Nieuws van politieke partijen over PvdA inzichtelijk

88445 documenten

Voor wie zijn de risico’s?

PvdA PvdA Nederland 21-01-2020 05:58

Door Lodewijk Asscher op 21 januari 2020 Delen  

Het zijn vragen die veel mensen (gelukkig!) absurd in de oren klinken. Maar verhuld achter mooie termen van ‘efficiency’ en ‘flexibiliteit’ is dit te vaak de uitkomst van het doorgeslagen geloof in de markt. Maar waar leidt dat toe?

Ik denk dan aan binnenvaartschipper Wieger. Hij is zelfstandig ondernemer. Maar geen verzekeraar wilde hem verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Te oud. Toen hij zijn kuitbeen brak tijdens het opruimen van het ruim dreigde hij een half jaar zonder inkomen te moeten. Toen de arts het hem vertelde trok hij wit weg.

Concurrentie leidt zo tot een race naar de bodem in beloning en bescherming.

Of een pakketbezorger die nu net kan rondkomen. Hij belt per dag 130 keer ergens aan. Maar het bedrijf waar hij voor werkt staat onder druk, want de concurrent is goedkoper. Daar bezoeken de bezorgers 240 adressen per dag. Ze verdienen ze ook nog eens honderden euro’s minder. En ook al wil het bedrijf niet, de markt dwingt af dat ook zij meedoen. Concurrentie leidt zo tot een race naar de bodem in beloning en bescherming.

Werk is zoveel meer dan alleen je inkomen. Het is een bron van trots. Het is plezier hebben met je collega’s en een kans om iets bij te dragen. Maar steeds minder werkenden bouwen een goed pensioen of kunnen rekenen op steun bij pech. Bedrijven concurreren op de zekerheden van werkenden. Alle winst voor de aandeelhouders, alle risico’s voor de werknemers.

We kunnen samen nieuwe zekerheden afdwingen.

Deze ontwikkelingen zijn geen natuurwet. Het is een politieke keuze. We kunnen samen nieuwe zekerheden afdwingen. Daarom stellen wij het volgende voor:

1. Het werknemersvoordeel. Beloon werkgevers die hun mensen zekerheid geven, belast cowboys die de risico’s afschuiven op de werknemers. Zo wordt het veel aantrekkelijker mensen weer in dienst te nemen. En bedrijven die het goede met hun mensen voorhebben, worden niet langer weggeconcurreerd door bedrijven die de werknemers uitknijpen. 2. Een volksverzekering en pensioenopbouw voor iedereen. Iedereen die werkt krijgt steun als het even tegenzit. Het moet niet uitmaken of je liever als zelfstandige aan de slag gaat of meer hecht aan een vast contract. Waar het om gaat is dat alle werkenden moeten kunnen rekenen op een goed pensioen én een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid.

Na het neoliberale decennium breekt een ander tijdperk aan. Er zit een omslag aan te komen. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid onderstreepte het vorige week nog maar eens. De economie moet mensvriendelijker worden. Ons doel moet niet zijn om de meest concurrerende economie te hebben, maar om de beste plek te zijn om te werken.

Je bent pas echt vrij als je zeker bent van de basis. Als je je geen zorgen hoeft te maken over je baan en je inkomen. Als je weet dat er een vangnet is als er iets mis gaat. Als je zelf kan bepalen hoe je je werk doet. Minder stres, meer zekerheid. Kiezen voor menselijke waardigheid boven winst. Dat is de opdracht voor de komende jaren.

Ontvang het laatste nieuws via onze nieuwsbrief.

Tweede Kamerlid

Nogmaals subsidies: hoe zit dat in de kinderopvang?

PvdA PvdA Maastricht 20-01-2020 21:02

Op 28 januari a.s. staan de verordeningen Kindgebonden Subsidie en VVE/TPO op de agenda van de raad. Naast de jaarlijkse VVE-subsidies ontvangen de Maastrichtse kinderopvangorganisaties een kindgebonden financiering, die elk jaar in de begroting wordt vastgesteld. In de Raadsinformatiebrief van 16 januari jl. is het college al ingegaan op de aantallen doelgroepkinderen binnen de verschillende opvangorganisaties van Maastricht.

Hierover heeft de PvdA-fractie de volgende vragen, en wij zouden het zeer op prijs stellen als het college deze voor de 28ste zou kunnen beantwoorden.

1. Hoeveel subsidie heeft u aan de verschillende kinderopvangorganisaties uitgekeerd sinds de harmonisatie peuterspeelzaalwerk/kinderopvang op 1 april 2016? Kunt u deze bedragen voor zowel kindgebonden financiering als VVE-subsidie geven en per organisatie?
2. Voor kinderopvangorganisaties geldt dat zij een subsidie boven de €50.000 moeten verantwoorden door middel van een accountantsverklaring. Hanteert de gemeente een protocol/format dat de organisaties en accountants moeten gebruiken om aan deze verantwoording te voldoen?
3. In de begroting van 2019 heeft u een voorgenomen subsidie van €1.832.000 opgenomen voor kindgebonden financiering. Voor 2020 is dit een bedrag van €1.799.000. Kunt u toelichten waar deze bedragen op gebaseerd zijn?
4. Hoeveel euro heeft u sinds de harmonisatie in 2016 teruggevorderd van de verschillende kinderopvangorganisaties?
5. In uw RIB van 22 maart 2019 (referentie 2019.09074) schreef u: “Hiertoe moet onze verordening kindgebonden subsidie en de verordening VVE-taalactiviteiten Primair Onderwijs (TPO) worden aangepast vóór 1 november 2019”. Inmiddels kunnen we constateren dat deze verordeningen niet zijn vastgesteld. Heeft dit consequenties voor de kinderopvangorganisaties? Maakt u een voorschot aan deze organisaties over, en zo ja, waar heeft u dit voorschot op gebaseerd?

Het bericht Nogmaals subsidies: hoe zit dat in de kinderopvang? verscheen eerst op PvdA Maastricht.

Namens de fractie: terugblik op het afgelopen jaar

D66 D66 VVD CDA PvdA Leerdam 20-01-2020 20:52

We kijken tevreden terug op het politieke jaar 2019 van de jonge gemeente Vijfheerenlanden. Met een mooi coalitieakkoord, een bevlogen college en een bont gezelschap raadsleden. En we constateren dat er een goede sfeer in de raad heerst, met een positieve en constructieve grondhouding van alle partijen. Discussies zijn soms fel maar ontsporen nooit. Gelukkig maar. Samenwerken is wat ons betreft de kern van het politieke bedrijf. Om succesvol te zijn hebben we immers de steun van anderen nodig. Die hebben we vaak gekregen – van alle zittende partijen. Ook wij hebben geen van de aanwezige partijen uitgesloten van onze steun. We zullen u alle clichés over de kracht van samenwerking verder besparen: onze grondhouding moge duidelijk zijn.

Wat hebben we het afgelopen gedaan? We geven u een kort overzicht van de voornaamste resultaten.

Tijdens de eerste vergadering hebben we een regenboogvlagmotie ingediend. Deze werd gesteund door PvdA, CDA, VVD en GL en daardoor aangenomen. Enige tijd later hebben we het college middels een motie opgeroepen actief werk te maken van het LHBTI-emancipatiebeleid binnen onze gemeente door concrete actiepunten te formuleren. Ook deze motie is aangenomen. Op dit moment wordt er door het college en betrokken ambtenaren hard gewerkt om daar handen en voeten aan te geven. Daar zijn we natuurlijk blij mee.

Het door ons verlangde ‘Vijfheerenlanden Cultuurfonds’ is nu een feit – en het verheugt ons te zien hoeveel inwoners en partijen daar al gebruik van hebben gemaakt. We hebben middels een amendement aangedrongen op een evaluatie van het gereserveerde bedrag in de eerste helft van 2020, waarbij een eventuele verhoging wat ons betreft mogelijk moet zijn. D66 Vijfheerenlanden vindt het belangrijk dat er blijvend wordt geïnvesteerd in kunst en cultuur, ook omdat de toeristische aantrekkingskracht van onze gemeente nauw samenhangt met een levendige culturele sector. Mede daarom hebben we het college middels een motie verzocht om te onderzoeken of een verplaatsing van (een deel) van het Glasmuseum naar de Leerdamse binnenstad wenselijk en mogelijk is. Aan dat onderzoek wordt nog gewerkt.

We zijn content met de nieuwe, inwonersgerichte koers. Wijk- en kerngericht werken betekent dat de gemeente in nauw overleg met inwoners en vanuit een constructieve, open houding inwonersinitiatieven omarmt en gemeentelijk beleid vormgeeft. ‘Onze’ wethouder, Christa Hendriksen, draagt de politieke verantwoordelijkheid voor dit uitdagende proces en zij heeft daarin flinke stappen gemaakt. Dit blijft, uiteraard, ‘work in progress’.

Onze motie biodiversiteit is afgelopen jaar ook aangenomen. Dit betekent dat er een gericht beleid wordt gevoerd om het aantal (streekeigen) soorten in flora en fauna binnen onze gemeente te vergroten, bijvoorbeeld door ecologische verantwoord bermbeheer, het ophangen van nestkasten en de aanplant van bomen en planten. Wij blijven hameren op de komst van (veel) meer bomen in onze gemeente.

Ook onze ‘zwerfballonnenmotie’ is dit jaar door de raad gesteund. Daardoor zal in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een verbod op het oplaten van (wens)ballonnen en het grootschalige gebruik van plastic confetti worden verankerd. Komend jaar zal we ons overigens nog sterker gaan maken voor de reductie van zwerfafval en niet-recyclebare materialen. Daarover later meer.

Op het gebied van duurzaamheid hebben we natuurlijk ook niet stilgezeten. In aanvulling op het visiestuk Regionaal Ruimtelijk Programma – dat het kader vormt voor de toekomstige inrichting van de provincie Utrecht – hebben we verschillende technische amendementen ingediend waar zowel het leefmilieu als onze gemeente mee zijn gediend. Sommige zijn aangenomen, andere niet, maar we zullen altijd aan de bel blijven trekken als wij vinden dat daarmee het belang een duurzame leefomgeving is gediend.

Het afgelopen jaar hebben we ons op verschillende momenten zorgen gemaakt over het democratische gehalte van politieke besluitvorming, bijvoorbeeld ten aanzien van regionale samenwerkingsverbanden. Wij voelen uiteraard de noodzaak om met andere gemeenten op te trekken en over onze eigen grenzen heen te kijken, maar we vinden wel dat we daar als gemeenteraad beter in moeten worden betrokken. Dat was dan ook de strekking van onze motie ‘vinger aan de pols’, die helaas niet is aangenomen. De noodzaak daarvan is door het college en andere fracties wel onderkend. In onze motie ‘zienswijzen gemeenschappelijke regelingen’ riepen we het college, de raad en de griffie op om bepaalde beleidsstukken tijdig aan te leveren, zodat we als raad daar ook echt iets van kunnen vinden. We hebben de toezegging gekregen dat dat in de toekomst zal verbeteren.

In zijn algemeenheid hebben we veel (kritische) vragen gesteld en we zijn bij heel veel inwoners, partijen, verenigingen, clubs et cetera op bezoek geweest. Al met al is onze D66-fractie dus goed zichtbaar geweest. En daar mogen we best een beetje trots op zijn, al is er natuurlijk geen plaats voor zelfgenoegzaamheid. Dus wat gaan we komend jaar allemaal doen?

We sommen kort een paar speerpunten op:

Komend jaar zal deels in het teken staan van de Toekomstvisie, waarin de gemeentelijke koers richting het jaar 2035 wordt bepaald. Natuur, duurzaamheid en circulariteit zijn wat ons betreft belangrijke pijlers, evenals toegankelijk onderwijs, goede zorg en een divers woningaanbod. Altijd benadrukken wij de kracht van diversiteit en samenhang, in de hoop dat inwoners van Vijfheerenlanden elkaar nog beter weten te vinden en begrijpen.

Dit jaar zullen we ook de landbouwvisie van D66 Vijfheerenlanden presenteren, waarin concrete aanbevelingen staan die waarmee zowel het agrarische bedrijf als de natuur en het klimaat zijn gediend. Wij willen dat het landschappelijke en groene karakter van onze gemeente bewaard blijft en de agrarische sector meer kansen krijgt om over te stappen naar circulaire landbouw.

Daarnaast werken we verder aan onze Fietsvisie. D66 wil het gebruik van de fiets – als recreatie en woon-werkverkeer – verder stimuleren en het onnodig gebruik van de auto ontmoedigen.

Ten aanzien van de vuurwerkdiscussie steunen we het kabinet in het voornemen om knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden. Gezien de heftige jaarwisseling die Vianen achter de rug heeft, moeten we lokaal misschien een stap verder gaan. Wat ons betreft moet er worden nagedacht over een totaalverbod op het afsteken van vuurwerk in Vijfheerenlanden – terwijl er op diverse plaatsen wel spectaculaire vuurwerkshows door de gemeente zelf worden georganiseerd.

Tot slot: we kunnen ons helaas niet voor alles sterk maken. Vooralsnog (J) zijn we een bescheiden fractie met bescheiden middelen. We werken hard, maar we zijn genoodzaakt onze battles te kiezen. Bovendien is de gemeentelijke begroting beperkt – al is men dat soms snel vergeten als er ergens een politiek punt kan worden gescoord. Toch kan het zijn dat we dingen over het hoofd zien die wij, als D66 Vijfheerenlanden, niet mogen of kunnen negeren. We vragen u daarom om ons bij de les te houden. Klop bij ons aan als u verbeterpunten heeft, of zaken waarvan u vindt dat deze onder de aandacht van de lokale politiek moeten worden gebracht. Wij zijn bovendien altijd op zoek naar leden en sympathisanten, bijvoorbeeld in de hoedanigheid van bestuurs- of steunfractielid. Uit ervaring kunnen we zeggen: lokale politiek is leuk en lonend.

Hartelijke groet,

Klaas de Zwaan (fractievoorzitter)

Jantine Dijkstra (fractielid)

Jaap Breur (fractielid)

Arie de Groot (commissielid)

Giuseppe van der Helm (commissielid)

 

 

 

The post Namens de fractie: terugblik op het afgelopen jaar appeared first on D66 Vijfheerenlanden.

Zorg-geld gebruikt voor andere doeleinden?

PvdA PvdA GroenLinks D66 Hellevoetsluis 20-01-2020 18:33

https://voorne.pvda.nl/nieuws/zorg-geld-mogelijk-uitgegeven-voor-andere-doeleinden/Zorg-gelden niet alleen gebruikt voor zorg?

De oppositie (GroenLinks, PvdA en D66) is geschokt door de rapportage van het onderzoeksbureau, dat onderzoek gedaan heeft naar de financiële situatie van het sociale domein in de gemeente Hellevoetsluis.   Het is een vernietigend rapport dat helder vaststelt dat het college niet in control is en aangeeft dat de werkwijze van dit college bedrijfsmatig ver beneden peil is in de domeinen financiën, personele organisatie en zorg. Hierdoor is volgens de oppositie veel schade aangericht.

https://voorne.pvda.nl/nieuws/zorg-geld-mogelijk-uitgegeven-voor-andere-doeleinden/Donderdag 16 januari is de raad mondeling geïnformeerd over het rapport en de vervolgstappen hierop. Niet alleen kon nog steeds niet met zekerheid gezegd kan worden dat het begrotingstekort alleen aan de zorgkosten ligt, ook werd aangegeven dat zorg-gelden mogelijk zijn uitgegeven voor andere doeleinden. Dieper onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat dit op een aantal punten mogelijk gebeurd is. D66, GroenLinks en de PvdA vinden dit alarmerend. Zij zijn zeer benieuwd naar het definitief begroting breed overzicht van alle tekorten en het concrete actieplan hierop wat spoedig gepresenteerd zal worden.

PvdA, D66 en GroenLinks kunnen zich voorstellen dat dit grote consequenties heeft binnen het college en de coalitiepartijen. Zij vinden dat het vertrouwen van de inwoners en de gehele raad zwaar is geschonden. Het is nu niet alleen aan het college maar ook aan de coalitiepartijen om de zaken zo spoedig mogelijk op orde te krijgen om dit vertrouwen terug te winnen.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met: Daan Dankaart , PvdA mevrouw B. Verschoor, GroenLinks of mevrouw M. Bakker-Mantjes, D66

Het bericht Zorg-geld gebruikt voor andere doeleinden? verscheen eerst op PvdA Voorne.

Welkom voor nieuw schaduwraadslid PvdA

PvdA PvdA Veenendaal 20-01-2020 18:06

 

Donderdagavond 23 januari wordt Mr. Hennie C. Bos geinstalleerd als  nieuw schaduw raadslid voor de PvdA Veenendaal. Hennie Bos is een geboren Veenendaler. Afkomstig uit een sociaal democratisch gezin. Hij wil met name een bijdrage leveren aan  de sociale insteek en het sociale gezicht van de Veenendaalse PvdA.

https://veenendaal.pvda.nl/nieuws/welkom-voor-nieuw-schaduwraadslid-pvda/

Het bericht Welkom voor nieuw schaduwraadslid PvdA verscheen eerst op PvdA Veenendaal.

Productie van CO2-neutrale energie is een uitdaging

PvdA PvdA Peel en Maas 20-01-2020 18:00

De productie van CO2-neutrale vormen van energie is een uitdaging die mensen gezamenlijk moeten oppakken, als collectief. De opbrengsten moeten iedereen ten goede komen en niet een paar toch al rijke mensen.

[This post contains video, click to play]

Vragen over zorg in Zeeland

PvdA PvdA Zeeland 20-01-2020 14:31

De PZC van 26 december 2019 kopt: “ADRZ gaat een nieuw ziekenhuis bouwen, maar je hoeft er minder vaak te zijn.” Over tien jaar, in 2030, zo lezen we, hoef je voor gesprekken en eenvoudige behandelingen niet meer naar het ziekenhuis. Je kunt dan dichterbij huis terecht. Voor ingewikkelde operaties moet je straks in Midden- en Noord-Zeeland naar een centraal ziekenhuis. Ook wordt in het artikel gewezen op de noodzaak van samenwerking.

In een gezamenlijke brief van maart 2019 hebben de provinciale zorgorganisaties ADRZ, Emergis, GGZ, SVRZ en ZorgSaam gevraagd om zorg hoog op de politieke agenda te zetten. Het is een oproep om samen te werken aan een toekomstbestendige Zeeuwse zorginfrastructuur. Wij citeren uit de brief: “Voorbeelden uit de rest van Nederland laten zien dat toekomstbestendige zorg alleen samen met onder andere woningcorporaties, gemeenten en provincie kan worden gerealiseerd. Die visie kunnen we delen in Zeeland, hierin zal niet concurrentie maar samenwerking en netwerkvorming leidend zijn. Wij zullen daarvoor verantwoordelijkheid nemen. Met de vele ‘kleine’ gemeenten in Zeeland is het noodzakelijk dat de gemeenten zich verenigen. Kennis, geld en organisatievermogen zijn raadvoorwaarden voor succes en daarbij is samenwerking noodzakelijk. Inbreng vanuit de provincie is hierbij van belang.”

In het coalitieakkoord is opgenomen dat de gezondheidszorg in Zeeland voor grote uitdagingen staat. Letterlijk staat er: “Als provincie kunnen we een ondersteunende en desgevraagd verbindende rol spelen en faciliteren we samenwerking waar mogelijk…”.

Naar aanleiding hiervan hebben de Statenleden Corina van der Vliet en Niek Joosse de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland gesteld: 1. Is het college het met de PvdA eens dat gezondheid meer is dan de afwezigheid van ziekte? Dat het bij gezondheid gaat om het grotere geheel: gezonde voeding, lichaamsbeweging, zingeving, bestrijden van eenzaamheid, voorkomen van armoede en het hebben van een sociaal netwerk? 2. Hoe ziet het college van Gedeputeerde Staten zijn rol en verantwoordelijkheid als het gaat om de toekomstbestendigheid van de gezondheidszorg in Zeeland? 3. Kan het college nader toelichten wat wordt bedoeld met het ondersteunen van de zorgsector via de instrumenten die voortvloeien uit de provinciale kerntaken? 4. Is het college van Gedeputeerde Staten bereid het initiatief te nemen en de regie te pakken om te komen tot een toekomstbestendige zorgvisie voor Zeeland? Zo ja, binnen welke termijn. Zo nee, waarom niet? 5. Is het college van Gedeputeerde Staten het met de PvdA eens dat een zorgvisie in gezamenlijk opgesteld dient te worden. Niet alleen met zorgaanbieders en -verzekeraars, maar (juist) ook met consumenten, patiëntenorganisaties, hulpverleners en andere partijen zoals woningcorporaties?

Het bericht Vragen over zorg in Zeeland verscheen eerst op PvdA Zeeland.

Heldere afspraken over Veldwijk

PvdA PvdA Ermelo 20-01-2020 13:42

Door Evelien Kars – Aan welke kant van het spoor woon je? Een vraag die in mijn jonge jaren op de basisschool gesteld werd. Als je namelijk aan de verkeerde kant woonde, dan was je gek… Daar was namelijk Veldwijk. … Lees verder

PvdA-woordvoerder Arie de Zwart: “Ik blijf douwe om meer te bouwe!”

PvdA PvdA Meierijstad 20-01-2020 13:41

Wanneer aan het eind van het vorige jaar meerdere partijen zich melden om te praten over de woningbouw in Meierijstad, dan weet je één ding heel zeker: er is echt wat aan de hand. Het begint eind december met PvdA-woningbouw-woordvoerder Arie de Zwart: “Wij moeten eens even praten.” Een paar dagen daarna meldt Robert van

Het bericht PvdA-woordvoerder Arie de Zwart: “Ik blijf douwe om meer te bouwe!” verscheen eerst op PvdA Meierijstad.

PvdA-woordvoerder Arie de Zwart: “Ik blijf douwe om meer te bouwe!”

PvdA PvdA Meierijstad 20-01-2020 13:41

Wanneer aan het eind van het vorige jaar meerdere partijen zich melden om te praten over de woningbouw in Meierijstad, dan weet je één ding heel zeker: er is echt wat aan de hand. Het begint eind december met PvdA-woningbouw-woordvoerder Arie de Zwart: “Wij moeten eens even praten.” Een paar dagen daarna meldt Robert van

Het bericht PvdA-woordvoerder Arie de Zwart: “Ik blijf douwe om meer te bouwe!” verscheen eerst op PvdA Meierijstad.