Nieuws van politieke partijen over PvdA inzichtelijk

84055 documenten

• Operatie Steenbreek • Morgen ...

PvdA PvdA Brunssum 24-06-2019 09:51

• Operatie Steenbreek • Morgen wordt ons initiatief voorstel voor aansluiting bij Operatie Steenbreek behandeld in de gemeenteraad. Team #mindergrijsmeerkleur 🌹is daar al een tijdje mee bezig, zo hebben we op Koningsdag maar liefst 2 kilo bloemzaadjes uitgedeeld. Waarom vinden wij dit zo belangrijk? Onze fractievoorzitter Haico Offermans zegt: “We zijn eraan gewend geraakt om onze leefomgeving naar ons eigen gemak in te richten. Niet iedereen is zich bewust dat dit negatieve gevolgen heeft. Teveel bestrating zorgt voor problemen tijdens hoosbuien en aanhoudende droogte. Ook vermindert de biodiversiteit door versteniging; zo neemt het leefgebied van onder meer de bijen af. Deze zijn cruciaal voor onze voedselvoorziening, omdat de meeste van onze eetbare gewassen afhankelijk zijn van bestuiving.” Dit zijn 2 van de belangrijkste redenen voor ons. Wil jij meer informatie hierover? Neem dan even contact met ons op. 🌹 #operatiesteenbreek #pvda #brunssum

"Sinds de staking van tienduizenden ...

PvdA PvdA Nederland 24-06-2019 09:02

"Sinds de staking van tienduizenden leraren in maart heeft het kabinet niets gedaan". Kirsten van den Hul over het lerarentekort en de crisis in het onderwijs. Juist de kinderen die goede leerkrachten hard nodig hebben worden het zwaarst getroffen. 👇

Aan de slag

PvdA PvdA Overijssel 24-06-2019 08:37

In de verkiezingscampagnes werd vaak gezegd dat de provincie – met uitzondering van misschien de waterschappen – de meest onbekende bestuurslaag is. De provincie staat ver van de burger af, en het is voor veel mensen onduidelijk wat de provincie precies doet.

Inmiddels ligt de campagne al ver achter ons en heeft de provincie ons als gekozen Statenleden via een aantal inwerkdagen kennis laten maken met de onderwerpen waar de provincie zich mee bezighoudt. En daarbij valt op dat de provincie juist heel actief is op heel veel terreinen waar we als inwoner van Overijssel dagelijks mee te maken hebben. Infrastructuur,een  fraaie leefomgeving, economisch beleid; het heeft allemaal rechtstreeks invloed op de welvaart en het welbevinden van onze inwoners. En dat is natuurlijk waar we het allemaal voor doen. Alleen komt dat om één of andere reden niet duidelijk voor het voetlicht.

Nu de formatie is afgerond kunnen we met z’n allen aan het werk voor de inwoners van onze provincie. Want hoe leerzaam en informatief de inwerkdagen en de kennismaking met ambtenaren, bevlogen ondernemers en maatschappelijke partners ook waren, ik denk dat ik pas echt doorkrijg wat ik als Statenlid allemaal kan betekenen voor de provincie (en waar ik juist niet over ga) door er gewoon mee aan de slag te gaan. Ik kan in ieder geval niet wachten!

Het bericht Aan de slag verscheen eerst op PvdA Overijssel.

De Pôlle te Lemmer

PvdA PvdA GroenLinks VVD CDA De Fryske Marren 24-06-2019 07:31

“De PvdA-fractie is voorstander van een ontwikkeling van wonen en winkelen binnen het gebied de Pôlle te Lemmer. Ook is U bekend dat in het met de partijen CDA, VVD en Groenlinks overeengekomen coalitie-akkoord is opgenomen dat er speciale aandacht zal zijn voor dit gebied, een gebied dat dringend gebaat is bij een nieuwe ruimtelijke invulling, welke in Lemmer op draagvlak kan rekenen .

De coalitiepartijen willen op korte termijn een onafhankelijk onderzoek instellen naar de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden in het totale gebied van de Pôlle, dit gericht op wonen en detailhandel/retail, waar de effecten voor de verkeersstromen en het centrum van Lemmer in worden meegenomen.

Op de huizenverkoopsite Funda worden op dit moment ten verkoop aangeboden 11 Kadewoningen, 8 Parkwoningen en 46 appartementen. Genoemde woningen en appartementen worden gesitueerd aan de Lemster Rien, binnen het bestemming-plangebied de Pôlle.

Geveke Bouw & Ontwikkeling ontwikkelt namens Lenna Vastgoed het, zoals zij noemen, nieuwbouwplan De Pôlle. Volgens genoemde advertentie zal dit project medio 2019, dus deze maand of volgende maand in de verkoop komen.

Naar ons bekend is, is een aantal maanden geleden een informatieavond gehouden over bovengenoemd project en zijn er door belangstellenden meerdere vragen en opmerkingen gemaakt ten aanzien van genoemd bouwplan. Door de initiatiefnemers is toegezegd de gemaakte opmerkingen ter harte te nemen en het plan in die zin zo nodig, aan te passen. Gelet op hetgeen nu in de verkoop wordt gezet is ons hiervan niets gebleken en wordt het bouwplan ongewijzigd deze maand ter verkoop aangeboden.

Naar aanleiding van bovenstaande leven er bij de PvdA-fractie DFM de volgende vragen:

Let wel, wij zijn voor woningbouwontwikkelingen in genoemd gebied, echter, zijn alle procedures en ruimtelijke verantwoordelijkheden ten aanzien van genoemd plan inmiddels afgewerkt zodat er geen belemmeringen meer zijn om bedoeld bouwplan in genoemd bestemmingsplan te realiseren?

De PvdA fractie kreeg het navolgende antwoord:

Nee, voor het plan zoals op Funda beschreven is nog geen planologische procedure gevoerd.

Wel geldt er een bestemmingsplan dat de bouw van 75 appartementen mogelijk maakt, maar dat wil Lenna dus niet. Lenna wil behalve appartementen, ook grondgebonden woningen realiseren. Er zijn twee informatieavonden gehouden over het plan: één voor de direct omwonenden met als doel om hen vroeg in het planproces te informeren en een algemene, drukbezochte informatieavond vooral gericht op belangstellenden. De informatieavonden zijn in overleg met ons gepland, nadat wij op 20 maart 2018 in beginsel hadden ingestemd met de hoofdopzet van het plan van Lenna, waarbij wij uiteraard hebben meegedeeld dat uiteindelijke, definitieve medewerking aan de raad is. Dit laatste is ook tijdens de informatieavonden aangegeven.

Is de nu te starten verkoop niet prematuur? En zijn de initiatiefnemers inmiddels bekend met het op korte termijn nog in te stellen onafhankelijk onderzoek naar de ruimtelijke mogelijkheden gericht op wonen en detailhandel/retail in deze omgeving? Maw. Heeft U hen hierover inmiddels geïnformeerd? De uitkomsten van het onderzoek kunnen effect hebben op de verdere ontwikkeling in de naaste omgeving en van belang zijn voor de eventuele belangstellende koper, vandaar dat wij deze vragen aan U voorleggen.

Hier kreeg de fractie het volgende antwoord op:

Ja, verkoop is prematuur want de planologische procedure voor het aangepaste plan is nog niet eens gestart. Overigens staat op Funda ook bij het project vermeld dat het project ‘in ontwikkeling’ is.

In het coalitieakkoord is inderdaad aangegeven dat wij voor de Polle een onafhankelijk onderzoek willen instellen naar de ruimtelijke mogelijkheden, gericht op wonen en detailhandel/retail en de hieraan verbonden verkeersaspecten, waarbij ook wordt gekeken naar de effecten voor het centrum van Lemmer. Op 20 juni hebben wij weer regulier overleg met de eigenaar van het terrein en wij zullen hem dan over dit voornemen informeren. Daarbij nemen wij wel in ogenschouw dat voor wat betreft de locatie van Lenna BV niet sprake is van een blanco situatie. Op de eerste plaats geldt er al een bestemmingsplan op grond waarvan Lenna 75 appartementen mag realiseren. Op de tweede plaats hebben wij dus al besloten in beginsel in te stemmen met de hoofdopzet van het alternatieve plan van Lenna voor grondgebonden woningen en appartementen. Als vervolg daarop hebben we voor dit plan ook een intentieovereenkomst gesloten met Lenna. Wij hebben deze besluiten mede genomen in het licht van de wens, zoals geuit vanuit de raad, om uitvoering van het plan voor woningbouw op de locatie van Lenna te stimuleren. Lenna heeft op basis van deze besluiten sinds maart 2018 verder geïnvesteerd in de planuitwerking.

https://defryskemarren.pvda.nl/nieuws/de-polle-te-lemmer/

Het bericht De Pôlle te Lemmer verscheen eerst op PvdA De Fryske Marren.

Startbijeenkomst Sportakkoord Den Helder

PvdA PvdA Den Helder 24-06-2019 05:58

In Den Helder is sinds kort sportformateur Jan Janssens actief. Hij gaat woensdag 3 juli in gesprek met sportorganisaties, maatschappelijke instellingen, bedrijven en gemeente tijdens een brede startbijeenkomst. Doel van deze kick-off is tweeledig. Allereerst gaat het om het inventariseren welke ideeën er zijn om de lokale sport te versterken en de maatschappelijke kracht ervan te vergroten. Daarnaast wil de sportformateur in kaart brengen welke organisaties en instellingen samen willen werken in een lokaal sportakkoord.]

Tijdens de startbijeenkomst zal de sportformateur zichzelf presenteren en samen met de wethouder tekst en uitleg geven over het beoogde sportakkoord. Natuurlijk komen daarbij ook inspirerende voorbeelden van initiatieven, projecten en samenwerkingsvormen aan bod. Het sportakkoord legt de afspraken vast die daarover kunnen worden gemaakt. Het is dus geen beleidsstuk van de gemeente, maar een set afspraken van verschillende organisaties en instellingen, waarvan de gemeente er één is. Als partners in het lokale sportakkoord wordt gedacht aan: sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, evenementenorganisatoren, instellingen en organisaties uit onderwijs, welzijn en zorg, het bedrijfsleven en de gemeente.

Vorig jaar rond deze tijd kwamen in Den Haag organisaties en instellingen op het gebied van sport, welzijn, onderwijs en zorg bij elkaar om samen met de minister van Sport het Nationaal Sportakkoord te ondertekenen. In dat akkoord met de titel ‘Sport verenigt Nederland’ zijn ambities geformuleerd gericht op versterking van de sport en optimale benutting van de maatschappelijke kracht ervan.

Lokale navolging.                                                                                                                                                                                                                               Overal in Nederland krijgt dit idee nu navolging en wordt aan lokale en regionale sportakkoorden gewerkt. Zo ook in Den Helder. De gemeente heeft van de rijksoverheid middelen gekregen om een sportformateur in te schakelen. Wanneer een lokaal sportakkoord is gesloten kan de gemeente ook een uitvoeringsbudget aanvragen. De gemeente Den Helder heeft Jan Janssens bereid gevonden om als sportformateur het voortouw te nemen bij de samenstelling van het lokale sportakkoord. Jan Janssens (59) woont in Voorschoten. Hij heeft zijn sporen ruimschoots verdiend in de sport. Hij is al vele jaren werkzaam op het snijvlak van sportbeleid, -onderzoek en -onderwijs. Hij was o.a. directeur van het Mulier Instituut en lector Sport, Management en Ondernemen aan de Hogeschool van Amsterdam. Daarnaast heeft hij in tal van vrijwilligersfuncties binnen en buiten de sport relevante ervaring opgedaan.

De sportformateur opereert onafhankelijk en is niet in dienst van de gemeente. In de komende maanden gaat hij rond de tafel met vertegenwoordigers van allerlei Helders organisaties en instellingen. Hij gaat op zoek naar nieuwe initiatieven en vormen van samenwerking die ertoe moeten leiden dat sportorganisaties sterker worden, dat meer mensen in beweging komen en dat de samenleving nog meer profijt heeft van de maatschappelijke kracht van de sport.

Fantastische kans Peter de Vrij (sportwethouder) en Jan Janssens (sportformateur) hebben deze week gezamenlijk de genoemde sportorganisaties en maatschappelijke instellingen uitgenodigd om de startbijeenkomst voor het lokale sportakkoord bij te wonen. Zij hopen dat veel organisaties en instellingen hieraan gehoor zullen geven en dat in het najaar veel van hen het lokale sportakkoord zullen ondertekenen. “Het initiatief om tot lokale sportakkoorden te komen is nieuw”, zo schrijven de sportformateur en de sportwethouder in hun uitnodiging. “Niet eerder is op deze manier geprobeerd om een breed gedragen lokaal sportbeleid te ontwikkelen. Het is een spannend proces dat fantastische kansen biedt voor alle sportaanbieders en voor alle andere organisaties en instellingen die belang hebben bij een goed en gevarieerd aanbod van sport en bewegen. Zorg dat u erbij bent en grijp die kans!”

De startbijeenkomst begint woensdag 3 juli om 17.00 uur in Fort Kijkduin (Admiraal Verhuellplein1, 1789 AX Huisduinen) en eindigt omstreeks 20.00 uur. Organisaties die geen uitnodiging hebben ontvangen, maar wel geïnteresseerd zijn om de startbijeenkomst bij te wonen, zijn van harte welkom. Aanmelden kan bij de sportformateur. Hij is bereikbaar via sportformateur@sportakkoord-denhelder.nl.

Ook voor meer informatie kan met hem contact worden opgenomen.

Het bericht Startbijeenkomst Sportakkoord Den Helder verscheen eerst op PvdA Den Helder.

Het college komt met een voorstel ...

PvdA PvdA Utrecht 24-06-2019 05:30

Het college komt met een voorstel dat water voortaan gratis wordt aangeboden op festivals! 💦💦 De motie van Rick van der Zweth is aangenomen. En dus geen bizarre prijzen van €6,5 voor een flesje water meer.🤞🏻

PvdA De Bilt – Nieuws van de Fractie nr. 12 – juni (2) 2019

PvdA PvdA De Bilt 24-06-2019 04:20

Hoe houden we onze wijken en winkelgebieden levendig? PvdA De Bilt organiseert op 10 juli een discussieavond over winkelleegstand en het verdwijnen van voorzieningen in onze wijken

De PvdA De Bilt maakt zich ernstig zorgen over het verdwijnen van allerlei voorzieningen in onze wijken. Zo verdween, na de Lidl in Brandenburg, vorige maand de Aldi in Weltevreden. Brievenbussen en pinautomaten verdwijnen uit de wijken, de bus stopt op steeds minder plaatsen en zwaar bevochten OV-oplaadpunten worden door commerciële bedrijven met één pennenstreek geschrapt. Er staan veel winkels leeg in De Bilt en Bilthoven – meer dan gezond is.

Gemeenteraadslid Krischan Hagedoorn: “Er zijn goede voorbeelden in andere gemeenten waar ondernemers of actieve bewoners de wijk levendig houden en voorzieningen in stand houden. We willen inspiratie opdoen!”

Discussieavond voor iedereen

De gemeenteraadsfractie van de PvdA De Bilt organiseert op woensdag 10 juli een discussieavond over wijkenvoorzieningen en een goed winkelaanbod. Op deze avond, die vanaf 20.00 uur plaats vindt de Vijverzaal van WVT aan de Talinglaan, willen wij met u en een aantal deskundigen in gesprek. Niet alleen over de problematiek, maar juist ook over oplossingen en succesvolle ideeën.

Sprekers Annet van Otterloo, initiatiefnemer van de wijkcoöperatie Afrikaanderwijk Rotterdam Margo de Jong, initiatiefnemer van DOTS (De Oude TheresiaSchool) in Bilthoven Jorine de Soet van bureau Kordaat In Ruimte, expert in winkelcentrum-management

De zaal is vanaf 19.30 uur open en om 20.00 uur opent Krischan Hagedoorn de discussie.

Indien mogelijk graag van te voren aanmelden bij: k.hagedoorn@debilt.nl

Terug naar de kern: een ander geluid van de PvdA De Bilt

De PvdA De Bilt heeft deze keer bij de behandeling van de Jaarrekening en Kadernota stil gestaan bij het presterend vermogen van onze gemeente. Dit was de strekking van Erik van Esterik:

Wij maken zich zorgen over het presterend vermogen van onze gemeente. Er staan onze grote uitdagingen te wachten – energietransitie op lokaal niveau, het beheersen van het sociaal domein, het in beweging brengen van de woningmarkt, het leefbaar houden van wijken en winkelcentra, het activeren van de samenleving om ook verantwoordelijkheid te nemen, het voorkomen dat mensen in problemen een vergeten groep worden, het geven van vergrijzing een plek en zorgen voor het aantrekkelijk blijven voor jonge gezinnen, het reageren op mobiliteitsvraagstukken. De wereld om ons heen staat niet stil … de gemeente De Bilt lijkt onvoldoende tempo te maken.

Kunnen wij deze complexe opgaven wel aan? Het zijn grote bewegingen waarbij de gemeente moet opereren in een speelveld van andere spelers. Zijn we vernieuwend genoeg bezig? Neem bijvoorbeeld Mobiliteit – voorheen zaten we via de BRU automatisch aan tafel. Nu niet meer. Lukt het ons invloed uit te oefenen op bijvoorbeeld ProRail en de stad Utrecht, en zetten we de benodigde innovatie in gang?

Wij maken ons zorgen over de bestuurlijke kracht van onze gemeente. Halen we wel het maximale uit onze regionale samenwerkingsverbanden of hinderen ze ons soms juist? Is onze ambtelijke organisatie kwalitatief sterk genoeg om de maatschappelijke opgaven tot een goed einde te brengen? Houden raad en college elkaar niet gevangen in het praten over vooral de kleine onderwerpen en vergeten we de echte opgaven?

Veel ambities verschuiven in de tijd. We praten in deze raad vooral over veel kleine onderwerpen en dienen talloze moties in. We zien dit college worstelen met een veelheid aan initiatieven. We houden elkaar gevangen. Wij denken dat we aan kracht kunnen winnen door de prioriteit te leggen bij de grote bewegingen en de verleiding te weerstaan kleine onderwerpen op te pakken.

Neem bijvoorbeeld de Duurzaamheidsagenda. Deze zou zich volledig moeten richten op de energietransitie en het opwekken van energie. De uitvoering wordt echter belast met kleine initiatieven die weinig bijdragen zoals een recycel-station voor bouwafval – dat moeten we overlaten aan de markt.

Wij zijn er van overtuigd dat we terug moeten naar de kern van wat echt belangrijk is en daar vol op inzetten.

De zorg over ons presterend vermogen, onze wil om voor de hoofdzaken te gaan en de bijzaken te laten, over ons vernieuwend vermogen, over onze bestuurskracht … dat gaat direct over de driehoek college – raad – ambtelijke organisatie.

En begrijp ons niet verkeerd. Wij vinden dat het college de goede richting in slaat op vele beleidsterreinen en de goede onderwerpen heeft vastgepakt – dat geldt voor vele voorgaande colleges. De prioriteiten en richting was veelal de goede.

Hoe mooi zou het zijn als het college de grote maatschappelijke opgaven daadkrachtig aanpakt en daarbij de samenwerking opzoekt met maatschappelijke partners? En dat het college zich niet laat verleiden tot bijzaken. Hoe mooi zou het zijn als de gemeenteraad het college richting geeft op die grote opgaven, kaders stelt, en aanjaagt. En dat de raad zich beperkt in moties en kleine onderwerpen? Hoe mooi zou het zijn als de ambtelijke organisatie slagvaardig en vernieuwend werkt – durft te innoveren. En dat college en raad hier ruimte voor geven?

Dit alles vereist een andere vorm van leiderschap. Ambtelijk, bestuurlijk en politiek.

Dit betoog kreeg veel bijval, van andere fracties, van collegeleden en van ambtenaren. De conclusie kan getrokken worden dat er sprake is van een gezamenlijke ambitie om het presterend vermogen van onze gemeente te vergroten door keuzes te maken en de grote maatschappelijke opgaven centraal te stellen. Wordt vervolgd!

Het bericht PvdA De Bilt – Nieuws van de Fractie nr. 12 – juni (2) 2019 verscheen eerst op PvdA De Bilt.

Meerderheid van de raad voor excuses slavernijverleden | Amsterdam

GroenLinks GroenLinks D66 ChristenUnie PvdA Amsterdam 24-06-2019 00:00

Amsterdam moet als eerste Nederlandse gemeente excuses aanbieden voor het slavernijverleden. Dat staat in een voorstel van DENK, GroenLinks, D66, PvdA, SP, ChristenUnie en BIJ1 — een grote meerderheid in de raad. Het college reageert positief.

Hoewel er in het Europese deel van Nederland officieel geen slavernij bestond, werd het wel toegepast in haar koloniën. Amsterdam heeft daar bij tijd en wijle een sleutelrol in gespeeld. "Het wordt tijd dat we ons niet meer verbergen voor onze geschiedenis, maar dat we verantwoordelijkheid dragen,” zegt GroenLinks-raadslid Simion Blom.

Het college laat weten eerst wetenschappelijk onderzoek te laten doen naar de exacte rol van de stad Amsterdam in de slavernijgeschiedenis. Daarbij zal worden gekeken naar de juridische gevolgen en waarvoor er precies excuses worden gemaakt. 

Verbinding

De Nederlandse welvaart is voor een deel ontstaan door koloniale roof en slavernij. Er zijn veel Amsterdammers die wortels hebben in de voormalige Nederlandse koloniën, en dat verplicht ons om het totale verhaal te vertellen — het verhaal dat tot nu toe eenzijdig is verteld en dat onderbelicht is.

“Door te praten over pijnlijke onderwerpen kunnen we groeien en kunnen we groepen met elkaar verbinden," zegt raadslid Blom, die ook voorstander is van een museale voorziening over het slavernijverleden. “Daarom is het goed dat we als Amsterdammers onze krachten bundelen en dat de raad met een ruime meerderheid achter excuses staat: 31 van de 45 raadsleden steunt dit voorstel.”

Een historisch moment

Als het aan GroenLinks ligt wordt Amsterdam de eerste Nederlandse stad die excuses aanbiedt voor het slavernijverleden. Steden als Charleston, Londen en Liverpool gingen Amsterdam al voor. Ook boden de Amerikaanse Senaat, en landen als Ghana en Benin al excuses aan voor het slavernijverleden.

Is de ‘Texelhopper’ een goede OV-voorziening voor vervoer binnen de Hoeksche Waard?

PvdA PvdA Oud-Beijerland 23-06-2019 22:35

Tijdens ons vakantie uitje hebben wij vorige week weer eens geweldig genoten van het prachtige échte eiland Texel. Wij hebben daar kennisgemaakt met de Texelhopper.

Een OV-voorziening die bestaat uit één buslijn met een vaste route tussen de pont, Den Burg en De Koog en een ‘app-gestuurde flexibus’ met meer dan 100 opstappunten op het eiland.

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/is-de-texelhopper-een-goede-ov-voorziening-voor-vervoer-binnen-de-hoeksche-waard/

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/is-de-texelhopper-een-goede-ov-voorziening-voor-vervoer-binnen-de-hoeksche-waard/

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/is-de-texelhopper-een-goede-ov-voorziening-voor-vervoer-binnen-de-hoeksche-waard/

 

 

 

 

Het bericht Is de ‘Texelhopper’ een goede OV-voorziening voor vervoer binnen de Hoeksche Waard? verscheen eerst op PvdA Hoeksche Waard.

“Ook volgende generaties Leidenaren ...

PvdA PvdA Leiden 23-06-2019 20:35

“Ook volgende generaties Leidenaren moeten zeker zijn van een groene, sterke en sociale stad.” Daarvoor zijn het afgelopen jaar de eerste stappen gezet. Maar we zijn er nog niet, ook in de toekomst blijven we strijden voor een stad waar iedereen welkom is en zich thuis voelt. Gijs Holla vertelde bij de Algemene Beschouwingen over onze plannen voor de komende jaren ➡️ https://leiden.pvda.nl/nieuws/zeker-zijn-van-een-groene-sterke-en-sociale-stad/