Nieuws van politieke partijen in Maasdriel inzichtelijk

228 documenten

Afsluiting BBQ Raad Zaltbommel

VVD VVD Maasdriel 19-07-2021 01:06

Afsluiting BBQ Raad Zaltbommel

https://bommelerwaard.vvd.nl/nieuws/45021/afsluiting-bbq-raad-zaltbommel

De laatste dag voor het reces hebben we gezamenlijk afgesloten met de Raad van Zaltbommel, het College en de Griffie onder het genot van een heerlijke BBQ aldaar. Fijn om met elkaar, ook juist even zónder alle politieke onderwerpen, het goede gesprek te voeren over ons andere dagelijkse leven… J

Werkbezoek bij Artisan in Nieuwaal

VVD VVD Maasdriel 19-07-2021 01:04

https://bommelerwaard.vvd.nl/nieuws/45020/werkbezoek-bij-artisan-in-nieuwaal

Afgelopen week zijn we op werkbezoek geweest bij Artisan Nieuwaal. Op uitnodiging van 3 jonge ondernemers, Wilco Verhoeven (Artisan), Koen Kreling (Diamond Flowers) en Rick van de Werken (RiverFlowers), kregen we een uitgebreide rondleiding door de kassen en hebben we een goed gesprek gevoerd over de toekomst van de tuinders in de Bommelerwaard. Onderwerpen als huisvesting arbeidsmigranten, ontwikkelingen in de glastuinbouw, innovatief ondernemen en bouwen aan een gezonde groei in het kader van duurzaamheid zijn uitvoerig besproken en leverden mooie input op voor zowel de toekomstige politiek als ook ideeën voor de bedrijfsvoering en het proces waar deze heren elke dag mee te maken hebben. Vanuit de VVD waren we aanwezig met een aantal van onze leden, burgerraadsleden, de fractie én onze voorzitter van het bestuur. Mooi om te zien dat we vanuit al onze gelederen met elkaar het hier konden hebben over hetgeen we als VVD ook naartoe willen, duurzame groei en vitale ontwikkeling!

Omgevingsvisie

VVD VVD Maasdriel 19-07-2021 01:02

Duurzame groei en vitale ontwikkeling

https://bommelerwaard.vvd.nl/nieuws/45019/omgevingsvisie

Duurzame groei en vitale ontwikkeling

 

Voorzitter, dat is samengevat het antwoord op de vraag die gesteld wordt vanuit de omgevingsvisie. En daarop zullen we meer in detail in deze eerste termijn antwoord geven vanuit de vragen die gesteld zijn in de voorbereiding.

 

Vooruitlopend daarop willen we alvast een aantal punten benoemen die binnen de omgevingsvisie van belang zijn voor de VVD. Voorzitter, dan heb ik het allereerst over wonen:

 

1.    Wonen:

Iets wat zich geleidelijk ontwikkeld, organische groei, zoals de jaarringen van de boom. Dit betekent een evenwichtige uitbouw van de woonomgeving waarbij het van belang is dat inbreidingslocaties zorgvuldig worden benut. Primair inbreidingslocatie gebruiken alvorens uitbreidingslocatie in te gaan zetten. We zijn immers een landelijke gemeente en die wordt om die kernkwaliteit ook gewaardeerd.

 

2.    Economie:

Een kennisintensieve economie, mogelijkheden dienen zich aan aangezien we een krachtige glastuinbouw hebben, veel kansen voor robotisering, jonge ondernemers die het stokje overnemen en ruimte geven aan die ondernemers die ook verantwoording willen en durven af te leggen aan de omgeving. Daarnaast is het wat de VVD betreft belangrijk dat de uiterwaarden langs de Maas ook duidelijk een agrarische functie hebben. Deze zitten grotendeels niet in het Gelders natuurnetwerk (bevoegdheid Provincie) en het kan niet zo zijn dat eigen gemeenten grondgebonden bedrijven eigendommen “ontgrond”.

Een belangrijke economische factor die ook in ruimtelijk opzicht een stevig beslag legt op onze omgeving is de glastuinbouw. LTO en een groep jonge ondernemers zijn de discussie gestart en zijn bezig met een visie die zeer binnenkort beschikbaar is. Graag zou ik zien dat de resultaten van deze positieve aanpak meegenomen worden.

 

3.    Verkeer:

Wegennet, hierin hebben we nieuw staand beleid in het GVVP en het Masterplan fietspaden. Voorzitter, de VVD blijft een groot voorstander van de uitvoering van dit beleid. En we zien ook dat hier hard aan de uitvoering gewerkt wordt. We gaan er dan ook van uit dat het verkeersbeleid als harde randvoorwaarde in de omgevingsvisie terecht komt. 

 

4.    Duurzaamheid:

We hebben een zon- en windbeleid vastgesteld wat hele helder kaders geeft voor het gebruik van zon- en wind. De VVD wil graag deze ambities waarmaken. We moeten de rommel van onze generatie echt opruimen voor onze kinderen. Ruimtemogelijkheden zijn vastgelegd in kansenkaarten, zon- en windladders. En samen met de ruimte die nodig is voor klimaatadaptatie moet dat naar ons idee 1 op 1 in de visie terecht komen.

 

Voorzitter, de vragen vanuit de opdracht beantwoorden we vanuit de VVD als volgt:

 

1.    Hoe kijkt u aan tegen de manier waarop wij de kernopgave uitwerken in de werkvisie?

 

Wat de VVD betreft gaat het daarin om een goede balans tussen richting geven en mate van detail. Details zijn al vaak terug te vinden in nieuw staand beleid, denk hierbij bijvoorbeeld aan het reeds aangehaald recent vastgesteld beleid voor zon- en windenergie en het GVVP en het masterplan fietspaden als het gaat over verkeer.

 

2.    De thema’s gezondheid en klimaat zien wij gezien hun urgentie en vele raakvlakken met overige opgaven als “leidende” thema’s in de omgevingsvisie. Dit motiveren wij bij het kopje “samenhang tussen kernopgaven: leidende thema’s”. Ziet u deze thema’s ook en ziet u daarnaast nog andere thema’s?

 

Alles rondom klimaat heeft impact op de omgeving heel specifiek denken wij aan de noodzakelijke aanpassingen voor klimaatadaptatie en dus de energietransitie die wij als VVD hoge prioriteit willen geven. Naast deze twee thema’s ziet de VVD ook het thema wonen als belangrijk thema zoals ik aan de start van mijn betoog als aangaf. Wonen betekent voor ons gezond wonen, in een groene omgeving. En de korte termijn financiële en ruimte offers wegen zeer zeker op tegen de lange termijn baten. Nu investeren in groene wijken, kost extra maar levert op de lange termijn een gezond leefklimaat op!

 

3.    Botsende belangen

 

Bij voorkeur benutten we bestaande woongebieden ook al gaat dat lastiger dan de wellicht meer makkelijker benutting van het landelijk gebied. Hierbij vergt inbreiding een gedegen planning van planontwikkeling en het meenemen van de bevolking. Kortom, goed en heldere communicatie vooraf en afstemming m.b.t. alle partijen. Belangen dienen altijd zorgvuldig afgewogen te worden, aanhaken aan het hogere doel, zijnde die organische groei. Op die manier kun je wat de VVD betreft goed en zorgvuldig afwegen.

 

Daarnaast blijft het voor de VVD van belang dat we de evenwichtige ontwikkelingen ook per kern terug zien.

 

4.    Waar staat de gemeente Zaltbommel over 20 jaar?

 

Zaltbommel is de gemeente van historie waar dag-in dag-uit ook gebouwd wordt hieraan. We zijn trots op ons verleden en in het heden zodanig bezig dat we dat in de toekomst kunnen blijven zijn. Elke keer voeg je iets toe, bijvoorbeeld de ontwikkeling van de Buitenstad. En zo gaan we ook om met onze bedrijventerreinen die vitaal zijn en over 30-40 jaar geen revitaliseringsvraag zullen hebben omdat ze simpelweg bij de tijd zijn gebleven. Kortom we willen een duurzame, bijdetijdse gemeente zijn waarbij we voorloper zijn in een aantal speerpunten van de economie. We willen voldoende faciliteiten hebben om inwoners te boeien en te binden en ook aantrekkelijk te zijn én te blijven voor toekomstige werkgevers en werknemers. We kiezen als VVD niet voor een monocultuur. VVD kiest voor een goede balans tussen werk, wonen en vrije tijd. Een gezonde mix die elkaar versterkt. En daarbij leggen we accenten: Voor wonen benutten we de kracht van onze landelijke gebied en onze groene omgeving. Voor werk zoeken we de ontwikkeling in duurzaamheid, innovatie en kennisontwikkeling. En voor toerisme bedienen we de Verbindingszoeker, Inzichtzoeker en Stijlzoeker (versie toerismebeleid Bommelerwaard)en zijn we niet interessant voor de busladingen toeristen die een selfie maken bij Loevestein en vervolgens snel doorrijden naar Kinderdijk.

 

5.    Titel

 

Voorzitter, ik sluit daarom af met hoe ik begonnen ben. We willen graag een omgevingsvisie die invulling geeft aan onze ‘Duurzame groei en vitale ontwikkeling’. 

Perspectief nota 2021

VVD VVD Maasdriel 09-07-2021 08:03

De bijdrage van Danielle van der Wiele, fractievorzitter VVD Zaltbommel, voor de perspectiefnota 2021.

https://bommelerwaard.vvd.nl/nieuws/44915/perspectief-nota-2021

Perspectiefnota 2022

 

Voorzitter,

 

De VVD staat voor Duurzame groei en vitale ontwikkeling.

 

Inleiding

We lezen en zien dat het financieel goed gaat met onze gemeente. Een mooi moment om stil te staan bij hoe dat is ontstaan en vooral, hoe dat zo vast te houden. Op die twee pijlers hebben we onze inbreng van vanavond dan ook gericht. Terugblikken en vooruitkijken.

 

Het zit in onze aard om het stuur in eigen hand te nemen. Dat heeft Zaltbommel goed gedaan. Met het sociaal domein hebben we echt onze eigen weg gekozen, en met goed resultaat. Met duurzaamheid hebben we eenzelfde zelfverzekerde aanpak gekozen. Een aanpak die bij ons past.

 

Wij maken onderdeel uit van een nationale partij . Een partij die zegt: ‘Lokaal,  tenzij…’ Dus lokaal wat lokaal kan. Want dat levert een combinatie van lagere kosten, betere kwaliteit en hogere inwonerstevredenheid op. Maar als het nationaal of provinciaal geregeld moet worden zijn ook de lijnen er om daar invloed te hebben en zaken aan te pakken.

 

We zien ambitie en daadkracht. We zien ook de afgelopen jaren bij de jaarstukken budgetten worden overgeheveld naar volgende jaren. Onze vraag is, wat is het effect hiervan op de lange termijn?

Daarnaast geeft u aan dat de gemeente Zaltbommel financieel gezond is, wat een mooie uitkomst is, zeker na een bijzondere periode van een pandemie met haar gevolgen. Toch vragen wij ons binnen de VVD af voor hoe lang we financieel gezond zijn en blijven. Kan de wethouder daar iets over zeggen? Hoe gaat het college ervoor zorgen dat we ook de komende jaren financieel gezond blijven?

Voorzitter, een aantal onderwerpen hebben we onder de loep genomen omdat we nu eenmaal keuzes moeten maken in waar we als VVD op inzetten.

Wonen Wonen betekent voor ons gezond wonen, in een groene omgeving. Nu investeren in groene wijken, kost extra maar levert op de lange termijn een gezond leefklimaat op!

Nederland kampt met een woningtekort van 1 miljoen woningen. Met name voor starters en senioren is het onmogelijk om een betaalbaar huis te vinden. Zo ook de gemeente Zaltbommel. Er zijn lange wachtlijsten als het gaat om sociale huur, er is een tekort aan middenhuurwoningen en de woningen die in eerste instantie betaalbaar zijn voor starters worden met flinke bedragen overboden. Wat de VVD betreft is het zaak zo snel en zo veel mogelijk te bouwen naar behoefte. In de behoefte aan betaalbare woningen wordt momenteel te weinig voorzien. Die taak wordt voornamelijk neergelegd bij projectontwikkelaars, die goedkope bouw vaak als een kostenpost zien. Wij waren en zijn van mening dat Zaltbommel extra middelen moet inzetten om starters te helpen bij het verwerven van een betaalbare woning. Dit om te voorkomen dat er nog meer jongvolwassenen uitwijken naar andere gemeenten. Bouwen van betaalbare woningen zorgt bovendien dat sociale huurwoningen, die nu nog bezet worden door mensen waarvoor de stap naar een koopwoning financieel te groot is, vrijkomen. Met het financieel ondersteunen van de bouw van goedkopere woningen en het helpen van starters, wordt een deel van de problemen in de sociale huursector opgelost. We zijn dan ook blij met het verhogen van het aantal starterswoningen en de startersleningen en meerdere zaken uit de Woonvisie. We zijn goed bezig, maar mogen zeker niet verslappen!

Binnenstad In tegenstelling tot in andere gemeenten, waarbij er helaas horeca failliet is gegaan, komt er in onze gemeente relatief veel horeca bij. Het komt op deze manier toch aardig in de buurt van een bruisende binnenstad, ondanks de Corona pandemie. Het toerisme is de laatste jaren toegenomen en dit zorgt ervoor dat ondernemers meer risico’s durven te nemen. Ook het feit dat de gemeente een steeds meer faciliterende rol heeft aangenomen, draagt bij aan een groeiende economie. Verzoek aan het College om deze houding vast te houden. Ook al lijkt het er nu op alsof Corona achter de rug is, de ondernemers kunnen de aankomende tijd nog wel wat steun gebruiken – en dan bedoelen wij met name het vragen of er hulp kan worden geboden en het meedenken in oplossingen in plaats van problemen.

Boulevard Buitenstad Zoals wij ook al in de raad aangaven, kunnen wij niet wachten op de Buitenstad. Een mooie plek waar meer dan 300 woningen komen en waarbij de schop wat ons betreft niet snel genoeg de grond in zal gaan. Wat de VVD betreft van groot belang is, is dat er een goede verbinding met de binnenstad zal zijn. Een bruisende binnenstad én buitenstad die elkaar vooral versterken. De VVD pleitte meermaals voor een goede verbinding tussen deze twee en is dan ook zeer te spreken over de in de nota benoemde Boulevard Buitenstad.

Bossche Poort De gebiedsontwikkeling Bossche Poort heeft wat de VVD betreft hoge prioriteit. Het is een grote impuls voor de binnenstad. Onze fractie heeft zich jaren gestoord aan het armoedige aanzien van de huidige Bossche Poort. Het is en blijft één van de ingangen van onze mooie vestingstad en zoals het er nu uitziet, is dat geen visitekaartje.

Spoorviaduct Al sinds de start van deze raadsperiode heeft onze fractie het over meerdere zaken rondom het station gehad. De verkeerssituatie hieromheen had ook zeker onze aandacht. Het was voor ons soms een groot vraagteken hoe alles daar elke dag (net) goed kan gaan. We zijn dan ook enthousiast dat hier aandacht voor is en er nu eindelijk iets gaat gebeuren. Dat is de investering wat ons betreft dan ook meer dan waard.

 

MFA + woningbouw Brakel

Het nu investeren in voortijdige reparatie en het lostrekken van wonen en het MFA an sich is wat de VVD betreft een mooie zet in de goede richting. De tijd heeft ons inmiddels ingehaald voor wat nodig is. Het geduld van de inwoners van Brakel is in de afgelopen jaren aardig op de proef gesteld. De situatie m.b.t. grond, kavels, geiten, bouwen en repareren, keuzes en dan met name de juiste keuzes daarin maken en prioriteiten stellen is een complex proces wat niet altijd voor snelheid en efficiëntie heeft gezorgd. En toch worden er nu stappen gemaakt en wat de VVD betreft moet daar nu dan ook de focus op liggen. Goede en heldere communicatie naar alle betrokken partijen, de keuze maken wat de VVD betreft voor scenario 3, het realiseren van scholen én voetbalvereniging op 1 gezamenlijke locatie en deze verder uitwerken. En graag met gepaste snelheid, uiteraard niet ten koste van alles maar stappen vooruit en deze in een duidelijk proces aangeven bij alle betrokken partijen en inwoners.

 

Veilige en kwalitatief goede wegen

Ons wegennet ligt er goed bij. Voor de fietsers wordt het met de dag beter dankzij de voortvarende uitvoering van het Masterplan fietspaden. Een netwerk aan veilige vrij liggende fietspaden is het doel, voor wat betreft de VVD ook met de juiste prioriteit: De wegen waar onze jeugd over fietst naar de scholen tot aan het schoolplein is terecht het eerste doel gevolgd door routes voor recreanten en woon-/werk. Veiligheid, gezondheid en duurzaamheid worden hiermee gediend. We zijn dan ook verheugd dat het college ook een voorbereidingskrediet voorstelt voor de Bergsche Maasdijk.

Veiligheid is ook gediend met het snel reageren op signalen van inwoners zoals in het geval van de vrachtwagen omleidingen in Kerkwijk-Bruchem. Ook dit werk in uitvoering kan spoedig worden afgerond zodat na de zomervakantie en voor de regenachtige herfst we hier een veiligheidssprong hebben gemaakt.

 

Duurzaamheid Dankzij een helder programma hebben zit de snelheid er goed in. Zon- en windbeleid en een RES bod met goede onderbouwde keuzen. Liever 3,5 windturbines extra dan vele velden vol met zonnepanelen. We kijken uit naar de tweede helft van dit jaar waarin we het lokaal energiebedrijf, de tendersystematiek voor wind, de mogelijkheden voor kleine windturbines, het laadpalenbeleid en de warmtetransitie nog op de agenda staan. Ook zijn we verheugd bij het ontstaan van energiekringen. Enthousiaste inwoners die meedenken en meedoen, kan het mooier?

 

We verwelkomen ook de aandacht voor de noodzakelijke aanpassingen voor klimaatadaptatie. Hittestress, wateropvang -opslag en -afvoer. Dit zijn belangrijke onderwerpen waar we terecht in investeren. Voorkomen is beter dan genezen. De VVD vindt dat onze gemeente de koers moet varen die bij onze situatie past. En gelukkig hebben we deze ruimte. De perspectiefnota geeft deze lijn ook aan. Wij onderstrepen dit graag.

 

Afsluiting

Voorzitter, ik kom hiermee aan het eind van mijn betoog. Dankbaar voor de financiële stabiliteit van onze mooie gemeente en uitkijkend naar de mogelijkheden van de nieuwe ontwikkelingen die we ook hierin voorbij hebben zien komen. Kortom, duurzame groei en vitale ontwikkeling, iets wat we graag zien bij de VVD!

Glastuinbouw

VVD VVD Maasdriel 26-04-2021 10:45

https://bommelerwaard.vvd.nl/nieuws/43992/glastuinbouw

De beleving van een groot deel van onze tuinders is dat destijds niet de juiste verbinder is neergezet om het Projectbureau (PHTB) goed zijn werk te laten doen. De taak om verschillende partijen te verbinden in een complexe situatie binnen en schakel tussen Provincie, gemeente én de ondernemers is voor veel tuinders niet helemaal tot een goed einde gebracht. In de afgelopen 10 jaar heeft dit gezorgd voor onrust en heeft soms meer gezorgd voor tegenstellingen dan samenwerking.

 

Het gevoel overheerst dan ook dat alle ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden tot stand zijn gekomen door de provincie en de ondernemers. De verplaatsing subsidie van de provincie heeft hier veel aan bij gedragen. Wat positief is, is dat de laatste 10 jaar er dus zeker sprake is van ontwikkeling! Er zijn nieuwe kassen gebouwd en deze zijn ook beter gesitueerd. Maar ook oude kassen vaak in en rond de dorpen afgebroken om ruimte te maken voor woningbouw.  Er is dus meer gekeken naar de landschappelijke inpassing. Ook alle plannen voor fietspaden,  wegen,  struinroutes , rotondes, zijn allemaal tot stand gekomen met de provincie. Dus de PHTB kunnen we missen. De laatste ontwikkelingen en lopende zaken kunnen wat ons betreft nog tot stand gebracht worden door de nieuw aangestelde man in de hoop dat deze man meer een verbindende rol kan neerzetten dan zijn voorganger.

Om het efficiënt in te vullen moet er ergens sturing gegeven worden. Qua organisatie moet er een verbinder zijn, op meerdere vlakken is het noodzaak om verschillende zaken als huisvesting arbeidsmigranten, ruimtelijke aspecten, opgaven vanuit de omgevingsvisie, met elkaar in verbinding te brengen en gezamenlijk hierin slagen te maken, niet afzonderlijk.

 

De glastuinbouw is op zoek naar extra ruimte om vooral de behoefte over 5 tot 15 jaar in te kunnen vullen. Belangrijk is dat vast gehouden wordt aan clustering om aan te kunnen sluiten bij de bestaande riolering, energievoorziening en mogelijk CO2 in de toekomst.

 

Opheffing van de PHTB kan wat de VVD betreft alleen als de lopende zaken eerst worden afgehandeld en er aansluitend een overdracht is naar de gemeente. Voor de toekomst doet de VVD de oproep om te zorgen voor een commissie/overlegorgaan tussen de gemeente, Provincie én de ondernemers. Het meest belangrijk is dat er goed vervolg komt op PHTB. De glastuinbouw beseft heel goed dat er regie nodig is om de ruimte efficiënt in te vullen en dat er (nog) maatschappelijke opgaven liggen op gebied van inpassing en infrastructuur. Wat wel steeds wordt aangegeven is de starre houding van PHTB nu en de warrige chaos vaak vanuit de ODR. De ODR lijkt op dit moment veelal een passieve houding aan te nemen m.b.t. huisvesting op de bedrijven door bijvoorbeeld onbekendheid met de fysieke locatie; Bij een kleine afwijking volgt direct een afwijzing van de vergunning, terwijl we juist een meer actieve houding mogen verwachten, en ook nodig hebben in deze tijd om samen met de ondernemer te komen tot een aanvraag die wel de toets kan doorstaan. (Dus eigenlijk meer van nee naar ja mits). We zijn nu eenmaal steeds meer in een juridische samenleving terecht gekomen, echter, de opvolging van de PHTB moet vooral kloven kunnen dichten en oplossingsgericht zijn.

 

De toekomst van de tuinbouw in de (west) Bommelerwaard die kan nog wel wat ruimte gebruiken. We mogen trots zijn op de jeugd die klaarstaat om als ondernemers aan de slag te gaan. We hebben de meest moderne en grote bedrijven van Nederland, allemaal toonaangevende bedrijven in Nederland.

 

Men kijkt vanuit andere gebieden jaloers naar wat de tuinders in samenwerking met Gemeente en Waterschap voor elkaar hebben gekregen wat betreft de riolering. Daar hebben enkele tuinders zich voor ingezet wat ervoor gezorgd heeft dat er nu een tuinbouw riolering komt wat uniek is in Nederland. Als onze tuinders de ruimte krijgen om te ondernemen met ondersteuning van Gemeente en Provincie, en ze ook echt een rol en een plaats daarin krijgen, dan komt het goed. We hebben in de Bommelerwaard goede vooruitziende ondernemers, dat die willen we graag  houden. De jeugd staat klaar, om het over te nemen, maar moet wel de kans krijgen. En dát hebben we nodig voor een goede toekomst in de glastuinbouw van de Bommelerwaard!

 

Vragen die we gesteld hebben aan de wethouder:

Hoe ziet de ontwikkeling van de werkgelegenheid het komend decennium eruit, denk aan automatisering en robotisering. Binnen de sector zijn daar verschillende geluiden over. Hoe ziet de wethouder dit, wordt dit meegenomen in de plannen voor de toekomst?

 

Hoe gaan we de resterende tuinbouwgrond bestemmen? Bij recht? En wat gebeurt er met het stuk grond bij Maasdriel?

 

Hoe ziet de wethouder de financiële afrekening voor zich? Hoe gaat het straks met de financiële beëindiging? Kan de wethouder daar al inzicht over geven? En kunt u toezeggen dat we niet de opgave van Maasdriel voor onze rekening krijgen door bijvoorbeeld een centrumregeling?

 

Waar zit de ruimte als het gebied vol is? En hoe verhoudt zich dat met de ruimte die nodig is voor de energie transitie(windmolens en zonnepanelen), tuinders die mogelijk in de weg zitten voor uitbreiding woningbouwen andere vormen van nieuwe infrastructuur?

 

Hoe gaat de wethouder ervoor zorgen dat de huisvesting van arbeidsmigranten, waarvan de VVD én veel bewoners uit de dorpen, voorstander van zijn om deze toch vooral ook te plaatsten bij de tuinders daar waar mogelijk, dat dit minder stroef verloopt en dat de samenwerking en vooral de communicatie met de ODR beter gaat verlopen dan nu?

Schriftelijke vragen VVD; Betaalbare woningen voor starters.

VVD VVD Maasdriel 12-04-2021 00:25

Isabel Plessius, gemeenteraadslid van de VVD in Zaltbommel heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College over betaalbare woningen voor starters.

https://bommelerwaard.vvd.nl/nieuws/43804/schriftelijke-vragen-vvd-betaalbare-woningen-voor-starters

https://bommelerwaard.vvd.nl/nieuws/43804/schriftelijke-vragen-vvd-betaalbare-woningen-voor-startershttps://bommelerwaard.vvd.nl/nieuws/43804/schriftelijke-vragen-vvd-betaalbare-woningen-voor-starters

SCHRIFTELIJKE VRAGEN VVD

Datum: 12 april 2021

Aan de voorzitter van de raad

Onderwerp: Betaalbare woningen voor starters

 

Nederland kampt met een woningtekort van 330.000 woningen. Met name voor starters en senioren is het moeilijk om een betaalbaar huis te vinden. Er is sprake van hoogoplopende huizenprijzen en huizen zijn vaak al verkocht voordat er geboden kan worden. Dit is niet alleen een probleem van de randstad, ook Zaltbommel kampt hiermee. Er zijn lange wachtlijsten als het gaat om sociale huur, er zijn hoge prijzen als het gaat om middenhuur en de woningen die in eerste instantie betaalbaar zijn voor starters worden met flinke bedragen overboden. De lage -of zelfs negatieve- rente maakt woningen tot aantrekkelijke beleggingen. De middenhuursector lijkt nauwelijks te bestaan. Wat de VVD betreft is het zaak zo snel en zo veel mogelijk te bouwen naar behoefte. In de behoefte aan betaalbare woningen wordt nu te weinig voorzien. Projectontwikkelaars krijgen die betaalbare bouw vaak niet rondgerekend door eisen aan sociale huur en verduurzaming. Wij vinden dat Zaltbommel extra middelen moet inzetten om starters te helpen bij het kopen van een betaalbare woning. Dit om te voorkomen dat er nog meer jongvolwassenen uitwijken naar andere gemeenten. Bouwen van betaalbare woningen zorgt bovendien dat sociale huurwoningen, die nu nog bezet worden door mensen waarvoor de stap naar een koopwoning financieel te groot is, vrijkomen. Met het financieel ondersteunen de bouw van betaalbare woningen en het helpen van starters, zal ook een deel van de problemen in de sociale huursector worden opgelost.

De fractie van de VVD heeft de volgende vragen aan het College met het verzoek deze te beantwoorden:

1.    Bent u het met de VVD eens dat een betaalbare woning belangrijk is voor iedereen?

2.    Ziet het College, net als de VVD, dat onze jongeren uitstromen uit onze gemeente, terwijl er steeds meer mensen komen wonen van buiten onze gemeente?

3.    Heeft het College in kaart hoe veel vraag er specifiek is naar starterswoningen? Zo ja, om hoe veel woningen gaat dit en lukt het de gemeente te voldoen aan deze vraag? Zo niet, kan het College zorgen voor een inventarisatie en de resultaten hiervan zo snel mogelijk met ons delen?

4.    Landelijk wordt er op meer dan de helft van de huizen meer geboden dan de vraagprijs. Over welk percentage gaat dit in de gemeente Zaltbommel? Bent u het met de VVD eens dat overbieden het voor de starters moeilijk (wellicht zelfs onmogelijk) maakt om een huis te kopen?

5.    Hoe wordt er bij nieuwbouwprojecten omgegaan met overbieden? Gelden hiervoor beschermende regels voor onze starters?

6.    Kunt u aangeven hoeveel startersleningen er in 2018, 2019, 2020 en het eerste kwartaal van 2021 verstrekt zijn aan onze eigen starters?

7.    De VVD stelde al eerder dat deze startersleningen niet genoeg toereikend zijn. Hoe kijkt het College aan tegen de huizenprijzen ten opzichte van onze startersleningen?

8.    De verwervingskostendrempel is normaliter gelijk aan de NHG-grens. Op dit moment ligt de gemiddelde vraagprijs van een koopwoning in Zaltbommel op 388.000 euro en de NHG-grens op 325.000 euro. Onze startersleningen reiken tot 200.000 euro. Is het College het met de VVD eens dat onze startersleningen moet worden opgerekt? Kan het College in kaart brengen hoe onze grens kan worden opgerekt naar bijvoorbeeld 250.000 euro, 300.000 euro of de NHG-grens en de resultaten hiervan zo snel mogelijk met ons delen?

9.    In veel gemeenten wordt bedongen dat nieuwbouwwoningen uitsluitend gebruikt kunnen worden voor eigen bewoning. (de zogenaamde zelfbewoningsplicht) Hoe gaat Zaltbommel hiermee om? En, mocht die eis ook hier gehanteerd worden, hoe wordt daarop gecontroleerd?

10. Ziet het College aanvullende oplossingen om onze starters op de woningmarkt meer kansen te bieden? Zo ja, welke?

Fractie VVD

Isabel Plessius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schriftelijke vragen VVD "School duwt kinderen ongevraagd uit de kast"

VVD VVD Maasdriel 30-03-2021 08:36

Schriftelijke vragen VVD "School duwt kinderen ongevraagd uit de kast"

https://bommelerwaard.vvd.nl/nieuws/43647/schriftelijke-vragen-vvd-school-duwt-kinderen-ongevraagd-uit-de-kast

Datum: 29 maart 2021

Aan de voorzitter van de raad

Onderwerp: “School duwt kinderen ongevraagd uit de kast”

Afgelopen vrijdag verscheen er in het NRC een artikel over de misstanden op het Gomarus in Gorinchem. Daarin werd gesteld dat homoseksuele kinderen hun geaardheid kenbaar moesten maken, omdat de school dat anders voor hen zou doen. Wat de VVD betreft is iedereen gelijk en moet niemand worden beperkt in de ontwikkeling van zijn of haar leven. Individuele vrijheid, gelijke rechten en elkaar respecteren staan bij onze partij hoog in het vaandel. Onder andere LHBTI’ers verdienen wat ons betreft juist meer bescherming. Hoe daar, zoals in het artikel beschreven, mee om is gegaan, is onaanvaardbaar.

De fractie van de VVD heeft de volgende vragen aan het College met het verzoek deze te beantwoorden:

1.    Is het College op de hoogte van het artikel “School duwt kinderen ongevraagd uit de kast” uit de NRC van 26 maart j.s.?[1]

2.    Is het College het met de VVD eens dat kinderen aangespreken op hun seksuele geaardheid ontoelaatbaar is?

3.    Wordt er op de vestiging van het Gomarus in Zaltbommel gewerkt met een (externe) vertrouwenspersoon? Zo niet, zou de gemeente eropaan kunnen dringen deze in het leven te roepen?

4.    Is het College bereid hier zo snel mogelijk de onderwijsinspectie op te zetten en te onderzoeken of de in de artikel benoemde misstanden zich ook op de vestiging van het Gomarus in Zaltbommel voordoen? Zo ja, wanneer kunnen wij daarvan de bevindingen verwachten?

 

Namens de Fractie VVD

Isabel Plessius

Stichting Kinderen van de Voedselbank

VVD VVD Maasdriel 30-03-2021 08:30

Schriftelijke vragen VVD met ZVV over "Stichting Kinderen van de Voedselbank"

https://bommelerwaard.vvd.nl/nieuws/43646/stichting-kinderen-van-de-voedselbank

Datum: 22 februari 2021

Aan de voorzitter van de raad

Onderwerp: ‘Stichting Kinderen van de Voedselbank’

Verzoekt het College de volgende vragen te beantwoorden:1. Heeft het College in kaart hoeveel kinderen in onze gemeente onder de armoedegrens leven? Zo ja, hoe veel zijn dit er? Zo niet, waarom niet?2. Wat treft het College aan maatregelen om ervoor te zorgen dat deze kinderen niet buiten de boot vallen? Hoe ziet de uitwerking van de motie ‘Kindpakket’ die unaniem werd aangenomen in 2016 eruit?3. Uit onderzoeken is gebleken dat als een kind jarenlang op “oude” kleding moet leven, het kind vaak het mikpunt van pesterijen in de buurt en op school is en vaak sociaal gezien wordt buitengesloten. Stichting Kinderen van de Voedselbank zet zich daarom belangeloos in om ervoor te zorgen dat kwetsbare kinderen goede en nieuwe kleding kunnen dragen. Is het College bekend met deze stichting?4. Is het College het met VVD/ZVV eens dat we er als gemeente alles aan moeten doen om ervoor te zorgen dat kinderen niet de dupe worden van de keuzes van hun ouders? Zo ja, is het College bereid in gesprek te gaan met Stichting Kinderen van de Voedselbank?Zo niet, waarom niet?

Toelichting: De armoedecijfers in Nederland stijgen, gezien de huidige crisis is de kans aannemelijk dat deze cijfers nog verder omhoog zullen gaan. De VVD en ZVV hechten veel waarde aan eigen verantwoordelijkheid, echter is het zeker voor kinderen geen keuze om in armoede te leven. Als kind opgroeien in armoede heeft gevolgen voor je verdere leven. Je gezondheid, je ontwikkeling als persoon, je kansen in de maatschappij en je opleiding. Dit is niet sociaal rechtvaardig. Stichting Kinderen van de Voedselbank zet zich belangeloos juist in voor deze kinderen. In de vorm van duurzame kleding en schoeisel, maar ook in de vorm van cadeautjes. Beide fracties zijn bij deze stichting op bezoek geweest en zien graag een samenwerking tussen onze gemeente en deze stichting.

Namens de fracties van VVD en ZVV,Isabel Plessius en Wilco den Hartog

Schriftelijke vragen pinautomaat op de markt in Zaltbommel

VVD VVD Maasdriel 30-03-2021 08:25

Schriftelijke vragen pinautomaat op de markt in Zaltbommel

https://bommelerwaard.vvd.nl/nieuws/43645/schriftelijke-vragen-pinautomaat-op-de-markt-in-zaltbommel

Datum: 4 januari 2020

Aan de voorzitter van de raad

Onderwerp: pinautomaat op de Markt

Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:

1.    Bent u bekend met het (tijdelijk) verdwijnen van het enige pinautomaat die 24-uur bereikbaar is in de binnenstad op de Markt?

2.    Het enige 24-uur bereikbare pinautomaat in de kern Zaltbommel is momenteel bij de Esso-locatie. Veel inwoners zien dit echter als een ‘onveilige’ plek, waar men zich, zeker bij het opnemen van geld kwetsbaar voelt. Ook voor minder-mobiele inwoners en ouderen is dit een slecht alternatief. Bent u het daarom met de VVD eens dat het verdwijnen van een betaalvoorziening in de binnenstad een slechte ontwikkeling is?

3.    De ABN geeft aan in de loop van 2021 op deze locatie met een zogenaamde ‘Geldmaat’  te komen. Dit geeft echter niet veel duidelijkheid. Bent u bereid hierover in gesprek te gaan met de banken om zo snel mogelijk te komen met een nieuwe pinautomaat?  

4.    Indien blijkt dat dit langer dan drie maanden gaat duren, wat gaat het college dan doen om te zorgen voor een nieuwe pinautomaat?

 

 

Namens de VVD fractie, Isabel Plessius

Minder vrachtwagens in Bruchem-Kerkwijk

VVD VVD Maasdriel 26-03-2021 01:35

https://bommelerwaard.vvd.nl/nieuws/43533/minder-vrachtwagens-in-bruchem-kerkwijk
In september vorig jaar heeft VVD Zaltbommel het verzoek gedaan om onderstaande situatie op de agenda te zetten van de Caroussel vergadering van de Gemeente Zaltbommel. Mooi om te zien dat door goede en korte communicatie-lijnen, snelle reactie en actie van wethouder Willem Posthouwer richting het Burgerinitiatief verkeersveiligheid Bruchem - Kerkwijk, zulke zaken opgepakt en aangepakt kunnen worden! Vanuit de VVD zullen we deze en andere verkeerssituaties rondom veiligheid en de dorpen de komende tijd goed in de gaten houden!