante uitvoering van grote projecten zoals Centrumplan Emmeloord is aan ONS toevertrouwd. In de afgelopen jaren heeft hij de fractie van ONS verder uitgebouwd tot een partij die beschikt over een brede feitenkennis die nodig is om een goede kaderstellende en controlerende rol als raadslid te vervullen. “Verantwoording afleggen aan de burger is een groot goed. Dat kan alleen als er transparantie is over het bedrijven van de politiek en de besluitvorming in het bijzonder. Dat is de enige basis om met en voor de bevolking deze prachtige polder verder te ontwikkelen.”

8 jul 2019 Raadslid Berthoo Lammers ...

ONS Noordoostpolder ONS Noordoostpolder Noordoostpolder 09-07-2019 05:23

8 jul 2019 Raadslid Berthoo Lammers heeft maandag 8 juli zijn raadswerkzaamheden tijdelijk neergelegd. Zijn gezondheid maakt het noodzakelijk de komende tijd te focussen op zijn herstel. Uit handen van burgemeester Harald Bouman ontving hij een Koninklijke onderscheiding en werd hij benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Grote verdiensten Berthoo Lammers is in de politiek geen onbekende. Hij werd in het begin van deze eeuw politiek actief. Als Statenlid in de Provinciale Staten van Flevoland (2003-2007), later als Raadslid en fractievoorzitter van de lokale politieke partij ONS Noordoostpolder in de gemeenteraad van Noordoostpolder (2006-heden). Hij staat algemeen bekend als integer, deskundig en vasthoudend. Een raadslid met veel kennis. In zijn functie als raadslid transparant en maatschappelijk betrokken. Als een van de voorvechters van het Platform Zorggebruikers Noordoostpolder/Urk is hij al vanaf 2001 betrokken bij het behoud van kwalitatief goede ziekenhuiszorg voor de gemeenten Noordoostpolder en Urk. Een onderwerp dat tot op de dag van vandaag volop in de belangstelling staat. Hij was in 2010 de grote initiator en stimulator in de totstandkoming van de Canon De Noordoostpolder. Deze Canon levert een belangrijke bijdrage aan de bewustwording van de geschiedenis van Noordoostpolder. De laatste jaren is Berthoo ook actief als schrijver. Inmiddels heeft hij al meerdere (psuedo-politieke) thrillers op zijn naam staan. Wanneer Berthoo Lammers zijn raadswerk weer opppakt is op dit moment nog onduidelijk

ONS NOORDOOSTPOLDER: TAALEIS GOED ...

ONS Noordoostpolder ONS Noordoostpolder Noordoostpolder 05-07-2019 14:27

ONS NOORDOOSTPOLDER: TAALEIS GOED INSTRUMENT, GEBRUIK DEZE! “Als er een wet is, waarom passen we die dan niet toe?” PARTICIPATIEWET De ONS fractie maakt zich ernstig zorgen over de taalbeheersing van nieuwkomers in de Noordoostpolder. Voor een uitkering in het kader van de Participatiewet (vroeger heette dat een bijstandsuitkering) moet men aantonen de Nederlandse taal voldoende te beheersen. Hiertoe zijn door het Rijk drie methodes gedefinieerd: men moet 8 jaar Nederlandstalig onderwijs hebben gevolgd, het inburgeringsexamen hebben behaald of een ander document overleggen waaruit blijkt dat men de Nederlandse taal beheerst. Inburgeraars krijgen 3 jaar de tijd om aan de inburgeringsplicht te voldoen. INBURGERING In 2016 waren er 75 (asielgerechtigde) inburgeraars, in 2017 waren dit er 26 en in 2018 verwelkomden we 42 inburgeraars in de Noordoostpolder. Inmiddels zijn er uit de groep van 2016 (die nu dus ingeburgerd zou moeten zijn) slechts 17 personen door de inburgering heen gekomen. Voor een groep van 58 mensen is dit echter nog niet het geval (dat is dus ongeveer 77%). Van de groepen uit 2017 en 2018 is tot op heden nog niemand ingeburgerd. De cijfers zijn afkomstig van het DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Voortgangscijfers inburgering Noordoostpolder) ANDERE NIEUWKOMERS Naast de mensen die hier moeten inburgeren, meestal niet westerse nieuwkomers, kent de polder ook een groot aantal buitenlanders die niet hoeven in te burgeren. Voorbeelden zijn mensen met een EU paspoort en mensen uit een land waarmee een verdrag is (Turkije is het bekendste voorbeeld). Hiervoor geldt geen inburgeringsverplichting. Helaas geldt voor een aantal mensen uit deze groep eveneens dat ze de Nederlandse taal niet machtig zijn. MOTIE ONS zal tijdens de behandeling van de Jaarrekening 2018 op 8 juli a.s. een motie indienen en het college verzoeken dit wettelijke instrument in gebruik te nemen om de taaleis af te dwingen en de sanctionering in de participatie-verordening op te nemen. Van vermindering van de uitkering, in het geval van onwil of lage prioriteitstelling door de uitkeringsgerechtigde, is tot op heden in de Noordoostpolder geen sprake! Het is niet voor niets dat staatssecretaris Van Ark de taaleis in de afgelopen jaren heeft doorgevoerd. ONS wil dat het College van Burgemeester en Wethouders dit tot beleid maakt. Zowel de uitkeringsgerechtigde als de maatschappij hebben er uiteindelijk voordeel van als iedereen Nederlands spreekt. Martin Mulder ONS Noordoostpolder

Subsidilemma 24 Juni 2019 was een ...

ONS Noordoostpolder ONS Noordoostpolder Noordoostpolder 28-06-2019 09:40

Subsidilemma 24 Juni 2019 was een interessante dag. De commissies van de Gemeenteraad Noordoostpolder vergaderden samen (een verhit avondje). In de middag was de subsidie verantwoordingsbijeenkomst in het, eveneens flink opgewarmde, Voorhuys. Hier presenteerden een paar ontvangers van subsidie van de gemeente Noordoostpolder hun werkzaamheden en was er ruimte om vragen te stellen en met de ontvangers in gesprek te gaan. Eén van de instellingen die een presentatie gaf was Humanitas. Zij vertelden iets over thuis administratie. Een interessant verhaal. Om dit te faciliteren heeft Humanitas 2 coördinatoren in dienst. Die zorgen ervoor dat de vrijwilligers aan de slag kunnen met mensen die behoefte hebben aan thuisadministratie. Een enthousiast raadslid, die ook als vrijwilligster voor Humanitas werkt, vroeg mij: Wij zoeken nog vrijwilligers, is dat niets voor jou? Nou, daar heb ik toch wel wat bedenkingen bij. Het volgende speelt: Humanitas ontving voor thuisadministratie in 2018 € 110.000 subsidie van de gemeente Noordoostpolder. Uit de presentatie maakte ik op dat ze daarmee 100 huishoudens hebben geholpen. Per huishouden was dit dus € 1.100,- Ik heb respect voor de vrijwilligers. Zij zullen hun taken ongetwijfeld integer en met verstand uitvoeren. Waar ik een probleem mee heb is de verdringing. Het bedrijfsleven wordt verdrongen door iets waar stevig subsidie op wordt verleend. Hoe kun je daar nou in hemelsnaam mee concurreren? Ooit, lang geleden, begon ik een administratiekantoor. Dit administratiekantoor zou het werk prima kunnen doen (beetje arrogant misschien maar vermoedelijk zelfs beter omdat ik daar nu eenmaal voor geleerd heb). Voor sommige vrienden en familie doe ik dit zelfde werk nu al zelfs helemaal voor niets of voor de spreekwoordelijke appel en ei omdat ze op de één of andere wijze kwetsbaar zijn of niet goed bekend zijn met de huidige stand van de techniek. Mocht ik onverhoopt geld verdienen met mijn administratiekantoor dan betaal ik daar belasting over dat dan (onder meer) weer gebruikt wordt om mijn concurrent te subsidiëren. Welkom in Nederland.. Democratische vernieuwing brengt ons The Right to Challenge ( https://www.righttochallenge.nl/ ). Ik denk dat ik die uitdaging wel aandurf. Het veranderen van de methode lijkt mij niet zo ingewikkeld. Waar mensen dit nodig hebben verwijst gemeente, wijkteam of bezorgde leverancier. Bij financiële onmacht gaat de rekening voor het werk naar de gemeente. Ik denk dat er voor dat geld evenzoveel mensen kunnen worden geholpen en misschien zelfs wel meer en beter. Met een opbrengst van € 110.000 per jaar, en ongeveer € 20.000 aan kosten zou ik een vrij riant inkomen hebben als mijn onderneming dit werk zou doen. Mijn klanten kunnen mijn werk beoordelen en, als het niet bevalt, een andere leverancier zoeken. Zo zou de markt moeten werken, je doet je best om je klanten tevreden te maken zodat ze klant blijven. Als je dat niet doet dan gaan ze vanzelf naar een andere leverancier. Met alle respect voor Humanitas, maar dit element is in de bestaande constructie niet terug te vinden. Martin Mulder ONS Noordoostpolder

MINBURGEREN Deze maand ontvingen we ...

ONS Noordoostpolder ONS Noordoostpolder Noordoostpolder 14-06-2019 08:04

MINBURGEREN Deze maand ontvingen we de cijfers van DUO inzake inburgering. DUO verstrekt leningen aan inburgeringskandidaten (meestal statushouders) (rond de 10.000 Euro per kandidaat). Deze leningen worden direct overgemaakt aan de organisaties waar de inburgeraar zijn opleiding moet gaan volgen. Om dit te kunnen monitoren publiceert DUO de uitkomsten op regelmatige basis (zo’n 2 keer per jaar). Net als vorig jaar vielen de resultaten ook nu weer tegen. Kandidaten halen zelden, en vaak laat hun inburgeringsdiploma. Daarnaast lezen we in de krant over boterzachte eisen en fouten in het voordeel van de kandidaat. We komen wederom tot de conclusie dat het systeem niet werkt. Zowel de inburgeraar als de rest van de samenleving is hiermee slecht geholpen. Mensen integreren niet en hebben moeite om hun draai in de maatschappij te vinden. De mensen in dorpen en wijken zien hun woonplaats veranderen in iets waar ze zich niet meer thuis voelen. Ook in politiek Den Haag hebben ze dit in de gaten. Per 2020 wordt inburgering een gemeentelijke taak en stoot het rijk dit af. Vast enorm niet bedankt Den Haag. In 2018 diende ONS een motie in om dit probleem actief aan te pakken in de gemeente Noordoostpolder. De motie haalde het niet. Veel partijen verkozen de ellende nog een jaar langer te laten duren en op hun handen te gaan zitten in plaats van actief aan de gang te gaan en geld vrij te maken om de resultaten te verbeteren. We zijn inmiddels benieuwd naar de plannen van het College voor als ze verantwoordelijk worden voor dit proces. Het probleem een jaar langer op zn beloop laten maakte het probleem alleen maar groter.. Bedenk ook dat veel mensen die zich hier vestigen helemaal niet inburgering plichtig zijn (komen uit de Europese Unie). Ook dan zou een programma dat door de gemeente wordt georganiseerd een welkome hulp zijn. Nu is er namelijk niets. De voertaal verandert snel in Pools en Arabisch… Martin Mulder. Wilt U de stukken over de inburgering bekijken: https://www.duo.nl/data/Noordoostpolder.pdf

NOP SCHAFT 'HOOGWAARDIG' MEUBILAIR ...

ONS Noordoostpolder ONS Noordoostpolder Noordoostpolder 13-06-2019 14:49

NOP SCHAFT 'HOOGWAARDIG' MEUBILAIR AAN. De gemeentraad keurt het goed dat er € 170.000,- van het belastingeld word uitgegeven. -------------------------------------------------------------------------------------- Op verzoek van de ONS fractie gaat het college op zoek naar betaalbaardere alternatieven voor hoogwaardig meubilair. Een door ONS ingediend amendement vroeg om in eerste instantie slechts de noodzakelijke investeringen te doen om de werkplekken in het gemeentehuis aan te passen. Voor de aanschaf van ‘hoogwaardige meubilair’, wat dus betrekking heeft op de kwaliteit, vroeg de ONS-fractie om goedkopere alternatieven te zoeken en met een nieuw voorstel te komen. Het college gaf, bij monde van burgemeester Bouman, aan dat de ambtenaren die werkzaam zijn in het gemeentehuis goede werkplekken dienen te hebben. Om geen verdere vertraging op te lopen gaf hij de toezegging kritisch te kijken naar de prijs van het meubilair. Immers, als het goedkoper kan dan houden we geld over voor andere zaken. De ONS fractie is zeer tevreden met deze toezegging. In deze situatie was dit het hoogst haalbare. Alle andere partijen vonden dit raadsvoorstel overigens wel prima. De door de ONS-fractie voorgestelde motie inzake een verlaging van het budget werd hiermee overbodig en is ingetrokken. Sacha Werkman