Nieuws van politieke partijen in Almelo inzichtelijk

3407 documenten

PvdA Almelo schrapt activiteiten tot 6 april 2020

PvdA PvdA Almelo 16-03-2020 17:44

https://almelo.pvda.nl/nieuws/pvda-almelo-schrapt-activiteiten-tot-6-april-2020/

Beste leden van- en betrokkenen bij de PvdA Almelo,

Het bestuur van de PvdA Almelo heeft naar aanleiding van de maatregelen om de besmetting met het coronavirus in Nederland tegen te gaan, besloten om alle (politieke) activiteiten van de PvdA Almelo tot in ieder geval 6 april 2020 te schrappen. Dit besluit is in nauw overleg genomen met de PvdA-fractie.

Voor de activiteiten vanaf 6 april 2020 zullen wij de ontwikkelingen landelijk en plaatselijk afwachten en je tijdig informeren.

Wij betreuren dit besluit te moeten nemen, maar kunnen geen enkel risico nemen met de gezondheid van onze leden, betrokkenen en hun naasten.

Als je over dit besluit of over andere zaken vragen hebt, schroom dan niet om contact met mij op te nemen via jcgerritsen@kpnmail.nl. Je kunt ook contact opnemen met fractievoorzitter Arjan de Vries via a.devries@almelo.nl.

Pas goed op jezelf en kijk om naar de ander,

Namens het gehele bestuur,

Hans Gerritsen

Voorzitter PvdA Almelo

Het bericht PvdA Almelo schrapt activiteiten tot 6 april 2020 verscheen eerst op PvdA Almelo.

Kwestbare kinderen uit vluchtelingenkampen Griekse eilanden naar Almelo?

ChristenUnie ChristenUnie Almelo 09-03-2020 08:19

https://almelo.christenunie.nl/k/n5993/news/view/1311568/173756/vluchtelingen 624x270Duizenden kinderen op Lesbos leven in erbarmelijke omstandigheden. Het kabinet wil (nog) niets doen. Maar we kunnen niet wegkijken. Enkele steden geven al aan opvang aan te kunnen. Hoe staat Almelo erin?

De Fractie van de ChristenUnie heeft de volgende vragen gestald aan het college.

Geacht college,

Momenteel is er sprake van een vluchtelingencrisis in Griekenland. Op Griekse eilanden als Lesbos (20.398 vluchtelingen), Samos (6.052 vluchtelingen) en Chios (7.438 vluchtelingen) zijn er veel meer vluchtelingen dan waar er plek voor is[1]. Ondertussen lopen de lokale spanningen hoog op, wat onder andere leidde tot geweld richting Nederlandse hulpverleners[2].

De Griekse Minister van Burgerbescherming, Michalis Chrisochoidi riep EU-lidstaten eerder al op samen in totaal 2.500 alleenstaande kinderen vrijwillig op te vangen[3]. Frankrijk, Portugal en Finland zijn hier al op ingegaan en burgemeesters in Duitsland hebben ook aangegeven mee te willen helpen.

In Nederland roepen maatschappelijke organisaties Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children Nederlandse gemeenten op tot het vormen van een ‘Coalition of the Willing’ om in totaal 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen. Deze kinderen zitten nu zonder toekomst vast in de onveilige vluchtelingenkampen. In Amsterdam[4], Leiden, Utrecht en Zwolle steunt een meerderheid van de gemeenteraad deze oproep voor bijzondere opvang.

Wij hebben hierover de volgende vragen:

Is het college bekend met de erbarmelijke situatie op de Griekse eilanden? Deelt het college de mening van de ChristenUnie dat we allemaal onze verantwoordelijkheid moeten nemen voor de kinderen op Moria? In hoeverre is het college bereid zich in navolging van Amsterdam, Leiden, Utrecht, Zwolle en mogelijke andere gemeenten te voegen bij de ‘coalition of the willing’ om met elkaar in totaal 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen van de Griekse eilanden en het Rijk te verzoeken de daarvoor benodigde middelen beschikbaar te stellen? In hoeverre is het college bereid zich ervoor in te zetten ook andere (Twentse) gemeenten te overtuigen zich bij deze ‘coalition of the willing’ te voegen?

Namens de fractie van de ChristenUnie,

Wouter Teeuw

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

ChristenUnie ChristenUnie GroenLinks Almelo 26-02-2020 14:34

https://almelo.christenunie.nl/k/n5993/news/view/1311165/173756/EnergiemastDe gemeenteraad heeft ingestemd een fonds in te stellen om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. Feitelijk had de Raad hier (op initiatief van GroenLinks) al bij de behandeling van de begroting voor 2016 om gevraagd. Wethouder Alex Langius heeft er nu vorm aan kunnen geven, tot grote tevredenheid van de fractie van de ChristenUnie.

Lees hier de bijdrage van Jeanet Buikema aan het debat:

Op 10 november 2015 is de motie onderzoek energiefonds Almelo, die mede door de ChristenUnie is ingediend, met brede steun van de toenmalige raad aangenomen. Vandaag ligt dan eindelijk het resultaat van dat onderzoek voor ons in dit raadsvoorstel. De 600.000,00 euro die beschikbaar wordt gesteld uit de opbrengsten van de verkoop aandelen Enexis en Vitens wordt nu besteed aan het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed. De besparingen worden opnieuw in het fonds gestort zodat hiermee in de toekomst nog andere projecten verduurzaamd kunnen worden.

De fractie van de ChristenUnie kan van harte instemmen met dit voorstel. Het is ook een stimulans voor de inwoners van Almelo om als gemeente het goede voorbeeld te geven als het gaat om duurzaamheids investeringen. Tegelijkertijd is het een stap in de goede richting naar het behalen van de doelstelling om in 2050 energieneutraal te worden. Reduceren van de vraag naar energie is een belangrijk middel om de opwek te verminderen.

Gemeentelijke gebouwen worden duurzamer | Almelo

GroenLinks GroenLinks D66 PvdA Almelo 20-02-2020 00:00

Na ruim vier jaar wordt ons voorstel over de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen uitgevoerd. Dit ging over het oprichten van een energiefonds dat is gevuld met de opbrengsten van de verkoop van Enexis-aandelen. Het voorstel werd ondersteund door SP, D66, PvdA, LA, fractie Stam en lijst Bolhuis.

“Wij zijn hier erg tevreden over”, vertelt raadslid Hans Buitenweg. “Het fonds is met zes ton nu zelfs groter dan gevraagd. Hiervoor wordt ook het geld van de Vitens-aandelen ingezet. Het geld wordt gebruikt voor verduurzaming van vijf gebouwen die in bezit zijn van de gemeente: Stadhuisplein 2a, De Schelf aan de Binnenhof, Eninver aan de Apollolaan, IISPA aan de Stadionlaan en Hof88 aan de Elisabethhof. Een mooie aanvulling op het eerdere collegevoorstel over verduurzaming van maatschappelijk vastgoed en initiatieven betreffende de Nieuwstraat en omgeving. Dit draagt bij aan het verminderen van CO2-uitstoot. Daar heeft Almelo nog wel een slag te maken, maar dit is een mooie stap. Ons doel is om het geld dat energiebesparing en door opwekken van duurzame energie wordt bespaard in dit fonds te storten. Zo kunnen weer investeringen gedaan wordt in nieuwe projecten.”

Motie behoud autonomie lokale rekenkamer(functie)s aangenomen

ChristenUnie ChristenUnie D66 VVD CDA Almelo 14-02-2020 16:51

https://almelo.christenunie.nl/k/n5993/news/view/1310874/173756/nieuwestadhuisDe Almelose rekenkamer functioneert goed. Er is bewust gekozen om, naast externen, ook raadsleden lid te maken. Wouter Teeuw is een van de drie raadsleden in de rekenkamer. Mogelijk wil het Rijk echter raadsleden verbieden lid te zijn. Op initiatief van Lokaal Almelo Samen tekent de Almelose Raad bezwaar aan.

Onzestaande motie, mede ingediend door de fractie van de ChristenUnie, werd met 32 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen

MOTIEInitiatiefnemer: Lokaal Almelo Samen (LAS)Mede-indiener(s): Leefbaar Almelo, ChristenUnie (CU), Forum voor Rechts (FvR)Titel motie: Behoud autonomie lokale rekenkamer(functie)s

De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen d.d. 11 februari 2020

Constateert dat:- De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een nieuwe wet op de lokale Rekenkamers voorbereid heeft.- De Minister de rekenkamerfunctie wil afschaffen, zodat raadsleden geen lid (onderzoekend of adviserend) meer mogen zijn van de (lokale) rekenkamer.- Dit voornemen vooral gestoeld is op het feit dat er in Nederland 50 zgn. slapende rekenkamers zijn.- De overige 305 Nederlandse gemeenten goed functionerende rekenkamer(functie)s hebben.- De Minister deze slapende rekenkamers met de nieuwe wet wil dwingen om maatregelen te nemen om de lokale rekenkamer leven in te blazen.- Een wetswijziging zonder gemeentelijk draagvlak de relatie rekenkamer versus raad niet ten goede zal komen.- De VNG geen voorstander is van genoemde wetswijziging.- De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden de Tweede Kamer oproept de lokale autonomie van gemeenteraden te erkennen bij hebt invullen van de lokale rekenkamer.- Landelijk CDA, VVD en D66 grote vraagtekens zetten bij de voorgestelde wetswijziging.- Volgens de VNG er weinig steun is onder de gemeenten voor een dergelijke wetswijziging.

Overweegt dat:- Het van belang is dat de verbinding tussen rekenkamer en raad o.a. door de aanwezige raadsleden tot stand gebracht wordt en blijft.- Door de wetswijziging actieve participatie van raadsleden als rekenkamerlid wordt uitgesloten.- De onafhankelijkheid van een rekenkamer betrekking heeft op het onderzoek en hangt niet af van de deelname van raadsleden.- De raad door dit wetsvoorstel nog meer op afstand van de rekenkamer komt- Het van belang is, dat gemeenten hun lokale autonomie behouden in de keuze van de vorm van de lokale rekenkamer.- Het beperken van die keuze niet de oplossing is voor de slapende rekenkamers.- Het Rijk een geoormerkt (basis)budget beschikbaar zou kunnen stellen voor alle gemeenten, afgestemd op de omvang van de gemeentes, temeer daar een financiële doorrekening voor de invoeringskosten ontbreekt.- Almelo een goed functionerende rekenkamerfunctie heeft met externe onderzoekers en adviserende raadsleden.

Verzoekt het College om:- Aan de Tweede Kamer der Staten Generaal kenbaar te maken dat de wettelijke mogelijkheid om lokale autonomie te hebben bij het kiezen van een rekenkamermodel behouden moet blijven.- Deze motie kenbaar te maken aan alle andere gemeenten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Raad stemt unaniem voor stedenband met Ejmiatsin (Armenië)

ChristenUnie ChristenUnie VVD CDA PvdA Partij voor de Vrijheid D66 Almelo 29-01-2020 07:29

https://almelo.christenunie.nl/k/n5993/news/view/1310296/173756/2020 motie Ejmiadsin.jpgMet steun van andere fracties diende de ChristenUnie een motie in om als Almelo een stedenband aan te gaan met Ejmiatsin. Aanleiding was een verzoek vanuit Armenië, dat al werd aangekondigd door de ambassadeur die 13 december jl. Almelo bezocht. De raad stemde unaniem in!

Vanuit de Armeense gemeenschap waren een fors aantal inwoners speciaal hiervoor naar de raadsvergadering toe gekomen. Hun geduld werd zwaar op de proef gesteld. Ondanks een op het oog beperkte agenda moesten ze meer dan 3,5 uur wachten voordat de gemeenteraad toe kwam aan dit agendapunt. Maar tegen half twaalf 's avonds werd hun geduld uiteindelijk beloond: alle 31 aanwezige raadsleden stemden voor. De tekst van de motie luidt als volgt:

MOTIE

Initiatiefnemer(s):   ChristenUnie, CDA, LAS, SP, PvdA, PVV, Leefbaar Almelo, Forum voor Rechts, PVA, D.nu

Titel motie:              Stedenband Almelo-Ejmiatsin

De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen d.d. 28 januari 2020,

Constaterende dat:

De Tweede Kamer op 5 december 2019 heeft ingestemd met een amendement van Martijn van Helvert (CDA) en Joël Voordewind (ChristenUnie) en mede ondersteund door de buitenlandwoordvoerders van VVD en D66 om in 2020 een Nederlandse ambassade te openen in Yerevan, de hoofdstad van Armenië. De burgemeester van Ejmiatsin op 19 december 2019 bij zijn ambtsgenoot en de gemeenteraad van Almelo de wens heeft neergelegd een samenwerking tot stand te brengen met Almelo, zijnde de Nederlandse stad met de grootste populatie Armeniërs in Nederland. Almelo sinds 1948 een stedenband heeft met Preston (Verenigd Koninkrijk), sinds 1954 met Iserlohn (Duitsland) en sinds 1975 met Denizli (Turkije), welke in 2017 door de Turkse overheid is beëindigd.

Overwegende dat:

Een stedenband grote kansen biedt de culturele en economische banden te versterken. Een stedenband niet alleen een bestuurlijke zaak is, maar vooral ‘van onder af’, bij de inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers moet zijn geborgd.

Verzoekt het college van B&W om:

In beginsel in te stemmen met een verzoek van uit de samenleving om te komen tot een stedenband tussen Almelo en Ejmiatsin in Armenië. Het nog te ontvangen, uitgewerkte voorstel te beoordelen, waarbij rekening wordt gehouden met de volgende randvoorwaarden: De organisatie en uitvoering berust bij de initiatiefnemers of een op te richten comité; De stedenband is gericht op inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers; De stedenband versterkt de culturele en economische banden; Almelo stelt geen structurele subsidie beschikbaar voor de stedenband. De raad te informeren als er een nadere uitwerking van het verzoek om te komen tot een stedenband tussen Almelo en Ejmiatsin in Armenië is ontvangen.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

Kati Piri houdt morgen, maandag 27 ...

PvdA PvdA Almelo 26-01-2020 13:56

https://almelo.pvda.nl/nieuws/3770/Kati Piri houdt morgen, maandag 27 januari, de Herman Höftenlezing in leescafé Feijn Lunchen & Lezen in de bibliotheek in Almelo.

Herman Höften Lezing Sinds 2008 organiseert de PvdA Almelo ieder jaar de Herman Höften lezing. Herman Höften was ruim dertig jaar raadslid en had in alle geledingen van onze maatschappij zijn invloed. Het was een sociaal democraat in hart en nieren. Nadat hij in oktober 2007 overleed, besloot het bestuur van de lokale afdeling een jaarlijkse lezing te houden, die naar Herman Höften is vernoemd.

Kati Piri Kati Piri is sinds 2014 Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid. Sinds 2019 is ze vice-voorzitter van de S&D fractie waarbij de PvdA in Europa is aangesloten. Voor Piri was het hoog houden van democratische principes en het respecteren van mensenrechten de belangrijkste reden om het Europees Parlement in te gaan. In het Europees Parlement is ze lid van de Commissie Buitenlandse Zaken en de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Eerder was Kati Piri Turkije-rapporteur voor het Europees Parlement. Mede door haar werk op het gebied van migratievraagstukken en haar invloed als Turkije-rapporteur werd Piri in door Politico op plaats 11 gezet in de lijst van meest belangrijke parlementariërs in het Europees Parlement in het jaar 2017.

De lezing wordt gehouden op maandag 27 januari in het leescafé van de bibliotheek aan het Baken in Almelo. De zaal is open vanaf 19.30 uur, de lezing begint om 20.00 uur. De Herman Höften lezing is gratis toegankelijk.

Het bericht verscheen eerst op PvdA Almelo.

Raad steunt vuurwerkmotie

ChristenUnie ChristenUnie SGP CDA Almelo 17-01-2020 15:45

https://almelo.christenunie.nl/k/n5993/news/view/1310096/173756/VuurwerkDe fracties van het CDA en de ChristenUnie hebben gezamenlijk een vuurwerkmotie ingediend. Daarin verzoeken zij burgemeester en wethouders om alternatieven voor het afsteken van vuurwerk op oudejaarsdag te onderzoeken. De raad steunt het voorstel.

De motie ligt in het verlengde van het voorstel van de landelijke ChristenUnie om het afsteken van vuurwerk voortaan alleen nog te laten plaatsvinden door plaatselijke "vuurwerkclubs". Zo behoud je de traditie op een veilige manier. Aanleiding voor het voorstel zijn de vele incidenten, ook in Almelo. De tekst van de motie, die werd aangenomen met 22 stemmen voor en 11 stemmen tegen, luidt:

Motie vreemd

Initiatiefnemer(s): CDA, CU

Titel motie: Alternatieven voor huidige vuurwerksituatie bij de jaarwisseling.

De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen d.d. 14 januari 2020

Constateert dat:

In 2001 er door de Tweede Kamer der Staten Generaal al een motie is aangenomen op initiatief van de leden Van den Berg (SGP), Mosterd (CDA) en Slob (CU), waarin zij de regering opriep ‘beleid te ontwikkelen dat gericht is op krachtige ontmoediging van gebruik van vuurwerk’; in 2006 de vuurwerkregels werden verruimd, vuurwerk met een maximum van 500 gram kruit in plaats van maximaal 200 gram kruit mag worden verkocht in Nederland; bij de jaarwisseling 2006 / 2007 steeg het aantal vuurwerkslachtoffers met bijna 50 procent, na jaren van een gestaag dalende lijn; er dit jaar weer sprake was van meer incidenten, meer vuurwerkslachtoffers, meer geweld tegen hulpverleners en er zelfs mensen om het leven zijn gekomen; naast lichamelijk letsel in Almelo jaarlijks voor vele duizenden en landelijk voor miljoenen aan materiële schade in de openbare ruimte en particulier eigendommen door vuurwerk wordt veroorzaakt; acht van de tien letsels werden veroorzaakt door legaal vuurwerk en de helft van de slachtoffers omstanders zijn; politie, brandweer, ambulance, artsen en verpleegkundigen, dierenbeschermers en vele andere opgeroepen hebben tot maatregelen om consumenten vuurwerk of bepaalde soorten vuurwerk te verbieden; in de gemeentelijke APV wij geen uitzonderingen kunnen maken in soort vuurwerk, we moeten of ja of nee zeggen tegen vuurwerk; het afsteken van (zwaar) vuurwerk, vooral in de avond en nachtelijke uren, het gehele jaar plaatsvindt en voor overlast zorgt.

Overweegt dat:

het verbieden van het knalvuurwerk en de vuurpijlen door het kabinet een eerste stap is in de goede richting; het beperken van de vuurwerkverkoop tot alleen op 31 december bij draagt aan het beperken van de overlast; Oud en Nieuw voor iedereen feestelijk moet zijn en dat het van belang is dat de openbare orde en veiligheid kunnen worden gehandhaafd; vuurwerkvrije zones in de stad geen oplossing is omdat het moeilijk handhaafbaar is en de verkoop van consumentenvuurwerk wettelijk is toegestaan;

voor de vuurwerktraditie andere alternatieven mogelijk zijn zoals drones en dit een mooie uitdaging is voor de gemeente Almelo om samen met de High Tech Academy als een van de eerste gemeenten in Nederland bij de jaarwisseling 2020 / 2021 een drone-show te organiseren; de gemeente kan zelf een vuurwerkshow organiseren of dit op wijk- of buurtniveau laten organiseren door verenigingen in het kader van eigen initiatief, saamhorigheid en gezelligheid.

Verzoekt het college om:

te onderzoeken of er alternatieven zijn zoals: dat de gemeente Almelo bij de jaarwisseling 2020-2021 (als een eerste stap naar een andersoortige nieuwjaarsviering) als een van de eerste Nederlandse gemeente een drone-show te organiseren; om als gemeente een vuurwerkshow te organiseren of dat op wijk- en buurtniveau te laten verzorgen door verenigingen; om aan het Kabinet en de Tweede Kamer kenbaar te maken dat het huidige vuurwerkbeleid maatschappelijk niet langer verantwoord is en vraagt om een verbod op consumentenvuurwerk of ten minste een beperking van consumentenvuurwerk; de raad uiterlijk voor 1 juli 2020 te informeren over de resultaten van punt 1 van deze motie;

En gaat over tot de orde van de dag.

SP Fractie stelt vragen over veranderde werkwijze kwijtschelding waterschapslasten

SP SP Almelo 05-01-2020 16:09

Tijdens de raadsvergadering van 17 december heeft Frits Akse namens de SP fractie vragen gesteld aan het college over de veranderde werkwijze van het aanvragen van kwijtschelding waterschapslasten.

Tot nu toe konden mensen die van een bijstandsuitkering moeten rondkomen een aanvraag voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en waterschapslasten doen. Deze aanvraag kon worden ingediend bij het GBTwente. Dit gemeentelijke Belastingkantoor handelde de aanvraag zowel voor de gemeentelijke belastingen als voor de waterschapslasten af. Het GBTwente regelde vervolgens met het GBLT (het incassobureau van het waterschap) de verdere afhandeling v.w.b. de waterschapslasten. Kwam je eenmaal in aanmerking, dan werd automatisch latere jaren ook getoetst of men wederom voor kwijtschelding in aanmerking kwam. Voor mensen met een bijstandsuitkering een eenvoudige manier om lastenverlichting aan te vragen.

Tijdens de raadsvergadering bleek dat de veranderde werkwijze ook voor het college als een verrassing was gekomen. Wethouder Alex Langius heeft toegezegd om in gesprek te gaan met het waterschap Vechtstromen en het GBLT om te proberen het nodeloos ingewikkeld maken van een aanvraag te voorkomen. Uiteraard is het aan het waterschap om definitief te besluiten hoe men te werk gaat, maar als voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het GBTwente beloofde de wethouder zijn best te doen om deze verandering te voorkomen. Tevens zegde hij toe om, mocht het niet lukken, onze inwoners actief bij te staan en te informeren zodat mensen niet financieel de dupe worden van deze verandering.

Sara kind van de rekening (van een miljoen)

PvdA PvdA Almelo 23-12-2019 08:32

https://almelo.pvda.nl/nieuws/sara-kind-van-de-rekening-van-een-miljoen/(lelijke kerstverhalen – deel 3)

Elke keer dat ik denk dat we een monster hebben gecreëerd dat ‘de overheid’ heet, is er 1 teveel. De overheid, in die lelijke verschijning, heeft tentakels tot alle hoeken in het sociaal domein. Ze gaat uit van wantrouwen, van controle en telkens meer, in plaats van minder regels. Met Kerst voor de deur vraag ik de komende dagen aandacht voor de verhalen van mensen in nood. Mensen die ons, en mij in het bijzonder als raadslid, een spiegel voorhouden. Wat zien we dan?

In dit lelijke verhaal staat het rondpompen van publiek geld centraal. Zorggeld, uitkeringsgeld. Om Sara *) te helpen. Eerst als kind, nu als vrouw. En nu ook haar kind. Wie is er eigenlijk wat mee opgeschoten? Wie doorbreekt de cirkel?

Sara is 29 jaar, alleenstaande moeder, met een kind van vier jaar. Sara was een cliënt bij Zeker Zorg, een bedrijf wat onlangs failliet ging. Menzis verwees haar naar een andere zorgonderneming. Volgens de papieren is ze vanaf haar zesde jaar in zorg: de labels die ze opgeplakt kreeg zijn autisme, verstandelijke beperking, angststoornis, vermoeidheid. Ze heeft al 10 jaar een indicatie VPT VG 3, waar een budget tegenover staat van € 47.999,85 per jaar. Zeker Zorg deed dat 6 jaar lang door huishoudelijke hulp en begeleiding te bieden. Maar ook in de vorm van huisvesting: ze huurde via onderverhuur een huis van Zeker Zorg. De huishoudelijke hulp werd overigens door Zeker Zorg uitbesteed.

De nieuwe zorgondernemer: “Ik trof een jonge vrouw aan op de bank die zegt dat ze niks kan, niks durft, niet weet waar ze aan toe is en een 4-jarig kind dat heel alert reageert. Over de zorg tot dan toe vertelde ze dat 2 keer per week de “werkster” komt die het huis schoonmaakt, wast, eten inkoopt en kookt. Ook komt 2 keer in de week een begeleidster die gezellig met haar komt praten en meegaat naar de school van haar kind.” Omdat is vastgesteld dat het kind psychische problemen heeft en moeder de opvoeding niet goed aan kan, heeft de gemeente Almelo therapie/behandeling geregeld bij onder andere Ambiq. Sara’s kind is overigens via IVF ‘verkregen’. Sara heeft een auto en rijdt vaste ritten naar haar ouders in Hengelo, naar de school van haar kind en naar Ambiq. De vrouw is behoorlijk in verwarring over wat er staat te gebeuren met de veranderingen door het faillissement van Zeker Zorg. In de afgelopen weken is zij bezocht door 7 verschillende hulpverleners vanuit de gemeente, Ambiq en de thuiszorg. De zorgondernemer: “Omdat ze een goed contact heeft met haar ouders heb ik haar ouders bij de gesprekken met haar betrokken. De ouders maken zich al enkele jaren zorgen omdat de zorg niets doet aan de verdere ontwikkeling naar zelfstandigheid. Hun opmerking: ze komen allemaal mooi praten maar het schiet niet op.” Hij vervolgt: “Eigenlijk moet ik zeggen dat ik verbijsterd ben over de omstandigheden van Sara: een vrouw met een normaal verstand, is ooit misbruikt, is daardoor al jong in het hulpverleningscircuit terecht gekomen en de hulpverlening is al die jaren die volgden blijven voortborduren op de eerst geconstateerde problemen.”

Dat heeft tot gevolg gehad dat de vrouw geheel afhankelijk is geworden van alle vormen van hulp en ondersteuning. De zorgondernemer: “Ik noem het verslaafd aan zorg. Ze is bang en onzeker, durft niets aan te pakken, durft niet alleen op straat en zit op de bank te roken en doet nauwelijks iets. Het nieuwste probleem heet ’chronische vermoeidheid’. De hulpverlening pakt niet aan, is voortdurend vol begrip en blijft haar alles uit handen nemen.”

Aan Sara is tijdens haar nog jonge leven al pakweg 1 miljoen euro uitgegeven aan zorg, behandeling, begeleiding en uitkeringen. Het resultaat: een geheel aan zorg en begeleiding afhankelijk gemaakte vrouw die niet zelfstandig maatschappelijk kan optreden ondanks een normaal verstand.

https://almelo.pvda.nl/nieuws/sara-kind-van-de-rekening-van-een-miljoen/

“Er is huishoudelijke hulp, er is begeleiding. Op de achtergrond hebben betrokken psychologen en pedagogen hun visies op de zorg en begeleiding, ogenschijnlijk zonder resultaat en perspectief. Er is geen ontwikkeling en begeleiding naar zelfstandigheid. De vrouw voelt zich miskend, voelt zich afhankelijk en heeft een groot gebrek aan welzijn.”

Nota bene: Ik ga deze kwestie op het bord leggen van de wethouder(s). In alles wat je als overheid doet moet het samenlevingsperspectief centraal staan. Zodat mensen zich verbonden voelen met de samenleving en met elkaar.

*) Sara is een fictieve naam. Haar verhaal is helaas allerminst fictief. 

Het bericht Sara kind van de rekening (van een miljoen) verscheen eerst op PvdA Almelo.