Nieuws van politieke partijen over Forum voor Democratie inzichtelijk

406 documenten

VVD roept samen met D66 en GroenLinks de klimaatnoodtoestand uit

Forum voor Democratie Forum voor Democratie GroenLinks VVD D66 PvdA Nederland 29-11-2019 17:50

“I want you to panic!”, riep de 16-jarige klimaatactiviste Greta Thunberg eerder dit jaar in het Europees Parlement. Het is deze beruchte uitspraak die door menig links-activistische politicus wordt gebruikt om het absurde en contraproductieve klimaatbeleid erdoor te drukken. Het lijkt er nu echter op dat de VVD hier net zo van overtuigd is als GroenLinks en D66. Want toen het Europees Parlement op donderdag 28 november officieel de “klimaatnoodtoestand” wilde uitroepen, stemde de VVD voor.

Steun voor Europese Green DealDe EU-resolutie, die met 429 stemmen voor en 225 tegen werd aangenomen, verklaart het volgende:

1. kondigt een noodsituatie op het gebied van klimaat en milieu af; dringt er bij de Europese Commissie, de lidstaten en alle mondiale actoren op aan met spoed de concrete maatregelen te nemen die nodig zijn om deze dreiging te bestrijden en in te dammen voordat het te laat is, en zegt toe zich hiervoor zelf in te zetten;

2. dringt er bij de nieuwe Commissie op aan de impact van alle relevante wetgevings- en begrotingsvoorstellen op het klimaat en het milieu uitvoerig te beoordelen en te waarborgen dat ze allemaal volledig in overeenstemming zijn met de doelstelling om de opwarming van de aarde onder 1,5 °C te houden, en dat ze niet bijdragen aan het verlies aan biodiversiteit;

3. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen en parlementen van de lidstaten.

De bedoeling van de resolutie is om via het klimaatbeleid de macht en legitimiteit van de Europese Unie verder uit te breiden. Het is dan ook geen toeval dat de resolutie tegelijkertijd werd aangenomen met de officiële benoeming van Frans Timmermans (PvdA) als Eurocommissaris voor Klimaat & Milieu (de VVD stemde hier ook voor). Deze resolutie zal volgens Timmermans de “democratische” steun vormen voor zijn ‘Europese Green Deal’, een megalomaan project dat 11.500 miljard euro moet kosten met als doel de EU in 2050 “volledig klimaatneutraal” te krijgen.

De klimaatambities van de VVDHet is tekenend voor de klimaatambities van de VVD die zich via de achterdeur, buiten het zicht van de kiezer, voltrekken. Mark Rutte zei jaren geleden nog dat windmolens “niet op wind, maar op subsidie draaien”. Nu zien we een absurde en ondoordachte draai in de beleidskeuzes van de VVD. Rutte wil fossiele brandstoffen uitfaseren zonder dat er goede alternatieven zijn. Hij wil inzetten op zon- en windenergie, maar het aandeel hiervan aan onze energiemix kwam in 2018 uit op slechts 2,3%. Biomassacentrales, ook onderdeel van de Green Deal, leverden 4,5% zogenaamde duurzame energie. Deze energiebron stoot 20% meer stikstof, fijnstof en broeikasgas uit dan stroom uit een kolencentrale. Hoe kan Rutte dit irrationele en peperdure beleid nog verdedigen?

Wat FVD wilFVD heeft uiteraard tegen deze resolutie gestemd. Wij gaan niet mee in het paniekvoetbal van de klimaatonheilsprofeten. Wij staan voor een realistisch beleid, waarbij we willen investeren in de ontwikkeling van kerncentrales. Dat is het beste alternatief dat we nu voor handen hebben. Hoge energiedichtheid, betrouwbare levering en geen luchtvervuiling.

Ook wil FVD vasthouden aan aardgas - de schoonste brandstof die er is. Nederland kent een van de meest hoogwaardige gasinfrastructuren ter wereld. Het gasverbod zorgt voor totaal onnodige, torenhoge kosten. Aardgas is de meest efficiënte en schone brandstof die er is. Wij hebben bovendien enorme hoeveelheden zélf voorradig. Niet alleen in Groningen, maar ook in de Waddenzee, voor de kust bij IJmuiden en elders. Wat ons betreft gaan de baten die voortkomen uit winning van deze reserves naar een Sovereign Wealth Fund, zoals bijvoorbeeld Noorwegen en Qatar dat ook hebben.”

Maar kernenergie en aardgas, dat willen de linkse partijen niet. En de VVD? Die volgt slaafs dit beleid. Er wordt ons een angst- en schuldgevoel aangepraat. Via het klimaatbeleid wordt de welvaart herverdeeld en de macht van de EU uitgebreid. Dat het klimaatbeleid voor de linkse partijen een middel is om een groene planeconomie tot stand te brengen, is een doelstelling die de VVD kennelijk van harte steunt.

VVD en CDA stemmen vóór terughalen IS-kinderen

Forum voor Democratie Forum voor Democratie D66 CDA PvdA GroenLinks VVD Nederland 28-11-2019 17:12

Op dinsdag 26 november hebben VVD en CDA in het Europees Parlement gestemd vóór het terughalen van IS-kinderen naar Europa. Mede door hun stem kon een EU-resolutie worden aangenomen die kinderen van IS-strijders laat terugkeren naar de Europese landen waar hun IS-ouders verbleven.

FeitenDe resolutie op initiatief van Groenlinks, D66 en PvdA, roept lidstaten op om “alle kinderen van buitenlandse strijders in het noordoosten van Syrië te repatriëren”. VVD en CDA stemden hier vóór. Het Europees Parlement dringt er nu bij EU-lidstaten op aan om “alle kinderen te repatriëren, rekening houdend met hun specifieke gezinssituatie en het belang van het kind als belangrijkste overweging”. De resolutie “betreurt” ook “dat de EU-lidstaten tot nu toe geen actie in die richting hebben ondernomen.”1 

Juist kinderen van IS-strijders zijn vatbaar voor radicalisering op latere leeftijd. Van jongs af aan zijn ze geïndoctrineerd met de giftige, kwaadaardige ideologie van de radicale islam. Ze zijn vanaf hun geboorte blootgesteld aan ongeëvenaarde gruwelijkheden en geweld en zijn opgevoed met wapens, trainingen en uiterst strenge islamitische beginselen. We weten dat het levensgevaarlijke, tikkende tijdbommen zijn die op ieder moment kunnen ontploffen. Het zijn bovendien kinderen die op geen enkele relevante manier Nederlands of Europees zijn. Het is dus niet alleen zeer gevaarlijk en volkomen strijdig met onze belangen om ze terug te halen; ook de argumenten om ze wél hierheen te halen, blijken flinterdun.

Verweer van VVD en CDAVVD en CDA verweren zich voor dit stuitende stemgedrag door te zeggen dat zij tegen de  omstreden tekst uit paragraaf 61 hebben gestemd.  VVD en CDA stemden weliswaar tegen dit stukje tekst, maar stemden uiteindelijk gewoon vóór de resolutie waar de betreffende tekst uit paragraaf 61 nog steeds onderdeel van was. Ze stemden dus vóór het halen van IS-kinderen naar Europese landen.

Illustratief voor probleem EUDeze hele gang van zaken is natuurlijk tekenend voor de onacceptabele opstelling van VVD en CDA in Brussel; ondanks alle verkiezingsbeloftes en praatjes voor de bühne stemmen ze uiteindelijk in met alle bizarre Brusselse plannen.

Bovendien laat het zien op welke wijze de Europese Unie constant de eigen macht weet te vergroten - en fundamenteel onhervormbaar is. Tussen een groot aantal bepalingen waar niemand het eigenlijk mee oneens kan zijn - maar die ook niet veel uithalen - wordt een kleine passage verwerkt waarin de soevereiniteit van EU-lidstaten wordt ondermijnd, immigratie verder wordt aangewakkerd, klimaatmaatregelen worden opgedrongen of transfers van Noord naar Zuid worden geregeld.

Omdat deze bepaling slechts een kleine speld in de hooiberg van wollige algemeenheden is, zien de meeste partijen altijd wel een reden om er toch voor te stemmen. Of voelen ze zich opgelaten om tegen te stemmen. Of lopen ze dan de beloofde toezegging die zij - op hun beurt - dan weer wilden opstrijken mis.

Zo dijt het bureaucratische monster in Brussel telkens weer een stukje verder uit. VVD en CDA zijn daaraan volledig medeplichtig.

1 Zoals de resolutie onder punt 61 bepaalt: “Toont zich uiterst bezorgd over de humanitaire situatie van kinderen van buitenlandse strijders in het noordoosten van Syrië en dringt er bij de lidstaten op aan alle Europese kinderen te repatriëren, rekening houdend met hun specifieke gezinssituatie en het belang van het kind als belangrijkste overweging, en de nodige steun te verlenen voor hun rehabilitatie en herintegratie; betreurt het dat de EU-lidstaten tot nu toe geen actie in die richting hebben ondernomen en dat er geen sprake is van coördinatie op EU-niveau”.

VVD Flevoland: Liberale beloften, klimaatcommunistisch beleid

Forum voor Democratie Forum voor Democratie VVD Nederland 26-11-2019 18:00

Op woensdag 20 november bespraken de Provinciale Staten in Flevoland het klimaatbesluit. Een week eerder zette Forum voor Democratie haar concrete voorstellen al helder uiteen in een aantal moties, waaronder de motie voor het lobbyen voor kernenergie en thoriumreactoren – die uiteindelijk ook werd aangenomen.

FVD is tegen dit Haagse klimaatbesluit om drie redenen die zo vanzelfsprekend zijn, dat je er eigenlijk niet omheen kunt:

Er wordt beweerd dat er een groot onheil over de wereld komt doordat de verdubbeling van de alle CO2 op de wereld volgens complexe klimaatmodellen zou leiden tot stijging van de gemiddelde temperatuur van 1,5 graad Celsius. Een voor de hand liggende vraag is dan: “Kloppen die klimaatmodellen eigenlijk wel?” Op de site Klimaatgek.nl wordt uiteengezet dat deze modellen zelf nog behoorlijk ter discussie staan.

Vast staat dat de maatregelen niet zullen leiden tot het vermijden van de opwarming. Dat heeft niet alleen met die klimaatmodellen te maken, maar vooral ook met het effect van de voorgestelde maatregelen op o.a. de hoeveelheid CO2 in de wereld. 

De maatregelen bestaan uit een pakket van regeltjes over wat gezinnen en bedrijven straks niet meer mogen en wel moeten, en uit een pakket van maatregelen uit de subsidiepot, die door gezinnen en bedrijven straks in de vorm van extra belastingen eerst gevuld moet worden. 

U kunt de bekostiging van die maatregelen proberen zelf na te lezen in een publicatie van het Centraal Planbureau, maar daar vindt u niet de kosten die u moet maken om aan de nieuwe regeltjes te gaan voldoen. Bijvoorbeeld: U mag straks uw oude HR ketel alleen nog maar vervangen door het tienvoudige van dit bedrag uit te geven aan een combinatie van HR ketel en warmtepomp. Als belastingbetaler heeft u eerst de subsidiepot gevuld, en daarna mag u een aanvraag doen om een klein beetje subsidie terug te krijgen. Leest u in het Vakblad Warmtepompen maar even wat u daarvoor moet doen.

In Flevoland ziet men kansen voor ondernemersHet Statendebat van 20 november liet zien hoe de VVD naar de burgers en bedrijven een façade van zogenaamde bezorgdheid optrekt om de effecten van het klimaatakkoord te verdoezelen. In werkelijkheid heeft de VVD allang haar handtekening onder het nieuwe klimaatcommunisme heeft gezet.

Dit werkt dan zo: als de overheid met een lawine aan nieuwe maatregelen bedrijven onderuit haalt, dan stelt de VVD: “we moeten niet tornen aan reeds verworven rechten.” En in de volgende zin stelt de VVD dat die maatregelen dan gewoon doorgaan, maar dat degenen wiens rechten door de versnipperaar zijn gehaald wel een vergoeding zullen krijgen van de overheid. Dus als u decennia lang met bloed, zweet en tranen uw onderneming hebt opgebouwd, krijgt u een vergoeding van de VVD als de klimaatcommunisten uw bedrijf komen saneren.

Maar er komen ook nieuwe bedrijven. De VVD noemt dit letterlijk “De VVD wil de weg vrij maken aan die ondernemers die willen bijdragen aan de uitvoering van de klimaatdoelstellingen.” Maar daarmee wordt alleen gedoeld op bedrijven, adviseurs en allerhande luchtfietsers die het beste in staat zijn om geld uit de subsidiepot te trekken. Dit heeft niets met vrij ondernemerschap te maken. Als het aan de VVD ligt werken wij straks allemaal voor De Staat. De tweede helft van de 20e eeuw heeft ons laten zien wat voor gevolgen het heeft voor onze welvaart en onze vrijheid als een samenleving in de greep komt van een door de staat gereguleerde economie.

Op dit moment is de overheid al druk bezig om ons denken te beïnvloeden. Op 20 november werd in Flevoland zelfs een motie aangenomen om adviseurs langs de scholen te laten gaan om uw en mijn kinderen te indoctrineren over het naderende ‘onheil’ van wat de rammelende klimaatmodellen zouden voorspellen. In Friesland heeft dat al 400.000 euro gekost. Dat had Forum voor Democratie liever besteed aan verbetering van de manier waarop wij ons onderwijs organiseren. Om terug te komen op het CPB rapport: Eén van de manieren om u in slaap te sussen is de salamitactiek van de overheid. Het effect van het klimaatakkoord op uw inkomen zou slechts enkele procenten zijn. Maar daarmee bedoelt men de maatregelen die er nu bijkomen, niet de ballast die onze economie al heeft binnengelaten. En tenslotte zonk de Titanic ook maar 0.6% per minuut.

Volgens Ray Dalio, de oprichter van Bridgewater, het grootste hedgefonds ter wereld, zit de wereldeconomie nu nog enkele jaren van de volgende ‘bear-market’ ofwel een slappere economische tijd aan (zie https://youtu.be/PHe0bXAIuk0 voor een begrijpelijker uitleg dan menig politicus u kan geven). Een goede overheid zorgt ervoor dat tijdens de hoogconjunctuur de kassen gevuld worden om de economie door de volgende dip heen te helpen en de koopkracht en welvaart niet teveel te laten verzwakken. Maar hoe zit het met Nederland? Hoeveel hebben we nog in kas nadat we tientallen miljarden in subsidiefondsen hebben gestopt en uiteindelijk met een berg windmolens - inmiddels 660 in Flevoland – en hectares met zonnepanelen, met als uitzicht nog eens torenhoge saneringskosten. Misschien zijn we dan maar al te blij dat we nog een baan in de agrarische sector kunnen vinden...

DE SPREKERS! Forum voor Democratie ALV 2019

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 24-11-2019 14:15

Zaterdag 30 november 2019 is het zover! Dan zal het vierde FVD-partijcongres plaatsvinden in de Midden Nederland Hallen in Barneveld.

Kernenergie: de energie van de toekomst

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 24-11-2019 12:55

Kernenergie: de energie van de toekomstKernenergie is veiligKernenergie is een van de meest duurzame energiebronnenKernenergie is spotgoedkoop

Ongeacht wat je vindt van de klimaatdiscussie; het beste alternatief voor ‘fossiele’ brandstoffen is kernenergie.

Vorig jaar was Michael Schellenberger in Nederland. Hij werd uitgeroepen door Time Magazine als ‘Hero of the Environment’ en was ooit fervent voorstander van zonne- en windenergie én een fel tegenstander van kernenergie. Nu reist hij de wereld over om uit te leggen waarom onze angsten voor kernenergie grotendeels ongegrond zijn.

Waarom zijn mensen tegen kernenergie, waaronder (vroeger) Schellenberger? Volgens Schellenberger heeft de anti-kernwapen-lobby haar aandacht gevestigd op kernenergie nadat ze er niet in slaagde de ontwikkeling van massavernietigingswapens te voorkomen. Daarbij helpt het natuurlijk ook niet dat de paar kernrampen die hebben plaatsgevonden breed worden uitgemeten in de media en iedereen nog eens extra bang wordt gemaakt.

Daarom zou het goed zijn om kernenergie op een objectieve manier opnieuw tegen het licht te houden. Er wordt steeds meer gesproken over de ontwikkeling van een nieuwe vorm van kernenergie: Thorium, met de gesmoltenzoutreactor. Volgens Schellenberger, is dat prima, maar niet per sé nodig voor de switch naar kernenergie. Moderne kerncentrales - op basis van uranium splijting - zijn al het beste alternatief wat we hebben.

Kernenergie is veilig

Een van grootste bezwaren die je hoort tegen kernenergie is dat het onveilig zou zijn. Maar als we op de cijfers afgaan blijkt het echter de veiligste vorm van energie te zijn.

Als we per energievorm kijken naar de hoeveelheid opgewekte energie (kWh) en het aantal doden dat dit wereldwijd met zich meebrengt, dan zien we kernenergie ver onderaan staan (zie figuur 1). Hierin zijn de ongelukken met kernreactoren meegenomen zoals die in Tsernobyl ruim 30 jaar geleden. Maar bijvoorbeeld ook ongelukken bij de installatie van waterkrachtcentrales. Overtuigend eist Energie-opwekking uit kernenergie wereldwijd de minste slachtoffers!

Figuur 1 Wereldwijde dodental per biljoen kilowattuur (kWh) opgewekte energie [1]

Straling dan? Dat is toch wel gevaarlijk?

De angst die wij hebben voor straling is erg overdreven. Naast dat er buiten een reactor geen extra straling meetbaar is, worden we elke dag blootgesteld aan grote hoeveelheden van diezelfde straling waar we ons geen seconde druk over maken. Zoals straling uit de aarde, kosmische straling en straling die we oplopen door het wonen in grote steden. Mensen betalen zelfs veel geld voor een natuurlijk ‘radon bad’, waar je letterlijk kunt baden in de radioactieve straling. Die ook vrijkomt bij een kernongeluk!

Ook de gevolgen van kernrampen worden zwaar overdreven. Bij de ramp in Fukushima is tot nu toe één dode geregistreerd als gevolg van de vrijgekomen straling [2], terwijl door de tsunami (die de ramp veroorzaakte) ruim 15.000 mensen om het leven kwamen [3]. Bij het ongeluk in Tsernobyl hebben veel mensen in het omringende gebied (na vele jaren) schildklierkanker opgelopen. Dit is echter geheel te wijten aan het laat en inadequaat reageren van de Russische overheid, die het ongeluk zelfs drie dagen later pas toegaf. De slachtoffers hebben nog dagen na de ramp melk gedronken uit het radioactieve gebied wat tot kanker leidde [4]. Als de regering meteen had ingegrepen en jodiumpillen had uitgedeeld was zelfs in de omgeving van Tsernobyl niemand gestorven.

Kernenergie is duurzaam

Kernenergie is - zonder serieuze concurrentie - de meest duurzame vorm van energie. Met het huidige wereldwijde verbruik is er nog voor ruim een eeuw kernenergie (met uranium) aanwezig [5]. Ruimschoots genoeg tijd dus om andere manieren van kernsplijting te ontwikkelen.

De hoeveelheid kernafval is bovendien minuscuul vergeleken met de energie die eruit wordt gehaald. En hoewel kernafval op zichzelf gevaarlijk kan zijn, zijn er voldoende moderne technieken om het voorgoed veilig op te slaan. In tegenstelling tot gebruikte windmolenbladen, waar nog steeds geen oplossing voor is - nadat deze maximaal 25 jaar hebben gedraaid. In 2050 zal er opgeteld 43 miljoen ton overtollige, oude windmolenbladen zijn - en dat kan dus zo de vuilnisbelt op [7]. Huidige zonnepanelen gaan ook niet langer dan 25 jaar mee en zijn net zo min duurzaam. Ze bevatten de giftige stoffen cadmium en lood, die na hun levensduur grotendeels in het milieu terecht komen omdat het recyclen van zonnepanelen niet winstgevend is.

Om aan te geven hoe weinig grondstoffen er in totaal gemoeid zijn bij energieopwekking met kernenergie, zie Figuur 2. Wat opvalt is dat alle zogenaamd duurzame vormen van energie veel meer materiaal gebruiken in de vorm van staal, beton, glas en cement. Zie ook dat uranium (fuel) bij kernenergie niet eens zichtbaar is in de huidige grafiek omdat het zo weinig is!

Figuur 2 Benodigd materiaal voor verschillende energievormen [8]

Kernenergie is goedkoop

Ondanks het feit dat zon en wind steeds goedkoper worden, neemt de waarde ervan af naarmate we er meer van installeren (zie Figuur 3). Dat komt omdat het aanbod van zon- en windenergie niet te regelen is met de vraag, zoals bij een kolen-, gas- of kerncentrale. Daardoor moet er een overschot aan windmolens en zonnepanelen gebouwd worden zodat er genoeg capaciteit is, als het even wat minder waait en/of de zon wat minder schijnt, laat staan als dat een heel seizoen of jaar het geval is! Daarnaast zal er energie opgeslagen moeten worden voor de onvermijdelijke fluctuaties die er alsnog gaan zijn, en waardoor het rendement verder achteruit gaat. Hiervoor moeten er peperdure batterijen of waterstofcentrales gebouwd worden, wat al met al resulteert in een significant hogere energierekening.

 

Figuur 3 Waardedaling wind- en zonne-energie bij toename marktaandeel, door de Duitse econoom Lion Hirth [9]

Vergeet bovendien niet dat wind- en zonne-energie in Nederland veel meer subsidie ontvangen dan welke andere energiebron dan ook en dat - ondanks mediaberichten - de eerste subsidieloze windparken op zee nog helemaal niet gebouwd worden. Via een omweg betaalt de belastingbetaler een derde van de energieprijs voor ‘offshore wind’ mee in de vorm van de aansluiting op het elektriciteitsnet van deze parken op zee. Dit alleen komt al neer op ruim €4 miljard [10].

Kernenergie dus

De keuze is dus makkelijk gemaakt. Moderne kernenergie is bij uitstek de meest veilige, schone, duurzame en goedkope energiebron. Frankrijk draait al decennia voor zo’n driekwart op kernenergie (die wij importeren) [11]. Ook Nederland moet kiezen voor een realistisch, toekomstbestendig energiebeleid. We moeten stoppen met onnodig dure zonne- en windenergie en nú de omslag maken naar kernenergie.

Bronnen

https://www.forbes.com/sites/jamesconca/2012/06/10/energys-deathprint-a-price-always-paid/#70b0e1ae709b

http://time.com/5388178/japan-first-fukushima-radiation-death/

https://www.npa.go.jp/news/other/earthquake2011/pdf/higaijokyo_e.pdf

http://www.who.int/ionizing_radiation/chernobyl/backgrounder/en/

https://www.scientificamerican.com/article/how-long-will-global-uranium-deposits-last/

https://www.forbes.com/sites/michaelshellenberger/2018/05/23/if-solar-panels-are-so-clean-why-do-they-produce-so-much-toxic-waste/#42f59e9f121c

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X17300491

http://environmentalprogress.org/health-and-safety/

http://environmentalprogress.org/technology-innovation-economics/#extra-subsidies

https://www.rekenkamer.nl/actueel/nieuws/2018/09/27/subsidieloos-windpark-nog-geen-feit-ondanks-forse-prijsdaling

https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power_in_France

Rob Roos: Van Green Deal naar Blackout?

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 23-11-2019 03:03

Naar verwachting zal eurocommissaris voor Klimaat Frans Timmermans in december zijn Europese Green Deal presenteren. Deze Green Deal lijkt misschien oude wijn in nieuwe zakken, maar dat is het niet. De Green New Deal stamt al uit de crisisjaren ’30 en werd daarna meerdere keren van stal gehaald. Zo presenteerde Rutte-1 in 2011 al eens de Green Deal. Een overeenkomst tussen Maxime Verhagen en de energiesector in Nederland.

Maar dit keer is het voor Timmermans menens. De Europese Commissie schat dat zelfs als de lidstaten al hun plannen voor de komende 10 jaar waarmaken, het elk jaar - gedurende twee decennia - zo'n 575 miljard euro kost om tegen 2050 nul netto-uitstoot CO2 te bereiken. Dat is 215 euro per gezin per maand. 

Dit zijn astronomische bedragen. Daar komt bij dat er nog geen enkel idee is hoe we straks onze energie wel gaan opwekken als we fossiel daadwerkelijk uitfaseren. Kernenergie is de meest reële optie met de kennis die we nu hebben. Het voordeel van kernenergie is dat het een hoge energiedichtheid heeft, in het geheel geen luchtvervuiling en nagenoeg geen CO2 uitstoot. Een ander belangrijk aspect is dat het heel bedrijfszeker is. Levering van energie is gegarandeerd omdat we niet afhankelijk zijn van de weersinvloeden zoals bij zon- en windenergie wel het geval is. 

Frankrijk heeft 58 nucleaire reactoren en wekt ruim 70% van de Franse elektriciteitsbehoefte op tegen relatief lage kosten voor de consument. Het overschot elektriciteit exporteert Frankrijk naar de buurlanden. Duitsland wekt 12,5% van de elektriciteit op door kernenergie. Die hoeveelheid is gehalveerd sinds 2011. Het Fukushima-incident in dat jaar leidde tot het twijfelachtige besluit van de regering om kernenergie in Duitsland geleidelijk af te schaffen. Veel reactoren werden kort na het incident gesloten. Slechts zeven zijn er nu nog operationeel die waarschijnlijk zullen sluiten in 2022. Duitsland haalt inmiddels 37% van de stroom uit ‘hernieuwbare’ energie. ‘Mooi’ zou je denken. Maar de Duitsers betalen bijna twee keer zoveel voor hun elektriciteitsrekening dan de Fransen, en bovendien is de CO2 uitstoot in Duitsland maar liefst tien keer hoger.

Als je deze sprekende vergelijking ziet is het zo klaar als een klontje: Om de klimaatdoelstelling van de Green Deal te bereiken, moeten we inzetten op kernenergie om fossiel te vervangen. Maar er is nog een probleem. De huidige 167 kernreactoren binnen de EU leveren circa 25% van de elektrische energie en zullen moeten sluiten voor 2030 omdat zij het einde van de levenscyclus bereiken. Betaalbare energie en vooral ook betrouwbare levering is broodnodig voor onze welvaart en ons welzijn. Een stabiele achtervang is essentieel. Met enkel windturbines en zonne-energie gaan we het niet redden en biomassa is ook een onhoudbare oplossing gebleken. 

Vanwege het hoge percentage renewables in Duitsland is daar inmiddels een discussie gaande: Does renewables pioneer Germany risk running out of power? De stabiliteit van de energielevering zit op de grens van het toelaatbare. Zodra de stroomvraag groter wordt dan wat er wordt opgewekt klapt het net eruit. In vaktermen heet dat een ‘blackout’. Dit heeft grote gevolgen voor de economie en onze veiligheid. 

We hebben dus geen opties meer. Omdat de bouw van een kerncentrale tussen de vijf en vijftien jaar duurt moeten we snel besluiten nemen. Regeren is immers vooruitzien. Hier denken de Groenen en een deel van de Liberalen geheel anders over. Zij hebben dit probleem kennelijk nog niet gezien, of ze willen het niet zien. Via een kleine regel in een resolutie over het klimaat, dat  maandag 25 november 2019 in het Europees Parlement op de agenda staat, proberen zij nu ook kernenergie uit te faseren:

Believes that nuclear power is neither safe, nor environmentally or economically

sustainable; proposes, therefore, that a just transition strategy be developed for the

phasing out of nuclear power in the EU.

Eerst fossiel en nu dus ook kernenergie! De oplossing over hoe we dan wel aan onze energievoorziening moeten komen, vertellen ze er niet bij. Van Green Deal naar Blackout?  Met zijn allen op de bakfiets en koken op een romantisch houtvuurtje? Niet voor Forum voor Democratie. Wij geloven in innovatie én economische groei. Wij geloven in échte vooruitgang. Uiteraard gaan we tegen deze resolutie stemmen en zorgen dat het energievraagstuk snel op de agenda komt.

We bestaan 5 jaar!

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 20-11-2019 22:00

Vandaag is het precies 5 jaar geleden dat ik Forum voor Democratie oprichtte. Eerst als piepkleine denktank, toen als beginnende partij - en nu vieren we ons eerste lustrum als één van de grootste bewegingen van het land!

Elke dag ontroert het me weer hoeveel steun we ontvangen uit het hele land. Elke dag ook, zien we de misstanden verder toenemen en onze identiteit verder verwateren, onze soevereiniteit verder verdunnen, ons geld verder verdampen...

Daarom is onze beweging zo hard nodig. Wij gaan samen het tij keren.

In de afgelopen 5 jaar zijn we met uw steun zó ver gekomen. Onze beweging brengt nu vernieuwing in de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, alle provincies, het Europees Parlement en de Amsterdamse gemeenteraad. En onze groei gaat door. Steeds sneller.

DANK! En van harte gefeliciteerd met uw en onze verjaardag!

Thierry Baudet

Eppink: De EU grijpt val van de Muur aan voor borstklopperij

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 16-11-2019 01:25

Het Europees Parlement greep de herdenking van de val van de Berlijnse Muur aan voor een partijtje geschiedherschrijving. Europese eenwording zou een belangrijke factor zijn geweest bij het einde van de Muur, zo meenden veel sprekers. Maar het was toch echt de Amerikaanse president Ronald Reagan die op 12 juni 1987 zei: “Meneer Gorbatsjov, haal die muur neer”. Het was toch echt een Poolse Paus die Polen in beweging zette. Maar Reagan stond in West-Europa te boek als oorlogshitser en de Paus werd weggelachen als “Popie Jopie”.

Ik heb het toenmalige Oostblok vrij goed gekend. Reisde door de DDR, Polen, Tsjechoslowakije en de Sovjet-Unie. Leerde Russisch. Op mijn verjaardag, op 7 november 1989, was ik in Oost-Berlijn en zag de DDR voor eigen ogen desintegreren. Het waren vooral gewone mensen die een einde maakten aan die staat. Niet de toenmalige Europese Gemeenschap die bang was voor “instabiliteit”. Niet de Fransen die een herenigd Duitsland vreesden. Niet Nederland waar enkele PvdA- politici de Berlijnse Muur een historische noodzaak vonden. En zeker niet de Vriendschapsvereniging Nederland-DDR die werd geleid door een D66-politicus. Maar dertig jaar na dato meldt de EU zich eventjes als verzetsstrijder.

Eigenlijk zou je de vraag kunnen stellen of na dertig jaar veel kenmerken uit het toenmalige Oostblok zijn terug te vinden in de EU. Ze sijpelen geleidelijk door in de almaar uitdijende Brusselse bureaucratie die door de pas overleden Russische dissident Vladimir Boekovski werd omschreven als een variant op de Sovjet-Unie.

In het Oostblok werden de burgers verondersteld de regering zonder opzienbarende kritiek te volgen in, wat heette, het “wetenschappelijk socialisme”. Andersdenkenden werden afgeschilderd als onwetenschappelijke prutsers. Zij verdienden straf of opname in een psychiatrische inrichting. De macht was in handen van een kleine, ongekozen elite die het beter wist. Zij was de maatschappelijke voorhoede. Macht werd gecentraliseerd en de media waren eenvormig. Het partijblad Neues Deutschland publiceerde hoera-berichten over de DDR en de Pravda over de Sovjet-Unie.

Herkent U iets? Een wazig beeld wordt langzaamaan duidelijker. De EU wordt beheerst door eenheidsdenken, met de eis van “meer Europa” die vanzelf “een steeds hechtere Unie” moet worden. Dit proces moet uitmonden in een Europese federale staat. Wie op dit gevaar wijst, wordt verketterd als “populist” of “nationalist” en wordt gebrandmerkt, zoals vroeger critici in de DDR, als “vijanden van het volk”. Macht wordt vooral gecentraliseerd via het klimaatbeleid. Klimaat bepaalt elk beleidsterrein en de EU produceert de regels en standaarden. Dit maakt Frans Timmermans tot een machtig autoritair figuur. Zoals de Russische partij-apparatsjiks. De “wetenschap” staat wederom vast en wie kritiek heeft op het klimaatbeleid is “onwetenschappelijk”. Niet alleen een doorsnee “populist”, maar ook nog “klimaatontkenner”. Rijp voor de inrichting.

De media worden eenvormiger en dragen kritiekloos de EU-boodschap uit. Zie de NPO. Hetzelfde in de meeste geschreven media. De Europese Commissie wil in de nieuwe meerjarenbegroting 600 miljoen euro voor zelfpromotie. Het Europees Parlement eist zelfs 1,8 miljard. Met zulke bedragen kan de EU de media gewoon kopen. Reisjes, conferenties en schnabbeltjes. Het kan niet op. Zolang de ‘juiste’ boodschap maar wordt verkondigd.

De sociale media zijn nog een probleem, maar ook daar wordt aan gewerkt. Duitsland heeft al een Netzdurchsetzungsgesetz om “hate speech” tegen te gaan. Techbedrijven als Facebook die niet tijdig optreden tegen digitale “haatzaaierij” kunnen een boete krijgen. Enorme bedragen, tot 50 miljoen. Die bedrijven zijn er als de kippen bij om ongepaste meningen meteen van het net te halen. En accounts te blokkeren.

Inwoners uit het vroegere Oostblok voelen nattigheid. Ze zien niet alleen politiek centralisme vanuit Brussel. Ze ruiken het. Ze worden steeds sceptischer over de zaken die de EU wil opdringen, vergezeld van een hautain toontje vanuit het “Westblok”. Want deze landen willen hun soevereiniteit, eigen identiteit en cultuur beschermen. Polen en Hongarije krijgen daarom zware kritiek vanuit de EU. Beide landen verzetten zich tegen gedwongen verspreiding van asielzoekers. Het vroegere Oostblok heeft zich volledig onttrokken aan de gevolgen van massa-immigratie die in Zweden leidt tot grof geweld tegen vrouwen, en een hele serie explosies door elkaar bestrijdende bendes.

Dertig jaar na de val van de Berlijnse Muur loopt er een culturele muur door Europa, omdat de EU de geschiedenis herschrijft en in de voetsporen stapt van het systeem dat zich destijds ook een “Unie” noemde.

Waar is FVD zoal mee bezig in de Provinciale Staten van Fryslân?

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Fryslân 14-11-2019 12:40

Na roerige verkiezingen van maart 2019 en met het vertrouwen van de kiezer op zak is FVD Fryslân volop aan de slag gegaan in de Provinciale Staten. We hebben beloftes gemaakt, en nu moeten die waargemaakt worden. De Friese fractie doet haar uiterste best in de provinciale politiek haar pragmatische en daadkrachtige geluid te laten horen. En dat lukt! Kijk met ons mee in dit korte filmpje.

Forum voor Democratie Brabant vindt dat alle politiebureaus in Brabant open moeten blijven

Forum voor Democratie Forum voor Democratie noord-brabant 08-11-2019 13:55

Forum voor Democratie Brabant vindt dat alle politiebureaus in Brabant open moeten blijven en dat er geen Brabantse agenten in Amsterdam ingezet moeten worden

Brabantse agenten worden elders ingezet en politiebureaus moeten sluiten omdat de Nationale politie een capaciteitsprobleem heeft. Naast beperkte capaciteit in de steden is de kaalslag van de capaciteit en voorzieningen in Brabantse dorpen desastreus voor het veiligheidsgevoel en de pakkans van misdrijven en overtredingen. 

De politieposten in Maarheeze en Valkenswaard gaan al gedeeltelijk dicht. Brabant heeft juist MEER i.p.v. minder agenten nodig. De fractie van Forum voor Democratie stelt in de bijgevoegde brief vragen aan Gedeputeerde Staten en specifiek aan de gedeputeerde veiligheid.