Voor de PvdA afd Beesel-Reuver wordt de behandeling van de begroting en de algemene beschouwingen die daar bij horen overschaduwd door het vluchtelingenvraagstuk in Europa. De ellende van hele volksstammen die op drift zijn geraakt vanuit Syrië en ook Eritrea komt indringend op elke gemeente af in Nederland. Beesel heeft een eerste steentje bijgedragen door 160 mensen een tijdelijke 72 uurs opvang te bieden. Dit was een goede zaak, en ook uitste-kend om te zien dat humanitaire opvang zo breed gesteund werd in onze gemeente. Ruim 175 vrijwilligers meldden zich spontaan aan om een helpende hand te bieden. Op de bewonersavond die georganiseerd werd heb ik geen onvertogen woord gehoord, alleen maar positieve signalen dat Beesel helpt.

Er wordt wel eens geroepen dat Beesel een hoog PVV gehalte heeft in de benadering van allochtone burgers, maar daar was weinig van te merken de afgelopen tijd. In andere gemeenten hebben we daar wel schrijnende voorbeelden van gezien die ik bijna als mensonterend zou willen betitelen. Beesel is wat dit betreft inderdaad, ik moet het bena-drukken, gewoon anders….

Voor de PvdA is het een uitgemaakte zaak dat de lokale oplossingen voor de opvang van vluchtelingen een vervolg moeten gaan krijgen. Daarbij lopen we als gemeente op tegen de barrières van onze eigen ruimtelijke ordening: onze woningbouwvereniging heeft te weinig woningen om vrij te maken voor statushouders, meer doen gaat ten koste van men-sen die al langer op wachtlijsten staan, en wijzelf als gemeente hebben amper panden die snel inzetbaar zijn of geschikt gemaakt kunnen worden voor langduriger opvang. Daar is Beesel niet uniek in, hier lopen veel gemeenten tegenaan.

Het is echter wel mogelijk om op korte termijn iets te gaan doen. Bouwend Nederland roept in de media niet onterecht dat zij er helemaal klaar voor zijn, dat de overheid minder moet praten en meer moet gaan handelen.

De voorbeelden dat dingen snel kunnen zijn legio met behulp van semi-permanente bouw. In termijnen van weken tot een maand zijn kleinschalige semi permanente woningen neer te zetten. Zelfs grotere complexen zijn al gerealiseerd in weinig maanden, bijvoorbeeld in Amsterdam zijn in 9 maanden 520 woningen neergezet.

De kosten zijn overigens ook nog zeer beperkt, een vuistregel die gehanteerd wordt is 25.000 euro stichtingskosten per wooneenheid.

Laat Beesel ook nu zien dat we qua opvang en menselijkheid een extra steen kunnen bij-dragen? De PvdA is van plan een motie hierover in te dienen in tweede termijn, en roept de overige partijen op deze gedachte mede te ondersteunen. Samen optrekken in het vluchtelingenvraagstuk zou een goede zaak zijn.

Ik vind het moeilijk om na dit vraagstuk en grote probleem stil te gaan staan bij de aardse en dagelijkse zaken van de gemeentebegroting, maar zal toch een aantal punten de revue laten passeren.

In de eerste plaats: De soliditeit. Wederom presenteert het college een zeer solide slui-tende begroting. Vorig jaar typeerde ik de begroting als fantasieloos, dat zal ik nu niet doen, maar echt veel nieuw beleid hebben we niet aangetroffen. Blijvend voorzien is een denkrichting die aanspreekt, maar die loopt nu al vertraging op.

Solide begroting, het sluit allemaal netjes, maar daar is dan ook eigenlijk alles mee ge-zegd.

2- Wij hoeven voor het eerst in vele jaren niet meer terug te komen op het burgerbos! De vlag mag uit, wij begrijpen dat het bestuur in oprichting voortvarend bezig is om van het burgerbos iets moois voor onze gemeente te maken.

3- Een derde punt – en dat baart ons zorgen – is Olympia’s tour. In een volgende raadsver-gadering zullen wij stil staan bij de rekenkamernotitie rondom de informatievoorziening, dus daar zullen wij nu niet op ingaan. Wel vinden wij in de begroting geen enkele inhoude-lijke reden om met dit experiment nu nog verder te gaan. Voor de gemeenschap zien wij geen baten van dit festijn. Wij zijn van plan een amendement in te dienen op dit punt in re-latie tot andere mogelijke uitgaven.

De punten rondom huisvesting, onderwijs en recreatie zal Michele Urru in zijn beschou-wing toelichten. Ik geef hem graag het woord.

…………………………….

Het afgelopen jaar is in veel opzichten een bewogen jaar geweest waarbij er in de ge-meenteraad besluiten zijn genomen over onderwerpen die er echt toe doen.

Het maakt de PvdA niet uit hoe de onderwerpen benoemd worden, in termen van sociaal, groen, duurzaamheid, recreatie-vrije tijd, werken, wonen of onderwijs enz. Het gaat wat ons betreft allemaal over de leefbaarheid in onze gemeente. Bij een groot aantal van deze onderwerpen is de demografische ontwikkeling aan de orde geweest en wat die ontwikke-ling mogelijk voor onze gemeente en haar inwoners betekent.

Onderwijs

Het grootste en belangrijkste onderwerp hierbij is het mogelijk maken van voortgezet on-derwijs in de voormalige greswaren fabriek.

Wat de PvdA hierbij positief stemt is het behoud van dit onderwijs binnen onze gemeente. De samenwerking van partijen en de mogelijkheden die dit biedt t.a.v. participatie en het betrekken van lokale en regionale werkgevers bij de opzet van het onderwijs is een goede zaak. De PvdA zal dit proces wel Kritisch blijven volgen: gebeuren de dingen die beloofd worden in deze ook echt!!

Wonen

De PvdA ziet met name problemen voor onze jongeren, de jonge gezinnen en starters m.b.t. het verkrijgen van betaalbare woningen. In onze gemeente geldt een wachtlijst voor huurwoningen en er zijn geen betaalbare nieuwbouw woningen voor de eerder genoemde doelgroep. In de afgelopen besluitvormende raadsvergadering heeft de PvdA de nood-zaak onderstreept voor het realiseren van woningen voor starters en jonge gezinnen in de kern Beesel bij het plan Solberg.

Het raadsvoorstel gaat uit van woningen in de prijsklasse 200.000 plus…. we weten uit er-varing dat het bijzonder lastig is voor de doelgroep starters om nieuwbouw met 0 op de meter te verkrijgen. De PvdA heeft hiervoor een amendement ingediend met als kern het ontwikkelen van betaalbare woningen voor starters en jonge gezinnen. Het raadsvoorstel is aangehouden om nader onderzoek te gaan doen. De PvdA is van mening dat dit onder-zoek veelzijdig en proactief moet plaatsvinden. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan het uit-schrijven van een prijsvraag voor architecten en of bouwbedrijven voor betaalbare 0 op de meter woningen!

De PvdA overweegt in 2e termijn hierover een motie in te dienen. Kern van deze motie is om voor de bewuste plek, woningen met 0 op de meter te ontwerpen die betaalbaar zijn voor jonge gezinnen en starters. We roepen de overige fracties op hier over mee te den-ken, en deze oproep te ondersteunen.

De wachtlijsten voor huurwoningen roepen bij de PvdA vragen op. Toen de vraag van de gemeente aan woongoed2000 m.b.t. het opvangen van een 50 tal statushouders in de ge-meente Beesel speelde , leek het in eerste instantie best wel mee te vallen met de wacht-lijsten. Bij nader inzien blijkt dat er toch wachtlijsten (tot 15 maanden) zijn waar onze inwo-ners mee te maken hebben. De PvdA vind het vreemd dat dit niet meteen bekend was. Begin 2016 zullen de prestatieafspraken met woongoed2000 gemaakt worden. We zullen deze dan goed beoordelen en indien nodig hierop terug komen.

Project Blijvend voorzien.

De PvdA maakt zich zorgen over de vertraging die het project blijvend voorzien heeft op-gelopen. Er is de afgelopen periode met name over de vorm gesproken en in veel mindere mate over de inhoud. De PvdA roept de portefeuillehouder op de vaart erin te houden en een gedetailleerde tijdlijn te verstrekken op dit project en te zorgen dat er echt een start gemaakt wordt.

Sociaal domein

De decentralisatie op het sociale domein is nu bijna een jaar oud.

De mogelijkheden voor zorg worden versoberd of vragen een hogere financiële bijdrage van de burgers. Daarnaast wordt er steeds meer beroep gedaan op mantelzorg. De PvdA constateert dat het aanbieden van zorg steeds zakelijker gebeurt. Het risico hierbij is dat de afstand tot de burger op dit onderwerp steeds groter wordt waarbij onbegrip en frustra-tie de boventoon voeren. Het moet niet leiden tot het wegvallen van de goede integrale borgaanpak uit het verleden. Zo vragen wij ons af wat er gebeurd is met het begrip gezins-coach. Valt deze aanpak helemaal weg?

De kostenreductie door inzetten op hergebruik en herverstrekken van middelen is een goede zaak, een pluim hiervoor.

De PvdA constateert dat voor het 2e achtereenvolgende jaar het niet bekend is wat het ri-sico is t.a.v. jeugdzorg, en dat dit ook niet meegenomen wordt in het weerstandsver-mogen.

Op het onderwerp zelf wordt wel begroot. De PvdA vind dat vreemd en het lijkt erop dat voor de berekening “0” risico wordt ingeschat. Wat ons betreft mag dat dan ook zo worden opgeschreven. Als er geen risico is zeg dat dan, of neem anders wel een bedrag op!

Perspectiefgesprek.

Afgelopen jaar is een nieuwe werkwijze geïntroduceerd op basis van de nieuwe financiële verordening. De uitkomsten hiervan zijn de rode draad voor de begroting van komend jaar.

De PvdA heeft geconstateerd dat deze nieuwe werkwijze niet door iedereen op dezelfde wijze geïnterpreteerd is. Het was een moeizame discussie die uiteindelijk tot een extra sessie heeft geleid. De PvdA is ervan overtuigd dat onze raad hierbij echt het verschil kan maken en invloed kan uitoefenen op het beleid voor de komende periode. Wat ons betreft is een evaluatie op dit onderwerp op zijn plaats. We gaan er eigenlijk al van uit dat dit ge-pland is.

Tot slot

Zoals hiervoor al genoeg belicht is er nog veel te doen in Beesel. Gewoon anders, maar naar wij hopen met meer aandacht voor de burgers met een kleinere portemonnee en de vluchtelingen die een beroep doen op onze samenleving!

Bert Holman

Michele Urru

Fractieondersteuners:

Annie van de Velden

Jan Burggraaf

 

Het bericht Algemene beschouwingen begroting 2016 verscheen eerst op PvdA Beesel-Reuver.