VVD-coryfee Ankie Broekers-Knol was tot vorige week voorzitter van de Eerste Kamer en begint nu aan haar nieuwe taak als Staatssecretaris van Immigratie (Justitie en Veiligheid). Het Nederlandse immigratiebeleid faalt al decennia. FVD wil weten hoe Broekers-Knol na zoveel jaren van lidmaatschap van een van de grootste pro-immigratiepartijen van Nederland nu eindelijk orde op zaken gaat stellen en een koerswijziging in het Nederlandse immigratiebeleid gaat afdwingen. Lees hier de 49 kamervragen.

Vraag 1Bent u bekend met het bericht “Broekers-Knol mag puinruimen; oplossing voor falend asielbeleid gevraagd”?

Vraag 2Erkent u dat sprake is van een falend asielbeleid? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3Waarom acht u zichzelf geschikt om de enorme problemen in de asielketen op te lossen, terwijl uw voorgangers daar jammerlijk in zijn tekortgeschoten?

Vraag 4Welke concrete doelen heeft u zich gesteld om gedurende uw ambtstermijn te verwezenlijken? Welke concrete wijzigingen van het asielbeleid zijn noodzakelijk om uw doelen te verwezenlijken? Op welke momenten en op welke wijze zult u meten of u voldoende voortgang boekt om die doelen te verwezenlijken?

Vraag 5Erkent u dat een toestand van ongecontroleerde massa-immigratie rampzalige gevolgen kan hebben voor het voortbestaan van een verzorgingsstaat?

Vraag 6Hoe beschouwt u de ingrijpende veranderingen in de samenstelling van de Nederlandse bevolking, die het gevolg zijn van het in de laatste decennia gevoerde asielbeleid? Ziet u hierin vooral kansen of vooral bedreigingen?

Vraag 7Hoeveel asielzoekers kan Nederland naar uw mening nog maximaal per jaar opvangen? Hoe gaat u ervoor zorgen dat dit aantal niet overschreden wordt?

Vraag 8Bent u bekend met het Australische asielbeleid? Zo ja, hoe beoordeelt u dit beleid? 

Vraag 9Bent u bereid de mogelijkheden te onderzoeken voor een grondige herziening van het Nederlandse asielbeleid? Zo nee, waarom niet?

Vraag 10Hoe zou het bedrag van 100 miljoen euro, dat het kabinet op grond van de Voorjaarsnota jaarlijks extra uittrekt voor de asielketen, naar uw oordeel besteed moeten worden? 

Vraag 11Hoe lang duurt het op dit moment gemiddeld tot een asielaanvraag in behandeling wordt genomen en hoe lang gemiddeld tot een aanvraag is afgehandeld? Wat vindt u van die termijnen?

Vraag 12Waarom hebben asielzoekers die nog niets hebben bijgedragen aan de Nederlandse maatschappij recht op een dwangsom, indien hun asielaanvraag niet tijdig wordt behandeld? Wat vindt u van deze regeling?

Vraag 13Hoeveel euro heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) sinds 2015 in totaal al uitgekeerd aan dwangsommen, wegens te trage afhandeling van asielaanvragen?

Vraag 14Erkent u dat de achterstanden bij de IND kleiner zouden worden, indien er minder asielzoekers toegelaten worden? Zo ja, bent u bereid zich in te spannen voor wijzigingen in het asielbeleid, waardoor er minder asielzoekers worden toegelaten? Zo nee, hoeveel personeel heeft de IND naar uw mening, bovenop de huidige +/- 3.000 fte, nog nodig om de achterstanden weg te werken?

Vraag 15Hoe gaat u voorkomen dat asielzoekers (en hun eventuele nakomelingen) zich, in afwachting van de beslissing op hun aanvraag, in Nederland wortelen?

Vraag 16Hoe ziet uw noodplan eruit, voor het geval er opnieuw een acute asielcrisis (vergelijkbaar met die van 2015) optreedt? Kan dat plan voorkomen dat er wederom in enkele maanden tijd ongecontroleerd tienduizenden kansarme asielzoekers ons land binnen komen?

Vraag 17Hoeveel kosten de talloze en eindeloze juridische procedures die door asielzoekers gevoerd worden de Nederlandse belastingbetaler op jaarbasis?

Vraag 18Biedt Nederland asielzoekers meer rechten, dan waar Nederland zich verdragsrechtelijk toe verplicht heeft? Zo ja, bent u bereid de rechten van asielzoekers te versoberen?

Vraag 19Wat is de huidige stand van zaken omtrent de veiligheid in asielzoekerscentra (AZC’s)? Hoeveel gevallen van agressie, bedreiging, geweld, seksuele intimidatie en overig crimineel of overlastgevend gedrag doen zich er gemiddeld per week nog voor?

Vraag 20Is er al een einde gekomen aan de onveilige werkomstandigheden voor medewerkers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)? Zo nee, hoe gaat u ervoor zorgen dat medewerkers van het COA zich weer veilig gaan voelen op de werkvloer?

Vraag 21Welke disciplinaire maatregelen worden opgelegd aan asielzoekers die zich gedurende hun verblijf in een AZC schuldig maken aan crimineel of overlastgevend gedrag?

Vraag 22Komen asielzoekers die zich gedurende hun verblijf in een AZC schuldig maken aan crimineel of overlastgevend gedrag nog in aanmerking voor een verblijfsvergunning? Zo ja, waarom?

Vraag 23Wat heeft u geleerd van de politieke doodzonde die uw voorganger heeft begaan, door het parlement desinformatie te verstrekken over criminaliteit onder asielzoekers?

Vraag 24Bent u bereid het parlement voortaan gevraagd en ongevraagd te informeren omtrent strafbare feiten die door asielzoekers worden gepleegd en omtrent overige informatie die kennelijk relevant is in het asieldebat? Zo ja, hoe gaat u ervoor zorgen dat dit ook gebeurt? Zo nee, waarom niet?

Vraag 25Hoe gaat u ervoor zorgen dat uw ambtenaren voortaan geen cijfers of andere informatie meer verdoezelen? Welke maatregelen zijn reeds genomen jegens de ambtenaren die zich hier onder het bewind van uw voorganger schuldig aan hebben gemaakt?

Vraag 26Kunt u een overzicht verstrekken van de hoeveelheid strafbare feiten waar asielzoekers van worden verdacht of reeds voor veroordeeld zijn, waarbij per type delict onderscheid gemaakt wordt tussen asielzoekers uit islamitische landen en asielzoekers uit niet-islamitische landen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 27Waarom komen asielzoekers met een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, na vijf jaar in aanmerking voor een permanente verblijfsvergunning, in plaats van dat ook na die termijn periodiek wordt bekeken welke asielzoekers terug kunnen naar hun land van herkomst? Hoe beoordeelt u dit beleid?

Vraag 28Hoeveel Syriërs die sinds 2014 naar Nederland zijn gekomen en aan wie een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd is verstrekt, komen – bij ongewijzigd beleid – de komende vijf jaren in aanmerking voor een permanente verblijfsvergunning? 

Vraag 29Houdt u rekening met de mogelijkheid dat veel Syriërs die naar Nederland zijn gevlucht, graag in Nederland blijven vertoeven, zelfs wanneer Syrië weer veilig is?

Vraag 30Bent u het ermee eens dat de Syrische mannen die gevlucht zijn (en hun vrouwen en kinderen hebben achtergelaten), indien Syrië weer veilig is zo snel mogelijk zouden moeten terugkeren om te helpen met de wederopbouw van het land?

Vraag 31Bent u op de hoogte van het standpunt van de Syrische overheid dat het land weer voldoende veilig is voor de degenen die het nodig vonden om te vluchten, om terug te keren en te helpen met de wederopbouw van het land?

Vraag 32Bent u ermee bekend dat vele tienduizenden Syriërs die tijdens de oorlog naar diverse buurlanden (niet zijnde verzorgingsstaten) zijn gevlucht, inmiddels weer zijn teruggekeerd om te helpen met de wederopbouw van het land? 

Vraag 33Bent u bereid het oordeel omtrent de terugkeermogelijkheden van Syriërs zo spoedig mogelijk te wijzigen en daarmee te voorkomen dat er de komende jaren onnodig tienduizenden permanente verblijfsvergunningen worden verstrekt?

Vraag 34Kunt u een schatting geven van de aantallen vreemdelingen die momenteel in Nederland verblijven, terwijl zij daar geen recht hebben (hierna: illegalen)? Hoeveel van hen verblijven momenteel in vreemdelingendetentie?

Vraag 35Hoeveel illegalen verlaten ons land wekelijks gemiddeld vrijwillig en hoeveel onvrijwillig?

Vraag 36Wat is het beleid ten aanzien van illegalen die weigeren Nederland te verlaten? 

Vraag 37Hoe gaat u ervoor zorgen dat illegalen zo spoedig mogelijk, al dan niet vrijwillig, Nederland verlaten?

Vraag 38Erkent u dat de opvang van illegalen, zoals die plaatsvindt in de gemeente Amsterdam, in strijd is met het kabinetsbeleid? Zo ja, bent u bereid om er in het kabinet op aan te dringen om in Amsterdam in te grijpen?

Vraag 39Erkent u dat pardonregelingen, waarbij illegalen massaal alsnog een verblijfsvergunning krijgen, ertoe kunnen leiden dat hoop gewekt wordt bij alle illegalen en hen motiveert om zich tegen uitzetting te blijven verzetten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 40Kunt u garanderen dat u zich er koste wat kost tegen zult verzetten dat er onder uw bewind opnieuw een pardonregeling tot stand wordt gebracht?

Vraag 41Hebben illegalen nog recht op rechtsbijstand? Zo ja, hoeveel kost dit de Nederlandse belastingbetaler op jaarbasis?

Vraag 42Erkent u dat een soevereine staat niet kan voortbestaan zonder grenzen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 43Erkent u dat deugdelijke grenscontrole een positieve bijdrage kan leveren aan de nationale veiligheid en openbare orde? Zo nee, waarom niet?

Vraag 44Op welke wijze worden de Nederlandse grenzen momenteel gecontroleerd? Is dit naar uw oordeel een effectieve wijze?

Vraag 45Hoeveel vreemdelingen treden naar schatting jaarlijks onrechtmatig ons land binnen?

Vraag 46Welke wijzigingen op het gebied van grenscontrole zouden naar uw oordeel noodzakelijk zijn om te voorkomen dat vreemdelingen onrechtmatig ons land binnentreden? 

Vraag 47Welke (internationale) rechtsregels verzetten zich ertegen dat wij onze grenzen deugdelijk kunnen controleren? Hoe gaat u zich ervoor inspannen om dergelijke regels aan te (laten) passen.

Vraag 48Bent u bereid om er in het kabinet voor te pleiten om (in internationaal verband) te bewerkstelligen dat wij onze grenzen weer deugdelijk kunnen controleren?

Vraag 49Kunt u de gestelde vragen tijdig en afzonderlijk van elkaar beantwoorden?