Nieuws van politieke partijen in Almelo inzichtelijk

3375 documenten

Presentatie Politiek Beraad 12 november 2019 – Basisschool de Telgenborch

Partij Vrij Almelo (PVA) Partij Vrij Almelo (PVA) Almelo 13-11-2019 18:54

Oude locatie Basisschool de Telgenborch aan de Welgelegen

FIRST LEGO League (FLL) is een internationale wedstrijd voor kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 14 jaar. Aan deze wedstrijd doen jaarlijks 290.000 kinderen mee uit 82 verschillende landen. Een team kan uit maximaal 10 kinderen bestaan.

De wedstrijden bestaan uit een aantal verschillende onderdelen. Zo bouwen en programmeren de teams een robot van Lego die zelfstandig een parcours moet kunnen rijden op de wedstrijdtafel. Binnen een bepaalde tijd moet deze robot allerlei missies (opdrachten) uitvoeren om zoveel mogelijk punten te scoren. Deze missies zijn elk jaar anders. Bij deze wedstrijden worden niet alleen de robots en de programmatuur beoordeeld tijdens de technische presentatie, moet er een presentatie worden gegeven over het project dat elk jaar anders is. De teams doen onderzoek naar het thema en ontdekken hierdoor een probleem. Met hulp van deskundigen en bedrijven die het team benaderd, wordt er een innovatieve oplossing bedacht voor dit probleem. Tijdens de projectpresentatie wordt deze oplossing aan de jury gepresenteerd. Naast de robotwedstrijd, technische -en projectpresentatie is er ook een teampresentatie waarbij de teams ook worden beoordeeld op hun teamwork en sportiviteit (core values).

De Telgenborch neemt ieder jaar deel aan de First Lego League. Het is een buitenschoolse activiteit voor de leerlingen van groep 7 en groep 8. Ieder kind in deze groepen van de school mogen zich hiervoor aanmelden.

Bij het onderdeel innovatieproject werd de Partij Vrij Almelo (PVA) uitgenodigd naar aanleiding van vragen die de partij stelde aan het college van B&W over vermeende bouwplannen die zouden plaatsvinden op de oude locatie van basisschool de Telgenborch aan de Welgelegen (Schelfhorst). De plannen zouden gaan over de bouw van een zorgcentrum zonder de omwonenden daar voortijdig van in kennis te stellen.

Bewoners uit de omgeving maken zich ernstig zorgen over verkeersdrukte en overlast die hierbij zou ontstaan en vroegen de gemeente Almelo om opheldering. Veel vragen werden niet of nauwelijks beantwoord.

Door middel van een vragenlijst gingen de scholieren bewoners interviewen waarna zij hun bevindingen en eigen voorstel tijdens een Politiek Beraad via een presentatie lieten zien. Raadsleden konden daarna vragen stellen.

Presentatie Politiek Beraad 12 november 2019 – Basischool de Telgenborch

De verlichting in de haven van Almelo d…

Lokaal Almelo Samen Lokaal Almelo Samen Almelo 13-11-2019 18:10

De verlichting in de haven van Almelo doen t. Vanavond zijn ze getest. Ik vind het schitterend!

2e concept congresstuk beschikbaar

SP SP Almelo 11-11-2019 10:53

Het 2e concept congresstuk is beschikbaar en zal besproken worden op de ledenvergadering van 18 november a.s. Klik hier voor het stuk en hier voor de kandidatenlijst voor het partijbestuur.

Deze ledenvergadering begint om 20 uur in zaal 3 van wijkcentrum Egbertus aan de Arendsboerweg 3 in Almelo. Elk SP lid is van harte welkom en je kan je opgeven doort een email te sturen aan almelo@sp.nl.

Programmabegroting 2020

Partij Vrij Almelo (PVA) Partij Vrij Almelo (PVA) GroenLinks Almelo 10-11-2019 14:25

College, ambtenaren. Dank voor het vele werk dat voorafgegaan is aan de totstandkoming van deze programmabegroting.

In deze begroting ligt de focus op het realiseren van een gastvrije vitale stad waarin iedereen kan meedoen. Alleen mensen met plasproblemen mogen volgens uw begroting dat niet.

Uw begroting is in strijd met het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Dit VN-verdrag verplicht gemeenten tot het hebben van openbare toiletten. Toiletten die de gemeente nog steeds niet heeft.

Velen durven de stad niet in omdat er geen serieuze openbare toiletten zijn. De Maag Lever Darm Stichting heeft u aangeboden hun kennis aan uw college over te dragen over hoe en op welke wijze toiletvoorzieningen in de binnenstad gerealiseerd kunnen worden.

Ook wil PVA graag dat uw college zich aanmeldt om het toiletsymposium op donderdag 21 november van 9.30 tot 14.00 uur bij te wonen.

We noemen enkele punten uit de begroting:

Economie en participatie

We willen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen bieden. De sectoren Logistiek en hightech zou volgens u die kansen kunnen geven. Wij betwijfelen dat. In de logistiek is onvoldoende ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe technische vaardigheden. Dat komt doordat de sector aan de vooravond staat van grote technische veranderingen op het gebied van robotisering en automatisering.

Veiligheid

Deze is in het geding. Drugscriminelen en verwarde personen veroorzaken veel onveiligheid. Met preventie hadden veel van deze bronnen van onveiligheden kunnen worden voorkomen.

Het college dient de bestaande hulpverlening naar een hoger niveau te tillen zodat de politie zich meer kan richten op de echte politietaken.

Sociaal domein

Ons uitgangspunt is dat iedereen op intensieve jeugdhulp moet kunnen rekenen. Daar mag niet op beknibbeld worden. Positief zijn we over het project buurtbemiddeling.

Energieneutraal

Op de vraag of Almelo in 2050 haar energiedoelstelling kan halen zonder windmolens, geeft de begroting geen antwoord. Er moet in het jaar 2030 690 KWh grootschalige hernieuwbare energieopwekking op land gerealiseerd zijn. Zonder het gebruik van windenergie gaat dat volgens u niet lukken. Uw antwoorden op de PVA-vragen geeft aan dat u omwonenden pas wilt informeren zodra zij windmolens in hun achtertuin krijgen. Dat is voor PVA geen participatie. En dat moet anders.

Burgerparticipatie

De gemeente veroorzaakte veel rechtszaken. Burgers kwamen lijnrecht tegenover de gemeente tot en met de Raad van State. Dit maakt mensen moedwillig kapot. Willen we dit? Nee. De PVA wil dat B&W of een lid ervan persoonlijk in gesprek gaat met burgers om te horen wat er speelt en wellicht meer met tijdelijke vergunningen gaat werken als kostenbesparende tussenoplossing. Deze aanpak bespaart veel geld, ergernis en stress.

Vuurwerkvrije zones

Elk jaar is er aanzienlijke schade en overlast voor mens, dier en milieu. Voor een veilige viering is het noodzakelijk om de huidige aanpak ook op gemeentelijk niveau aan te pakken. De PVA dient samen met GroenLinks een motie in om in Almelo een pilot te houden met vrijwillige vuurwerkvrije zones waarbij de gemeente een faciliterende rol heeft. De Pilot vrijwillige vuurwerkvrije zones in het eerste kwartaal van 2020 te evalueren en met eventuele aanpassingen te komen.

Aardbeving op de Molukken

Er zijn aardbevingen op de Molukken, die sinds 26 september 2019 regelmatig plaatsvinden

PVA fractie en fractie Leefbaar Almelo doen een oproep aan de raad om de motie te steunen tot het geven van een eenmalige financiële ondersteuning.

Onze gemeente deed dat al eerder voor Haïti en Pakistan zonder dat we enige binding met deze landen hadden gehad.  Die heeft Nederland en de gemeente wel met de Molukken. We moeten dit moedige volk niet in de steek laten.

Tot slot.

We zien graag dat inwoners hun eigen kracht en sociaal netwerk inzetten voor zichzelf en anderen. Dit is onderlinge hulp. Mantelzorger, vrijwilliger en fysieke voorzieningen in hun omgeving. De organisatie ervan vraagt wel om cultuur- en mentaliteitsverandering bij de gemeente. De gemeente moet loslaten, vertrouwen geven en ruimte bieden aan initiatieven van inwoners.

Met andere woorden;…niet eerst beleid schrijven en je plannen voor de vorm nog even voorleggen aan je inwoners, maar tijdens het schrijven de wens van je inwoners centraal stellen. Op deze manier geef je inwoners echt invloed in de veranderingen.

Reactie:

Het optimisme van vorig jaar bij de presentatie van de begroting waren dit jaar een heel stuk getemperd. Zorgen over de toenemende schuldenlast in de komende jaren, de forse zorgvraag onder jongeren in Almelo, de grote financiële onzekerheid, onvoldoende medezeggenschap van burgers, uitvoering wet economie en participatie en bovenal de plaatsing van openbare toiletten niet in de begroting op te nemen is de bekende druppel die er voor gezorgd heeft om tegen de begroting te stemmen.

Steeds vaker plaatsten wij het onderwerp openbare toiletten op de agenda en steeds  gebeurde er niets. En dat terwijl zo’n 1 op de 20 mensen liever thuis blijft omdat er niet voldoende toiletten zijn. Onze grote wens is dat in gebieden waar veel mensen komen, zoals winkelstraten, om de 500 meter een openbaar toilet is. Mensen moeten binnen vijf minuten een toilet kunnen vinden, anders zijn ze te laat.

In dat opzicht is het niet alleen onbeschaafd, vies, maar ook weinig sociaal omdat op die manier geen rekening wordt gehouden met – inderdaad – de basisbehoeften van de mens. Maar meer nog dan de gezonde mens zijn b.v. vooral ouderen en chronisch zieken hiervan de dupe.

Stemuitslag Rv Programmabegroting 2020

Klimaatvooruitzichten in 1978

Partij Vrij Almelo (PVA) Partij Vrij Almelo (PVA) Almelo 09-11-2019 17:39

... in 1988 zou een nieuwe IJstijd moeten begonnen zijn. Daar zijn we gelukkig aan ontsnapt dankzij de open haarden, de dieseltjes, de winderige veestapel, de zweetvoeten, de rokers, de frituren, de escargotskraampjes, de vooruitziende politici…

Mail (will not be published) (required)

Maand selecteren

november 2019

oktober 2019

september 2019

augustus 2019

juli 2019

juni 2019

mei 2019

april 2019

maart 2019

februari 2019

januari 2019

december 2018

november 2018

oktober 2018

september 2018

augustus 2018

juli 2018

juni 2018

mei 2018

april 2018

maart 2018

februari 2018

januari 2018

december 2017

november 2017

oktober 2017

september 2017

augustus 2017

juli 2017

juni 2017

mei 2017

april 2017

maart 2017

februari 2017

januari 2017

december 2016

november 2016

oktober 2016

september 2016

augustus 2016

juli 2016

juni 2016

mei 2016

april 2016

maart 2016

februari 2016

januari 2016

december 2015

november 2015

oktober 2015

september 2015

augustus 2015

juli 2015

juni 2015

mei 2015

april 2015

maart 2015

februari 2015

januari 2015

december 2014

november 2014

oktober 2014

september 2014

augustus 2014

juli 2014

juni 2014

mei 2014

april 2014

maart 2014

februari 2014

januari 2014

december 2013

november 2013

oktober 2013

september 2013

augustus 2013

juli 2013

juni 2013

mei 2013

april 2013

maart 2013

februari 2013

januari 2013

december 2012

november 2012

oktober 2012

september 2012

augustus 2012

juli 2012

juni 2012

mei 2012

april 2012

maart 2012

februari 2012

januari 2012

december 2011

november 2011

oktober 2011

september 2011

augustus 2011

juli 2011

juni 2011

mei 2011

april 2011

maart 2011

februari 2011

januari 2011

december 2010

november 2010

oktober 2010

september 2010

augustus 2010

juli 2010

juni 2010

mei 2010

april 2010

Partij Vrij Almelo Dicht bij de burger

Beleid toetsen op gevolgen voor jongeren

ChristenUnie ChristenUnie Almelo 09-11-2019 16:39

https://almelo.christenunie.nl/k/n5993/news/view/1281398/173756/coality-Y.jpgDeze generatie is de eerste die het weer slechter krijgt dan hun ouders. In lijn met landelijke ontwikkelingen (Coalitie-Y) heeft de ChristenUnie het college opgeroepen om het beleid te toetsen op het effect op jongeren. De raad steunde het voorstel (motie) met ruime meerderheid (30 voor, 4 tegen).

De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen d.d. 7 november 2019,

Gehoord de beraadslaging,

Constateert

Dat volgens de Sociaal Economische Raad (SER) de stapeling van wetten op korte en lange termijn vooral nadelig uitpakt voor jongeren;

Overweegt

Dat veel jongeren weerbaar maar tegelijk zwaar belast zijn; Dat jongeren zorgen hebben over financiën, werk en huisvesting; Dat er ook lokaal beleid ontwikkeld wordt (o.a. sociaaleconomisch of op het gebied van woningbouw) dat effect heeft op de kansen en mogelijkheden van jongeren; Dat er voorkomen moet worden dat jongeren onevenredig gedupeerd worden door stapelingen van beleidskeuzes, kortingen en bezuinigingen;

Verzoekt het college

Om een ‘generatietoets’ in te voeren waarmee voorgenomen beleid standaard en vooraf getoetst wordt op de eventuele onevenredige impact ervan op verschillende leeftijdscategorieën;

en gaat over tot de orde van de dag.

Algemene beschouwingen bij de Begroting 2020

ChristenUnie ChristenUnie Almelo 09-11-2019 16:14

https://almelo.christenunie.nl/k/n5993/news/view/1281397/173756/nieuwestadhuisVan 's ochtends 9 uur tot 's avonds 22 uur vergaderde de gemeenteraad over de begroting voor 2020. Lees onze bijdrage over onder andere Soweco, bezuinigingen op subsidies, mensenhandel en prestatiedruk bij jongeren.

Begrotingsbehandeling 2020: Bijdrage ChristenUnie Almelo

7 november 2019

Voor ons ligt de begroting 2020. Vooraf kunnen we stellen dat het een bijzonder goed leesbaar document is. Ook inhoudelijk kan de fractie van de ChristenUnie zich er goed in vinden.

Allereerst het financieel herstel, ook voor de ChristenUnie een zeer belangrijk uitgangspunt. De Jaarverantwoording 2018 sloten we af met een positief eigen vermogen. Lopend jaar (2019) sluiten we af met een tekort maar dit tekort is niet zo groot als tijdens de voorjaarsrapportage geschetst. Wellicht starten we 2020 nog met een negatief eigen vermogen maar de begroting 2020 is sluitend en het financieel meerjarenperspectief biedt gunstige vooruitzichten. Menigeen had dit een half jaar geleden voor onmogelijk geacht!

Wel moeten wij daarbij blijven waken voor een opschuivend perspectief. Precies vier jaar geleden, bij de behandeling van de begroting 2016, heeft de ChristenUnie er al op gewezen dat je de boodschap dat het op korte termijn moeilijk is, maar dat de lange termijn meerjarig sluitend is, dat je die boodschap niet elk jaar kunt herhalen. Daarbij moet wel worden gezegd dat Almelo toen nog (net) niet onder preventief toezicht van de Provincie Overijssel was gesteld. Sindsdien is er veel veranderd. Bij de toelichting op de financiële scan van Almelo (8 oktober jl.) zijn door de Provincie al twee zaken benadrukt: ten eerste dat Almelo de afgelopen jaren een bijzondere prestatie heeft geleverd in het terugdringen van de tekorten en ten tweede dat we op een ‘kantelpunt’ staan. We kunnen uitzien naar betere tijden waarin we niet meer onder toezicht staan en er investeringsruimte ontstaat! Chapeau!

Niettemin blijft de begroting zeer kwetsbaar, zoals ook weergegeven in de begroting. In 2020 is geen buffer meer beschikbaar om eventuele tegenvallers in het sociaal domein op te kunnen vangen (blz. 20). We hebben nog geen weerstandvermogen.

In de begroting herkennen en onderschrijven we een groot aantal speerpunten van de ChristenUnie. Bevordering van de zelfredzaamheid en participatie van onze inwoners. Inwoners aan het werk helpen. Een collectieve schuldregeling. Een duurzaam wagenpark. Oog voor het probleem van winkelleegstand. Zomaar wat punten waar we ook als ChristenUnie voor staan. Een aantal actuele punten willen we er onderstaand uitlichten.

Iedereen telt mee: Subsidie en Vrijwilligers

Overeenkomstig de wens van een ruime meerderheid van de raad is in de begroting een besparingsvoorstel op het totaalbedrag van de subsidies opgenomen. In de zoekrichtingen naar bezuinigingen wordt niemand bij voorbaat uitgesloten, is de boodschap van de raad (motie ‘kaders omvang zoekrichting subsidies’ d.d. 27 juni 2019). De genoemde motie uit juni jl. is echter niet alleen financieel van aard, als bezuinigingsopgave. De motie ligt in het verlengde van een reeks eerdere moties van de raad met steeds dezelfde strekking. Dat begint met de unaniem aangenomen motie ‘Right to Challenge’ bij de begrotingsbehandeling 2015 (d.d. 13 november 2014). De boodschap van de raad aan het college is om inwoners écht ruimte te geven om taken in de stad op zich te nemen. De achterliggende visie is dat inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in toenemende mate eigen verantwoordelijkheid en initiatieven nemen voor een betere samenleving, en dat de rol van de (compacte en integere) overheid daar meer op aan dient te sluiten[1].

Bij de behandeling van de perspectiefnota op 2 juli 2015 volgt de eveneens unaniem aangenomen motie ‘Sturen met subsidie op maatschappelijke effecten vanuit opdrachtgeverschap’. De boodschap van de raad is dat, bij het verstrekken van subsidie, de gemeente in haar opdrachtformulering de gewenste maatschappelijke effecten van de subsidie benoemt. Dit moet er toe leiden dat ‘zware zorgkosten en het beroep op de overheid voor ondersteuning verminderen’. Aan het college wordt gevraagd de behaalde maatschappelijke effecten jaarlijks voor te leggen aan de raad, en om nieuwe partijen toe te laten tot de subsidiemogelijkheden die deze effecten nastreven.

De vraag is wat er terecht komt en terechtgekomen is van enerzijds dit opschudden van het gemeentelijk subsidieregister en anderzijds dit jaarlijks informeren van de raad. En ook in hoeverre het ‘right to challenge’ daaraan bijgedragen heeft. Bij de begrotingsbehandeling in november 2018 volgt vanuit de coalitie de meest specifieke motie[2] waarin grote subsidieontvangers als GGD Twente, Veilig Thuis Twente en Avedan bij naam worden genoemd, en gevraagd wordt de kosten en effecten in beeld te brengen van niet alleen de wettelijke taken die zij uitvoeren, maar ook de niet-wettelijke taken die zij namens de gemeente uitvoeren. Deze motie wordt expliciet aangehaald bij het verzoek van de raad aan het college om te besparen op subsidies.

Inmiddels zijn we per Raadsbrief geïnformeerd over de kaders en omvang van de zoekrichting subsidies (29 okt. 2019). Voor de ChristenUnie leidt het geen twijfel dat relatief kleine subsidies (orde 25.000 euro) aan organisaties als Stichting Budget op orde Almelo (Schuldhulpmaatje) of Stichting Present een groot maatschappelijk en daarmee kostenbesparend effect hebben. Dit is mede te denken aan de vele vrijwilligers die zich vanuit intrinsieke motivatie inzetten voor de doelstelling van dergelijke organisaties. Bij een bedrijf als Avedan (orde 3,5 Miljoen euro subsidie per jaar) blijken de Raad van Toezicht en directeur-bestuurder onderling vooral te onderhandelen over een vertrekpremie zodat een nieuwe directeur kan worden benoemd omdat het ‘goed zou zijn voor de organisatie dat er nieuw elan komt’[3]. Elan slaat op bevlogenheid, het enthousiasme waarmee je de dingen doet. Als een organisatie twijfelt aan zijn eigen elan mogen wij als raad per definitie vragen stellen over de effectiviteit van deze organisatie. Gegeven de toelichting kan de ChristenUnie zich vinden in de via de raadsbrief voorgestelde maatregelen. We willen er daarbij wel voor pleiten om (1) niet te ‘kaasschaven’ maar duidelijke keuzes te maken op basis van maatschappelijke effecten, (2) in één keer een voorstel te maken voor de volledig taakstelling als geheel, in plaats van eerst het ‘laaghangend fruit’ en (3) waarderingssubsidies en vrijwilligers-initiatieven zoveel mogelijk te ontzien, mits wel een maatschappelijke impact. De vraag is wel of we voldoende inzicht hebben in het maatschappelijk effect en de doeltreffendheid van subsidies.

Van vrijwilligers horen we als ChristenUnie meermaals dat ze zich meer gewaardeerd voelen als toen ze nog een baan hadden. Er is dus niet alleen een effect bij de inwoners die ze helpen; maar er is ook een effect bij de vrijwilligers zelf. In een samenleving die ten onder gaat aan prestatiedruk is dit een belangrijke constatering. Een ‘uitkeringstrekker’moet, in het kader van de tegenprestatie, dus niet als vrijwilliger aan de slag vanuit een voor-wat-hoort-wat principe. Of een gepensioneerde is niet direct een ‘verdringer van werk’ als hij of zij als vrijwilliger aan de slag gaat. Vrijwilligers geven zin aan hun leven hetgeen ten goede komt aan de hele maatschappij. Waardering uit zich niet alleen in economisch prestatie indicatoren als een salaris. We hopen dit besef over te kunnen brengen op de politiek in Almelo.

Iedereen telt mee: Soweco

Er is veel te doen rondom Soweco. Soweco bestaat feitelijk uit twee onderdelen. Er is enerzijds de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Soweco waarin zes gemeenten gezamenlijk vorm en uitvoering geven aan de Wet sociale werkvoorziening (WSW). Anderzijds is er de NV Soweco, waarvoor in de vorige collegeperiode beleid ingezet is om deze NV te ontvlechten van de GR en meer ondernemingsvrijheid te geven zodat het kan uitgroeien tot een zelfstandige (commerciële) onderneming. De ChristenUnie heeft deze koers altijd gesteund om op deze wijze de levensvatbaarheid van Soweco te vergroten. Voor de ChristenUnie was en is Soweco de partner om onze inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt (aan een baan) te helpen. Langzaam maar zeker zijn er echter ook bij ons twijfels ontstaan of de NV Soweco het wel gaat redden als commerciële onderneming die op lange termijn zijn eigen broek kan ophouden. Dat begint al met de vraag (en verwachting) van Soweco omtrent het aandeelhouderschap van individuele gemeenten in deze nieuwe maatschappelijke onderneming. Hier zijn wij altijd pertinent tegen geweest, want dan zou je van de NV een nieuwe ‘Gemeenschappelijke Regeling’ en/of aan de gemeente ‘verbonden partij’ maken. Een onderneming draagt zijn eigen risico’s.

Hoe dan verder? De plannen van het college omvatten drie richtingen.

Medewerkers van Soweco die werken in het groen worden geïntegreerd in het (intern verzelfstandigde) groenbedrijf. Dit betreft zowel de doelgroep als de begeleiding (kennis en expertise). We steunen dit principe. Soweco heeft ook een taak in de detachering en het toeleiden naar werk, m.n. het uitzendbureau Extend van Soweco. Dit wordt samengevoegd met het werkplein. Nu gebeurt er immers dubbel werk bij Soweco en het Werkplein, die beiden een netwerk met ondernemers onderhouden om inwoners aan het werk te helpen. De ChristenUnie heeft hier de afgelopen twee jaar al meermaals op gewezen en voorgesteld zaken te integreren. Het is de vraag hoe deze integratie het beste kan: neemt Soweco het werkplein over of vice versa. Strikt gesproken is dit uitvoering (en dus geen zaak voor de raad). Het principe steunen we. Tenslotte het meest ingewikkelde deel, het zogenaamde beschut werk (WSW en participatiewet). Rijssen-Holten en Hellendoorn gaan dit als gemeente zelf uitvoeren. De andere vier gemeentes zetten dit gezamenlijk in de markt (inkoop), waarbij men het meenemen van de begeleiding kan/moet afdwingen (of afhankelijk van hoe je het doet neemt de gemeente de begeleiding zelf in diens)t. Dit onderdeel is moeilijk te overzien, en lijkt meer een proces dat je ingaat.

Voor de ChristenUnie is belangrijk dat baan- en loonzekerheid van de doelgroep voor de toekomst wordt gegarandeerd. Van de overige werknemers van Soweco zal uiteindelijk circa een kwart van de werknemers (10-15 FTE) zijn baan verliezen. Dit gaat dan vooral hoger management en staf. Hier wordt eenmalig geld voor uitgetrokken (zogenaamde frictiekosten, circa 5 miljoen).

Verdere uitwerking zal nog heel wat tijd en inspraak kosten. Wij staan echter achter de voorgestelde richting en zien de realisatie hiervan met vertrouwen tegemoet. De (ingewikkelde) structuur van Soweco moet wat de fractie van de ChristenUnie betreft sowieso veranderen. We hopen daarbij op eensgezindheid van bestuur, directie, Raad van Toezicht en OR, die we daarbij veel wijsheid toewensen. De doelgroep aanzetten tot onrust en demonstraties bij elke raadsvergadering lijkt ons in ieder geval niet de bedoeling? Hier heeft niemand belang bij.

Kinderen zijn de toekomst: Coalitie Y

Begin dit jaar nam de ChristenUnie samen met diverse jongerenorganisaties het initiatief tot Coalitie-Y. De Y wijst op de generatie millennials: jongeren die geboren zijn tussen 1985 en 2000. Deze generatie staat onder (psychische) druk door een opeenstapeling van factoren. Het is de eerste generatie die het slechter heeft/krijgt dan de generatie van hun ouders. Op korte termijn is er stress door toenemende prestatiedruk, onder andere vanwege het bindend studieadvies en studieschulden. Op langere termijn loop deze groep aan tegen problemen op de arbeids- en huizenmarkt: Er is steeds minder kans op een vast contract en het vinden van een betaalbare woning is moeilijk. De Sociaal-Economische Raad (SER) deed onderzoek naar het toekomstperspectief van jongeren en concludeert dat jongeren onevenredig hard getroffen worden door opeenvolgende kabinetsmaatregelen. Ook beveelt de SER aan een generatietoets in te stellen om van tevoren te kijken welke leeftijdscategorieën extra hard getroffen worden door voorgenomen beleid. Ook de ChristenUnie Almelo wil de toenemende druk op jongeren op de agenda zetten, oplossingen voorstellen en politiek draagvlak creëren.

We komen met een motie rond een generatietoets.

(Godsdienst)vrijheid: Mensenhandel

Alle gemeenten in Nederland moeten uiterlijk in 2022 beleid hebben ontwikkeld over hoe om te gaan met mensenhandel. In Enschede is er eind 2016 al een meldpunt loverboyproblematiek opgericht. Dit meldpunt zal zich verbreden zowel inhoudelijk (expertisecentrum mensenhandel) als waar het gaat om het gebied (Twente). In de begroting zien we dit terugkomen (blz. 18, 59). Herman Bolhaar meldde als nationaal rapporteur mensenhandel dat het gaat om een onderschat probleem. Dat komt mede doordat mensen sommige situaties niet herkennen. Als ChristenUnie hebben we, samen met de VVD, een politiek beraad aangevraagd om een beter beeld te krijgen van de situatie. Daarna volgen eventuele voorstellen richting het beleid.

Duurzaamheid: Warmtevisie

Om Almelo in 2050 energieneutraal te laten zijn moet er nog heel wat werk verzet worden. Er wordt hard gewerkt aan de Regionale Energie Strategie. Fossiele brandstoffen moeten zoveel mogelijk gespaard worden en hiervoor in de plaats kijken we naar natuurlijke energiebronnen als zon, water en wind, maar ook alternatieve vormen van gas.

Heel Almelo van het aardgasnet afkoppelen vraagt om goede structuren. Hiervoor wordt een warmtevisie opgesteld. Hoe gaan we het proces in, om de stad wijk voor wijk van alternatieve warmte te voorzien. Samen met stakeholders en woningbouw corporaties wordt deze visie opgesteld. Maar laten we de belangrijkste stakeholders hierin niet vergeten: de inwoners van Almelo. Er wordt hierin nogal wat van hen gevraagd. Het betreft hun, al dan niet eigen, woning. De plek waar ze zich comfortabel willen voelen. Een breed draagvlak onder de inwoners van de stad kan zorgen voor een goede afwikkeling van het hele proces. Particuliere initiatieven moeten worden gestimuleerd.

Binnenstad

De fractie van de ChristenUnie ziet de positieve ontwikkelingen in de binnenstad. Het water komt weer verder de stad in en er worden meer bomen en ander groen aangelegd. De stad wordt fraaier en moet zo aantrekkelijker worden voor de inwoners van Almelo en daarbuiten. We hopen dat het college haast maakt met de leegstandsverordening en/of het invoeren van een leegstandsbelasting en deze het beoogde effect heeft, zodat er minder panden lang leeg staan. Ook zijn we blij met het vervolg van het gevelfonds, om winkelpuien te verbeteren of in oude staat te herstellen, om zo het cultureel erfgoed in stand te houden.

Regio Twente

De begroting voorziet ook in een bijdrage aan de regiodeals (blz. 16). De fractie van de ChristenUnie ziet het belang van het vele geld dat in de regio wordt ‘gepompt’ en steunt dit. Maar met de discussie rond ‘Lithium Werks’ nog in het achterhoofd weten wij ook dat soms in beperkte kring of op basis van enkele A4tjes over de inzet van vele miljoenen aan publiek geld wordt beslist. We willen hierbij het belang van een goede ‘governance’ en een goede evaluatie van de resultaten benadrukken. Wat ons betreft is een vereenvoudiging en herstructurering van de Regio Twente, zoals recent voorgesteld door de kring van gemeentesecretarissen, een goede eerste stap. Wij steunen dit en hopen dat ook steden als Enschede en Hengelo hierin zullen opereren vanuit het belang van de regio, en niet vanuit hun (machts)positie in bestaande structuren. Net zo goed als dat de ChristenUnie nog steeds hoopt dat, aangaande het aandeelhouderschap van Twence, andere steden vanuit hun eigen belang Almelo niet langer dwingen risicodragend mee te investeren in een commercieel bedrijf.

Tenslotte

Sinds de perspectiefnota vlak voor het zomerreces is er enerzijds niet veel gebeurd (korte tijd) en anderzijds weer veel gebeurd, zoals bovenstaand ook aangekaart. In de raad observeren we een toenemend luisteren, en daarmee respect voor elkaars standpunten. Daar zijn we dankbaar voor. Tegelijkertijd bespeuren we ook nog wel eens wantrouwen naar elkaar, en richting het college. Dat is niet goed. Behandel de mensen zoals jullie door hen behandeld zouden willen worden, zegt Jezus in de zogenaamde Bergrede. Het onderling vertrouwen dat we als raad en college hebben zullen we ook uitstralen naar, en is daarmee bepalend voor het vertrouwen van de inwoners in ons bestuur, onze stad. De ChristenUnie fractie hoopt van harte dat er tussen raad, college en maatschappelijke partners een nieuwe samenwerking en rolverdeling ontstaat die waarborgt dat het perspectief voor alle inwoners verbetert en dat er in ieder geval voor de kwetsbare inwoners van Almelo sprake is van sociale stijging. De ChristenUnie fractie wenst raad, college en ambtelijke organisatie daarbij Gods zegen toe.

Fractie ChristenUnie

Wouter Teeuw & Jeanet Buikema

[1] Bij de perspectiefnota in juli 2015 heeft de ChristenUnie via een motie gepoogd dit nog concreter te maken door voor te stellen dat vrijwilligers in ieder geval 50% van het budget meekregen als zij taken van de gemeente overnemen (motie ‘overnemen taken door vrijwilligers’ d.d. 2 juli 2015). Deze motie heeft het echter niet gehaald.

[2] Motie ‘Betrekken van de “effecten van wettelijke en aanvullende uitvoeringstaken van maatschappelijke partners, in bijzonder de GGD Twente,VeiligThuis Twente en Avedan”, bij de bezuinigingsopgave’ d.d. 1 november 2018.

Beantwoording raadsvragen PVA aan college B&W over bestemmingsplan Haghoek Rosarium Westeres

Partij Vrij Almelo (PVA) Partij Vrij Almelo (PVA) Almelo 08-11-2019 13:05

Onderwerp: Beantwoording raadsvragen PVA. Behandeld door  E.R. Jasper

Geachte heer De Olde, bij brief van 1 oktober jl. heeft u ons vragen gesteld over het bestemmingsplan Haghoek Rosarium Westeres.

Met deze brief beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1.

Wat is het precieze doel van het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Rosarium?

Antwoord:

Bestemmingsplannen worden periodiek herzien om een actueel planologisch toetsingskader te hebben voor omgevingsvergunningen, voor zowel het bouwen op en het gebruik van de gronden. Dit is een verplichting op basis van de Wet ruimtelijke ordening. De aanleidingen hiervoor zijn de verouderde regels van het huidige bestemmingsplan, veranderd gebruik van het terrein, gewijzigde wetgeving, beleidsuitgangspunten en nieuwe inzichten. De bestemmingsplannen voor de wijken Haghoek, Rosarium en Westeres waren verouderd en zijn daarom geactualiseerd. Er zijn geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het plan meegenomen en eventuele ongewenste ontwikkelingen worden tegengegaan. Tijdens de ter inzage termijn van het ontwerpbestemmingsplan Haghoek Rosarium Westeres zijn twee zienswijzen ingediend. Deze hebben, naast een aantal andere aanpassingen, aanleiding gegeven om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. De raad heeft op 1 oktober 2019 het bestemmingsplan Haghoek Rosarium Westeres gewijzigd vastgesteld. Voor de precieze wijzigingen verwijzen wij u naar het raadsbesluit.

Vraag 2.

Is de vaststelling alleen bedoeld om de arbeidsmigranten aan de Vriezebrug aan te pakken?

Antwoord:

Nee, zie hiervoor de beantwoording bij vraag 1.

Vraag 3.

Is het zo dat het voorliggende plan helaas alleen nieuwe huisjesmelkers aanpakt en de bestaande huisjesmelkers buiten schot blijven?

Antwoord:

Uit jurisprudentie van de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State blijkt dat de activiteit ‘wonen’ in bestemmingsplannen bij diverse gemeenten onbedoeld zo is bestemd dat het voeren van meerdere huishoudens mogelijk is binnen één woning. Dit geldt ook voor de gemeente Almelo. Om deze ongewenste ontwikkeling tegen te gaan heeft de raad op 20 november 2018 een voorbereidingsbesluit genomen. Op dit moment wordt voor het gehele grondgebied van Almelo geïnventariseerd in welke gevallen er sprake is van een overgangssituatie voor meerdere huishoudens in één woning. Deze worden verwerkt in het bestemmingsplan ‘parapluherziening Wonen’ en wordt op korte termijn in procedure gebracht. Diverse gevallen komen dus in aanmerking voor overgangsrecht, waardoor het bestaande gebruik kan worden voortgezet. In het door de raad vastgestelde bestemmingsplan ‘Haghoek Rosarium Westeres’ is expliciet per woning maximaal één huishouden toegestaan. Dit is in lijn met het voorbereidingsbesluit.

Vraag 4.

Bent u op de hoogte dat ook gewone burgers, die hun (te grote huis) deels willen verhuren via Air B&B of aan hun familieleden en goede kennissen, we noemen dat deelverhuur, wij ernstige schade kunnen toebrengen omdat die deelverhuur verboden wordt gemaakt?

Antwoord:

Een huishouden is als volgt omschreven: ‘Een groep van één of meer personen die een huishouding voert, waarbij sprake is van continuïteit in de samenstelling en onderlinge verbondenheid’. Het bij recht huisvesten van meerdere huishoudens in één woning vinden wij een ongewenste ruimtelijke ontwikkeling en willen wij voorkomen. Dit geldt ook voor deelverhuur, aangezien hierbij ook sprake is van meerdere huishoudens in één woning. Wij zijn bezig met het opstellen van algemene ruimtelijke beleidsregels voor de situaties dat het toestaan van meerdere huishoudens in één woning geen ruimtelijke belemmeringen met zich meebrengen. In de beleidsregels worden criteria opgenomen wanneer wij medewerking verlenen aan woningsplitsing of kamergewijze verhuur en deze gelden voor het gehele grondgebied van de gemeente Almelo. Als aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan kan medewerking worden verleend door af te wijken van het bestemmingsplan. Voor een Bed & Breakfast hebben wij reeds op 24 maart 2015 de beleidsregel ‘Beleidsregels voor de toepassing van planologische gebruiksactiviteiten op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (2015)’ vastgesteld. Hierin is bepaald dat het moet gaan om een recreatief nachtverblijf en ontbijt aan personen die hun hoofdverblijf elders hebben. Hierdoor is bij een Bed & Breakfast geen sprake van wonen of het hebben van een huishouden.

Vraag 5.

Kan dit niet leiden tot een nog grotere woningnood en hogere woonlasten en problemen voor starters op de woningmarkt?

Antwoord:

Nee, met de beleidsregels kan naar verwachting voldoende adequaat op de marktvraag worden ingespeeld. De beleidsregels voor kamergewijze verhuur en woningsplitsing zullen vóór 2020 door het college worden vastgesteld. Daarnaast is er in onze woningbouwprogrammering en woonbeleid voldoende aandacht voor goede huisvesting van alle doelgroepen, zo ook voor de starters op de woningmarkt.

Vraag 6.

Zorgen wij er niet voor dat huizenprijzen verder stijgen doordat het aanbod aan woonmogelijkheden sterk wordt beknot?

Antwoord:

Nee, er is geen sprake van een sterke beperking van het aantal woonmogelijkheden. In Almelo wordt niet op grote schaal gebruik gemaakt van het huisvesten van meerdere huishoudens in één woning. Dit blijkt uit de huidige inventarisatie van kamerbewoning en/of woningsplitsing voor het bestemmingsplan ‘Parapluherziening Wonen’. Wel blijkt dat er in dit soort situaties vaak sprake is van onveilige en slechte woonomstandigheden. Juist om die reden is ervoor gekozen om deze woonvorm te reguleren.

Vraag 7.

Is dit niet een te grote inbreuk op het eigendomsrecht van huiseigenaren?

Antwoord:

Nee, het is nooit de bedoeling geweest om bij recht meerdere huishoudens in één woning te huisvesten. Dit hebben wij ook altijd als zodanig gecommuniceerd. De door jurisprudentie ontstane omissie wordt met dit bestemmingsplan hersteld.

Vraag 8.

Bent u het met ons eens dat dit plan veel negatieve bijkomende effecten kan veroorzaken die met name gewone huiseigenaren benadelen?

Antwoord:

Nee, zie hiervoor de beantwoording bij vraag 6.

Vraag 9.

Welke gevolgen gaat dit hebben voor toekomstige bewoners van zowel de bestaande zorgcentra als het nieuw te vestigen zorgcentrum in het voormalige complex van Klokkenbelt?

Antwoord:

Gezien de bewoners ook woonruimte binnen eerdergenoemde complexen moeten huren. Voor zorgcentra zullen geen veranderingen optreden, aangezien deze specifiek als zorginstellingen zijn bestemd. Dit geldt ook voor de Klokkenbelt. Deze is in het plangebied van het bestemmingsplan ‘Haghoek Rosarium Westeres’ gelegen en is hierin bestemd als Gemengd-3. Binnen deze bestemming is een zorginstelling (verlenen van intensieve zorg), en zorgwonen (een zelfstandige woning voor mensen die vanwege hun leeftijd, gezondheid of beperkingen aangewezen zijn op een overwegende mate van zorg en ondersteuning, ongeacht of deze door een professional, vrijwilliger of mantelzorger wordt verstrekt) mogelijk.

Vraag 10.

Zal dit plan niet veel te veel negatieve bijkomende effecten veroorzaken die met name de gewone huiseigenaren benadelen?

Antwoord:

Zie hiervoor de beantwoording bij vraag 6.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

Na ruim 12 uur vergaderen toch mooie res…

Lokaal Almelo Samen Lokaal Almelo Samen Almelo 08-11-2019 08:58

Na ruim 12 uur vergaderen toch mooie resultaten behaald door LAS.👊

Betere verlichting op fiets en/of voetgangersoversteekplaatsen. (mede-indieners LA en PVA)

Volledige besteding Klijnsmagelden voor kinderen die opgroeien in armoede. (mede-indiener LA)

Budget voor onderhoud en vervanging van speeltoestellen. (mede-indieners LA en PVA)

Motie 4. Stemmen gestaakt (gelijk aantal stemmen voor en tegen, deze motie wordt opnieuw ingebracht)🙃

Maatschappelijke organisaties betrekken bij inzameling oud papier. (mede-indiener LA)

Onderzoek lagere OZB voor verenigingen. (mede-indiener LA)

Hedenmorgen heeft LAS met steun van Leef…

Lokaal Almelo Samen Lokaal Almelo Samen Almelo 07-11-2019 11:42

Hedenmorgen heeft LAS met steun van Leefbaar Almelo een motie ingediend om het College te bewegen om werk te maken van de Klijnsmagelden.