Nieuws van politieke partijen in Lingewaal inzichtelijk

236 documenten

ChristenUnie zet bomenbeheerplan op de agenda.

ChristenUnie ChristenUnie Lingewaal 13-10-2021 09:36

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1379877/1084246/SRC Bomen.JPGDe gemeenteraad heeft in de oordeelsvormende vergadering van 12 oktober gesproken over het gemeentelijk beleid mbt het bomenbeheerplan. Het onderwerp was door onze fractie geagendeerd, nadat er bij inwoners, en zeker ook bij ons zelf, grote onrust ontstond bij het bekend worden van de uitvoeringsplannen. Deze bleken wel een heel grote impact te hebben op het bomenbestand. We stelden daarom vragen en kregen 12 oktober antwoorden. De gemeente stelde ook een informatiebrief op.

Voor onze fractie was het belangrijk om het beleid mbt het bomenbeheerplan te kunnen bespreken en evalueren. Daarom hebben we er aandacht voor gevraagd in de pers en aan onze collega raadsleden. Het bleek dat alle fracties wel verrast waren door de impact van de genomen bezuinigingsmaatregelen bij het vaststellen van het groenbeleidsplan op het bomenbestand en het grote aantal bomen dat zou moeten verdwijnen. Een heroverweging werd noodzakelijk geacht. Onze fractie zal dan ook met een voorstel komen bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraadsvergadering van 9 november om extra geld vrij te maken, om daarmee het uitvoeringsbeleid bij te kunnen stellen met als doel veel gezonde en vitale bomen te kunnen behouden en onderhouden.

Er zijn veel inspraakreacties binnengekomen van onze inwoners. Daar zijn we dankbaar voor. Die geven ons een goed beeld van wat er leeft onder onze inwoners en wat de wensen zijn. Daar moeten we goed naar luisteren en vaak zal maatwerk nodig zijn om de juiste dingen te doen. Soms is kappen onvermijdelijk, bijvoorbeeld in geval van veiligheid, maar het mag niet enkel uit bezuinigingsoverwegingen. 

Lees in de bijlagen de informatiebrief (toelichting) van het college, de bijdrage in de vergadering van onze fractievoorzitter Fred Temminck en de beantwoording van onze schriftelijke vragen.

Zorgen om bomen beheer in onze gemeente.

ChristenUnie ChristenUnie Lingewaal 20-09-2021 07:30

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1376779/1084246/IMG_4062k.JPGIn de gemeenteraad van West Betuwe is bij de behandeling van het groenbeleidsplan in juli 2020 daarmee ook het bomenbeheerplan 2021 - 2025 vastgesteld. Dit kan jaarlijks geëvalueerd en eventueel bijgesteld worden. De fractie van de ChristenUnie vraagt het college om een openbaar informatie moment om de actuele stand van zaken mbt het bomenbeheerplan met de raad en inwoners te delen.

Onze fractie denkt dat de impact van het genomen besluit vele malen groter is, dan dat men toen besefte. In 5 jaar tijd worden 13000 bomen verwijderd en deze aantallen gaan niet volledig terug geplant worden. Daar komen dan ook nog eens een fors aantal bomen bij uit het traject van de dijkverzwaring. Zorgelijk is dat er ook een groot aantal gezonde loofbomen bij zit met een toch wel historische waarde.

Het kan toch niet zo zijn dat er door de provincie Gelderland (provinciale overheid) heel veel geld wordt vrijgemaakt om aan de CO2 doelstelling te voldoen, terwijl een gemeente (lokale overheid) bomen die al jaren staan in de publieke ruimte en waarin dan ook al jaren de nodige CO2 is vastgelegd, vanwege een bezuinigingsmaatregel worden omgezaagd.  http://collectiefrivierenland.nl/

In Neerijnen hebben inwoners onlangs hun bezwaren al kenbaar gemaakt tegen het voorgenomen rooien van gezonde, al wat oudere, eiken in hun woonplaats. De gemeente gaat dan wel met inwoners in gesprek en dat is natuurlijk goed. Om vooraf toch meer duidelijkheid te krijgen over de plannen en de redenen waarom er gerooid gaat worden in de gehele gemeente, heeft de ChristenUnie het verzoek gedaan om een informatie uurtje te plannen waarin de gemeenteraad en de inwoners meegenomen worden in de plannen met de bomen uit het groenbeheerplan. Ook hebben wij al meerdere keren gevraagd om een gelijk aantal bomen terug te planten als er gerooid worden en willen we graag weten of dit wel gerealiseerd kan worden. Bomen zijn van groot belang voor een gezonde leefomgeving.

Er kan wellicht reden zijn om het bomenbeheerplan bij te stellen. Informatie vooraf zal ook zeker helpen om onrust bij inwoners weg te nemen en begrip te kweken voor sommige noodzakelijke acties.

In de bijlage onze vragen aan het college.

Meer geld voor sport en cultuur. CPO beleid versnellen.

ChristenUnie ChristenUnie Lingewaal 09-07-2021 18:24

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1375099/1084246/5 trombones.jpgIn de gemeenteraad van West Betuwe van 8 juli zijn bij de behandeling van de perspectiefnota 2022 door de partijen ChristenUnie, Dorpsbelangen, SGP, VVD en PvdA twee moties ingediend, die beide door de raad aangenomen zijn. In de eerste motie werd door de woordvoerder namens de coalitie, Fred Temminck van de ChristenUnie, om extra geld gevraagd voor sport en cultuur en in de tweede motie werd om een versnelling van het CPO beleid gevraagd.

In de nieuwgevormde gemeente West Betuwe wordt per inwoner minder besteedt aan sport dan in omliggende gemeenten en ook minder dan het landelijk gemiddelde. Nu de gemeente financieel goede cijfers laat zien, kan er aan deze achterstand wat gedaan worden. De coalitiepartijen stellen in de motie dat bewegen, sporten en cultuur een belangrijke maatschappelijke functie hebben. Daarbij zijn gezondheid, sociale binding en inclusie belangrijk om als lokale overheid in te investeren. Voor de harmonisatie van het sportbeleid, dat voor september op de agenda staat, werd meegegeven om op basis van de beschikbare financiële middelen vanuit de voormalige gemeenten niet de 0-variant, maar een zogenaamd ‘plus-scenario’ uit te werken. Zo kan er met behulp van extra financiële middelen aan de verenigingen voor sport en cultuur meer ruimte geboden worden. Bij cultuur wordt met name gedacht aan het verenigingsleven, zoals de muziekverenigingen en het muziekonderwijs. Ook ontstaat er dan ruimte voor nieuwe initiatieven voor individuele sporten en cultuurinitiatieven.

In een tweede motie werd opnieuw aandacht gevraagd voor het bouwen van huizen in particulier opdrachtgeverschap (CPO). Deze manier van bouwen biedt inwoners de mogelijkheid om samen een bouwproject op te starten en daarbij een grote eigen inbreng te hebben. Het initiatief kan bij bewoners van de eigen kern liggen en biedt zo het beste perspectief om in de eigen woonplaats te kunnen blijven wonen. Het CPO-beleid wordt nu met voorrang vastgesteld en dan kunnen er versneld nog initiatieven en uitvoeringsmogelijkheden zijn in 2021 en verder.

In de bijlage staan de beide moties.

Algemene beschouwingen in de gemeenteraad van 8 juli 2021.

ChristenUnie ChristenUnie Lingewaal 09-07-2021 18:16

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1375100/1084246/Govert juli 2021.JPGVoor de ChristenUnie heeft onze fractievoorzitter Fred Temminck de algemene beschouwingen uitgesproken. Daarbij heeft hij twee moties ingediend, die mede ondertekend werden door de coalitiepartners. De moties werden door de raad aangenomen. Wethouder Govert van Bezooijen kon met trots de financiële cijfers presenteren die vergezeld gingen met lof van de accountant.

Sinds lange tijd kon er weer een fysieke bijeenkomst plaatsvinden van de gemeenteraad. vanwege de verbouwing van het gemeentehuis vond deze plaats in De Lingeborgh te Geldermalsen.

De jaarstukken 2020, de 1e bestuursrapportage 2021 en de perspectiefnota 2022 werden behandeld. In volgorde dus de verantwoording over het afgesloten jaar 2020, de stand van zaken in 2021 en een vooruitblik naar 2022. En in dit laatste konden partijen hun wensen en bedenkingen kenbaar maken.

De accountantsverklaring was zeer positief over de financiële situatie van de heringedeelde gemeente en wethouder financiën, Govert van Bezooijen, haalde in zijn redevoering met gepaste trots enkele citaten uit het accountantsrapport aan. De gemeente staat er financieel gezien goed voor en ook het meerjaren perspectief is gunstig. Voor onze fractie was dat ook reden om extra geld te vragen voor sport en cultuur, omdat wij per inwoner minder besteden aan deze zaken dan het landelijk gemiddelde en minder dan in ons omringende gemeenten. Sport en bewegen zijn echter dusdanig belangrijk dat we hier extra middelen voor vragen, mede om de harmonisatie, die in september plaatsvindt, beter te laten verlopen. Meer ruimte voor verenigingen en voor nieuwe activiteiten. Dat geldt ook voor cultuur, waar we met name denken aan muziekverenigingen en muziekonderwijs.

Lees in de bijlage de algemene beschouwingen, zoals die uitgesproken zijn. Ook beide moties staan in de bijlage.

Govert van Bezooijen, onze wethouder financiën, aan het woord op de lokale TV zender SRC.

ChristenUnie ChristenUnie Lingewaal 28-06-2021 10:46

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1374432/1084246/Govert SRC tv.JPGGovert van Bezooijen, wethouder financiën van West Betuwe, over de jaarstukken, de 1e bestuursrapportage en de perspectiefnota. https://youtu.be/Fk_-d1Oi36Q

https://youtu.be/Fk_-d1Oi36Q

Fred Temminck opnieuw tot lijsttrekker gekozen.

ChristenUnie ChristenUnie Lingewaal 19-06-2021 13:56

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1373867/1084246/Fred augustus 2017.JPGWoensdag 2 juni hielden we onze Algemene Ledenvergadering. Het stond gepland op locatie "Burcht van Haeften" maar dat kon helaas nog niet en zo werd het een vergadering via zoom. Het enthousiasme om mee te doen was er niet minder om. We hadden een goede en interactieve bijeenkomst. Op voordracht van de selectiecommissie werd de huidige fractievoorzitter, Fred Temminck, opnieuw tot lijsttrekker gekozen.

In de Algemene Ledenvergadering werd o.l.v. voorzitter Henk Kruijt het huishoudelijke gedeelte eerst afgewerkt. Vervolgens de mutaties in het bestuur. Afscheid werd genomen van onze vorige voorzitter, de heer Gert-Jan Donker.

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1373867/1084246/gert_jan_250

Hij werd via zoom toegesproken door bestuurslid Jan-Willem Ploeg, die hem uitvoerig bedankte voor zijn jarenlange inzet.

Volgend agendapunt was de benoeming van de nieuwe lijsttrekker voor de raadsperiode 2022 - 2026. Via digitale stemming werd Fred Temminck gekozen en benoemd. Hij sprak zijn dank uit voor het in hem gestelde vertrouwen.

Daarna waren er voordrachten van verschillende commissies en hun leden, die nodig zijn in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, welke woensdag 16 maart 2022 gehouden zullen worden.

Het laatste deel van de vergadering werd gebruikt voor een discussie met de leden over een aantal onderwerpen gerelateerd aan leefbaarheid in de kernen. O.l.v. de fractievoorzitter werd dit een levendige discussie. Heel mooi dat er actief aan deelgenomen werd door enkele nieuwe leden.

Direct na de zomervakantie hopen we een een fysieke bijeenkomst te houden met onze leden.

Behoefte aan sociale woningbouw.

ChristenUnie ChristenUnie Lingewaal 27-05-2021 10:44

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1373600/1084246/Raad zoomIn de raadsvergadering van 25 mei heeft onze fractie bij het onderwerp Nota vastgoed 2021 een motie ingediend. In deze motie vragen we het college om meer werk te maken van sociale woningbouw in onze gemeente. In de Nota Vastgoed wordt gemeld dat de gemeente meerdere panden en locaties heeft die nu geen functie of doel meer hebben. Panden die nu al leeg staan of binnenkort vrij komen. Hier zien wij goede mogelijkheden om sociale woningbouw te realiseren.

Sociale woningbouw kan zowel huur als koop zijn en gaat altijd over betaalbare woningen voor inwoners, van starters tot senioren. Omdat in de Nota vastgoed gesproken wordt over eigendommen van de gemeente kan hier ook goed op gestuurd worden mbt de herbestemming. Een mooie aanvulling op de motie CPO die wij in december 2020 al indienden bij de behandeling van de woonvisie.

De motie is te lezen in de bijlage.

De raadsvergadering van 25 mei duurde twee lange avonden. Andere agendapunten die veel tijd vergden waren het voorstel 'Natuurlijk begraven', bestemmingsplan Boutensteinseweg Enspijk, het bod regionale Energie Strategie en het huisvestingplan arbeidsimigranten. De vergadering is terug te luisteren op de website van de gemeenteraad, waarbij op spreker geselecteerd kan worden.

https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/vergaderingen

Algemene ledenvergadering

ChristenUnie ChristenUnie Lingewaal 20-05-2021 11:10

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1373348/1084246/Haaften-De-Burcht-van-Haeften-2-1-van-1.jpgDe ALV wordt gehouden op woensdag 2 juni om 20:00 uur. De locatie is “De Burcht van Haeften”, Vredeplein 1 te Haaften; dit echter onder het voorbehoud dat de Coronamaatregelen toestaan dat we fysiek bij elkaar komen. Als de Coronamaatregelen het niet toelaten om fysiek bij elkaar te komen, dan zal deze vergadering via Zoom gehouden worden.

In de ledenvergadering komt het jaarverslag van de secretaris en het verslag van de penningmeester aan de orde. Verder op de agenda de bestuurswisselingen, waarbij afscheid wordt genomen van Gert-Jan Donker. De fractieleider voor de komende raadsperiode zal gekozen worden en verder diverse zaken die te maken hebben met de komende gemeenteraadsverkiezingen, die op 16 maart 2022 gehouden worden. We rekenen op een goede opkomst en een grote betrokkenheid. Samen staan we voor een mooie uitdaging in onze gemeente en voor onze gemeenschap.

Ommetje met onze fractievoorzitter.

ChristenUnie ChristenUnie Lingewaal 20-05-2021 10:52

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1373347/1084246/Foto Fred, artikel Koetjong.jpgOmmetje met: Fred Temminck Door Jeroen Wijngaard – 20 mei 2021 Ons ommetje gaat door een stadje, door Asperen. De plaats met veel groen staat volop in bloei en na een goede kop koffie lopen we langs de bloesem voorbij enkele belangrijke plekken. Fred Temminck is raadslid voor de ChristenUnie, een gevestigde partij in het voormalig Lingewaal en betrekkelijk nieuw voor de andere gefuseerde gemeenten, Neerijnen en Geldermalsen.

 Bij Fred, die geboren en getogen is in Asperen speelt vrijwilligerswerk en iets doen voor de samenleving een grote rol. En sinds zijn pensionering heeft hij hier nog meer tijd voor. Hij geniet van de saamhorigheid in “zijn” Asperen.Druk verenigingslevenOmdat de wieg van Fred al in Asperen stond kijkt hij graag terug naar de geschiedenis van de kern met stadsrechten. In 1983, toen 1000 jaar stadsrechten gevierd werd was iedereen in de weer om de historie te eren. De oude stadspoorten werden weer opgebouwd en onder andere de terechtstelling van Dirk Willemszoon op de brandstapel werd nagespeeld. Fred proefde toen al de saamhorigheid die nog steeds Asperen levendig houdt. De familie Temminck is altijd bezig geweest met het verenigingsleven. De volleybal, de muziek en het schoolbestuur waren voor Fred de opstap naar de lokale politiek. Na het avondeten vloog zijn gezin uit om zich in te zetten voor de samenleving. Iets waar Fred trots op is. In 2000 werd in het voormalig Lingewaal een afdeling van de ChristenUnie opgericht waarbij Fred zich aansloot. Hij kende de gemeente Asperen nog van “vroeger” en kent de vijf kernen van Lingewaal op zijn duimpje en het netwerk van het verenigingsleven kwam goed van pas. Met zijn pensioen in zicht ontstond tegelijk de gemeente West Betuwe met haar 26 kernen. Dat zijn er veel, het gebied is groot en Fred geeft aan dat zijn partij en fractie hun best doen om de anderen gebieden te verkennen, om zo de gehele gemeente te kunnen vertegenwoordigen.Vertrouwen in inwonersAsperen is een kern die gedragen wordt door de inwoners. De sporthal dreigde te verdwijnen maar bewoners zorgden voor een nieuwe, uiteindelijk weer gerund door diezelfde inwoners. “In een dorp zijn altijd mensen met de juiste kennis te vinden. Projectleiders, aannemers, timmermannen en allerlei bestuursleden van uiteenlopende organisaties, zodra die elkaar buiten het werk om in het vrijwilligersleven elkaar tegenkomen is alles mogelijk”, zegt Fred. “Soms zou een gemeente daar best meer vertrouwen in mogen hebben, de kennis is allang aanwezig en als dan ook in saamhorigheid zaken worden aangepakt kun je dat alleen maar stimuleren.” Terwijl de wandelaars en fietsers, de toeristen ons tegemoetkomen gaat het gesprek opnieuw over de schoonheid van de streek. “Als je toerisme wilt stimuleren moet je ook goed voor de toeristen en je eigen omgeving zorgen”, Fred wijst naar de ijsvereniging: “Daar in het gebouw van de club zit aan de buitenkant een toiletgroep, ideaal voor de dagjesmensen waardoor we nu overspoeld worden maar die nu noodgedwongen in het wild hun behoefte doen. Geef die vrijwilligers daar een paar centen en ze zorgen voor een net en toegankelijk openbaar toilet. Heb vertrouwen dat de inwoners het regelen.”Groeiende ChristenUnieNa ons rondje gaat Fred met zijn vrouw naar het dorpshuis. Ze zorgen er samen vandaag voor dat het terras open is. Toeristen en inwoners kunnen een kop koffie komen drinken. Tussendoor ontmoet hij de mensen waarvoor hij in de politiek is gestapt, om ze van advies te voorzien en op weg te helpen. Dichtbij in Asperen en langzaam uitbreidend naar heel West Betuwe. Hij denkt terug aan de tijd dat ChristenUnie in Lingewaal begon met een zetel en doorgroeide van kleinste naar de grootste partij. Door de boodschap die zeker aansloeg maar ook de gezichten achter een partij met een saamhorige basis, zoals Fred in “zijn” Asperen.www.koetjong.nl

Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP)

ChristenUnie ChristenUnie Lingewaal 20-02-2021 16:49

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1363724/1084246/Nieuwe school Heukelum, wethouder tekentDinsdag 2 maart komt het Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs in de gemeenteraad ter vaststelling. De raad en de schoolbesturen zijn enthousiast over dit goed uitgewerkte en goed doordachte plan. Wethouder Govert van Bezooijen kreeg bij de oordeelsvormende raadsvergadering dan ook veel complimenten en met hem de betrokken ambtenaren. De ChristenUnie vindt het ook een duidelijk en weloverwogen huisvestingsplan. Toch zagen wij nog mogelijkheden om de nieuwbouw van de beide basisscholen in Beesd van de middellange termijn planning naar voren te halen en mee te nemen in de korte termijn planning. Daarvoor in overleg met de wethouder gegaan. Hij zag die mogelijkheden ook als de raad die ruimte zou bieden. Daarom een motie ingediend, die de steun van de gehele raad krijgt. Zo krijgt het onderwijs in West Betuwe met deze huisvestingsplannen de aandacht die het verdiend.

Miljoenen extra voor nieuwbouw en renovatie scholen West Betuwe.   Bron: De Gelderlander.

Er worden de komende twaalf jaar miljoenen euro’s extra uitgetrokken voor de nieuwbouw en renovatie van scholen in West Betuwe. De eerste scholen die daarvan profiteren staan in Geldermalsen, Tricht, Spijk én Beesd.

De gemeenteraad lijkt op 2 maart unaniem in te stemmen met het huisvestingsplan voor de 33 scholen waar nu 4.500 basisscholieren les krijgen. ChristenUnie-wethouder Govert van Bezooijen is blij: ,,Het is heel bijzonder en goed dat iedereen achter dit plan lijkt te gaan staan.’’

2,2 miljoen per jaar

West Betuwe heeft tot nu toe één miljoen euro per jaar begroot voor nieuwbouw en renovatie van de basisscholen in de gemeente. Het college stelt nu voor om dat bedrag tot en met 2024 te verhogen tot 1,5 miljoen euro per jaar en daarna tot en met 2032 jaarlijks tot 2,2 miljoen euro.

Schoolgebouwen in de voormalige gemeente Geldermalsen staan er slechter bij dan die in de voormalige gemeenten Neerijnen en vooral Lingewaal.

,,We willen het voor alle scholen gelijk trekken en hebben daarvoor bijna twee jaar lang intensief overlegd met alle negen schoolbesturen die in onze gemeente actief zijn. Het is heel mooi dat iedereen instemt met het plan zoals dat er nu ligt. Het is voor iedereen geven en nemen, we kunnen niet alles tegelijk oppakken.’’

Vóór 2024 komt er een nieuw gezamenlijk schoolgebouw voor de openbare Jan Harmenshof en protestants-christelijke Oranje Nassauschool in Geldermalsen. Waar die komt te staan, wordt nog overlegd. Ook is er geld voor gezamenlijke nieuwbouw voor de Open Hof in Tricht en de inmiddels gesloten Malsenburg in Buurmalsen.

Van Bezooijen: ,,We hebben ons er niet bij neergelegd dat de provincie een streep heeft gezet door ons plan voor een nieuwe school in het buitengebied tussen beide dorpen in. Het staat dus nog niet vast dat die nieuwbouw bij Open Hof in Tricht komt.’’ Ook wordt er snel geld vrijgemaakt voor nieuwbouw van de school in Spijk en voor renovatie van de Rehobothschool in Geldermalsen.

In het oorspronkelijke voorstel van het college staat dat de gezamenlijke nieuwbouw voor de protestants-christelijke en rooms-katholieke basisschool in Beesd pas na 2025 aan bod komt, maar de gemeenteraad dringt er in een motie op aan om dat te versnellen.

Van Bezooijen: ,,Heel fijn dat beide scholen hier voor voelen. En het geeft de kans om één van de twee huidige schoolterreinen om te vormen tot woongebied, ook daar heeft Beesd behoefte aan.’’ Na 2025 komt er ook nieuwbouw voor D’n Bogerd in Geldermalsen en nieuwbouw of renovatie voor de scholen in Deil, Varik en Rhenoy.

Miljoenen extra voor nieuwbouw en renovatie scholen West Betuwe.   Bron: De Gelderlander.

Er worden de komende twaalf jaar miljoenen euro’s extra uitgetrokken voor de nieuwbouw en renovatie van scholen in West Betuwe. De eerste scholen die daarvan profiteren staan in Geldermalsen, Tricht, Spijk én Beesd.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

E-mail versturen

Onderkant formulier

(function() { function load() { var min = '', max = 'xlarge', breakpoints = window.App.config.breakpoints; if ((!min || window.innerWidth >= breakpoints[min]) && (!max || window.innerWidth < breakpoints[max])) { window.loadAdvertSlot('top--1', 'top--1--s'); } } load(); window.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { window.addEventListener('resize', debounce(load, 100)); }); }()); De gemeenteraad lijkt op 2 maart unaniem in te stemmen met het huisvestingsplan voor de 33 scholen waar nu 4.500 basisscholieren les krijgen. ChristenUnie-wethouder Govert van Bezooijen is blij: ,,Het is heel bijzonder en goed dat iedereen achter dit plan lijkt te gaan staan.’’ 

Gratis onbeperkt toegang tot Showbytes? Dat kan!

Log in of maak een account aan en mis niks meer van de sterren.

Ja, ik wil gratis onbeperkt toegang

window.loadAdvertSlot("outstream--1"); 2,2 miljoen per jaar

West Betuwe heeft tot nu toe één miljoen euro per jaar begroot voor nieuwbouw en renovatie van de basisscholen in de gemeente. Het college stelt nu voor om dat bedrag tot en met 2024 te verhogen tot 1,5 miljoen euro per jaar en daarna tot en met 2032 jaarlijks tot 2,2 miljoen euro. 

Schoolgebouwen in de voormalige gemeente Geldermalsen staan er slechter bij dan die in de voormalige gemeenten Neerijnen en vooral Lingewaal. 

,,We willen het voor alle scholen gelijk trekken en hebben daarvoor bijna twee jaar lang intensief overlegd met alle negen schoolbesturen die in onze gemeente actief zijn. Het is heel mooi dat iedereen instemt met het plan zoals dat er nu ligt. Het is voor iedereen geven en nemen, we kunnen niet alles tegelijk oppakken.’’

Vóór 2024 komt er een nieuw gezamenlijk schoolgebouw voor de openbare Jan Harmenshof en protestants-christelijke Oranje Nassauschool in Geldermalsen. Waar die komt te staan, wordt nog overlegd. Ook is er geld voor gezamenlijke nieuwbouw voor de Open Hof in Tricht en de inmiddels gesloten Malsenburg in Buurmalsen. 

Van Bezooijen: ,,We hebben ons er niet bij neergelegd dat de provincie een streep heeft gezet door ons plan voor een nieuwe school in het buitengebied tussen beide dorpen in. Het staat dus nog niet vast dat die nieuwbouw bij Open Hof in Tricht komt.’’ Ook wordt er snel geld vrijgemaakt voor nieuwbouw van de school in Spijk en voor renovatie van de Rehobothschool in Geldermalsen.

In het oorspronkelijke voorstel van het college staat dat de gezamenlijke nieuwbouw voor de protestants-christelijke en rooms-katholieke basisschool in Beesd pas na 2025 aan bod komt, maar de gemeenteraad dringt er in een motie op aan om dat te versnellen. 

Van Bezooijen: ,,Heel fijn dat beide scholen hier voor voelen. En het geeft de kans om één van de twee huidige schoolterreinen om te vormen tot woongebied, ook daar heeft Beesd behoefte aan.’’ Na 2025 komt er ook nieuwbouw voor D’n Bogerd in Geldermalsen en nieuwbouw of renovatie voor de scholen in Deil, Varik en Rhenoy.