Nieuws van politieke partijen over Onafhankelijk Rijswijk inzichtelijk

43 documenten

Vanavond is het zo ver; de ...

Onafhankelijk Rijswijk Onafhankelijk Rijswijk Rijswijk 21-05-2019 12:47

Vanavond is het zo ver; de Rijswijkse raad neemt een beslissing over het Huis van de Stad. Ik kan u vast vertellen, Onafhankelijk Rijswijk stemt tegen. We kunnen niet akkoord gaan met een plan wat aan alle kanten rammelt. Een plan wat wordt gevoed door emotie en gevoelens en waarbij rationeel denken aan uw belastingcenten, niet is voorgekomen. Onze bijdrage vanavond zal zijn zoals u ons kent: Eerlijk naar onze inwoners toe en met een Nuchtere en zakelijke blik op de plannen. Zoals u waarschijnlijk al weet, hebben wij op eigen initiatief een werkbezoek georganiseerd bij de eigenaar van ons huidige stadhuis. Een werkbezoek waarbij geen enkele andere partij aan wilde sluiten! Een werkbezoek waarin pijnlijk duidelijk werd hoe er destijds met de optie Hoogvoorde is omgegaan en hoe daar nog altijd mee wordt omgegaan. We hebben een brief met de bevindingen en alle mogelijkheden voorgelegd aan de raad (zie: https://www.onafhankelijkrijswijk.nl/nieuws/memo-hoogvoorde/ ) . Na een hoop discussies en vragen werd het voorstel eindelijk meegenomen. Maar hoe, dat kunt u als inwoner niet zien omdat er geheimhouding berust op de stukken. Zo ziet u maar, de openheid en transparantie is alweer ver te zoeken! Beste inwoners u kunt één ding van ons aannemen; we zullen tot op het allerlaatste moment hard optrekken tegen dit plan! En we hopen van harte dat de raad bij haar volle verstand blijft en hier ook niet mee akkoord zal gaan. Update zal volgen na de raadsvergadering van vanavond!

Vandaag waren Romy de Man en Jense ...

Onafhankelijk Rijswijk Onafhankelijk Rijswijk Rijswijk 10-05-2019 15:28

Vandaag waren Romy de Man en Jense Dick aanwezig bij het werkbezoek bij AVR, georganiseerd door Onafhankelijk Rijswijk. Een leuk en zeer informatief bezoek waarbij verschillende raadsleden uit de Avalex gemeenten (Delft, Rijswijk, Wassenaar, Pijnacker-Nootdorp, Leidschendam-Voorburg) aanwezig waren. Vanuit Rijswijk waren ook Armand Van de Laar, Rens Veerman, Coen Sleddering, Paul Picauly en Ger Kruger aanwezig. We kregen een uitgebreide presentatie over wat AVR allemaal doet met haar afval, we hebben gesproken over het verschil tussen voor- en nascheiding en wat nu beter is en aansluitend werden we rondgeleid door het deel waar plastic afval wordt gescheiden. Erg interessant en bijzonder om te zien! Al had u dit zeker niet willen ruiken😜 We kijken terug op een geslaagd en zeer vruchtbaar bezoek waarbij we weer van een hoop informatie zijn voorzien. Maar nu is de vraag, kiezen we voor voor- of nascheiding? Wat denkt u en waarom? We zijn erg benieuwd!

Na de zomervakantie verhuist de ...

Onafhankelijk Rijswijk Onafhankelijk Rijswijk Rijswijk 08-05-2019 13:39

Na de zomervakantie verhuist de Snijderschool naar de nieuwbouw. De stichting Rijswijkse kinderopvang en de Snijderschool gaan dan een actieve samenwerking aan onder de nieuwe naam: het Kindcentrum Snijders. In het nieuwe kindcentrum Snijders wordt er met één team gewerkt aan een doorgaande ontwikkellijn voor kinderen van 3 t/m 12 jaar. Onderwijs en kinderopvang zorgen er samen voor dat de kinderen zich in een veilige en uitdagende omgeving kunnen ontwikkelen. Vanaf het nieuwe schooljaar zal de voorschoolse en buitenschoolse opvang plaatsvinden in het Kindcentrum Snijders; in de units en op ontwikkelpleinen. Deze ruimtes bieden volop uitdaging voor formeel leren en óók voor de brede ontwikkeling en vrij spel. Het Kindcentrum Snijders zal aandacht besteden aan een verbinding met de buurt en andere samenwerkingspartners. Op de woensdagen, schoolvrije dagen en vakanties voegt het kindcentrum Snijders zich met UP kinderopvang om zodoende leuke activiteiten te organiseren. Wij verheugen ons net als de kids en de ouders al op het volgende schooljaar!

Voor een ieder die heeft ...

Onafhankelijk Rijswijk Onafhankelijk Rijswijk Rijswijk 04-05-2019 21:06

Voor een ieder die heeft geleden Voor hen die in opstand zijn gegaan Voor alle mensen die moed hebben getoond Voor iedereen die is heengegaan Vanavond hebben wij herdacht Hebben we geluisterd en zijn we stil geweest We hoorden verhalen van nabestaanden Wiens familie in de gruwelen hebben geleefd Herdenken doen we ieder jaar We vieren onze vrijheid met elkaar We zorgen dat niemand vergeet Hoe vreselijk de oorlog is geweest Geef vrijheid door!❤

Inloopavond spooronderdoorgang ...

Onafhankelijk Rijswijk Onafhankelijk Rijswijk Rijswijk 02-05-2019 07:22

Onafhankelijk Rijswijk over de ...

Onafhankelijk Rijswijk Onafhankelijk Rijswijk Rijswijk 30-04-2019 06:46

Onafhankelijk Rijswijk over de NS-plannen voor een rail-station RijswijkBuiten: "Nu ervoor zorgen dat het niet bij goede voornemens blijft!" De NS doet onderzoek naar de haalbaarheid van een station in RijswijkBuiten. Daarmee wordt een stap gemaakt naar realisatie van de voornemens die begin dit decennium onder verantwoordelijkheid van oud-wethouder Jense (Onafhankelijk Rijswijk) werden ontwikkeld.

Onafhankelijk Rijswijk wenst ...

Onafhankelijk Rijswijk Onafhankelijk Rijswijk Rijswijk 27-04-2019 11:12

Onafhankelijk Rijswijk wenst iedereen een mooie en gezellige Koningsdag 2019.

Onafhankelijk Rijswijk feliciteert ...

Onafhankelijk Rijswijk Onafhankelijk Rijswijk Rijswijk 16-04-2019 15:20

Onafhankelijk Rijswijk feliciteert restaurant Elea. Het restaurant gelegen in de gezellige winkelstraat de Heerenstraat, won de prijs voor het leukste restaurant in Rijswijk. De top 5 bestond verder uit de restaurants Olympia Rijswijk, de Wits, Made in Italy en Indonesisch Restaurant Tjendrawasih. We zijn erg trots op deze restaurants.

Rijswijk, 4 april 2019 Aan de ...

Onafhankelijk Rijswijk Onafhankelijk Rijswijk Rijswijk 09-04-2019 16:13

Rijswijk, 4 april 2019 Aan de gemeenteraad. “Huis van de Stad versus Hoogvoorde” Naast de veelal te summiere en onduidelijke informatie over het Huis van de Stad - al dan niet in voortgangsrapportages - zijn wij niet te spreken over de informatie die het college heeft verstrekt over de mogelijkheid om de gemeentelijke organisatie in Hoogvoorde te blijven huisvesten. Sterker nog, die informatie ontbreekt volledig. Of het moet de niet onderbouwde bewering zijn dat het blijven in Hoogvoorde de gemeente over een periode van 25 jaar gerekend 71 miljoen(!) euro zou gaan kosten versus 64 miljoen bij doorgaan van het voorgenomen plan HvdS. Dat kan natuurlijk niet waar zijn. Natuurlijk; de oorspronkelijke ‘opdracht’ van de raad aan het toenmalig college was:”Te onderzoeken of en tegen welke kosten het Huis van de Stad in het oude stadhuis zou kunnen worden gehuisvest.” Maar natuurlijk niet tegen elke prijs! Onafhankelijk Rijswijk heeft steeds te kennen gegeven dat ook helder zou moeten worden onderbouwd wat het de gemeente zou kosten om in Hoogvoorde te blijven en of dat niet tegen lagere kosten zou kunnen dan nu het geval is. Daarnaast geldt nog altijd dat “het beter is om ten halve te keren dan ten hele te dwalen.” En dat het dwalen wordt lijkt ons niet heel erg onwaarschijnlijk. Extra riskant door een voorgestelde transitie in twee fasen. Een plan dat van 5 jaar geleden dateert en dan doen alsof er sindsdien niets is gebeurd. Dat lijkt ons een slecht voornemen. De economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren noodzaken dan ook tot een heroverweging. Ondergetekenden hebben namens Onafhankelijk Rijswijk een verkenning uitgevoerd. De casus “Blijven in Hoogvoorde” is door ons serieus onderzocht. Daartoe hebben wij onder meer een aantal gesprekken gevoerd met de (thans enig) eigenaar van gebouw Hoogvoorde, de heer P. v.d. Bijl van de firma Bouwconsulting te ’s-Hertogenbosch. Bekend is dat bouwkosten - als er al voldoende geschikt personeel kan worden gevonden - tientallen procenten zijn gestegen. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de variant “Blijven in Hoogvoorde”, als een volwaardige variant, behoort te worden gelegd naast die van de voorgenomen plannen “Huis van de Stad” in het voormalig stadhuisgebouw. Wij stellen vast dat, het enorme bedrag waarvoor het Huis van de Stad gerealiseerd moet gaan worden tezamen met de waarschijnlijk nog grotere bouwkundige risico’s, er op korte termijn een zelfde analyse voor het huisvesten van alle disciplines in het huidige stadhuis aan de raad voorgelegd behoort te worden. De variant “Huis van de Stad” blijkt, indien gewenst, qua m2 ook in dit gebouw te passen. Onafhankelijk Rijswijk vond en vindt de tientallen miljoenen vergende variant in het oude stadhuis een veel te grote uitgaaf en - zeker in het huidig tijdgewricht - ook onverantwoord. Onverantwoord omdat er grotere urgenties en prioriteiten zijn waar veel geld voor nodig is. Onafhankelijk Rijswijk geeft dan ook de voorkeur aan “Blijven in Hoogvoorde”. Niet alleen omdat deze variant financieel veel voordeliger uitpakt. Maar vooral ook vanwege de centrale ligging in het echte hart van Rijswijk, zoals 30 jaar geleden al de visie was. Een centrum ook waar het overgrote deel van onze inwoners wonen en er nog duizenden bij worden verwacht. Uitstekend bereikbaar per fiets, auto, tram, bus en trein en met ruim voldoende parkeerruimte. Ook snel bereikbaar vanaf de grote weg. Daarnaast zal, als de gemeentelijke organisatie gehuisvest blijft in Hoogvoorde, dit het beste signaal zijn voor winkeliers, eigenaren en beleggers en zal dit een positieve spin-off betekenen voor alle plannen van het gebied in en rondom Koopcentrum In de Bogaard. Bouwconsulting is al veel langer bereid om zijn huurprijs naar beneden bij te stellen, maar daar wilde het (vorig) college niet van weten. Een concreet aanbod werd als “Niet marktconform” van de hand gewezen. En dus betalen we nu al jarenlang een te hoog tarief. Hieronder zijn de concrete toezeggingen die door Bouwconsulting aan ons zijn gedaan: Kunnen leveren van voldoende m2 om desgewenst ook het HvdS te kunnen huisvesten; Een pilaarvrije raadzaal op 1e etage; op de uit te breiden entree(1) Hoogvoorde; Het gebouw verder te optimaliseren m.b.t. duurzame energie; Een gegarandeerd huurbedrag per m2 tussen de 130-140 euro; (nu 175 euro); de exacte hoogte van het bedrag is mede afhankelijk van de aard en duur van een te sluiten huurovereenkomst Een vrijwel energieneutraal gebouw; Technisch (groot)onderhoud een zaak van de eigenaar en niet van de gemeente. Bouwconsulting is van harte bereid om, los van bovenstaande, zaken te doen m.b.t. tot het oude stadhuisgebouw en daarbij - tijdelijk - een afwachtende houding in te nemen om de gemeente nog tijd te gunnen “wat men nog meer met het gebouw zou kunnen doen”. De persoonlijke voorkeur van Bouwconsulting is sloop en de realisatie van een geheel nieuwe ontwikkeling, vanzelfsprekend in nauw overleg met gemeente. Wij vinden het de moeite waard dat ook u allen over deze informatie beschikt bij het nemen van een mogelijk besluit met verstrekkende gevolgen voor Rijswijk. Wij zouden u willen adviseren om de door ons beschreven optie;”Blijven in Hoogvoorde” in serieuze overweging te nemen i.p.v. de keuze te maken voor een zeer riskant plan. (1) De gemeente heeft bouwconsulting toestemming verleend om de begane grond uit te breiden zodat de entree vanuit de parkeergarage in het gebouw uitkomt. Vooralsnog wordt/werd geen medewerking verleend met de optie raadzaal. De reden daarvoor laat zich raden, maar kan door de gemeenteraad natuurlijk worden geamendeerd. Dick Jense, Wim Dijkhuizen.