Nieuws van politieke partijen in Lingewaal inzichtelijk

206 documenten

Fractie on Tour

ChristenUnie ChristenUnie Lingewaal 21-02-2020 11:19

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1311066/1084246/fractie on tour Haaften.jpgDe fractie van de ChristenUnie West Betuwe gaat graag met inwoners in gesprek. Op verschillende manieren geven we daar invulling aan. Zo hebben we nu twee huiskamerbijeenkomsten gepland voor de komende weken. We zijn vrijdag 13 maart aanwezig bij familie Van Doorn, Dreef 1 in Haaften. U/jij bent daar van harte welkom om ons te ontmoeten. We beginnen om 20.00 uur. Een week later zijn we te gast bij familie Van der Burg, De Kraan 1 in Est. Ook daar bent u van harte welkom om met ons in gesprek te gaan. Aanvang 20.00 uur. Vooral mensen uit Haaften en Est en uit de directe omgeving hopen we zo te bereiken. Welkom!!

Over incontinentiemateriaal, medisch afval en gezond financieel beleid.

ChristenUnie ChristenUnie Lingewaal 29-01-2020 15:35

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1310361/1084246/Afvalcontainer foto Kontakt.jpghttps://www.hetkontakt.nl/regio/leerdam/220651/raad-west-betuwe-verruimt-regeling-incontinentiemateriaal?fbclid=IwAR1Xd2hWuyFW_7-0YZbI2JUdoeXf3fO0dQWldxduJiSVMZD7KHfDXeXzdBM Foto: Het Kontakt. Vooropgesteld: de ChristenUnie West Betuwe vindt een goed sociaal beleid belangrijk. Datzelfde geldt voor een goed, gezond financieel beleid. Beide zaken kwamen aan de orde tijdens de behandeling van het raadsvoorstel ‘verlenging tijdelijke oplossing incontinentiemateriaal’. Het college stelde voor om de tijdelijke oplossing die vorig jaar gekozen is te verlengen voor het jaar 2020. Ook stomamateriaal en dialysemateriaal voor thuisbehandelingen zou daaronder vallen. Voor ons was en is dat voldoende. Vanwege de te grote financiële risico’s en de onduidelijkheid over het begrip ‘medisch afval’ hebben wij niet ingestemd met een amendement hierover. Met het amendement werd de doelgroep zes keer zo groot gemaakt en waren de kosten op voorhand niet voldoende duidelijk. Het raadsvoorstel ging uit van een bedrag van circa 18.000 euro. Het amendement kan volgens onze wethouder financiën, Govert van Bezooijen, mogelijk oplopen tot 150.000 – 200.000 euro. Hij raadde het amendement daarom ook sterk af. Als fractie vinden wij het niet verantwoord om regelingen op te stellen die zo’n grote financiële impact kunnen hebben zonder dat dit vooraf duidelijk is. Dat kan ook ten koste gaan van andere ondersteuning voor onze kwetsbare inwoners. Wij pleitten daarom voor maatwerk op dit gebied. Dat is op dit moment ook het uitgangspunt op het gebied van het sociaal domein. Mensen die nu al vallen onder de meerkostenregeling en toch in de problemen komen, kunnen op die manier geholpen worden. Tegelijkertijd blijft daardoor het financiële risico voor de hele samenleving beperkt. Daar komt nog bij dat dit een tijdelijke regeling en tegemoetkoming is, zolang nog geen structurele oplossing wordt geboden. Het particuliere bedrijf ARN heeft de luierrecycling uitgesteld tot in ieder geval april 2020. De wethouder of de Avri heeft daar geen zeggenschap over. Het kan dus zo zijn dat ARN helemaal geen luierrecycling gaat opstarten. De vraag is wat er dan gebeurt met deze tijdelijke regeling. Medisch afval moet echter te allen tijde worden verbrand en valt niet onder recycling. Wij willen dat de overheid betrouwbaar is en geen regelingen opstelt die in de toekomst weer teruggedraaid moeten worden. Dan stellen we mensen extra teleur. Juist daarom pleiten wij voor maatwerk!

https://www.hetkontakt.nl/regio/leerdam/220651/raad-west-betuwe-verruimt-regeling-incontinentiemateriaal?fbclid=IwAR1Xd2hWuyFW_7-0YZbI2JUdoeXf3fO0dQWldxduJiSVMZD7KHfDXeXzdBM

Huisvesting West Betuwe

ChristenUnie ChristenUnie CDA Lingewaal 12-12-2019 09:46

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1282482/1084246/Geldermalsen gemhuis3.JPGDinsdag 17 december besluit de gemeenteraad over het college voorstel om de plannen voor verbouw/aanbouw van het oude gemeentehuis van Geldermalsen verder uit te werken. De geraamde kosten zijn 12.8 miljoen euro. Alle politieke partijen beloofden voor de herindeling geen duur nieuw gemeentehuis te gaan bouwen. Maar is een verbouw/aanbouw met een dermate grote investering niet hetzelfde? Wij vinden van wel. Je hebt dan iets uit te leggen aan de inwoners. Je moet dan op z'n minst aan kunnen tonen dat dit noodzakelijk, haalbaar en financieel verantwoord is. Ook dat er meerdere opties onderzocht zijn. Nu hebben we enkel een redelijk uitgewerkt scenario voor verbouw/aanbouw van het oude gemeentehuis van Geldermalsen. Wij dienen samen met Dorpsbelangen en CDA een amendement in. Zie de bijlage.

Er zijn vragen waarop een duidelijk antwoord moet zijn. Waar moet een gemeentehuis minimaal aan voldoen. Hoe belangrijk is de uitstraling van het pand, of moet het vooral functioneel zijn. Kunnen we toe met een eenvoudige aanpassing van bestaande gebouwen? Voldoen gebouwen dan aan de eisen van deze tijd. Hoe duurzaam zijn ze dan en wat betekent dat voor de kosten van exploitatie en onderhoud? Kortom, is een minimale investering in de nu in gebruik zijnde panden de juiste oplossing?

Bij de verbouw van een pand waarbij de kosten driekwart van nieuwbouw bedragen, moet de vraag gesteld worden wat op de langere termijn beter en voordeliger is, verbouw met de handicap van bestaande structuren of de geheel vrije hand bij nieuwbouw. Met een zo hoge investering voor verbouw moet er ook serieus een plan uitgewerkt worden voor nieuwbouw. De kosten en opbrengsten van grondlocaties spelen daarbij zeker ook een rol. En daarbij nog het gegeven van bijna 1 miljoen aan kosten voor tijdelijke huisvesting bij verbouw met het ongemak voor de periode van ruim en jaar.

Er zijn serieuze risico's die op kunnen treden bij verbouw. Nu zijn al nadelen bekend. Het huidige pand Kuipershof 2 heeft een enorm klimaatprobleem. Er is geen garantie dat dit verholpen wordt. Met verduurzamen zijn er twijfels over het dak en de vloerisolatie. De plafonds zijn laag bij de kantoren en geeft een hokkerig gevoel. Een tussenmuur kun je nog weghalen, een plafond naar verdieping niet. Wat zou je als particulier doen met je eigen woning? Als je kunt kiezen om óf je huis voor 200.000 euro te verbouwen óf een nieuw huis te bouwen voor 275.000 euro, wat doe je dan? Toch het laatste, als je de middelen beschikbaar hebt.

Een nieuw pand op andere locatie geeft echt het gevoel een nieuwe start te maken en West Betuws werken.

Zorgvuldigheid is naar onze mening vereist. Geen overhaast besluit. Daarom ons amendement.

Lobby voor verbeterde buslijn 673 succesvol.

ChristenUnie ChristenUnie Lingewaal 20-11-2019 10:51

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1281696/1084246/Arriva buslijk 673 foto.jpgDe dreiging van het wegvallen van een goede openbaar vervoer regeling in het westen van gemeente West Betuwe is teniet gedaan. Door stevig lobbywerk van onze fractie samen met de directies van de scholen voor voortgezet onderwijs in Gorinchem heeft Arriva een verbeterde dienstregeling tussen Leerdam en Gorinchem vastgesteld. De nieuwe buslijn 673 vervangt de lijnen 73 en 141 en gaat per 15 december 2019 in. Goed nieuws voor met name scholieren uit Asperen, Heukelum en Spijk die in Gorinchem naar school gaan. Lijn 673 rijdt dan zowel 's morgens als 's middags vier keer en wel van maandag tot en met vrijdag. De dienstregeling staat op internet bij Arriva:

https://www.arriva.nl/consumenten/reisinformatie-1/dienstregeling.htm?city=Gorinchem&travelby=bus&line=673:1&direction=1&start=&end=&stop=Gorinchem%2C+Anna+Blamanstraat&stopcode=&tmgpoint=&tripdate=15-12-2019&action=SWITCH_DIRECTION#dienstregeling

Na het bekend worden van de voorgestelde nieuwe dienstregeling voor 2020 bleek dat Arriva de route Leerdam - Gorinchem zodanig gewijzigd had, dat dit grote nadelige gevolgen had voor reizigers, en met name scholieren, uit de kernen Asperen, Heukelum en Spijk. De ChristenUnie heeft toen in de gemeenteraad het college gevraagd om haar invloed aan te wenden bij het provinciebestuur en bij Arriva om tot een acceptabele dienstregeling te komen voor deze buslijn. Ook de directies van de scholen in Gorinchem hebben hun bezwaar kenbaar gemaakt. Via onze Statenfractie hebben we ook nog aangedrongen om tot een goede regeling voor het openbaar vervoer in deze regio te komen. Al het lobbywerk heeft tot het gewenste resultaat geleid en daar zijn we heel tevreden over. Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland hebben de nieuwe dienstregeling van Arriva inmiddels goedgekeurd.

Foto: van facebookpagina Waar zouden we zijn zonder deze LIJN - 73.

Sportformateur voor West Betuwe.

ChristenUnie ChristenUnie Lingewaal 23-10-2019 09:48

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1280768/1084246/sport-verenigt-nederland-300x300.jpgOp voorstel van onze fractie heeft gemeente West Betuwe zich aangemeld bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om deel te nemen aan Sport verenigt Nederland. Het ministerie van VWS heeft met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. De sportformateur komt voor verenigingen beschikbaar.

In het sportakkoord zijn zes ambities geformuleerd waarop we de komende jaren voortgang willen boeken. Deze ambities zijn:

Inclusief sporten & bewegen; Duurzame sportinfrastructuur; Vitale sport- en beweegaanbieders; Positieve sportcultuur; Vaardig in bewegen; ‘Topsport die inspireert’.

Om deze ambities te realiseren is het belangrijk dat de gemeente, sport- en beweegaanbieders en andere (potentiële) partners op lokaal- en waar mogelijk regionaal niveau hieraan uitvoering geven. Lokale en/of regionale sportakkoorden zijn daarvoor het aangewezen instrument. In zo’n lokaal/regionaal sportakkoord maken partijen afspraken over hoe zij met elkaar de ambities op het gebied van sport en bewegen binnen hun gemeenten willen bereiken.

https://sportengemeenten.nl/publicaties/sport-verenigt-nederland-lokale-regionale-sportakkoorden/

Gemeentewapen voor West Betuwe.

ChristenUnie ChristenUnie Lingewaal 09-10-2019 09:37

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1280123/1084246/Wapen gemeente West Betuwe.jpgHoge Raad van Adel overhandigt officieel wapendiploma. Bij Koninklijk Besluit van 21 februari 2019 werd officieel aan de nieuwe gemeente West Betuwe een eigen gemeentewapen toegekend. Het nieuwe wapen mag pas echt worden gebruikt wanneer het officiële ingekleurde wapendiploma bij de gemeente is ontvangen. Door omstandigheden liet dat wat langer op zich wachten dan normaal gebruikelijk is. Vandaar dat de Hoge Raad besloot het wapendiploma persoonlijk aan het gemeentebestuur te komen overhandigen. Dat gebeurde op dinsdag 1 oktober in het gemeentehuis van West Betuwe.

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1280123/1084246/gemeentewapen-voor-west-betuwe.html

Omschrijving

De formele heraldische omschrijving van het nieuwe wapen luidt:

‘Gedeeld; I doorsneden; 1 in keel negentien bezanten van goud, geplaatst vier, vijf, vier, drie, twee en één; 2 in zilver twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken van keel; II in keel drie palen van paalvair en een schildhoofd van goud beladen met een poort van sabel, geopend en verlicht van het veld. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels en gehouden door twee leeuwen van goud, getongd en genageld van keel’

Onderdelen

Het gaat hier om een zogenaamd samengesteld wapen. Hierin zijn duidelijk delen van de gemeentewapens van de voormalige gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal te herkennen:

Linksboven en ondergrond vlak rechtsboven: Geldermalsen Linksonder en poort in vlak rechtsboven: Lingewaal Rechtsonder: Neerijnen

De poort verwijst in de eerste plaats naar de stadsrechten van Heukelum en Asperen. Tegelijkertijd verwijst zij naar  de vele kastelen die West Betuwe in vroeger tijden heeft gekend en de nu nog aanwezige kastelen die aan een rijke historie herinneren.

Omlijsting

De kroon boven het wapen en de twee schildhouders (leeuwen) maken geen officieel onderdeel uit van het wapen. Het is in Nederland algemeen gebruik dat gemeentewapens worden voorzien van een zogenaamde Gravenkroon. Voor het aan het wapen verbinden van schildhouders moet formeel toestemming worden gevraagd. Die wordt alleen verleend wanneer één van de voormalige gemeenten deze al bij het wapen kende. Dat dan weer omdat ooit aan één of meerdere kernen stadsrechten zijn verleend. In het geval van West Betuwe gaat het hierbij dus om het wapen van de voormalige gemeente Lingewaal en de stadjes Heukelum en Asperen.

Te zien

In de dagelijkse praktijk zien we het wapen vooral op de penning die behoort bij de ambtsketen van de burgemeester. Daarnaast siert het de toga’s van de ambtenaren burgerlijke stand en de omslag van trouwboekjes.

De heer Servaas Stoop eerste kroonbenoemde burgemeester van West Betuwe.

ChristenUnie ChristenUnie SGP Lingewaal 09-10-2019 09:17

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1280122/1084246/S. Stoop.jpgDhr. Servaas Stoop is in de raadsvergadering van 8 oktober door de gemeenteraad voorgedragen als burgemeester van de heringedeelde gemeente West Betuwe. Hij zal op 22 november in deze functie geïnstalleerd en beëdigd worden door de Commissaris van de Koning. Tot die datum blijft Harry Keereweer de waarnemend burgemeester. De ChristenUnie feliciteert dhr. Stoop met deze benoeming en heet hem en zijn gezin hartelijk welkom in onze gemeente. (foto gemeente Zuidplas)

Dhr. Stoop is lid van de SGP en woont in Hendrik Ido Ambacht. Hij is 57 jaar, getrouwd, heeft vier kinderen en twee kleinkinderen. Hij heeft maatschappijgeschiedenis gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarna begon hij zijn carrière als medewerker van de SGP-fractie in de Tweede Kamer. Vanaf 1998 was hij directeur van Stichting Schuilplaats in Veenendaal. In 2002 werd hij benoemd tot burgemeester van Dirksland. Op 1 februari 2013 werd hij waarnemend burgemeester van Korendijk. Op 1 januari 2019 ging die gemeente op in de nieuwe gemeente Hoeksche Waard en vervolgens werd hij benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Zuidplas. Ook is dhr. Stoop 25 jaar lid geweest van Provinciale Staten in Zuid-Holland en is hij inmiddels onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau, dit mede voor zijn vrijwilligerswerk in diverse organisaties.

Perspectiefnota 2019.

ChristenUnie ChristenUnie Lingewaal 04-07-2019 08:19

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1277550/1084246/Perspectiefnota wethouder spreekt.jpgIn de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie is de perspectiefnota vastgesteld. Onze fractie heeft zich ingespannen om een aantal zaken zeker te stellen bij de behandeling van deze nota. Eerst een compliment gemaakt aan college en ambtelijke organisatie voor de enorme inspanning die zij in het eerste half jaar hebben geleverd.

In coalitieverband hebben we ons sterk gemaakt voor het subsidiebeleid aan verenigingen, instellingen en stichtingen en daarvoor een amendement ingediend. Er is geld beschikbaar voor 2019 en 2020 afbouw subsidies die nu gestopt zijn en onderzoek harmonisatie, men kan een verzoek alsnog indienen. Daarnaast onze motie van een week eerder over OZB compensatie in vorm gewijzigd door het CDA samen met hen opnieuw ingebracht. Amendement en motie zijn aangenomen. In coalitieverband verder een bedrag zeker gesteld voor aanpak laaggeletterdheid via Digi Taalhuis en voor minimabeleid vastgesteld dat de inkomensgrens van 120% van de bijstandsnorm in het kader van de harmonisatie nu een juist niveau is. Dan hadden wij nog een motie opgesteld mbt het inclusiebeleid van de gemeente. Ook deze motie is aangenomen. Zie voor onze bijdrage in de eerste termijn en de amendementen en moties de bijlagen. Alle moties en amendementen zijn te vinden op de website van de gemeente.

Sportverenigingen in voormalig Lingewaal met eigen gebouw of terrein krijgen dit jaar geen subsidie.

ChristenUnie ChristenUnie GroenLinks D66 PvdA Lingewaal 26-06-2019 15:54

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1277385/1084246/Kunstgras 2.JPGIn de gemeenteraad was dinsdag 25 juni aan de orde "De vaststelling van de 1e bestuursrapportage 2019 van de gemeente West Betuwe". In deze rapportage bleek dat er nog diverse zaken financieel gerepareerd werden. Niet meegenomen waren de subsidie kosten voor de sportverenigingen met een eigen gebouw of terrein in voormalig Lingewaal. Hun subsidie bestaat uit een OZB compensatieregeling en dit bedrag was voor 2019 niet meer begroot terwijl de regeling geen eindtijd kende. Daarmee ontstaat de oneerlijkheid dat zij dit jaar geen subsidie ontvangen als in 2018 en alle overige sportverenigingen in West Betuwe wel. Onze fractie heeft bij de behandeling van dit agendapunt geprobeerd via een motie deze ongelijke behandeling op te heffen. De meerderheid van de raad steunde ons niet en laat de sportverenigingen in voormalig Lingewaal met lege handen staan. Steun was er wel van de leden van de PvdA, D66 en GroenLinks.

Hier onze inbreng bij het raadsonderwerp:

In de 1e bestuursrapportage 2019 worden puur de verwachte mee- en tegenvallers ten opzichte van de vastgestelde begroting gepresenteerd. Dat zijn er meerdere en soms met grote bedragen. Het wordt duidelijk in beeld gebracht en dat is goed. De gepresenteerde afwijkingen zijn dus niet het gevolg van wijzigingen in het bestaande beleid, maar aanpassingen doordat uit de uitvoering blijkt dat de geraamde baten en lasten in werkelijkheid afwijken van hetgeen is begroot.

In het thans nog actuele subsidiebeleid van de vml gemeenten komen we nog zo’n afwijking tegen die onze fractie graag wil herstellen. Voor de regeling OZB compensatie voor niet commerciële sportverenigingen in vml Lingewaal is het bedrag niet begroot, terwijl de regeling niet expliciet aangeeft dat deze per 31-12-2018 stopt. Als dit bedrag niet begroot wordt, dan zijn dit de enige verenigingen binnen West Betuwe die in hun subsidie toekenning een financieel nadeel ondervinden t.o.v. de situatie in 2018. Dat vinden wij onrechtvaardig en ongewenst. In het raadsspreekuur van 3 juni heeft de voorzitter van sportstichting De Wiel ingesproken en uitleg gegeven over de stand van zaken en consequenties en risico’s die niet aanpassen mogelijk kunnen geven. Onze fractie gaat een motie indienen om deze gelden alsnog op te nemen in de begroting. Daarbij willen we benadrukken dat OZB compensatie een toegestaan middel is om subsidie te verlenen. De naam OZB compensatie kan misschien tot een onjuiste interpretatie leiden. Het betreft een reguliere subsidievorm. Subsidie die andere sportverenigingen ook krijgen, maar de benaming waaronder het verleend wordt kan heel verschillend zijn. De verenigingen die dit nadeel treft zijn o.a. sportstichting De Wiel, enkele voetbalverenigingen, ijsclubs, tennisverenigingen en paardensportverenigingen.

Motie.

profielschets nieuwe burgemeester West Betuwe

ChristenUnie ChristenUnie Lingewaal 26-04-2019 10:08

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1275506/1084246/Profielschets%20burgemeester%20West%20Betuwe%202.jpgDe gemeente West Betuwe is op zoek naar een nieuwe burgemeester! En deze burgemeester moet natuurlijk bij de nieuwe gemeente en haar inwoners passen. Daarom stelt de gemeenteraad eerst een profielschets vast. Deze beschrijft over welke eigenschappen en kwaliteiten de nieuwe burgemeester moet beschikken. De profielschets is opgesteld door de vertrouwenscommissie, maar ook de inwoners van de gemeente hebben hier invloed op gehad. Meer dan 600 inwoners hebben via een online en offline enquête aangegeven welke eigenschappen zij belangrijk vinden in hun nieuwe burgemeester. De resultaten hiervan zijn door de vertrouwenscommissie meegenomen bij het opstellen van de profielschets. Op 25 april is een extra raadsvergadering geweest, waarin de profielschets werd vastgesteld door de gemeenteraad en vervolgens werd overhandigd aan de commissaris van de koning.

https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/burgemeester/Profiel-nieuwe-burgemeester-1

Er is een vertrouwenscommissie ingesteld bestaande uit de tien fractievoorzitters samen met de gemeentesecretaris, de griffier en een wethouder. Begeleid door een extern specialistisch bureau zijn er individuele gesprekken gevoerd met de leden van de vertrouwenscommissie en overleggen geweest. Zo zijn we gekomen tot een definitieve profielschets waarin een ieder zich kan vinden. De Commissaris van de Koning, de heer John Berends, sprak zijn complimenten uit voor de opgestelde profielschets. Hij denkt dat er velen zullen solliciteren op zo'n uitdagende en aantrekkelijke functie. Het ligt in de bedoeling dat in een bijzondere raadsvergadering op 22 november de nieuwe burgemeester geïnstalleerd zal worden.