Nieuws van politieke partijen in Harderwijk inzichtelijk

2476 documenten

Kinderdemocratie uit de Kinderschoen

Harderwijk Anders Harderwijk Anders Harderwijk 27-03-2024 19:04

Zaterdag 23 maart was het de Landelijke Dag van de Kinderburgemeesters. Ruim 75 kinderburgemeesters uit het hele land werden welkom geheten door Saar (onze kinderburgemeester) en Jeroen (onze ‘a.i.’ burgemeester) in de gemeente Harderwijk.

Onze Sandra Timmer was erbij en vertelt: “Als vrijwilliger (en met een schuin oog als raadslid) heb ik mogen helpen tijdens deze mooie dag. Samen met vele collega’s van gemeente Harderwijk en verschillende partners uit het maatschappelijke veld.

De hele dag stond in het teken van buitenspelen: wat kunnen de kinderburgemeesters samen doen om er voor te zorgen dat iedereen weet hoe belangrijk buiten spelen is en waarom? #SamenLeven #SamenSpelen #SamenDenken #SamenDoen #SamenIsVeelLeuker. Aan het eind van de dag werd dan ook de campagne ‘Twee uur buiten spelen per dag’ gelanceerd!

Naast de workshop voor de kinderen over buitenspelen, waren er workshops voor begeleiders van de kinderburgemeesters. Hierin werden de volwassenen meegenomen in thema’s als KinderrechtenNU in de klas, kinderdemocratie, kinderverkiezingen 2024 en kinderdemocratie door de ogen van kinderen.

Na deze dag weer te hebben mogen meebeleven ben ik blij dat Harderwijk Anders, samen met Adriaan Bruinink CDA, Wieske Hollander GroenLinks en Mark de Lange Gemeentebelang, in februari 2024, de motie ‘Jeugd en jongeren, het perspectief van de toekomst’ hebben ingediend wat vervolgens unaniem is aangenomen.

Samen met Alie van Malenstein, Guido Beusekom en Ida Stoevelaar is er nu een werkgroep opgezet om te kijken naar de mogelijkheden om jeugd en jongeren meer te betrekken bij onze lokale politiek. Hoe kunnen wij de jeugd en jongeren hun een stem geven en als raad deze stem ook echt te horen? De workshops, tijdens de kinderburgemeester, hebben goede ideeën opgeleverd (en voorbeelden van andere gemeenten).

Als afsluiting van dit stukje, wil ik één naam niet onbenoemd laten; Willemijn Dupuis-Tombrock. De drijvende kracht, en met heel veel optimisme, de initiatiefnemer van KinderrechtenNU en het Nederlandse Genootschap van Kinderburgemeesters. Bedankt!

Het Ravijnjaar

CDA CDA Harderwijk 09-03-2024 11:29

Door: Wilco Mazier Wethouder Financiën, Verkeer en Recreatie De bijdrage in het Gemeentefonds valt vanaf 2026 € 3 miljard lager uit. Het zogeheten Ravijnjaar. Dit heeft als effect dat vrijwel elke gemeente in Nederland de broekriem stevig moet aantrekken, zo ook Harderwijk. De consequentie is dat we onze uitgaven structureel moeten verlagen en onze inkomsten structureel moeten verhogen om tot een sluitende begroting te komen. Aanpak Deze ombuigingsoperatie pakken we als volgt aan. Allereerst hebben we in kaart gebracht hoe groot de consequentie van deze korting op het gemeentefonds is voor Harderwijk. Het ziet er nu naar uit dat we structureel vanaf 2026 € 9,8 miljoen, oplopend tot € 12 miljoen per jaar in 2027, moeten gaan bezuinigen. Dit bedrag is opgebouwd in grofweg drie delen. Allereerst het verwachte begrotingstekort in 2026. Daarbovenop komt een bedrag aan posten die we afgelopen jaren met incidentele middelen hebben gedekt, maar eigenlijk structureel gedekt moeten worden. Tevens hebben we de ombuigingsopgave verhoogd met 25%, zodat er ook ruimte is voor bestuurlijke keuzes of onverwachte tegenvallers. Voor deze ombuigingsoperatie hebben we een extern bureau ingehuurd. Zij begeleiden het hele project en zij werken samen met een interne projectgroep. Om te komen tot een structureel sluitende begroting hebben we een aantal uitgangspunten meegegeven. Er zijn op voorhand geen No-Go’s of Must-Go’s. Alles is te onderzoeken en te overwegen. Wel is een vereiste dat minimale wettelijke taken van de gemeente doorgang vinden. Alle beleidsterreinen gaan zelf voor het maximaal haalbare ombuigingspotentieel. Er wordt op voorhand geen rekening met eventuele meevallers of compensatie door de Rijksoverheid. Verder hebben we als college afgesproken dat we voorlopig geen nieuwe voorstellen aan de raad doen waar structureel geld voor nodig is. De vraag ligt op dit moment ook voor aan de raad om zelf ook geen extra structurele uitgaven te doen. Proces Voor het zomerreces willen we alle voorstellen in kaart gebracht hebben. Als college zullen we dan een afweging maken en deze voorleggen aan de raad. De behandeling in de gemeenteraad vindt na het zomerreces plaats. Dan zijn we er nog niet, want daarna zullen we ook aan de slag moeten met de uitwerking van de ombuigingen. Hierover zullen we ook het gesprek aangaan met de verschillende organisaties in de stad waarmee we samenwerken. Er is ons als college veel aangelegen dat we deze ombuigingen zo goed en zo kwaad als het kan op een ordentelijke manier laten landen in onze lokale samenleving. Eén ding is wel zeker: iedereen in Harderwijk en Hierden gaat hier iets van merken. VNG In de tussentijd zitten we niet stil. Persoonlijk mag ik zitting nemen in de klankbordgroep Kabinetsformatie van de vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Hierin wordt onder andere gesproken over de gesprekken met het Rijk over de korting op het Gemeentefonds. Als gemeenten zijn we het unaniem eens dat deze korting van tafel moet. Helaas zitten we nu als gemeenten in een vacuüm, doordat er een demissionair kabinet zit en er nog steeds een kabinetsformatie loopt. Dit maakt het lastig om in te schatten wanneer er duidelijkheid vanuit het Rijk te verwachten is. Ondertussen bereid de VNG zich voor op acties als de tegemoetkoming vanuit Het Rijk er niet komt of onvoldoende is. Wat betekent dit voor u? De effecten voor u als inwoner van Harderwijk en Hierden zijn nu moeilijk concreet te maken. De kans is groot dat een aantal tarieven aankomende jaren omhoog zullen gaan. Het eerste concrete voorbeeld is bijvoorbeeld de rioolbelasting. Het grootste gedeelte van het riool zal vanaf 2030 vervangen moeten worden. Dat betekent forse investeringen. Dit zult u gaan merken in de rioolbelasting. Verder zullen we op een aantal andere fronten ook moeten gaan investeren, ondanks de ombuigingen, bijvoorbeeld in het vernieuwen van de onderwijsgebouwen. Om dit te kunnen doen kan het zijn dat we de OZB meer dan trendmatig moeten verhogen. Dat is wat we als coalitie hebben afgesproken. Als voorzieningen in het gedrang dreigen te komen zullen we aan de OZB-knop draaien. Niet omdat we het leuk vinden, maar wellicht niet anders kunnen. Laat duidelijk zijn dat ik als wethouder financiën het ook als mijn verantwoordelijk zie om te blijven denken vanuit kansen en er alles aan zal doen om de ontwikkeling van Harderwijk te blijven stimuleren. Met mijn bijdrage in deze nieuwsbrief wil ik het eerlijke verhaal vertellen en het vooral niet mooier maken dan het is. Als wethouder financiën vertel ik u uiteindelijk liever dat het straks mee blijkt te vallen met de ombuigingen dan andersom. Besturen is wat mij betreft mensen een eerlijk perspectief bieden. Gratis bier vloeit er namelijk al genoeg in de politiek! Wilco Mazier https://www.facebook.com/wilco.mazier https://www.instagram.com/wilcomazier/ https://www.linkedin.com/in/wilco-mazier-0a746811/

Profielschets Burgemeester: Zeg wat je doet en doe wat je zegt

CDA CDA Harderwijk 09-03-2024 11:25

Door: Andrea Oosting-Clock Fractievoorzitter “Harderwijkers en Hierdenaren zijn trots op hun stad en hun dorp. De liefde die zij hebben voor hun woonplaats delen zij graag met de bezoekers die ieder jaar weer komen genieten van de schoonheid en de sfeer die de eigentijdse en bruisende Hanzestad en het Veluwse dorp kenmerken.” Zo begint de tekst van de profielschets van de nieuwe burgemeester van onze gemeente Harderwijk. Zoals bekend zijn we na het vertrek van Harm-Jan van Schaik als gemeente op zoek naar een nieuwe burgemeester. Na de zomer is er een vertrouwenscommissie ingesteld die de benoeming van de nieuwe burgemeester gaat voorbereiden. Namens het CDA mag ik zitting nemen in deze vertrouwenscommissie. Een leuke, interessante maar ook verantwoordelijke taak. Want samen met de overige leden van de vertrouwenscommissie hebben wij een grote rol in de uiteindelijke voordracht en daarmee ook de benoeming van onze toekomstig burgemeester. Zoals bekend heeft de burgemeester veel eigen taken en verantwoordelijkheden. De burgemeester vormt samen met de wethouders het dagelijks bestuur van de gemeente. Daarnaast is de burgemeester voorzitter van de gemeenteraad. 4 maart jongstleden hebben wij in een speciale raadsvergadering de profielschets vastgesteld en vanaf 6 maart jl. is deze opengesteld. Je zou kunnen zeggen; we zijn van start gegaan. Om te komen tot deze profielschets hebben we als vertrouwenscommissie vele gesprekken gevoerd met ketenpartners, maar ook input opgehaald van onze inwoners. Tijdens de raad mochten wij als CDA ook nog aanvullend op hetgeen vermeld in de profielschets aangeven wat wij belangrijke eigenschappen vinden voor onze nieuwe burgemeester. Wij hebben aangegeven dat wij het belangrijk vinden dat de nieuwe burgemeester van onze gemeente: - Benaderbaar is en dat zelf ook opzoekt. - De verbindende factor tussen mensen kan en wil zijn. - Waardevolle contacten kan leggen en deze kan onderhouden. - lef moet tonen, iemand die een beslissing durft te nemen, ook als deze een impact kunnen hebben op de samenleving maar ten goede zijn voor de algemeen openbare orde en veiligheid. -weet wat er speelt in onze gemeente en daadkrachtig durft op te treden en dit ook goed weet uit te leggen aan onze inwoners. Je zou daarbij kunnen zeggen; zeg wat je doet en doe wat je zegt. De komende weken kunnen belangstellenden solliciteren en zullen wij als vertrouwenscommissie gesprekken gaan voeren met de sollicitanten. Zoals het de naam van de commissie het al zegt; vertrouwenscommissie. Over de procedure kan ik het e.e.a. vertellen echter over de invulling helemaal niets. Voor u als inwoners is het dan ook afwachten wat er gaat gebeuren en voor mij breekt er een interessante periode aan. Mocht u meer informatie willen over het proces of de profielschets willen lezen, deze informatie kunt u vinden op de website van de gemeente.

MFC Harderwijk: Tijd voor vertrouwensherstel en financiële rust

CDA CDA Harderwijk 09-03-2024 11:21

Door: Cor Jan Korevaar Fractievertegenwoordiger In de CDA Nieuwsbrief van juli vorig jaar schreef Andrea een artikel over de situatie bij MFC Harderwijk en met name locatie De Roef. Op dat moment was het bestuur opgestapt na het opzeggen van het vertrouwen door de gemeente. Na een eerdere donatie van €110.000 eind 2022, besloot de gemeenteraad tot een extra budgetsubsidie van bijna €500.000 waarmee een nieuw bestuur orde op zaken kon stellen. Het CDA steunde dat van harte omdat ook wij geloven in het plan Positieve Gezondheid. Hoe de diverse partijen daar op dat moment al succesvol vorm aan gaven verdiende onze steun. 8 maanden later heeft het nieuwe bestuur de problemen in kaart gebracht en de boekhouding op orde. Helaas is daarmee duidelijk geworden dat de jaren 2022 en 2023 met een verlies worden afgesloten. Het college stelt daarom voor 260.000 extra beschikbaar te stellen om dit tekort te dekken. Volgens het nieuwe bestuur zijn de commerciële huren te laag vastgesteld en werd in de maatschappelijk verhuur onterecht kortingen verleend. De aangekondigde verhogingen en de wijze waarom deze gecommuniceerd werden in december hebben voor grote onrust gezorgd bij de gebruikers van de Roef en de Kiekmure. In plaats van een vertrouwensbreuk tussen gemeente en bestuur is die er nu tussen bestuur en huurders. Om de rust terug te brengen en de maatschappelijke organisaties niet in financiële problemen te brengen of zelfs in hun voortbestaan te bedreigen, wordt daarom ook gevraagd om een bedrag van €67.500 om de huurverhogingen voor 2024 niet door te voeren. Het bestuur en de gemeente gaan samen aan de slag om de problemen verder op te lossen en een meerjarenplan op te stellen. Dit wordt in oktober verwacht. Met de huurders worden opnieuw gesprekken gevoerd. Afgelopen week werd dit alles in de Commissie Mens & Maatschappij besproken. Deze is terug te kijken via deze link. Diverse insprekers deden emotioneel verslag van de impact die dit alles op hen heeft. Alle fracties waren zeer kritisch in hun vragen aan wethouder Maarten Reckman, omdat in juni vorig jaar juist gevraagd was om meer betrokkenheid en zijn regie op de MFC’s. Hoewel het bestuur waardering verdient dat zij deze moeilijke opdracht vrijwillig hebben aanvaard en de problemen probeert op te lossen, was het onbegrip over de slechte relatie met de huurders groot. De CDA-fractie betreurt de ontstane situatie ten zeerste en beraad zich in aanloop naar de Raadsvergadering van 21 maart op de voorstellen. Wilt u de fractie hierover uw mening meegeven, neem dan vooral contact met ons op!

Training Radboud Academy

Harderwijk Anders Harderwijk Anders Harderwijk 10-02-2024 15:04

Afgelopen dinsdag zijn raadsleden Christel en Tessa aanwezig geweest bij een training ‘Dialoog & Onderhandelen’ van de Gelderland Academie en Radboud Academy in Nijmegen. Tijdens deze avond kwamen onderwerpen aan bod als conflictonderhandelingen, de samenhang met het onderhouden van een goede werkrelatie en hoe verschillende belangen bij elkaar te brengen.

Om kennis en praktijk te verbinden werden we deelnemer van een spel. In de fictieve gemeente Rivierenland moesten drie tegels meer natuur gerealiseerd worden en één tegel met een AZC. Deelnemers van de training werden opgedeeld in de volgende groepen: ambtenaren, boeren, burgerbelangengroep en natuurvertegenwoordigers. Iedere groep ging met een eigen opdracht aan tafel tijdens de eerste ronde. Dat liep uiteraard spaak! In de tweede ronde mochten de groepen vooraf ook met elkaar overleggen. Het resultaat: een veel constructiever gesprek. De problemen niet direct opgelost, maar wel vele stappen verder dan de eerste ronde.

Het was een leerzame avond vol inspiratie en andere perspectieven. Eigenlijk zou je de samenleving in plaats van een ‘debat’ juist opbouwende dialogen wensen. Dat vraagt inzet van alle belanghebbenden zonder een machtsmisbruik. Geven en nemen. Creativiteit: om samen tot de oplossing te komen in plaats van lijnrecht tegenover elkaar staan.

Dank aan de Gelderland Academie en Radboud Academy voor deze inspirerende training!

Een weerbare samenleving

CDA CDA Harderwijk 27-01-2024 16:27

Een actieve samenleving, met positieve betrokkenheid maar soms ook een vleugje wantrouwen, zou volgens mij kunnen profiteren van verbeterde communicatie en samenwerking. Hierbij zijn de christendemocratische waarden van solidariteit en lokale besluitvorming van essentieel belang. Weerbare samenleving is iets wat we de laatste tijd steeds vaker horen, vooral tijdens mijn werk bij Defensie, waar de afgelopen maanden genoeg is gebeurd. Afgelopen week deed NAVO-admiraal Rob Bauer ook een oproep, voor een samenlevingsaanpak die verder gaat dan alleen militaire planning. Publieke en private organisaties moeten hun mentaliteit veranderen omdat de samenleving verandert. Wat ik nog steeds een treffend voorbeeld vind, is het massale 'hamsteren' dat plaatsvond toen de coronacrisis uitbrak. We schrokken zo van wat er op ons afkwam dat we zelf wc-papier gingen inslaan, zonder te delen. Maar waarom niet delen? En hier komen ook onze christendemocratische pijlers naar voren: sociale rechtvaardigheid, solidariteit, rentmeesterschap, subsidiariteit. Het helpen van elkaar, zorgen voor elkaar, goed omgaan met onze aarde en waar mogelijk lokaal beslissingen nemen. In de context van lokale betrokkenheid zie ik een samenleving die duidelijk mondig is geworden. Dat bedoel ik niet negatief; het is juist positief dat mensen opkomen voor hun standpunten en vragen stellen als iets onduidelijk is. Wat ik echter uitdagend vind, is dat er soms een ondertoon van wantrouwen lijkt te zijn. Mensen lijken soms niet te vertrouwen dat wat gezegd wordt ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Een illustratief voorbeeld hiervan was tijdens de eerste raadsvergadering van dit jaar, waarin we de uitvoeringsagenda van de verdiepingsslag Harderwijk en Hierden zouden vaststellen. Deze agenda is een uitwerkingsdocument van de eerder goedgekeurde verdiepingsslag, waarin toekomstbeelden worden geschetst voor de inrichting van onze gemeente. Het is nog niet definitief; het bevat ideeën, die pas worden gerealiseerd als er overeenstemming is bereikt met inwoners en grondeigenaren. De agenda is tot stand gekomen door input te verzamelen tijdens inspraakavonden. Dat laat een positieve ontwikkeling zien waarbij de gemeente haar inwoners steeds meer betrekt bij belangrijke beslissingen. Tijdens de commissievergadering Stad en Omgeving en de raadsvergadering hebben inwoners en grondeigenaren hun zorgen geuit via inspraken, wat een waardevolle bijdrage is. Het is goed dat dit wordt meegenomen in de verdere uitwerking, zoals ook toegezegd is. Desondanks lijkt zo'n inspraak soms te suggereren dat de gemeente beslissingen neemt zonder de inwoners erbij te betrekken. Dit kan worden opgevat als wantrouwen: "Ze zeggen het nu wel, maar ik moet het eerst maar eens zien." Dit roept de vraag op of dit het soort samenleving is dat we willen - een samenleving die weerbaar is maar ook gebouwd is op onderling vertrouwen, waarbij we soms bereid moeten zijn iets van onszelf in te leveren voor het grotere geheel. Wat ik hieruit haal voor ons is dat we moeten blijven proberen duidelijk te communiceren over wat we als gemeente aan het doen zijn. Niet alleen de gemeente, maar ook wij als CDA-fractie. Waar staan wij voor, waar willen wij in investeren, en hoe zorgen we ervoor dat we het samen doen? Want alleen ga je wellicht sneller, maar samen ben je vele malen sterker!

Hoe ga je om met social media?

CDA CDA Harderwijk 27-01-2024 16:17

Het dilemma van social media. Afgelopen jaar is mij wel vaker gevraagd, waarom laat jij niet met regelmaat zien wat je zoal als wethouder doet? Een terechte vraag van mensen die oprecht geïnteresseerd zijn in mijn dagelijkse bezigheden. Daarom neem ik u graag mee in mijn overwegingen en de ‘oplossing’ die ik hiervoor gevonden heb. Het gebruik van social media vind ik best wel een worsteling. Persoonlijk maak ik graag gebruik van ‘X’, het voormalige Twitter. Los van het feit dat het zijn lelijke kanten kent, als je kijkt naar de reacties van sommige mensen, vind ik het een interessant medium waar ik veel actueel nieuws en interessante meningen vergaar. Daarbij is X vooral interessant als het gaat om landelijk dan wel wereldnieuws. Lokaal vind je er minder en is het voor mij als wethouder dan ook niet zo interessant. De overige sociale media zoals Facebook, Instagram en LinkedIn zijn daarvoor wel interessant. Die zet ik daar ook voor in. Snapchat en TikTok gebruik ik niet, aangezien deze media in Chinese handen zijn ben ik daar voorzichtig mee om me daarop te begeven. Misschien dat ik hierin de toekomst wel wat mee ga doen. Toen ik startte als wethouder heb ik me vaak afgevraagd hoe ik mijn beleid en werkzaamheden op social media voor het voetlicht wilde brengen. Ik heb van mezelf namelijk niet de neiging om van alles te delen. Liever ben ik bezig met mijn werk. Als er concrete zaken zijn om te melden dan komt dat vanzelf wel in de krant te staan. Dat was in eerste instantie mijn grondhouding. Dat neemt niet weg ik dat ik mensen graag vertel waar we als gemeente mee bezig zijn. Ook ik ben trots op wat we doen en ik wil graag zaken uitleggen als ze onduidelijk zijn. Een aantal collega-wethouders, onder andere in onze buurgemeente, waren al wel begonnen met een wekelijks verslag. Een hartstikke leuk initiatief natuurlijk. Juist omdat anderen dat al doen wil ik geen kopie zijn en wil ik op mijn eigen manier communiceren met onze inwoners. Hierdoor kwam ik op het idee om te beginnen met een vlog. In mijn vlog wil ik mijn volgers informeren over thema’s waar ik mee bezig ben. Dat ga ik maandelijks doen. Afgelopen december ben ik begonnen met mijn vlog waarin ik de aftrap deed en aandacht heb gevraagd voor de parkeervisie. De eerste reacties waren positief en dan merk je ook dat veel meer mensen de vlog hebben gezien dan dat er bijvoorbeeld geliked is. Ook werd ik er met regelmaat op straat aangesproken. Wat natuurlijk erg leuk is! Mijn volgende vlog komt over twee weken. Hierin benoem ik de onderwerpen die ik dit jaar de revue wil laten passeren. Het idee is vooral ook dat mensen reageren op mijn vlog. Dat helpt mij weer om een beeld te krijgen bij de ideeën en meningen van onze inwoners. We gaan zien hoe dit gaat lopen. Voor degene die geïnteresseerd zijn. Mijn vlog post ik op Facebook, Instagram en LinkedIn. Mocht je nog een idee hebben voor een onderwerp laat het me weten. Wilco Mazier https://www.facebook.com/wilco.mazier https://www.instagram.com/wilcomazier/ https://www.linkedin.com/in/wilco-mazier-0a746811/

Ontmoetingsfestival UNIEK

Harderwijk Anders Harderwijk Anders Harderwijk 21-01-2024 19:58

Vanuit onze politieke partij Harderwijk Anders kijken we met grote waardering terug op het buitengewoon gezellige ontmoetingsfestival UNIEK dat dinsdag 16 januari plaatsvond bij de Sypel.

Het Uniek Festival is een bijzonder evenement voor iedereen, ongeacht leeftijd, woonsituatie, leer- of gedragsproblemen en/of een (verstandelijke) beperking. Met muziek, kraampjes, clinics, theater, cultuur, nog meer muziek, sport en spel. Plus gratis eten (popcorn, fruitspiesjes, heerlijke verse snert en broodjes worst), een drankje en natuurlijk een grandioze disco met DJ Richard!

Onze fractie is nauw betrokken bij dit event en daar zijn we best een beetje trots op. Dick Hermsen: initiatiefnemer en betrokken ouder en Tim Smit-Brouwer vanuit Cultuurkust, samen met het team.

Dank ook aan de andere organisatoren van Ga!Harderwijk (Monique Mennen en haar collega’s), Careander (Anita Vestering en Erwin), de studenten van Landstede MBO Sport en Bewegen, Kees Grovenstein en zijn fantastische Veld42-studenten. En uiteraard ook dank aan alle andere vrijwilligers: Olympia Harderwijk, Tennis Vereniging Frankrijk (TVF), atelier Uniek en Stichting Beweeg naar Toekomst. En last but not least, onze waardering voor alle begeleiders/chauffeurs 🚗🚙🚌, want zonder hen zouden er geen festivalgangers zijn geweest 🙂

Werkbezoek Vluchtelingenwerk Harderwijk

Harderwijk Anders Harderwijk Anders Harderwijk 21-01-2024 19:20

‘Naar schatting zijn er wereldwijd 100 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Sommige vluchtelingen zoeken in ons land bescherming. Wij komen op voor hun belangen en helpen hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.’ Bron: vluchtelingenwerk Nederland

Afgelopen week hebben we kennisgemaakt met de organisatie gevestigd in Harderwijk. Vanuit professionaliteit vertelden Lotte en Anneke wat vluchtelingenwerk zoals doet in Harderwijk. Berkel en Suzan vertelden ons wat zij direct betekenen voor de vluchtelingen als maatschappelijke begeleider (als vrijwilliger).

Ala, een van de ambassadeurs van vluchtelingenwerk, nam ons mee in zijn tijd dat hij is opgevangen door vluchtelingenwerk. Hoe waardevol zij zijn geweest in zijn begintijd. Nu leeft hij, met zijn gezin, een zelfstandig leven in Harderwijk.

Gedurende de avond is gesproken over de wet-en regelgeving in Nederland, wat het soms lastig en ingewikkeld maakt om goede en efficiënte stappen te kunnen zetten. Vluchtelingenwerk weet de diverse partijen te vinden om mee samen te werken, wanneer de situatie daarom vraagt. Andere vraagstukken als onderwijs, woning, gezinshereniging en de taal zijn met elkaar besproken.

Wij danken de medewerkers en vrijwilligers voor de warme ontvangst en deze informatieve avond.

Werkbezoek BNT FUTSAL TOURNAMENT

Harderwijk Anders Harderwijk Anders Harderwijk 04-01-2024 18:02

Waar een wil is, is een weg

Overal waar je kijkt gebeurt wat; fanatieke spelers, betrokken scheidsrechters, juichende bezoekers, enthousiaste vrijwilligers, en niet te vergeten, trotse organisatoren. Acheraf: Mohammed en Hicham hebben weer geflikt; een geslaagd sportevenement neergezet!

Afgelopen woensdag 27 december waren Dick en Sandra aanwezig bij het BNT FUTSAL TOURNAMENT in de Sypel. Zaalvoetbalteams uit verschillende steden als Haarlem, Tilburg, Amsterdam, Utrecht, Ede, Harderwijk, streden om de felbegeerde zaalvoetbal titel.

Sandra en Dick: “Prachtig om opnieuw getuigen te mogen zijn van het resultaat van de inzet en motivatie van de jongens van BNT, om van betekenis te zijn. Zij zijn een voorbeeld voor heel veel andere jongeren uit onze gemeente. Dat daar waar een wil is een mooie weg ligt.

Beweeg naar Toekomst; zij creëeren een (sportieve) locatie waar jongeren samenkomen, de mogelijkheid hebben om te sporten en bewegen en waar voldoende aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling.

foto’s: Wim Balke