Nieuws van politieke partijen in Lingewaal inzichtelijk

201 documenten

Gemeentewapen voor West Betuwe.

ChristenUnie ChristenUnie Lingewaal 09-10-2019 09:37

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1280123/1084246/Wapen gemeente West Betuwe.jpgHoge Raad van Adel overhandigt officieel wapendiploma. Bij Koninklijk Besluit van 21 februari 2019 werd officieel aan de nieuwe gemeente West Betuwe een eigen gemeentewapen toegekend. Het nieuwe wapen mag pas echt worden gebruikt wanneer het officiële ingekleurde wapendiploma bij de gemeente is ontvangen. Door omstandigheden liet dat wat langer op zich wachten dan normaal gebruikelijk is. Vandaar dat de Hoge Raad besloot het wapendiploma persoonlijk aan het gemeentebestuur te komen overhandigen. Dat gebeurde op dinsdag 1 oktober in het gemeentehuis van West Betuwe.

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1280123/1084246/gemeentewapen-voor-west-betuwe.html

Omschrijving

De formele heraldische omschrijving van het nieuwe wapen luidt:

‘Gedeeld; I doorsneden; 1 in keel negentien bezanten van goud, geplaatst vier, vijf, vier, drie, twee en één; 2 in zilver twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken van keel; II in keel drie palen van paalvair en een schildhoofd van goud beladen met een poort van sabel, geopend en verlicht van het veld. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels en gehouden door twee leeuwen van goud, getongd en genageld van keel’

Onderdelen

Het gaat hier om een zogenaamd samengesteld wapen. Hierin zijn duidelijk delen van de gemeentewapens van de voormalige gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal te herkennen:

Linksboven en ondergrond vlak rechtsboven: Geldermalsen Linksonder en poort in vlak rechtsboven: Lingewaal Rechtsonder: Neerijnen

De poort verwijst in de eerste plaats naar de stadsrechten van Heukelum en Asperen. Tegelijkertijd verwijst zij naar  de vele kastelen die West Betuwe in vroeger tijden heeft gekend en de nu nog aanwezige kastelen die aan een rijke historie herinneren.

Omlijsting

De kroon boven het wapen en de twee schildhouders (leeuwen) maken geen officieel onderdeel uit van het wapen. Het is in Nederland algemeen gebruik dat gemeentewapens worden voorzien van een zogenaamde Gravenkroon. Voor het aan het wapen verbinden van schildhouders moet formeel toestemming worden gevraagd. Die wordt alleen verleend wanneer één van de voormalige gemeenten deze al bij het wapen kende. Dat dan weer omdat ooit aan één of meerdere kernen stadsrechten zijn verleend. In het geval van West Betuwe gaat het hierbij dus om het wapen van de voormalige gemeente Lingewaal en de stadjes Heukelum en Asperen.

Te zien

In de dagelijkse praktijk zien we het wapen vooral op de penning die behoort bij de ambtsketen van de burgemeester. Daarnaast siert het de toga’s van de ambtenaren burgerlijke stand en de omslag van trouwboekjes.

De heer Servaas Stoop eerste kroonbenoemde burgemeester van West Betuwe.

ChristenUnie ChristenUnie SGP Lingewaal 09-10-2019 09:17

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1280122/1084246/S. Stoop.jpgDhr. Servaas Stoop is in de raadsvergadering van 8 oktober door de gemeenteraad voorgedragen als burgemeester van de heringedeelde gemeente West Betuwe. Hij zal op 22 november in deze functie geïnstalleerd en beëdigd worden door de Commissaris van de Koning. Tot die datum blijft Harry Keereweer de waarnemend burgemeester. De ChristenUnie feliciteert dhr. Stoop met deze benoeming en heet hem en zijn gezin hartelijk welkom in onze gemeente. (foto gemeente Zuidplas)

Dhr. Stoop is lid van de SGP en woont in Hendrik Ido Ambacht. Hij is 57 jaar, getrouwd, heeft vier kinderen en twee kleinkinderen. Hij heeft maatschappijgeschiedenis gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarna begon hij zijn carrière als medewerker van de SGP-fractie in de Tweede Kamer. Vanaf 1998 was hij directeur van Stichting Schuilplaats in Veenendaal. In 2002 werd hij benoemd tot burgemeester van Dirksland. Op 1 februari 2013 werd hij waarnemend burgemeester van Korendijk. Op 1 januari 2019 ging die gemeente op in de nieuwe gemeente Hoeksche Waard en vervolgens werd hij benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Zuidplas. Ook is dhr. Stoop 25 jaar lid geweest van Provinciale Staten in Zuid-Holland en is hij inmiddels onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau, dit mede voor zijn vrijwilligerswerk in diverse organisaties.

Perspectiefnota 2019.

ChristenUnie ChristenUnie Lingewaal 04-07-2019 08:19

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1277550/1084246/Perspectiefnota wethouder spreekt.jpgIn de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie is de perspectiefnota vastgesteld. Onze fractie heeft zich ingespannen om een aantal zaken zeker te stellen bij de behandeling van deze nota. Eerst een compliment gemaakt aan college en ambtelijke organisatie voor de enorme inspanning die zij in het eerste half jaar hebben geleverd.

In coalitieverband hebben we ons sterk gemaakt voor het subsidiebeleid aan verenigingen, instellingen en stichtingen en daarvoor een amendement ingediend. Er is geld beschikbaar voor 2019 en 2020 afbouw subsidies die nu gestopt zijn en onderzoek harmonisatie, men kan een verzoek alsnog indienen. Daarnaast onze motie van een week eerder over OZB compensatie in vorm gewijzigd door het CDA samen met hen opnieuw ingebracht. Amendement en motie zijn aangenomen. In coalitieverband verder een bedrag zeker gesteld voor aanpak laaggeletterdheid via Digi Taalhuis en voor minimabeleid vastgesteld dat de inkomensgrens van 120% van de bijstandsnorm in het kader van de harmonisatie nu een juist niveau is. Dan hadden wij nog een motie opgesteld mbt het inclusiebeleid van de gemeente. Ook deze motie is aangenomen. Zie voor onze bijdrage in de eerste termijn en de amendementen en moties de bijlagen. Alle moties en amendementen zijn te vinden op de website van de gemeente.

Sportverenigingen in voormalig Lingewaal met eigen gebouw of terrein krijgen dit jaar geen subsidie.

ChristenUnie ChristenUnie GroenLinks D66 PvdA Lingewaal 26-06-2019 15:54

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1277385/1084246/Kunstgras 2.JPGIn de gemeenteraad was dinsdag 25 juni aan de orde "De vaststelling van de 1e bestuursrapportage 2019 van de gemeente West Betuwe". In deze rapportage bleek dat er nog diverse zaken financieel gerepareerd werden. Niet meegenomen waren de subsidie kosten voor de sportverenigingen met een eigen gebouw of terrein in voormalig Lingewaal. Hun subsidie bestaat uit een OZB compensatieregeling en dit bedrag was voor 2019 niet meer begroot terwijl de regeling geen eindtijd kende. Daarmee ontstaat de oneerlijkheid dat zij dit jaar geen subsidie ontvangen als in 2018 en alle overige sportverenigingen in West Betuwe wel. Onze fractie heeft bij de behandeling van dit agendapunt geprobeerd via een motie deze ongelijke behandeling op te heffen. De meerderheid van de raad steunde ons niet en laat de sportverenigingen in voormalig Lingewaal met lege handen staan. Steun was er wel van de leden van de PvdA, D66 en GroenLinks.

Hier onze inbreng bij het raadsonderwerp:

In de 1e bestuursrapportage 2019 worden puur de verwachte mee- en tegenvallers ten opzichte van de vastgestelde begroting gepresenteerd. Dat zijn er meerdere en soms met grote bedragen. Het wordt duidelijk in beeld gebracht en dat is goed. De gepresenteerde afwijkingen zijn dus niet het gevolg van wijzigingen in het bestaande beleid, maar aanpassingen doordat uit de uitvoering blijkt dat de geraamde baten en lasten in werkelijkheid afwijken van hetgeen is begroot.

In het thans nog actuele subsidiebeleid van de vml gemeenten komen we nog zo’n afwijking tegen die onze fractie graag wil herstellen. Voor de regeling OZB compensatie voor niet commerciële sportverenigingen in vml Lingewaal is het bedrag niet begroot, terwijl de regeling niet expliciet aangeeft dat deze per 31-12-2018 stopt. Als dit bedrag niet begroot wordt, dan zijn dit de enige verenigingen binnen West Betuwe die in hun subsidie toekenning een financieel nadeel ondervinden t.o.v. de situatie in 2018. Dat vinden wij onrechtvaardig en ongewenst. In het raadsspreekuur van 3 juni heeft de voorzitter van sportstichting De Wiel ingesproken en uitleg gegeven over de stand van zaken en consequenties en risico’s die niet aanpassen mogelijk kunnen geven. Onze fractie gaat een motie indienen om deze gelden alsnog op te nemen in de begroting. Daarbij willen we benadrukken dat OZB compensatie een toegestaan middel is om subsidie te verlenen. De naam OZB compensatie kan misschien tot een onjuiste interpretatie leiden. Het betreft een reguliere subsidievorm. Subsidie die andere sportverenigingen ook krijgen, maar de benaming waaronder het verleend wordt kan heel verschillend zijn. De verenigingen die dit nadeel treft zijn o.a. sportstichting De Wiel, enkele voetbalverenigingen, ijsclubs, tennisverenigingen en paardensportverenigingen.

Motie.

profielschets nieuwe burgemeester West Betuwe

ChristenUnie ChristenUnie Lingewaal 26-04-2019 10:08

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1275506/1084246/Profielschets%20burgemeester%20West%20Betuwe%202.jpgDe gemeente West Betuwe is op zoek naar een nieuwe burgemeester! En deze burgemeester moet natuurlijk bij de nieuwe gemeente en haar inwoners passen. Daarom stelt de gemeenteraad eerst een profielschets vast. Deze beschrijft over welke eigenschappen en kwaliteiten de nieuwe burgemeester moet beschikken. De profielschets is opgesteld door de vertrouwenscommissie, maar ook de inwoners van de gemeente hebben hier invloed op gehad. Meer dan 600 inwoners hebben via een online en offline enquête aangegeven welke eigenschappen zij belangrijk vinden in hun nieuwe burgemeester. De resultaten hiervan zijn door de vertrouwenscommissie meegenomen bij het opstellen van de profielschets. Op 25 april is een extra raadsvergadering geweest, waarin de profielschets werd vastgesteld door de gemeenteraad en vervolgens werd overhandigd aan de commissaris van de koning.

https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/burgemeester/Profiel-nieuwe-burgemeester-1

Er is een vertrouwenscommissie ingesteld bestaande uit de tien fractievoorzitters samen met de gemeentesecretaris, de griffier en een wethouder. Begeleid door een extern specialistisch bureau zijn er individuele gesprekken gevoerd met de leden van de vertrouwenscommissie en overleggen geweest. Zo zijn we gekomen tot een definitieve profielschets waarin een ieder zich kan vinden. De Commissaris van de Koning, de heer John Berends, sprak zijn complimenten uit voor de opgestelde profielschets. Hij denkt dat er velen zullen solliciteren op zo'n uitdagende en aantrekkelijke functie. Het ligt in de bedoeling dat in een bijzondere raadsvergadering op 22 november de nieuwe burgemeester geïnstalleerd zal worden.

Motie Week van Respect

ChristenUnie ChristenUnie Lingewaal 21-03-2019 09:00

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1273046/1084246/Week van respect.jpgChristenUnie West Betuwe dient in de gemeenteraadsvergadering van 26 maart een motie in waarin voorgesteld wordt om als gemeente partner te worden van de Week van Respect. De Week van Respect is een initiatief van de Respect Education Foundation (REF), die in 2006 is opgericht door Rabbijn Soetendorp als beweging met als doel het verminderen van discriminatie en intolerantie in de samenleving. Dit is een succesvolle nationale beweging die veel breder is dan de recent voorgestelde “regenboog-gemeente”. De Week van Respect richt zich op alle doelgroepen in de samenleving die te maken hebben met discriminatie.

In de motie stelt de ChristenUnie dat we in een divers land leven waarbinnen de vele overeenkomsten en verschillen zorgen voor een enorme verrijking van onze samenleving, maar dit tóch niet altijd zo wordt gezien. Waar diversiteit -in alle opzichten- toeneemt, neemt tolerantie en acceptatie vaak af. Het persoonlijke gesprek wordt soms liever vermeden, waardoor er geen écht contact en verbinding plaatsvindt. Het gevolg is een samenleving waarin niet iedereen zichzelf kan zijn door afkomst, sekse, huidskleur, beperking, politieke voorkeur, seksuele geaardheid, sociale klasse of geloof.

Sinds 2006 zet REF zich zowel nationaal als internationaal in voor een inclusieve, veilige samenleving, waarin jongeren zich thuis en geaccepteerd voelen. Vanuit daar kunnen jongeren zich ontwikkelen en actief deelnemen aan de maatschappij. Dit doet REF door (toekomstige) leerkrachten, docenten en pedagogisch begeleiders van jongeren te voorzien van trainingen, lesmaterialen en projecten. Op deze wijze werkt REF aan sociale veiligheid en ondersteunt o.a. scholen concreet invulling te geven aan burgerschapsonderwijs. Jaarlijks wordt de nationale campagne Week van Respect georganiseerd; dit jaar van 4 – 10 november.

De ChristenUnie kiest voor vakinhoudelijke kennis in het waterschapsbestuur.

ChristenUnie ChristenUnie Lingewaal 13-03-2019 21:03

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1272493/1084246/verkiezingen waterschap logo.jpgOnze motivatie:. Op 20 maart kunt u tegelijkertijd met de verkiezingen voor Provinciale Staten ook gaan stemmen voor het Waterschap Rivierenland. Hierbij mag u gaan aangeven wat voor waterschap u wenst. De ChristenUnie staat voor een verantwoord waterbestuur, weloverwogen keuzes en beheersbare kosten. Daarom willen wij ons inzetten voor een waterschap wat dienstbaar is aan zijn inwoners en bedrijven. De ChristenUnie heeft daarbij het belangrijke christelijke vertrekpunt dat de zorg voor de aarde aan ons is toevertrouwd. Daar willen we goed mee omgaan, zodat we die ook goed door mogen geven aan onze kinderen Belang waterschap: Waterschap Rivierenland heeft de waterstaatkundige verzorging van onze regio tot doel, zoals de zorg voor hoogwaterbescherming, voldoende schoon water en het zuiveren van afvalwater. Dit zijn vaak ingewikkelde inhoudelijke taken. Het bestuur van het waterschap bepaalt ook hoeveel waterschapsbelasting onze inwoners moeten betalen.

Website ChristenUnie Waterschap Rivierenland

20 maart verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap.

ChristenUnie ChristenUnie Lingewaal 13-03-2019 09:32

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1272272/1084246/Gelders streekproduct.pngWoensdag 20 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en voor de Waterschappen. Op de websites van de ChristenUnie Gelderland en waterschap Rivierenland vindt u alle informatie over het belang van deze bestuursorganen. Op de lijst van Provinciale Staten staan ook twee kandidaten uit West Betuwe: Linda van Willigen en Govert van Bezooijen. Woensdag 13 maart tussen 12.30 en 14.30 uur rijdt de campagnebus / foodtruck van de ChristenUnie Gelderland door West Betuwe. We zijn van 12.30 - 13.00 uur in Herwijnen, van 13.15 - 13.45 uur in Haaften en van 14.00 - 14.30 uur in Beesd.

https://rivierenland.christenunie.nl/waterschap;   https://gelderland.christenunie.nl/

Wat heeft de ChristenUnie in de afgelopen jaren voor resultaten bereikt?

Waar maakte de ChristenUnie echt het verschil in de provincie Gelderland? We geven een aantal voorbeelden.

 - Weerbare overheid en weerbare samenleving

In de periode 2015-2019 heeft de ChristenUnie veel nadruk gelegd op ‘er is meer dan geld alleen’. Het begrip rentmeesterschap is in diverse beleidsterreinen verder uitgewerkt, zoals ruimtelijk rentmeesterschap, bijvoorbeeld bij de aanpak van leegstand. De ChristenUnie pleit ervoor om niet alleen met een financiële jaarverantwoording te komen, en ook de maatschappelijke effecten naar voren te brengen in de systematiek van de jaarcyclus.

- Bescherming van de Gelderse natuur

 Mede door de inzet van de ChristenUnie is er structureel extra geld beschikbaar gekomen voor het beschermen van de natuur. Het is fantastisch dat er zoveel mensen in Gelderland van de natuur kunnen genieten en dat willen we nog heel lang zo houden. Niet iedereen heeft profijt van al die natuur. Er zijn boeren die veel schade ondervinden van grazende herten, wroetende zwijnen en ganzen die komen overwinteren in Gelderland. De ChristenUnie heeft zich ingezet voor snelle en ruimhartige subsidieregels om boeren schadeloos te stellen als ze hier minder inkomen door hebben: een mooie oplossing voor zowel de boeren als de natuur in Gelderland.

-Tegengaan van voedselverspilling

Helaas gooien we nog steeds veel eten weg. De ChristenUnie heeft zich ingezet om eetbare producten uit Gelderland zoveel mogelijk ook op het bord te laten komen. Niet alleen het eten dat bij de boer vandaan komt, maar ook het geschoten wild uit de natuur. Ook heeft de ChristenUnie ervoor gepleit dat de geschoten ganzen zoveel mogelijk in de voedselketen worden opgenomen.

- Landbouw en economie

Samen met andere partijen heeft de ChristenUnie het initiatief genomen tot extra steun van het Gelders Familiebedrijven Gilde, om vooral familiebedrijven, het grootste deel van de bedrijven in Gelderland, ondersteuning te bieden bij bedrijfsopvolging.

- Oplossingen OV en provinciale wegen

Een motie van onder andere de ChristenUnie om meer focus te leggen op het hoofdfietsnet met goede aansluitingen op het OV en meer aandacht voor snelfietsroutes in de provincie Gelderland, is breed ondersteund.

- Leefbaarheidsprogramma/ sociaal domein

De ChristenUnie heeft ruimte gevraagd voor ondersteuning door de provincie van gemeenten bij opvang en integratie van asielzoekers, aandacht voor oudere werklozen, steun voor de aanpak van laaggeletterdheid, aandacht voor mobiele bereikbaarheid in onze provincie en de ontwikkeling van groene schoolpleinen.

- Energietransitie en verduurzaming

De ChristenUnie heeft speciaal aandacht gevraagd voor zonne-energie op bedrijfsdaken via de Gelderse Zoncoalitie.

Gemeenteraad weer voltallig. APV en begroting vastgesteld.

ChristenUnie ChristenUnie SGP PvdA Lingewaal 21-02-2019 15:15

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1264888/1084246/Linda raadslid WB kl f.jpgIn de gemeenteraadsvergadering van 19 februari zijn drie raadsleden beëdigd en twee burgerleden. Dit om de opengevallen plaatsen in te vullen die waren ontstaan door de benoeming van de wethouders. Voor de ChristenUnie kwam Linda van Willigen in de raad. Linda was de afgelopen 9 jaar raadslid in Lingewaal.

College en gemeenteraad zijn compleet. Voor onze fractie is Govert van Bezooijen nu wethouder in het college en wordt de raadsfractie gevormd door Fred Temminck (fractievoorzitter), Martha Kool en Linda van Willigen. Daarnaast hebben we drie burgerleden, te weten Wilma van Noord, Ineke Verheul en Anne van Rossum. Een mooi enthousiast team en met elkaar hopen we mooie dingen te doen voor onze nieuwe gemeente.

Na eerder twee besluitvormende raadsvergaderingen met een duidelijk formeel karakter, hebben we nu ook een besluitvormende raad gehad met meerdere bespreekpunten. De begroting werd besproken en de Algemene Plaatselijke Verordening, de APV. De begroting werd vooraf gegaan door een korte discussie en daarna unaniem vastgesteld. Een motie van de gezamenlijke oppositie partijen werd niet aangenomen, daar de coalitiepartijen van mening waren dat de strekking van de motie vrijwel geheel door het college al toegezegd was. Een motie van de Partij van de Arbeid mbt de aandelen Eneco die in het bezit zijn van de gemeente (vh Lingewaal) kreeg niet de meerderheid in de raad en werd verworpen. Vanuit de coalitie stemde alleen onze fractie voor, maar dat bleek niet voldoende omdat de oppositie ook verdeeld stemde. Toch is de inhoud van de motie heel realistisch gelet op de ontwikkelingen die er zijn mbt een aanstaande veiling van de aandelen eind 2019 of begin 2020. De praktijk zal leren dat deze motie toch aktueel wordt.

Het vaststellen van de APV nam veel tijd in beslag. Negen amendementen en vier moties werden er ingediend. Eigenlijk verwonderlijk als je bedenkt dat de intentie was om per direct een APV voor de hele gemeente vast te stellen die gebaseerd is op de drie APV's uit de vorige gemeenten en getoetst is aan het VNG model. Samen met de gemeenschap zou dan gewerkt gaan worden aan een nieuwe APV op maat, die in het najaar van 2019 vastgesteld moet worden. Soms leek het er op dat men deze laatste sessie maar over wilde slaan. Wij steunden o.a. een amendement dat meer ruimte in de exploitatie biedt aan para-commerciële dorpshuizen. We stemden tegen het vrijlaten van de horeca sluitingstijden. Met de SGP waren we hier wel in de minderheid. We hebben eerder gepleit voor een vaste eindtijd zoals die in Neerijnen en Lingewaal gold. Daar bleek geen meerderheid voor te zijn. Ons standpunt is vooral gebaseerd op onze zorg mbt overmatig alcohol gebruik/misbruik door jongeren (ook ouderen) met de schadelijke consequenties die dat heeft op welzijn van mensen. Alcohol gebruik leidt ook tot meer overlast in de vorm van geluidshinder en vandalisme. We zien het ook als een uitdaging voor onze raad om ihkv voornoemde problematiek na te denken over de problemen van alcohol en drugsgebruik binnen onze gemeente. Dat valt buiten de APV, maar we pakken deze zorg graag zo breed mogelijk op. De motie om tot een convenant met de horeca te komen, vinden we dan ook een goede zaak. Deze motie werd mede door ons ingediend en werd aangenomen.

Wethouders geïnstalleerd.

ChristenUnie ChristenUnie Lingewaal 30-01-2019 11:05

https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1263151/1084246/IMG_1081a.jpgIn de extra raadsvergadering van 29 januari zijn de wethouders van gemeente West Betuwe geïnstalleerd. Ook werd het coalitie akkoord gepresenteerd en de oppositie partijen agendeerden twee moties. Een lange avond. Wij wensen de wethouders een goede tijd toe, wijsheid, werkplezier en succes. Dit alles onder Gods rijke zegen.

Het werd een lange avond 29 januari. Van 20.00 - 21.00 uur de eerste voorronde vergaderingen over de APV en de begroting in twee parralelle sessies. Vervolgens om 21.15 uur de extra raadsvergadering. Op de agenda de presentatie van het coalitie akkoord en de beëdiging van de wethouders. De gezamenlijk oppositie bracht deze eerste vergadering al direct twee moties in. De eerste motie "De regenboog gemeente van de Betuwe" riep op om dagelijks de regenboogvlag naast de vlag van de gemeente te hijsen en om specifieke inzet voor de groep van LHBTI mensen.

Wij hebben als volgt gereageerd: "Voorzitter, de regenboog is voor de ChristenUnie allereerst het symbool van de trouw van onze Schepper. Ieder mens is uniek en waardevol. De regenboogvlag wordt nu gebruikt door zeer uiteenlopende groepen. De vredesbeweging en de LHBTI-groep zijn de bekendste.  

Voor de ChristenUnie is het vanzelfsprekend dat de gemeente zich aan de Grondwet houdt en wij niet zullen discrimineren.

Volgens ons zijn er geen aanwijzingen dat de LHBTI-groep in onze gemeente gediscrimineerd wordt. In zijn algemeenheid kan de gemeente daar niet echt iets aan doen als het buiten haar werkterrein valt (dus als bij de voetbal gediscrimineerd wordt, kunnen we daar niet tegen optreden, hooguit subsidies intrekken). Mensen kunnen wel zelf naar de rechter stappen.

Volgens ons zijn er ook geen aanwijzingen dat deze LHBTI-groep door de gemeente zelf gediscrimineerd wordt. Het is ons niet bekend dat daar klachten over binnengekomen zijn en/of een rapport daarover beschikbaar is.

Deze motie is dus niet op feitelijke zaken gebaseerd en meer een statement.

Als het een statement is, zien wij niet in waarom dit dan speciaal voor deze doelgroep moet gelden. Ons coalitieakkoord en ons eigen partijprogramma geven aan dat we een Inclusiegemeente willen zijn. Dat houdt in dat iedereen meetelt en meedoet. Daar valt deze groep mensen dus ook onder.

Het lijkt ons eerder discriminerend ten opzichte van andere minderheden als wij speciaal voor de LHBTI-groep iedere dag een vlag gaan hijsen (en wellicht een rapport gaan bijhouden). Dan moeten we dat ook doen voor gehandicapten, mensen met syndroom van Down (abortus), vluchtelingen, kleurlingen, vrouwen, kinderen, religieuze minderheden etc.

Vandaag start de week van “het vergeten kind”. Denk aan ongeboren kinderen, kinderen in prostitutie, kinderen  in vechtscheidingen, etc. Net zo belangrijk om aandacht voor te hebben. Ik noem u nog een andere minderheid, die van het Joodse volk. Joden in Nederland worden vandaag de dag daadwerkelijk bedreigd en gediscrimineerd. Zij kunnen nauwelijks veilig over straat. Onvoorstelbaar gelet op onze eigen geschiedenis. Er zijn mensen die zelfs de holocaust ontkennen. Komt er ook een motie om de Joodse vlag, de vlag van Israël, te hijsen?

Voorzitter, nogmaals, wij zijn een inclusie gemeente. Iedereen telt mee, iedereen doet mee. We kunnen geen onderscheid maken met andere minderheden. Wij wijzen deze motie dan ook af.

De tweede motie betrof de bestuurlijke uitvoerings agenda. In goed overleg nam de oppositie deze motie terug om die in een volgende vergadering opnieuw in te dienen. Dan is het college voltallig en kan er op de juiste manier gereageerd worden.