Nieuws van politieke partijen in Lingewaal inzichtelijk

213 documenten

Het oude gemeentehuis van Lingewaal in Asperen verkopen?

ChristenUnie ChristenUnie Lingewaal 29-06-2020 12:54

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1315870/1084246/gemeentehuis Lingewaal nieuw.jpgHet college van gemeente West Betuwe heeft een informatienota naar de gemeenteraad gestuurd mbt de verkoop van het voormalige gemeentehuis van Lingewaal. Deze nota staat op de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 30 juni 2020. Wij zullen dan een motie indienen. De ChristenUnie heeft in haar verkiezingsprogramma opgenomen dat wij de historische villa graag willen behouden voor de gemeente. Dit beeldbepalende pand niet verkopen, maar multifunctioneel in gebruik houden bij de gemeente en daarmee ook de trouwzaal behouden. >>

Een persbericht in het AD zorgde 4 juni voor de nodige onrust in Asperen, omdat daarin de suggestie gewekt werd dat het gehele gemeentehuis (incl de villa) gesloopt zou mogen worden. Dat is dus niet waar. Het zorgde wel direct voor diverse acties op social media waaronder een opgestarte petitie voor behoud van het oude deel van het gemeentehuis en die petitie is een volle dag later door meer dan 800 mensen getekend. Wij begrijpen deze zorg en daarom hier ook een stukje duidelijkheid.

In de nota stelt het college de raad voor om het gehele voormalige gemeentehuis te verkopen. Daarbij wordt een nota van uitgangspunten meegegeven en een ruimtelijk kader vastgesteld.

Zo mag de historische villa niet gesloopt maar wel verbouwd worden voor woningen. Het nieuwe deel mag verbouwd of gesloopt worden. Appartementen, woningen en zorgwoningen zijn mogelijkheden om te realiseren. Zie verder de bijgevoegde nota’s.

De ChristenUnie zou graag zien dat de villa in eigendom van de gemeente blijft. Dit pand heeft een rijke geschiedenis en is beeldbepalend voor het stadje Asperen. Het is fotogeniek en wij willen het graag in originele staat behouden. Bij verkoop is het moeilijk zo niet onmogelijk om daar harde garanties voor te krijgen. Het nieuwe gedeelte afstoten en de mogelijkheid bieden voor invulling vanuit de zorgsector of voor woningen/ appartementen vinden wij een acceptabel plan.

NB De openbare ruimte voor de villa met de waterpartijen zijn ecologische verbindingszones die weer grenzen aan het Gelders Natuurnetwerk dat vanaf de villa over het dijkje doorloopt naar Leerdam en de Linge. Dit alles is dus beschermd gebied.

In de raadsvergadering van 30 juni komt dit onderwerp ter sprake en zullen wij onze wensen en mening kenbaar maken. We dienen een motie in (zie bijlage) waarin we oproepen om het monumentale deel in eigendom van de gemeente te houden.

Algemene Ledenvergadering

ChristenUnie ChristenUnie Lingewaal 24-06-2020 17:36

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1316433/1084246/Logo CU WB.jpgDe Algemene Leden Vergadering op woensdag 13 mei 2020 kon door de Corona crisis niet doorgaan. Nu de maatregelen om deze crisis in te dammen versoepeld zijn, willen we een nieuwe ALV organiseren. Deze zal gehouden worden op woensdag 1 juli 2020 om 20:00 uur in het gebouw "De Ontmoeting", Achter het Veer 20 (naast de Centrumkerk) in Geldermalsen. De zaal is groot genoeg voor 40 mensen en de Corona-regels zullen in acht genomen worden.

De volledige agenda van deze vergadering wordt toegezonden aan de leden.

Naast de gebruikelijke punten van de ledenvergadering zal na de pauze Judith Westerink een vertellen over de omgevingsverordening. Thema's die hiebij aan de orde komen zijn:

Verbredingen A15 en A2. Spoorlijn Utrecht Den Bosch. De provinciale wegen bij Hellouw en Rhenoy Uitritten industrieterrein Zeiving Zuid en Zeiving Noord-West

We hopen u 1 juli te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de ChristenUnie West Betuwe,

Frits Boel, secretaris

Competentie peiling leden ChristenUnie

ChristenUnie ChristenUnie Lingewaal 24-06-2020 17:33

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1316544/1084246/Logo CU WB.jpgDe ChristenUnie wil een levende en groeiende politieke partij zijn. “Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land.” Dat is de eerste zin van de ChristenUnie grondslag. We zijn blij met iedereen die vanuit deze drive zijn of haar steentje wil bijdragen. Op welke manier of welke plek dan ook. Want ieder mens heeft zijn eigen talent. We zoeken graag met u naar de plek waar uw talent het best tot zijn recht komt en wat er nodig is om op deze plek te komen.

Dragen van verantwoordelijkheid

We zijn enorm dankbaar voor de groei die de ChristenUnie doormaakt als we kijken naar de ledenaanwas, maar zeker ook waar het gaat om het dragen van verantwoordelijkheid in het landelijk, provinciaal en plaatselijk bestuur.  Verantwoordelijkheid dragen betekent ook de maximale inzet van kennis en kunde die de Schepper aan eenieder van ons heeft toevertrouwd. Als plaatselijk bestuur willen we graag een beroep doen op onze leden ons te ondersteunen in onze taak. 

Enquête rondom uw talent en expertise

Velen van u zijn maatschappelijk actief of zijn actief geweest. Juist op die plaats heeft u kennis en expertise opgebouwd. Daarnaast heeft ieder zijn persoonlijke talenten. Om overzicht te krijgen van de competenties van onze leden willen we uw medewerking vragen door het invullen van bijgaande enquête. U helpt ons hier enorm mee en werkt mee aan een breed maatschappelijke beweging, die de ChristenUnie wil zijn onder Gods leiding.

Wij willen graag weten of u bereid bent uw steentje bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de partij. Dat kan zo groot of klein zijn als dat u zelf aangeeft. Of dat nu een politiek inhoudelijk onderdeel betreft of in ondersteunende zin, als het vervullen van praktisch werk rond verkiezingen dan wel een geestelijke bijdrage in de vorm van gebed, het is allemaal even noodzakelijk. Mocht u zich al inzetten voor de ChristenUnie, dan zijn we daar uiteraard blij mee. Ook u willen we vragen de enquête in te vullen, waardoor ons bestand weer actueel wordt

Mogelijkheden voor u in denktank en ondersteuning

Binnen de gemeente West Betuwe komt een veelvoud van onderwerpen aan de orde.  Wat zou het mooi zijn als er op de diverse terreinen een denktank kan ontstaan van leden die hun ervaringen c.q. expertise, die zij maatschappelijk hebben opgedaan, delen met die leden van de partij, die vanuit de christelijke identiteit willen bijdragen aan het plaatselijk bestuur. Op die manier kunt ook u de fractie ondersteunen in haar taak. Daarnaast zijn we op zoek naar leden die, ons willen ondersteunen bij de postverzorging in de diverse kernen, willen helpen in de activiteiten rond de verkiezingstijd en het gebed. Uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Mogen wij op uw medewerking rekenen?

Vertrouwen in college opgezegd door meerderheid gemeenteraad.

ChristenUnie ChristenUnie SGP Lingewaal 20-05-2020 10:36

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1315128/1084246/wethouders WB.JPGWegblijven uit coalitie leidt uiteindelijk tot motie van wantrouwen tegen voltallige college. Op 18 mei 2020 is door de voltallige oppositie inclusief Leefbaar Lokaal Belang (LLB) een motie van wantrouwen aangenomen tegen het hele college. Een trieste zaak die om uitleg vraagt.

Een kleine week daarvoor zegden de drie coalitiepartijen Dorpsbelangen, SGP en ChristenUnie, het vertrouwen op in LLB. Is het wijs, verstandig en in het belang van de hele gemeente om ieder detail daarover breed uit te meten, zoals de oppositiepartijen gisteravond wensten? De ChristenUnie-fractie vond en vindt van niet. Het vertrouwen in elkaar stond meerdere keren ter discussie en we waren teveel met verstoorde onderlinge verhoudingen bezig. Daarbij ontbrak het aan goede communicatie. Wat bijzonder zwaar meewoog was het feit dat LLB meerdere malen niet in gezamenlijk gesprek wilde gaan met de andere drie coalitiepartijen. Het wegblijven uit een coalitieoverleg én niet bereid zijn om een geschikte datum voor overleg te zoeken, is onacceptabel. Het overleg is bedoeld om met elkaar te kijken naar een gemeenschappelijke toekomst. De bereidheid om gezamenlijk in gesprek te blijven ontbrak bij LLB en daarmee is de plaats voor LLB binnen de coalitie weggevallen.Het was vervolgens de vraag hoe om te gaan met de wethouder van LLB. De politieke legitimiteit ontbrak nu deze wethouder expliciet verbonden is aan een partij waar de andere coalitiepartijen geen vertrouwen meer in hebben. De wethouder had de keuze om de eer aan zichzelf te houden en op te stappen. Dat gebeurde echter niet. Om die reden moest - hoe pijnlijk dat ook was - een motie van wantrouwen tegen de LLB-wethouder worden ingediend. Helaas kozen de oppositiepartijen ervoor met steun van LLB om niet ‘slechts’ één wethouder naar huis te sturen, maar het hele college! De coalitie werd verweten dat de timing uiterst ongelukkig en beschamend zou zijn gezien de huidige crisistijd. De drie overgebleven coalitiepartijen hebben dit besluit genomen met pijn in het hart en omdat het niet anders meer kon. Inwoners hebben recht op een stabiele coalitie met partijen die elkaar vertrouwen en met elkaar in gesprek blijven. Het is voor de ChristenUnie-fractie dan ook niet te begrijpen dat een heel college naar huis sturen wél verantwoord zou zijn in deze tijd. Iedere partij heeft het aanbod gekregen om met de coalitie in gesprek te gaan voor het vervolg. Dat nu gekozen is om het vertrouwen in het hele college op te zeggen, is dieptriest. Dat is zeker niet in het belang van de inwoners, die juist nu de gemeente zo hard nodig hebben.

Hoe verder?

Door het naar huis sturen van het hele college, ontstaat een nieuwe realiteit waarin gezocht moet worden naar meerderheid die een zo breed mogelijk draagvlak heeft in de gemeenteraad. De ChristenUnie is bereid haar verantwoordelijkheid in deze te nemen, mocht er een coöperatieve coalitie gevormd kunnen worden.

Coalitie West Betuwe verder zonder LeefbaarLokaalBelang.

ChristenUnie ChristenUnie SGP Lingewaal 13-05-2020 12:29

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1314890/1084246/Geldermalsen gemhuis3.JPG

Op 2 januari 2019 ging onze fractie dankbaar aan de slag als collegepartij in de coalitie van de nieuwe gemeente West Betuwe. We hadden een mooi coalitieakkoord ‘Samen bouwen’ waaraan we een goede uitvoering wilden geven. Linda, Martha en Fred als raadsleden en Govert als wethouder van onder andere Financiën, Onderwijs en Duurzaamheid. Kortom: we kregen een mooie en verantwoordelijke taak.

Die opdracht namen en nemen we serieus! Daar hoort een stabiele coalitie bij die elkaar vertrouwen geeft. Natuurlijk kan het onderling zeker weleens schuren. Dat mag en is soms ook goed. Iedere partij heeft zijn eigen inbreng en standpunten. Wel is het van belang dat je er uiteindelijk samen uitkomt en zo het goede zoekt voor de hele gemeente.

De afgelopen anderhalf jaar hebben we gemerkt dat dit niet eenvoudig was in de gevormde coalitie. Sterker nog: het werd steeds lastiger en kostte steeds meer energie. Energie die ging zitten in gesprekken om te werken aan onderlinge verhoudingen en samenwerking. En géén energie die we konden inzetten in het bouwen aan een mooie, gezonde gemeente.

Op dinsdag 12 mei 2020 hebben we dan ook moeten constateren dat we als coalitie niet meer met Leefbaar Lokaal Belang (LLB) verder kunnen. De verschillen zijn te groot, qua inhoud en ook qua werkwijzen. Natuurlijk zijn daar veel gesprekken aan voorafgegaan. Zo’n besluit neem je niet zomaar. Daar is veel wijsheid, overwegen, heroverwegen en afstemming met diverse mensen (waaronder ons bestuur) bij nodig.

Als ChristenUnie willen we de verantwoordelijkheid nemen om samen met Dorpsbelangen en SGP verder uitvoering te geven aan het coalitieakkoord. Daarbij is steun nodig van andere partijen om een meerderheid te krijgen. Op dit moment wordt daar hard aan gewerkt. U vindt hieronder het persbericht zoals dat door de drie partijen is opgesteld. Als fractie en wethouder willen we de gemeente dienen op de plek en met de mogelijkheden die God ons geeft.

Over incontinentiemateriaal, medisch afval en gezond financieel beleid.

ChristenUnie ChristenUnie Lingewaal 16-03-2020 21:04

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1310361/1084246/Afvalcontainer foto Kontakt.jpghttps://www.hetkontakt.nl/regio/leerdam/220651/raad-west-betuwe-verruimt-regeling-incontinentiemateriaal?fbclid=IwAR1Xd2hWuyFW_7-0YZbI2JUdoeXf3fO0dQWldxduJiSVMZD7KHfDXeXzdBM Foto: Het Kontakt.

Vooropgesteld: de ChristenUnie West Betuwe vindt een goed sociaal beleid belangrijk. Datzelfde geldt voor een goed, gezond financieel beleid. Beide zaken kwamen aan de orde tijdens de behandeling van het raadsvoorstel ‘verlenging tijdelijke oplossing incontinentiemateriaal’. Het college stelde voor om de tijdelijke oplossing die vorig jaar gekozen is te verlengen voor het jaar 2020. Ook stomamateriaal en dialysemateriaal voor thuisbehandelingen zou daaronder vallen. Voor ons was en is dat voldoende. Vanwege de te grote financiële risico’s en de onduidelijkheid over het begrip ‘medisch afval’ hebben wij niet ingestemd met een amendement hierover.

Met het amendement werd de doelgroep zes keer zo groot gemaakt en waren de kosten op voorhand niet voldoende duidelijk. Het raadsvoorstel ging uit van een bedrag van circa 18.000 euro. Het amendement kan volgens onze wethouder financiën, Govert van Bezooijen, mogelijk oplopen tot 150.000 – 200.000 euro. Hij raadde het amendement daarom ook sterk af.

Als fractie vinden wij het niet verantwoord om regelingen op te stellen die zo’n grote financiële impact kunnen hebben zonder dat dit vooraf duidelijk is. Dat kan ook ten koste gaan van andere ondersteuning voor onze kwetsbare inwoners. Wij pleitten daarom voor maatwerk op dit gebied. Dat is op dit moment ook het uitgangspunt op het gebied van het sociaal domein. Mensen die nu al vallen onder de meerkostenregeling en toch in de problemen komen, kunnen op die manier geholpen worden. Tegelijkertijd blijft daardoor het financiële risico voor de hele samenleving beperkt.

Daar komt nog bij dat dit een tijdelijke regeling en tegemoetkoming is, zolang nog geen structurele oplossing wordt geboden. Het particuliere bedrijf ARN heeft de luierrecycling uitgesteld tot in ieder geval april 2020. De wethouder of de Avri heeft daar geen zeggenschap over. Het kan dus zo zijn dat ARN helemaal geen luierrecycling gaat opstarten. De vraag is wat er dan gebeurt met deze tijdelijke regeling. Medisch afval moet echter te allen tijde worden verbrand en valt niet onder recycling. Wij willen dat de overheid betrouwbaar is en geen regelingen opstelt die in de toekomst weer teruggedraaid moeten worden. Dan stellen we mensen extra teleur. Juist daarom pleiten wij voor maatwerk!

https://www.hetkontakt.nl/regio/leerdam/220651/raad-west-betuwe-verruimt-regeling-incontinentiemateriaal?fbclid=IwAR1Xd2hWuyFW_7-0YZbI2JUdoeXf3fO0dQWldxduJiSVMZD7KHfDXeXzdBM

Basisschool voor dorp Est behouden!

ChristenUnie ChristenUnie Lingewaal 16-03-2020 21:02

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1311812/1084246/Est school 1.JPGDe fractie van de ChristenUnie heeft het college van gemeente West Betuwe gevraagd om een uiterste inspanning te leveren voor het behouden van de basisschool in het dorp Est.

Het bevoegd gezag van de basisschool is de Stichting Fluvium en zij heeft aangegeven deze school te willen sluiten vanwege het geringe aantal leerlingen. De kwaliteit van goed onderwijs zou hierdoor onder druk komen te staan. Recente onderzoeken hebben echter aangetoond dat de school in Est bovengemiddeld goed scoort. De fractie van de ChristenUnie stelt dat meerdere kleine scholen het goed doen en hun bestaansrecht duidelijk bewijzen. Ook vindt men het van groot belang voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van een dorp dat er een basisschool is. De aanwezigheid van jonge gezinnen is sterk bepalend voor de vitaliteit van een dorpsgemeenschap.De school zit met het huidige aantal leerlingen nog altijd boven de opheffingsnorm. Daarnaast heeft de gemeenteraad al eerder uitgesproken dat er in Est nieuwe woningen gebouwd moeten worden. Bij de ouders en andere inwoners leeft ook een sterke wens om de school open te houden. Genoeg redenen om vanuit de gemeente een duidelijk signaal af te geven. Daarom heeft de fractie een schriftelijke oproep gedaan aan het college waarin men de portefeuillehouder van onderwijs vraagt opnieuw het gesprek aan te gaan om een zeer dringend (bijna dwingend) beroep op het bestuur van de Stichting Fluvium te doen de basisschool in Est open te houden. In de bijlage onze schriftelijke vragen aan het college.

Huiskamerbijeenkomsten geannuleerd.

ChristenUnie ChristenUnie Lingewaal 13-03-2020 14:52

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1311766/1084246/fractie on tour Haaften geannuleerd.pngWe vinden het heel erg jammer maar hebben in goed overleg moeten besluiten om de geplande huiskamerbijeenkomsten, op 13 maart in Haaften en 20 maart in Est, NIET door te laten gaan. De risico's betreffende het coronavirus mogen en willen we niet onderschatten. We hopen deze ontmoetingen later toch nog eens te organiseren. We staan natuurlijk wel open voor vragen of ontmoetingen in kleine samenstelling over onderwerpen die u / jij met ons wilt delen.

Fractie on Tour

ChristenUnie ChristenUnie Lingewaal 21-02-2020 11:19

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1311066/1084246/fractie on tour Haaften.jpgDe fractie van de ChristenUnie West Betuwe gaat graag met inwoners in gesprek. Op verschillende manieren geven we daar invulling aan. Zo hebben we nu twee huiskamerbijeenkomsten gepland voor de komende weken. We zijn vrijdag 13 maart aanwezig bij familie Van Doorn, Dreef 1 in Haaften. U/jij bent daar van harte welkom om ons te ontmoeten. We beginnen om 20.00 uur. Een week later zijn we te gast bij familie Van der Burg, De Kraan 1 in Est. Ook daar bent u van harte welkom om met ons in gesprek te gaan. Aanvang 20.00 uur. Vooral mensen uit Haaften en Est en uit de directe omgeving hopen we zo te bereiken. Welkom!!

Huisvesting West Betuwe

ChristenUnie ChristenUnie CDA Lingewaal 12-12-2019 09:46

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1282482/1084246/Geldermalsen gemhuis3.JPGDinsdag 17 december besluit de gemeenteraad over het college voorstel om de plannen voor verbouw/aanbouw van het oude gemeentehuis van Geldermalsen verder uit te werken. De geraamde kosten zijn 12.8 miljoen euro. Alle politieke partijen beloofden voor de herindeling geen duur nieuw gemeentehuis te gaan bouwen. Maar is een verbouw/aanbouw met een dermate grote investering niet hetzelfde? Wij vinden van wel. Je hebt dan iets uit te leggen aan de inwoners. Je moet dan op z'n minst aan kunnen tonen dat dit noodzakelijk, haalbaar en financieel verantwoord is. Ook dat er meerdere opties onderzocht zijn. Nu hebben we enkel een redelijk uitgewerkt scenario voor verbouw/aanbouw van het oude gemeentehuis van Geldermalsen. Wij dienen samen met Dorpsbelangen en CDA een amendement in. Zie de bijlage.

Er zijn vragen waarop een duidelijk antwoord moet zijn. Waar moet een gemeentehuis minimaal aan voldoen. Hoe belangrijk is de uitstraling van het pand, of moet het vooral functioneel zijn. Kunnen we toe met een eenvoudige aanpassing van bestaande gebouwen? Voldoen gebouwen dan aan de eisen van deze tijd. Hoe duurzaam zijn ze dan en wat betekent dat voor de kosten van exploitatie en onderhoud? Kortom, is een minimale investering in de nu in gebruik zijnde panden de juiste oplossing?

Bij de verbouw van een pand waarbij de kosten driekwart van nieuwbouw bedragen, moet de vraag gesteld worden wat op de langere termijn beter en voordeliger is, verbouw met de handicap van bestaande structuren of de geheel vrije hand bij nieuwbouw. Met een zo hoge investering voor verbouw moet er ook serieus een plan uitgewerkt worden voor nieuwbouw. De kosten en opbrengsten van grondlocaties spelen daarbij zeker ook een rol. En daarbij nog het gegeven van bijna 1 miljoen aan kosten voor tijdelijke huisvesting bij verbouw met het ongemak voor de periode van ruim en jaar.

Er zijn serieuze risico's die op kunnen treden bij verbouw. Nu zijn al nadelen bekend. Het huidige pand Kuipershof 2 heeft een enorm klimaatprobleem. Er is geen garantie dat dit verholpen wordt. Met verduurzamen zijn er twijfels over het dak en de vloerisolatie. De plafonds zijn laag bij de kantoren en geeft een hokkerig gevoel. Een tussenmuur kun je nog weghalen, een plafond naar verdieping niet. Wat zou je als particulier doen met je eigen woning? Als je kunt kiezen om óf je huis voor 200.000 euro te verbouwen óf een nieuw huis te bouwen voor 275.000 euro, wat doe je dan? Toch het laatste, als je de middelen beschikbaar hebt.

Een nieuw pand op andere locatie geeft echt het gevoel een nieuwe start te maken en West Betuws werken.

Zorgvuldigheid is naar onze mening vereist. Geen overhaast besluit. Daarom ons amendement.