Nieuws van politieke partijen over PvdA inzichtelijk

92377 documenten

Plastic op de akkers

PvdA PvdA Peel en Maas 12-04-2021 17:00

https://pvdagroenlinks.nl/plastic-op-de-akkers/

Steeds meer akkers worden in het voorjaar bedekt met plastic. Daarmee wil men extra warmte creëren om sneller en eerder te zijn. Dat is eigen aan de huidige markteconomie. De vraag is of we daar blij mee moeten zijn.

Het landschap wordt erdoor verpest. De biodiversiteit wordt nog verder aangetast. De bodem wordt uitgeput.

Het roer moet om. De agrariërs moeten een deel van hun inkomen kunnen verwerven als ze de natuur bewaren en het landschap mooi houden. Wij allen moeten de boeren daarvoor waarderen èn betalen.

[This post contains video, click to play]

Het bericht Plastic op de akkers verscheen eerst op PvdA Groenlinks.

Village People in Kleurrijk Ermelo

PvdA PvdA Ermelo 12-04-2021 15:24

Village People is, vanuit Harderwijk opererend, de belangenorganisatie voor mensen uit de lhbtiq+ groep op de Veluwe. De letters lhbtiq staan voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender interseksueel en queer. Ongeveer 7 % van alle mensen is lhbtiq’er. Dat betekent dat … Vervolgd

Meer groen in de straat

PvdA PvdA Bernheze 11-04-2021 18:37

Het is lente! Je zou het vandaag niet zeggen want het is guur, grijs en het regent. Brrr. Ik had eigenlijk in de tuin willen werken, maar dat komt een andere keer wel. Jammer, want overal komen de bloemen en planten tevoorschijn. De natuur ontwaakt en bereidt zich voor op het voorjaar. En eens te meer bedenk ik me dat we zuinig moeten zijn op onze natuur die zo belangrijk is voor onze gezondheid...

Bron

Beschuldigingen van de heer Baart de la Faille raken kant noch wal en zijn funest voor open debatcultuur

PvdA PvdA Bunnik 11-04-2021 12:46

De heer Baart de la Faille uit in een ingezonden brief in Bunniks Nieuws (d.d.10 april 2021) vergaande beschuldigingen aan het bestuur en raadsleden van P21 en aan de burgemeester. Aanleiding is het plan Hoenderik voor de bouw van woningen aan rand van Bunnik, nabij de Kromme Rijn.

De gemeenteraad heeft in oktober 2020 na een zorgvuldig afwegingsproces en na  het horen van diverse experts dit plan geen goedkeuring gegeven. De P21 fractie is steeds een belangrijke motor geweest achter het debat over dit plan en het afwegingsproces in de gemeenteraad. De heer Baart de la Faille, die zich al lange tijd verzet tegen de bouwplannen rond Hoenderik, is niet tevreden met dit resultaat, maar meent dat het halve Bunnikse bestuur, inclusief fractie en bestuur van P21, een P21 wethouder en de huidige burgemeester niet integer hebben gehandeld. Zijn voornaamste klacht betreft de vermeende invloed die een projectontwikkelaar die het plan Hoenderik heeft verdedigd, zou hebben gehad op de besluitvorming binnen P21.

Het bestuur en fractie van P21 verzetten zich krachtig tegen deze voorstelling van zaken.  Dat in een klein dorp als Bunnik maatschappelijk actieve personen in verschillende rollen naast of tegenover kunnen komen te staan, is haast onvermijdelijk. Naast persoonlijke integriteit, is daarom een zuivere en eerlijke beoordeling van de verschillende rollen waarin personen handelen of  zich uitspreken dan ook van grote waarde.  Dit geldt niet alleen voor bestuurders, maar ook voor inwoners die hun mening laten horen, zoals de heer  Baart de la Faille.

P21 als partij, het P21 bestuur en de raadsleden staan uiteraard pal voor een integere bestuurscultuur. We gaan hier nu niet in op de hele lijst van verdachtmakingen die de heer Baart de la Faille in zijn brief noemt. Al deze  zaken heeft hij eerder met het P21 bestuur besproken  en op de voorlaatste ledenvergadering van P21 heeft hij opnieuw ruimte gekregen om zijn aantijgingen te verwoorden. Het bestuur en de fractie zijn daar toen  serieus op ingegaan. Zijn klachten vonden echter geen weerklank bij andere leden van de partij.

Ook uit het rapport dat de burgemeester nu heeft laten opstellen volgt kennelijk geen steun voor de beschuldigingen van de heer Baart de la Faille. Vanuit P21 is eerder aangegeven dat we geen bezwaar zien in het openbaar maken van dit rapport, de burgemeester heeft een andere afweging gemaakt.

Tot slot dit: Een integer openbaar bestuur bestaat bij de gratie van een open debatcultuur waarin men op basis van onderbouwde argumenten meningen uitwisselt en een visie ontwikkelt. Inbreng vanuit verschillende invalshoeken en inhoudelijke expertises is daarbij gewenst. Het blijven herhalen van op de persoon gerichte beschuldigingen, zonder feitelijke onderbouwing, is echter funest voor zo’n debatcultuur.

Bestuur van P21

45 sociale woningen erbij op Ruysdaelstraat!

PvdA PvdA Son en Breugel 08-04-2021 17:49

Vanavond vergadert de commissie Grondgebiedzaken/Burgerzaken over de bouwplannen op de locatie van het oude schoolgebouw aan de Vijverberg / Ruysdaelstraat dat momenteel als gemeentekantoor in gebruik is. Eind 2019 besloot de gemeenteraad dat op deze locatie sociale huurwoningen moeten komen, …

45 sociale woningen erbij op Ruysdaelstraat! Read More »

De bruin-oranje velden van de angst…

PvdA PvdA Peel en Maas 07-04-2021 17:00

https://pvdagroenlinks.nl/de-bruin-oranje-velden-van-de-angst/

Ze zijn er weer, de bruin-oranje glyfosaatvelden. Ondanks alle signalen over gevaar voor Parkinson bij gebruik van deze onkruidverdelger, of het verband met lymfeklierkanker; men blijft dit gebruiken.

De Europese commissie was in 2017 nog niet bereid om glyfosaat definitief te verbieden; wel werd het gebruik ervan ontraden. In 2022 bekijkt Europa opnieuw of dit middel verboden moet worden in de Europese Unie. In Nederland gebruiken de boeren ca 150.000 kilo glyfosaat; daarmee staan we wereldwijd in de top 3 van grootste gebruikers per hectare. Vooruitlopend op een verbod hebben diverse gemeenten in Nederland al besloten om op hun eigen gronden het gebruik van glyfosaat te verbieden, in bermen, parken en op gronden die in pacht uitgegeven zijn.

https://pvdagroenlinks.nl/de-bruin-oranje-velden-van-de-angst/Onze fractie heeft in 2019 een motie ingediend, om dit ook in Peel en Maas zo te regelen en met de agrariërs in gesprek te gaan om glyfosaat tot het uiterste minimum te beperken. Die motie is door de coalitiepartijen verworpen, zelfs door partijen die de term ‘biodiversiteit’ zo vaak gebruiken. Dit, terwijl al lang bekend is dat glyfosaat het bodemleven ernstig verarmt en verstoort en een regelrechte bedreiging vormt voor de drinkwatervoorziening: in oppervlaktewater zit volgens de drinkwaterbedrijven regelmatig veel te veel glyfosaat. Vandaar dat vanwege de invloed op bodem- en waterleven, de waterschappen glyfosaat op hun gronden niet mogen gebruiken.

Voor dit alles lijkt het VVD-Lokaal P&M-CDA-college volledig doof. ‘Na ons de zondvloed’, lijken ook de coalitiepartijen te denken. En: ‘als we agrariërs maar niet tegen ons in het harnas jagen.’ Het is de angst voor die achterban, die maakt dat we er qua duurzaamheid in Peel en Maas niet erg op vooruit gaan. Dat is angst voor de verkeerde dingen: laten we angst voor het voortbestaan van de aarde nou eens gebruiken om stappen te zetten naar duurzame landbouw.

Raf Janssen, Frits Berben, Annigje Primowees Fractie PvdA/GroenLinks

Het bericht De bruin-oranje velden van de angst… verscheen eerst op PvdA Groenlinks.

Bouwen maar, Mooiland!

PvdA PvdA Bernheze 07-04-2021 12:37

Op 26 januari 2021 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken toestemming gegeven aan woningbouwcorporatie Mooiland om de komende vijf jaar woningen en grond aan kan kopen in Den Haag. Terwijl woningbouwcorporaties de laatste jaren massaal terug leken te keren naar hun eigen werkgebieden, gaat ‘onze’ woningbouwcorporatie Mooiland opnieuw de stap buiten onze regiogrenzen wagen.

Bron

Glyfosaat schadelijk voor mens en milieu

PvdA PvdA GroenLinks Peel en Maas 05-04-2021 17:00

https://pvdagroenlinks.nl/glyfosaat-schadelijk-voor-mens-en-milieu/

Nog steeds wordt in de landbouw het bestrijdingsmiddel glyfosaat gebruikt. Dat middel is schadelijk voor mens en milieu. Het is kankerverwekkend, de biodiversiteit wordt erdoor aangetast en de aarde wordt erdoor uitgeput.

PvdA/GroenLinks roept de boeren op dit middel niet meer te gebruiken en stelt voor dat de gemeente het gebruik ervan op haar gronden verbiedt.

[This post contains video, click to play]

Het bericht Glyfosaat schadelijk voor mens en milieu verscheen eerst op PvdA Groenlinks.

Impressie ALV d.d. 29 maart j.l.

PvdA PvdA Smallingerland 02-04-2021 10:46

“Dit was de eerste keer dat we zo vergaderden, op zich werkte het wel, maar hopelijk is het ook de laatste keer”. Met deze woorden sloot Bert van der Meulen, voorzitter van de afdeling, de vorige Algemene Ledenvergadering af. Inmiddels zijn we een paar maanden verder en een ieder weet dat we nog steeds in […]

The post Impressie ALV d.d. 29 maart j.l. first appeared on PvdA Smallingerland.

Krachten Bundelen met Het West-Fries GroenLinks Netwerk.

PvdA PvdA Stede Broec 01-04-2021 20:02

GroenLinks voor droge voeten in West-Friesland! In West-Friesland zijn onwijs veel getalenteerde GroenLinksers actief. Ze...