Nieuws van ChristenUnie in Nederland inzichtelijk

7 documenten

Vervolg ledennetwerken

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 29-08-2022 17:16

In de enquête gaven veel leden advies over het functioneren van de netwerken: een duidelijke (eind)termijn afspreken, goede ondersteuning en duidelijke afspraken over de exacte (adviserende) rol. Daarnaast noemden veel leden dat het de uitdaging is om thema’s integraal te bekijken én dat het belangrijk is om bij de netwerken mensen met diverse achtergronden bij elkaar te brengen. Pas dan kan het advies of de klankbordrol evenwichtig zijn. Een aantal deelnemers noemde nog wat aanvullende thema’s zoals digitalisering.

Manifest: ‘Geen wederopbouw zonder de mensen die dit land hebben opgebouwd!’

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 07-05-2020 10:25

Door Webredactie op 7 mei 2020 om 12:00

Manifest: ‘Geen wederopbouw zonder de mensen die dit land hebben opgebouwd!’

Manon Vanderkaa van KBO-PCOB, Jan Slagter Omroep MAX en Gert-Jan Segers van de ChristenUnie slaan opnieuw de handen ineen met een dringend appél om tijdens de coronacrisis geen keuzes te maken waarbij ouderen tweederangsburgers worden. De drie organisaties publiceren vandaag een manifest met de oproep om bij nieuwe stappen niemand voor te trekken en niemand af te schrijven.

‘Ieder mens telt en tijdens deze crisis laten we niemand in de steek. Uitspraken over dor hout, horeca die gesloten is voor senioren of zelfs een 60- samenleving, doen ouderen geen recht. We roepen iedereen op om helder uit te spreken dat in de volgende fase ouderen voluit mee mogen doen.’

“Deze coronacrisis laat ook zien hoe hard we senioren missen: als mantelzorger, kinderoppas en vrijwilliger. Voor de gezelligheid om even met de kleinkinderen langs opa en oma te gaan. Om dan ouderen weg te zetten als tweederangs burger is niet goed te praten. Juist nu hebben we saamhorigheid en solidariteit tussen de generaties nodig, pas dan komen we sterker uit deze crisis.”

“Ouderen mogen ten tijde van deze crisis niet weggezet worden als tweederangsburgers. Suggesties in die richting moeten direct de kop worden ingedrukt. Ouderen zijn van wezenlijk belang in onze samenleving, laten we dit in het maatschappelijk debat altijd voor ogen houden.”

ChristenUnie wil af van dubbele nationaliteit

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 13-11-2019 07:51

Door Webredactie op 13 november 2019 om 08:50

ChristenUnie wil af van dubbele nationaliteit

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers wil af van de dubbele nationaliteit voor mensen van buiten de Europese Unie. Dat schrijft hij in het boek ‘De verloren zoon – en het verhaal van Nederland’ dat vandaag uitkomt. Segers schrijft dat “een land als Turkije nu zo onvrij en autoritair is geworden, dat een dubbele nationaliteit en een dienstplicht voor Turkse Nederlandse jongens onhoudbaar is.”

Wat Segers betreft mogen nieuwkomers van de eerstegeneratie hun dubbele paspoort houden, maar moeten volgende generaties een keuze maken. “Onze democratische rechtsstaat is een kostbaar bezit en van een andere orde dan een inwisselbaar clublidmaatschap,” stelt Segers. Hij pleit daarom ook voor een ‘canon van Nederlandse waarden’: “Naast een canon van de Nederlandse geschiedenis voel ik daarom wel voor een canon van de Nederlandse waarden. Laten we ze maar opschrijven: de waarden van onze rechtsstaat en de vrijheden die ons in deze vrije, open samenleving bij elkaar brengen en houden.”

Verloren zonen en dochters

Segers beschrijft in zijn boek zijn analyse van de Nederlandse samenleving van vandaag aan de hand van het bijbelse verhaal van de verloren zoon. Hij beschrijft in navolging van Pim Fortuyn hoe veel Nederlanders zich verweesd voelen. Hij ziet dat bijvoorbeeld terug in de grote aantallen mensen die in Nederland in eenzaamheid leven en legt een link naar de discussie over ‘voltooid leven’.

Segers: “In zo’n context is het levensgevaarlijk een dodelijke pil beschikbaar te stellen aan gezonde ouderen die hun leven ‘voltooid’ vinden. Terwijl eenzaamheid bestreden kan worden en afhankelijkheid tot de essentie van het leven behoort. Is het antwoord een pil of zorgzame aandacht? Anders dan wanneer jongeren suïcidaal zijn, vinden we het plotseling blijkbaar aanvaardbaar als gezonde ouderen een einde aan hun leven maken. Laten we liever beginnen met meer oprechte aandacht en betere zorg voor ouderen.

Hoop

In zijn boek beschrijft de ChristenUnie-leider hoe de overheid meer een ‘thuis’ kan bieden dan zij nu doet. Segers wil daartoe onder meer het belastingstelsel op de schop nemen. “Een eenvoudiger en rechtvaardiger belastingstelsel is nodig voor het herwinnen van vertrouwen bij burgers en bedrijven. Een nieuw belastingstelsel, van de grond af opgebouwd. Eerlijker, rechtvaardiger, uitlegbaar en begrijpelijk. Het is echt mogelijk dat we minder verweesd en ontheemd zijn en thuiskomen in een economie zoals die letterlijk bedoeld is: betrokken op elkaar, waarbij een ieder bijdraagt naar vermogen en deelt naar behoefte.”

Eerlijker pensioen voor elke generatie

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 19-06-2019 09:39

Door Eppo Bruins op 19 juni 2019 om 11:26

Eerlijker pensioen voor elke generatie

Het hoogtepunt van deze maand en misschien wel dit jaar. Zo noem ik het pensioenakkoord. Ik ben er oprecht dankbaar voor!

Wel zijn er een paar belangrijke groepen die extra aandacht nodig hebben in de uitwerking.  Vandaag zal ik in het debat in de Tweede Kamer aandacht vragen voor de jongste generaties, voor de zzp’ers en voor kwetsbare weduwen.

Ik weet dat er veel vragen zijn over de herziening van het pensioenstelsel. Wat betekent dit akkoord? Waarom is de ChristenUnie zo positief? Daar ga ik graag op in.

Allereerst hoe het was.

Ons pensioensysteem was lange tijd het beste ter wereld. Naast de AOW die jaarlijks door de belastingbetaler wordt opgebracht, betalen veel werknemers mee aan een pensioenfonds, waardoor ze na hun werkzame leven aanvullend pensioen ontvangen. Het zijn de twee manieren waarop mensen een financiële bodem krijgen onder hun oude dag.

Maar dit systeem is dringend aan onderhoud toe. Het is namelijk ingericht op een maatschappij waarin mensen hun leven lang bij dezelfde baas blijven werken. En dat is tegenwoordig al lang niet meer zo: mensen wisselen vaker van baan. Bovendien worden veel mensen (tijdelijk) zelfstandig ondernemer en betalen in die periode ook niet mee aan het systeem.

En door het steeds grotere aandeel hoger opgeleiden gaan steeds meer mensen later werken en zij betalen dus minder jaren pensioenpremie, maar zij worden gemiddeld wel ouder en krijgen dus meer pensioen. Het systeem stokt dus.

Daarnaast is er sprake van vergrijzing: we krijgen minder kinderen en daardoor zijn er verhoudingsgewijs meer ouderen waar een steeds kleiner aantal jongeren voor moet betalen. De huidige en toekomstige generaties werkenden dragen dus steeds meer pensioenpremie af, maar krijgen straks een steeds kariger pensioen. Dat is onrechtvaardig. Jongeren zouden de dupe zijn van dit scheefgegroeide systeem.

Tot slot is de economie in een tijd van lage rente terechtgekomen. Pensioenfondsen moeten daardoor heel veel geld achter de hand houden om nu en in de toekomst aan alle pensioenaanspraken te kunnen voldoen. Deze buffer is niet echt van iemand, maar toch mag die niet worden uitgegeven omdat het huidige pensioencontract zekerheid belooft aan de pensioendeelnemers. Daardoor zijn de pensioenen al jarenlang niet geïndexeerd en er dreigen zelfs kortingen.

Ik snap dus best dat het vertrouwen in het pensioenstelsel tanende was. Het werkte minder goed in deze tijd dan toen het decennia geleden bedacht werd. Een systeem dat goed en rechtvaardig was, werd steeds duurder en steeds onrechtvaardiger.

In het akkoord dat nu is gesloten, zijn een paar wissels omgezet. We gaan naar nieuwe vormen van pensioenopbouw. In het nieuwe systeem wordt je premie straks persoonlijker en dus meer voor je eigen pensioen gebruikt. Er ontstaat dus een meer directe relatie tussen je inleg nu en de uitkering later. Zo krijgen jongeren meer perspectief op een eerlijk pensioen.

In de overgangsfase zorgt deze verandering in het systeem voor bepaalde leeftijdsgroepen wel voor een gat in de pensioenopbouw. Met name voor 40-ers en 50-ers, die in de tweede helft van hun carrière niet veel jaren meer hebben waarover hun inleg zal renderen. We gaan dus wel over naar een persoonlijker en rechtvaardiger systeem, maar in de overgang mag deze groep niet de dupe worden.

Ik vraag de minister hoe hij de effecten voor deze groep wil opvangen. Sommige pensioenfondsen hebben mogelijkheden om te compenseren en anderen minder of niet. De inzet voor de ChristenUnie is dat bij de uitwerking ook aan deze groep recht wordt gedaan.

Voor ouderen en gepensioneerden is de herziening positief. Zij krijgen eerder zicht op verhoging van hun pensioenuitkering. En dankzij het akkoord kunnen ze met pensioen gaan met de gedachte dat het nieuwe systeem ook recht zal doen aan hun  kleinkinderen. Jongeren krijgen een persoonlijker pensioen, dat inzichtelijker is en een betere kans op rendement heeft – maar (dat zij gezegd:) ook met minder zekerheid dan het zo op papier ultra-zekere ‘oude’ pensioen.

Kortom: Voor de ChristenUnie staat voorop dat we een pensioensysteem willen dat recht doet aan iedere generatie. Dit akkoord is een reuzestap in die richting.

In het akkoord werden ook andere belangrijke afspraken gemaakt.

Omdat we in de gelukkige omstandigheid zijn dat Nederlanders steeds ouder zijn, is jaren geleden al besloten om de AOW leeftijd mee te laten stijgen met de levensverwachting. Een stap om het systeem betaalbaar te maken. Maar de afgesproken stijging was te scherp. Velen vreesden niet gezond hun pensioen te halen.

In het nieuwe akkoord is daarom afgesproken dat de stijging van de AOW leeftijd wordt beperkt. Dit zorgt ervoor dat oudere werknemers eerder zicht op pensioen krijgen, en dat de stijging van de AOW-leeftijd ook voor komende generaties behapbaar blijft. Hier is ontzettend veel geld mee gemoeid: de tragere stijging van de AOW-leeftijd kost zo'n 3,2 miljard euro per jaar dat Nederlanders samen gaan betalen. Ik benadruk dit nog maar eens om aan te geven hoe fors het pakket is dat het kabinet hier op tafel heeft gelegd om ouderen te ontzien.

Een andere belangrijke afspraak is het akkoord over een betere bescherming van zzp’ers bij arbeidsongeschiktheid. Dat is een langgekoesterde wens van de ChristenUnie. Hiermee wordt de kloof tussen werknemers en zzp’ers kleiner. Zzp’ers krijgen meer zekerheid, en we voorkomen dat er op dit soort cruciale arbeidsvoorwaarden een race naar beneden ontstaat.

Sommige zzp-ers maken zich bezorgd, omdat ze weten hoe duur een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers nu is. Maar omdat het verplicht wordt, is de bedoeling dat het veel goedkoper gaat worden. Daarom vraag ik de minister hoe hij de uitwerking van deze arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers ziet. Hoe gaan we zorgen dat dit een betaalbaar en toegankelijk product wordt voor iedereen?

De ChristenUnie vindt het ook belangrijk dat het nabestaandenpensioen daadwerkelijk goed wordt geregeld. Nabestaanden, en in de meeste gevallen zijn dit weduwen, worden naast hun verlies vaak ook nog eens geconfronteerd met een enorme terugval in inkomsten. Er is nu teveel onduidelijkheid als het gaat om nabestaandenpensioen en er zijn forse verschillen tussen fondsen. Dit kan gemakkelijk leiden tot schrijnende situaties, zoals we in de praktijk regelmatig zien. Ik wil van de minister weten hoe dit belangrijke onderwerp in het vervolg een plek krijgt en hoe het pensioenstelsel recht doet aan nabestaanden.

Er blijft dus de komende tijd genoeg werk te doen in de uitwerking van de afspraken. De ChristenUnie zal oog hebben voor de middengroepen, voor de kwetsbaren en voor de jongeren die onze toekomst gaan bouwen. Maar de stap vooruit is groot en die steunen we van harte.

Tot slot is het - naast de inhoud - ook echt winst dat de partijen in de polder het eens werden. We vreesden vaak dat het niet zou lukken. Dit was echt een van de laatste kansen voor het redelijke en moedige midden om een akkoord te sluiten in het belang van Nederland. Dan zitten er compromissen in, maar het geheel is een stap vooruit.

Dat stemt hoopvol voor de toekomst van de polder en daarmee voor ons land.

Pensioenstelsel wordt rechtvaardiger

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 05-06-2019 14:36

Door Eppo Bruins op 5 juni 2019 om 16:24

Pensioenstelsel wordt rechtvaardiger

Vandaag is er eindelijk een pensioenakkoord gesloten. Het akkoord geeft gepensioneerden en werknemers duidelijkheid, meer bescherming aan zzp’ers en biedt jongeren meer perspectief op een eerlijker pensioen.

Negen jaar is er onderhandeld over een nieuw pensioenstelsel en telkens liepen de onderhandelingen stuk. Het is voor de ChristenUnie en mijzelf reden tot dankbaarheid dat de besturen van werkgevers en werknemers samen met een aantal oppositiepartijen en de coalitie een akkoord hebben gesloten. Als de achterbannen de komende weken definitief instemmen, heeft “de polder” haar bestaansrecht bewezen.

Bij dit akkoord moet ik in de eerste plaats denken aan de jongere generatie. Ik sprak pas een groep studenten bij een bijeenkomst met jongerenbeweging Coalitie-Y. We spraken over stress, de druk die ze ervaren door en hun zorgen over de toekomst. Zonder nieuw pensioenstelsel zou deze generatie jongeren steeds meer moeten betalen voor ouderen, terwijl het pensioen voor hun generatie steeds soberder wordt.

Dat onrechtvaardige systeem is nu doorbroken. Voor al die jongeren ben ik nu dankbaar dat we een stap in de goede richting zetten. Zij betalen in het nieuwe stelsel niet langer onevenredig voor oudere generaties. Door de afschaffing van de zogeheten ‘doorsneesystematiek’ wordt het pensioenstelsel rechtvaardiger voor jongeren en behouden we de solidariteit tussen generaties.

Want de aanpassing van het pensioenstelsel gaat niet over gepensioneerden, maar over iedere werkende Nederlander. Vanuit de politiek wil de ChristenUnie zorgen voor huidige én komende generaties. Daarom stond het opheffen van die onrechtvaardige doorsneesystematiek ook in het ChristenUnie verkiezingsprogramma.

Maar er zijn meer winstpunten. Het akkoord gaat over de volle breedte over een rechtvaardiger arbeidsmarkt:

Er komt een betaalbare en breed gedragen arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen (ook rechtstreeks uit het ChristenUnie verkiezingsprogramma). Daarmee wordt de kloof tussen werknemers en zzp-ers kleiner.

De te snelle stijging van de AOW-leeftijd wordt beperkt. Bij een stijging van een jaar in de levensverwachting stijgt de AOW-leeftijd straks 8 maanden mee (in plaats van een jaar).

Er komt een betere en ruimere regeling voor mensen in zware beroepen voor wie de hogere AOW-leeftijd een probleem is.

Er komt meer geld voor leven lang ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid.

Het vertrouwen in het oude pensioenstelsel was tanende. Een nieuw pensioenstelsel is hoognodig. We waren vaak bang dat het unieke Nederlandse Polderoverleg hier zou stranden en de hoognodige herziening er niet zou komen. Met dit principe-akkoord kunnen werkgevers en werknemers laten zien dat ze in staat zijn afspraken te maken in het belang van Nederland. In deze tijd van maatschappelijke tegenstellingen en diepe kloven, biedt dat hoop en perspectief voor de toekomst.

Er moet nu nog veel uitgewerkt worden en de komende weken gaan we aan de slag om alles met spoed in wetgeving om te zetten, maar ik heb er vertrouwen in dat ons veilige pensioenstelsel zo ook voor komende generaties het beste ter wereld kan zijn.

Akkoord maakt pensioenstelsel rechtvaardiger

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 05-06-2019 09:18

Door Gert-Jan Segers op 5 juni 2019 11:10

Akkoord maakt pensioenstelsel rechtvaardiger

Dat er nu een principe-akkoord over het pensioenstelsel op tafel ligt, is goed nieuws. Het biedt gepensioneerden en werknemers duidelijkheid, meer bescherming aan zzp’ers en geeft jongeren meer perspectief op een eerlijker pensioen. Als alle partners akkoord gaan, is dit voor Nederland een hele belangrijke stap in de goede richting.

Het is voor de ChristenUnie cruciaal dat de solidariteit tussen de generaties blijft bestaan. Jongeren betalen nu onevenredig veel en ouderen vrezen in het huidige stelsel dat ze gekort worden op hun pensioen. Dat dit hervormd kan worden, is een grote vooruitgang en maakt het pensioenstelsel rechtvaardiger.

Met de afspraken over het nieuwe pensioenstelsel is er ook een principe-akkoord over betere bescherming van zzp-ers bij arbeidsongeschiktheid. Hiermee wordt de kloof tussen werknemers en zzp-ers kleiner. Bovendien is het positief dat de te snelle stijging van de AOW leeftijd nu wordt beperkt.

Het vertrouwen in ons pensioenstelsel is tanende. Een nieuw pensioenstelsel is daarom hoognodig. Er moet nu nog veel uitgewerkt worden, maar ik heb er vertrouwen in dat ons pensioenstelsel zo ook voor komende generaties het beste ter wereld kan zijn.

Het proces om tot deze pensioendeal te komen, was de afgelopen jaren vaak intensief en moeizaam. Met dit principe-akkoord kunnen werkgevers en werknemers laten zien dat ze ondanks hun verschillen nog steeds in staat zijn om samen met het kabinet en een deel van de oppositie afspraken te maken in het belang van Nederland. In een tijd van groeiende kloven tussen rijk en arm, oud en jong, werkgever en werknemer, is aanvaarding van dit akkoord een laatste kans voor het ‘redelijke en moedige midden’. Hiermee kan de Polder haar bestaansrecht bewijzen en als dat lukt biedt het ook perspectief voor de grote vragen waar Nederland voor staat zoals de klimaatdoelen en de omslag naar schone energie.

Voorrang voor nieuwe woonvormen ouderen

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 04-03-2019 10:45

Door Gert-Jan Segers op 4 maart 2019 11:25

Voorrang voor nieuwe woonvormen ouderen

In Beetsterzwaag staat basisschool De Trime. De school gaat echter dicht en de grond komt vrij. Een groep zelfstandig wonende senioren staat te popelen om op het terrein een eigen min of meer beschutte woonvorm te stichten. De vraag is of dat gaat lukken: ook commerciële partijen hebben hun oog laten vallen op de grond.

Een goede buur is voor veel ouderen minstens zo belangrijk als een verre vriend. Voor die ‘goede buren’ moeten we dan ook ruimte maken. Dat gebeurt nog te weinig. Het is aan de overheid om langszij te komen en dit soort nieuwe woonvormen voor ouderen te faciliteren. Er is grote behoefte aan nieuwe woonvormen voor ouderen, nu met het verdwijnen van de bejaardentehuizen het gat tussen thuis wonen en het verpleeghuis heel groot is geworden. Het maatschappelijk belang van nieuwe woonvormen is veel groter dan het financiële belang van een zo hoog mogelijke prijs voor de grond.

De overheid moet nieuwe woonvormen voor ouderen voorrang geven boven bijvoorbeeld commerciële exploitatie van vrijkomende grond. Een bepaald percentage van alle nieuw te bouwen woningen moet bestemd worden voor deze nieuwe woonvormen. Daarbij is het belangrijk ook te kijken naar genoeg beschikbare grond. Hij wil dat provincies een provinciaal ‘ouderenwoonakkoord’ sluiten om hierover afspraken te maken.

De ChristenUnie pleitte er in de Tweede Kamer al met succes voor om een nationaal ‘ouderenwoonakkoord’ te sluiten. Daarin moeten afspraken worden gemaakt met alle maatschappelijke partijen die een rol spelen in de huisvesting van ouderen. De ChristenUnie wil dit nu ook provinciaal. Nieuwe woonvormen voor ouderen en vaak ook dóór ouderen verdienen onze steun.

In het provinciaal ouderenwoonakkoord kan bijvoorbeeld staan hoeveel procent van alle nieuwbouw bestemd moet worden voor nieuwe woonvormen voor ouderen. En hoe de provincies en gemeenten om willen gaan met vrijkomende grond. Daarmee komen er heldere, afrekenbare afspraken over hoe we zorgen dat ouderen een fijn en veilig thuis krijgen.