Nieuws van politieke partijen over PvdA inzichtelijk

92917 documenten

Wethouderskandidaten bekend

PvdA PvdA Bunnik 16-05-2022 11:29

Nadat op 2 mei P21 en D66 Bunnik een coalitieakkoord hebben bereikt voor de gemeente Bunnik, zijn nu de wethouderskandidaten van beide partijen bekend. Hilde de Groot (GroenLinks) en Julie d’Hondt (PvdA) worden door P21 voorgedragen als wethouderskandidaten. Ali Dekker (D66) is de wethouderskandidaat voor D66 Bunnik.

De kandidaten hebben allemaal politieke en bestuurlijke ervaring en kennen de gemeente Bunnik, de regio en de provincie. 

Hilde de Groot is de afgelopen vier jaar wethouder geweest bij de gemeente Houten. Daarvoor was ze vier jaar raadslid en fractievoorzitter van GroenLinks Houten en werkte jarenlang bij ICCO.

Julie d’Hondt is de afgelopen zeven jaar Statenlid geweest bij de provincie Utrecht en werkte daarnaast als beleidsadviseur Europese Zaken in Den Haag en Brussel. 

Ali Dekker is sinds 2019 wethouder in de gemeente Bunnik. Daarvoor was zij senior adviseur bij BMC en was ze vanaf 2015 vier jaar als Statenlid actief bij de provincie Utrecht.

Op 24 mei wordt het nieuwe college geïnstalleerd. Samen met burgemeester Ruud van Bennekom vormen de drie wethouders het college. In dezelfde week wordt ook de portefeuilleverdeling bekendgemaakt.

Zittend wethouder Jocko Rensen, die sinds 2020 in het college van de gemeente Bunnik zit, vertrekt op 24 mei als wethouder bij de gemeente.

Tot rust komen

PvdA PvdA Bernheze 15-05-2022 18:54

Bijna drie maanden geleden begon de oorlog in Oekraïne. Sindsdien slapen veel Oekraïners iedere nacht in kelders om te schuilen voor raketten die inslaan en pakken Oekraïense mannen de wapens op om hun land en democratie te verdedigen. De oorlog maakt veel slachtoffers. Door de oorlog zijn inmiddels miljoenen mensen hun land ontvlucht. Allen hebben zij afscheid moeten nemen van hun geliefden en...

Bron

Open Inloop PvdA-GroenLinks

PvdA PvdA Vught 13-05-2022 20:01

 Op dinsdag 17 mei vanaf 20.00 u. in Café Oud Zuid, Marktveld 18 Vught

 In een informele sfeer bespreken we o.a. de agenda van de raadvergadering van 19 mei.  Tijdens die raadvergadering wordt onder andere gesproken over het Burgerinitiatief Duurzaam Cromvoirt, verlenging van de subsidie voor Ontmoetingscentrum DePetrus, de nieuwbouw van Zwaluw VFC.

Maar natuurlijk is er bij deze Open Inloop ook volop gelegenheid om eigen onderwerpen in te brengen.

De Open Inloop is één van de mogelijkheden die PvdA-GroenLinks aan iedereen wil bieden om ideeën en standpunten met onze fractie te delen. Je bent dus van harte welkom. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Het bericht Open Inloop PvdA-GroenLinks verscheen eerst op PvdA-GroenLinks.

Participatieavond 1 Van der Valk Hotel ’s-Hertogenbosch – Vught

PvdA PvdA Vught 13-05-2022 19:31

Op maandag 9 mei vond de eerste participatieavond plaats voor de plannen van het Van der Valk Hotel ’s-Hertogenbosch – Vught. Nu roept dit bij menigeen herinneringen op aan de tekeningen die ongeveer 2 jaar geleden bekend werden gemaakt waarin Van der Valk een visie van een hotel met vier grote torens presenteerde. Toentertijd heeft dat  tot veel commotie geleid, bij omwonenden maar eigenlijk bij bijna heel Vught. Die commotie was aanleiding voor Van der Valk om hun plannen te herzien en helemaal opnieuw te beginnen met het maken van een plan voor hun toekomst. In lijn met de aanstaande omgevingswet en om tegemoet te komen aan de voorwaarde uit het coalitieakkoord om bij dit soort grote ontwikkelingen burgers en belanghebbenden goed te betrekken, is dit proces van start gegaan met een participatieplan.

Participatieproces van start

Dat participatieproces ging dus van start op maandag 9 mei. Mocht u het dossier al een tijdje volgen dan weet u dat wij als gemeenteraad het participatieplan dat Van der Valk had laten opstellen, uitgebreid hebben bediscussieerd tijdens de raadsvergadering van 17 maart 2022. Op zich waren we positief over het participatieplan. Er zat een helder tijdspad in met een goed gedefinieerd proces waarin veel ruimte was voor belanghebbenden om input te leveren. We waren, omdat we goed geluisterd hebben naar de insprekers en vanwege de voorgeschiedenis, wel bezorgd of het participatieplan goed zou worden uitgevoerd. De werkwijze, met uitgebreide participatieplannen, is ook nog eens nieuw voor ons als raad en nieuw voor de initiatiefnemers. In het licht van dat alles besloot ik mee te doen met de participatieavond op maandag en te ervaren hoe dit participatieproces verliep.

Positief verrast

In alle eerlijkheid ben ik erg positief verrast over de avond. In groepen van ongeveer 10 mensen kregen de deelnemers de gelegenheid om hun input te leveren. Aanvankelijk werd dit gestructureerd langs 6 thema’s te weten: Natuur, milieu, economie en toerisme, entree van Vught, woningbouw, en ruimtelijke aspecten (kort samengevat). Al snel ontstonden er thema overstijgende gesprekken waarin inwoners veel van hun eigen inzichten kwijt konden.

We moesten er even in komen en het was even wennen om als het ware zelf met bouwstenen voor een nieuw plan te komen. Maar toen we eenmaal op stoom waren gekomen werd het al snel een goed gesprek in de groep. Wat hieruit naar voren kwam is dat er ten eerste heel veel expertise is bij de belanghebbenden. Maar ook dat er heel veel verschillende visies zijn op hoe Van der Valk er straks uit moet komen te zien. Het zal dan ook een hele klus worden voor de begeleidende bureaus om er een synthese uit te ontwikkelen. Die synthese is om twee redenen belangrijk voor ons. Het schept de kaders waarbinnen Van der Valk wordt ontwikkeld en het geeft weer hoeveel er met de participatie is gedaan. In dat kader vind ik het fijn dat ik aanwezig ben geweest omdat ik op die manier een goede inschatting hoop te kunnen maken of er echt wat gedaan is met de participatie. Dat is immers de lakmoesproef van dit participatieplan. Om het algemeen belang van de gemeente te waarborgen gelden er naast de participatieopbrengsten natuurlijk ook nog de visies en kaders die wij als gemeente hebben gesteld. Samen belooft het een mooie puzzel te worden. Maandag was in ieder geval positief en dat geeft hoop voor het vervolg van de ontwikkeling bij Van der Valk. Dinsdag 31 mei is de volgende participatieavond. Hij begin om 19:00.

https://www.pvda-gl.nl/participatieavond-1-van-der-valk-hotel-s-hertogenbosch-vught/Nino de Lange

Het bericht Participatieavond 1 Van der Valk Hotel ’s-Hertogenbosch – Vught verscheen eerst op PvdA-GroenLinks.

Coalitieakkoord 2022-2026 vastgesteld

VVD VVD PvdA Steenwijkerland 13-05-2022 10:25

Deze week hebben we samen met BGL, PvdA en CU ingestemd met het coalitieakkoord "Duurzaam doorbouwen, Samen werken aan een vitaal Steenwijkerland!"

In dit coalitieakkoord staat waar we de komende jaren mee aan de slag gaan. "De koers van de afgelopen jaren zetten we voort. Tegelijkertijd benoemen we ook een aantal grote, nieuwe opgaven die we gaan oppakken. We hebben gekozen voor een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Dat biedt ruimte voor nieuwe kansen en ontwikkelingen én geeft anderen de mogelijkheid om mee te denken en mee te bouwen aan een Sterk Steenwijkerland. Dat samen optrekken met inwoners, ondernemers én de oppositie zie je als een rode draad in ons coalitieakkoord terug". 

De coalitiepartijen zijn het daarnaast eens geworden over de portefeuilleverdeling van de beoogd wethouders.

Het coalitieakkoord wordt op donderdag 19 mei 2022 aan de raad gepresenteerd en dan worden ook de wethouders geinstalleerd.

Zijn paarden de nieuwe varkens?

PvdA PvdA Peel en Maas 11-05-2022 17:00

https://pvdagroenlinks.nl/zijn-paarden-de-nieuwe-varkens/

Er zijn veel varkens- en andere bedrijven van intensieve veehouderij aanwezig in onze gemeente. Te veel. Slecht voor de natuur en slecht voor de gezondheid van mensen, om over het welzijn van de dieren maar te zwijgen. Daarom is het goed als er intensieve veehouderijen worden opgeruimd. Maar hoe blij mogen we zijn als daar steeds meer paardenhouderijen voor in de plaats komen?

Noord-Limburg wordt het land van de paarden. Investeerders bouwen grote stallen. Soms met honderd paardenboxen en tientallen appartementen voor ruiters en verzorgers. Er gaat heel veel geld om in de paardensector, die aangeprezen wordt als nieuwe drager van de economie in het buitengebied. Veel gemeenten, waaronder ook Peel en Maas, ondersteunen de initiatiefnemers van de zoveelste paardenhouderij, ook als dit ten koste gaat van de natuur. Dat is ook het probleem in het natuurgebied ’t Molentje, een uniek hoogveenlandschap op de grens van de provincies Limburg en Brabant.

Het beleid van beide provincies is gericht op het herstel van het hoogveen in dit natuurgebied. Om dit uiterst kwetsbaar gebied te beschermen moet de landbouwfunctie worden afgebouwd. Dat is het beleid. Het meewerken aan het oprichten van een grootschalige paardenhouderij annex appartementen, staat daar haaks op. In een recent onderzoek van de Zuidelijke Rekenkamer worden zorgen geuit over de veel te hoge neerslag van stikstof en over de onttrekking van water uit het kwetsbare hoogveengebied van de Limburgse en Brabantse Peel.

Het rapport met als titel Natuurdoelstellingen Peelvenen beoordeelt de algemene stand van zaken voor het hoogveengebied als ‘slecht’. PvdA/GroenLinks vindt het onbegrijpelijk dat het college van Peel en Maas zijn medewerking toezegt aan het paardenhouderij-initiatief. Ook natuurorganisaties zijn tegen, maar voelen zich weinig gehoord door het college. Gelukkig moet de gemeenteraad uiteindelijk besluiten over deze plannen.

Te hopen valt dat de nieuwe raad meer waarde toekent aan de natuur.

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen, Raadsleden PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Het bericht Zijn paarden de nieuwe varkens? verscheen eerst op PvdA Groenlinks.

Vliegveld Drachten [2]

PvdA PvdA Smallingerland 11-05-2022 10:37

10 mei gemeenteraad eensgezind met uitzondering van het vliegveld De raad was op 10 mei opvallend eensgezind. Enkel over de vervolgstap over de toekomst van het vliegveld werd verschillend gedacht, gesproken en gestemd. Met uitzondering [Lees meer]

The post Vliegveld Drachten [2] first appeared on PvdA Smallingerland.

ALV 10 mei

PvdA PvdA Bunnik 06-05-2022 13:15

Op 10 mei houden we een ALV waar het nieuwe coalitie-akkoord tussen P21 en D66 zal worden besproken.

De agenda vindt  u hier.

Locatie: Hockeyclub Bunnik, Tolhuislaan 3b, Bunnik

Aanvang: 20.00 uur.

U wordt verzocht zich hier op te geven voor deze ALV. Mag eventueel ook via een mail.

 

Afscheid raadsleden en wethouder Progressief Ermelo

PvdA PvdA Ermelo 05-05-2022 13:21

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Progressief Ermelo namen twee zeer gewaardeerde raadsleden afscheid van de fractie, namelijk voormalig fractievoorzitter Anneke Knoppert en voormalig fractielid Alex Kleijnen. Zij werden door voorzitter Bea van ’t Hul toegesproken en hartelijk bedankt voor hun … Vervolgd

Graag ruimhartige uitvoering van regeling energietoeslag

PvdA PvdA Peel en Maas 04-05-2022 17:00

https://pvdagroenlinks.nl/graag-ruimhartige-uitvoering-van-regeling-energietoeslag/

Het Rijk verhoogt het budget waarmee gemeenten huishoudens met een laag inkomen een energietoeslag kunnen verstrekken van 800 euro met 175 miljoen tot 854 miljoen euro. PvdA/GroenLinks Peel en Maas vindt dat de gemeente deze regeling ruimhartig moet uitvoeren, want veel huishoudens zitten in financiële nood en onze gemeente zit goed bij kas.

PvdA/GroenLinks heeft voorgesteld de grens voor het toekennen van de energietoeslag te stellen op 130% van het minimum. Lokaal Peel en Maas, CDA, VVD en D’66 hebben dat afgewezen. De grens blijft 120%. Jammer. Nu de toekenningsgrens niet omhooggaat, dringt PvdA/GroenLinks aan op een ruimhartige uitvoering. Dan kunnen toch meer huishoudens de energietoeslag krijgen. Bijvoorbeeld huishoudens met een klein pensioentje die veel ziektekosten hebben en huishoudens die in de schuldsanering zitten.

De eerste groep huishoudens zou recht hebben op de energietoeslag als het fiscaal verzamelinkomen wordt genomen om vast te stellen of voldaan wordt aan de 120%-grens. Dan worden namelijk hoge ziektekosten of andere onvermijdbare lasten in mindering gebracht op het inkomen alvorens de 120%-toets wordt toegepast. Een aantal organisaties, waaronder ouderenbonden en vakbeweging, helpt huishoudens met het invullen van hun inkomstenbelasting. Zij hebben contact met die huishoudens.

Als de gemeente de regeling ruimhartig uitvoert, zouden deze organisaties betreffende huishoudens kunnen adviseren een aanvraag voor energiecompensatie in te dienen. Verder staat het de gemeente vrij om de energietoeslag toe te kennen aan huishoudens met een inkomen boven de inkomensgrens, die vanwege problematische schulden en deelname aan een schuldhulptraject weinig te besteden hebben; in de regel slechts het ‘vrij te laten bedrag’ van circa 95% van de bijstandsnorm.

Daarnaast zijn er huishoudens met een onvolledige AOW omdat ze minder dan 50 jaar woonachtig zijn geweest in Nederland. De gemeente kan contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank waar deze huishoudens bekend zijn en ze via deze weg ook ambtshalve de toeslag toekennen.

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen, Raadsleden PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Het bericht Graag ruimhartige uitvoering van regeling energietoeslag verscheen eerst op PvdA Groenlinks.