Nieuws van politieke partijen over Partij voor de Vrijheid inzichtelijk

1301 documenten

Reactie SP op het rekenkamerrapport

SP SP CDA Partij voor de Vrijheid Noordoostpolder 25-05-2020 21:03

In het gepresenteerde rapport concludeert de commissie dat in Noordoostpolder niet burgemeester en wethouders, maar de ambtenaren in het gemeentehuis de leiding hebben. Het hoogste orgaan van de gemeente, de gemeenteraad, stelt zich te zwak en afwachtend op en is onderling erg gepolariseerd.

Het betoog van de SP tijdens de gemeenteraadsvergadering:

VoorzitterVanavond staat het rekenkamerrapport ‘de raad weer aan zet’ op de agenda. De SP fractie heeft hier al langere tijd naar uitgekeken, om de volgende twee redenen.

1. Vanaf het moment dat de SP in de raad zit hebben we het gevoel dat de democratie in de Noordoostpolder minimaal aanwezig is. Het debat als Raad doen we vaak niet op basis van inhoudelijke uitwisselingen van argumenten en dualiteit, maar vanuit ingenomen standpunten en monisme.

2. Daarnaast worden er regelmatig besluiten genomen zonder dat er kaders gesteld zijn, wanneer we daar iets van zeggen, moeten we vertrouwen hebben in het college. Dit ontneemt ons als raad dat we onze controlerende taak niet uit kunnen voeren. Geen kaders is geen controle.

Nederland is een democratie. Dit betekent dat we via verkiezingen o.a. een gemeenteraad hebben. Wij zitten niet in de raad omdat wij dit persoonlijk willen, maar omdat we gekozen zijn. Daarmee zijn we volksvertegenwoordigers. Een belangrijke taak rust daarmee op onze schouders. We hebben een verplichting naar onze kiezers die er op rekenen dat wij hun geluid laten horen. Ieder gemeenteraadslid vanuit zijn/haar eigen partijpolitiek en dus eigen wijze.

Als SP fractie voelen ons hierin belemmerd doordat onze partijpolitiek (actie gericht vanuit de samenleving) niet echt wordt geaccepteerd. En dat maakt in onze beleving de besluitvorming hier in de Noordoostpolder geen goede democratische besluitvorming.

Wanneer na uitwisseling van argumenten er een meerderheid tot een besluit komt, is dit een democratisch besluit, maar wel met inachtneming van:- Respect- Luisteren naar argumenten- Acceptatie van verschillende partijpolitiek

Dat een debat fel kan zijn, dat mag. Het gaat namelijk niet om persoonlijke zaken, maar om zaken die vanuit een partijstandpunten naar voren worden gebracht. Waarbij het partijbelang soms boven het algemeen belang staat. Dat is nu eenmaal een feit.

Wat maakt dan nu dat we uitzien naar het debat vanavond. De SP fractie hoopt dat we een open houding gaan aannemen, ondanks de uitspraken die al in de pers zijn gedaan. Open naar het rapport kijken, en daarmee kritisch naar onszelf kijken, zodat de Raad weer aan zet komt.

Voorzitter.

Wel hebben we nog een aantal vragen:

De SP zou graag een reactie van het CDA willen wat zij bedoelen met: partijen die al langer lands de zijlijn schreeuwen en worden geassocieerd met de PVV en FvD?.Van de andere coalitiepartijen zouden we willen weten: waarom heeft u in de pers defensief op het rapport gereageerd, ipv uit kansen te denken?

 

Aan het college hebben we nog de volgende vragen:

- U schrijft in uw bestuurlijke reactie dat u de conclusies op hoofdlijnen onderschrijft. In de commissie is hier geen antwoord op gegeven wat die hoofdlijnen zijn.

- Tevens willen we weten of u bereid bent de term ‘passend organiseren’ in het veranderproces te gaan wijzigen. Het is een instrumentele wijziging, maar kan soms enorm helpen om een cultuurswijziging door te voeren

- U noemt in uw reactie het Open Plan Proces Emmeloord Centrum het goede voorbeeld van ‘passend organiseren’. Helaas heeft de raad ook hier geen kaders meegegeven, maar uitgangspunten. En inmiddels is het ’in de geest van….’. Waarom heeft u juist dit voorbeeld als een goed voorbeeld genomen? Waren er geen andere voorbeelden te noemen?

Voorzitter, we hopen een antwoord op de gestelde vragen te krijgen van de verschillende partijen en college. Maar bovenal hopen we dat we als raad in de spiegel durven kijken en de kansen aan willen gaan die dit rapport ons geeft. We hopen op een open debat, met respect voor elkaar met als eindresultaat ‘dat de raad weer aan zet komt’.

 

Politieke partijen Stichtse vecht steunen HUURSTOP 2020 niet

SP SP VVD CDA PvdA GroenLinks SGP Partij voor de Vrijheid D66 Stichtse Vecht 21-05-2020 13:25

CDA,  CU,  D66,  GroenLinks,  Het Vechts Verbond, Maarssen 2000,  Lokaal Liberaal,  PvdA,  PVV,  SGP, Streekbelangen en  VVD  in Stichtse Vecht weigeren tot nu toe steun om de huren te bevriezen.          Vorige week vroegen wij bovenstaande lokale politieke partijen om in een gezamenlijke brief de huisbazen en het gemeentebestuur aan te spreken om in deze tijd van coronacrisis geen huurverhogingen op te leggen.

Het ging om om een brief aan WBV Vecht en Omstreken, Woningstichting Kockengen, Woningstichting Wuta, Habion, Portaal en Wintertrust,

In Amsterdam heeft de gemeenteraad de Burgemeester en Wethouders al opgedragen om er bij de regering op aan te dringen dat de huurverhoging  per 1 juli van de baan moet.

Bij de woningbouwverenigingen, stichtingen, corporaties en particuliere verhuurders in Stichtse Vecht willen wij ook kenbaar  maken dat huurverhogingen in deze tijd van coronacrisis echt niet kunnen en ook niet hoeven. Een meerderheid in de  Eerste Kamer sprak zich al eerder uit tegen de huurverhoging in de sociale sector en in de vrije sector.

D’66 Stichtse Vecht meldde ons dat zij de brief aan de verhuurders niet mede ondertekent.                                                                                       Jammer,  maar wel begrijpelijk want vooral D66 minister Ollongren blijft maar verklaren dat zij tegen de huurbevriezing is. Daarmee kiest zij dus de kant van de huurbazen.

Wij vinden het wel beschamend  dat verder geen enkele partij in Stichtse Vecht het fatsoen kon opbrengen om te reageren op ons verzoek.

Zelfs PvdA,GL en de PVV die ons wel steunden in de Eerste Kamer hielden het voor gezien in Stichtse Vecht,

Zijn dit dan alleen maar politieke praatclubs die er vooral vrijblijvend op los babbelen in hun veilige en duurverbouwde gemeenteraadsbubbel?               Waarom houden zij zich nu muisstil?

Zij schofferen met hun stilzwijgen niet alleen de SP Stichtse Vecht, maar wat ons vooral raakt, is hun minachting voor de positie van veel huurders. De eisen van de huisbazen vinden zij blijkbaar belangrijker.

In het hele land protesteren inmiddels duizenden huurders tegen de  huurverhogingen. En dat verdient onze steun !!

De SP roept daarom in de brief de huurbazen op om de huurverhoging te stoppen, want 0% is genoeg!   Iedereen kan deze oproep steunen op sp.nl/stopdehuurverhoging   PvdA, GL, PVV en andere lokale partijen, blijf niet langer aan de kant staan! Sluit je bij de akties tegen huurverhoging aan !

Toch vergunning voor Zwolse biomassacentrale

SP SP GroenLinks Partij voor de Vrijheid Partij voor de Dieren Overijssel 18-05-2020 08:37

Een motie van de SP die opriep geen medewerking te verlenen aan een geplande biomassacentrale in Zwolle kreeg woensdagavond geen meerderheid. 14 Statenleden stemden voor en 32 tegen. Hierdoor kunnen nu benodigde vergunningen worden afgegeven. Ondanks bezwaren van omwonenden en grote twijfels over onder andere de herkomst van toekomstige biomassa ligt de weg nu open voor de bouw van de centrale.

De SP is al lange tijd kritisch op biomassa omdat het geen echt duurzame energiebron is. De afgelopen periode is ook steeds meer duidelijk geworden dat hout en overige biomassa niet alleen uit de regio komt, maar ook van ver over de grens moet worden geïmporteerd. De motie was aanleiding voor de ontwikkelaar van de centrale, de firma Brouwer, een brief te sturen aan de Staten. Daarin wordt ook toegegeven dat niet alle biomassa uit de regio zal komen.

Tijdens de vergadering woensdag werd uitgebreid gediscussieerd over biomassa. Hoewel er meerdere kritische kanttekeningen werden geplaatst weigerde een meerderheid zich uit te spreken tegen het gebruik van biomassa. Het was opvallend dat de motie tegen de Zwolse centrale niet alleen van de coalitiepartijen, maar ook van GroenLinks geen steun kreeg. Des te meer omdat deze partij elders juist tegen het gebruik van biomassa is, zoals in Nijmegen en de provincie Gelderland. Steun was er wel van de Partij voor de Dieren, Partij voor de Toekomst, Fvd, PVV en de fractie Groep Otten (GO)

Toch is er ook belangrijke winst geboekt door de SP-fractie op dit dossier. De houtgestookte biomassa centrales komen steeds meer ter discussie te staan. Ook in de provincie Overijssel wordt dit opnieuw bekeken en besproken, met als doel een nieuwe route op te stellen naar hernieuwbare energie zonder de houtgestookte biomassacentrales. Wat ons betreft wordt dat een korte route.

Zie ook: Energie

De islam hoort niet bij Nederland

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 14-05-2020 08:31

Grapperhaus buigt nederig en schuift aan voor iftar. Toont respect voor de ideologie van haat en geweld. Laat Nederland vast wennen aan de sharia.

We worden bestuurd door dhimmi’s, buigers en islamknuffelaars.

De PVV zegt: de islam hoort NIET bij Nederland. #stopislam pic.7905d1c4e12c54933a44d19fcd5f9356-gdprlock/cc5Kau99kv

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) May 14, 2020

Raadslid Jimmy Smet neemt je mee in het Eurovisie Songfestival | Rotterdam

GroenLinks GroenLinks VVD CDA PvdA SGP Partij voor de Vrijheid D66 Partij voor de Dieren Rotterdam 13-05-2020 00:00

Deze week zou het Eurovisie Songfestival plaatsvinden in Ahoy te Rotterdam. Zaterdagavond 16 mei zouden zo'n 200 miljoen televisiekijkers over de gehele wereld de finale bekijken en daarmee zou Rotterdam een waarschijnlijk onvergetelijk positieve indruk achter hebben gelaten. Echter: Corona zette een dikke streep door Rotterdam 2020 en noodgedwongen wordt het festival voorlopig een jaar uitgesteld. Het besluit om het Songfestival in Rotterdam te gaan organiseren is overigens niet lichtvaardig genomen door de gemeenteraad van Rotterdam. Raadslid Jimmy Smet, woordvoerder Songfestival, neemt je in vogelvlucht mee hoe dit gegaan is.

Door Jimmy Smet.

Door de winst van Duncan Laurence in 2019 - met het in de Rotterdamse Maassilo gecomponeerde nummer 'Arcade' - kreeg Nederland na 40 jaar weer de gelegenheid om het Eurovisie Songfestival in eigen land te kunnen organiseren. Rotterdam gold al vanaf het eerste moment als favoriete potentiële gaststad: de infrastructuur van de stad is er als het ware voor gemaakt. Dit werd nog eens onderstreept door een enthousiast college van burgemeester en wethouders - met wethouder Said Kasmi (D66) voorop - en een al even enthousiaste gemeenteraad die, met 37 stemmen voor en 8 stemmen tegen, het raadsvoorstel 'kandidaatstelling van Rotterdam ten behoeve van het Eurovisie Songfestival in 2020' op 4 en 9 juni 2019 bekrachtigde. De GroenLinks-fractie stemde - als enige partij - verdeeld; twee van de vijf raadsleden stemden voor, drie stemden tegen. Rotterdam stelde zich hiermee officieel kandidaat als gaststad voor het Songfestival in 2020 en zou financiële middelen vrijmaken voor het faciliteren van dit evenement.

Voor- en nadelen De fractie heeft toentertijd uitgebreid stilgestaan bij de voor- en nadelen van Rotterdam als gaststad voor het Songfestival, waarbij de balans in eerste instantie doorsloeg naar voornamelijk voordelen: de unieke gelegenheid om Rotterdam op een positieve manier te tonen aan de wereld, de impact op de Rotterdammers en op Rotterdam zelf. Maar daarnaast bleef voor ons als raadsleden tevens de belangrijkste vraag over: is er in de Rotterdamse begroting nog ruimte om ettelijke miljoenen - pas later mocht bekend worden 15,5 miljoen - vrij te maken hiervoor? En zo ja, ten koste van wat? Deze vragen waren voor de fractie uiteindelijk nog onvoldoende overtuigend beantwoord.

Als liefhebber van het Eurovisie Songfestival ben ik in de afgelopen tien jaar bij acht edities bezoeker van het festival geweest in diverse gaststeden en heb ik aan den lijve mogen ervaren wat het organiseren van het Songfestival met een stad doet; niet alleen economisch gezien, hoewel horeca, bedrijfsleven en ondernemers goed garen spinnen, maar vooral voor de sfeer en uitstraling van een stad is het Songfestival een perfecte - en unieke - gelegenheid. Het Eurovisie Songfestival is werkelijk de enige wedstrijd of competitie ter wereld waarbij 'tegenstanders' elkaar luidkeels toejuichen en bejubelen, waar ongegeneerd vlagvertoon vrolijk aangemoedigd wordt en waar letterlijk alle geuren en kleuren van de wereld samenkomen, dansen en zingen. Voor mij persoonlijk gaf dit uiteindelijk de doorslag in mijn voor-stem; Rotterdam en de Rotterdammers verdienen dit. Ook Peter Jan de Werk, die tijdelijk de raadszetel van Lies Roest innam vanwege haar zwangerschapsverlof en zelfverklaard songfestivalliefhebber, heeft deze ervaringen mee laten wegen in zijn besluit.

Rotterdam 2020 Maar het echte besluit werd natuurlijk uiteindelijk eind augustus genomen door organiserende omroepen AVRO/TROS en NPO: Rotterdam werd gaststad van het Eurovisie Songfestival in 2020. Vanaf dat moment kon de hele santenkraam - de mallemolen - officieel beginnen en bereidde iedereen zich op zijn of haar manier voor om Rotterdam 2020 in Ahoy tot een groot succes te maken. Gedurende de daaropvolgende maanden gonsde het van de relevante en minder relevante nieuwsberichten over het Songfestival; over gratis kaarten voor Rotterdammers met een smalle beurs tot de keuze van de Binnenrotte als European Fan Village. Van de keuze voor de presentatoren Chantal Janzen, Edsilia Rombley en Jan Smit tot de Nederlandse inzending: Jeangu Macrooy met het nummer 'Grow'. Van het logo en de huisstijl tot de officiële sleuteloverdracht - 'the Key Allocation Draw' - in het Rotterdamse stadhuis. Nederland - en Rotterdam voorop - was er klaar voor.

En toen was er Covid-19.  En zag de wereld er even helemaal anders uit.

Kort nadat de European Broadcast Union (EBU), de eigenlijke organisator van het Eurovisie Songfestival, heeft verklaard de editie van 2020 te moeten afgelasten, stuurde het Rotterdamse college een brief naar de gemeenteraad waarin zij onomwonden haar bereidwilligheid toonde om Rotterdam ook in 2021 gaststad te laten zijn.

Omwille van de duidelijkheid (voor bijvoorbeeld Ahoy en andere ondernemers) en op verzoek van de EBU zou er snel beslist moeten worden door de gemeenteraad of Rotterdam ook in 2021 gaststad van het Eurovisie Songfestival zou willen en kunnen zijn. Medio april werd duidelijk dat dit zo'n 6,7 miljoen euro extra zou kunnen gaan kosten. In totaal zou Rotterdam daarmee ruim 22 miljoen euro beschikbaar gaan stellen, wat neerkomt op ongeveer €34,- per Rotterdammer. En dat in een tijdperk waarin het nog totaal onduidelijk was (en is) welke gevolgen het coronavirus voor Rotterdam zou kunnen gaan hebben. Allereerst op sociaal-economisch en financieel gebied, maar ook of een Songfestival wel in 2021 op dezelfde wijze zou kunnen worden georganiseerd was (en is) nog veel onduidelijk.

Opnieuw dus vele vragen, die we als fractie - inmiddels digitaal - met elkaar hebben besproken. Een eveneens digitale technische sessie, een schriftelijke vragenronde en twee digitale commissievergaderingen werden (overigens zeer snel, vakkundig en efficiënt door de griffiemedewerkers) georganiseerd. Vragen zijn beantwoord en riepen tegelijkertijd weer meer vragen op. al met al een uitdagend vraagstuk. 

Uiteindelijk stond op de agenda van de allereerste digitale raadsvergadering ooit, die van donderdag 23 april, het agendapunt 'Rotterdam, gaststad voor het Eurovisie Songfestival in 2021' gepland. Het uiteindelijke raadsvoorstel is met 33 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen, waarmee Rotterdam zich opnieuw beschikbaar stelt als gaststad voor het Eurovisie Songfestival. Nu in mei 2021. De GroenLinks-fractie heeft hierbij opnieuw verdeeld gestemd; twee raadsleden stemden voor (net als VVD, D66, PvdA, CDA, Leefbaar Rotterdam, Denk, 50+ en CU/SGP), drie raadsleden stemden tegen (samen met Nida, PVV, PvdD en SP).

Hoe het Eurovisie Songfestival in Rotterdam 2021 eruit gaat zien is wellicht nog te vroeg om te beantwoorden aangezien de ontwikkelingen en mogelijkheden als gevolg van Covid-19 nog veel onzekerheden met zich meebrengt. De komende maanden zal het onderwerp Rotterdam 2021 waarschijnlijk weer veelvuldig de agenda van Rotterdam en de Rotterdamse gemeenteraad gaan vullen. 

Als woordvoerder songfestival kan ik me daarop in ieder geval weer - oprecht - verheugen!

Wordt vervolgd dus.

Raadslid Jimmy Smet over het Eurovisie Songfestival | Rotterdam

GroenLinks GroenLinks VVD CDA PvdA SGP Partij voor de Vrijheid D66 Partij voor de Dieren Rotterdam 13-05-2020 00:00

Deze week zou het Eurovisie Songfestival plaatsvinden in Ahoy. Zaterdagavond 16 mei zouden zo'n 200 miljoen televisiekijkers over de gehele wereld de finale bekijken. Corona zette echter een dikke streep door Rotterdam 2020. Noodgedwongen wordt het festival voorlopig een jaar uitgesteld. Het besluit om het Songfestival in Rotterdam te  organiseren is overigens niet lichtvaardig genomen door de gemeenteraad van Rotterdam. Raadslid Jimmy Smet vertelt hoe dit is gegaan.

Door Jimmy Smet.

Door de winst van Duncan Laurence in 2019 - met het in de Rotterdamse Maassilo gecomponeerde nummer 'Arcade' - kreeg Nederland na 40 jaar weer de gelegenheid om het Eurovisie Songfestival in eigen land te kunnen organiseren. Rotterdam gold al vanaf het eerste moment als favoriete potentiële gaststad: de infrastructuur van de stad is er als het ware voor gemaakt. Dit werd nog eens onderstreept door een enthousiast college van burgemeester en wethouders - met wethouder Said Kasmi (D66) voorop - en een al even enthousiaste gemeenteraad die, met 37 stemmen voor en 8 stemmen tegen, het raadsvoorstel 'kandidaatstelling van Rotterdam ten behoeve van het Eurovisie Songfestival in 2020' op 4 en 9 juni 2019 bekrachtigde. De GroenLinks-fractie stemde - als enige partij - verdeeld; twee van de vijf raadsleden stemden voor, drie stemden tegen. Rotterdam stelde zich hiermee officieel kandidaat als gaststad voor het Songfestival in 2020 en zou financiële middelen vrijmaken voor het faciliteren van dit evenement.

Voor- en nadelen De fractie heeft toentertijd uitgebreid stilgestaan bij de voor- en nadelen van Rotterdam als gaststad voor het Songfestival, waarbij de balans in eerste instantie doorsloeg naar voornamelijk voordelen: de unieke gelegenheid om Rotterdam op een positieve manier te tonen aan de wereld, de impact op de Rotterdammers en op Rotterdam zelf. Maar daarnaast bleef voor ons als raadsleden tevens de belangrijkste vraag over: is er in de Rotterdamse begroting nog ruimte om ettelijke miljoenen - pas later mocht bekend worden 15,5 miljoen - vrij te maken hiervoor? En zo ja, ten koste van wat? Deze vragen waren voor de fractie uiteindelijk nog onvoldoende overtuigend beantwoord.

Als liefhebber van het Eurovisie Songfestival ben ik in de afgelopen tien jaar bij acht edities bezoeker van het festival geweest in diverse gaststeden en heb ik aan den lijve mogen ervaren wat het organiseren van het Songfestival met een stad doet; niet alleen economisch gezien, hoewel horeca, bedrijfsleven en ondernemers goed garen spinnen, maar vooral voor de sfeer en uitstraling van een stad is het Songfestival een perfecte - en unieke - gelegenheid. Het Eurovisie Songfestival is werkelijk de enige wedstrijd of competitie ter wereld waarbij 'tegenstanders' elkaar luidkeels toejuichen en bejubelen, waar ongegeneerd vlagvertoon vrolijk aangemoedigd wordt en waar letterlijk alle geuren en kleuren van de wereld samenkomen, dansen en zingen. Voor mij persoonlijk gaf dit uiteindelijk de doorslag in mijn voor-stem; Rotterdam en de Rotterdammers verdienen dit. Ook Peter Jan de Werk, die tijdelijk de raadszetel van Lies Roest innam vanwege haar zwangerschapsverlof en zelfverklaard songfestivalliefhebber, heeft deze ervaringen mee laten wegen in zijn besluit.

Rotterdam 2020 Maar het echte besluit werd natuurlijk uiteindelijk eind augustus genomen door organiserende omroepen AVRO/TROS en NPO: Rotterdam werd gaststad van het Eurovisie Songfestival in 2020. Vanaf dat moment kon de hele santenkraam - de mallemolen - officieel beginnen en bereidde iedereen zich op zijn of haar manier voor om Rotterdam 2020 in Ahoy tot een groot succes te maken. Gedurende de daaropvolgende maanden gonsde het van de relevante en minder relevante nieuwsberichten over het Songfestival; over gratis kaarten voor Rotterdammers met een smalle beurs tot de keuze van de Binnenrotte als European Fan Village. Van de keuze voor de presentatoren Chantal Janzen, Edsilia Rombley en Jan Smit tot de Nederlandse inzending: Jeangu Macrooy met het nummer 'Grow'. Van het logo en de huisstijl tot de officiële sleuteloverdracht - 'the Key Allocation Draw' - in het Rotterdamse stadhuis. Nederland - en Rotterdam voorop - was er klaar voor.

En toen was er Covid-19.  En zag de wereld er even helemaal anders uit.

Kort nadat de European Broadcast Union (EBU), de eigenlijke organisator van het Eurovisie Songfestival, heeft verklaard de editie van 2020 te moeten afgelasten, stuurde het Rotterdamse college een brief naar de gemeenteraad waarin zij onomwonden haar bereidwilligheid toonde om Rotterdam ook in 2021 gaststad te laten zijn.

Omwille van de duidelijkheid (voor bijvoorbeeld Ahoy en andere ondernemers) en op verzoek van de EBU zou er snel beslist moeten worden door de gemeenteraad of Rotterdam ook in 2021 gaststad van het Eurovisie Songfestival zou willen en kunnen zijn. Medio april werd duidelijk dat dit zo'n 6,7 miljoen euro extra zou kunnen gaan kosten. In totaal zou Rotterdam daarmee ruim 22 miljoen euro beschikbaar gaan stellen, wat neerkomt op ongeveer €34,- per Rotterdammer. En dat in een tijdperk waarin het nog totaal onduidelijk was (en is) welke gevolgen het coronavirus voor Rotterdam zou kunnen gaan hebben. Allereerst op sociaal-economisch en financieel gebied, maar ook of een Songfestival wel in 2021 op dezelfde wijze zou kunnen worden georganiseerd was (en is) nog veel onduidelijk.

Opnieuw dus vele vragen, die we als fractie - inmiddels digitaal - met elkaar hebben besproken. Een eveneens digitale technische sessie, een schriftelijke vragenronde en twee digitale commissievergaderingen werden (overigens zeer snel, vakkundig en efficiënt door de griffiemedewerkers) georganiseerd. Vragen zijn beantwoord en riepen tegelijkertijd weer meer vragen op. al met al een uitdagend vraagstuk. 

Uiteindelijk stond op de agenda van de allereerste digitale raadsvergadering ooit, die van donderdag 23 april, het agendapunt 'Rotterdam, gaststad voor het Eurovisie Songfestival in 2021' gepland. Het uiteindelijke raadsvoorstel is met 33 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen, waarmee Rotterdam zich opnieuw beschikbaar stelt als gaststad voor het Eurovisie Songfestival. Nu in mei 2021. De GroenLinks-fractie heeft hierbij opnieuw verdeeld gestemd; twee raadsleden stemden voor (net als VVD, D66, PvdA, CDA, Leefbaar Rotterdam, Denk, 50+ en CU/SGP), drie raadsleden stemden tegen (samen met Nida, PVV, PvdD en SP).

Hoe het Eurovisie Songfestival in Rotterdam 2021 eruit gaat zien is wellicht nog te vroeg om te beantwoorden aangezien de ontwikkelingen en mogelijkheden als gevolg van Covid-19 nog veel onzekerheden met zich meebrengt. De komende maanden zal het onderwerp Rotterdam 2021 waarschijnlijk weer veelvuldig de agenda van Rotterdam en de Rotterdamse gemeenteraad gaan vullen. 

Als woordvoerder songfestival kan ik me daarop in ieder geval weer - oprecht - verheugen!

Wordt vervolgd dus.

Stop de huurverhoging per 1 juli

PvdA PvdA Partij voor de Vrijheid SGP Partij voor de Dieren GroenLinks Maastricht 11-05-2020 16:26

In gezamenlijke actie roept de meerderheid van de gemeenteraad het college en de plaatselijke woningcorporaties op om in actie te komen: veel mensen in onze stad hebben het door de Covid19-crisis financieel moeilijk en de jaarlijkse wettelijke huurverhoging kan niet bovenop al de problemen komen.

 

Lees hier de open brief:

Aan het college van burgemeester en wethouders van Maastricht

Aan de besturen van Woningstichting Maasvallei Maastricht, Woningstichting Servatius, Woonpunt, Bouwvereniging Woningzorg Maastricht, Coö peratieve Bouwvereniging Ons Belang BA, Vereniging Vernieuwend Wonen Maastricht, Wonen Limburg, Vereniging Verhuurders Woonruimtes Maastricht (Vereniging van Eigenaren Binnenstad Maastricht ), Vesteda

11 mei 2020

Betreft: Oproep om nee te zeggen tegen een huurverhoging per 1 juli 2020

Geacht college, geachte verhuurdersorganisaties,

De Coronacrisis trekt een enorme wissel op veel Maastrichtenaren, doordat ze hun baan verliezen of dreigen te verliezen, of omdat hun inkomsten erop achteruit gaan. Het aan elkaar knopen van de eindjes wordt steeds moeilijker, ook omdat deze onzekere tijden nog niet voorbij lijken te zijn. De afgelopen weken is terecht aandacht gevraagd voor de noden van Zzp-ers, de horeca, bedrijven, detailhandel, kleine ondernemingen zoals de kappers, de marktkooplieden etc.

Wij denken dat het ook tijd is om erbij stil te staan dat Corona gevolgen heeft voor álle inwoners en wij denken dan met name aan de huurders in alle huursectoren. Iedereen heeft recht op een betaalbaar, kwalitatief goed huis. De huidige coronacrisis dreigt ook een wooncrisis te worden, of die op zijn minst te versterken. Een huurverhoging zal grote groepen Maastrichtenaren hard raken. Woningcorporaties en particuliere verhuurders zijn op dit moment de brieven aan het versturen, waarin ze een verhoging van de huren aankondigen. Weliswaar hebben verscheidene verhuurders een lagere huurverhoging voorgesteld dan wettelijk gezien zou mogen (Woonpunt verhoogt bijvoorbeeld met 3,6%, Maasvallei met 2,6%), maar wij vinden dat elke huurverhoging in deze tijd niet passend is. Ook met deze percentages gaan de huren toch met enkele tientjes per maand omhoog; geld dat velen op dit moment niet zullen kunnen opbrengen.

We begrijpen dat ook de corporaties het moeilijk hebben. Niet voor niets heeft de gemeenteraad unaniem het standpunt ingenomen dat de verhuurdersheffing afgeschaft zou moeten worden. En ook de particuliere verhuurders hebben het mogelijkerwijs moeilijk. We zouden ook ervoor willen pleiten dat voor nu de verhuurdersheffing bevroren wordt.

Wat wij daarnaast beogen is dat verhuurders en de gemeente de handen ineenslaan om richting het Kabinet en de landelijke politiek het signaal af te geven dat Maastricht geen huurverhoging wil, of in ieder geval een uitst el van huurverhoging wil totdat de Coronacrisis met alle nadelige gevolgen voor werk, inkomen en zekerheid voorbij is.

Op 6 april jl. werd door onze Eerste Kamer een motie aangenomen van de SP, gesteund door GroenLinks, PvdA, PvdD, 50Plus, PVV, FvD, SGP en de Onafhankelijke Senaatsfractie. De motie luidt: “Gezien de grote risico’s die voortvloeien uit de huidige corona crisis, Gezien de precaire situatie waarin nu al een aanzienlijk deel van de huurders van woonruimten verkeert, Ervan uitgaande dat die s ituatie zich in de komende periode eerder zal verslechteren dan zal verbeteren, Verzoekt de regering als noodmaatregel een tijdelijke huurstop mogelijk te maken voor zowel de sociale sector als de vrije sector.”

Er is nog geen reactie van de Minister op deze motie. Op de website van de Eerste Kamer is te lezen dat de motie op 12 mei in de Eerste Kamercommissie voor binnenlandse zaken zal worden besproken.

Wij roepen ons college en onze verhuurdersorganisaties op om nu al een krachtig signaal richting onze inwoners en richting de minister te sturen. Verklaar u solidair met de gedachte dat de hur en niet verhoogd kunnen worden per 1 juli a.s.

Maak van Maastricht een lichtend voorbeeld.

Met vriendelijke groet,

Ariane Schut, SP Manon Fokke, Pvda Bennie van Est, 50Plus John Steijns, SPM René Betsch, PVV John Gunther, Groep Gunter, Jos Gorren, SAB Kitty Nuyts, LPM Tiny Meese, PVM, Alexander Lurvink, Groep Lurvink, Marlise Korsten, GroenLinks

Het bericht Stop de huurverhoging per 1 juli verscheen eerst op PvdA Maastricht.

PVV in verzet tegen schrappen boete in nieuw steunpakket

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 11-05-2020 06:04

De PVV zal zich stevig verzetten tegen het mogelijk maken medewerkers te ontslaan - zonder boete - in een nieuw steunpakket voor bedrijven.

Steun is er immers niet alleen om bedrijven te helpen maar vooral ook om ervoor te zorgen dat werknemers hun baan behouden! #PVV #Wilders pic.7905d1c4e12c54933a44d19fcd5f9356-gdprlock/39XcsJzztw

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) May 11, 2020

Waarheen leidt de weg? | Zandvoort

GroenLinks GroenLinks VVD D66 CDA Partij voor de Vrijheid Zandvoort 11-05-2020 00:00

Na een lange, slepende en soms pijnlijke vergadering uitgesmeerd over meerdere dagen is er een politieke crisis ontstaan in Zandvoort. Dit omdat een amendement mede door GroenLinks geïnitieerd en samen opgesteld met de PVV en D66 werd aangenomen met tien stemmen voor en zeven tegen. Dit amendement probeerde een in de omgevingsvergunning toegekende vijftig dagen commercieel gebruik van de nieuwe weg bij het circuit tegen te gaan. Het college zag dit amendement als een motie van wantrouwen. Zo zien wij dat niet. 

Wat waren onze overwegingen?

Voor we verder op het amendement ingaan, zullen wij u kernschetsen wat de overwegingen waren van GroenLinks. Voor GroenLinks is het altijd duidelijk geweest dat deze weg er om veiligheidsredenen zou moeten en kunnen komen. Hierbij dragen wij vaak het voorbeeld aan van de ramp die zich voordeed bij een festival in een tunnel in Berlijn. Om veiligheidsreden moet je simpelweg bij grote evenementen meerdere ontsluitingsmogelijkheden hebben. Dat die weg, die er overigens al in onverharde vorm lag, dient als calamiteiten route voor alle evenementen op het circuit, is betreft GroenLinks dus ook gewoon essentieel.

Ook het gebruiken van de weg voor hulpdiensten, is wat ons betreft een helder en duidelijk punt. Deze weg sluit namelijk direct aan op de weg die speciaal voor bussen en hulpdiensten is bestemd. Wij vinden echter niet dat de weg, die door gemeenschapsgeld wordt aangelegd, moet worden gebruikt om het achtergelegen parkeerterrein te ontsluiten. Tijdens of rondom andere evenementen, buiten de F1 om. Dit omdat de weg ook naast grijsduin ligt, in de volksmond Natura2000. Het is voor ons dan ook niet logisch om deze weg dan, buiten de F1 om, op een commerciële manier te gebruiken. Mede gelet op het feit dat wanneer de weg gewoon als toegang zou worden gebruikt, vijftig dagen de veiligheid in het geding zou kunnen komen.

Geen onbehoorlijk bestuur maar consistent handelen

Volgens de college partijen VVD en CDA is dit amendement een motie van wantrouwen. Dit is niet het geval. Het argument dat daarbij wordt gebruikt, is dat wij ons wagen aan onbehoorlijk bestuur. Dat is nogal wat. Dit wordt gezegd, omdat de raad in oktober akkoord is gegaan met een versnelde bestemmingsplanprocedure specifiek van toepassing op dit stuk weg. Daar is een omgevingsvergunning uitgerold, die de vijftig dagen commercieel gebruik herbergt. Echter saillant detail, waarom GroenLinks niet gezien kan worden als indiener op het gebied van wantrouwen, is het feit dat wij samen met de heer Hermsen (D66) tegen het bewuste plan in oktober hebben gestemd. Dit omdat wij de gevolgen, zoals de heer Hermsen dat toen zei, van een gewijzigde bestemmingsplanprocedure niet konden overzien. Hij gaf aan geen deskundige te zijn op het gebied van bestemmingsplannen, daar sloten wij ons bij aan.

De raad zou met andere woorden in een normale procedure de omgevingsvergunning veel beter op zijn netvlies hebben gehad. Daarnaast zou de raad twee momenten hebben om wijzigingen goed of af te keuren in het nieuw op te stellen bestemmingsplan voor dit stuk grond. Dat dit dan nu pas opspeelt, is dan ook logisch.

Het feit dat wij dit samen amenderen, is gezien het geval van D66 en de fractie van GroenLinks een volkomen logische stap. Omdat dit juist consistent en duidelijk bestuur is, in plaats van onbetrouwbaar bestuur. U zou het ons mogen verwijten wanneer wij de weg met de bijbehorende omgevingsvergunning niet hadden geamendeerd.

Waarom geen motie, maar een amendement?

Daarbij zullen we niet al te technisch worden. Het stuk wat ten grondslag ligt aan het amendement, is een document over een nieuwe vorm van financiering voor de weg. Aan een nieuwe vorm van financiering mogen nieuwe voorwaardes verbonden worden.

Het amendement en de wijze waarop verdient misschien niet de schoonheidsprijs, omdat het raadsstuk niet direct de functie van de weg beschrijft. Aan de andere kant was dit voor ons de enige mogelijkheid om te sturen op de uitkomst van dit proces op korte termijn.

Ja, we hadden ook voor een motie kunnen kiezen. Maar de vergunning is al een voldongen feit en wij willen graag zekerheid om de bovenstaande redenen. Voor ons is het een harde eis dat de weg alleen om veiligheidsredenen zal worden gebruikt. Dit is het namelijk in onze beleving altijd zo geweest.

De motie van wantrouwen redenatie is onjuist.

U ziet dus een gewone gang van zaken. Met een consistent beleid van in ieder geval van GroenLinks. Nu het andere deel, de motie van wantrouwen.

Laten wij duidelijk zijn. Wij als GroenLinks hebben alle vertrouwen in dit college.

Sterker nog, naar aanleiding van de afgelopen vergadering hebben wij dit ook nog aan bewindspersonen specifiek laten weten. Wij zullen in dit geval dus ook nooit een motie van wantrouwen steunen. Maar het gesprek aangaan wanneer het amendement onuitvoerbaar blijkt.

Wel snappen wij waarom het college het een en ander zo ziet. Zo stond tijdens een deel van de geschorste vergadering een microfoon aan en hoorde we uit een hoek van OPZ dat de wethouder zou liegen. Blijkbaar is er ook tijdens de schorsingen van de vergaderingen iets voorgevallen, waardoor het college dit ziet als motie van wantrouwen.

Het amendement is om inhoudelijke redenen gemaakt, dus niet misbruikt daarvoor.

Terug naar het de motie van wantrouwen. De vraag die neergelegd moet worden, is of het college, het CDA en VVD nog wel vertrouwen hebben om met de OPZ samen te werken. Het college moet nu beslissen of ze samen verder gaan. Wij hopen dat we in deze tijden met elkaar blijven praten. Communicatie is in deze tijden lastig, maar essentieel.

Wij staan achter het college, zeker in de tijd van de coronacrisis. U ook?

 

Zandvoort in zwaar weer

CDA CDA GroenLinks D66 Partij voor de Vrijheid Zandvoort 10-05-2020 06:38

Mooi weer in Zandvoort! Met deze leus ging het CDA de bestuursperiode 2018-2022 in. De voorspellingen waren immers goed: Zandvoort was financieel gezond en de ambitie was groot. Wat waren we goed op weg: het bezoekersaantal groeit en het aanbod, de diversiteit en de kwaliteit van hotels, pensions en restaurants maakt een flinke slag. We zien kwalitatieve verbeteringen van de openbare ruimte (o.a. Entree, Fenemaplein, Stationsplein en de vergroening). De F1 is terug en had als grootste evenement in Nederland in decennia kunnen worden gereden ondanks slechts één jaar voorbereidingstijd – een ongekende prestatie. Als spin-off effect van de F1 is een decennialang gekoesterde wens tot uitbreiding van de treincapaciteit eindelijk vervuld. Wij bouwen honderden woningen. Er is een sterk opvangnet voor sociaal kwetsbaren. Kortom, Zandvoort zat in een lift en daar wordt volop aan gewerkt. Het heersende virus zet in één klap alles stil. Juist in een tijd waarin inwoners en ondernemers bestuurskracht vragen en alle ogen hoopvol zijn gericht op het bestuur, belandt Zandvoort in een diepe politieke crisis. Wij horen op straat terecht de vraag: waarvoor? Het valt niet uit te leggen, maar wij voelen ons gelet op de vele vragen en onduidelijkheid die hierover heerst verplicht de situatie toch te proberen te duiden. Feit 1: Bij raadsbesluit van 26 maart 2019 stelt de raad unaniem €4,1 miljoen beschikbaar voor de terugkomst van de F1, inclusief een investering van €500.000 voor een nieuwe toegangsweg van de boulevard naar het circuit om de grote toestroom bezoekers beter te kunnen reguleren. Feit 2: Bij raadsbesluit van 29 oktober 2019 geeft de raad toestemming voor aanleg van de weg. Feit 3: Bij besluit van 25 februari 2020 keurt het college de uitgewerkte plannen tot realisatie en het gebruik van de nieuwe toegangsweg voor 50 evenementendagen per jaar onder een aantal voorschriften goed, waarna bij besluit van 28 februari 2020 de vergunning wordt verleend. Feit 4: Het Circuit Zandvoort gaat op basis van de vorige besluiten over tot realisatie van de weg. Feit 5: In de gemeenteraadsvergadering van 6 en 7 mei 2020 is aan de orde de administratieve afhandeling van de bij besluit van 26 maart 2019 toegezegde investering van €500.000 (inmiddels bijgesteld naar €450.000). Het gaat om een technische afhandeling. De PVV, D66 en GroenLinks dienden een amendement in, dat aan de betaling van het toegezegde bedrag van €450.000 de nadere voorwaarde verbindt, namelijk dat de weg slechts drie dagen per jaar mag worden gebruikt en bovendien alleen als vluchtweg. Voor het CDA is het amendement onuitvoerbaar, omdat uitvoering hiervan zou leiden tot handelen in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder het vertrouwensbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel. Immers, de raad heeft het geld onvoorwaardelijk toegezegd aan het circuit en voor ons geldt: een man, een man – een woord, een woord. Het is onbehoorlijk dat achteraf eenzijdig nadere voorwaarden worden gesteld. Het geeft bovendien een verkeerd signaal af aan alle (toekomstige) investeerders in Zandvoort. Nog los van de juridische ondeugdelijkheid van het amendement, deugt ook de motivering van het amendement niet. Anders dan de indieners stellen, staat in alle besluiten de algemene bereikbaarheid van het circuit als doel voorop, wat aansluit op het raadsprogramma (p. 15) waarin de raad de ambitie heeft uitgesproken om het circuitterrein tot een evenementenlocatie te ontwikkelen, dus voor meer dan alleen race-evenementen. Het college heeft in een 8 uur durende vergadering duidelijk gemaakt dat zij het amendement om voormelde redenen niet zal uitvoeren. Het amendement werd desondanks doorgezet en aangenomen met een meerderheid van OPZ, PVV, D66 en GroenLinks. Naar staatsrechtelijk gebruik staat dit gelet op de vooraf gegeven weigering om het uit te voeren gelijk aan een motie van wantrouwen en daarmee het ontslag van het college. Het CDA betreurt deze gang van zaken. Dat een college op een administratieve afwikkeling wordt weggestuurd is al een bestuurlijk ongekend feit, maar dat dat ook nog eens gebeurt in een crisis die ook de Zandvoortse gemeenschap ongekend hard raakt, is buitengewoon triest. U vraagt dan ook volledig terecht: Hebben jullie geen belangrijkere dingen te doen? Het CDA roept de hele raad op om het college de ruimte te geven om haar werk te blijven doen in het belang van Zandvoort. Staatrechtelijk moet ontslag volgen, maar het CDA meent dat uitzonderlijke tijden, uitzonderlijke oplossingen vraagt. Wat het CDA betreft, wordt daarom de vernietigbaarheid van het amendement onderzocht, althans worden de indieners in de gelegenheid gesteld het amendement terug te trekken en blijft het college zitten in het belang van onze ondernemers en onze inwoners wier baan en gezondheid thans op het spel staat. Blijf gezond! Fractie CDA Zandvoort