Nieuws van politieke partijen over Partij voor de Vrijheid inzichtelijk

1175 documenten

Fiets-Rik vs Auto-David

ChristenUnie ChristenUnie Partij voor de Vrijheid Utrecht 18-10-2019 12:57

https://utrecht.christenunie.nl/k/n6169/news/view/1279789/43795/auto vs fietsOnze eigen Rik van der Graaf ging de strijd aan met David Bosch van de PVV. Rik met de fiets, David met de auto. Wie is het eerst in Vleuten? Kijk snel de video!

Statendebat over stikstof legt coalitieverschillen bloot

D66 D66 CDA PvdA SGP Partij voor de Vrijheid VVD Partij voor de Dieren Overijssel 18-10-2019 12:30

Woensdag 16 oktober is een bijna 5 uur durend debat gevoerd in onze Staten, met 150 boeren op de tribune en veel trekkers buiten. Het ging natuurlijk over stikstof, de toekomst van de landbouw, de bestuurlijke koerswijzigingen en de emoties die hierbij vrij zijn gekomen. Het resultaat? De onduidelijkheid over wat er in een half uur overleg tussen de gedeputeerde en de afvaardiging van de boeren is gebeurd blijft bestaan. Of het college zich zal voegen in nieuwe, landelijk te maken afspraken tussen kabinet en alle provincies? De gedeputeerde zegt geen volmondig ja; hij sprak wel de intentie uit maar ook de optie om zelf Overijsselse regels uit te vaardigen blijft bestaan. Inmiddels is op 17 oktober door de minister duidelijk gemaakt dat er tot 1 december nieuwe afspraken tussen Rijk en Provincies zullen komen.

Verschillen

Opvallend waren de verschillen tussen CU ten opzichte van CDA en VVD  enerzijds en anderzijds ook de uitzonderlijke pro-boeren opstelling van PVV en Forum. Die ontkennen volstrekt dat er een probleem is, geheel passend bij hun landelijke koers. Tenslotte viel ook de gehele afwezigheid van de PvdA in het debat op. Het leek erop dat men in de PvdA fractie ook ongelukkig was met hoe het allemaal was verlopen. CU en PvdA leken tegenover de CDA en VVD fracties te staan. En de ooit zo nette SGP fractie trok, sinds ze een gedeputeerde hebben die over landbouw gaat, fel van leer door onbehoorlijke opmerkingen naar D66, SP, de PvdD en GL . De verdeeldheid was groot. De emoties waren voelbaar.

Als fractie hebben we in het debat verschillen bloot gelegd. De bestuurlijke koerswijziging van de SGP gedeputeerde en het voltallige College hebben we publiek verwoord en zo voor iedereen zichtbaar gemaakt. We hebben vastgehouden aan de ambitie de stikstofdepositie fors te beperken en ook de reductie van de veestapel als middel benoemd. En we hebben in onze bijdragen in de Staten een krachtige stem gegeven aan kwetsbare natuur. Onze koers voor de toekomst van de landbouw in Nederland blijft: we willen de staat van de natuur versterken en de landbouw zal haar uitstoot van stikstof (die neerslaat in kwetsbare natuur) fors moeten beperken. Er is geen keus!

Onduidelijkheid blijft

Op het einde van het debat hebben we samen met andere partijen een motie van treurnis ingediend. Die haalde het uiteraard niet. De coalitie sloot de rijen. Maar ik voorzie dat het in de coalitie met dit dossier nog stevig kan botsen. De PvdA lijkt vleugellam. De CU staat achter haar minister van Landbouw en verwacht dan ook een wijziging van het landbouwbeleid in de provincie. De CDA fractie is verdeeld (maar zit gevangen in decennia boerensteun) en de VVD  babbelt mee. En ondertussen ontstaat het beeld dat de SGP alles uit de kast haalt om haar gedeputeerde vooral te steunen. Want die had het zichtbaar moeilijk.

Wij dienen naar aanleiding van de technische sessie en het debat een nieuwe serie schriftelijke vragen in. Er is en blijft nog veel mist bestaan dat het debat niet ten goede komt en geen recht doet aan transparant democratisch bestuur. We zullen als oppositiepartij blijvend opkomen voor de Tuin van Nederland waar het voor iedereen goed recreëren, ondernemen, wonen en werken blijft. Maar dan wel in een Tuin die veel beter in balans is!

Wil je het debat terugkijken? Klik dan hier!

Wybren Bakker,

Fractievoorzitter en woordvoerder natuur & landbouw

17 oktober 2019 Raad Spreektekst Vreugdevuur Arjen Dubbelaar

Groep de Mos / Hart voor Den Haag Groep de Mos / Hart voor Den Haag VVD CDA PvdA Partij voor de Vrijheid D66 's-Gravenhage 18-10-2019 10:16

Voorzitter,

Ook Hart voor Den Haag/Groep de Mos heeft een mening over de Vreugdevuren. Allereerst mijn dank, veel dank aan politie en brandweer die een ramp op Scheveningen heeft voorkomen. Het interessante vandaag is dat we de commissievergadering hebben overgeslagen, ik heb nog wel een aantal technische vragen. Daarover zo meer. In elk geval zal ik u niet langer in spanning houden.

Wij zijn en blijven de vreugdevuren op Duindorp en Scheveningen steunen. Hart voor Den Haag/Groep de Mos is altijd voor de vreugdevuren geweest, dat zijn wij nog steeds, voor ons is het wel evident dat dit veilig moe(s)t gebeuren! Stel kaders die op draagvlak kunnen rekenen, handhaaf hierop en ondersteun dit vanuit het stadhuis. Niks meer, niks minder. Als ik de stukken van het college goed lees, dan is dat ook de lijn van het stadsbestuur.

Voorzitter,

Iedereen kent de conclusies van het rapport. Dat heeft dramatische politieke gevolgen gehad. Het is wel opvallend ook dat er ineens een aantal politieke collega’s zijn die last hebben van voortschrijdend inzicht nadat het mis gegaan is. En dat vinden wij niet raar, dat vinden wij alleen maar heel bijzonder. Tot december 2018 was iedereen voornamelijk positief.

VVD, D66, PVV, CDA, PvdA, HSP, zelfs VVV Den Haag. De kranten hebben er vol mee gestaan.

Voorzitter,

Hart voor Den Haag/Groep de Mos kijkt graag vooruit, naar de toekomst. Naar de toekomst van deze traditie. Het ondersteunen van de vreugdevuren staat klip en klaar in het coalitieakkoord, ‘Den Haag, Stad van kansen en ambities’. Toch heb ik wel een motie op dit punt. Natuurlijk hoor ik straks graag van burgemeester Remkes dat deze overbodig is.

Motie Behoud traditie vreugdevuur wel veilig, met als dictum, de traditie van de vreugdevuren op Duindorp en Scheveningen te blijven ondersteunen.

Voorzitter,

Tot slot nog enkele inhoudelijke vragen. Waarom is er niet gehandhaafd op 31 december nadat er geconstateerd was dat er bouwvolumes waren overschreden? Het onderzoeksrapport doet geen uitspraak over aansprakelijkheid. Is het college bereid om extern juridisch advies in te winnen en de raad hierover te informeren, al dan niet vertrouwelijk. Hier wil ik het in 1e termijn bij laten, voorzitter.

17 oktober 2019 Raad Motie Behoud traditie Vreugdevuur, wel veilig

Groep de Mos / Hart voor Den Haag Groep de Mos / Hart voor Den Haag Partij voor de Vrijheid 's-Gravenhage 18-10-2019 07:55

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 17 oktober 2019, ter bespreking van de raadsmededeling Reactie Onderzoeksraad voor Veiligheid ‘Vliegvuur op Scheveningen’ (RIS303630).

Constaterende dat,

Er onvoldoende is gehandhaafd tijdens de jaarwisseling 2018/2019.

Overwegende dat,

De vreugdevuren op Duindorp en Scheveningen erkend cultureel erfgoed zijn.

Van mening dat,

De vreugdevuren op Duindorp en Scheveningen een mooie traditie is.

Verzoekt het college,

De traditie van de vreugdevuren op Duindorp en Scheveningen te blijven ondersteunen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Arjen Dubbelaar                                                        Sebastiaan Kruis

Hart voor Den Haag / Groep de Mos                                    PVV

College moet boter bij de visafslag leveren

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP SGP CDA ChristenUnie Partij voor de Vrijheid 's-Gravenhage 17-10-2019 20:11

College moet boter bij de visafslag leveren

Er is eindelijk land in zicht: na twee jaar van trekken aan het Haagse stadsbestuur gaat het college eindelijk zijn beloftes nakomen bij de renovatie van de visafslag. Dankzij een unaniem aangenomen motie, ingediend door de fracties van ChristenUnie/SGP, CDA, Hart voor Den Haag, HSP, SP en PVV, gaat het college de begin 2018 toegezegde financiële steun die nodig is voor de renovatie uitkeren, zodat deze snel van start kan. Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP) en Kavish Partiman (CDA): “De renovatie is echt bróódnodig voor een gezonde toekomst van onze visafslag en de visserij op Scheveningen. Maar hiervoor was en is een financiële bijdrage van de gemeente nodig en dienen de gemeente en bouwbedrijf Volker Wessels zich aan eerdere afspraken te houden, bijvoorbeeld over de historische gebreken aan het gebouw en de te bouwen parkeerplaatsen ten behoeve van de visafslag.’’

De herontwikkeling van het Noordelijk Havenhoofd op Scheveningen is ooit gestart om het viscluster en de werkgelegenheid daar te versterken. Partiman en Grinwis: “Het is niet te verteren dat er ondertussen al wél getimmerd wordt aan woning- en hotelbouw, maar dat er de afgelopen anderhalf jaar nog nauwelijks iets gedaan is om de visserij op Scheveningen te versterken, terwijl dát oorspronkelijk juist het doel van de herontwikkeling was. We hebben de wethouder nu een opdracht meegegeven, wij roepen daarmee ook Volker Wessels en UFA, de eigenaar van de visafslag, op om de renovatie mogelijk te maken en te starten. De tijd van praten is zo langzamerhand voorbij, het is tijd om te gaan timmeren.”

College moet boter bij de visafslag leveren

ChristenUnie ChristenUnie SGP CDA Partij voor de Vrijheid 's-Gravenhage 17-10-2019 20:11

https://denhaag.christenunie.nl/k/n11246/news/view/1280385/487158/visafslag.jpgEr is eindelijk land in zicht: na twee jaar van trekken aan het Haagse stadsbestuur gaat het college eindelijk zijn beloftes nakomen bij de renovatie van de visafslag. Dankzij een unaniem aangenomen motie, ingediend door de fracties van ChristenUnie/SGP, CDA, Hart voor Den Haag, HSP, SP en PVV, gaat het college de begin 2018 toegezegde financiële steun die nodig is voor de renovatie uitkeren, zodat deze snel van start kan. Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP) en Kavish Partiman (CDA): “De renovatie is echt bróódnodig voor een gezonde toekomst van onze visafslag en de visserij op Scheveningen. Maar hiervoor was en is een financiële bijdrage van de gemeente nodig en dienen de gemeente en bouwbedrijf Volker Wessels zich aan eerdere afspraken te houden, bijvoorbeeld over de historische gebreken aan het gebouw en de te bouwen parkeerplaatsen ten behoeve van de visafslag.’’

De herontwikkeling van het Noordelijk Havenhoofd op Scheveningen is ooit gestart om het viscluster en de werkgelegenheid daar te versterken. Partiman en Grinwis: “Het is niet te verteren dat er ondertussen al wél getimmerd wordt aan woning- en hotelbouw, maar dat er de afgelopen anderhalf jaar nog nauwelijks iets gedaan is om de visserij op Scheveningen te versterken, terwijl dát oorspronkelijk juist het doel van de herontwikkeling was. We hebben de wethouder nu een opdracht meegegeven, wij roepen daarmee ook Volker Wessels en UFA, de eigenaar van de visafslag, op om de renovatie mogelijk te maken en te starten. De tijd van praten is zo langzamerhand voorbij, het is tijd om te gaan timmeren.”

Begroting: is de gemeente “in control”?

PvdA PvdA Partij voor de Vrijheid Maastricht 15-10-2019 08:45

De oppositie is nogal geschrokken van de begroting 2020 en het feit dat Maastricht er financieel niet goed voorstaat. Zeer ernstig vinden PvdA, PVM, PVV, 50-Plus, Groep Gunther, Groep Lurvink het feit dat het college dit kennelijk pas sinds kort weet. Het roept het beeld op van een organisatie die niet “in control” is en dat is zeer ernstig voor een gemeentelijke overheid. Ook vragen deze partijen zich af hoe een gemeente die zo in de min staat, wel tal van evenementen wil organiseren. Daarnaast is het te makkelijk om alleen naar Den Haag te wijzen. De discussie over de zorggelden maakt meer dan duidelijk dat Maastricht de afgelopen jaren nauwelijks controle op de zorg heeft uitgevoerd, terwijl daar miljoenen in omgaan. Je hoeft maar op “Follow the money” te kijken om te weten wat voor gevolgen dit kan hebben.

Daarom stelde de PvdA met genoemde partijen de volgende vragen aan het college:

1. U geeft aan dat u verrast werd door de verschillende financiële tegenvallers. Kunt u exact aangeven wanneer u geconfronteerd werd met de tegenvallers en de financiële impact hiervan?

2. Hebben zich na dit moment nog nieuwe tegenvallers voorgedaan? Wat is de actuele stand?

3. Heeft u zelf het gevoel “in control” te zijn? Zo ja, waarom denkt u in control te zijn? Welke maatregelen heeft u genomen om de financiën op orde te krijgen?

4. Waarom heeft Orgfit u geholpen met de kaderbrief?

5. Waarom wilde u ons bij de kaderbrief niet duidelijk informeren over de financiën? Reeds toen hebben we gevraagd om een duidelijke vergelijking tussen begroting en kaderbrief om inzicht in de financiën te krijgen.

6. Wordt het niet tijd om meer controlemomenten in te voeren, zoals vroeger met de Marap gebeurde?

7. Keer op keer moet er bij zaken geld bij: MECC, Geusselt, Muziekgieterij etc. Is dit niet eerder symptomatisch dan incidenteel? Kunnen we hieruit niet concluderen dat zorgvuldige besluitvorming bij besluiten te kort schiet?

8. Ieder voorstel leidt bijna tot het inhuren van een extern bureau. Bent u het met ons eens dat u ook wel heel veel geld investeert in het inhuren van dit soort bureaus?

9. Is het niet een beetje makkelijk om feitelijk alleen naar Den Haag te wijzen? Kunt u aangeven welke Haagse maatregelen voor iedere gemeente gelden en welke zijn specifiek voor Maastricht nadelig?

10. Kan het tekort ook niet mede veroorzaakt worden door de wijze waarop u zelf de Jeugdzorg en WMO heeft ingericht? Immers veel aanbieders, veel verschillende arrangementen, niet in control mbt zorggeld, niet actief ingrijpen op zorgcowboys.

11. Worden bijvoorbeeld de cijfers van het CAK gebruikt ter controle van de WMO-uitgaven om zo te checken of er daadwerkelijk “zorggebruik” is geweest?

12. De accountant heeft toch al meermaals zorgen uitgesproken over sociaal domein en controle. Waarom bent u nooit actief aan de slag gegaan met deze opmerkingen?

13. Draagt het feit dat de portefeuille sociaal domein bij drie verschillende wethouders ligt mogelijk ook bij aan het gebrek aan coördinatie?

Uit eerdere begrotingen blijkt heel duidelijk dat het sociaal domein tot ver in de toekomst een fors tekort zou opleveren. In 2017 stelde u ter dekking de “draaiknoppen sociaal domein” voor. Reeds bij de coalitieonderhandelingen was duidelijk dat de besparing door de draaiknoppen veel te ambitieus was ingeschat. En werd naar beneden bijgesteld.

14. Toen had u toch een lampje moeten gaan branden dat het tekort op het sociaal domein weer zou gaan oplopen?

15. Wanneer heeft u de 12,3 miljoen uit de stroppenpot gekregen?

16. Waaraan is het geld uit de stroppenpot besteed?

17. Uit de monitor Sociaal Domein blijkt dat u ook nog geld over 2015 en 2016 heeft gekregen. Heeft u dat ontvangen en zo ja wanneer?

18. Waaraan is dat geld besteed?

19. Wij kunnen toch concluderen dat als dat geld niet was binnengekomen het tekort al snel richting €30 miljoen was gelopen?

Het bericht Begroting: is de gemeente “in control”? verscheen eerst op PvdA Maastricht.

Verkeer van Rechts heeft voorrang boven mede-weggebruikers?

PvdA PvdA Partij voor de Vrijheid VVD CDA Oost Gelre 13-10-2019 17:16

Is de openbare weg wel openbaar of is de weg er alleen voor vrijbuiters van Rechts.

Ik wandelde op de “dag des Heren” rond 15.30 met onze viervoeter Laika op het openbare wandelpad aan de Lievelderweg in Lichtenvoorde. We hadden niets in de gaten. Toen onze hond inhield. Ze is daarop getraind. Zij en zij alleen heeft er voor gezorgd dat ik hier nu achter mijn “computertje” zit en niet meteen opgenomen hoefde te worden in het Beatrix-ziekenhuis in Winterswijk. Wat gebeurde er?

Een of andere “meneer” skeelerde met zijn twee kinderen op het wandelpad en kwamen mij achterop rijden. Ik schrok mij rot en kon nog net mijzelf corrigeren. Hij had kennelijk niet door dat hij met zijn kinderen mij de stuipen op het lijf had gejaagd. Betrokkene vond het de normaalste zaak van de wereld dat zij daar skeelerden en niet op de openbare weg. Hij vond dit veel veiliger. Typisch iemand van Rechts: “Ik bepaal wel hoe de regels luiden, niet de maatschappij”.

Ik was zo verbouwereerd dat ik betrokkene daarop aansprak. Dat was hij natuurlijk niet gewend. Tegenspraak, laat staan aanspreken, door iemand anders, dat is hij niet gewend. Hij kent mij kennelijk vanwege mijn hond, mijn werk voor Unicef, mijn werk voor het Bureau Integriteitszorg of mijn werk voor de Partij van de Arbeid. Hij kon nu alleen maar uitroepen dat ik alleen maar achter “mijn computertje” zit…

Dat laatste is natuurlijk onjuist. Zoals het gehele optreden van deze man. Ik ben alleen bang dat in Lichtenvoorde er meer mensen zo over denken. Vrijheid blijheid, opkomen? Jazeker maar dan alleen voor jezelf.  Die mensen hebben maar 1 cursus gevolgd in het verkeer: de cursus alleen op de wereld.

Wat leer ik hieruit?

Dat ik kennelijk mijn mobieltje mee moet nemen om zaken toe te vertrouwen aan de hulpofficier van justitie.

Nu rest mij alleen de vraag hoe nu verder.

Ik heb er voor gekozen om,  ook al is er sprake van op zijn minst een overtreding, mij niet te wenden tot de hulpofficier van justitie. Deze “meneer” met zijn achterban” heeft daar toch geen boodschap aan. Dat is in Nederland ook goed geregeld door Rechts. Deze meneer zal vermoedelijk – getuige zijn handelwijze – als hij al wordt veroordeeld – een geldboete krijgen.

Daar lacht hij om, zoals hij gewend is om zaken weg te lachen.. Zijn mobieltje schat ik in op minimaal 700 euro.  Daar is uiteraard niets mis mee, maar om dan denigrerend te doen over mobieltjes (in zijn visie computertjes) van anderen dat gaat toch echt te ver. Wat ook te ver gaat is het niet-respecteren van de mening van anderen.

Ons recht kent voor deze situatie de volgende wetstechnische mogelijkheden:

Het strafrecht. Maar ja als VVD-er, CDA’-er of PVV-er met een dikke beurs is alleen de wet van belang voor anderen en niet voor jezelf; Wat mij betreft hebben we te maken met de wegenverkeerswet en de wet waarin geregeld is dat poging tot doodslag echt wel verder gaat dan een boete. Het Burgerlijk wetboek: er is sprake van een onrechtmatige daad, zijnde onzorgvuldig handelen. Dat kan lijden tot een aanzienlijke vergoeding voor geleden schade. Maar er is een mogelijkheid tot shaming en blaming. Dat laatste is zeker veel effectiever dan het Recht op dit moment. Zoals u weet houden VVD-ers niet van Recht maar meer van Rechts. Stelselmatig worden door hen voorstellen ingebracht tot het minder toelaten van gewone mensen  tot ons recht. “Jazeker wij zijn de partij van de Vrijheid en dat geldt uiteraard alleen voor ons als Ondernemerspartij”. “We kunnen het natuurlijk niet hebben dat mensen van Links ons beperken in de Vrijheid”. “De vrijheid is van ons en niet van Links (Feit: voorstellen VVD-minister in huidig kabinet: bezuiniging op de Rechtshulp).

Is dit niet wat te gechargeerd? kunt u inbrengen. Zeker waar, maar het voorval tekent onze gemeenschap in Lichtenvoorde. Wij zijn een rechtse ballentent. Vrijheid blijheid is het pandoer. Niet voor niets, want wij zijn in Lichtenvoorde het Wassenaar van de Achterhoek als u begrijpt wat ik bedoel. Er wonen hier na verhouding veel miljonairs, getuige het CBS.

Rechts is hier al jaren aan het bewind. Slechts bij hoge uitzondering wordt de PvdA  toegelaten tot het college. We hebben al meer dan twee integriteitsproblemen gehad. Dat waren altijd VVD-ers. Het is zelfs zo dat de wethouder van de VVD moest vertrekken. Hij kwam terug als liberaal Oost Gelre in de oppositie.  Rechts(-liberaal) zit in de genen van een groot deel van de bevolking van Oost Gelre. Voor het CDA geldt dat er sprake is van een Conservatieve Richting. Conservatief en Christelijk wordt hier met één mond beleden..Het is en blijft nog steeds een belangenpartij voor de boeren: dus een echten boeren-partij.

Zijn er dan geen goede cda’ers, goede  vvdérs in Lichtenvoorde.? Ja zeker wel. Ze hebben OOG voor de zwakkeren in de samenleving. Maar zij worden ondergesneeuwd in kerkdorp-belangenbehartigers en boerenhulp-sinterklazen. Niet het algemeen belang maar het boeren- en dorpsbelang gaat altijd voor.

Mocht u dat in twijfel trekken: neem dan gerust de tijd om de raadsnotulen van de afgelopen 10 jaar daarover te lezen. U kunt zich wenden tot de raadgriffie. Ik zelf ben nu 10 jaar inwoner van deze mooie gemeente, dus ik was er bij. Ik mocht aanschuiven bij de twee-wekelijkse interne debatten van de PvdA-fractie. Daar waar weerwoord, tegenspraak en aanspreken vanzelfsprekend zijn. Zij hebben in ieder geval mijn bureau daarvoor niet nodig (gehad).

Met solidaire en integere groeten vanuit de Keistad van de Achterhoek! Rein Annema Ombudsman PvdA Oost Gelre Oprichter Bureau Integriteitszorg de Achterhoek Was lijstduwer bij de Gemeenteraadsverkiezing.

 

 

Het bericht Verkeer van Rechts heeft voorrang boven mede-weggebruikers? verscheen eerst op PvdA Oost Gelre.

Geen vrachtwagenverbod Maastricht-West: bewoners in de steek gelaten

PvdA PvdA D66 CDA GroenLinks Partij voor de Vrijheid VVD Maastricht 10-10-2019 13:21

Geen vrachtwagenverbod voor Maastricht-West, ondanks alle beloftes. Dat is het resultaat van het debat in de gemeenteraad van dinsdag 8 oktober jl.. De bewoners aan de Tongerseweg voelen zich terecht in de steek gelaten.

Dinsdag 8 oktober jl. werd in de gemeenteraad weer gesproken over wat “Verkeersmaatregelen Maastricht-West” is gaan heten. Het gaat hier om maatregelen die eindelijk eens een keer een einde gaan maken aan de jarenlange ernstige overlast en onveiligheid aan de Tongerseweg.

Deze weg wordt namelijk dag-in-dag-uit misbruikt als sluiproute voor zwaar vrachtverkeer. Vrachtwagens die de ramen in hun kozijnen doen trillen en die met een rotvaart over de toch al zo smalle weg razen en zo een gevaar voor elke kleinere verkeersdeelnemer zijn. Vrachtwagens die bovendien rampzalig zijn voor de luchtkwaliteit.

Al jaren doen bewoners van de Tongerseweg en directe omgeving de ene poging na de andere om bij de politieke partijen gehoor te vinden. Dat lukt rond verkiezingstijd uiteraard heel aardig. Dan hebben partijen alle begrip voor de situatie. Zelfs tot na de verkiezingen blijft hun verzoek de aandacht krijgen: een vrachtwagenverbod voor de Tongerseweg. Geen enkele vrachtwagen meer doorlaten vanaf de Belgische grens. En ook eindelijk eens de lang-beloofde reconstructie van de weg: de fundering, het asfalt en wegversmallingen vervangen of aanbrengen.

Die belofte mag toch eindelijk eens ingevuld gaan worden, want in het Coalitieakkoord van CDA, Groen Links, Seniorenpartij Maastricht, D66, VVD en SP staat letterlijk opgenomen:

“Vrachtverkeer uit België dat Maastricht niet als eindbestemming heeft, rijdt ook niet door de stad.

Op basis van dit uitgangspunt komen we tot een structurele oplossing voor de lange termijn met vooruitlopend hierop reducerende maatregelen op de korte termijn.”

Een vrachtwagenverbod dus, voor heel Maastricht-West.

Tijdens de raadsvergadering van 8 oktober wilde de PvdA – gesteund door 50plus, de Liberale Partij Maastricht, Groep Gunther, de PVV en Groep Maassen – het college en de coalitiepartijen houden aan deze belofte. Hierbij hadden we zelfs de steun van het CDA als enige coalitiepartij.

In een soms fel debat hebben we samen met de oppositiepartijen gepleit voor een vrachtwagenverbod op korte termijn. En niet weer jarenlang proberen of andere maatregelen ook de vrachtwagens zouden weghouden. De PvdA was en is van mening dat het nu klaar is: de bewoners zijn lang genoeg proefkonijn geweest van allerlei lapmiddeltjes.

Helaas werd het debat vooral gevoerd op basis van discutabele rapporten en tellingen. Cijfers gebruiken om gevoelens te meten. Cijfers die soms oud en soms ronduit gekleurd zijn of naar believen als positief uitgelegd worden. De bewoners vonden bij het college en bij een overgroot deel van de gemeenteraad nu geen gehoor meer…

Omdat de voltallige coalitie uiteindelijk toch voor de lapmiddelen en nieuwe beloftes stemde, heeft een concrete, haalbare en effectieve kortetermijnoplossing het niet gehaald: er komt definitief geen vrachtwagenverbod voor Maastricht-West.

Het bericht Geen vrachtwagenverbod Maastricht-West: bewoners in de steek gelaten verscheen eerst op PvdA Maastricht.

Statenfracties vragen wederom opheldering over Qbuzz

SP SP GroenLinks SGP CDA Partij voor de Vrijheid Zuid-Holland 09-10-2019 19:07

SP, CDA, CU/SGP, GroenLinks en de PVV hebben vragen gesteld aan het provinciebestuur over de te volle bussen en treinen bij Qbuzz. Via reizigers, medewerkers en kranten bereiken deze fracties steeds vaker verontrustende berichten: de treinen en bussen (vooral bus 387) van Qbuzz zijn zo vol dat ze onderweg reizigers op stations achterlaten en zelfs haltes overslaan. Deze reizigers moeten hierna op de eerst volgende reguliere lijndienst wachten, en hopen dat deze niet óók overvol is. De fracties trekken hierover aan de bel, dit kan zo echt niet. 
 
De fracties zijn eensgezind: Qbuzz moet dit gewoon oplossen en het belang van reizigers voorop stellen. Iedere reiziger moet meekunnen met het OV, als de bus keer op keer vol is zijn er dus extra bussen nodig. De fracties zijn teleurgesteld dat deze extra bussen zo lang op zich hebben laten wachten. Zij vragen het provinciebestuur actie te ondernemen richting Qbuzz om te zorgen dat alle reizigers in de toekomst gewoon mee kunnen.