Nieuws van politieke partijen over PvdA inzichtelijk

93379 documenten

Wat gaan we in 2024 uitvoeren

Groen Gilzen en Rijen Groen Gilzen en Rijen PvdA Gilze en Rijen 01-12-2023 11:18

Weekblad Gilze en Rijen, 29 november 2023;

Maandag 13 november is de begroting 2024 in de gemeenteraad behandeld en aangenomen. Niet alle fracties hebben dit gesteund. Tevens hebben we ook de tweede tussenrapportage van 2023 goedgekeurd als raad. Een fractie had zijn bedenkingen en heeft tegengestemd. Wij van GGR hebben samen met Kern 75 en PvdA een coalitieprogramma samengesteld. Dit programma is de rode draad waar vier jaar lang mee gewerkt wordt. Het is aan de wethouders om samen met de ambtenaren hier invulling aan te geven. Dat zie je dan ook terug in de begroting voor 2024.

Wat opvalt is, dat er wederom veel geld vrijgemaakt wordt om het groen binnen onze gemeente te optimaliseren. Daarnaast wordt er extra geld – zo’n 1,8 miljoen euro – vrijgemaakt om trottoirs en fietspaden het komend jaar sterk te verbeteren. Wij hebben als GGR sterk gepleit voor de basis op orde. Dat is tot nu toe nog niet waargemaakt. Wij krijgen dan ook terecht regelmatig van de inwoners hier veel commentaar op. Daar zijn wij natuurlijk niet blij mee. We zijn daar dagelijks mee bezig. Hoe dan zult u zeggen? We hebben continu aandacht voor alle op- en aanmerkingen die wij signaleren. Wij melden alles bij de dienstdoende wethouder die op zijn beurt de ambtenaren hierop wijst en daarnaast zorgt voor extra mensen in de buitendienst. De laatste maanden zien wij daar de eerste resultaten van. En gelukkig wordt ook dat door veel inwoners gesignaleerd. Het extra geld dat we aan trottoirs en fietspaden uit gaan geven zal ook voor verbetering zorgen.

Ravijnjaren

Waar veel over wordt gesproken zijn de ‘ravijnjaren’ 2026-2027. Vanuit Den Haag wordt tot nu toe gewaarschuwd dat er in die jaren minder geld vanuit Den Haag naar de gemeenten komt. Daartegen is door alle gemeenten geprotesteerd en afgesproken nu nog niets te doen. Nu komen de eerste signalen dat die protesten er wel degelijk toe doen en er gesproken wordt over oplossingen. Verder gaan we verder met het ontwikkelen van de stationsomgeving. ook hier worden in 2024 beslissingen over genomen.

Woningen

Ons grootste probleem voor de komende jaren is voldoende woningen voor onze eigen jeugd bouwen. Wij hopen dat ‘Tussen de Leyen’ op korte termijn duurzaam gerealiseerd gaat worden. En dat er aan de overkant van die toekomstige nieuwbouwwijk, de natuur-en gezondheidswaarden in acht worden genomen.

Wij zijn als gemeente afhankelijk van uitspraken bij de Raad van State en dat duurt eigenlijk veel te lang. Met dit plan en het realiseren van de centrumplannen hopen wij dat er ruimte komt voor starters. Omdat er veel inwoners zijn die willen wisselen van appartement of woning met meer comfort, kost dat veel tijd.

Luisterend oor

Dit zijn nog lang niet alle zaken die we in 2024 voor ogen hebben. In het maatschappelijk veld is er op het gebied van armoede en eenzaamheid nog een wereld te winnen. Hier hebben wij als GGR voortdurend aandacht voor. Alle instellingen in onze gemeenten of het nu de vrijwilligers of de professionals zijn, wij proberen een luisterend oor te hebben, en daar waar mogelijk te helpen. Hetzelfde geldt voor onze culturele instellingen en sportverenigingen. Dit zijn de raderen waar onze gemeente het van moet hebben. Zij allen vormen de ruggengraat van onze gemeente.

Wilt u eens met ons meedenken ga naar onze info@groengilzerijen.nl

Hits: 5

Thuis in Boxtel

PvdA PvdA Boxtel 01-12-2023 09:20

https://pvdagroenlinksboxtel.nl/na-de-verkiezingen-thuis-in-boxtel/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=na-de-verkiezingen-thuis-in-boxtel

In de gemeente Boxtel hebben op 22 november j.l. 2.944 inwoners hun stem gegeven aanPvdA-GroenLinks (14.6%). Dat is een mooi resultaat.Ter vergelijking: in 2021 een score van 1.823 stemmen (9.3%), in 2017 in totaal 2.518(13.5%), en in 2012 in totaal 4.486 (26.4%).

De samenwerking van onze beide partijen, in Boxtel inmiddels ingeburgerd maar oplandelijk niveau nieuw, heeft zijn vruchten afgeworpen.Tegelijkertijd valt de uitslag zwaar. In Boxtel heeft meer dan 25% van de inwoners hun stemgegeven aan de PVV. We zijn er blijkbaar niet in geslaagd verbinding te leggen met die grotegroep kiezers.

Met veel Nederlanders zijn we bezorgd over de gevolgen van deze verkiezingen. Zal hetlukken een stabiel kabinet te formeren? Hoe geloofwaardig is de PVV om bestuurlijkeverantwoordelijkheid te dragen, terwijl deze partij rabiaat discriminerende opvattingenhuldigt en anti-grondwettelijke voorstellen heeft staan in zijn verkiezingsprogramma?

Veel mensen hebben zich de laatste dagen afgevraagd of ze hier nog thuis zijn. Of ze nogwel écht welkom zijn in hun eigen land. Tegen die mensen zeggen wij: je hoort erbij, je doetertoe, je bent hier thuis.

Conclusie: de noodzaak van een verenigd links is groter dan ooit. Want veel mensen zijn toeaan een ander geluid en aan een andere koers. Aan een groener, socialer, en eerlijkerNederland. Wij zullen alles op alles zetten om dat de komende periode dichterbij tebrengen.

Bestuur en fractie PvdA-GroenLinks Boxtel

Raadspraat: De stemmen zijn geteld! En nu? (Rob van Mourik)

PvdA PvdA Bunnik 30-11-2023 13:08

Nederland mocht afgelopen week naar de stembus. In Bunnik is 88,6% van de stemgerechtigden gaan stemmen, een opkomst die liet zien hoe betrokken wij zijn met onze landelijke verkiezingen. De uitslag is inmiddels bekend. De PVV is de grootste partij van Nederland geworden.

De overwinning van de PVV roept in Nederland verdeelde reacties op. Onder veel mensen heerst blijdschap over een verandering van bestuur en een hardere aanpak van het migratiebeleid. Andere mensen maken zich ernstige zorgen over de toekomst van de natuur en het klimaat in het geval dat de PVV gaat regeren. Ik kan niet alle vragen en onzekerheid bij mensen wegnemen, echter kan ik wel aangeven wat dit mogelijk voor het beleid van onze kleine gemeente betekent.In de verkiezingsdebatten werd er gesproken over bestaanszekerheid, de klimaatopgave, migratie en een nieuwe bestuurscultuur. Het beeld dat veel mensen hebben bij de bestuurscultuur van de overheid is negatief. Het is een beeld van achterkamertjespolitiek en functies elders, evenals van wanbeleid dat geleid heeft tot een toeslagenaffaire. Landelijke partijen hebben aangegeven meer openheid en zekerheid aan burgers te willen geven om dit negatieve beeld uit te wissen. Met de invoering van een nieuw vergadermodel en de WOO (Wet Open Overheid) probeert ook onze gemeente inwoners duidelijke informatie en inspraak te geven in het bestuur. Hiermee proberen wij ook ons kleine steentje bij te dragen.

Op onderwerpen als klimaat, bestaanszekerheid en migratie zijn de verschillen tussen de gemeente en de PVV groter. Wij zijn in onze relatief progressieve gemeente afhankelijk van landelijke en provinciale wetgeving op deze punten. Subsidies en wettelijke kaders over asielzoekers, natuurbehoud, sociale zekerheid en klimaatbeleid zijn allemaal belangrijk om de doelstellingen van Bunnik op deze gebieden te behalen.

Desondanks verandert onze lokale visie niet aan de hand van landelijke verkiezingen. Wij zullen blijven streven naar een ruimhartig sociaal beleid en een milieuvriendelijk Bunnik. Samen met landelijke en provinciale overheden zullen wij blijven werken aan de verbetering van mens en milieu.

Rob van Mourik, Raadslid P21

Oordeelsvorming Onderwijsvisie

PvdA PvdA Ermelo 27-11-2023 20:56

Door René Arts – De Onderwijsvisie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de schoolbesturen, dat vinden wij positief. De visie is zeker ambitieus te noemen. Mooi dat er een sterke link is met de Nota sociaal domein. Het … Vervolgd

The post Oordeelsvorming Onderwijsvisie first appeared on Progressief Ermelo.

Nieuwe toekomst voor de Schaapskooi

PvdA PvdA Ermelo 27-11-2023 18:40

Door Bert Visser – De stichting Schapedrift en de gemeente Ermelo tekenden maandagmiddag 27 november jl. een nieuwe beheerovereenkomst met de gemeente Ermelo, tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Schaapskooi. Begin 2023 bleken er door toenemende kosten flinke tekorten te … Vervolgd

The post Nieuwe toekomst voor de Schaapskooi first appeared on Progressief Ermelo.

Onzekere tijden met een sporthal van meer dan 12,5 miljoen

Gemeentebelang Gemeentebelang DENK PvdA Gilze en Rijen 19-11-2023 18:01

Gemeentebelang: tegen de begroting 2024, tekorten niet bij de inwoners leggen

Tijdens de raadsvergadering is de begroting voor 2024 besproken. De begroting is de uitwerking van de Perspectiefnota die in juli behandeld is. Gemeentebelang heeft toen nog voor de Perspectiefnota gestemd. Het college kreeg het voordeel van de twijfel. Wij spraken onze zorgen uit over de begroting en hebben aangegeven dat het college huiswerk had. Helaas bleek in het debat dat de zorgen van de fractie van Gemeentebelang niet weggenomen konden worden.

De lasten voor de inwoners gaan stijgen, maar het is nog niet bekend hoeveel. Door onzekerheid vanuit Den Haag heeft onze gemeente al te maken met grote tekorten vanaf 2026 (het ravijnjaar) maar het college wil daar nog niet op anticiperen. Dit ondanks aandringen vanuit Gemeentebelang en andere oppositiepartijen.

Maar dat is niet het enige waar het college de kop voor in het zand steekt. Financieel zitten er meer risico’s in de begroting dan enkel het ravijnjaar. Verschillende grote grote uitgaven zijn nog niet ingevuld. Denk aan het rioleringsplan van tientallen miljoenen, het herinrichten van het Wilhelminaplein van enkele tonnen, de kosten van de nieuwe ambtelijke huisvesting en de verbouwing van het huidige gemeentehuis die ook miljoenen gaat kosten.

Fractie van Gemeentebelang :: ‘Dit zijn niet onze keuzes en is niet onze begroting”

Wat dit college wel doet is extra uitgeven zoals de 2,5 miljoen voor de sporthal in Gilze. Dat er een sporthal moet komen staat vast maar het ontbreken van de wil bij het college om ook maar ergens op te bezuinigen stuit Gemeentebelang tegen de borst.

Grote kostenposten niet invullen, wil niet zeggen dat je een sluitende begroting hebt. Weten dat je een rekening moet betalen maar die nog even “vergeten”, brengt alleen maar financiële ellende. Tijdens het debat heeft Gemeentebelang aan de coalitiepartijen gevraagd of zij het echt wel een goed idee vonden om met zoveel onzekerheden de lasten te verzwaren voor onze inwoners. Zowel Kern ‘75, de PvdA als GGR konden daar volmondig ja op zeggen. En dat het college de rekening zonder meer bij de burgers legt vond Peter van Seters van GGR heel normaal. Want zo rederneerde hij: “inwoners betalen altijd, zo gaat het gewoon”. Het is maar dat je het weet.

Voor de raadsleden van Gemeentebelang was het daarom een heldere zaak. Fractievoorzitter Maud van der Meer gaf aan: ‘Dit zijn niet onze keuzes en is niet onze begroting”, ze heeft daarom tegen de begroting gestemd.

Progressief Ermelo is jarig

PvdA PvdA Ermelo 19-11-2023 14:33

Progressief Ermelo bestaat deze maand 30 jaar. Dit vieren wij met een bijzondere, groene jubileumavond. Gastsprekers zijn Frans ter Maten, oud-heemraad namens Water Natuurlijk en Gert Schuurman, voorzitter van het NMP Ermelo. In hun lezing zullen zij terugblikken en vooruitkijken … Vervolgd

The post Progressief Ermelo is jarig first appeared on Progressief Ermelo.

Over twee woningbouwprojecten, de Woonvisie en ‘sociale koop’

PvdA PvdA Bunnik 18-11-2023 11:56

De Raad moest op 16 november jl. beslissen over de kaders (uitgangspunten) voor twee woningbouwprojecten van zes appartementen elk, een in Werkhoven en een in Bunnik. Hieronder leggen wij in het kort uit hoe wij als fractie tot onze besluiten over deze twee projecten zijn gekomen.

Woonvisie en ‘sociale koop’Onze gemeente heeft een Woonvisie. Die bepaalt dat in woningbouwprojecten 30% voor sociale huur bestemd moet zijn, 30% voor middenhuur, 10% voor middenkoop, en 30% vrije-sectorkoop. In bepaalde omstandigheden kan van deze verdeling afgeweken worden. Nu verkeert de bouw in crisis – dure bouwmaterialen, hoge rente – dus komen de sociale-huur- en middenhuurwoningen er financieel niet uit. Dat moeten koopwoningen worden, maar wel in de categorie ‘sociale koop’ zoals de gemeente en ontwikkelaars het noemen.‘Sociale koop’, dat betekent woningen van € 380.000 tot € 435.000. Daar moet je € 80.000 tot € 90.000 per jaar voor verdienen. Hoezo sociaal? Er zal ongetwijfeld behoefte zijn aan woningen in die prijsklasse, maar er is nog een veel grotere behoefte aan woningen van € 280.000 tot € 380.000, en daaronder, dus voor inkomens van € 65.000 tot € 80.000, en daaronder.

Wat te doen? Vasthouden aan de Woonvisie betekent dat er niet gebouwd wordt en er is woningnood. Bouwen betekent enige leniging van de woningnood maar niet voor de groepen die woningen het hardst nodig hebben, starters, modale inkomens.

Woningbouwproject WerkhovenIn het project in Werkhoven heeft P21 samen met D66 gekozen voor een pragmatische oplossing. Omdat de woningen voor Werkhovense jongeren bestemd zijn – onze Doelgroepenverordening maakt die toewijzing mogelijk – hebben we met een amendement een bovenste verkoopprijs vastgepind van € 355.000. Met een motie hebben we het college opdracht gegeven bij de ontwikkelaars gedaan te krijgen dat in ieder geval een deel, zo niet alle woningen voor minder dan € 280.000 te koop worden aangeboden. Die € 355.000 kunnen we opleggen, die € 280.000 kunnen we nog niet opleggen. De hele Raad steunde het amendement en het Raadsvoorstel, de Raad op de VVD na steunde ook de motie.

Woningbouwproject BunnikDe initiatiefnemer van het project in Bunnik had op de informatieavond laten weten dat de markt hem nu dwong af te stappen van zijn oorspronkelijke plan om twee sociale-huurwoningen, twee middenhuurwoningen en twee koopwoningen in de vrije sector te bouwen. Aan dit plan had de Raad in april zijn toestemming gegeven. In het veranderde plan ging het om twee koopwoningen tot € 380.000, twee tot € 435.000 en twee vrije-sectorwoningen. Nu had de initiatiefnemer ook verteld dat hij best wilde wachten op betere tijden om toch voor de sociale huur en middenhuur te bouwen, dat had hij zo wie zo het liefste. Dat sterkte ons in onze opvatting dat wij tegen het herziene voorstel konden stemmen. Waar hebben we anders die Woonvisie voor? ‘De markt’ gaat toch niet bepalen voor wie we bouwen, want over welke markt hebben we het? De markt nu is niet die van over twee of drie of vier jaar. Die gaat op en neer, en zal weer herstellen, zoals hij ook ingestort is. Met een krappe meerderheid stemde de Raad tegen het aangepaste voorstel. Opmerkelijk was de draai van de VVD. Die had in april tegen het oorspronkelijke plan, dus met sociale huur en middenhuur, gestemd vanwege het uiterlijk van het gebouw en mogelijke parkeerproblemen. Nu stemde ze voor, terwijl in het aangepaste plan werkelijk niets gewijzigd is aan het uiterlijk van het gebouw en aan de mogelijke parkeerproblemen, maar wel dat dure koopwoningen de sociale huur en middenhuur vervangen. Het geeft te denken.

Fractie van P21

De laatste campagnedagen

PvdA PvdA Vught 17-11-2023 19:35

Over een paar dagen is het zover: de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november. En het gaat ergens om. Wordt de VVD toch weer de grootste? Of zet GroenLinks-PvdA nog een eindsprint in? Aan de inzet van onze vrijwilligers ligt het in ieder geval niet, want zij hebben zich de afgelopen weken enorm ingezet voor onze partij: bij het canvassen in de wijken rondom Het Kwartier en De Elzenburg, door brievenbussen te vullen met flyers, op social media en dit weekend zie je de straten wederom rood-groen kleuren bij de Lidl en DePetrus in Vught en in het centrum van Helvoirt. Ook zijn er met creativiteit en soms gevaar voor eigen leven posters geplakt en opgehangen door heel Vught. Zo ook achter de ramen.

En ook deze keer gaan we op de laatste middag/avond voor de verkiezingen bij het station in Vught staan met peren en flyers onder het mom van: Wie met het OV reist, is een toffe peer!

Voor beide activiteiten zijn extra vrijwilligers altijd van harte welkom. Mocht je zaterdag nog kunnen helpen, neem dan contact op met Lucas (06-43366555) en als je dinsdag 21 november wilt aansluiten, dan kun je Floor appen of mailen (pvda.gl.vught@gmail.com). De ‘perenactie’ is van 17:00-19:00 uur.

We gaan ervoor: SAMEN KAN HET! Op naar hopelijk een mooie rood-groene uitslag!

Namens bestuur & campagnecommissie PvdA-GroenLinks,

Floor Bink

Het bericht De laatste campagnedagen verscheen eerst op PvdA-GroenLinks.

‘Een boer wordt toch nooit gelukkig in de zorg?’

PvdA PvdA Boxtel 17-11-2023 15:20

https://pvdagroenlinksboxtel.nl/een-boer-wordt-toch-nooit-gelukkig-in-de-zorg/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=een-boer-wordt-toch-nooit-gelukkig-in-de-zorg

Petje af voor de leerlingen van het JRL, daar werd het 5e verkiezingsdebat georganiseerd. Geert Gabriëls, kandidaat Tweede Kamerlid, vaardigde GroenLinks-PvdA af. Hij was onder de indruk van het debat van de leerlingen. Hij gaf aan dat agrariërs die mogelijk gedwongen worden om te stoppen begeleid worden naar ander werk. Een leerling vroeg zich daarop af ‘maar een boer wordt toch nooit gelukkig in de zorg’.

Geert Gabriels liet zich nog uit over megaslachterij Vion en de transitie naar eerlijk en duurzaam werk.  Het was fijn om Geert in Boxtel te ontvangen en PvdAGroenLinks Boxtel houdt via hem contact met Den Haag.

https://pvdagroenlinksboxtel.nl/een-boer-wordt-toch-nooit-gelukkig-in-de-zorg/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=een-boer-wordt-toch-nooit-gelukkig-in-de-zorg
https://pvdagroenlinksboxtel.nl/een-boer-wordt-toch-nooit-gelukkig-in-de-zorg/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=een-boer-wordt-toch-nooit-gelukkig-in-de-zorg